Strategie polskich miast

advertisement
Założenia dokumentów strategicznych
wybranych miast w Polsce.
Urząd Miasta Poznania
Wydział Rozwoju Miasta
Oddział Strategii Rozwoju Miasta
czerwiec 2009 r.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Misja - Misją samorządu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta
o bogatych tradycjach, jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokojenia
potrzeb mieszkańców oraz zajęcie przez Warszawę znaczącego miejsca wśród
najważniejszych metropolii europejskich.
Wizja - Warszawę 2020 roku widzimy jako atrakcyjna, nowoczesna, dynamicznie
rozwijającą się metropolię z gospodarka oparta na wiedzy, Środkowoeuropejskie
centrum finansowe, miasto zajmujące znaczące miejsce wśród najważniejszych
stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dostępna,
miasto wysokiej jakości życia, ważne centrum kultury europejskiej o dobrze
zorganizowanej przestrzeni publicznej - miasto z duszą.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Cele strategiczne:
1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.
2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej.
3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy
w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim.
4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych.
5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Przykładowe cele operacyjne:
1.1 Podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych, w tym oświaty,
kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
2.1 Umocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym
i przyrodniczym.
3.1 Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej obszaru
metropolitalnego Warszawy.
4.1 Wykorzystanie potencjału naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki
opartej na zaawansowanych technologiach.
5.1 Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod
zabudowy zwartych terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Przykładowe programy:
ad. 1.1. Usprawnienie administracji.
ad. 1.1. Redukcja hałasu komunikacyjnego.
ad. 2.1. Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich.
ad. 2.1. Rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami
pozarządowymi.
ad. 3.1. Budowa nowych centrów kongresowych i targowo -wystawowych.
ad. 3.1. Instytucjonalna integracja planowania strategicznego w skali regionalnej.
ad. 4.1. Wykorzystanie potencjału naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki
opartej na zaawansowanych technologiach.
ad. 4.1. Pobudzanie rozwoju sektorów gospodarki związanych z zaawansowanymi
technologiami.
ad. 5.1. Wskazanie obszarów planowanego rozwoju oraz wyposaŜenie ich
w infrastrukturę miejską.
ad. 5.1. Otwarcie miasta na Wisłę.
Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
Wizja - Gdańsk atrakcyjnym miejscem zamieszkania o konkurencyjnej
i nowoczesnej gospodarce.
Priorytet 1. Mieszkańcy.
Cele strategiczne:
1.1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
1.2. Poprawa warunków zamieszkania.
1.3. Promocja zdrowego stylu życia.
1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
1.5. Ochrona środowiska przyrodniczego.
Priorytet 2. Gospodarka.
Cele strategiczne:
2.1. Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki.
2.2. Rozwój gospodarki morskiej i logistyki.
2.3. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
2.4. Integracja Metropolii Gdańskiej.
Priorytet 3. Kultura.
Cel strategiczny:
3.1. Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego.
Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
Przykładowe cele szczegółowe:
1.1.1 Unowocześnianie systemu wielostopniowej edukacji.
1.2.1 Rozwój zróŜnicowanych form budownictwa mieszkaniowego.
1.3.1 Profilaktyka chorób społecznych.
1.4.1 Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim mieszkańcom.
1.5.1 Podnoszenie świadomości ekologicznej.
2.1.1 Wspomaganie rozwoju zaawansowanych technologii.
2.2.1 Wspieranie rozwoju funkcji logistycznych.
2.3.1 Kreowanie produktów turystycznych.
2.4.1 Integracja komunikacyjna metropolii.
3.1.1 Wspieranie rozwoju instytucji i imprez kulturalnych.
Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
Programy operacyjne i przykładowe przedsięwzięcia realizacyjne:
• Zdrowy Gdańszczanin.
- Program Przeciwdziałania Narkomanii.
• Wykształcony Gdańszczanin.
- Rozbudowa bazy edukacyjnej na obszarach rozwojowych Miasta.
• Gdańska Nauka w Europie.
- Regionalny fundusz rozwoju bada naukowych.
• Hewelianum.
- Stworzenie infrastruktury zaplecza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• e-Gdańsk.
- Bezprzewodowy dostęp do Internetu – Wireless City Gdańsk.
• Sportowy Gdańsk.
- Zwiększenie dostępności obiektów o sportowo - rekreacyjnych.
• Gdańsk Równych Szans.
- Program Pomocy Rodzinie.
Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
Programy operacyjne i przykładowe przedsięwzięcia realizacyjne:
• Bezpieczny Gdańsk.
- Plan rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego.
• Gdańsk Zielone Miasto.
- Rewitalizacja i tworzenie parków miejskich i terenów zielonych.
• Lepiej Mieszkać w Gdańsku.
- Zapewnienie odpowiedniej oferty gruntów budowlanych.
• Zdrowa Woda dla Gdańska.
- Poprawa dostępności do sieci wodnej i kanalizacyjnej.
• Gdański Program Rewitalizacji.
- Gdański Program Rewitalizacji.
• Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji.
- Pomorski klaster turystyczny.
• Gdańsk Szerokiej Drogi.
- Ochrona Śródmieścia przed nadmiernym zagęszczeniem samochodów.
Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
Programy operacyjne i przykładowe przedsięwzięcia realizacyjne:
• Metropolia Gdańska.
- Wzrost współpracy między gminami Metropolii.
• Inwestuj w Gdańsku.
- Wspieranie powstawania parków biznesowych i przemysłowych.
• Gdańsk Przyjazny Przedsiębiorcy.
- Aktywizacja rynku pracy.
• Gdańsk Nowoczesnych Technologii.
- Klaster zaawansowanych technologii.
• Gdańsk Otwarty na Morze.
- Trójmiejski klaster morski i logistyczny.
• Gdański Bank Danych.
- System Monitoringu Nieruchomości.
• Gdańsk Międzynarodowy.
- Program aktywnej promocji Gdańska za granicą.
• Gdańsk Europejskie Centrum Kultury.
- Gdańsk Europejską Stolicą Kultury w 2016 r.
Strategia Rozwoju Krakowa
Wizja - Kraków miastem obywatelskim zapewniającym wysoką jakość życia
mieszkańców i zrównoważony rozwój - europejska metropolię,
konkurencyjnym ośrodkiem nowoczesnej gospodarki opartej na potencjale
naukowy i kulturowym.
Misja - Integrowanie działań mieszkańców, służące urzeczywistnianiu wizji
rozwoju Krakowa poprzez wprowadzanie partnerskiego zarządzania
miastem z wykorzystaniem szans jakie stwarza jego metropolitalny potencjał
oraz integracja europejska. Wszelkie działania Samorządu Miasta winny
uwzględniać potrzeby i zadania rodziny jako podstawowej komórki
społecznej.
Strategia Rozwoju Krakowa
Cele strategiczne:
1. Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem
zamieszkania i pobytu.
2. Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki.
3. Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury
i sportu.
Przykładowe cele operacyjne:
1.1 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego.
1.2 Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacji terenów zdegradowanych.
2.1 Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki
z zachowaniem zrównoważonego rozwoju Miasta i ładu przestrzennego.
2.2 Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy.
3.1 Poprawa warunków funkcjonowania krakowskiego ośrodka naukowego.
3.2 Wspieranie instytucji współpracy nauki z gospodarką.
Strategia Rozwoju Krakowa
Przykładowe programy sektorowe:
ad.1 Program gospodarki odpadami komunalnym w Gminie Kraków.
ad.1 Wieloletni miejski program przeciwdziałania przestępczości młodzieŜy.
ad.1 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa
na lata 2007 - 2012.
ad.1 Program rozwoju samorządności lokalnej i obywatelskiej partycypacji w zarządzaniu
miastem.
ad.2 Program rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
ad.2 Polityka transportowa dla Krakowa na lata 2007 - 2015.
ad.2 Strategia Promocji Krakowa na lata 2008 - 2012.
ad.2 Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich
przedsiębiorstw w Krakowie.
ad.3 Program rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych.
ad.3 Program współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków.
Program "Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 - 2015”
Filary:
1. Duzi inwestorzy
- proaktywnie pozyskiwani w branżach priorytetowych (centra zaplecza
biznesowego tzw. BPO - Business Process Offshoring, przemysł artykułów
gospodarstwa domowego, sektor logistyczny, centrum produkcji sprzętu
i oprogramowania informatycznego (klaster informatyczny),
- w innych branżach profesjonalna obsługa dużych inwestorów napływających
do Łodzi.
2. Rozwój przedsiębiorczości
- poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
- stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (w dłuższym okresie).
3. Poprawa atrakcyjności miasta
- poprawa wizerunku miasta,
- skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi
działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej
i noclegowej).
Program "Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 - 2015”
Przykłady głównych działań w zakresie zdrożenia strategii:
1. Współpraca z biurami nieruchomości w zakresie bieżącej aktualizacji oferty
oraz łatwego dostępu konkretnych inwestorów do wybranych nieruchomości.
2. Nadanie priorytetu tworzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz infrastruktury dla terenów inwestycyjnych.
3. Powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Innowacyjności, której podstawowym
zadaniem jest koordynacja i ukierunkowanie działań istniejących w Łodzi
inicjatyw i instytucji stymulujących przedsiębiorczość w zakresie
innowacyjności.
4. Pozyskiwanie finansowania dla kluczowych inicjatyw wdrożeniowych.
5. Pozyskiwanie duŜych inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych,
oparte jest o aktywne działania w czterech wybranych branŜowe priorytetowych
i profesjonalną obsługę inwestorów pozostałych branŜ.
6. Nadanie priorytetu tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz infrastruktury dla terenów inwestycyjnych.
Strategia "Wrocław w perspektywie 2020 plus"
Misja - Wrocław miastem spotkania - miastem, które jednoczy.
Zasadnicze wskazania strategii (kierunki rozwoju miasta z czterech perspektyw)
oraz ich podział:
1.
Ludzie.
1.1 Byt.
1.1.1 Zdrowie.
1.1.2 Bezpieczeństwo.
1.1.3 Mieszkania.
1.2 Edukacja.
1.2.1 Kształcenie obywateli.
1.2.2 Kształcenie specjalistów.
1.3 Praca.
1.3.1 Polityka gospodarcza miasta.
1.3.2 Miejsca pracy.
1.3.3 Pracownicy.
1.4 Samorealizacja.
2.
Wspólnoty.
2.1 Wrocławianie.
2.1.1 Wspólnota symboliczna
2.1.2 Rodziny.
2.1.3 Sąsiedztwa, osiedla.
Strategia "Wrocław w perspektywie 2020 plus"
Zasadnicze wskazania strategii (kierunki rozwoju miasta z czterech perspektyw)
oraz ich podział c.d.:
2.1.4 Sfera akademicka.
2.1.5 Sfera kultury.
2.1.6 Organizacje społeczne i ruchy obywatelskie.
2.1.7 Przyjezdni i imigranci.
2.2. Wspólnoty zewnętrzne.
2.2.1 Wymiar aglomeracyjny.
2.2.2 Wymiar dolnośląski
2.2.3 Wymiar krajowy.
2.2.4 Wymiar europejski i globalny.
3.
Przestrzenie.
3.1 Przestrzeń mieszkaniowa.
3.2 Przestrzeń publiczna.
3.3 Przestrzeń gospodarcza.
3.4 Przestrzeń rekreacyjna.
3.5 Przestrzeń informacyjna.
3.6 Przestrzeń komunikacyjna.
4.
Samorząd.
4.1. Myślenie.
4.2 Rządzenie.
4.3 Inspirowanie.
4.4 Służba.
Strategia "Wrocław w perspektywie 2020 plus"
Przykładowe kwestie (pytania strategiczne), wskazania (kierunki zmian), działania
(przedsiewzięcia):
ad. 1.3.2 W warunkach globalizacji gospodarka bardziej niŜ kiedykolwiek wyzwoliła się spod ograniczeń
narzucanych przez otoczenie. Kapitał ucieka z miejsc, gdzie próbuje się go eksploatować
i przepływa tam, gdzie znajduje lepsze warunki wzrostu. Jak zakorzenić w Mieście znaczące
firmy i jak czerpać z ich obecności korzyści? (k)
Rozwijanie cywilizacyjnej atrakcyjności Miasta. Korporacyjne zakorzenienie objawia się
lokalizacją funkcji innowacyjnych i marketingu. Miasto musi o nie zabiegać. (w)
Koniecznie naleŜy przezwycięŜyć bariery kadrowe w zawodach technicznych, które juŜ zaczynają
utrudniać pozyskiwanie dla aglomeracji kolejnych inwestycji. (d)
ad. 3.3 Bardzo znaczne, potencjalnie atrakcyjne obszary miasta są zablokowane przez ruiny pozostałe
po upadku gospodarki planowej (fabryki, tereny kolejowe). Nie przynoszą one nikomu korzyści,
a wyraźnie hamują rozwój miasta. Jak pokonać oportunizm instytucji pochopnie uwłaszczonych
na tych obszarach i włączyć je we współczesne Ŝycie gospodarcze miasta? (k)
WyposaŜanie miasta w infrastrukturę wzrostu gospodarczego: parki przemysłowe, inkubatory
przedsiębiorczości itp. (w)
Wymuszenie realizacji Programu dla Odry 2006. (d)
Download