Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

advertisement
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
IDENTYFIKATOR – OIIR.2230.2.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie kursów
zawodowych połączonych z aktywizacją zawodową, szkoleniem w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób osadzonych w
dziesięciu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach
projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek
pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.7 „Zwiększenie
szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Informacje szczegółowe:
1) Szkolenie przewidziane jest dla 952 osób: 68 grup - każda po 14 osób.
2) Czas trwania szkolenia powinien wynosić około 2 miesiące.
3) Czas trwania każdego ze szkoleń wynosi od 100 do 180 godz. dydaktycznych (czas
trwania 1 godz. dydaktycznej to 45 minut, po każdej godzinie lekcyjnej 5 minut przerwy).
Kurs spawacza zakończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez
Instytut Spawalnictwa i wydaniem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza,
książeczki spawacza zgodnie z PN-EN- 287-1 w wymiarze godzinowym zgodnym
z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym
SEP przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Kurs operatora wózków widłowych zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez
Urząd Dozoru Technicznego (oddział odpowiedni dla każdego miasta miasta) bądź
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dodatkowych zewnętrznych
egzaminów również w przypadku innych kursów, które wymagają ich
przeprowadzenia.
4) Miejsce przeprowadzenia zajęć - jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby
Więziennej we Wrocławiu. Szkolenia będą prowadzone na terenie niżej wymienionych
jednostek:
a) Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
b) Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu
c) Areszt Śledczy we Wrocławiu
d) Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
e) Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
f) Zakład Karny w Kłodzku
g) Zakład Karny w Głogowie
h) Zakład Karny w Strzelinie
i) Zakład Karny w Wołowie
j) Zakład Karny w Zarębie
Strona 1 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). Plan szkoleń
przedstawiony został w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Program szkolenia musi zawierać miedzy innymi następujące bloki tematyczne:
a) Zasady BHP i ppoż. dla danego zawodu,
b) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) Zajęcia aktywizacyjne powinny obejmować co najmniej następującą problematykę
ujętą w Programie szkolenia:
 sposoby poszukiwania pracy, wyszukiwania ofert pracy i ich analiza,
 autoprezentacja, sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania,
 radzenie sobie ze stresogennymi sytuacjami i negatywnymi emocjami,
 racjonalne gospodarowanie czasem,
 rozwijanie własnych umiejętności i uzdolnień, w tym prowadzenie rozmów
z potencjalnymi pracodawcami, prezentacja własnej osoby w zakresie
umiejętności pracowniczych, bilansowanie swoich mocnych i słabych stron,
analizowanie własnych możliwości i predyspozycji,
 przygotowanie dokumentów służących podjęciu pracy, pisanie CV oraz listu
motywacyjnego,
 poruszanie się po rynku pracy, w tym zapoznanie uczestników z aktualnym
rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń i mechanizmami, które nim
rządzą.
d) Blok zawodowych zajęć teoretycznych,
e) Blok zajęć praktycznych.
5) Termin przygotowania i zrealizowania kursów w terminie do dnia 31 października
2017 r. Termin wykonania zamówienia wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę
niezbędnej dokumentacji - od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2017 r.
Terminy szkoleń poszczególnych grup kursantów muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę,
posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe.
7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia sprzęt, niezbędne
materiały, pomoce dydaktyczne i odzież ochronną.
8) Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia każdemu
z uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na drukach stanowiących załączniki do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) oraz
certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu opatrzonego logotypami:
Strona 2 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
oraz zapisem umożliwiającym identyfikację źródeł finansowania szkolenia, przygotowanego
wg własnego projektu.
Koszty wydania zaświadczeń i certyfikatów pokrywa Wykonawca.
9) Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego gromadzenia danych osobowych
uczestników szkolenia i przetwarzania ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na dokumentacji szkoleniowej
obowiązujących logotypów:
oraz zapisu umożliwiającego identyfikację źródeł finansowania.
11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia zgodnie
z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622), w
szczególności:
a) programu nauczania,
b) dziennika zajęć edukacyjnych,
c) protokołu z przeprowadzonego zaliczenia,
d) ewidencji wydanych zaświadczeń.
Program nauczania musi zawierać:
a) Nazwę formy kształcenia;
b) Czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
c) Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku uczestników
kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczegółowe uwarunkowania
lub ograniczenia z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
d) Cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w
zależności od ich potrzeb i możliwości;
e) Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
f) Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
g) Opis efektów kształcenia;
h) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
i) Sposób i formę zaliczenia.
Do dziennika zajęć należy wpisać:
a) Imiona i nazwiska uczestników kształcenia,
b) Liczbę godzin zajęć,
c) Tematy zajęć.
W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność uczestników.
Ewidencja wydanych zaświadczeń musi zawierać:
Strona 3 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano
zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer
dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
b) datę wydania zaświadczenia;
c) numer zaświadczenia;
d) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
Warunkiem ukończenia kursu przez uczestnika i otrzymania zaświadczenia jest udział
co najmniej w 80% godzin przewidzianych, potwierdzonych podpisem na listach obecności.
12) Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) Przedstawienie do akceptacji szczegółowego harmonogramu realizacji zajęć, programu
nauczania
oraz wzoru certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia, wraz ze
wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, najpóźniej w dniu
podpisania umowy. Harmonogram, program zajęć oraz wzór zaświadczenia wymagają
zatwierdzenia.
b) Zapewnienie stałego nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia w całym okresie jego
trwania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem i realizacją
zorganizowanego szkolenia przez cały okres jego trwania,
c) Bieżące sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia poprzez sporządzanie
imiennej listy obecności słuchaczy opatrzonej ich podpisami koloru niebieskiego lub
zielonego zatwierdzonej przez wykładowcę.
d) Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
e) Uzyskanie dla uczestników szkoleń orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do
wykonywania pracy w danym zawodzie.
Strona 4 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do umowy
Plan szkoleń
Podział kursów ze względu na ilości kursów
10 kursów o tematyce Brukarz:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze
 1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Głogowie
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku
 2 kursy w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs o tematyce Elektryk:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
4 kursy o tematyce Glazurnik:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
2 kursy o tematyce Kucharz:
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Zarębie
2 kursy o tematyce Kucharz-kelner:
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Kłodzku
1 kurs o tematyce Magazynier:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze
3 kursy o tematyce Malarz budowlany:
 1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
5 kursów o tematyce Malarz-glazurnik:
 3 kursy w Zakładzie Karnym w Kłodzku
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie
1 kurs o tematyce Blacharz-dekarz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs o tematyce Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
5 kursów o tematyce Murarz:
 1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie
 2 kursy w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
1 kurs o tematyce Obróbka metali:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
3 kursy o tematyce Ogrodnik:
 2 kursy w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs o tematyce Operator wózków widłowych:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
Strona 5 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
3 kursy o tematyce Opiekun/ asystent osób starszych, przewlekle chorych i
niepełnosprawnych:
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Strzelinie
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
2 kursy o tematyce Pilarz:
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Głogowie
1 kurs o tematyce Spawacz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku
19 kursów o tematyce Technolog robót wykończeniowych:
 2 kursy w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
 4 kursy w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze
 3 kursy w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Głogowie
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Strzelinie
 4 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
3 kursy o tematyce Zagospodarowanie terenów zielonych:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Głogowie
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Strzelinie
Podział kursów ze względu na kwartały 2017 roku, w jakich mają rozpocząć się
poszczególne szkolenia
12 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w II kwartale 2017 r. (w maju):
1 kurs Glazurnik:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie
1 kurs Kucharz:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs Malarz-glazurnik:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku
3 kursy Murarz:
 2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
2 kursy Ogrodnik:

1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs Opiekun/ asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie
1 kurs Pilarz:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Głogowie
2 kursy Technolog robót wykończeniowych:
Strona 6 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]

1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
27 cykli szkoleniowo-aktywizacyjne w II kwartale 2017 r. (w czerwcu):
7 kursów Brukarz:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu

2 kursy w Zakładzie Karnym w Głogowie

1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs Elektryk

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
1 kurs Glazurnik:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
2 kursy Kucharz-kelner:

2 kursy w Zakładzie Karnym w Kłodzku
3 kursy Malarz-glazurnik:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku

2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie
1 kurs Blacharz-dekarz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Murarz:

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
1 kurs Obróbka metali:

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Operator wózka widłowego:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
2 kursy Opiekun/ asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
1 kurs Spawacz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku
5 kursów Technolog robót wykończeniowych:
 1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
Strona 7 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]

1 kurs w Zakładzie karnym w Głogowie

2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie
1 kurs Zagospodarowanie terenów zielonych:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie
21 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w III kwartale 2017 r.:
2 kursy Brukarz:

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs Glazurnik:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
2 kursy Malarz budowlany:

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Malarz-glazurnik:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Kłodzku
1 kurs Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej:

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Murarz:

1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
1 kurs Ogrodnik:

1 kurs w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
10 kursów Technolog robót wykończeniowych:
 2 kursy w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

2 kursy w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu

1 kurs w Zakładzie Karnym w Głogowie

1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie

2 kursy w Zakładzie Karnym w Wołowie

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
2 kursy Zagospodarowanie terenów zielonych:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Głogowie

1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie
Strona 8 z 9
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 071 32-72-601 fax. 071 32-72-670
e-mail: [email protected]
8 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w IV kwartale 2017 r.:
1 kurs Brukarz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Glazurnik:
 1 kurs w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
1 kurs Kucharz:

1 kurs w Zakładzie Karnym w Zarębie
1 kurs Magazynier:

1 kurs w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze
1 kurs Malarz budowlany:
 1 kurs w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
1 kurs Pilarz:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Głogowie
2 kursy Technolog robót wykończeniowych:
 1 kurs w Zakładzie Karnym w Strzelinie

1 kurs w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
Podane terminy rozpoczęcia kursów są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość
ich zmiany w zależności od terminu zawarcia umowy.
Strona 9 z 9
Download