formularz oferty - Dzielnica Praga

advertisement
Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.22.2013
Załącznik nr 1do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
(pieczęć wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ..........................................................................................................................................................
TEL: ……………………………………………. FAX: …………………………………………………………….
REGON:…………………….……….............… NIP: .………….…………………..……………………………..
Dla:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Północ
03- 708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
tel. 22 59-00- 214 fax 22 59- 00- 215
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa energii cieplnej (ciepła), dystrybucja i przesyłanie ciepła do 4-ch
budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej 47B, 47C, 47D, 47E
w Warszawie”
Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że WYKONAWCA:
1. Oferuje:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w cz. II SIWZ, zgodnie z warunkami wskazanymi w cz. IV
SIWZ , opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, za cenę brutto:
brutto: ................................................................. zł (słownie: ………..………………………..…...........…………
.............................................................................................................................................................................)
W cenie oferty brutto zostały uwzględnione wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
Na cenę składają się następujące elementy:
1.1) Ceny podane w Tabeli
L.
P.
Liczba
obiektów
w danej
grupie
taryfowej
Symbol grupy
Taryfowej
z taryfy
Wykonawcy
3
PLZ
(GJ)
4
C-DOST
(zł brutto
/GJ)
5
CPRZES
(zł brutto
/GJ)
6
EFEN
MZO
CMZ
CMP
(zł brutto
(MW)
(zł brutto
(zł brutto
/GJ
7
8
/MW,
m-c)
9
Liczba
m-cy
/MW,
m-c)
10
(kol.4x(kol.5+kol
6+kol 7)+kol 8x (kol
9+kol 10) x kol 11)
zł
1
2
1
4
2100
0,6047
13
2
4
0
0,9324
2
Razem brutto
(z należnym podatkiem VAT)
(CZ)
Wartość
całkowita
BRUTTO
11
12
-2CZ=PLZ x(C-DOST + C-PRZES + EFEN) + MZO x (CMZ + CMP) x LM
Gdzie:
CZ cena brutto zamówienia za dostarczane ciepło do budynków komunalno-socjalnych: Jagiellońska 47B, 47C, 47D, 47E
PLZplanowane zużycie energii cieplnej
C-DOST - cena za ciepło dostarczane – (zł/GJ)
C-PRZES - cena jednostkowa za usługę przesyłu ciepła - (zł/GJ)
EFEN stawka opłat z tytułu pozyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw efektywności energetycznej - (zł/GJ)
MZO moc cieplna zamówiona ogółem 0,6047 MW
CMZ cena jednostkowa za moc cieplną zamówioną (zł/MW, za miesiąc)
CMP stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW, za miesiąc)
LM liczba miesięcy obowiązywania umowy (15 miesięcy)
1.2)Rabaty:
1) Cena w kolumnie 5 wiersz 1 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
2) Cena w kolumnie 5 wiersz 2 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
3) Cena w kolumnie 6 wiersz 1 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
4) Cena w kolumnie 6 wiersz 2 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
5) Cena w kolumnie 7 wiersz 1 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
6) Cena w kolumnie 7 wiersz 2 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
7) Cena w kolumnie 9 wiersz 1 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
8) Cena w kolumnie 9 wiersz 2 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
9) Cena w kolumnie 10 wiersz 1 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
10) Cena w kolumnie 10 wiersz 2 uwzględnia …………. % rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy
W przypadku nie wpisania wartości w pozycji 1.2) Rabaty - pkt. 1) – 10) lub postawienia dowolnego znaku innego
niż liczba, Zamawiający przyjmie wartość „0”.
2) Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.12.2013 r. do dnia 28.02.2015 r. z zastrzeżeniem zawartym
w § 2 wzoru umowy.
2. Przyjmuje warunki płatności - w terminie do 21 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy .
3. Oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
5. Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i oświadcza, że opis przedmiotu zamówienia
i wzór umowy jest wystarczający do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
7. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego;
9. Zamierzam podwykonawcom powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:
9.1) ......................................................................................................................................................................
9.2) ......................................................................................................................................................................
9.3) ......................................................................................................................................................................
10. Oferta została złożona na .......................... stronach, kolejno ponumerowanych (wraz z załącznikami).
* niepotrzebne skreślić
-3-
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy co najmniej dwóch Wykonawców
wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia*.
2) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie
wytwarzania energii cieplnej
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków wym. w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik
Nr 2
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik Nr 4
7) Zobowiązanie innych podmiotów*
- niepotrzebne skreślić
.......................................................... , .............................. 2013 r.
(miejscowość)
(data)
..............................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)
Download