I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

advertisement
Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Czarnocin
Nr........................................
z dnia.................................
Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Czarnocin
na lata 2008 – 2015
Łódź, maj 2008
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
SPIS TREŚCI
WSTĘP ....................................................................................................................................... 4
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego ................................................................ 6
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy Czarnocin ............................................. 6
II.1. Podstawowe dane dotyczące gminy Czarnocin ............................................................. 6
II.1.1. Położenie............................................................................................................ 6
II.1.2. Powierzchnia...................................................................................................... 8
II.1.3. Ludność.............................................................................................................. 8
II.1.4. Środowisko przyrodnicze .................................................................................. 8
Krajobraz i budowa geologiczna ............................................................................. 8
Warunki klimatyczne ............................................................................................... 9
Gleby...................................................................................................................... 10
Zasoby surowców mineralnych ............................................................................. 11
Wody powierzchniowe .......................................................................................... 11
Wody podziemne ................................................................................................... 12
Fauna i flora ........................................................................................................... 12
Zanieczyszczenie środowiska ................................................................................ 13
Formy ochrony przyrody ....................................................................................... 14
II.1.5. Rys historyczny ............................................................................................... 15
II.1.6. Rys kulturowy .................................................................................................. 16
II.2. Zagospodarowanie przestrzenne .................................................................................. 17
II.2.1. Infrastruktura techniczna ...................................................................................... 18
II.2.1.1. Infrastruktura komunikacyjna ....................................................................... 18
Sieć drogowa ......................................................................................................... 18
Komunikacja kolejowa .......................................................................................... 20
Komunikacja autobusowa ...................................................................................... 21
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ....................................................... 21
II.2.1.2. Elektroenergetyka ......................................................................................... 21
II.2.1.3. Ciepłownictwo .............................................................................................. 22
II.2.1.4. Zaopatrzenie w gaz ....................................................................................... 22
II.2.1.5. Gospodarka wodno – ściekowa .................................................................... 23
Gospodarka wodna ................................................................................................ 23
Gospodarka ściekowa ............................................................................................ 24
II.2.1.6. Gospodarka odpadami .................................................................................. 25
II.2.1. Własność nieruchomości ...................................................................................... 25
II.2.2. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego .............................................................. 25
II.2.3. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego .............................................. 33
Stan czystości wód podziemnych .......................................................................... 33
Stan czystości wód powierzchniowych ................................................................. 33
Stan czystości powietrza ........................................................................................ 34
Stan czystości gleb ................................................................................................. 36
Zagrożenia środowiska .......................................................................................... 37
II.3. Sfera społeczna............................................................................................................. 39
II.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna ..................................................................... 39
II.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa ............... 40
Zasoby mieszkaniowe ............................................................................................ 40
2
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Bezpieczeństwo ..................................................................................................... 41
II.3.3. System oświaty i edukacja.................................................................................... 41
II.3.4. Instytucje kultury i działalność kulturalna ........................................................... 42
II.3.5. Działalność sportowa ........................................................................................... 42
II.3.6. Opieka zdrowotna ................................................................................................. 43
II.3.7. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia ....................................... 43
II.3.8. Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Czarnocin ................. 44
II.3.9. Rynek pracy .......................................................................................................... 44
II.4. Sfera ekonomiczna ....................................................................................................... 46
II.4.1. Gospodarka ........................................................................................................... 46
II.4.1.1. Główni pracodawcy: struktura i trendy ........................................................ 46
II.4.1.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy ......................................... 47
II.4.1.3. Struktura zatrudnienia w danych sektorach .................................................. 48
II.4.1.4. Rolnictwo ...................................................................................................... 49
II.4.2. Turystyka .............................................................................................................. 53
III. Analiza problemów............................................................................................................. 55
IV. Analiza SWOT ................................................................................................................... 57
V. Określenie misji gminy ........................................................................................................ 61
VI. Cele rozwoju gminy ........................................................................................................... 61
VII. Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie.......................................................... 62
VIII. Realizacja zadań .............................................................................................................. 63
VIII.1. Planowane zadania inwestycyjne w latach 2008 - 2013 .......................................... 63
VIII.3. Planowane zadania inwestycyjne w latach 2008 – 2015 przy współfinansowaniu ze
środków RPO Województwa Łódzkiego i PROW .................................................................. 65
VIII.3.1. Realizacja zadań w ramach RPO Województwa Łódzkiego ...................................... 66
VIII.3.2. Realizacja zadań w ramach PROW .......................................................................... 71
IX. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i
województwa łódzkiego. .......................................................................................................... 72
X. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego............................................. 74
XI. Plan finansowy na lata 2008 – 2015 dla projektów współfinansowanych ze środków
unijnych (RPO WŁ i PROW). .................................................................................................. 75
XII. System wdrażania. ............................................................................................................ 76
XIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. ............................................. 77
SPIS TABEL ............................................................................................................................ 80
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ............................................................................................................ 80
ZAŁĄCZNIK 1. Raport monitoringowy z realizacji projektu. ................................................ 81
ZAŁĄCZNIK 2. Raport ewaluacyjny realizacji projektu ........................................................ 83
3
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
WSTĘP
Dokument opisuje Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
i stanowi aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 - 2006.
Konieczność dokonania aktualizacji wynika z:

dezaktualizacji zadań długoterminowych zawartych dokumencie z 2004 r.;

częściowej dezaktualizacji danych w części analitycznej;

pojawienia się nowych problemów i potrzeby wprowadzenia nowych zadań do realizacji;

zmian w źródłach finansowania;
Celem niniejszego opracowania jest:

stworzenie dokumentu niezbędnego do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
w tym w szczególności programów operacyjnych w ramach wdrażania funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej;

skomunikowanie władz gminy z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń
inwestycyjnych;

skonfrontowanie potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi;

uniknięcie jednoczesnego rozpoczynania zbyt wielu zadań inwestycyjnych w stosunku
do zdolności finansowych gminy;

stworzenie planu stanowiącego podstawę działań operacyjnych, które wpłyną na zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Gminy Czarnocin oraz stworzą warunki
dla wzrostu zatrudnienia;

stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa
wspólnotowego;

określenie polityki inwestycyjnej, ustalenie celów i zadań oraz wyznaczenie priorytetowych
obszarów wykonawczych;

ułatwienie
i
przyspieszenie
rozwiązywania
zagadnień
techniczno - ekonomicznych
związanych z przyszłymi projektami z zakresu infrastruktury.
Dokument został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zasadach przygotowania Planu
Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 - 2013 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata
2007 - 2013.
4
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Plan jest spójny z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Województwa Łódzkiego oraz dokumentami
strategicznymi Gminy Czarnocin.
Opracowanie zawiera:

analizę aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej wraz z identyfikacją problemów
i wynikami przeprowadzonej analizy SWOT (punkty I – IV),

wyznaczenie misji i celów strategicznych (punkty V i VI),

opis działań przyczyniających się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów (punkty VIIXI),

opis sposobu wdrażania i monitorowania zadań (punkty XII i XII).
Plan jest dokumentem o charakterze otwartym i będzie aktualizowany w trybie konsultacji
z mieszkańcami i przy współpracy z partnerami społeczno - gospodarczymi.
Opracowanie ma charakter poznawczy i służy szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu aktualnego
stanu rozwoju, określeniu atutów i słabości, stopnia konkurencyjności gminy oraz wyodrębnieniu
uwarunkowań sprzyjających lub zagrażających rozwojowi gminy.
Część diagnostyczna obejmuje istotne dla rozwoju Gminy Czarnocin obszary życia społeczno gospodarczego.
Część
zadaniowa
zawiera
wykaz
projektów
stanowiących
rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów i przyczyniających się do poprawy kondycji gminy w poszczególnych
obszarach. Realizacja projektów odbywać się będzie w ramach okresu programowania funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej tj. od 2007 do 2015 roku.
Projekty przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w punktach V i VI, celów strategicznych.
Plan Rozwoju Lokalnego zawiera wykaz inwestycji mogących przyczynić się do poprawy warunków
życia mieszkańców gminy. Konsultacje społeczne, przeprowadzone zostały w formie wyłożenia
dokumentu do wglądu dla mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy, z możliwością wnoszenia uwag w
terminie 14 dni.
W trakcie prac korzystano z danych Głównego Urzędu Statystycznego, dokumentów strategicznych:
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin, Program ochrony środowiska Gminy Czarnocin
na lata 2008 - 2015, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnocin, Koncepcja programowo - przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy
Czarnocin oraz innych opracowań i dokumentów strategicznych przeznaczonych dla obszaru gminy.
5
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Zadania przewidziane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin będą realizowane w latach
2008 - 2015, na całym obszarze gminy, w jej granicach administracyjnych, a w razie wystąpienia
takiej potrzeby i możliwości - również na terenie sąsiednich gmin (w ramach porozumień
międzygminnych).
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy Czarnocin
II.1. Podstawowe dane dotyczące gminy Czarnocin
II.1.1. Położenie
Gmina Czarnocin położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, na najbardziej
wysuniętym północnym krańcu powiatu piotrkowskiego, w bliskim sąsiedztwie Łodzi – w odległości
około 30 km od centrum miasta. W podobnej odległości od Czarnocina znajdują się Tomaszów
Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Pabianice i Koluszki.
Ryc. 1. Położenie gminy Czarnocin w wymiarze regionalnym.
gm. Czarnocin
Źródło:www.pf.pl
6
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Istniejący układ sieci komunikacyjnej powoduje, że gmina zlokalizowana jest w obszarze korzystnego
połączenia komunikacyjnego z Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim oraz Koluszkami - przez gminę
przebiega droga wojewódzka nr 716, a przez obszar sąsiedniej gminy Tuszyn będąca w budowie
autostrada A - 1 relacji Gdańsk – Piotrków Trybunalski – Katowice – Cieszyn.
W północnej części gminy projektowana jest droga ekspresowa S/A-8/ na kierunku wschód - zachód.
Wpłynie ona znacznie na poprawę powiązań komunikacyjnych. Ponadto wzdłuż wschodniej granicy
gminy biegnie linia kolejowa (tzw. warszawsko - wiedeńska) relacji Warszawa – Częstochowa.
Od zachodu i północy gmina sąsiaduje z gminami należącymi do powiatu łódzkiego wschodniego:
Tuszyn i Brójce, od wschodu z gminą Będków w powiecie tomaszowskim, a od południa z gminą
Moszczenica w powiecie Piotrkowskim.
Ryc. 2. Położenie gminy Czarnocin w wymiarze lokalnym.
Źródło: Studium wykonalności dla Projektu Przebudowa drogi gminnej nr 3052503 Czarnocin Bieżywody
Obszar ten charakteryzuje się dużym potencjałem inwestycyjnym z racji lokalizacji i dostępności
komunikacyjnej.
7
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.1.2. Powierzchnia
Gmina Czarnocin zajmuje powierzchnię prawie 72 km2, co stanowi zaledwie 5,1 % powierzchni
powiatu i obejmuje czternaście sołectw: Bieżywody, Biskupia Wola, Budy Szynczyckie, Czarnocin I,
Czarnocin II, Dalków, Grabina Wola, Kalska Wola, Rzepki, Tychów, Szynczyce, Wola Kutowa,
Zamość i Zawodzie.
Siedzibą gminy i podstawowym ośrodkiem obsługi jej mieszkańców jest miejscowość Czarnocin.
Tutaj znajduje się siedziba władz gminy i większość instytucji lokalnych.
II.1.3. Ludność
Populacja gminy liczy 4 082 osób (GUS wg. stanu na 2006 r.) tj. niecałe 4,5% ludności powiatu.
Przeciętna gęstość zaludnienia w gminie wynosi 57 osób na 1 km2 i jest znacznie poniżej gęstości
zaludnienia
w powiecie, która wynosi 63 osoby na 1 km2.
II.1.4. Środowisko przyrodnicze
Krajobraz i budowa geologiczna
Regionalizacja fizyko - geograficzna Kondrackiego lokalizuje gminę Czarnocin na pograniczu trzech
mezoregionów: Wysoczyzny Bełchatowskiej, Równiny Piotrkowskiej i Wzniesień Łódzkich.
Szczegółowy wykaz prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Regionalizacja fizyczno – geograficzna obszaru gminy.
Jednostka
Nazwa jednostki
Symbol
Prowincja
Niż Środkowoeuropejski
31
Podprowincja
Niziny Środkowopolskie
318
Makroregion
Wzniesienia Południowomazowieckie
318.8
Równina Piotrkowska
318.84
Wysoczyzna Bełchatowska
318.81
Wzniesienia Łódzkie
318.82
Mezoregion
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
Pod względem geologicznym obszar gminy znajduje się w obrębie południowo - wschodniej części
kredowej Niecki Łódzkiej.
8
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Jednostkę w tym rejonie budują utwory czwartorzędowe i kredowe. Utwory kredowe zalegają
na głębokości około 100 m i są wykształcone głównie jako wapienie. Tereny te charakteryzują
się występowaniem od powierzchni terenu utworów spoistych, głównie glin zwałowych, pod którymi
występują warstwy piaszczyste o zróżnicowanej miąższości i rozprzestrzenieniu, często podzielone
warstwą pyłów.
Teren gminy charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą - głównie płaską lub lekko falistą, tylko
miejscami urozmaiconą niezbyt wydatnymi pagórkami piaszczysto - żwirowymi.
Tereny równinne są związane szczególnie z pradoliną Wolbórki. Obszary leżące na północ i południe
od niej posiadają rzeźbę nisko - falistą. Obejmują one część terenów wsi Zawodzie, Zamość,
Wola Kutowa, Szynczyce, Rzepki i Czarnocin.
Formy bardziej urozmaicone dominują w okolicach wsi Dalków i Szynczyce. Gliniasto - piaszczysto żwirowe pagórki morenowe występują także w okolicach wsi Czarnocin, Tychów i Biskupia Wola.
Teren charakteryzuje się wysokością od 182,5 m do 234,3 m n.p.m. Najniżej położony obszar
(182,5 m n.p.m.) znajduje się w północno - wschodniej części gminy, w dolinie rzeki Wolbórki,
na terenie wsi Zamość, najwyższy punkt (234,3 m n.p.m.) - w części zachodniej wsi Czarnocin.
Spadki kształtują się w granicach do 5 %.
Warunki klimatyczne
Według podziału R. Gumińskiego gmina Czarnocin, położona jest w obrębie łódzkiej dzielnicy
klimatycznej. Rejon ten jest obszarem klimatycznym uprzywilejowanym w Polsce.
Okres wegetacyjny w gminie jest stosunkowo długi i trwa około 215 dni. Długość okresu
bezprzymrozkowego wynosi około 166 dni.
Lata są dość ciepłe, a zimy umiarkowanie ostre. Układ temperatury w ciągu roku jest korzystny dla
rozwoju roślin – dodatnie temperatury od marca do pierwszych dni listopada. Średnia temperatura
roczna wynosi około 7,6 °C, średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu tj. styczniu, wynosi
3,6 °C, a w najcieplejszym – lipcu, 18,9 °C.
Suma opadów rocznych wynosi około 600 mm. Najwyższe opady występują w lipcu – około 90 mm,
najniższe w miesiącach zimowych (około 28 mm w lutym). Istnieje wyraźna przewaga dni z opadem
słabym i bardzo słabym. Stanowią one 75 – 80 % średniej rocznej liczby. Opady silne i bardzo silne
występują rzadko 4 - 5 razy w roku.
Maksymalne zachmurzenia występują w zimie, a minimalne w sierpniu i we wrześniu. Przeważają
wiatry zachodnie i południowo - zachodnie,ale często występują też wschodnie.
9
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Na terenie gminy nie występują duże kompleksy leśne, przeważają tereny wysoczyznowe,
charakteryzujące się korzystnymi warunkami klimatu lokalnego, jak: dobre warunki termiczne,
wilgotnościowe i przewietrzania. niekorzystne warunki wilgotnościowe i termiczne przejawiające się
w postaci częstych i dłużej zalegających mgieł, inwersji temperatur itp. występują w dolinach
rzecznych Wolbórki i Miazgi.
Gleby
Skały macierzyste dla gleb gminy Czarnocin tworzą piaski, żwiry i utwory pyłowe wodnolodowcowe,
gliny zwałowe, utwory aluwialne (mady) i deluwialne. W zależności od ich właściwości, genezy oraz
układu stosunków hydrologicznych wykształciły się następujące typy i podtypy gleb:

brunatne wyługowane,

bielicowe i pseudobielicowe,

czarne ziemie zdegradowane,

mady i gleby bagienne (murszowate, murszowe, torfowe i mułowo-torfowe).
W związku z powyższym, warunki glebowe na terenie gminy są zróżnicowane przestrzennie.
Najlepsze gleby posiadają obręby wiejskie Kalska Wola i Bieżywody, a najgorsze - Wola Kutowa.
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gleb według klas bonitacyjnych.
Tabela 2. Powierzchnia gruntów wg. klas bonitacyjnych.
I
Powierzchnia
(ha)
-
Udział
(%)
-
II
2
0,04
III
1 077
19,9
IV
2 580
47,6
V
1 726
31,8
VI
39
0,7
Ps VI
1
0,02
Klasa
Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Czarnocin.
Dominują gleby dobrych i bardzo dobrych klas bonitacyjnych, należące do II, III i IV klasy, zajmując
ponad 67% powierzchni wszystkich użytków rolnych. Z uwagi na wysoką bonitację gleb, gmina
Czarnocin jest preferowana do rozwoju funkcji rolniczej.
10
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Gleby na obszarze gminy mogą być zagrożone degradacją, wynikającą z nadmiernego,
niekontrolowanego nawożenia pól gnojowicą i gnojówką. Nieumiarkowane nawożenie może
spowodować silne zakwaszenie gleb.
Zasoby surowców mineralnych
Na terenie gminy Czarnocin udokumentowane zostały trzy złoża surowców naturalnych. Zostały one
scharakteryzowane w poniższej tabeli.
Tabela 3. Zasoby kruszyw mineralnych na terenie gminy Czarnocin.
Przeznaczenie
Zasoby
geologiczne
bilansowe*
(t)
Stan
zagospodarowania
Koncesja
piaski i utwory
piaszczysto - żwirowe
budownictwo,
drogownictwo
1 275 000
rozpoznane
nieeksploatowane
-
Tychów **
piaski i piaski ze
żwirem
budownictwo,
drogownictwo
408 000
eksploatowane
(odkrywkowa)
10.01.2001 r.,
ważna do
30.09.2016 r.
Wola
Kutowa
piasek
budownictwo
kat. C1
29 000
rozpoznane
-
Nazwa
złoża
Rodzaj kruszywa
naturalnego
Czarnocin
*stan na 31.12.2001 r.
** Złoże w części wchodzi w obszar złoża „Czarnocin”
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Po zakończeniu eksploatacji złoża “Tychów” przewidywana jest jego rekultywacja w kierunku
leśnym.
Wody powierzchniowe
Gmina Czarnocin położona jest w dorzeczu rzeki Pilicy, lewostronnego dopływu Wisły w pobliżu
głównego działu wodnego (przebiegającego na terenie sąsiedniej gminy Tuszyn)
Sieć hydrograficzną gminy tworzą rzeki: Wolbórka (rzeka III rzędu), Miazga i Moszczanka (rzeki IV
rzędu), sieć kanałów melioracji podstawowych oraz stawy i zbiornik wodny Czarnocin.
Głównym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Wolbórka. Odwadniana ona środkowa i zachodnia część
gminy stanowiącą około 78 % jej obszaru.
Część południowo - wschodnią obejmującą około 12 % obszaru gminy odwadnia dorzecze rzeki
Moszczanki, która płynie poza granicami gminy.
11
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Zbiornik „Czarnocin” składa się z dwóch zbiorników małej retencji „Czarnocin I” i „Czarnocin II”,
o łącznej powierzchni 32,5 ha.
Zbiornik został zbudowany z w celu retencjonowania wody do nawodnień zmeliorowanych łąk
w dolinie rzeki Wolbórki oraz przechwytywania i zatrzymywania fali powodziowej.
Pobór wody do napełniania zbiorników w ilości 500 tyś. m3 i na uzupełnianie strat, odbywa się przy
pomocy jazu piętrzącego w km 33 + 900 rzeki Wolbórki, przy maksymalnym piętrzeniu
1,4 m/184,13 m n.p.m.
Teren Gminy jest dobrze zmeliorowany. Długość rowów melioracyjnych objętych konserwacją
wynosi 90 km.
W warunkach naturalnych jest to rejon o szczupłych zasobach wodnych i małej zdolności retencyjnej.
Wysoka temperatura i suchość powietrza prowadzą do powstawania suszy atmosferycznej, a co za tym
idzie suszy glebowej, w wyniku czego następuje zmniejszenie spływu powierzchniowego.
Wody podziemne
Rejon gminy Czarnocin położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401.
Na obszarze tym występują dwa poziomy wodonośne:

czwartorzędowy, w piaskach i żwirach,

kredowy, w wapieniach.
Fauna i flora
Szata roślinna na terenie gminy jest niezbyt urozmaicona. Składa się na nią roślinność pól uprawnych,
łąk, torfowisk, sadów i ogrodów, przy niewielkim udziale lasów.
Z uwagi na tradycje rolnicze zwartych kompleksów leśnych o znaczącej powierzchni praktycznie nie
ma. Wskaźnik lesistości gminy wynosi 6,9 %, przy czym jest to stosunkowo niska wartość przy
wskaźniku lesistości powiatu kształtującym się na poziomie 23,7 % (dane GUS, stan na 2006 r.).
Niewielka koncentracja lasów występuje w północno - zachodniej części gminy w sąsiedztwie rzeki.
Gmina znajduje się w granicach Nadleśnictwa Kolumna, przy czym występują nieliczne grunty
będące we władaniu Lasów Państwowych, rozproszone w gminie w postaci niewielkich działek.
12
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Zieleń występująca na terenie Gminy obejmuje niewielką liczbę parków (w miejscowościach
Czarnocin, Grabina Wola, Szynczyce i Zamość), skwerów, cmentarzy, zieleni przyulicznej,
a w stosunkowo dużym stopniu również ogrody przydomowe. W zabudowie jednorodzinnej dominują
ogrody kwiatowe i warzywne stanowiące powierzchnię biologicznie czynną o udziale od 30 %
do 60 % powierzchni działki mieszkalnej.
Roślinność naturalnych zbiorowisk stopniowo zanika i jest uboga. Procesy zanikania gatunków
właściwych dla naturalnych zespołów i pojawienia się obcych występują głównie na torfowiskach
i łąkach. Niekorzystny wpływ na naturalne zbiorowiska roślinne mają powszechne melioracje,
również na poziomach tarasów i den dolinnych.
Ze względu na rolniczy charakter, na terenie gminy występuje bogata fauna krajobrazu rolniczego
związana z terenami rolniczymi – polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami, która jest uzależniona
od stopnia różnorodności i intensywności prowadzonej gospodarki.
Na suchych pastwiskach występują m.in. bąki, łowiki szerszeniaki, motyle, np. paź królowej, turkucie
podjadki, świerszcze polne, a na zbiorowiskach łąkowych - wiele gatunków owadów żywiących
się nektarem i pyłkiem kwiatowym np. motyli, pszczołowatych, wśród których znajdują się objęte
ochroną gatunkową trzmiele. Dla niektórych gatunków ostoję tworzą zabytkowe parki oraz śródpolne
i porolne zalesienia, a niekiedy także drewniane budynki, zwykle stare opuszczone stodoły.
Na polach i łąkach spotyka się różnorodne gatunki ptaków, jak np.: bogatka, kos, zięba, szpak, sroka,
bażant łowny, kuropatwa, skowronek, jaskółka, wróbel domowy. Często spotkać można także bociana
białego.
Najliczniejszymi ssakami upraw rolnych są gryzonie, głównie myszy zielne. Z gatunków łownych
najpospolitsze są zające.
Faunę gminy stanowią także zwierzęta leśne, które przetrwały w zachowanych lub nowo utworzonych
kompleksach leśnych. W tutejszych lasach można spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, a także gryzonie
– myszy leśne i wiewiórki. Liczne są gatunki związane pokarmowo z przeważającą w tutejszych
lasach sosną. Spotyka się tu m.in. motyle (barczatka sosnówka, brudnica mniszka), pasikoniki,
chrząszcze. Ponadto występują muchówki, wiele gatunków płazów (żaba trawna, żaba moczarowa,
ropucha szara).
Zanieczyszczenie środowiska
Źródła oraz skala zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy zostały opisane w punkcie
13
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.2.3. Uwarunkowania ochrony środowiska.
Formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Czarnocin znajdują się pomniki przyrody, które zostały przedstawione poniżej.
Tabela 4. Pomniki przyrody na terenie gminy Czarnocin.
Lokalizacja
Szynczyce
Grabina Wola
Gatunek
Liczba
park na terenie
sosna wejmutka
2
Szkoły Podstawowej
lipa drobnolistna
1
jesion wyniosły
2
lipa drobnolistna
1
dąb szypułkowy
1
park na terenie OSP
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
Najcenniejszym obszarem na terenie gminy, z punktu widzenia ochrony krajobrazu przyrodniczego
jest fragment Tuszyńsko – Dłutowsko - Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz
Koluszkowsko – Lubochniański Obszar Chronionego Krajobrazu – obydwa w trakcie projektowania,
stanowią fragment Wojewódzkiego Systemu Obszarów Chronionych.
Pierwszy z nich funkcjonuje tylko na mocy prawa miejscowego - wyznaczony w regionalnym planie
zagospodarowania przestrzennego województwa piotrkowskiego, a przyjęty na mocy uchwały
nr XXV/166/88 WRN w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 maja 1988 r. (a w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego przyjętego Uchwałą przez Sejmik
Wojewódzki, w czerwcu 2002 roku).
Obejmuje on niewielki teren w północno - zachodniej części gminy zawarty pomiędzy doliną
Wolbórki a drogą wojewódzką nr 30146.
Koluszkowsko – Lubochniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Miazgi oraz
dolinę
Wolbórki
do
granic
Tuszyńsko - Dłutowskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu.
Projektowany Obszar znajduje się w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego.
Rangę tych terenów podnosi fakt, iż jest to najmniej przekształcony fragment środowiska
przyrodniczego gminy Czarnocin. W pobliżu (na terenie gminy Tuszyn) znajdują się źródła rzeki
Wolbórki, która w swym górnym odcinku niesie wody I klasy czystości. Rzeka ta wraz ze swym
14
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
południowym dopływem oraz z wpadającą poniżej wsi Zamość rzeką Miazgą tworzą system korytarzy
ekologicznych.
5 kwietnia 2007 roku Rada Gminy Czarnocin podjęła uchwałę (Nr VI/27/07) w sprawie uzgodnienia
projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Tuszyńsko - Dłutowsko - Grabiańskiego
oraz Koluszowsko - Lubochniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Atrakcyjne tereny rekreacyjne znajdują się w dolinie rzeki Wolbórki gdzie obecnie budowane
są zbiorniki małej retencji. Wybudowany został już zbiornik “Czarnocin” o powierzchni około 30 ha.
W latach 2011 – 2014 planowana jest budowa 26 ha zbiornika wodnego “Rzepki” na cieku płynącym
od Grabinej Woli. Dla obszaru tego obowiązuje zakaz innego sposobu zagospodarowania.
Obiekty te przeznaczone są na potrzeby rolnictwa, ale korzystnie wpłyną też na krajobraz
i atrakcyjność turystyczną gminy.
Na terenie gminy znajdują się też zabytkowe parki (szerzej w akapicie Walory Kulturowe oraz
Tabela 13. Obiekty znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i Tabela 14. Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód podziemnych w punkcie badawczym
Czarnocin), które odgrywają znaczną rolę oddziałując korzystnie na środowisko przyrodnicze. Układy
kompozycyjno – przestrzenne parków podnoszą reprezentują duże wartości dla równinnego
i ubogiego w roślinność wysoką krajobrazu gminy.
II.1.5. Rys historyczny
Centrum gminy jest Czarnocin - jedna ze starszych i większych polskich wsi, która należała niegdyś
do książąt mazowieckich. W 1289 roku została tu erygowana parafia, włączona do diecezji
włocławskiej przez ówczesnego biskupa Jakuba Świnkę. Przez kolejnych pięć wieków Czarnocinem
zarządzali biskupi włocławscy. W roku 1797 miejscowość przejął zaborczy rząd rosyjski i tym samym
stała się ona własnością cara.
Kilkadziesiąt lat później, w 1331 roku, biskup Maciej Golanczewski utworzył sołectwo Czarnocin
przez co wieś Czarnocin stała się centrum administracyjnym dla terenu, który ją otaczał. Po Kongresie
Wiedeńskim, w 1815 roku, wieś stałą się własnością rządową Królestwa Polskiego, a po zrywie
powstańczym 1830 roku car zdecydował o nadaniu Czarnocina zasłużonemu oficerowi – dowódcy
9 Dywizji Piechoty – Timofiejowi. Natomiast po zniesieniu pańszczyzny w 1864 roku część majątku
ukazem nadał służbie folwarcznej.
W 1881 roku dobra czarnocińskie przejął kuzyn Timofiejewa – Grzegorz Longwinowicz.
Po odzyskaniu niepodległości majątek przejęło państwo i rząd polski dokonał parcelacji jego części.
15
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Administratorem dóbr został wówczas Juliusz Poniatowski, który nadzorował parcelację majątku.
Część – 200 hektarów, przekazano Wydziałowi Powiatowemu w Łodzi, który zorganizował wzorowe
gospodarstwo mające stanowić powiatową fermę rolniczą. W czasie okupacji majątkiem zarządzali
Niemcy, a po wyzwoleniu został on przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne, którego część
(33 ha) przeznaczono na rzecz powstałej tutaj szkoły rolniczej.
3 września 1939 roku, doszło do zbombardowania pociągu w miejscowości Kalska Wola, a 6 czerwca
1943 roku grupa szturmowa Szarych Szeregów z Warszawy pod dowództwem Tadeusza
Zawadzkiego, ps. „Zośka” i Macieja Bitnera, ps. „Maciek”, przeprowadziła „akcję Czarnocin”.
Polegała ona na wysadzeniu mostu na rzece Wolbórce, pod stacją kolejową Czarnocin, na trasie
Warszawa – Katowice. Akcja ta została upamiętniona istniejącym do dnia dzisiejszego obeliskiem
znajdującym się przy ul. Dworcowej w Czarnocinie, obok żelaznego mostu na rzece Wolbórce. Jest to
miejsce wydarzeń opisanych przez Aleksandra Kamińskiego w jednym z rozdziałów książki
„Kamienie na szaniec”.
Z historią gminy związany jest Władysław Stanisław Reymont, który pracował niegdyś na stacji
kolejowej w Czarnocinie i uwiecznił ją w swoich nowelach. Ze względu na walor historyczny stacyjka
ta występowała w polskich filmach, takich jak „Kobieta z prowincji” czy „Człowiek wózków”.
II.1.6. Rys kulturowy
W granicach gminy znajduje się szereg wsi ze starym rodowodem wywodzącym się z końca XIII
i XIV w. Wyrażana się on m. in. istniejącą do dziś formą rozplanowania.
Na terenie gminy występują wyłącznie osady wiejskie. W przeszłości znajdowała się tutaj znaczna
liczba folwarków, m.in.: Czarnocin, Bieżywoda, Szczukwin, Rydzynki, Biskupia Wola.
Na wzmiankę zasługują Czarnocin (ulicówka datowana na 1298 r.), Szynczyce (rzędówka - 1386 r.)
oraz Rzepki jako wieś o równie starym rodowodzie (1386 r.) ale nierozpoznanym układzie
rozplanowania, ponadto Tychów (rzędówka), Zamość (wieś sznurowa) a także Dalków.
W krajobraz gminy wpisane były młyny. Źródła historyczne z początku XIX wieku wymieniają młyny
Kanka, Abraham, Pyć i Wydma.
Obiekty dziedzictwa kulturowego zostały opisane w punkcie II.2.2 Stan obiektów dziedzictwa
kulturowego.
16
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Czarnocin pod względem powierzchni ogólnej należy do najmniejszych gmin powiatu
piotrkowskiego, zajmując niewiele ponad 5% jego powierzchni.
Struktura użytkowania gruntów jest odzwierciedleniem zarówno sposobu wykorzystywania warunków
przyrodniczych i zagospodarowania terenu jak i stopnia zainwestowania. Gmina zajmuje prawie
7200 ha, z czego 88 % stanowią użytki rolne, co świadczy o rolniczym charakterze gminy.
Na terenie gminy brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Tabela 5. Struktura gruntów na terenie gminy.*
Użytki rolne
Rodzaj
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
5333
42
558
303
Powierzchnia
(ha)
Razem
Lasy i grunty
leśne
Pozostałe
grunty
528
510
6236
*stan na 2005 rok
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
Przez teren gminy przebiega elektroenergetyczna, napowietrzna linia najwyższego napięcia 220 kV
Piotrków - Łódź. Wzdłuż trasy tej linii występuje strefa ochronna o szerokości 60 m, związana
z emisją pola elektromagnetycznego. W strefie ochronnej ww. linii nie powinna być lokalizowana
zabudowa przeznaczona do stałego pobytu człowieka, urządzenia zraszające, magazyny materiałów
łatwopalnych itp.
17
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.2.1. Infrastruktura techniczna
Stan i poziom infrastruktury technicznej jest ważnym wskaźnikiem świadczącym o rozwoju gminy,
a pośrednio wskazuje na warunki życia mieszkańców gminy i kulturę rolną.
Infrastruktura techniczna pełni funkcje:

lokalizacyjną, ponieważ wpływa na rozmieszczenie obiektów produkcyjnych, steruje
osadnictwem

integracyjną – przyczynia się do aktywizacji działań społeczno - gospodarczych

zaopatrzeniową – dostarcza ciepło, wodę, gaz itp.
II.2.1.1. Infrastruktura komunikacyjna
Układ komunikacyjny stanowi podstawę układu przestrzennego każdego obszaru. Gęstość jego sieci,
stan techniczny oraz układ i relacje stanowią o możliwościach rozwojowych obszaru, natomiast
dostępność sieci drogowej i jej powiązania wyznaczają wartość rozwojową terenu.
Układ komunikacyjny gminy składa się z:

sieci drogowej,

linii kolejowej,

pasażerskiej komunikacji autobusowej PKS.
Podstawą powiązania miejscowości na terenie gminy jest komunikacja drogowa i autobusowa,
a gminy z otoczeniem – komunikacja drogowa, autobusowa i kolejowa.
Sieć drogowa
Rozwój gospodarczy gminy uwarunkowany jest, z jednej strony przebiegiem dróg zewnętrznych,
a z drugiej strony układem dróg wewnętrznych, ich stanem technicznym, możliwościami rozbudowy
i modernizacji.
Podstawą powiązania miejscowości na terenie gminy i gminy z otoczeniem, jest komunikacja
drogowa. Układ drogowy gminy Czarnocin tworzą drogi publiczne: gminne, powiatowe oraz droga
wojewódzka. Ponadto na obszarze gminy występują drogi gospodarcze obsługujące tereny zabudowy
wiejskiej. Brak jest natomiast dróg krajowych.
Istotną rolę odgrywa droga wojewódzka nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski wyprowadzająca
ruch komunikacyjny z obszaru gminy w kierunku miast Piotrkowa Trybunalskiego (na południe)
i Koluszek (na północ). Znajduje się ona w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
18
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Nasilenie ruchu jest stosunkowo nieduże, niemniej pełni ona także funkcje tranzytowe. Długość drogi
w granicach gminy wynosi ~ 2,6 km. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną.
Drogi powiatowe zapewniają podstawowe powiązania gminy Czarnocin z sąsiednimi gminami.
Łączna długość dróg powiatowych w granicach gminy wynosi 45,3 km. Pozostają one w zarządzie
Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. Generalnie drogi te posiadają jezdnie
dwupasmowe o szerokości jezdni w granicach 1,0 – 5,5 m i nawierzchni bitumicznej
o zróżnicowanym stanie technicznym.
Szczególną rolę odgrywa droga powiatowa nr 3313E Kalska Wola – Kruszów, łącząca drogę
wojewódzką nr 716 z drogą krajową nr 1, będącą częścią drogi międzynarodowej E75 oraz budowaną
obecnie autostradą A - 1 relacji Gdańsk – Piotrków Trybunalski – Katowice – Cieszyn.
Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 8. Drogi powiatowe na terenie gminy Czarnocin.
Numer drogi
Relacja
Długość
(km)
30135
Wola Kutowa – Dalków
5,7
30147
Wola Kutowa – Szynczyce
5,2
30155
Srock – Podolin
1,1
30146
Tuszyn – Czarnocin
3,8
30148
Dalków – Biskupia Wola
9,1
30149
Czarnocin – Będków
3,0
30156
Kruszów – Kalska Wola
8,7
30195
Kurowice – Zamość
2,3
30196
Kurowice – Dalków
1,8
30134
Modlica – Wola Kutowa
2,1
30139
Zawodzie - Prażki – Kolonia Będków
2,5
Razem
45,3
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Drogi gminne zapewniają bezpośrednią obsługę terenu, a także powiązanie z drogą wojewódzką
i drogami powiatowymi. Posiadają one nawierzchnie bitumiczne i gruntowe.
19
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Tabela 9. Drogi gminne w gminie Czarnocin.
Nr drogi
Relacja
Rodzaj nawierzchni
Długość
(km)
3052501
Zamość – Czarnocin PGR
bitumiczna
2.3
3052502
Tychów - Krzyżówka
gruntowa
2.9
3052503
Czarnocin – Bieżywody
bitumiczna
3.0
3052504
Szynczyce – Ostrówek
gruntowa
2.8
3052505
Biskupia Wola - Kiełczówka
bitumiczna - gruntowa
2.7
3052506
Biskupia Wola - Raciborowice
gruntowa
0.8
3052507
Głuchów - Podolin
gruntowa
1.6
Razem
16, 1
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Łączna długość gminnych dróg publicznych wynosi 16,1 km, w tym 8,0 km o nawierzchni twardej
(bitumicznej), 8,1 km o nawierzchni gruntowej i średniej szerokości jezdni ~ 4 m. Dodatkowo
na terenie gminy istnieje szereg dróg gminnych nienumerowanych o przeważnie gruntowej
nawierzchni.
W zakresie powiązań wewnątrzgminnych sieć drogowa jest wystarczająco gęsta. Wszystkie wsie
są mają połączenie ze sobą i z siedzibą gminy.
Większość dróg wymaga przebudowy bądź modernizacji, szczególnie w zakresie szerokości jezdni
i wzmocnienia nawierzchni. Dotyczy to też drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych ale przede
wszystkim dróg gminnych, które charakteryzują się złym stanem technicznym oraz tendencją
do sytuowania zabudowy w bliskiej odległości od jezdni, co utrudnia warunki jazdy i stwarza
niebezpieczeństwo wypadków, stanowiąc również ograniczenia w połączeniach komunikacyjnych.
Konieczna jest też przebudowa nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych.
Komunikacja kolejowa
Gmina posiada również dogodne połączenie kolejowe. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa
relacji Warszawa – Piotrków Tryb. – Katowice, tzw. „warszawsko – wiedeńska” ze stacją
w miejscowości Czarnocin, zapewniającą bezpośrednie połączenia z Koluszkami, Częstochową,
Piotrkowem Trybunalskim, Łodzią i Radomskiem. Przez Piotrków Trybunalski przebiegają również
ważne w układzie krajowym i europejskim linie kolejowe.
20
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Komunikacja autobusowa
Uzupełnienie środków komunikacji zbiorowej stanowią połączenia realizowane przez PKS z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim oraz przez prywatnych
przewoźników. Linie autobusowe przebiegają drogą wojewódzką i drogami powiatowymi nr 30148,
30149 oraz 30156.
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A.
(oddział w Piotrkowie Trybunalskim). Obszar gminy znajduje się również w zasięgu operatorów
cyfrowej telefonii komórkowej.
Poziom dostępności do usług telekomunikacyjnych na terenie gminy ocenia się jako niski - lokalna
sieć telefoniczna jest słabo rozbudowana, a pojemność urządzeń numerycznych i sieci łączności
przewodowej jest ograniczona.
Dodatkowo występuje niski stopień informatyzacji instytucji publicznych. Urząd Gminy nie posiada
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zaledwie dwa komputery podłączone są do sieci
internetowej oraz działających w sieci lokalnej.
Urząd posiada stronę internetową wraz z Biuletynem Informacji Publicznej, na której udostępniane są
podstawowe informacje o organizacji pracy Urzędu. Jednak Urząd nie udostępnia na tych stronach
informacji na temat załatwianych spraw.
II.2.1.2. Elektroenergetyka
Zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie gminy odbywa się w oparciu stacje zasilające (GPZ)
110/15 kV, znajdujące się w Piotrkowie Tryb., Łaznowie i Kalinku oraz sieci rozdzielczej średniego
napięcia 15 kV, składającej się z linii magistralnych i odgałęźnych z przyłączonymi do nich lokalnymi
stacjami transformatorowo – rozdzielczymi 15/0,4/0,23 kV.
Sieć rozdzielcza 15 kV oraz linie niskiego napięcia wykonane są w przeważającej części jako
napowietrzne. Ich stan techniczny jest na ogół dobry. GPZ 110/15 kV są obiektami nowoczesnymi,
wyposażonymi w automatykę samoczynnego ponownego załączania.
Modernizacji, polegającej na dobudowie stacji 15/0,4 kV, wymaga zasilanie w energię niektórych
miejscowości, takich jak: Szynszyce, Czarnocin Poduchowny, Czarnocin Parcela i Rzepki.
21
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Budowa linii średniego napięcia 15 kV, stacji 15/0,4/0,23 kV i linii niskiego napięcia 0,4/0,231 kV
będzie także niezbędna dla zasilania w energię elektryczną obszarów przewidywanych pod zabudowę
mieszkaniową i planowanych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej przez gminę kształtuje się obecnie na poziomie
5.000 MWh, a zapotrzebowanie na moc elektryczną wynosi 2,0 MW.
Urządzenia i sieci posiadają rezerwę energii zapewniającą wystarczającą ilość i jakość
w perspektywie przyłączenia nowych odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
II.2.1.3. Ciepłownictwo
Gmina nie posiada centralnego systemu ciepłowniczego. Ze względu na niski stopień koncentracji
zabudowy na terenie gminy, brak jest podstaw do rozwoju infrastruktury centralnego zaopatrzenia
w ciepło.
Zaopatrzenie
w energię cieplną,
zarówno w zakresie potrzeb
bytowych
mieszkańców,
jak i produkcyjnych, realizowane jest przez lokalne źródła energii. Najczęściej są to instalacje
etażowe i piecowe, a sporadycznie lokalne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych. Dla potrzeb budynków użyteczności publicznej funkcjonują kotłownie olejowe
lub węglowe. Głównym źródłem pozyskiwania energii jest węgiel.
Na terenie gminy Czarnocin zlokalizowane są dwa kolektory słoneczne - w miejscowościach Dalków
i Czarnocin. Są one wykorzystywane do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Ze względu na brak sieci ciepłowniczej na terenie gminy występuje znaczące zjawisko niskiej emisji,
przez co istnieje potrzeba modernizacji istniejących urządzeń grzewczych i przechodzenia na źródła
niewęglowe.
II.2.1.4. Zaopatrzenie w gaz
W gminie brak jest sieci gazowej co zmniejsza możliwości tworzenia alternatywnych źródeł ciepła.
Zapotrzebowanie na gaz do użytku gospodarstw domowych pokrywane jest butlami z gazem propan butan.
22
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.2.1.5. Gospodarka wodno – ściekowa
Gospodarka wodna
Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy Czarnocin w wodę, realizowane jest za pośrednictwem
należącej do gminy sieci wodociągowej o długości 71,1 km. Szacuje się, że do sieci podłączonych jest
95 % mieszkańców gminy.
Na wodociągi komunalne w gminie składają się cztery wodociągi grupowe funkcjonujące o cztery
ujęcia wód podziemnych. W każdym z nich woda pobierana jest z utworów czwartorzędowych
i (po uzdatnieniu) podawana do sieci.
Tabela 10. Struktura sieci wodociągowej na terenie gminy.
Wodociąg
Lokalizacja ujęcia
Piętro
wodonośne
Stan wody
podawanej do sieci
Zasięg
„Czarnocin”
Środkowa cześć
Czarnocina
Czwartorzędowe
Uzdatniana
Czarnocin, Zawodzie, Zamość,
Kolonia Zamość, Bieżywody
Biskupia Wola przy Czwartorzędowe
drodze Kruszów Wolbórz
Uzdatniana
Biskupia Wola, Kalska Wola
Czwartorzędowe
Uzdatniana
Szynczyce, Budy Szynczyckie,
Grabina Wola, Tychów, Rzepki,
Wola Kutowa
Dalków przy drodze Czwartorzędowe
Brójce – Czarnocin
Uzdatniana
Dalków
„Biskupia
Wola”
„Szynczyce”
„Dalków”
Szynczyce przy
drodze Kruszów Wolbórz
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
Dodatkowo przez zachodnio – południową cześć gminy przebiega rurociąg tranzytowy wody
o średnicy 1600mm, z rezerwą terenową na drugi rurociąg, zaopatrujący w wodę mieszkańców Łodzi
w ramach Wodociągu Sulejów – Łódź ze Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy. Strefa
bezpieczeństwa rurociągu tranzytowego wody wynosi po 15m z każdej jego strony.
W latach 2007-2010 planuje się wykonanie 10 km sieci wodociągowej.
Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę powinna skoncentrować się na dalszej
poprawie jakości dostarczanej wody poprzez modernizację urządzeń do jej uzdatniania.
23
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Gospodarka ściekowa
Długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 15,1 km. Skoncentrowana jest ona we wsi
Czarnocin. Kanały sanitarne pracujące w systemie grawitacyjnym odprowadzają ścieki sanitarne
z rejonu centrum oraz terenów mieszkaniowych.
Na pozostałych terenach gminy ścieki bytowo - gospodarcze z budynków indywidualnych
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Ścieki są wywożone przez samochody
asenizacyjne do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Czarnocinie lub zagospodarowywane
we własnym zakresie. Ilość wywożonych ścieków nie odpowiada ilości zużywanej wody.
Istnieją także
przypadki
odprowadzania
ścieków
sanitarnych
z
gospodarstw
w
sposób
niekontrolowany do lokalnych rowów i cieków powierzchniowych.
Od 1992 r. we wsi Czarnocin działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych
typu BIO-PAK o przepustowości 500m3/d.
Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno - prawne na odprowadzanie oczyszczonych
ścieków do rzeki Wolbórki w ilości Qmaxd=500 m3/d przy Qmaxh = 40 m3/h z terminem ważności
do 30.09.2013 r.
W oczyszczalni stosowany jest dwustopniowy mechaniczno – biologiczny proces oczyszczania
ścieków z nisko obciążonych osadem czynnym, z redukcją związków biogennych, ze stabilizacją
i przeróbką
osadu.
Osady
ściekowe
prasowane
są
na
prasie
komorowej,
a
następnie
zagospodarowywane rolniczo.
Przyjęta technologia pozwala na uzyskanie założonych efektów oczyszczania ścieków, spełniających
kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2004 Nr 168 poz. 1763).
W tabeli przedstawione zostały ładunki zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni oraz
odpływających z oczyszczalni.
Tabela 11. Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczalni Czarnocin.
Wskaźniki
BZT5
ChZT
[mgO2/l]
[mgO2/l]
Zawiesina
ogólna
mg/l]
Porg
Norg
[mg/l]
[mg/l]
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach
Dopływających
240,0
440,0
207,0
3,4
25,5
Odpływających
6,4
40,5
11,0
3,6
2,9
24
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
W latach 2007 - 2010 planuje się wykonanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków
o długości 21,05 km, polegającego na zbiorczym systemie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej, a także budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Koncepcja Programowo –
Przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Czarnocin przyjęta została uchwałą
10/44/07 z dnia 14 listopada 2007 r.
II.2.1.6. Gospodarka odpadami
Główne źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są gospodarstwa domowe
i obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo itp.
Na terenie gminy istnieje gminne składowisko odpadów stałych stałych położone we wsi Czarnocin.
Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 0.52ha. Jest ono objęte strefą ochronną określoną
na poziomie 300m. Bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne.
Eksploatowana kwatera posiada uszczelnienie dna w postaci geomembrany PEHD o grubości 1,5mm
zabezpieczającej wnikanie odcieków z odpadów do gruntu.
Przewidywany okres eksploatacji to lata 2020 - 2025. Planowana pojemność wynosi 17 497m3.
Obecnie ilość składowanych odpadów wynosi około 1 000m3.
Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów niesegregowanych oraz selektywna zbiórka
surowców wtórnych.
II.2.1. Własność nieruchomości
Obszar gminy zajmuje prawie 7200 ha. Większa cześć gruntów pozostaje w rękach osób prywatnych.
Sytuacja ta spowodowana jest powszechnym występowaniem budownictwa jednorodzinnego oraz
dużym udziałem gruntów rolnych, które stanowią własność prywatną. Zaledwie 91,4 ha (niecałe
1,3 %) powierzchni to grunty gminne.
II.2.2. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Oprócz układów przestrzennych wymienionych w punkcie II.1.6. Rys kulturowy o walorach
kulturowych gminy decyduje także szereg obiektów mieszkalnych, gospodarczych oraz zabytków
25
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
techniki znajdujących się w rejestrze zabytków lub w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Łodzi. Zostały one przedstawione w poniższych tabelach.
Tabela 12. Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Miejscowość
Adres
Opis
Obiekt
Datowanie
Materiał
Parki
Czarnocin
Poniatowskiego 5
Zespół Szkół
Rolniczych
park przyszkolny
1924
-
Grabina Wola
18
Zespół dworsko
- parkowy
park dworski
XIX w
-
Szynczyce
5
zespół dworsko
- parkowy
park dworski
XIX w.
-
nastawnia
1930
murowana
poczekalnia
ok. 1850
drewniana
XVIII
drewniana
Zabytki techniki
Czarnocin
-
dworzec
kolejowy
Zabytki sakralne
Czarnocin
nr rej.: 9-I-9 z
12.09.1947
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Gminy
kapliczka p.w.
św. Marka
Czarnocin
na
lata
2004
–
2006,
Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie
Na zespół składają się budynek szkoły (wybudowanej w latach 1923-1924), zabudowania związane
ze szkołą m. in. dom dyrektora, dwa budynki mieszkalne pracowników szkoły, stodoła, wozownia,
spichlerz, magazyn (wybudowane w latach 1924 -1929) oraz park.
Wszystkie wymienione budynki znajdują się w ewidencji WKZ. Budynek szkoły znajduje
się w centrum założenia architektonicznego. Szkoła jest murowana, otynkowana, piętrowa
o mansardowym krytym blachą dachu.
26
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Fot. 1. Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie.
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
Zabytkowy park w Czarnocinie (nr rej.: 292 z 31.08.1983 i z 1.10.199) powstał w 1924 r. w kształcie
zbliżonym do kwadratu. Obecnie zajmuje on około 2 ha i został powiększony o teren dawnego sadu
oraz zieleń ozdobną założoną w otoczeniu internatu.
W parku znajduje się dorodny starodrzew liściasto - iglasty: brzozy, robinie, klony, lipy, świerki
i modrzewie. Najpiękniejszą częścią parku jest jego zachodnia część wsparta o aleję lipową długą
na ponad 300 m prowadzącą w kierunku północnym. Średni obwód drzew to około 2,7 m.
Stan techniczny budynku szkoły jest dobry natomiast stan pozostałych budynków można ocenić jako
średni lub zły. W murowanym, dwukondygnacyjny spichlerzu z 1927 r. widoczne są uszkodzenia
muru i tynku, zużyta jest stolarka. Dom dyrektora szkoły ma uszkodzone tynki, podobnie dom
pracowników szkoły. Magazyn narzędzi jest zawilgocony i podobnie jak spichlerz, wozownia oraz
stodoła wymaga remontu.
Do dziś zieleń wysoka jak i niska w parku przetrwały w dobrym stanie. Ścieżki żwirowe i rabaty
kwiatowe są dobrze utrzymane.
Zespół dworsko - parkowy w Grabinej Woli
Założenie parkowe obejmuje część ozdobną wraz z dworem i częścią gospodarczą przylegającą
do szosy Kruszów – Biskupia Wola. Dworek z początku XIX w., obecnie w stanie ruiny wpisany
został do ewidencji WKZ.
Z dawnego zespołu dworskiego zachował się murowany spichlerz
27
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
mieszczący obecnie remizę OSP oraz zabytkowy park (nr rej.: 365 z 12.05.1986 i z 30.12.1994)
pochodzący z XIX.
Park zachował się do czasów współczesnych w dawnych granicach - zajmuje 4,5 ha. W jego części
frontowej położony jest okolony drzewami staw o powierzchni 700 m2, częściowo porośnięty
sitowiem.
Południowa część obszaru objętego ochroną ma charakter leśny. Dawne ogrodzenie parku zostało
całkowicie zniszczone. Wycięta została także aleja grabowa po której, do dziś pozostały jedynie
odrośla grabowe tworzące szpaler. Przez park przebiega także droga wjazdowa prowadząca
w przeszłości do dworku. Spośród drzew występujących na terenie parku należy wymienić jesiony
wyniosłe, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, wierzby białe i olchy czarne. Dwa dęby o obwodzie
400 i 300 cm planuje się uznać za pomniki przyrody. Podszycie stanowią graby pospolite, jesiony
wyniosłe, czeremcha, leszczyna pospolita, głóg.
Stan drzew i podszycia jest dobry. Park ten podnosi estetyką krajobrazu wsi, ma znaczenie
ekologiczne jako siedziba drobnych zwierząt, zwłaszcza ptactwa.
Zespół dworsko - parkowy w Szynczycach
Zespół stanowił dwór z 1872 r. wraz z zabudowaniami gospodarczymi: stodołą, stajnią, spichrzem,
oborą i gorzelnią oraz parkiem z końca XIX w. Do dziś przetrwał tylko jeden budynek – dworek,
użytkowany od 1938 r. przez Szkołę Podstawową w Szynczycach.
Fot. 2. Dworek z Szynczycach.
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
28
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Zabytkowy park w Szynczycach (nr rej.: 320 z 31.08.1983 i z 15.09.1993) pochodzi z końca XIX w.
i obecnie zajmuje powierzchnię 0,95 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta. Pierwotnie miał on 3 ha
powierzchni, jednak częściowo uległ parcelacji z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Park jest
otoczony ogrodzeniem drewnianym (od frontu) i betonowym.
Stan drzew jest dobry, spośród bardziej wartościowych drzew wymienić należy sosny wejmutki, lipy
oraz okazałe klony. w zachodniej części drzewostanu występuje świerk. w północnej części parku
znajduje się sad. Podszycie stanowią m. in. tawuła i śnieguliczka, runo natomiast fiołek, pokrzywa,
marchwica, trawy oraz rabaty kwiatowe.
Dworek po 1945 r. był remontowany: pokrycie z papy zastąpiono blachą, budynek zelektryfikowany
i skanalizowany, posiada centralne ogrzewanie. Jego stan techniczny można ocenić jako średni. Aleje
oraz dziedziniec położony przy dworku są w dobrym stanie, część nawierzchni została pokryta
asfaltem. Park w Szynczycach położony jest w terenie płaskim, bezleśnym stąd jego rola w terenie jest
znacząca – urozmaica krajobraz i stwarza możliwości wypoczynku dla mieszkańców wsi. Drzewostan
ma także znaczenie ekologiczne jako siedziba dla ptactwa.
Inne obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie gminy to zabytki techniki składające się na zespół
dworcowy w Czarnocinie: drewniana poczekalnia dworcowa kolei warszawsko - wiedeńskiej
(z ok. 1850 r.) oraz murowany budynek nastawni (z 1930 r.). Właścicielem i użytkownikiem zespołu
jest PKP Warszawa.
Budynki są w złym stanie technicznym, widoczne są ubytki cegły w podmurówce poczekalni oraz
w elementach rozluźnionej już konstrukcji i snycerki. Na elementach drewnianych budynków żerują
owady.
Tabela 13. Obiekty znajdujące się w ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Lp.
Miejscowość
Adres
Opis
Obiekt
Datowanie
Materiał
Obiekty architektury
1.
Bieżywody
19
-
chałupa
1907
drewniany
2.
Biskupia Wola
37
-
chałupa
1918
drewniany
40
-
chałupa
1918
drewniany
112
-
dom
1927
murowany
5.
16
-
dom
1880
murowany
6.
50
Zespół kościoła
plebania
1881
murowany
3.
4.
Czarnocin
29
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Adres
Opis
Obiekt
Datowanie
Materiał
kościół
parafialny
1879 - 1891
murowany
8.
83
p.w.
Wniebowzięcia
NMP
-
chałupa
1900
drewniany
9.
85
-
chałupa
1895
drewniany
10.
91
-
chałupa
1860
drewniany
11.
95
-
chałupa
1905
drewniany
12.
Poniatowskiego
5
Zespół Szkół
Rolniczych
dom dyrektora
1924
murowany
13.
wozownia
1929
murowany
14.
szkoła
1923 - 1924
murowany
15.
stodoła
1927
drewniany
16.
spichlerz
1927
murowany
17.
magazyn
1929
murowany
18.
dom
1954
murowany
19.
dom
1920 - 1930
murowany
Lp.
Miejscowość
7.
20.
Czarnocin
Parcela
9
-
chałupa
1900
drewniany
21.
Grabina Wola
18
Zespół
dworsko parkowy
spichlerz
pocz. XIX w.
murowany
dwór
pocz. XIX w.
drewniany
18
-
dom
1900
drewniany
29
-
chałupa
1924
drewniany
22.
23.
Kalska Wola
24.
25.
Rzepki
55
-
chałupa
1905 - 1910
drewniany
26.
Rzepki Szlach.
39
-
chałupa
1850
drewniany
27.
Szynczyce
5
Zespół
dworsko parkowy
dwór
1870
murowany
stodoła
kon. XIX w.
murowany
38
-
chałupa
1924
drewniany
47
-
chałupa
1890
drewniany
50
-
chałupa
1900
drewniany
26
-
chałupa
1900
drewniany
33.
27
-
dom
1932
drewniany
34.
29
-
dom
1892
drewniany
35.
31
-
chałupa
1880
drewniany
36.
45
-
dom
1920
drewniany
28.
29.
30.
31.
32.
Tychów
30
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Adres
Opis
Obiekt
Datowanie
Materiał
37.
54
-
chałupa
1890
drewniany
38.
56
-
dom
1920
drewniany
-
-
kapliczka rzkat.
2 poł. XIX w.
murowany
24
-
chałupa
1906
drewniany
-
-
Lp.
Miejscowość
Zamość
39.
40.
Cmentarze i miejsca pamięci narodowej
41.
Czarnocin
50
Zespół kościoła
p.w.
Wniebowzięcia
NMP
-
Cmentarz
parafialny
rzymsko katolicki
42.
43.
-
Cmentarz
rzymsko katolicki
mogiła zbiorowa poległych podczas
bombardowania pociągu w Kalskiej Woli w dniu 3
września 1939 r.
mogiła zbiorowa żołnierzy podziemia straconych
przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r.
Obiekty techniki
44.
Czarnocin
45.
-
-
młyn motorowy
1936
murowany
-
zespół
dworcowy
kolei PKP
-
1850 - 1930
-
Poniatowskiego
5
Zespół Szkoły
Rolniczej
stolarnia
1924
murowana
46.
47.
Ostrówek
-
-
młyn wodny
1910
murowano drewniany
48.
Szynczyce
-
-
wiatrak
poł. XIX w.
drewniany
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Zespół Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie (Tabela 13. Obiekty
znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poz. 6 i 7), w którego skład
wchodzi neoromański kościół z elementami neorenesansowymi rozbudowany w 1905 r., plebania
i cmentarz (Tabela j.w. poz. 41). W kościele znajduje się pochodząca z połowy XVIII w. rokokowa
ambona.
Stan cmentarza jest dobry - czytelne jest rozplanowanie całości jak i kwater, dobry jest stan
porastającej zieleni. Na jego terenie znajdują się miejsca pamięci narodowej: mogiła zbiorowa
partyzantów AK oraz mogiła zbiorowa żołnierzy WP poległych w 1939 r. (Tabela j.w. poz. 42 i 43).
Liczne zabudowania mieszkalne (domy i chałupy) znajdujące się w ewidencji WKZ (Tabela. Obiekty
znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) są zazwyczaj w złym stanie
31
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
technicznym. Wyjątek stanowi zespół kościelny (plebania oraz kościół) p. w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie wybudowany w latach 1879-1891. Budynki te wraz
z wyposażeniem (m. in. ołtarz główny i boczne, rokokowa ambona, witraże) zachowane są w stanie
dobrym.
Fot. 3. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie.
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin.
Młyny znajdujące się w gminie: motorowy w Czarnocinie, napędzany siłą wiatru koźlak
w Szynczycach są w złym stanie technicznym.
Ponadto w Czarnocinie przy ul. Kolejowej obok żelaznego mostu na rzece Wolbórce położony jest
obelisk upamiętniający akcję batalionu “Zośka” Tadeusza Zawadzkiego Szarych Szeregów mającą
na celu wysadzenie broni niemieckiej. Akcja ta została opisana w książce A. Kamińskiego “Kamienie
na szaniec”.Na terenie gminy występuje znaczna liczba stanowisk archeologicznych - dotychczas
odkryto ich 101.
32
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.2.3. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Stan czystości wód podziemnych
Na terenie gminy Czarnocin jakość wód podziemnych monitorowana jest w ujęciu zlokalizowanym
na terenie firmy BINSTAL w Czarnocinie. Ujęcie to reprezentuje czwartorzędowy poziom
wodonośny, objęte jest monitoringiem regionalnym, wykonawcą pomiarów jest WIOŚ Łódź,
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
W roku 2006 stwierdzono dobrą jakość (II klasa) wód podziemnych w ujęciu w Czarnocinie, przy
czym ze względu na zawartość żelaza, wody zostały zakwalifikowane do III klasy (Informacja
o stanie środowiska na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego ziemskiego
w roku 2006).
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki decydujące o klasie czystości.
Tabela 14. Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód podziemnych w punkcie
badawczym Czarnocin.
Rodzaj wskaźnika
Wartość wskaźnika
temperatura
11 [°C]
przewodność (w 20°C)
456 [uS/cm]
azotany
11,5 [mg NO3/l]
ogólny węgiel organiczny
2,3 [mg C/l]
fosforany
0,14 [mg PO4/l]
siarczany
33 [mg SO4/l]
wapń
74,06 [mg Ca/l]
żelazo
0,39 [mg Fe/l]
mangan
0,109 [mg Mn/l]
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku.
Stan czystości wód powierzchniowych
Na terenie gminy jakość wód prowadzonych przez rzekę Wolbórkę nie jest monitorowana. Punkty
pomiarowo kontrolne znajdują się w Tomaszowie Mazowieckim (km 1,5; powiat tomaszowski)
i Wolborzu (km 18,2; powiat piotrkowski).
33
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
W najbliżej położonym ppk. Wolbórz w 2006 roku, wody zakwalifikowane zostały do IV klasy (wody
niezadowalającej jakości). Zadecydowały o tym takie wskaźniki jak: barwa (wskaźnik fizyczny),
BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn i tlen rozpuszczony (wskaźniki tlenowe), fosforany (wskaźnik biogenny).
Klasie V odpowiadały dwa wskaźniki: ogólna liczba bakterii Coli oraz liczba bakterii Coli typu
fekalnego.
W stosunku do roku 2004 wynikowa klasyfikacja Wolbórki w ppk. Wolbórz nie uległa zmianie,
nastąpiło jednak pogorszenie warunków tlenowych i stanu sanitarnego wód.
Jakość wód Wolbórki na omawianym odcinku w dużej mierze kształtuje się pod wpływem ścieków
odprowadzanych do niej z oczyszczalni w Tuszynie i Czarnocinie, a także zanieczyszczeń
wnoszonych przez dopływy, głównie Miazgę i Łaznowiankę.
Stan czystości powietrza
Ze względu na rolniczy charakter gminy oraz brak obiektów przemysłowych, głównym źródłem
zanieczyszczeń jest „niska emisja". Lokalne kotłownie oraz ogrzewanie piecowe są najczęstszym
sposobem zaopatrzenia mieszkańców gminy w ciepło. Szczególnie w okresie zimowym, ze względu
na warunki odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery oraz ich lokalizacje w istotny sposób
wpływają na jakość powietrza na terenie gminy. Wielkość emisja związana jest z zabudową
poszczególnych wsi.
Istotny wpływ na jakość powietrza w gminie ma również transport, a w szczególności droga
wojewódzka oraz pobliska autostrada A1. Rozmieszczenie przestrzenne tego rodzaju emisji w gminie
jest ściśle związany z rozmieszczeniem obciążeń transportowych dróg, proporcjonalnym do ich rangi
w krajowej sieci drogowej.
Zanieczyszczenia komunikacyjne to tlenki węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki
ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do tego przede wszystkim intensywny rozwój komunikacji,
cechujący cały obszar kraju, niski poziom techniczny pojazdów oraz ogólnie zły stan sieci dróg.
Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia mogą być zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające
spoza terenu gminy. Gmina położona jest w małej odległości od Aglomeracji Łódzkiej, a warunki
ukształtowania terenu, klimat i mała lesistość połączone z przewagą wiatrów północno - zachodnich
sprawiają, że przemieszczanie zanieczyszczeń drogą powietrzną jest ułatwione.
34
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Z uwagi na brak monitoringu na tym obszarze, ocena stanu powietrza w gminie jest możliwa jedynie
na podstawie badań zrealizowanych na terenie innych gmin powiatu piotrkowskiego i przy
uwzględnieniu obszaru Aglomeracji Łódzkiej.
Zanieczyszczeniami powietrza najczęściej występującymi na terenie powiatu są pyły, tlenek
i dwutlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki. Wynikowe klasy dla poszczególnych
zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej dla powiatu piotrkowskiego
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia zostały przedstawione
w Tabeli 15.Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego wg. kryteriów ustanowionych
dla ochrony zdrowia w 2006 roku.
Tabela 15. Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego
wg. kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia w 2006 roku.
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
Klasa
ogólna
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
O3
A
A
A
A
A
A
C
C
Źródło: WIOŚ
Zakwalifikowanie strefy do klasy C wymaga wdrożenia programu ochrony powietrza. Jednakże dane
pochodzą tylko z 2006 roku, a niekorzystne warunki meteorologiczne panujące w województwie
łódzkim w tym roku - duża liczba mroźnych dni zimą oraz upalnych latem, spowodowały okresowe
pogorszenie stanu aerosanitarnego powietrza.
Tabela 16. Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego
wg. kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin w 2006 roku.
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy
SO2
A
NOx
A
O3
A
Klasa ogólna
A
Źródło:WIOŚ
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
przedstawia Tabela 16. Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego wg. kryteriów
ustanowionych dla ochrony roślin w 2006 roku. Z danych wynika, że zarówno dla poszczególnych
35
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
zanieczyszczeń, jaki i ogólnej oceny czystości powietrza, obszar powiatu został zakwalifikowany
do klasy A.
Największym problemem dla obszaru aglomeracji łódzkiej jest emisja powierzchniowa oraz
komunikacyjna. Te dwa źródła
zanieczyszczeń
kształtują
w głównym stopniu poziom
zanieczyszczenia powietrza. Emisja punktowa (technologiczna) nie odgrywa już takiej znaczącej roli
jak kiedyś. Najwyższe wartości stężeń NO2, SO2, CO i węglowodorów notowane są na gęsto
zabudowanych obszarach śródmiejskich.
Według danych WIOŚ, stężenia zanieczyszczeń gazowych w 2006 roku były zdecydowanie większe
niż w latach ubiegłych.
W miastach leżących w pobliżu Łodzi np. w Rzgowie (w odległości około 17 km w linii prostej od
centrum gminy Czarnocin) i Tuszynie (do 11 km) , stężenia średnioroczne NO2 wyniosły średnio
16µg/m3 – 20µg/m3. Na pozostałych terenach otaczających aglomerację stężenia
nie przekraczały wartości 16µg/m3. W przeciągu ostatnich 3 lat zwiększyła się znacząco powierzchnia,
na której występują podwyższone wartości stężeń NO2. W niektórych przypadkach jest to nawet
kilkukrotny wzrost. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim Łodzi, Zgierza i Pabianic czyli trzech
największych miast aglomeracji znajdujących się w odległości około 30 km od centrum gminy.
Na terenach podmiejskich stężenia średnioroczne SO2 w 2006 r. mierzone metodą pasywną wyniosły
od 8µg/m3 do 11µg/m3 - w Tuszynie od 9µg/m3 do 13µg/m3, a w Rzgowie od 10µg/m3 do 17µg/m3.
Pomiary tlenku węgla prowadzone na terenie aglomeracji łódzkiej od 2003 r. nie stwierdzono ani razu
przekroczenia dopuszczalnego stężenia.
Stan czystości gleb
Teren gminy Czarnocin nie zalicza się do obszarów o podwyższonej zawartości metali ciężkich.
Nie można jednak wykluczać chemicznego skażenia gleb przy drodze wojewódzkiej. Wzdłuż drogi
w pasie terenu co najmniej o szerokości 50 m należy spodziewać się znacznych zanieczyszczeń profili
glebowych, spowodowanych zasoleniem spływających z jezdni wód (w okresie zimowym), także
skażeniem substancjami ropopochodnymi, ołowiem, kadmem i cynkiem.
Dokładny zasięg tych zmian nie został zbadany, jednakże w pasach przydrogowych w odległości
do 200 m wyklucza się produkcję rolną przy braku zastosowania środków ochrony czynnej.
W roku 2006 badania gleb w powiecie piotrkowskim były prowadzone poza obszarem gminy
w rejonie istniejącego odcinka autostrady A1. Próby gleb pobrane były w trzech punktach:
36
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015

w pobliżu południowo - zachodniej granicy miasta Piotrkowa Trybunalski,

w pobliżu północno - zachodniej granicy miasta Piotrkowa Trybunalski,

w miejscowości Brzoza w gminie Grabica.
Próby gleb pobierano z warstwy powierzchniowej (do 20 cm) w odległości 20 – 30 m od jezdni,
Oznaczono w nich 17 wskaźników fizykochemicznych, w tym odczyn, metale (cynk, kadm, miedź,
ołów, mangan, żelazo i rtęć) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Badania przeprowadzone były dla gruntów grupy B i C1 (tereny, z których pobierano próby były
użytkowane rolniczo) nie wykazały zanieczyszczenia powierzchniowych warstw gleb w w.w.
puntach. Odczyn gleb był lekko kwaśny lub kwaśny, a zawartość metali i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych niska – zdecydowanie poniżej norm obowiązujących dla terenów
komunikacyjnych (grupa C), a także poniżej norm dla terenów uprawianych rolniczo (grupa B).
Zagrożenia środowiska
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych i ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Istnieje
jednak możliwość wystąpienia zdarzeń w mniejszej skali, związanych z prowadzeniem działalności
produkcyjnej, transportem i magazynowaniem substancji niebezpiecznych.
Potencjalnie największym zagrożeniem dla środowiska jest przebiegający przez teren gminy rurociąg
dalekosiężny Koluszki – Boronów (woj. śląskie). Rurociągiem przesyłane (tłoczone) są produkty
naftowe (olej napędowy, benzyna bazowa – nie etylizowana) ze średnią wydajnością ok. 160 m3/h.
Istnieje możliwość powstania pożaru lub wybuchu lub skażenia wód powierzchniowych, zasobów
podziemnych poprzez skażenie gruntu, wód podziemnych na kierunku rozpływu wód podziemnych.
Do obiektów o zwiększonym ryzyku kwalifikują się też stacje paliw płynnych.
Poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego gminy jest też niekontrolowane odprowadzanie
ścieków i odpadów stałych.
Gmina ma nieuregulowaną gospodarkę wodno – ściekową. Nie oczyszczone ścieki odprowadzane
są do często nieszczelnych szamb. Zanieczyszczenia pochodzą również z odcieków z obiektów
nieskanalizowanych, nieoczyszczonych wód opadowych z terenów i ciągów komunikacyjnych oraz
1
grupa B – obejmuje grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i pod rowami, grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków
kopalnych i terenów komunikacyjnych;
grupa C – obejmuje tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
37
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
z terenów rolniczych, jak i zrzutów odpadów w pobliżu lub bezpośrednio do cieków i zbiorników
wodnych.
Szczególne zagrożenie występuje na obszarach, gdzie jest wysoki stopień zwodociągowania, przy
jednoczesnym braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Na terenie gminy Czarnocin mogą wystąpić również zalewy powodziowe w dolinie rzeki Wolbórka
oraz w pobliżu zbiornika Czarnocin. Istnieje też niebezpieczeństwo występowania pożarów
na terenach leśnych i rolniczych.
Na obszarze gminy obowiązuje Program Ochrony Środowiska dla gminy Czarnocin na lata 2008 –
2011, z perspektywą na lata 2012 – 2015, który wyznacza następujące cele ekologiczne:

zachowanie różnorodności biologicznej,

wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych,

ochrona gleb, wód, zasobów kopalin, powietrza i ochrona przed hałasem oraz promieniowaniem
elektromagnetycznym,

gospodarka odpadami,

zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego
i biologicznego.
38
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.3. Sfera społeczna
II.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna
Gminę ogółem zamieszkuje 4 082 osób (GUS wg. stanu na 2006 r.) tj. niecałe 4,5 % ludność powiatu.
52,2% mieszkańców gminy stanowią kobiety, a 47,8 % - mężczyźni. Gmina Czarnocin rozpatrywana
na tle wiejskich gmin powiatu należy do grupy gmin najmniejszych pod względem liczby ludności.
Tabela 17. Liczba mieszkańców gminy w latach 2000 – 2006.
Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kobiety
2 201
2 210
2 175
2 170
2 156
2 123
2 131
Mężczyźni
1 994
1 991
1 987
1 977
1 953
1 938
1 951
Ogółem
4 195
4 201
4 162
4 147
4 109
4 061
4 082
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
Ogólne zmiany liczby mieszkańców gminy analizowane w przekroju trzech ostatnich lat wykazują
tendencje malejącą. Niewielki wzrost nastąpił jedynie w ostatnim roku badania. Z poniższych tabel
wynika, że trend ujemny spowodowany jest długotrwałym utrzymywaniem się ujemnego przyrostu
naturalnego ujemnym saldem migracji. Dopiero od 2005 roku występuje dodatnie saldo migracji, a
przyrost naturalny zwiększa się, choć nadal jest ujemny.
Tabela 18. Ruch naturalny wg. płci.
Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Urodzenia
37
42
30
43
35
40
46
Zgony
49
49
62
51
57
59
54
Przyrost
-12
-7
-32
-8
-22
-19
-8
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
Tabela 19. Saldo migracji.
Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ogółem
- 11
7
14
- 31
- 27
12
12
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
39
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Tabela 20. Liczba mieszkańców wg .wieku i płci.
Wiek
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 64
powyżej 65
Płeć
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
2000
92
119
151
148
148
173
179
237
1165
1161
263
419
2002
90
111
127
128
154
164
170
210
1173
1171
263
397
2004
92
101
99
120
165
153
138
195
1194
1195
255
397
2006
106
90
94
110
134
133
156
186
1200
1233
258
378
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
Struktura wiekowa mieszkańców, w podziale na poszczególne przedziały wiekowe, jest mało stabilna.
Spadek liczby ludności występuje wśród każdej grupy wiekowej oprócz osób
w wieku od 20 do 64 (dorosłych kobiet i mężczyzn, w wieku produkcyjnym) oraz chłopców w wieku
od 0 do 4 lat Społeczność gminy starzeje się i jest to zbieżne z tendencjami ogólnokrajowymi.
Tabela 21. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku.
Wiek ekonomiczny
Udział w liczbie ludności ogółem (%)
przedprodukcyjnym
21,5
produkcyjnym
60,2
poprodukcyjnym
18,3
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.
Korzystnym zjawiskiem zachodzącym na obszarze gminy jest stosunkowo duży udział mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym.
II.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa
Zasoby mieszkaniowe
Obecne budownictwo mieszkaniowe w gminie to przede wszystkim budownictwo prywatne.
Dominuje zabudowa zagrodowa z udziałem budownictwa jednorodzinnego. Budownictwo
40
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
jednorodzinne w postaci niewielkiego osiedla rozwija się obecnie w pobliżu drogi Czarnocin –
Rzepki. Zabudowa zagrodowa występuje we wszystkich wsiach gminy i jest skoncentrowana przede
wszystkim wzdłuż tras komunikacyjnych. Największa koncentracja budynków mieszkalnych
występuje w rejonach Czarnocina, Tychowa, Dałkowa i Biskupiej Woli.
Ponadto w Czarnocinie znajdują się dwa 12-rodzinne bloki mieszkaniowe, należące do Spółdzielni
Mieszkaniowej i jeden blok 24-rodzinny należący do Wspólnoty Mieszkaniowej w Czarnocinie.
Zasoby komunalne gminy to 67 mieszkań o powierzchni użytkowej 3 549 m2.
Bezpieczeństwo
Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to: 6 jednostek typu “S”
w Czarnocinie, Biskupiej Woli, Grabinie Woli, Dalkowie, Tychowie, i Zamościu oraz 6 jednostek
typu “M” w: Bieżywodach, Budach Szynczyckich, Kalskiej Woli, Rzepkach, Szynczycach i Woli
Kutowej.
Jednostki typu “S” wyposażone są łącznie w 9 samochodów w tym; 4 samochody bojowe “Star”,
3 “Żuki”, jeden “Lublin” oraz jeden marki Renault.
Wyposażenie jednostek jest przestarzałe i w celu zapewnienia bezpieczeństwa gminy konieczna jest
jego systematyczna wymiana i modernizacja.
Ponadto na terenie gminy powołane są formacje Obrony Cywilnej, w których skład wchodzą:

Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego,

Drużyna Likwidacji Skażeń,

Drużyna Ochrony Zwierząt Gospodarskich,

Drużyna Wykrywania Zagrożeń,

Radiofoniczna Drużyna Alarmowania.
II.3.3. System oświaty i edukacja
Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe, gimnazjum w Czarnocinie oraz Zespół Szkół
Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.
Szkoła Podstawowa w Szynczycach wyposażona jest w hale sportową o wymiarach 36 na 18 m.
W Czarnocinie funkcjonuje także jednooddziałowe przedszkole. Gimnazjum dysponuje 6 salami
41
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
dydaktycznymi i powierzchnią użytkową równą 1200 m2. Szkoła posiada halę sportową o wymiarach
36 na 18 m2.
W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą:

szkoły ponadpodstawowe:

Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodzie technik ekonomista,

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształcące w zawodzie technik
żywienia i gospodarstwa domowego,


Technikum Rolnicze kształcące w zawodzie technik rolnik,
szkoły ponadgimnazjalne:

3- letnie Liceum Ekonomiczne o profilu ekonomiczno - administracyjnym
i usługowo - gospodarczym,

4 – letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształcące w zawodzie
technik żywienia.
Baza i wyposażenie szkoły zapewniają pełną realizację jej zadań. W Zespole Szkół Rolniczych
w Czarnocinie zatrudnionych jest 28 nauczycieli, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie.
Szkoła wyposażona jest w pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Posiada także internat
(114 miejsc) i stołówkę.
Według danych GUS, w 2006 roku do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało łącznie 279
uczniów. Ukończyło je 69 absolwentów. Gimnazjum miało 205 uczniów i 76 absolwentów.
Do szkół średnich uczęszczało 459 uczniów, a ukończyło 48.
II.3.4. Instytucje kultury i działalność kulturalna
Główną jednostką prowadzącą działalność kulturalną na obszarze gminy Czarnocin jest Gminny
Ośrodek Kultury w Czarnocinie.
Ponadto w Czarnocinie działają również Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
II.3.5. Działalność sportowa
Działalność sportowa na terenie gminy Czarnocin realizowana jest przez kluby sportowe.
Do najważniejszych klubów należą:
42
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015

“Sęp Czarnocin” – klub piłki nożnej liczący 34 członków grających w klasie okręgowej (okręg
piotrkowski);

“Unia” – klub piłki nożnej liczący 42 członków;

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Czarnocinie;

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Szynczycach.
Podstawową bazę sportową na terenie gminy stanowią następujące obiekty sportowe:

hala sportowa o wymiarach 18 na 36 m przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Czarnocinie;

hala sportowa o wymiarach 18 na 36 m przy Szkole Podstawowej w Szynczycach;

siłownia przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie;

boiska sportowe o pełnych wymiarach do gry w piłkę nożną i gry w piłkę ręczną przy Zespole
Szkół Rolniczych w Czarnocinie.
II.3.6. Opieka zdrowotna
Na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnocinie posiadający ogólną poradnię
zdrowia oraz trzy poradnie specjalistyczne: “K”, dziecięcą oraz stomatologiczną.
Ponadto na terenie ośrodka znajdują się dwa prywatne gabinety specjalistyczne: kardiologiczny
i stomatologiczny. Łącznie w Gminnym Ośrodku Zdrowia zatrudnionych jest 5 lekarzy. Najbliższe
pogotowie znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim (ok. 25 km od wsi Czarnocin).
Na terenie gminy funkcjonuje 1 apteka.
II.3.7. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia
W Czarnocinie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działalności realizowane są
w nim zadania zlecone i własne gminy nałożone przez ustawę o pomocy społecznej z dnia
29.091990 r. poprzez m. in. udzielanie zasiłków stałych, okresowych i celowych a także przeznaczanie
kwot na ochronę macierzyństwa. W grupie świadczeń fakultatywnych większość korzystających z tej
formy pomocy to osoby bezrobotne i ich rodziny.
43
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Tabela 22. Świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnocinie.
Rodzaj świadczenia
Liczba świadczeń
Zadania zlecone
Zasiłki stałe
5
Zasiłki stałe wyrównawcze
6
Zasiłki okresowe
40
Ochrona macierzyństwa
12
Zasiłki pielęgnacyjne
18
Gwarantowane zasiłki okresowe
2
Renty socjalne
21
Zadania własne gminy
Zasiłki celowe
Schronienie
Posiłki dla dzieci i młodzieży
129
2
157
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
II.3.8. Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Czarnocin
Na obszarze gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna posiadające
jednostki w Bieżywodach, Czarnocinie, Dalkowie, Grabiej Woli i Tychowie oraz kluby
sportowe wymienione w punkcie II.3.5. Działalność sportowa. Ponadto przy Parafii
Wniebowzięcia NMP znajduje się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
II.3.9. Rynek pracy
Obecnie dominującą funkcją gminy Czarnocin jest gospodarka rolna mimo, że występuje tu duże
bezrobocie agrarne, znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych i niska towarowość rolnictwa.
W gminie brak alternatywnych źródeł dochodów dla pracujących w rolnictwie. Nie ma także
znaczących przejawów działalności o charakterze przemysłowym.
44
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Według danych zawartych w Tabeli 26. Pracujący wg. sektorów ekonomicznych i płci w latach 2000 2006, od 2005 roku ogólna liczba zatrudnionych rośnie.
Mimo to, bezrobocie jest nadal dużym problemem wpływającym na poziom życia mieszkańców.
Ze względu na charakter gospodarki powiatu i sezonowość prac, bezrobocie zmniejsza
się w miesiącach letnich, tj. od czerwca do listopada i wzrasta w okresie zimowym.
Rolniczy charakter powiatu, przy przeważającej liczbie bezrobotnych zamieszkujących obszary
wiejskie, słabości ekonomicznej większości gospodarstw rolnych oraz zbyt małej w stosunku do
potrzeb liczby nowych miejsc pracy w samym mieście powodują, że sytuacja na lokalnym rynku
pracy jest dość trudna, a bezrobocie w powiecie ma charakter strukturalny i długotrwały.
Tabela 23. Liczba osób bezrobotnych w latach 2004 - 2006.
Lata
2004
2006
Liczba osób bezrobotnych
156
123
w tym kobiety
59
59
37,8
47,9
Udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych (%)
Źródło:Główny Urząd Statystyczny, Bank danych Regionalnych.
Jak pokazują dane zawarte w Tabeli 23. Liczba osób bezrobotnych w latach 2004 – 2006
w porównaniu z tym samym okresem w poprzednich latach, całkowita liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych spada, przy czym udział bezrobotnych kobiet wzrasta.
Zagrożenie bezrobociem najsilniej koreluje ze względnie młodym wiekiem, niskim poziomem
wykształcenia, miejscem zamieszkania w małym mieście i na wsi oraz z wielkością gospodarstwa
domowego.
Do najczęściej występujących barier społecznych utrudniających wejście na rynek pracy jest:

brak wyuczonego zawodu,

niskie kwalifikacje,

dezaktualizacja zawodu

niedostosowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego do potrzeb lokalnych
pracodawców,

brak doświadczenia zawodowego wynikającego z częstej zmiany pracy i podejmowania prac dla
ratowania własnej egzystencji,

brak gotowości do reorientacji zawodowej,

brak chęci do pracy.
Bezrobocie pociąga to za sobą szereg problemów natury społecznej.
45
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
II.4. Sfera ekonomiczna
II.4.1. Gospodarka
Ze względu na lokalizację, na gospodarkę i koniunkturę gminy Czarnocin oddziałują większe ośrodki
miejskie regionu, zwłaszcza Łódź. Stwarza to szanse dla zbytu rodzimej produkcji rolniczej, oraz
możliwości dla rozwoju budownictwa letniskowo - rekreacyjnego oraz działalności gospodarczej
i przedsiębiorczości.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie gminy działało 305 podmiotów
gospodarcze (według stanu na koniec 2006 roku).
Tabela 24. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2000 - 2006.
Wyszczególnienie / lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sektor publiczny
11
12
16
17
16
17
15
Sektor prywatny
237
233
259
282
263
274
290
215
210
235
252
231
241
248
248
246
275
299
279
291
305
w tym os. fiz. prowadzące
działalność gospodarczą
Ogółem
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
Mimo pewnych wahań, na przestrzeni lat 2000 – 2006 nastąpił wzrost liczby podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy.
Dominującą rolę odgrywają tu firmy prywatne - stanowiły one od ponad 95,5 % w 2000 r. do 95 %
podmiotów w 2006 r., w tym prawie 87 % w 2000 r. i 81 % w 2006 r. to osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą.
II.4.1.1. Główni pracodawcy: struktura i trendy
Na terenie Gminy funkcjonują także liczne zakłady produkcyjne i usługowe. Do największych należą:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Milkpol” w Czarnocinie;

AGRO - Kocięba” w Czarnocinie;

INVEST - ROL w Czarnocinie;

P. Caban Sprzedaż Maszyn Budowlanych w Kalskiej Woli;

Ubojnia Trzody Chlewnej i Bydła – Maciejek w Tychowie;

Masarnia B. Kołodziejczyk w Budach Szynczyckich;

Firma Handlowa JMK.
46
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Najbardziej
rozpowszechnioną
formą
działalności
gospodarczej
na
terenie
gminy
są mikroprzedsiębiorstwa.
Większość działających podmiotów gospodarczych to firmy małe, zatrudniające od jednej do kilku
osób, cechujące się wysokim wskaźnikiem upadłości i krótkim okresem funkcjonowania, co w efekcie
daje dużą dynamikę zmian (Tabela 24. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2000 2006).
II.4.1.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy
Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Obecnie w działalności pozarolniczej zdecydowaną
przewagę posiada sektor handlu i napraw - ok. 27 % (Tabela .25 Podmioty gospodarcze wg. branż
w latach 2000 - 2006).
Strukturę podmiotów gospodarczych według prowadzonej działalności ilustruje poniższe zestawienie.
Na przestrzeni lat 2000 - 2006 wzrosła ogólna liczba przedsiębiorstw, zarówno prywatnych jak
i publicznych. Największy wzrost nastąpił wśród podmiotów prowadzących działalność z zakresu
obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz usług komunalnych i społecznych.
47
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Tabela 25. Podmioty gospodarcze wg. branż w latach 2000 - 2006.*
Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sektor /
Sekcja**
Publ. Pryw.
Publ. Pryw.
Publ. Pryw.
Publ. Pryw.
Publ. Pryw.
Publ. Pryw.
Publ.
Pryw.
1.
0
13
0
13
0
12
0
14
0
8
0
8
0
12
2.
0
38
0
29
0
31
0
33
0
29
0
29
0
32
3.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4.
0
28
0
26
0
26
0
25
0
22
0
25
0
24
5.
0
84
0
79
0
90
0
93
0
83
0
82
0
79
6.
0
3
0
3
1
7
1
8
1
6
1
4
1
5
7.
0
21
0
21
0
22
0
24
0
20
0
21
0
23
8.
0
7
0
7
0
6
0
6
0
6
0
7
0
7
9.
0
27
0
40
2
47
2
54
3
58
2
66
2
68
10.
3
1
4
2
3
4
3
5
2
6
2
6
2
8
11.
6
1
8
0
9
0
11
0
10
0
12
1
10
3
12.
1
4
1
2
1
2
0
2
0
4
0
4
0
4
13.
0
10
0
11
0
12
0
18
0
20
0
20
0
24
Razem
11
237
13
233
16
259
17
282
16
263
17
274
15
290
248
246
275
299
279
291
305
*zestawienie nie uwzględnia rolnictwa indywidualnego
** 1 - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 2 - Przetwórstwo przemysłowe, 3 - Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 4 - Budownictwo, 5 - Handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów i urządzeń, 6 - Hotele i restauracje, 7 - Transport, gospodarka magazynowa
i łączność, 8 - Pośrednictwo finansowe, 9 - Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 10 - Administracja publiczna i obrona narodowa,
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 11 - Edukacja, 12 - Ochrona zdrowia i opieka społeczna, 13 Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
II.4.1.3. Struktura zatrudnienia w danych sektorach
Jedną z ważniejszych zmiennych charakteryzujących rynek pracy jest liczba pracujących
mieszkańców, która od 2005 roku przybiera tendencję wzrostową.
Według danych zawartych w tabeli poniżej, w latach 2000 – 2006 występowały coroczne wahania
w liczbie osób pracujących przy czym ostatecznie nastąpił wzrost tej wartości do 420 osób.
Zatrudnienie zarówno w podmiotach należących do sektora publicznego jak i prywatnego w latach
2000 – 2003 zmniejszyło się. Przy czym spadek był bardziej intensywny w sektorze publicznym.
48
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych uległ wzrostowi w latach 2000 - 2006, przy czym stały
wzrost utrzymuje się dopiero od 2005 roku.
Tabela 26. Pracujący wg. sektorów ekonomicznych i płci w latach 2000 - 2006.
Lp.
Sektor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
O*
K*
O
K
O
K
O
K
O
K
O
K
O
K
1.
Rolnictwo
7
1
6
1
3
1
4
0
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2.
Przemysł
124
42
76
39
59
42
52
32
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3.
Usługi
198
134
196
140
227
150
212
146
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3.1. Rynkowe
39
17
35
23
81
43
73
46
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3.2. Nierynkowe
159
117
161
117
146
107
139
100
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
4.
Publiczny
176
123
175
121
180
127
171
119
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
5.
Prywatny
153
54
103
59
109
66
97
59
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
329
177
278
180
289
193
268
178
249
145
379
224
420
244
Razem
**O - ogółem, K - w tym kobiety
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
Spadek w liczbie zatrudnionych odnotowano w przemyśle. Natomiast wzrost zatrudnienia nastąpił
w usługach rynkowych.
W 2000 roku kobiety stanowiły prawie 54 % ogółu osób zatrudnionych na terenie gminy, natomiast
w 2006 roku już 58 %.
Mimo dużego spadku w ogólnej liczbie zatrudnionych zwiększył się udział kobiet w przemyśle –
w 2000 roku stanowiły one ponad 21 % ogółu zatrudnionych, a w 2003 – już ponad 61 %). Wzrost
nastąpił też w usługach (z 67 % w 2000 r. do prawie 69 % w 2003 r.).
Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym zatrudnionych jest więcej kobiet niż mężczyzn –
odpowiednio prawie 70 % i ponad 60 % ogólnej liczby pracowników w 2003 roku stanowiły kobiety.
II.4.1.4. Rolnictwo
Czarnocin to gmina typowo rolnicza. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6 236 ha, co stanowi 88 %
całkowitej powierzchni gminy (stan na rok 2006).
Na rozwój rolnictwa w gminie Czarnocin korzystnie wpływają dobre gleby o wszechstronnej
przydatności do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej. Są to zespoły gleb o właściwych
stosunkach wodnych, jak również gleby o dobrych właściwościach fizycznych. Gleby te posiadają
najwyższy współczynnik jakości i przydatności rolniczej w regionie i decydują o lepszych niż
49
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
przeciętne w województwie łódzkim warunkach dla rozwoju i intensyfikacji rolnictwa gminy
Czarnocin.
Udział poszczególnych klas jakości gleb w użytkach rolnych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 27. Powierzchnia użytków rolnych wg. klas bonitacyjnych.
Grunty orne
Użytki zielone
Razem
%
%
%
II
0,04
-
0,04
III a
1,82
7,77
19,85
III b
20,48
IV a
27,82
41,25
47,56
IV b
21,02
V
28,69
47,26
31,81
VI
0,13
3,61
0,72
Psz VI
-
0,11
0,02
Ogółem
100,00
100,00
100,00
Klasy bonitacyjne
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Na terenie gminy Czarnocin dominują gleby dobrych i bardzo dobrych klas bonitacyjnych, należące
do II, III i IV klasy, zajmując ponad 67% powierzchni wszystkich użytków rolnych, a ponad 70%
gruntów ornych. Stanowią one bardzo dobrą bazę przyrodniczą dla rozwoju rolnictwa, głównie
rolnictwa specjalistycznego, wymagającego szczególnych warunków glebowych. Grunty te występują
na całym terenie gminy z wyłączeniem dolin rzecznych i terenów leśnych. Najmniej rolniczo
przydatne tereny przeważają w środkowej i północno - zachodniej części gminy.
Analiza struktury użytkowania gruntów w gminie wskazuję, że w stosunku do średniej powiatu
piotrkowskiego posiada ona znacznie większy udział użytków rolnych. Również udział sadów
w ogólnej powierzchni użytków rolnych jest kilkakrotnie większy w gminie niż średnio w powiecie
oraz innych gminach wiejskich tego powiatu.
Brak jest aktualnych danych na temat liczby i wielkości gospodarstw rolnych zlokalizowanych
na terenie gminy Czarnocin.
50
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Według danych pochodzących z 2004 roku ogółem w gminie jest 819 indywidualnych gospodarstw
rolnych i działek gospodarujących na łącznej powierzchni 6 391 ha (87,9% powierzchni gminy).
Pomijając działki (52 o powierzchni do 1 ha) na terenie gminy istnieje 767 indywidualnych
gospodarstw rolnych.
W statystycznym gospodarstwie dominowały grunty orne (83% powierzchni). Użytki zielone stanowią
łącznie średnio 14,6% powierzchni każdego gospodarstwa (Tabela 28. Średnia powierzchnia
indywidualnych gospodarstw rolnych wg rodzaju użytku w 2001 r.)
Tabela 28. Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wg. rodzaju
użytku w 2001 r.
Średnia powierzchnia przypadająca na jedno gospodarstwie rolne (ha)
użytki rolne
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
lasy
pozostałe grunty
8,2
6,8
0,2
0,8
0,4
0,7
0,6
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Brak aktualnych informacji na temat wielkości gospodarstw rolnych na terenie gminy. Ostatnie
informacje pochodzą ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 roku.
Tabela 29. Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych i działek wg. grup
obszarowych użytków rolnych.
Powierzchnia (ha)
do 1
od 1 do 2
od 2 do 5
od 5 do 10
od 10 do 15
15 i więcej
Udział w liczbie
10,5
8,2
18,2
40,4
16,2
6,5
gospodarstw ogółem (%)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny 2002 r.
Według danych pochodzących z 2002 roku, w gminie Czarnocin dominowały gospodarstwa średnie
o powierzchni 5-10 ha. Kolejne miejsce zajmują gospodarstwa małe do 5 ha.
Najwięcej gospodarstw dużych występuje w sołectwach Szynczyce, Tychów oraz Czarnocin
(odpowiednio: 29,8 %, 28,8 %, 28,5 % ogólnej liczby gospodarstwa w danym sołectwie).
Gospodarstwa małe dominują w sołectwach Czarnocin II, Rzepki, Grabina Wola (odpowiednio
60,0%, 41,5%, 39,1% liczby wszystkich gospodarstw w sołectwie). W gminie Czarnocin występuje
znaczne rozdrobnienie gospodarstw i rozproszenie gruntów. Ze względu na duże rozdrobnienie,
gospodarstwa prowadzą produkcję wielokierunkową.
51
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Około 90% gospodarstw rolnych prowadzi hodowlę zwierząt gospodarskich. W produkcji roślinnej
dominuje uprawa roślin mało pracochłonnych co jest zjawiskiem niekorzystnym zważywszy na dobre
warunki produkcji rolnej, a zwłaszcza wysoką bonitację gleb sprzyjających uprawie takich roślin
jak pszenica czy buraki cukrowe. Wskazana jest intensyfikacja rolnictwa na dobrych glebach, w tym
zwłaszcza zwiększenie produkcji pszenicy, jęczmienia browarnianego i buraków cukrowych, a także
warzywnictwa oraz tytoniu i rzepaku.
Największą powierzchnię upraw zajmują zboża. Rośliny okopowe stanowią głównie ziemniaki.
Tabela 30. Produkcja roślinna na terenie gminy Czarnocin.
Wielkość produkcji
Rodzaj uprawy
2004
2005
4 010
4 110
Ziemniaki
310
300
Rośliny pastewne
127
260
287
200
110
150
Zboża ogółem
Mieszanki motylkowate z trawami
na zieloną paszę
Kukurydza
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Czarnocin.
W zakresie produkcji zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych, w Czarnocinie dominuje
hodowla trzody chlewnej oraz bydła.
52
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Tabela 31. Produkcja zwierzęca na terenie gminy Czarnocin.
Wielkość produkcji (szt.)
Rodzaj uprawy
2004
2005
Bydło
3 100
3 000
Trzoda chlewna
19 600
20 000
Owce
200
200
Kozy
30
20
Konie
30
20
9 000
8 000
Drób ogółem
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Czarnocin.
Korzystne warunki dla produkcji rolnej na terenie gminy Czarnocin sprzyjają wykorzystaniu rolniczej
bazy surowcowej dla rozwoju przetwórstwa zbóż, mięsa, przetwórstwa i przechowalnictwa owocowo
– warzywnego (chłodnie, wytwórnie mrożonek).
Około 92 % gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą, z czego 85 % produkuje głównie
na rynek, natomiast ok. 2 % wyłącznie na własne potrzeby. Niski jest udział gospodarstw
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz gospodarstw emerytów i rencistów.
Gospodarstwa rolne nadal są traktowane jako podstawowe źródło utrzymania co niekoniecznie może
być świadectwem dobrej kondycji rolnictwa w gminie a jedynie wynikiem tradycji rolniczych
i przywiązania ludności gminy do tradycyjnych źródeł zarobkowania oraz braku innych możliwości
zatrudnienia.
II.4.2. Turystyka
Stopień przystosowania obszaru gminy dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego oceniany jest
na podstawie dostępności komunikacyjnej, istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej, urządzeń
aktywnego wypoczynku oraz dostępności innych usług dla turystów.
53
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Gmina Czarnocin wykazuje niedostateczny stopień przystosowania do rozwoju turystyki. Na terenie
gminy brak jest infrastruktury turystycznej w postaci ścieżek rowerowych, oznakowanych szlaków
turystycznych. Brak również centrum informacji turystycznej.
Baza turystyczna jest niewielka - Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie oferuje
30 całorocznych miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 oraz 4 osobowych z pełnym wyposażeniem
oraz 114 sezonowych. Na miejscu znajduje się także stołówka.
Na terenie gminy funkcjonują także gospodarstwa agroturystyczne. Jedno z nich prowadzi ośrodek
jazdy konnej.
Uboga jest baza gastronomiczna. Także stan infrastruktury towarzyszącej nie jest zadowalający.
Obiekty usług podstawowych skoncentrowane są w centrum gminy – Czarnocin.
Na terenie gminy znajdują się punkty obsługi turystów samochodowych – stacje benzynowe. Sklepy
spożywcze znajdują się w każdym sołectwie.
W gminie organizowana jest także impreza turystyczna – rajd “Wiosna w Czarnocinie” organizowany
przez szkolne koło PTSM w Czarnocinie.
Posiadane walory przyrodnicze i kulturowe gminy są słabo wyeksponowane - brak systemu informacji
turystycznej. Obszary mogące generować ruch turystyczny (m.in. rejon zbiorników wodnych, zabytki)
są niedostatecznie zagospodarowane. Wokół zbiornika wodnego gmina posiada teren rekreacyjny
i działki budownictwa letniskowego uzbrojone w media.
54
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
III. Analiza problemów
Zagospodarowanie przestrzenne:
Środowisko:

zły stan sanitarny gminy - nieuregulowana gospodarka ściekowa w gminie będąca przyczyną
niekontrolowanego odprowadzania ścieków, co powoduje zanieczyszczenie gleb, wód
podziemnych, a w szczególności wód powierzchniowych;

powszechne zjawisko „niskiej emisji” i powszechność stosowania paliwa stałego;

brak selektywnej zbiórki odpadów;
Zaopatrzenie w gaz, energię cieplną, wodę, usługi telekomunikacyjne:

niewystarczające wyposażenie w urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków - bardzo niski
stopień skanalizowania gminy, kanalizacja skoncentrowana na niewielkim obszarze (wieś
Czarnocin), powszechność stosowania szamb przy jednoczesnym dużym obszarze trudnym do
skanalizowania i luźnej zabudowie;

częściowo uregulowana gospodarka wodna w gminie – 5% mieszkańców nie posiada podłączenia
do wodociągu gminnego;

brak sieci ciepłowniczej i gazowej przy jednoczesnej niskiej koncentracji zabudowy;

niski stopień informatyzacji instytucji publicznych.
Komunikacja:

zły stan techniczny dróg gminnych - niedostosowanie parametrów technicznych dróg: rodzaju
nawierzchni, szerokości pasa i jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej wszystkich rodzajów dróg
do obowiązujących standardów;

braki w infrastrukturze towarzyszącej dróg – system odwodnienia, chodniki, ścieżki rowerowe,
oświetlenie;

niski stopień wyposażenia w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego oraz korzystania
z nowoczesnych narzędzi komunikacji.
Sfera ekonomiczna

duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych o małej powierzchni użytków rolnych;

zła sytuacja ekonomiczna mieszkańców;

brak alternatywnych w stosunku do rolnictwa miejsc pracy;

niska specjalizacja produkcji rolnej;
55
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015

brak rozwiniętej i nowoczesnej infrastruktury produkcyjno - usługowej, możliwej
do wykorzystania przez nowe podmioty gospodarcze;

niska siła nabywcza ludności;

niedoinwestowanie gospodarstw;

brak wiedzy na temat nowoczesnych metod gospodarowania;

brak oznakowanych szlaków turystycznych;

słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz infrastruktura okołoturystyczna;

brak zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne przy jednoczesnym niewykorzystanym
potencjale zbiorników wodnych;

brak podmiotów/jednostek obsługujących lokalną ofertę turystyczną;

brak systemu promocji i informacji turystycznej gminy.
Sfera społeczna

zmniejszająca się liczba mieszkańców;

starzenie się społeczeństwa;

utrzymujący się stały ujemny przyrost naturalny;

wysoki poziom zubożenia mieszkańców gminy;

peryferyzacja społeczna i gospodarcza mieszkańców;

wysokie bezrobocie, które ma tu charakter strukturalny i długotrwały;

zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych;

niskie dochody i bezrobocie powodujące marazm społeczny;

mała aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców gminy przy jednoczesnym złym stanie
technicznym infrastruktury kulturalnej;

niski stopień zagospodarowania na cele sportowo - rekreacyjne

uboga infrastruktura sportowa, oparta głównie na szkolnych obiektach sportowych

brak pełnowymiarowej hali, niedostateczne zaplecze sanitarne istniejących obiektów

przestarzałe wyposażenie jednostek zapewniających bezpieczeństwo na obszarze gminy.
56
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
IV. Analiza SWOT
Technika analityczna SWOT polega na diagnozie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań
rozwoju gminy poprzez określenie jej słabych i mocnych stron oraz pozytywnych i negatywnych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na obecną i przyszłą pozycję. Bezpośredni wpływ
na czynniki wewnętrzne mają władze samorządowe, mieszkańcy oraz wszystkie podmioty działające
lokalnie. Wśród nich wyróżnia się „mocne i słabe strony”.
Atuty (Strengths) to zbiór pozytywnych wyróżniających gminę uwarunkowań, które dzięki
wykorzystaniu szans mogą sprzyjać jej rozwojowi. Słabe strony (Weaknesses) są konsekwencją
ograniczeń w różnych sferach funkcjonowania i mogą być barierami w rozwoju gminy. Szybka i
obiektywna identyfikacja tych czynników ułatwia ograniczenie ich negatywnego wpływu na rozwój.
Czynniki zewnętrzne to zjawiska występujące w otoczeniu gminy i pozostające poza bezpośrednim
oddziaływaniem podmiotów lokalnych. Mogą one mieć charakter pozytywny - Szanse (Opportunities)
lub negatywny – Zagrożenia (Threats) i sprzyjać bądź ograniczać rozwój.
Tabela 32. Analiza SWOT – synteza słabych i mocnych stron gminy,
szans i zagrożeń jej rozwoju.
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
SFERA
LOKALIZACJA
I DOSTĘPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA
SŁABE STRONY
ATUTY





peryferyzacja społeczności wiejskiej;
zanieczyszczenia środowiska;
niski stopień informatyzacji;

lokalizacja w centralnej części kraju;
dostępność komunikacyjna (bliskość
autostrady A-1, linie kolejowe);
bliskość aglomeracji łódzkiej;

przewaga własności prywatnej;

niewielkie zasoby komunalne
skoncentrowane we wsi Czarnocin;

działalność organizacji i klubów
sportowych;
stosunkowo duży udział osób w wieku
przedprodukcyjnym;
dodatnie saldo migracji;




zmniejszająca się liczba mieszkańców;
stały ujemny przyrost naturalny;
starzenie się społeczeństwa;
wysoki poziom zubożenia mieszkańców
gminy i marazm społeczny;
bezrobocie strukturalne i długotrwałe;
peryferyzacja społeczna i gospodarcza
gminy;
brak miejsc pracy dla ludzi młodych i
wykształconych;
mała świadomość społeczna i aktywność
mieszkańców;
brak stałych imprez kulturalnych;
MIESZKALNICTWO


ZASOBY LUDZKIE
I SPOŁECZNE





57
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE


dobrze rozwinięta się placówek
oświatowych, włącznie ze stopniem
ponadgimnazjalnym;
funkcjonowanie sieci Ochotniczej Straży
Pożarnej;



INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA





PRZYRODA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO


występowanie zbiorników wodnych
stanowiących urozmaicenie krajobrazu;
występowanie cennych przyrodniczo
obszarów;
brak obiektów przemysłowych mogących
stwarzać zagrożenie dla środowiska
naturalnego;
obowiązujący Program Ochrony
Środowiska;
brak selektywnej zbiórki odpadów;





ZAGOSPODAROWA
NIE
PRZESTRZENNE


zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i lokalne
zanieczyszczenia płytkich wód
gruntowych;
napływowe zanieczyszczenia powietrza,
jakość uzależniona od warunków
atmosferycznych;
nieuregulowana gospodarka ściekowa w
gminie;
duży udział kotłowni węglowych w
indywidualnych systemach grzewczych
(powszechne zjawisko „niskiej emisji”);
niska świadomość ekologiczna
mieszkańców;

brak obowiązującego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego;
gęsta sieć komunikacyjna (drogi

powiatowe i gminne, kolej);
wysoki stopień zwodociągowania obszaru 
gminy (w obrębie zwartej zabudowy);
zły stan techniczny dróg gminnych (duży
udział dróg gruntowych);
drogi charakteryzujące się zaniżonymi
parametrami pasa drogowego i jezdni
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
towarzysząca;
brak sieci gazowej;
niski stopień skanalizowania gminy, brak
urządzeń do odprowadzania i
unieszkodliwiania ścieków poza centrum
gminy;
ograniczony rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego;
niski stopień informatyzacji instytucji
publicznych;
brak sieci ciepłowniczej i wyposażenie w
przestarzałe instalacje opalane węglem;

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
słabo rozwinięta infrastruktura
kulturalna;
niski stopień zagospodarowania na cele
sportowo - rekreacyjne;
uboga infrastruktura sportowa, oparta
głównie na szkolnych obiektach
sportowych;
brak pełnowymiarowej hali,
niedostateczne zaplecze sanitarne
istniejących obiektów sportowych;
przestarzałe wyposażenie jednostek
zapewniających bezpieczeństwo na
obszarze gminy;





58
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE




GOSPODARKA
I
ROLNICTWO


zwiększająca się liczba zatrudnionych;
zmniejszająca się liczba osób
bezrobotnych;
korzystne warunki dla produkcji rolnej:
duża powierzchnia użytków rolnych i
dobra jakościowo gleby;
istnienie warunków naturalnych;
sprzyjających podjęciu produkcji zdrowej
żywności;
utrzymująca się tendencja wzrostowa
liczby podmiotów podejmujących
działalność gospodarczą;
korzystna struktura własnościowa
podmiotów gospodarczych;














POTENCJAŁ
TURYSTYCZNY
bogate walory kulturowe
w części gminy występują warunki
krajobrazowe sprzyjające rozwojowi
agroturystyki;
tereny do zagospodarowania na cele
rekreacyjne i turystyczne;
warunki do rozwoju turystyki rowerowej,
wędkarstwa;








niewykorzystanie korzystnych warunków
dla rozwoju rolnictwa;
rosnąca powierzchnia terenów
nieużytkowanych;
wzrost ukrytego bezrobocia;
niekorzystna struktura agrarna i małe
powierzchniowo gospodarstwa;
brak alternatywnych w stosunku do
rolnictwa miejsc pracy;
niska specjalizacja produkcji rolnej;
brak rozwiniętej i nowoczesnej
infrastruktury produkcyjno - usługowej,
możliwej do wykorzystania przez nowe
podmioty gospodarcze;
niska siła nabywcza ludności;
niedoinwestowanie gospodarstw;
brak wiedzy na temat nowoczesnych
metod gospodarowania;
walory krajobrazowe;
brak oznakowanych szlaków
turystycznych;
brak współpraca z sąsiednimi gminami w
zakresie promocji turystycznej obszaru;
niedostateczne zagospodarowanie
terenów zielonych na cele rekreacyjne
przy jednoczesnym niewykorzystanym
potencjale zbiorników wodnych;
słabo rozwinięta baza noclegowa
i gastronomiczna oraz infrastruktura
okołoturystyczna;
brak podmiotów/jednostek
obsługujących lokalną ofertę turystyczną;
brak oferty rekreacyjnej dla turystów
weekendowych;
brak systemu promocji i informacji
turystycznej gminy;
59
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Szanse
















silne związki z miastami takimi jak Łódź,
Piotrków i ich dynamiczny rozwój
rosnące znaczenie aglomeracji łódzkiej;
wysokie ceny gruntów w dużych miastach i ich
najbliższej okolicy skłaniające inwestorów do
poszukiwania tanich terenów w dobrej lokalizacji
z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi;
rozwój rynku dóbr konsumpcyjnych szczególnie
działu spożywczego;
rosnące zapotrzebowanie na wysoko
przetworzone, dobrej jakości produkty rolne;
większe zainteresowanie organizacją form
dystrybucji w celu zwiększenia możliwości zbytu
produktów rolnych
ochrona krajowego rynku rolnego;
rosnąca popularność ekologicznej produkcji rolnej
oraz produktów i usług wytwarzanych na wsi
(produkty lokalne, agroturystyka);
rosnąca popularność turystyki weekendowej i
aktywnego spędzania czasu;
wzrost zainteresowania turystów zagranicznych
Polską;
dostępność krajowych i zagranicznych;
instrumentów wspierania rozwoju gminy, w tym
małych miejscowości i wsi;
stosunkowo stabilna sytuacja gospodarcza kraju;
wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej
społeczeństwa;
wejście w wiek produkcyjny wyżu
demograficznego lat 80-tych;
Zagrożenia












niski stopień rozwoju infrastruktury drogowej na
terenie powiatu i województwa;
brak zainteresowania inwestorów terenami;
o niskim poziomie uzbrojenia w infrastrukturę
techniczną;
niski poziom finansowania sfery infrastruktury
społecznej przez budżet państwa i duże obciążenia
finansowe samorządów gminnych;
zahamowanie reform pozwalających na zmiany
nieefektywnej struktury polskiej gospodarki;
niedostateczny postęp w reformowaniu finansów
publicznych i nadmierny wzrost obciążeń
podatkowych;
małe zainteresowanie inwestorów tworzeniem
nowych miejsc pracy ze względu na wysokie
koszty;
rosnąca biurokracja i utrudnienia dla
przedsiębiorców w prowadzeniu działalności
gospodarczej;
niestabilność i skomplikowane prawo w tym
w szczególności gospodarcze i podatkowe;
drogie kredyty, trudny dostęp do kredytów
preferencyjnych;
utrzymujący się wysoki koszt usług
teleinformatycznych;
niska siła nabywcza społeczeństwa;
migracja młodych i dobrze wykształconych ludzi
do dużych miast i zagranicę;
rozwój telekomunikacji wpływający na
łagodzenie skutków peryferyzacji społeczności
wiejskich;
rozwój i powszechny dostęp do edukacji na
poziomie wyższym;
Na podstawie analizy SWOT sformułowana została misja i cele rozwoju gminy.
60
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
V. Określenie misji gminy
Misja gminy Czarnocin do 2013 roku, brzmi następująco:
„Zrównoważony rozwój przestrzenny całego obszaru gminy
oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców
poprzez poprawę infrastruktury technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa
oraz zwiększenie dostępu do informacji, edukacji, kultury i sportu”
VI. Cele rozwoju gminy
Analiza aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy oraz przeprowadzona na jej podstawie
analiza SWOT pozwoliły na wyznaczenie następujących celów rozwoju:
Cel I Poprawa stanu infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej
Cel II Poprawa infrastruktury społecznej, informacyjnej i bezpieczeństwa
Cel III Pielęgnacja kultury oraz rozwój sportu i rekreacji
Powyższe cele zostały wyznaczone na czas realizacji Planu tj. do 2015 roku.
Założenia dotyczące działań rozwoju gminy Czarnocin:
– przewidywany rozwój opierać się będzie na poprawie warunków życia mieszkańców gminy oraz dla
prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej;
– stworzenie dogodnych warunków do osiedlania się i inwestowania umożliwi zahamowanie spadku
populacji mieszkańców oraz wzrost liczby podmiotów gospodarczych;
– rozwój opierać się będzie na odnowie zasobów i uzupełnieniu braków w infrastrukturze technicznej,
w tym w szczególności komunikacyjnej i ochrony środowiska przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko przyrodnicze i kulturowe;
- wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia i techniki informacyjne;
– wykorzystana zostanie dogodna lokalizacji gminy, potencjał głównych ciągów komunikacyjnych
oraz pobliskich miast – Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.
61
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
VII. Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie
Zdefiniowanym celom cząstkowym przyporządkowane zostały zadania, które mają doprowadzić
do ich realizacji. Zadania wyszczególniono w ramach następujących kategorii:
Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kalska Wola

Remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Dalków

Remont drogi gminnej w miejscowości Biskupia Wola poszerzenie

Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej o szerokości 5 mb na dług. 2,8 km w Biskupiej
Woli /Cztery chałupy/

Budowa drogi gminnej Budy Szynczyckie - Szynczyce

Remont drogi gminnej w miejscowości Tychów - 3,16 km

Budowa dróg osiedlowych na terenie przy zbiorniku wodnym w Czarnocinie

Oświetlenie uliczne terenu działek przy zbiorniku wodnym w Czarnocinie
Poprawa stanu środowiska

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarnocin

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnocinie /ul. Poniatowskiego/ oraz dla wsi Bieżywody i Dalków
Poprawa stanu środowiska kulturowego

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bieżywodach
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

Zakup Samochodu bojowego dla OSP Czarnocin

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Budowa kompleksu boisk sportowych

Budowa zintegrowanego systemu e-Usług publicznych województwa łódzkiego (Wrota Regionu
Łódzkiego)

Remont piętrowej części budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

Remont parterowej części budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Czarnocinie
62
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
VIII. Realizacja zadań
Wybierając zadania uwzględniono opinie społeczności lokalnej. W oparciu o przedstawioną listę
zadań opracowany został wykaz projektów, za pomocą których zrealizowane zostaną planowane
zadania.
VIII.1. Planowane zadania inwestycyjne w latach 2008 - 2013
Zadanie
Uwagi
Okres
realizacji
Zakup Samochodu bojowego dla OSP Czarnocin
Zadanie realizowane przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
2008
Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Zamość
Zadanie realizowane przy udziale środków
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2008
Modernizacja drogi powiatowej Biskupia Wola – Dalków
Zadanie realizowane przy udziale środków
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2010
2012
Modernizacja drogi powiatowej Dalków Wola Kutowa
Zadanie realizowane przy udziale środków
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2011
2012
Budowa drogi powiatowej o nawierzchni emulsyjno - grysowej Zadanie realizowane przy udziale środków
Rzepki -Szynczyce
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2011
Remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kalska
Wola
-
2008
Remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Dalków
-
2008
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Zadanie realizowane przy udziale środków
Czarnocin
RPO WŁ
2008
2011
Remont drogi gminnej w miejscowości Biskupia Wola
- poszerzenie
-
2008
Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych
w Czarnocinie
Zadanie realizowane przy udziale środków
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2008
Budowa kompleksu boisk sportowych
Zadanie realizowane przy udziale środków
Ministerstwa Kultury Fizycznej i sportu,
Urząd Marszałkowski w Łodzi i Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
2008
-
2008
2010
Budowa drogi gminnej Budy Szynczyckie - Szynczyce
Budowa zintegrowanego systemu e-Usług publicznych Zadanie realizowane przy udziale środków
województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
RPO WŁ
2008
2010
Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej o szer. 5mb
na dług. 2,8 km w Biskupiej Woli /Cztery Chałupy/
-
2010
Remont drogi gminnej w miejscowości Tychów - 3,16 km
-
2010
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bieżywodach
Zadanie realizowane przy udziale środków
PROW
2009
2010
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
Zadanie realizowane przy udziale środków
RPO WŁ
2009
2011
63
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Zadanie realizowane przy udziale środków
w Czarnocinie
RPO WŁ
2010
2012
Budowa dróg osiedlowych na terenie przy zbiorniku wodnym
w Czarnocinie
2010
2012
-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnocinie /ul. Poniatowskiego/ Zadanie realizowane przy udziale środków
oraz dla wsi Bieżywody i Dalków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
2008
2014
Oświetlenie uliczne terenu działek przy zbiorniku wodnym
w Czarnocinie
2010
2012
-
64
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
VIII.3. Planowane zadania inwestycyjne w latach 2008 – 2015 przy
współfinansowaniu ze środków RPO Województwa Łódzkiego i PROW
Uwzględnione zostały projekty zgodne z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego przewidziane do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w okresie programowania 2007 – 2015 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich,
będącego częścią Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich, przewidzianych
do współfinansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
65
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
VIII.3.1. Realizacja zadań w ramach RPO Województwa Łódzkiego
ZADANIE 1
1
Planowane działanie
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie
gminy Czarnocin
2
Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego
3
Etapy działania wraz z przewidywanym czasem
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,
na którym jest projektowane działanie
Zadanie 1. System wodociągowy – 4,64 km (2008)
 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tychów – 2,88 km
 Budowa wodociągu wiejskiego z rur PCV średnicy 110 mm na odcinku Tychów – Czarnocin - 1,77 km
Zadanie 2. System kanalizacji - 20,43 km (2008 - 2011)
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC d=200 na odcinku Tychów – Czarnocin - 1,67 km
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC d=200 wraz z przyłączami w miejscowości Tychów - 3,16 km
 Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w miejscowości Czarnocin - 3,9 km
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupia Wola – 4,8 km
 Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w miejscowości Rzepki – 3,9 km
 Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w miejscowości Szynczyce – 3,0 km
4
Harmonogram
4.1 Data rozpoczęcia
2008
4.2 Data zakończenia
2011
5
Planowane efekty końcowe
5.1 Produkty
Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 4,64km
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 20,43 km
5.2 Rezultaty
Poziom zwodociągowania gminy po realizacji projektu - 98%
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej po realizacji projektu - 4524 osoby
Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu - 412,0 m3/d
Poziom skanalizowania po realizacji projektu - 73,7%
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej po realizacji projektu - 3 144 osoby
66
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
6
Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu
7
Nakłady do poniesienia
8
Źródła finansowania w tys. zł
lata
Urząd Gminy Czarnocin
9 092 300,00 PLN
2008
2009
2010
2011
140 700,00
424 800,00
520 635,00
277 710,00
8.2 Budżet państwa
0
0
0
0
8.3 Środki prywatne
0
0
0
0
797 300,00
2 407 200,00
2 950 265,00
1 573 690,00
0
0
0
0
938 000,00
2 832 000,00
3 470 900,00
1 851 400,00
8.1 Budżet gminy
8.4 Środki Unii Europejskiej
8.5 Inne
8.6 RAZEM
67
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
ZADANIE 2
1
Planowane działanie
2
Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego
3
Etapy działania wraz z przewidywanym czasem
1.
2.
4
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,
na którym jest projektowane działanie
Remont piętrowej części budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie (2009 - 2010)
Remont parterowej części budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie (2010 - 2011)
Harmonogram
4.1 Data rozpoczęcia
2009
4.2 Data zakończenia
2011
5
Planowane efekty końcowe
5.1 Produkty
Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – 1 szt.
5.2 Rezultaty
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – 360 osób
6
Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu
7
Nakłady do poniesienia
8
Źródła finansowania w tys. zł
lata
Urząd Gminy Czarnocin
1 500 000,00 PLN
2009
2010
2011
45 000,00
135 000,00
45 000,00
8.2 Budżet państwa
0
0
0
8.3 Środki prywatne
0
0
0
255 000,00
765 000,00
255 000,00
0
0
0
300 000,00
900 000,00
300 000,00
8.1 Budżet gminy
8.4 Środki Unii Europejskiej
8.5 Inne
8.6 RAZEM
68
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
ZADANIE 3
1
Planowane działanie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku
wodnym w Czarnocinie
Zgodność z obowiązującym planem
2
Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego
3
Etapy działania wraz z przewidywanym czasem
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Czarnocinie
4
Harmonogram
4.1 Data rozpoczęcia
2010
4.2 Data zakończenia
2012
5
Planowane efekty końcowe
5.1 Produkty
Powierzchnia terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne – 3,5 ha
5.2 Rezultaty
Liczba osób korzystających z terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne – 1800 osób
6
Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu
7
Nakłady do poniesienia
8
Źródła finansowania w tys. zł
lata
Urząd Gminy Czarnocin
500 000,00 PLN
2010
2011
2012
15 000,00
45 000,00
15 000,00
8.2 Budżet państwa
0
0
0
8.3 Środki prywatne
0
0
0
85 000,00
255 000,00
85 000,00
0
0
0
100 000,00
300 000,00
100 000,00
8.1 Budżet gminy
8.4 Środki Unii Europejskiej
8.5 Inne
8.6 RAZEM
69
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
ZADANIE 4
1
Planowane działanie
Budowa zintegrowanego systemu e - Usług publicznych
województwa łódzkiego (wrota regionu łódzkiego)
2
Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego
3
Etapy działania wraz z przewidywanym czasem
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,
na którym jest projektowane działanie
Budowa zintegrowanego systemu e - Usług publicznych
4
Harmonogram
4.1 Data rozpoczęcia
2009
4.2 Data zakończenia
2010
5
Planowane efekty końcowe
5.1 Produkty
Liczba projektów z zakresu informatyzacji – 1 szt.
5.2 Rezultaty
Udział mieszkańców objętych projektem informatyzacji w populacji gminy – 50 %
6
Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu
7
Nakłady do poniesienia
8
Źródła finansowania w tys. zł
lata
Urząd Gminy Czarnocin
103 000,00 PLN
2010
2011
2012
3 750,00
9 000,00
2 700,00
8.2 Budżet państwa
0
0
0
8.3 Środki prywatne
0
0
0
21 250,00
51 000,00
15 300,00
0
0
0
25 000,00
60 000,00
18 000,00
8.1 Budżet gminy
8.4 Środki Unii Europejskiej
8.5 Inne
8.6 RAZEM
70
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
VIII.3.2. Realizacja zadań w ramach PROW
ZADANIE 1
1
Planowane działanie
2
Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego
3
Etapy działania wraz z przewidywanym czasem
4
Harmonogram
Budowa świetlicy wiejskiej w Bieżywodach
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,
na którym jest projektowane działanie
4.1 Data rozpoczęcia
2008
4.2 Data zakończenia
2010
5
Planowane efekty końcowe
5.1 Produkty
Liczba budynków wybudowanych z przeznaczeniem na cele kulturalne i oświatowe na obszarach
wiejskich – 1 szt.
5.2 Rezultaty
Liczba osób korzystających z budynków wybudowanych z przeznaczeniem na cele kulturalne i oświatowe
na obszarach wiejskich - ...........
6
Instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu
7
Nakłady do poniesienia
8
Źródła finansowania w tys. zł
lata
Urząd Gminy Czarnocin
500 000,00 PLN
2008
2009
2010
25 000,00
75 000,00
25 000,00
8.2 Budżet państwa
0
0
0
8.3 Środki prywatne
0
0
0
75 000,00
225 000,00
75 000,00
0
0
0
100 000,00
300 000,00
100 000,00
8.1 Budżet gminy
8.4 Środki Unii Europejskiej
8.5 Inne
8.6 RAZEM
71
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
IX. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie gminy, powiatu i województwa łódzkiego.
Realizacja zadań na terenie gminy jest procesem planowym. Działania podejmowane przez samorząd
gminy Czarnocin są spójne z zapisami dokumentów strategicznych poziomu gminnego oraz wyższych
szczebli, w tym:
Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 w ramach działań związanych
z podniesieniem poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz poziomu ich życia,
zmniejszeniem zjawisk wykluczenia społecznego (SFERA SPOŁECZNA, obszary priorytetowe:
Wiedza i kompetencje, Polityka społeczna), jak również zwiększaniem dostępności gospodarczej
regionu, budową społeczeństwa informacyjnego, trwałym i zrównoważonym rozwojem obszarów
wiejskich
(SFERA
EKONOMICZNA,
obszary
priorytetowe:
Dostępność,
Społeczeństwo
informacyjne, Obszary wiejskie) oraz umocnieniem identyfikacji mieszkańców z województwem
i poprawę warunków życia
mieszkańców poprzez poprawę jakości
środowiska
(SFERA
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA, obszary priorytetowe: Tożsamość regionalna, Ochrona
środowiska).
Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego zakładającym
znaczącą redukcję ładunku substancji biogennych ze ścieków komunalnych oraz istotne ograniczenie
zrzutu azotu ze źródeł rolniczych i zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód
powierzchniowych, a w ramach gospodarki wodnej - zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców
w dobrą jakościowo wodę do picia.
Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013 i celem „Wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach zadań związanych z obszarami
priorytetowymi Aktywizacja społeczności wiejskich i poprawa infrastruktury społecznej - odnowa wsi
oraz zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży, poprawa dostępu do usług kulturalnych oraz Rozbudowa infrastruktury technicznej
budowa sieci kanalizacyjnych na wsi, poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie związane
z informatyzacją usług publicznych jest zgodne z priorytetem Wzmacnianie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w ramach celu „Poprawa konkurencyjności rolnictwa” Strategii.
72
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Strategią Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego do 2015 roku i zadaniami w nim wyszczególnionymi
w ramach obszarów: Sfera społeczna - podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój cywilizacyjny
mieszkańców, podniesienie jakości życia i poziomu zdrowotności mieszkańców oraz Sfera
gospodarcza - wykorzystanie walorów dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację
infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, a także tworzenie warunków
do rozwoju gospodarczego i rozwoju turystyki.
Programem Ochrony Środowiska dla gminy Czarnocin zgodnie z wyznaczonymi na lata 2008 –
2015 celów ekologicznych, w szczególności celu Ochrona wód, w ramach działań tj.: rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w gminie, poprawa jakości wody pitnej poprzez rozwój i modernizację systemów
wodociągowych.
Zadania wyszczególnione w Planie są kontynuacją zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego
Gminy Czarnocin na lata 2004 – 2006.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności
lokalnej w zakresie ładu kulturowo – ekologicznego, społecznego, gospodarczo – infrastrukturalnego.
W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą
polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. Zgodność
Planu Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem
koniecznym jego skutecznej realizacji.
73
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
X. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.
Przy ocenie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 2007 – 2013 brane będą pod uwagę następujące
wskaźniki:
Rodzaj wskaźnika
Jednostka
pomiaru
Wskaźniki produktu
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
4,64km
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
20,43 km
Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych
1 szt.
Powierzchnia terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne
3,5 ha
Liczba projektów z zakresu informatyzacji
1 szt.
Liczba budynków wybudowanych z przeznaczeniem na cele kulturalne i oświatowe na obszarach wiejskich
1 szt.
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków
12 szt.
Wskaźniki rezultatu
Poziom zwodociągowania gminy po realizacji projektu
98%
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej po realizacji projektu
4524 osoby
Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu
412,0 m3/d
Poziom skanalizowania po realizacji projektu
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej po realizacji projektu
73,7%
3144 osoby
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów dydaktycznych
360 osób
Liczba osób korzystających z terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne
1800 osób
Udział mieszkańców objętych projektem informatyzacji w populacji gminy
Liczba osób korzystających z budynków wybudowanych z przeznaczeniem na cele kulturalne i oświatowe na
obszarach wiejskich
50 %
..........osób
74
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
XI. Plan finansowy na lata 2008 – 2015 dla projektów
współfinansowanych ze środków unijnych (RPO WŁ i PROW).
Lata realizacji
Źródła
finansowania
2008
2009
2010
2011
2012
Budżet gminy
165 700,00
544 800,00
699 385,00
376 710,00
17 700,00
Budżet
państwa
0
0
0
0
0
Środki
prywatne
0
0
0
0
0
872 300,00
2 887 200,00
3 896 515,00
2 134 690,00
100 300,00
0
0
0
0
0
1 038 000,00
3 432 000,00
4 595 900,00
2 511 400,00
118 000,00
Środki Unii
Europejskiej
Inne
RAZEM
75
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
XII. System wdrażania.
Za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin odpowiedzialny jest Wójt Gminy we
współpracy z Radą Gminy oraz jej stałymi komisjami. Organy te będą wspierane przez odpowiednie
komórki organizacyjne w strukturze Urzędu Gminy.
Wdrażanie Planu rozpocznie się od wprowadzenia go w życie uchwałą Rady Gminy. Wójt, zgodnie z
zapisami ustawy o samorządzie gminnym odpowiada za inicjowanie, formułowanie, zabezpieczanie
środków finansowych i realizację zadań gminy – programowanie realizację celów strategicznych oraz
monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych w gminie na rzecz rozwoju.
Wdrażanie będzie odbywało się poprzez:
przygotowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej projektów ujętych w planie;
przygotowanie
projektów i wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
w tym środków Unii Europejskiej;
przygotowanie
realizację
dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargów;
projektów;
opracowanie
informacji nt. przebiegu realizacji projektów ujętych w planie;
zakończenie
zadania, odbiór końcowy i rozliczenie projektu;
monitoring realizacji:
- ocenę zgodności zrealizowanych projektów z założeniami przyjętymi w planie
- sporządzanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji Planu Radzie Gminy;
przyjmowanie
do realizacji projektów zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej.
76
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
XIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Zasada ciągłości procesu planowania działań wymusza ustanowienie mechanizmu, który pozwoli na
bieżącą ocenę postępu prac wdrożeniowych oraz okresową weryfikację realizowanego planu.
Monitoring będący stałą i ciągłą obserwacją ilościowych i jakościowych zmian wybranych wartości
poprzez nadzór nad instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie poszczególnych zadań,
ma na celu zapewnienie maksymalnej efektywności realizacji planu.
Celowe jest prowadzenie monitoringu realizacji Planu w dwóch horyzontach:
długofalowym,
gdzie badany będzie postęp w realizacji celów Planu oraz zmiany zachodzące w
strukturze
bieżącym,
gdzie monitorowany będzie postęp w realizacji poszczególnych zadań
Za monitorowanie odpowiedzialny będzie Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy
Urzędu. Dla zachowania ciągłości procesu przygotowania Planu i jego realizacji, wśród
wyznaczonych pracowników będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w jego opracowanie.
Do głównych zadań należeć będzie:
koordynacja
zbieranie
monitoringu
danych i informacji nt. realizacji poszczególnych zadań zawartych w Planie
gromadzenie
i przetwarzanie danych i informacji w celu przygotowania raportów i sprawozdań
przygotowanie raportów
ocena
i sprawozdań
wyników oraz przygotowanie wstępnych rekomendacji zmian
współpraca
z ekspertami
Wyznaczenie pracownicy będą odpowiedzialni również za przygotowanie szczegółowej metodologii
procesu monitorowania oraz jego ewentualnych modyfikacji.
Zebrania odbywać się będą raz na rok, lub częściej w zależności od aktualnych potrzeb, po uprzednim
powiadomieniu członków przez Sekretariat Wójta gminy Czarnocin.
Wyznaczeni pracownicy będą przygotowywali szczegółowe informacje na temat postępów
w realizacji Planu w formie raportu monitorującego (Załącznik 1).
Raport końcowy będzie wyłożony do publicznego wglądu. Pozwoli to na rozpoznanie trudności i
ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz na ocenę zaangażowania
poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie. Jeśli zostaną ujawnione problemy,
wyznaczeni pracownicy Urzędu powinni podjąć działania mające na celu wyeliminowanie trudności
wdrożeniowych.
Wyznaczeni pracownicy Urzędu analizować będą ilościowe i jakościowe informacje na temat
77
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
wdrażania zarówno poszczególnych projektów, jak i całego Planu w aspekcie finansowym
i rzeczowym. Celem analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z jego
założeniami i celami. Dla każdego zakończonego projektu opracowywany będzie raport ewaluacyjny
(Załącznik 2).
Dodatkowo, wyznaczeni pracownicy, do 31 stycznia każdego roku przygotują raport ewaluacyjny
dotyczący przebiegu realizacji Planu w stosunku do roku poprzedniego. Zawiera on informacje
dotyczące skuteczności (stopień osiągnięcia celów), efektywności (porównanie zasobów finansowych
zaangażowanych w realizację z rzeczywistymi osiągnięciami projektu – produkt, rezultat) i
użyteczności (ocena faktycznych efektów na poziomie produktu i rezultatu w relacji do
zidentyfikowanych w Planie potrzeb i problemów). W raporcie ewaluacyjnym zawarte będą także
rekomendacje i proponowane do Planu zmiany. Na ich podstawie będzie możliwa aktualizacja Planu
zatwierdzana uchwałą Rady Gminy.
Natomiast na koniec okresu programowania Planu, wyznaczeni pracownicy sporządzą raport
końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania oraz osiągnięte wskaźniki, które zostały ujęte
w Planie. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w sekretariacie Wójta gminy.
Komunikacja społeczna polegać będzie na informowaniu społeczności lokalnej o postępach
w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość uzyskania
informacji o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Planu wraz z wglądem w dokumentację – raporty
monitoringowe i ewaluacyjne. Po zgłoszeniu chęci swojego udziału mieszkańcy będą mogli
uczestniczyć w posiedzeniach. Ważnym elementem komunikacji społecznej będzie podjęcie
współpracy z mediami lokalnymi, za pośrednictwem których społeczność lokalna, przynajmniej raz w
roku będzie informowana o wdrażanych projektach. Ponadto informacje z wdrażania Planu będą
zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Jednostką odpowiedzialną za promocję Planu, informację i promocję zadań realizowanych w jego
ramach będzie Urząd Gminy w Czarnocinie. Wszystkie materiały promocyjne powinny określać cele
realizacji zadań, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów. Zasady
dotyczące promocji projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zasad
informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.
Grupami docelowymi działań promocyjnych będą mieszkańcy gminy, potencjalni beneficjenci,
partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, regionalne i lokalne władze oraz inne
władze publiczne, organizacje zawodowe oraz media.
Promocji i informowaniu służyć będą następujące środki i instrumenty:
78
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Publikacja
Planu Rozwoju Lokalnego gminy Czarnocin, udostępniona w Urzędzie Gminy w
Czarnocinie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
Czarnocin
Spotkania
konsultacyjne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces tworzenia i
wdrażania Planu oraz dla mieszkańców gminy, organizowane na wniosek zainteresowanych;
Współpraca
z mediami lokalnymi.
79
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
SPIS TABEL
Tabela 1. Regionalizacja fizyczno – geograficzna obszaru gminy. ........................................... 8
Tabela 2. Powierzchnia gruntów wg. klas bonitacyjnych. ....................................................... 10
Tabela 3. Zasoby kruszyw mineralnych na terenie gminy Czarnocin. ..................................... 11
Tabela 4. Pomniki przyrody na terenie gminy Czarnocin. ....................................................... 14
Tabela 5. Struktura gruntów na terenie gminy.* ...................................................................... 17
Tabela 8. Drogi powiatowe na terenie gminy Czarnocin. ........................................................ 19
Tabela 9. Drogi gminne w gminie Czarnocin........................................................................... 20
Tabela 10. Struktura sieci wodociągowej na terenie gminy. .................................................... 23
Tabela 11. Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczalni Czarnocin............................................... 24
Tabela 12. Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. .............................................................................. 26
Tabela 13. Obiekty znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ... 29
Tabela 14. Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód podziemnych w punkcie badawczym
Czarnocin. ................................................................................................................................. 33
Tabela 15. Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego wg. kryteriów
ustanowionych dla ochrony zdrowia w 2006 roku. .................................................................. 35
Tabela 16. Stan czystości powietrza na terenie powiatu piotrkowskiego ................................ 35
wg. kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin w 2006 roku. .............................................. 35
Tabela 17. Liczba mieszkańców gminy w latach 2000 – 2006. ............................................... 39
Tabela 18. Ruch naturalny wg. płci. ......................................................................................... 39
Tabela 19. Saldo migracji. ........................................................................................................ 39
Tabela 20. Liczba mieszkańców wg .wieku i płci. ................................................................... 40
Tabela 21. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku. ................................................... 40
Tabela 22. Świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnocinie. .......................................................................................................................... 44
Tabela 23. Liczba osób bezrobotnych w latach 2004 - 2006.................................................... 45
Tabela 24. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2000 - 2006. .................... 46
Tabela 25. Podmioty gospodarcze wg. branż w latach 2000 - 2006.* ..................................... 48
Tabela 26. Pracujący wg. sektorów ekonomicznych i płci w latach 2000 - 2006. ................... 49
Tabela 27. Powierzchnia użytków rolnych wg. klas bonitacyjnych. ........................................ 50
Tabela 28. Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wg. rodzaju użytku
w 2001 r. ................................................................................................................................... 51
Tabela 29. Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych i działek wg. grup
obszarowych użytków rolnych. ................................................................................................ 51
Tabela 30. Produkcja roślinna na terenie gminy Czarnocin. .................................................... 52
Tabela 31. Produkcja zwierzęca na terenie gminy Czarnocin. ................................................. 53
Tabela 32. Analiza SWOT – synteza słabych i mocnych stron gminy, szans i zagrożeń jej
rozwoju. .................................................................................................................................... 57
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1. Raport monitoringowy z realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Raport ewaluacyjny z realizacji projektu.
80
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
ZAŁĄCZNIK 1. Raport monitoringowy z realizacji projektu.
Raport monitoringowy z realizacji projektu.
Tytuł projektu
…………………………………………………………………………………………………................
Kolejny numer raportu monitoringowego i okres objęty raportem
…………………………………………………………………………………………………................
Dane teleadresowe osoby przygotowującej
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................
Opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem monitoringowym
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................................
Harmonogram realizacji projektu
planowany
Etapy
projektu
realizacji Rok 200….
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
IV
rzeczywisty
Etapy
projektu
realizacji Rok 200….
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
Rok 20….
IV
I
II
III
IV
81
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
Działania jakie zostaną zrealizowane w najbliższym czasie
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Informacje o problemach związanych z realizacją projektu
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Finansowa realizacja projektu
Etapy
Źródło 1
Źródło 2
Źródło 3
Razem
realizacji
projektu Planowane Faktyczne Planowane Faktyczne Planowane Faktyczne Planowane Faktyczne
wydatki
wydatki
wydatki
wydatki
wydatki
wydatki
wydatki
wydatki
RAZEM
82
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
ZAŁĄCZNIK 2. Raport ewaluacyjny realizacji projektu
Raport ewaluacyjny realizacji projektu
Tytuł projektu
…………………………………………………………………………………………………................
Kolejny numer raportu i okres objęty raportem ewaluacyjnym
………………………………………………………………………………………….........……….......
Podstawa sporządzenia raportu ewaluacyjnego (nr raportu monitoringowego z realizacji projektu)
……………………………………………………………………………………………...............…….
………………………………………………………………………………………………...............….
Dane teleadresowe osoby przygotowującej
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................……
Skuteczność realizacji projektu
Cele:
a)zakładane
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................................……
b)osiągnięte
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................…
2.Efektywność realizacji projektu
Procentowy wskaźnik rzeczywiście zaangażowanych środków finansowych na realizację projektu w
stosunku do zakładanych wydatków w okresie raportowania
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................…………
83
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnocin na lata 2008 – 2015
3.Użyteczność realizacji projektu
Porównanie efektów przeprowadzenia inwestycji (mierzalnych wskaźników) w stosunku do wartości
zakładanych w projekcie
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................…
4.Zalecane zmiany w przebiegu realizacji projektu
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................………
5.Uwagi
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................…
84
Download