TATA JAK MAMA - Stowarzyszenie Waga

advertisement
Kampania społeczna
Grażyna Knitter
Marianna Palider
Założenia projektu
Odbiorcy
1. Pracownicy/Rodzice dzieci w wieku 0-7 lat, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na rolę ojca w życiu rodziny.
• Chcemy przełamać stereotyp, że tylko matki najlepiej zajmują
się dziećmi.
• Pokażemy przykłady karier mężczyzn, którzy aktywnie
uczestniczą w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem.
• Wzmocnimy wizerunek ojca, który w sposób twórczy i
satysfakcjonujący realizuje swoją rolę w rodzinie, będąc
jednocześnie profesjonalistą w pracy
Gdańsk
29.11.2012 r.
Założenia projektu
Odbiorcy
2. Pracodawcy mikro, małych i średnich firm, a także
korporacji, którzy realizują lub chcą realizować dobre
praktyki w zakresie zatrudniania rodziców małych dzieci.
 Efektem „Etat Tata. Lubię to!” będzie stworzenie bazy dobrych
praktyk w zakresie takich form zatrudnienia, które ułatwiają godzenie
roli taty i mamy małego dziecka z aktywnością zawodową. Zadanie to
będzie realizowane poprzez zaproszenie Firm, Organizacji do
udzielenia odpowiedzi w wywiadzie doceniającym.
 Bonusem dla firm, które wezmą udział w wywiadzie doceniającym są
specjalne karty zniżkowe „Mozaika Rodzinna” dla wszystkich
Państwa pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Założenia projektu
1. Kampania będzie przekonywać pracodawców, że tata i mama małych
dzieci są równoważnymi, wartościowymi pracownikami.
2. Identyfikuje i ogranicza stereotypy związane z funkcjonowaniem
rodziców małych dzieci na rynku pracy, w szczególności służy:
• Wzmocnieniu świadomości, że także ojciec ma dziecko.
• Budowaniu modelu równoprawnego rodzica/opiekuna w świadomości
pracowników i pracodawców.
• Promocji aktywności zawodowej kobiet dzięki większemu
zaangażowaniu w opiekę nad dzieckiem ze strony ojców.
3. Wzmacnia przykłady:
 karier mężczyzn, którzy sprawdzają się jako ojcowie aktywnie
uczestniczący w procesie opieki nad dzieckiem;
 przeciwdziałania dyskryminacji kobiet - matek poprzez aktywizację
mężczyzn – ojców;
 działających środowisk pracy przyjaznych rodzicom;
Gdańsk
29.11.2012 r.
Cele projektu
 Ogólnopolska kampania, która zakłada wzrost świadomości
50 000 Polaków i Polek i dotarcie do minimum 10 000
użytkowników kart rabatowych „Mozaika Rodzinna” oraz 300
przedsiębiorstw w całej Polsce.
 Promocja akcji „Etat Tata. Lubię to!” będzie odbywała się na
nośnikach zewnętrznych w 9 największych miastach Polski:
Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, Białystok,
Gdańsk, Gdynia, Sopot.
 O założeniach projektu będzie można dowiedzieć się z reklam
internetowych, spotów telewizyjnych i radiowych.
 Zostanie wydany album fotograficzny – artystyczne
podsumowanie działań podjętych w ramach projektu.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Realizacje projektu
Portal etattata.pl
 Podzielony na trzy kanały: Tata, Mama, Pracodawca.
 Forum wymiany poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk
m.in. w zakresie radzenia sobie z łączeniem obowiązków
zawodowych
z
rodzinnymi
oraz
wspierania
przez
pracodawców pracowników - rodziców małych dzieci w
aktywnym powrocie do pracy.
 Miejsce, gdzie pojawią się materiały eksperckie przygotowane
przez profesjonalistów i profesjonalistki z zakresu prawa
pracy, psychologii, medycyny, edukacji.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Realizacje projektu
Konkursy
Ogólnopolski Dzień z Dzieckiem w Pracy, marzec – kwiecień
2013
• Data
• Realizacja
• Nagrody: 50 kącików dla dzieci
Dobre Praktyki, marzec – kwiecień 2013
• Wywiad doceniający
• Jury konkursowe
• Nagrody: 50 kącików dla dzieci
Gdańsk
29.11.2012 r.
Realizacje projektu
Karta „Mozaika Rodzinna”
 Oferuje atrakcyjne - dla pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat
rabaty na wiele produktów i usług, z których najczęściej korzystają
rodzice małych dzieci.
 Prezentem, który pracodawca prowadzący w firmie prorodzinną
politykę kadrową może zaproponować swoim pracownikom, rodzicom
dzieci w wieku 0-7 lat.
 Wyrazem nowoczesnego zarządzania firmą, która przełamuje
stereotyp mówiący, że rodzice małych dzieci są trudnymi
pracownikami.
 Promocją Partnerów Karty, który dzięki udziałowi w projekcie „Tata jak
Mama” wpisują się w kampanię społecznie zaangażowaną.
 Partner Karty uczestniczy w projekcie bezpłatnie.
 Na stronie etattata.pl zostaną opublikowane informacje o Partnerach
Karty oraz wielkości zaproponowanych rabatów i zniżek.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Realizacje projektu
Karta „Mozaika Rodzinna”
 Oferuje atrakcyjne - dla pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat
rabaty na wiele produktów i usług, z których najczęściej korzystają
rodzice małych dzieci.
 Prezentem, który pracodawca prowadzący w firmie prorodzinną
politykę kadrową może zaproponować swoim pracownikom, rodzicom
dzieci w wieku 0-7 lat.
 Wyrazem nowoczesnego zarządzania firmą, która przełamuje
stereotyp mówiący, że rodzice małych dzieci są trudnymi
pracownikami.
 Promocją Partnerów Karty, który dzięki udziałowi w projekcie „Tata jak
Mama” wpisują się w kampanię społecznie zaangażowaną.
 Partner Karty uczestniczy w projekcie bezpłatnie.
 Na stronie etattata.pl zostaną opublikowane informacje o Partnerach
Karty oraz wielkości zaproponowanych rabatów i zniżek.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Stowarzyszenie WAGA
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
Dokument zobowiązuje samorządy lokalne do propagowania zasad
równości kobiet i mężczyzn, czyli m.in.:
 Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie
kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie,
pochodzeniu etnicznym społecznym, cechach genetycznych,
języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych,
przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności,
wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym;
 Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania
kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i
regionalnych jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i
mężczyzn;
Szczegółowego opracowania planów działania i programów
wykorzystania środków uwzględniających równość płci.
Gdańsk
29.11.2012 r.
Dziękujemy za uwagę 
Download