Koncepcje stabilizacji i nowe paradygmaty rozwoju - E-SGH

advertisement
KONCEPCJE STABILIZACJI I
NOWE PARADYGMATY
ROZWOJU
Wykład 9
Konsensus Waszyngtoński


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MFW i Bank światowy przyjęły projekt reform
J. Williamson 1989 r. przygotował szereg zaleceń:
zachowanie dyscypliny fiskalnej poprzez zmniejszanie deficytu
budżetowego oraz utrzymanie go na niskim poziomie
Zmiana struktury wydatków publicznych
Reforma systemu podatkowego
Reforma systemu kursów walutowego
Liberalizacja stóp procentowych
Liberalizacja handlu zagranicznego
Liberalizacja przepływów kapitałowych
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Ochrona praw własności
Deregulacja
Rozszerzenie Konsensusu
Waszyngtońskiego
1)
2)
3)
4)
5)
wzmocnienie systemu finansowego oraz
wprowadzenie silnego nadzoru finansowego
Utworzenie systemu zabezpieczeń społecznych
Liberalizacja rynku pracy
Wzmocnienie instytucjonalnych ram
funkcjonowania gospodarki
Troska o prawidłową alokacje dochodów
budżetowych
Wnioski z Konsensusu
Praktyka lat 90 XX wieku potwierdziła skuteczność w
Korei Południowej i Tajlandii oraz fiasko w Meksyku,
Argentynie i Brazylii
 W krajach Ameryki Południowej przyczyną był brak
konsekwencji w realizacji reform
Inne przyczyny niepowodzeń to:
 Tempo wprowadzanych reform
 Upolitycznienie prywatyzacji
 Brak systemu ochrony praw własności
 Uleganie korporacyjnym grupom nacisku
 Nieudane procesy własnościowe, reprywatyzacyjne

Cele konsensusu



Realizacja reform dla sprawnego mechanizmu
funkcjonowania gospodarki
Uelastycznienie rynków
Stworzenie warunków instytucjonalnych
Krytyka działalności MFW w krajach
rozwijających się







Dewaluacja waluty powoduje wzrost cen dóbr importowanych co
pogarsza sytuacje najbiedniejszych
Polityka wysokiej stopy procentowej ma na celu wzrost krajowych
oszczędności, ale ogranicza akcje kredytowa i pobudza recesje
Dyscyplina budżetowa oznacza ciecie wydatków - pogorszenie
sytuacji najuboższych
Restrykcyjna polityk gospodarcza ogranicza inwestycje w rozwój
Ograniczona skuteczność w powstrzymywaniu inflacji jest
powodowana niskim poziomem rozwoju państw
Utrzymywanie w KSR niekorzystnej struktury handlu
Stosowanie jednolitych instrumentów abstrahując od różnorodności
państw KSR
Koncepcja konsensusu
postwaszyngtonskiego





Rozszerzenie postrzegania rozwoju o kwestie związane
z kapitałem ludzkim, problem ubóstwa
Handel międzynarodowy i przepływy kapitałowe
powinny rozwijać się tak aby zaspokajać potrzeby i
prowadzić do wzrostu gospodarczego KSR.
Wzrost znaczenia dostępu do opieki medycznej
Podjęcie działań antykorupcyjnych, uelastycznieniu
rynków, wprowadzeniu standardów dla rynku
finansowego
Rola pozostałych organizacji
WTO - runda w Doha - zapewnianie KSR lepszych
warunków dostępu do rynków KWR
KSR domagaj się zniesienia wsparcia do produkcji
rolnej KWR
 FAO, UNICEF, UNCTAD, WHO, ILO

Rozwój długookresowy


Rozwój współcześnie dotyczy nie tylko nowych
zmiennych rozwojowych ale także nowych
możliwości wykorzystania.
Jest to efekt zmian technologicznych,
instytucjonalnych
Współczesna ekonomia a nowe
kategorie kapitału



Kapitał intelektualny
Kapitał społeczny
Kapitał ludzki
Kapitał intelektualny



Założenie gospodarki opartej na wiedzy GOW
Wiedza jako czynnik produkcji
Niezbędny do tworzenia nowej jakości w sektorze
B+R
Kapitał intelektualny


a)
b)
c)
Kapitał intelektualny to niematerialne zasoby i
przepływy dostępnej wiedzy do organizacji
Kapitał intelektualny obejmuje:
kapitał ludzki,
kapitał społeczny,
kapitał organizacyjny
Koncepcja gospodarki opartej na
wiedzy




W ekonomii klasycznej tworzenie wartości dodanej
opierało się na klasycznych czynnikach: ziemia,
kapitał i praca
Nowy paradygmat rozwoju podkreśla role
informacji
Informacja nie równa się wiedza
Waga współcześnie wiedzy wynika z: globalizacji,
konkurencyjności i innowacji
Teoria rozwoju gospodarczego J.
Schumpetera



Austriacki ekonomista przełomu wieków
autor teorii innowacji, gdzie innowacje rozumiane są
jako nowe metody produkcji, organizacji i
zarzadzania. Innowatorami są przedsiębiorstwa.
Nowe rozwiązania wpływają na obniżenie kosztu
lub podwyższenie ceny i osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej
Koncepcja wzrostu niezrównoważonego
A.O. Hirschman


Wzrost gospodarczy następował w wyniku reakcji
gospodarki na bodźce w postaci braku i
ograniczeń.
Polityka państw powinna zatem prowadzić do
naprzemiennej realizacji inwestycji produkcyjnych i
inwestycji infrastrukturalnych.
Teoria biegunów wzrostu F. Perroux




Rozwój nie następuje wszędzie w tym samym czasie
Koncentruje się w tzw. biegunach i rozprzestrzenia
Warunkiem powstania biegunów jest pojawienie się
kluczowej gałęzi, dającej impuls
Pojawia się efekt dominacji
Koncepcja rozwoju zrównoważonego





Lata 60 i 70 XX wieku presja ekologiczna
Raport U Thanta 1968 r.
Raport Klubu rzymskiego
1972 konferencja ONZ w Sztokholmie – rozwój
zrównoważony
Rozwój zakłada maksymalizacje korzyści
ekonomicznych zapewniając możliwości
odtwarzania zasobów naturalnych
Koncepcja rozwoju zrównoważonego



Zrównoważenie
Samopodtrzymywanie – bodźce i rezerwy
Trwałość - żaden z czynników nie powinien ulec
osłabieniu
Bibliografia:
19



Z. Kozak Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH
Warszawa 2001
Ekonomia rozwoju red. B. Fiedor, K. Kociszewski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2010
R. Bartkowiak Ekonomia Rozwoju, PWE Warszawa
2013
Download