tutaj - Szpital Kolejowy w Pruszkowie

advertisement
Pruszków, 02.12.2013r.
9 / 13 / M
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
OFERT
na świadczenia zdrowotne lekarskie w oddziale chirurgi oraz poradni poradni
chirurgicznej Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Pruszkowie.
Pruszków 2013r.
Szpital Kolejowy SP ZOZ w Pruszkowie działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,(Dz. U. Nr
112, poz. 654 z późń. zm.) zwanej dalej Rozporządzeniem oraz przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza konkurs ofert na świadczenia
zdrowotne lekarskie w oddziałach i poradni specjalistycznej Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Pruszkowie.
1
Wymagania od oferentów:
Ofertę może złożyć lekarz posiadający kwalifikacje zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
1. DOKUMENTY KONKURSOWE.
1.
2.
3.
formularz oferty – załącznik nr 1
wzór umowy – załącznik nr 2
Karta informacyjna - załącznik nr 3
2. ZAWARCIE UMOWY – na okres 2 lat.
3.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim z wyłączeniem pojęć medycznych.
2. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje osoba / osoby/ uprawniona do reprezentacji lub posiadająca pełnomocnictwo, które należy
dołączyć do oferty.
3. Każdą stronę oferty należy opatrzyć kolejnym numerem.
4. Strony oferty oraz miejsca, w których oferent naniósł poprawki, podpisuje osoba(y), która podpisała ofertę. Poprawki mogą być
dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego. Oferta nie powinna
zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani napisanych poza niezbędnymi do poprawy.
5. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1 – zasady
składania ofert z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
4. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1.Dokumenty konkursowe składane przez Oferentów do Udzielającego Zamówienia powinny być pod rygorem odrzucenia opatrzone
napisem:
9/13/M
„Oferta na na świadczenia zdrowotne lekarskie w oddziałach i poradniach oraz wykonywania i opisywanie badań Szpitala
Kolejowego SP ZOZ w Pruszkowie.
Nie otwierać przed 17-12-2013r. godz. 1100
2.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie SP ZOZ do dnia 1712-2013r. do godz. 10.30.
3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed ustalonym terminem składania ofert Udzielający Zamówienia może zmienić lub
zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert.
5.O każdej zmianie lub modyfikacji Udzielający Zamówienia zawiadamia niezwłocznie każdego z uczestników konkursu, który złożył
wniosek o wydanie dokumentacji konkursowej.
6.W przypadku, gdy wymagana zmiana lub modyfikacja dokumentów składających się na ofertę będzie istotna, Udzielający Zamówienia
może przedłużyć termin składania ofert.
5.ZAWARTOŚĆ OFERT
1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez oferenta.
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) parafowany wzór umowy – załącznik nr 2
3) polisa obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, również w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym
zakażenia wirusem HIV i WZW na okres ich udzielania ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do
jednego wypadku oraz wszystkich wypadków, których skutki objęte będą umową ubezpieczenia na kwoty objęte aktualnie
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
5) dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych
dokumentów rejestrowych.
8) prawo wykonywania zawodu
9) xero dyplomu
10) dokumenty potwierdzające kwalifikacje (certyfikaty)
2
11) wpis do rejestru podmiotów leczniczych bądź oświadczenie o złożeniu wniosku do Izb Lekarskich i dostarczeniu dokumentu
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu wpisu.
2. Wszystkie zaświadczenia winny być ważne i aktualne, tj. nie przekraczające trzech miesięcy od dnia ich wystawienia do dnia otwarcia
ofert (w przypadku zaświadczeń wystawianych jako terminowe) z wyjątkiem wpisu z ewidencji działalności gospodarczej i księgi
rejestrowej ZOZów. Kopie dokumentów muszą być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” przez osobę
posiadającą pełnomocnictwo. Po wygaśnięciu terminu ważności dokumentów w trakcie trwania umowy należy przedłożyć niezwłocznie
kopię ponownie wystawionego, aktualnego dokumentu.
6. OTWARCIE OFERT
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17-12-2013r. o godz. 1100 w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie SP ZOZ ul. Warsztatowa 1 w
pokoju zamówień publicznych. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.
CZĘŚĆ JAWNA
1. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;
2) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu
3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
2. Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
CZĘŚĆ NIEJAWNA
1. W części niejawnej konkursu ofert komisja może:
1) wybrać ofertę, która zapewni ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu
do Przedmiotu zamówienia;
2) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wybrana zostanie oferta przedstawiająca najniższą ceną pracy.
2. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. Oferta najniższa cenowo zostanie uznana przez Komisję Konkursową jako oferta najkorzystniejsza.
4. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej oceny oferty, decyzja odnośnie wybrania oferty
najkorzystniejszej zostaje podjęta przez członków Komisji Konkursowej, po szczegółowej analizie ofert.
5. W razie gdy do postępowania konkursowego została zgłoszona tylko jedna oferta na świadczenie , Udzielający zamówienia może
przyjąć tą ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi że spełnia ona wymagania określone w Ustawie o działalności leczniczej.
6. Konkurs umarza się jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Przyjmujący Zamówienie pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Oferty będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Komisja odrzuca ofertę:
a. złożoną przez oferenta po terminie;
b. zawierającą nieprawdziwe informacje;
c. jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
d. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f.
jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
g. jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w
szczegółowych warunkach konkursu.
3. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 2, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
4. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja
wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów.
6. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnych z ofert.
10. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT
1. Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) odrzucono wszystkie oferty;
3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamierza przeznaczyć Udzielający Zamówienia.
11. POWIADOMIENIE O WYBORZE.
Udzielający zamówienia niezwłocznie powiadomi o wyniku konkursu wszystkich oferentów biorących udział w konkursie, podając firmę
(nazwę) i siedzibę Oferenta, którego ofertę wybrano.
3
12. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
1.Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) Wybór trybu postępowania
b) Niedokonanie wyboru oferenta.
c) Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent
może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu,
chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.
Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Udzielającego zamówienie.
7.W przypadku uznania protestu Udzielający Zamówienia powtarza zaskarżoną czynność.
8.Wniesienie protestu dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
9.Po wniesieniu protestu Udzielający Zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.
10.Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
11.O wniesieniu o rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów.
12. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora Udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o
rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
13.Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o
udzielanie świadczeń medycznych do czasu jego rozpatrzenia.
14. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor Udzielającego zamówienie wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą
odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Udzielającego zamówienia.
13. UMOWA.
Udzielający Zamówienia podpisze umowę z wybranym Oferentem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, stosownie do
załączonego wzoru.
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
Załączniki:
1. formularz oferty – załącznik nr 1
2. wzór umowy – załączniki nr 2
3. karta informacyjna – załącznik 3
4
Download