Krajowy program specjalizacji nr 6 CHOROBY ZWIERZĄT

advertisement
Program Specjalizacji
Dziedzina nr 6 „ CHOROBY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH”
Krajowy Kierownik Specjalizacji kadencji 2012-2016, Dr hab. Jan Siemionek,
prof. nadzw. UWM, ul. A. Martyniaka 6, 10-763 Olsztyn, fax. 89 523 3574,
tel.89 523 35 35, e-mail: [email protected]
Szkolenie specjalizacyjne trwa : 4 semestry. Liczba godzin wykładów - 127,
ćwiczeń/seminariów-133 , praktyk klinicznych-100. Łącznie min.- 360 godz.
Tematy wykładów, ćwiczeń i seminariów.
Lp
Tematy zajęć
Liczba godzin
Ćwiczenia/ razem
wykłady
seminaria
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Podstawowe akty prawne w weterynarii.
Postępowanie administracyjne.
Podstawowe zasady zwalczanie chorób
zakaźnych w Polsce i UE.
Systemy informatyczne w zwalczaniu
chorób zakaźnych i zarządzaniu fermą.
Prawo farmaceutyczne w zakresie
obowiązków lekarza weterynarii
Podstawy prawne organizacji i
funkcjonowania ferm mięsożernych
zwierząt futerkowych w Polsce
Przepisy sanitarne dla ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego
(UPPZ) nie przeznaczonych do spożycia
dla ludzi
Zdania Inspekcji Weterynaryjnej w
nadzorze nad UPPZ
Domestykacja zwierząt futerkowych.
Dobrostan i ochrona prawna
mięsożernych zwierząt futerkowych.
Fizjologia i anatomia mięsożernych
zwierząt futerkowych.
Nowoczesne żywienie w hodowli
zwierząt futerkowych
Kontrola PIW w gospodarstwie
utrzymującym zwierzęta futerkowe
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
2
2
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20
21.
22.
23
24.
25.
26
27.
28.
(SPIWET 52) Świadectwa zdrowia.
Postawy immunologii zwierząt
futerkowych.
Profilaktyka swoista i nieswoista u
mięsożernych zwierząt futerkowych
Marketing i zarządzanie praktyką
lekarsko-weterynaryjną
Lekarz wet.-odpowiedzialność cywilna,
zawodowa oraz jako biegłego w
postępowaniach procesowych
Zasady etyki i deontologii w pracy
specjalisty chorób zwierząt futerkowych
Znaczenie gospodarcze hodowli
zwierząt futerkowych. Rola i zadania
producentów i lekarzy wet. w
funkcjonowaniu ferm w świetle
współczesnej wiedzy naukowej i aktów
prawnych. Udział w szkoleniach
Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w
przypadku wybuchu choroby zakaźnej
Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad
fermami mięsożernych zwierząt
futerkowych
Niedobory witamin i mikroelementów,
zaburzenia przemiany materii
mięsożernych zwierząt futerkowych.
Choroby noworodków lisów i norek.
Salmoneloza, kolibakterioza, zakażenie
gronkowcowe, paciorkowcowe.
Choroby układu nerwowego. Nosówka,
choroba Aujeszkyego, zakaźne zapalenie
mózgu i rdzenia lisów, zatrucie solą,
hipowitaminozy Wit. B
Choroby układu rozrodczego lisów.
Leptospiroza, zakażenie parwowirusowe
i na tle Pseudomonas aeruginosa.
Choroby skóry, dermatomykozy i
ektopasożyty.
Choroby układu oddechowego. Zespół
płucno-sercowy, pastereloza.
Botulizm i inne zatrucia pokarmowe
Diagnostyka sekcyjna lisa.
4
4
4
4
2
2
4
4
2
2
10
3
10
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
5
5
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Choroby norek-plazmocytoza, wirusowe
zapalenie jelit , epizootyczne zapalenia
żołądka i jelit, encefalopatia,
kampylobakterioza, posocznica
krwotoczna, zakażenia astrowirusowe.
Diagnostyka sekcyjna norek, pobieranie
próbek do badań. Badania w
laboratorium weterynarjnym
a/Lustracja fermy lisów. Ocena zdrowia
i dobrostanu.
b/ wizytacja fermy norek.
Pobieranie krwi , innych próbek do
diagnostyki plazmocytozy norek
Diagnostyka molekularna w/w choroby
Podstawy ekonomiki produkcji
futrzarskiej. Skórowaniu /jakość futer
Użytkowanie rasowych królików.
Anatomia i fizjologia królików.
Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad
hodowlą królików fermowych.
Przygotowanie królika do badania
pobieranie krwi, iniekcje, transport.
Choroby królika podlegające rejestracjimyksomatoza, wirusowa krwotoczna
choroba królików, tularemia
Królik. Choroby zakaźne układu
pokarmowego, oddechowego, skórnego i
inwazyjne królika na fermie.
Anestezjologia i analgezja.
Wybrane zabiegi chirurgiczne u królika
np.ovariohisterectomia, laparotomia.
Wizytacja fermy królików. Przyczyny
eliminacji samic z hodowli.
Diagnostyka sekcyjna królika
Wybrane zagadnienia z patologii nutrii
Badanie sanitarno-weterynaryjne w
czasie uboju królików/i nutrii.
Anatomia i fizjologia szynszyli.
Utrzymywanie szynszyla w domu.
Hodowla i profilaktyka na fermie
szynszyli. Choroby szynszyli
Zasady administrowania leków u
7
7
5
5
8
16
8
8
16
8
2
2
4
2
4
2
2
2
4
4
4
4
2
2
5
4
5
8
10
2
4
2
4
2
4
4
6
6
4
4
47.
48
49.
50.
51
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62
zwierząt futerkowych.
Nadzór lekarsko-wet., lustracja fermy
szynszyli. Ocena zdrowia i dobrostanu.
Diagnostyka sekcyjna szynszyla
Wybrane choroby drobnych zwierząt
egzotycznych.
Nadzór lek. wet. nad fermą
łasicowatych. Anatomia i fizjologia .
Fretka w domu. Warunki utrzymania,
behawior i żywienie.
Choroby zakaźne fretek
Choroby niezakaźne fretek
Badania USG i EKG fretki
Zabieg chirurgiczny u fretki
Szczepienie fretki p/wściekliźnie,
dokumentacja
Diagnostyka chorób pasożytniczych i
inwazyjnych
Humanitarne metody uboju zwierząt
futerkowych-kontrola
Opieka nad królikami użytkowanymi w
jako zwierzęta laboratoryjne
Zoonozy zwierząt futerkowych
Przechowywanie i utylizacja odpadów
Dokumentacja fermowa, lekarska.
Praktyka kliniczna u specjalisty z
zakresu chorób zwierząt futerkowych
8
8
5
8
5
8
4
4
4
4
5
6
2
4
4
5
6
2
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
100
100
Konsultacje 15 godz.
Piśmiennictwo podstawowe
1. Praca zbiorowa pod redakcją Gliński Z., Kostro K. Podstawy hodowli
lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób futerkowych. Wyd.
PWRiL Warszawa, 2002
2. Siemionek J.: Choroby mięsożernych zwierząt futerkowych oraz
podstawy chowu .Wyd. UWM Olsztyn. 2001.
3. Praca zbiorowa pod redakcja Kostro K., Gliński K. Choroby królików.
Podstawy chowu. PWRiL, Warszawa 2004.
4. Okerman L.: Choroby królików domowych. Wyd. SIMA WLW
Warszawa 1999.
5. Grudzień W. Choroby szynszyli. Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza
Verbum. Rypin 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Piśmiennictwo uzupełniające
Kuźniewicz J. , Filistowicz A.: Chów i hodowla zwierząt
futerkowych.Wyd. AR Wrocław 1999.
Grudzień W. Chów szynszyli. Krok po kroku. Wszechnica Edukacyjna i
Wydawnicza Verbum. Rypin 2013.
Barabasz B.: Szynszyle -hodowla i użytkowanie. Wyd. PWRiL Warszawa
2001.
Barabasz B., Bieniek J.: Króliki. Towarowa produkcja mięsna. Wyd.
PWRiL 2007.
Barabasz B.: Jenoty. Chów i hodowla. Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Jarosz S.:. Hodowla zwierząt futerkowych. Wyd. PWN , Warszawa 1993.
Lisiecki A., Sławoń J. Hodowla norek Wyd. .PWRiL Warszawa 1980.
Knorr F., Wenzel D. Choroby królików. PWRiL, Warszawa 1988.
Download