Katalog umiejęościi

advertisement
SPECJALIZACJA NR 6
CHOROBY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
Krajowy Kierownik Specjalizacji: dr hab. Jan Siemionek, prof. nadzw.UWM.
Katedra Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
10-763 Olsztyn, ul. A. Martyniaka 6
Tel. 607 857 963
E-mail: [email protected]
KATALOG UMIEJĘTNOŚCI (KOMPETENCJI)
Odbycie zajęć teoretycznych i praktycznych na Podyplomowym Studium
Specjalizacyjnym „Choroby Zwierząt Futerkowych” umożliwia nabycie
wiadomości i umiejętności. Po ukończeniu kursu lekarz weterynarii umie:
1) zastosować podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i
postępowania administracyjnego
2) wystawiać Certyfikaty weterynaryjne obowiązujące w unijnym i polskim
prawie weterynaryjnym przy obrocie zwierząt
3) ocenić funkcjonowanie ferm zwierząt futerkowych uwzględniając
podstawy prawne ich organizacji
4) korzystać
z
przepisów
sanitarnych
dla
ubocznych
produktów
pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) nie przeznaczonych do spożycia przez
ludzi
5) ocenić stan zdrowia, potrzeby fizjologiczne zwierząt futerkowych oraz
dobrostan na fermach
6) ocenić warunki przechowywania komponentów, sposób przygotowania
paszy i karmienia
7) przeprowadzić prawidłową kontrolę w gospodarstwie utrzymującym
zwierzęta futerkowe (SPIWET-52)
8)
współdziałać ze Związkami Hodowców Zwierząt Futerkowych w
zakresie
popularyzacji
tej
hodowli,
certyfikacji
ferm
zwierząt
mięsożernych, wdrażania programów zwalczania chorób i dobrostanu
zwierząt
9)
opracować program ochrony zdrowia stada w celu właściwego nadzoru
lekarsko-weterynaryjnego w fermie mięsożernych zwierząt futerkowych
10) diagnozować choroby norek i lisów, ze szczególnym uwzględnieniem
układu rozrodczego, powłokowego, pokarmowego i chorób noworodków
11) opracować program profilaktyki swoistej dla norek danej fermy
zapobiegający nosówce, botulizmowi, posocznicy krwotocznej norek i
innym endemicznie występującym chorobom
12) wdrożyć program zwalczania choroby aleuckiej w fermie norek
13) opracować program profilaktyki swoistej dla lisów danej fermy
zapobiegający głównie nosówce, zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia
oraz innym endemicznie występującym chorobom
14) kontrolować sposób dezynfekcji urządzeń fermowych i kuchni oraz
deratyzacji i dezynsekcji
15) wykonać prawidłową sekcję zwierząt futerkowych
16) prawidłowo pobierać próby do badań laboratoryjnych, odpowiednio
zabezpieczać i przesłać z pismem przewodnim
17) wykonać
podstawowe
badanie
laboratoryjne
mikrobiologiczne,
parazytologiczne
18) wykonać test immunoelektroforezy przeciwprądowej stosowany w
rozpoznawaniu choroby aleuckiej
19) właściwie interpretować wyników badań
20) wybrać najlepszy sposób terapii i podawania leków mięsożernym i
roślinożernym zwierzętom futerkowym
21) zwalczać choroby zwierząt futerkowych podlegające obowiązkowi
zgłaszania (wściekliznę) lub rejestracji np. chorobę aleucką norek oraz
myksomatozę, wirusową krwotoczną chorobę królików i tularemię
22) diagnozować choroby układu pokarmowego, powłokowego i rozrodczego
królików i szynszyli
23) przygotować farmakologicznie zwierzęta do zabiegów chirurgicznych
24) wykonać laparotomię, owariohisterektomię królika
25) ekstrakcję gruczołów okołoodbytowych u fretki
26) udzielić pomocy porodowej
27) zebrać zaistniałe fakty i wydarzenia dla opracowania ekspertyzy
lekarsko-weterynaryjnej w charakterze biegłego sądowego
28) korzystać z krajowych i unijnych systemów informatycznych oraz
systemów identyfikacji i rejestracji
29) popularyzować wiedzę na temat chorób odzwierzęcych przenoszonych
przez zwierzęta futerkowe
Download