numer sprawy: KO/ 1/ 2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

advertisement
ZATWIERDZAM
………………………….
(data i pdpis Dyrektora 23 WSzU-R)
numer sprawy: KO/ 1/ 2014
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFER
NA UDZIELANIE PRZEZ
23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO – REHABILITACYJNY,
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE W PLACÓWKACH 23 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO, SP ZOZ z siedzibą : 57-540 Lądek
Zdrój , Pl. Mariański 7/8
Wstęp:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, zwane dalej „SWKO” określają:
- wymagania stawiane oferentom
- tryb składania ofert
- sposób przeprowadzania konkursu
- tryb składania i rozstrzygania protestów i odwołań związanych z tymi czynnościami.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się
ze wszystkimi informacjami zawartymi w SWKO.
3. Konkurs ofert jest prowadzony na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 – j.t.) oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.).
Definicje:
Ilekroć w SWKO mowa o :
1) oferencie- rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art.26 ust.1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 – j.t);
2) udzielającym zamówienia- rozumie się przez to 23 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ z siedzibą w Lądku Zdroju Pl. Mariański 7/8;
3) świadczeniach zdrowotnych- rozumie się przez to zakresy świadczeń medycznych
wykonywane przez lekarzy posiadających wymagane kwalifikacje, wymienione w
ogłoszeniu o konkursie ofert;
4) przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to świadczenia medyczne
wykonywane w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienia
5) ofercie- rozumie się przez to formularz ofertowy przygotowany przez udzielającego
zamówienia, wraz z koniecznymi załącznikami.
Zasady przeprowadzania konkursu ofert:
1) ofertę składa oferent dysponujący kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania
świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
2) Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres:
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku ,z
dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych” oraz nazwę
oferenta.
3) Dokonując wybory najkorzystniejszej oferty udzielający zamówienia stosuje zasady
określone w SWKO i „Regulaminie konkursu ofert”.
4) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
5) O odwołaniu konkursu udzielający zamówienia zawiadamia oferentów na piśmie.
6) Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne
pakiety wyspecyfikowane w SWKO.
Przygotowanie oferty:
1) Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, na formularzu
ofertowym udostępnionym przez udzielającego zamówienia.
2) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO.
4) Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty, czytelny i w języku polskim,
a wszystkie jej strony – ponumerowane i zszyte w całość.
5) Ofertę podpisuje oferent.
6) Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie udzielającego
zamówienia przed upływem terminu składania ofert.
7) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie
opatrzonej napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
NUMER SPRAWY : KO/1/2014.
Informacja o dokumentach załączanych przez oferenta
1) W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest
dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu ofertowym.
2) Dokumenty oferent przedkłada w formie kserokopii potwierdzonych przez niego
„za zgodność z oryginałem”.
3) W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów udzielający
zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału, gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami
konkursu ofert, wzorem umowy i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń;
b) imię i nazwisko lub nazwę oferenta;
c) adres oferenta;
d) numer wpisu do właściwego rejestru ( Okręgowej Rady Lekarskiej/ewidencji działalności
gospodarczej) oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię posiadania wpisu
w rejestrze prowadzonym przez właściwą Okręgową Radę Lekarską o wykonywaniu
działalności leczniczej w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub dokumentów potwierdzających złożenie
wniosku o dokonanie w/w wpisu.
e) opis kwalifikacji zawodowych oraz potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie
dokumentów potwierdzających ich nabycie ( prawo wykonywania zawodu, dyplom lekarza,
specjalizacji );
f) potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kserokopia aktualnej (obejmującej okres
obowiązywania umowy) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna kwota ubezpieczenia określona jest w
Rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. z 2008r. Nr 3, poz. 10).
g) propozycję cenową;
h) czas trwania umowy.
Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich
świadczeń zdrowotnych w 23 Wojskowym szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym
SP ZOZ w Lądku Zdroju w następujących zakresach:
1. Pakiet nr 1 - zakresie obsługi pacjentów w oddziałach uzdrowiskowych :
szpitalnym i sanatoryjnym, w niżej wymienionych specjalizacjach lekarskich :
ilość lekarzy – 1 w niżej wymienionych specjalnościach
2. - balneologia i medycyna fizykalna II stopień specjalizacji
3. – lekarz posiadający inną specjalizację medyczną - II stopień specjalizacji
i posiadający ukończony kurs z podstaw balneologii
Lekarze muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne w zakresie przepisów wynikających z
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego.
Zakres pracy ( pakiet 1 ):
a) wstępne badanie lekarskie,
b) okresowe kontrolne badanie lekarskie w czasie trwania turnusu,
c) końcowe badanie lekarskie przed wypisaniem pacjenta z zakładu lecznictwa
uzdrowiskowego,
d) ustalenie programu leczenia balneologicznego i programu rehabilitacji,
e) ustalenie programu leczenia farmakologicznego z codzienną weryfikacją zleceń leków,
f) ustalenie i zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych,
g) ustalenie i zlecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
h) ustalenie indywidualnej diety
i) codzienny obchód lekarski w oddziałach szpitalnych
Świadczenia zdrowotne określone w pakiecie nr I będą udzielane w gabinetach lekarskich
należących do szpitala.
3. Pakiet nr 2 - obsługa pacjentów w zakresie świadczenia odrębnie kontraktowanego –
terapii hiperbarycznej /oksygenacja hiperbaryczna/.NFZ W łącznym wymiarze czasu pracy
ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej - ilości lekarzy 1 w niżej wymienionych specjalnościach
1
2
- Anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii II stopień specjalizacji
- Medycyny ratunkowej II stopień specjalizacji
i
posiadających ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami
Europejskiego Komitetu Medycyny hiperbarycznej(ECHM) Gdańsk 2005 oraz zgodnie z
konsensusem ustalonym na 7 Konferencji w Lille w 2004 r. (The ECHM Collection, Vol.
3, Best Publishing Company, 2008).
Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania
świadczenia :
1) kwalifikacja wstępna i ocena liczby ekspozycji u danego chorego,
2) wykonanie badań dodatkowych:
a) poziom karboksyhemoglobiny we krwi,
b) inne badania dodatkowe w zależności od wskazań, − przed wejściem do komory;
c) pomiar przez skórnej prężności tlenu − w trakcie przebywania w komorze;
d) poziom karboksyhemoglobiny we krwi, − po wyjściu z komory;
zalecenia dotyczące
dalszego postępowania − w uzasadnionych przypadkach kontynuacja leczenia w sali
intensywnego nadzoru;− możliwość transportu chorego do innej jednostki lub do
domu (dotyczy wyłącznie chorych hospitalizowanych w ośrodku hiperbarycznym).
Warunki wykonania
2.1 specyfikacja badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczenia
1) poziom karboksyhemoglobiny we krwi (w przypadku zatruć CO);
2) pomiar przez skórnej prężności tlenu.
organizacja udzielania świadczeń
Ośrodki, które leczą pacjentów ze wskazań nagłych powinny mieć
możliwość kontynuacji leczenia w warunkach sali intensywnego nadzoru
lub w OAiIT oraz wykonania badań:
− mikrobiologicznych,
− radiologicznych,
− spirometrycznych,
− ultrasonograficznych,
Świadczenia zdrowotne objęte zamówieniem dla Pakietu nr 2 będą wykonywane i udzielane w
ośrodku terapii hiperbarycznej w 23 WSzU-R
Czas pracy osoby wykonującej zawód lekarza wynikać będzie z ilości przyjmowanych
pacjentów i harmonogramu pracy ustalanego każdorazowo przez Udzielającego
zamówienie na dany turnus.
Udzielający zamówienia zastrzega, że ilość pacjentów w turnusie przypadająca na
jednego lekarza nie może być większa niż 25 pacjentów - dotyczy Pakietu nr 1.
Pacjent powinien mieć zapewniony codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie.
Zapis dotyczy pakietu nr 1
Wymagania zamawiającego poza opisanymi powyżej, zawarte są we wzorze do umowy,
który stanowi załącznik nr 2 do SWKO
W celu wykonania całości zakresu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający wybiera
określoną ilość ofert , stosując kryteria cenowe.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania na własny koszt badań lekarskich i
przedstawienia Udzielającemu Zamówienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania świadczeń, posiadania aktualnych badań sanitarno –
epidemiologicznych.
Okres związania umową
Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia
02.01.2015r. do dnia 31.12.2016r.
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę składa się w siedzibie Szpitala w Sekretariacie ( pokój nr 203), w terminie do dnia
19.12.2014r. do godz.10.00, decyduje data wpływu do siedziby Udzielającego Zamówienie.
2. Osobami uprawnionymi ze strony Udzielającego Zamówienia do kontaktowania się z
Oferentami są:

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Andrzej Ingot tel. (74) 8117 393 – w
kwestiach przedmiotu konkursu ,

Kierownik działu kadr – mgr Stanisława Osipiuk tel. (74) 8117 224 – w
kwestiach merytorycznych , formalnych.
Komisja konkursowa
1) W celu przeprowadzenia konkursu ofert udzielający zamówienia powołuje
zarządzeniem komisję konkursową.
2) Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa „Regulamin konkursu ofert”.
3) Członkiem komisji nie może być osoba która jest w stosunku do oferenta:
a) Jego małżonkiem oraz krewnym i powinowatym do drugiego stopnia,
b) Osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c) Osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przebieg konkursu
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie
Udzielającego zamówienia, pokój nr 102.
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.
a) w części jawnej komisja w obecności oferentów:
 stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert,
 przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia;
b) w części niejawnej konkursu ofert komisja:
- ustala, które z ofert spełniają warunki,
- wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które spełniają wymagania konkursu,
- nie dokonuje wyboru żadnej oferty.
3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa „Regulamin
konkursu ofert”.
Kryteria oceny ofert
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kieruje się kryterium
ceny:
1) Kwota za prowadzenie jednego pacjenta w oddziałach uzdrowiskowych szpitalnych
i sanatoryjnych - w turnusie 22 dniowym nie może być większa niż 65zł ( słownie :
sześćdziesiąt pięć złotych)
2) Kwota za obsługę jednego pacjenta w celu przeprowadzenia zabiegu w Komorze
Hiperbarycznej nie może być większa niż 80 zł.
Ceny podane powyżej zostały przyjęte w oparciu o wielkość środków przeznaczonych na
sfinansowanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia.
Odrzuca się ofertę:
1) Złożoną przez oferenta po terminie;
2) Zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) Jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny
świadczeń;
4) Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
6) Jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7) Jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
w przepisach prawa oraz warunków określonych jako warunki wymagane
od udzielającego zamówienia.
Uzupełnienie oferty:
W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
Unieważnienie konkursu
1) Udzielający zamówienia unieważnia konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta;
b) wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust.2;
c) odrzucono wszystkie oferty;
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą udzielający zamówienie
przeznaczył na finansowanie świadczeń w danym postępowaniu;
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu lub
zawarcie umowy nie leży w interesie udzielającego zamówienia, czego nie można
było wcześniej przewidzieć.
2) Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na
tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu
1) Rozstrzygniecie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert- na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego
zamówienia oraz jego stronie internetowej, podając nazwę oferenta.
2) Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wynikach konkursu.
3) Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego udzielający
zamówienia wskazuje termin podpisania umowy, nie wcześniej niż 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Środki odwoławcze
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu o udzielanie świadczeń
zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art.153 i 154 ust.1
i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
( t.j. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz.1027).
Download