NORESTER –utrwala karmę i przeciwdziała rozwojowi bakterii

advertisement
NORESTER –utrwala karmę i przeciwdziała rozwojowi bakterii chorobotwórczych w organizmie zwierząt.
Tomasz Radomyski
Wstęp.
Karma dla norek już w momencie zbierania surowców do jej produkcji charakteryzuje się wysokim ryzykiem
nadmiernego rozwoju mikroflory, w tym mikroflory patogennej. Ciągle jeszcze wykorzystywany, silnie bakteriobójczy
pirosiarczyn sodu, ma negatywny wpływ na zdrowie zwierząt. Krótkołańcuchowe kwasy organiczne, znajdują coraz
szersze zastosowanie w utrwalaniu karmy norek również w Polsce. Niektóre fermy norek obserwują wyraźną
poprawę parametrów produkcyjnych po wyeliminowaniu pirosiarczynu sodu i zastąpieniu tego związku mieszaniną
kwasów organicznych. Słabością utrwalania karmy norek kwasami organicznymi jest ich wysoka skuteczność przeciw
niepożądanej mikroflorze jedynie w niskim pH, z reguły poniżej pH4. Tylko formy niezdysocjowane kwasów
organicznych występujące jedynie w pH poniżej 4, są zdolne przenikać błonę komórkową bakterii i uniemożliwić ich
przeżywanie. Formy zdysocjowane napotykają barierę ujemnego ładunku bakteryjnych błon komórkowych i nie
mogą penetrować do wnętrza bakterii a więc ich skuteczność przeciwbakteryjna w pH zbliżonym do obojętnego jest
bardzo mała (Tabela 1). W całym przewodzie pokarmowym, poza żołądkiem, pH jest obojętne. Przeciwbakteryjne
składniki NORESTER są wchłaniane i z krwią mogą kontrolować namnażanie bakterii w wątrobie oraz innych
organach w przypadku chorób obniżających odporność organizmu.
Tabela 1. Minimalna koncentracja inhibującakwasów masłowego, propionowego, mrówkowego dla
SalmonellaTyphimurium (54 szczepy)
Kwas mrówkowy Kwas propionowy
pH 4
kwasy
niezdysocjowane
pH6
kwasy
zdysocjowane
Kwas masłowy
0,012%
0,007%
0,004%
1,50%
2,40%
2,80%
Adaptowane zBoyen, Van Immerseel – 2007
W mleku ssaków, a szczególnie w siarze, obecne są lotne kwasy tłuszczowe: masłowy, kaprylowy kapronowy,
laurynowy - spełniające funkcje antybakteryjne i regulujące fizjologię osesków. Już w roku 1972 Kabara i
współpracownicy zwrócili uwagę, że monoestry lotnych kwasów tłuszczowych (MELKT) wielokrotnie przewyższają
zdolność eliminowania bakterii w porównaniu z kwasami organicznymi. Estry kwasów tłuszczowych nie ulegają
dysocjacji a ich aktywność przeciwbakteryjna nie zależy od kwasowości środowiska a więc działają na całej długości
przewodu pokarmowego. Saprofityczne bakterie kwasu mlekowego są odporne na względnie wysokie stężenie
MELKT w podłożu(Tabela 2).
Tabela 2. Minimalna koncentracja inhibującamonoglyceridów kwasu propionowego i masłowego dla
przykładowych bakterii.
Mieszanna
monglicerydów
kwasów
propionowego i
masłowego
pH
Salmonella
Typhimurium
Clostridium p.
E. coli
O78
4,5
0,06%
0,01%
0,12%
7
0,06%
0,01%
0,12%
Lactobacillus
A.
Nie
stwierdzono*
Nie
stwierdzono*
*Nie stwierdzono dla koncentracji do 1%.
Public Animal Health Institut of Brescia and Forlì – L. Alborali, G. Tosi, (2008)
Materiał i metody badań.
Gotową karmę dla norek dostarczyła do Public Health Institute „Bruno Umbertini” we Włoszech jedna z ferm norek z
wielkopolski. Karma ta była wolna od jakichkolwiek konserwantów i pobrana w stanie schłodzenia do temperatury
poniżej 5°C. Mieszaninę monoglicerydówkwasów propionowego, masłowego, kaprylowego, kaprynowego i
laurynowegoNORESTER dostarczyła firma SILO SA z Florencji (Włochy).
Próbę kontrolną stanowiła karma bez dodatku Norester. Próby doświadczalne stanowiła karma z dodatkiem 0,4%
NORESTER oraz 0,8% NORESTER. Wszystkie próby homogenizowano za pomocą homogenizatora „Stomaker” i
inkubowano w temperaturze 30°C przez 24, 48 i 72 godziny. Po inkubacji prowadzono oznaczenia na obecność:


Enterobacteriaceae – metoda kolejnych rozcieńczeń na pożywce VRBGA i inkubacja w 37°C przez 24h
Clostridium – metoda kolejnych rozcieńczeń na pożywce TSC i inkubacja w 37°C przez 48h
Wyniki
Wyniki dla karm: kontrolnej i z dodatkiem 0,4% oraz 0,8% mieszaniny NORESTER, po przechowywaniu w
temperaturze 30°C przez 24h, 48h i 72h przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3.Liczba jednostek formujących kolonie (CFU) dla Enterobacteriaceae w karmie norek bez i z dodatkiem
NORESTER przechowywanej w temperaturze 30°C przez 24h, 48h i 72h.
Rodzaj karmy i czas
przechowywania w 30°C
24h (CFU/g)
48h (CFU/g)
72h (CFU/g)
NORESTER (0.4%)
15x103
94x101
19x102
NORESTER (0.8%)
50x101
8x101
2x101
Karma kontrolna
50x105
12x107
80x107
Tabela 4. Liczba jednostek formujących kolonie (CFU) dla Clostridium w karmie norek bez i z dodatkiem NORESTER
przechowywanej w temperaturze 30°C przez 24h, 48h i 72h.
Rodzaj karmy i czas
przechowywania w 30°C
24h (CFU/g)
NORESTER (0.4%)
11x10
NORESTER (0.8%)
Karma kontrolna
48h (CFU/g)
3
18x10
15x10
2
32x103
72h (CFU/g)
2
65x10
1
58x10
1
7x10
16x104
58x105
1
Dyskusja wyników
Dla praktycznego wykorzystania NORESTER interesujący jest kierunek i dynamika zmian liczby bakterii w karmie
norek zdolnych do namnażania i tworzenia kolonii. Do oceny trwałości karmy wybrano gatunki względnie patogenne,
produkujące gazy i powodujące fermentację karmy. Pośród różnych szczepów Enterobakteriae jak i Clostridium
występują szczepy silnie patogenne a pienienie się karmy jest pierwszym sygnałem dla obsługi, że karma może być
niebezpieczna. Wyniki doświadczenia z dodatkiem NORESTER do karmy norek wskazują na wysoką efektywność w
zmniejszeniu populacji bakterii kałowych (Enterobacteriaceae) nieprzetrwalnikujących już po 24 godzinach
przechowywania i postępującą higienizację karmy w dalszych godzinach przechowywania. W przypadku Clostridium,
zmniejszenie populacji bakterii jest możliwe tylko dla bakterii po skiełkowaniu ich przetrwalników, dlatego
higienizacja karmy w kierunku eliminacji Clostridium postępuje wolniej. Pożądaną cechą NORESTER jest jego
aktywność po spożyciu karmy na całej długości przewodu pokarmowego, co powinno skutecznie chronić przed
ewentualnym namnażaniem się Clostridium z kiełkujących przetrwalników w przewodzie pokarmowym norek.
Wnioski
Uzyskane wyniki dają dobrą podstawę do oczekiwania poprawy higieny karmy norek i ochrony całego przewodu
pokarmowego norek przed kolonizacja przez bakterie patogenne oraz zmniejszanie ryzyka obecności bakterii
patogennych w wątrobie i innych organach norek w przypadku chorób obniżających odporność.
Download