Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

advertisement
Ewa Wągrowska-Koski
Marcin Rybacki
Mariola Śliwińska - Kowalska
Jolanta Walusiak - Skorupa
Magdalena Lewańska
Alicja Pas-Wyroślak
Dorota Klimecka-Muszyńska
Problemy orzecznicze
w badaniach
profilaktycznych
Wydanie sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia
Spis treści
1. Wprowadzenie
str.
……………………………………………………………………… …………………
3
2. Praca w narażeniu na hałas ………………………………………………………………………………….
6
3. Prace wymagające odpowiedniej, do rodzaju pracy, sprawności narządów zmysłu .
14
4. Praca personelu medycznego narażonego na materiał biologiczny ………………………..
31
5. Prace związane z obsługą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe …………..
39
6. Praca w porze nocnej …………………………………………………………………………………………….
44
7. Praca w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym ……………………………………….
49
8. Badania profilaktyczne osób posługujących się bronią …………………………………………..
66
2
Wprowadzenie
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych pracowników reguluje Rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Zadania te są realizowane poprzez zawarcie
umowy (na okres co najmniej jednego roku) między pracodawcą a lekarzem mającym kwalifikacje do
wykonywania tych badań. Podstawową grupę lekarzy uprawnionych stanowią specjaliści
w dziedzinach: medycyna pracy, medycyna przemysłowa, medycyna morska i tropikalna, medycyna
kolejowa, medycyna lotnicza i higiena pracy.
Nie jest możliwe rzetelne wykonanie badania profilaktycznego bez wcześniejszej oceny
warunków pracy i wynikającego z nich ryzyka dla zdrowia. Informacje o warunkach pracy ma
obowiązek
przekazać
pracodawca
kierujący
pracownika
w celu
przeprowadzenia
badań
profilaktycznych. Pożądane jest poszerzenie tych informacji przez pracowników służby medycyny
pracy w drodze wizytacji stanowisk. Wykonanie badań profilaktycznych bez informacji o warunkach
pracy może być powodem słusznego zakwestionowania ich merytorycznej poprawności.
Zasady ujęte we „Wskazówkach metodycznych do przeprowadzania badań profilaktycznych
pracowników” należy traktować jako standardy określające niezbędne i konieczne minimum zakresu
badań profilaktycznych. Lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną może poszerzyć ich zakres
o dodatkowe specjalistyczne badania lekarskie i badania pomocnicze, a także wyznaczyć krótszy
termin następnego badania okresowego, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny
stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy i/lub pracownika. Należy zawsze pamiętać, że w toku
badania profilaktycznego pracownika muszą być osiągnięte cele dodatkowe (poza indywidualną
oceną stanu zdrowia):
 dokonanie oceny, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika (kandydata na pracownika)
umożliwiają mu wykonanie pracy na danym stanowisku, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych
zmian w stanie zdrowia,
 wykluczenie istnienia choroby, która mogłaby stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku
wykonywania pracy bądź takiej, która w wyniku kontynuowania pracy mogłaby ulec
zaawansowaniu,
 w przypadku badań okresowych — ocena dynamiki zmian w stanie zdrowia w porównaniu
z wynikami stwierdzonymi w poprzednich badaniach.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, ilekroć jest mowa o profilaktycznej opiece
zdrowotnej, której częścią są badania profilaktyczne, należy przez to rozumieć ogół działań
zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób
3
bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy. Dlatego też wszelkie
badania lekarskie, które mają jedynie ocenić zdolność bądź przydatność pracownika do wykonywania
danej pracy zgodnie w wymaganiami stawianymi przez pracodawcę, nie mieszczą się w definicji
opieki profilaktycznej. Przykładem może tu być konieczność rozpoznawania barw, która wymagana
jest na stanowisku montera różnokolorowych elementów. Stwierdzenie takiej wady może w tym
wypadku być jedynie potencjalną przyczyną zakłócenia procesu produkcyjnego (np. na skutek
pomyłki kolorów składanych elementów), natomiast w żaden sposób nie będzie miało wpływu na
wystąpienie niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, progresji choroby czy wystąpienie zagrożenia dla
pracownika czy współpracowników w toku wykonywania pracy. Czym innym będzie natomiast
wymóg rozpoznawania barw w sytuacji, gdy od tego uzależnione jest bezpieczeństwo pracowników.
Dlatego też, działania lekarskie służące rekrutacji pracownika na konkretne stanowisko powinny być
traktowane oddzielnie i być szczegółowo opisane w zawartej miedzy zakładem pracy a podstawową
jednostką medycyny pracy umowie.
Ocena ryzyka zdrowotnego może być często niedoszacowana, dlatego też w czasie każdego
badania profilaktycznego lekarz lub pielęgniarka powinni udzielić pracownikowi wskazówek co do
sposobu postępowania, które może ograniczyć niekorzystne skutki zdrowotne wynikające zarówno
z warunków pracy, sposobu jej wykonywania, jak i stylu życia.
Dla potrzeb niniejszej monografii wprowadzono pojęcia „czasowego ograniczenia zdolności
do pracy na określonym stanowisku” oraz „długotrwałej niezdolności do pracy na określonym
stanowisku”. „Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku” będą miały
zastosowanie, gdy u pracownika wystąpią zmiany w stanie zdrowia, uniemożliwiające wykonywanie
dotychczasowej pracy w określonym przedziale czasowym, a które po zastosowanym leczeniu rokują
ustąpienie objawów chorobowych i powrót do pracy (np. niemożliwość zastosowania indywidualnych
ochronników słuchu z powodu ostrego zapalenia kanału słuchowego czy ucha zewnętrznego).
Decyzja o „długotrwałej niezdolności do pracy na określonym stanowisku” może mieć tylko miejsce w
przypadku, gdy w żaden sposób nie można zmienić warunków pracy czy wprowadzić odpowiednich
zabezpieczeń czy ograniczeń w wykonywanej pracy, które przeciwdziałałyby wystąpieniu ryzyka
pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Nie trzeba dodawać, iż taką opinię należy wydać po
dogłębnej analizie stanu zdrowia badanej osoby oraz warunków wykonywanej pracy. Decyzja o
istnieniu trwałych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nakłada na pracodawcę
obowiązek zapewnienia innego stanowiska pracy, adekwatnego do stanu zdrowia pracownika, a w
przypadku braku takiej możliwości ww. decyzja będzie wiązała się z utratą pracy.
Obowiązujące w Polsce prawo, na zaświadczeniu wydanym przez lekarza sprawującego
opiekę profilaktyczną nad pracownikiem nie przewiduje dodatkowych wpisów, ograniczających w
4
pewien sposób zdolność do wykonywania pracy (np. przeciwwskazane dźwiganie czy praca na
wysokości). Takie ograniczenia często uniemożliwiają wykonywanie pracy u danego pracodawcy i są
najczęstszym powodem odwoływania się pracodawcy od treści zaświadczenia lekarskiego. W
przypadku gdy stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie nawet jednej czynności nieodłącznie
związanej z danym stanowiskiem pracy, a która jest ujęta w treści skierowania na badania
profilaktyczne, w rzeczywistości taki pracownik jest niezdolny do pracy. Wydanie zaświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku z
dodatkowymi wpisami o ograniczeniach zdrowotnych do wykonywania pewnych czynności, powinno
być poprzedzone konsultacją z pracodawcą i uzyskaniem potwierdzenia, iż zakład pracy jest w stanie
zapewnić odpowiednie, wynikające z ograniczeń zdrowotnych warunki pracy. W przypadku braku
takiej możliwości, właściwym jest wydanie zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy.
5
Praca w narażeniu na hałas
Mariola Śliwińska‐Kowalska
1. Wstęp
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi metodycznymi, w przypadku narażenia na hałas,
badania profilaktyczne obejmują badanie ogólnolekarskie, laryngologiczne, a z badań pomocniczych
należy wykonać audiometrię tonalną. Należy przy tym podkreślić, że obowiązujące przepisy nie
uzależniają wykonania powyższych badań od poziomu hałasu, na jakie narażony jest pracownik.
Lekarz zdaje się w tym przypadku na informację uzyskaną od pracodawcy (służb bhp) o
występowaniu hałasu na stanowisku pracy. Domyślnie za pracę w hałasie można przyjąć wartość
górnego progu działania, określoną w Dyrektywie 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego, tj. 85
dB(A).
Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących
narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) określa trzy
graniczne wartości ekspozycji, przy których pracodawca zobowiązany jest podejmować odpowiednie
działania. Wartości te zostały określone w następujący sposób:
1) Graniczne wartości ekspozycji: LEx,8h = 87dB oraz pCpeak = 200Pa (LCpeak=140dB w odniesieniu
do 20μPa)
2) Górne wartości działania: LEx,8h= 85dB oraz pCpeak = 140Pa (LCpeak=137dB w odniesieniu do
20μPa)
3) Dolne wartości działania: LEx,8h = 80dB oraz pCpeak = 112Pa (LCpeak=135dB w odniesieniu do
20μPa)
Po przekroczeniu górnych wartości ekspozycji (LEx,8h= 85dB), pracodawca ma obowiązek
opracowania i wprowadzenia w życie programu ochrony słuchu, w tym ograniczania ekspozycji na
hałas środkami technicznymi i/lub organizacyjnymi, zalecenia pracownikom obowiązkowego
stosowania ochronników słuchu oraz wdrożenia profilaktyki medycznej. Możliwość stosowania
ochronników słuchu powinni mieć również pracownicy, dla których ekspozycja na hałas przekracza
dolne wartości działania (LEx,8h = 80dB). Zalecenia Dyrektywy Unijnej zostały wprowadzone w Polsce
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 roku. Jednak, jak wspomniano
wyżej, zgodnie z prawem krajowym, obligatoryjność badania audiometrycznego, będącego częścią
badań profilaktycznych, nie zależy jednak od poziomu hałasu.
Przedstawione poniżej wytyczne mają na celu wczesne wykrycie negatywnych zmian w narządzie
słuchu spowodowanych hałasem, podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, a tym samym
6
zapewnienie jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. Wytyczne te nie będą miały zastosowania
u osób niesłyszących, u których nie stwierdza się resztek słuchu. Potwierdzona przez lekarza
specjalistę otolaryngologii lub audiologii obustronna głuchota z brakiem resztek słuchu nie stanowi
przeciwwskazania do pracy w hałasie, pod warunkiem, że ww. dysfunkcja nie będzie stwarzać
zwiększonego ryzyka wystąpienia wypadku w pracy, czy niebezpieczeństwa dla innych
współpracowników.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
Przez pierwsze 3 lata co rok, następnie co 3 lata
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu audiometrycznym
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń słuchu po przebytej chorobie, wypadku
(np. urazie mózgowo‐czaszkowym) czy wystąpieniu szumów usznych*
* według obowiązujących przepisów, jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
Wykonywanie częstszych badań audiometrycznych w pierwszych latach zatrudnienia ma na celu
wczesne wykrycie skutków słuchowych działania hałasu (dynamika uszkodzenia słuchu jest
największa w pierwszych latach narażenia na hałas) oraz wykrycie osób ze zwiększoną podatnością
narządu słuchu na uszkodzenie przez hałas.
2.2 Schemat badania lekarskiego
2.2.1 Badanie podstawowe
Badanie laryngologiczne powinno składać się z:
•
wywiadu lekarskiego
•
badania otoskopowego i oceny małżowiny usznej
7
•
audiometrii tonalnej (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 1‐6
kHz)
•
wydania zaleceń medycznych
2.2.2 Badanie uzupełniające / rozszerzone
Rozszerzone badanie laryngologiczne powinno składać się z:
•
szczegółowego wywiadu lekarskiego
•
badania otoskopowego i oceny małżowiny usznej
•
prób stroikowych
•
audiometrii tonalnej (przewodnictwo powietrzne dla częstotliwości 0,5‐8 kHz i
przewodnictwo kostne dla częstotliwości 0,5‐4 kHz)
•
testu SISI (jeśli istnieją wskazania)
•
audiometrii impedancyjnej (z oceną krzywej tympanometrycznej i odruchów
strzemiączkowych przynajmniej dla 4 częstotliwości z zakresu 0,5‐4kHz)*
•
zaleceń medycznych ukierunkowanych na indywidualną ochronę słuchu
* Uzasadnionymi wskazaniami do audiometrii impedancyjnej są:
•
niejasne wyniki badania audiometrycznego
•
potrzeba obiektywnego wykluczenia, bądź potwierdzenia zaburzeń przewodzenia dźwięku
•
diagnostyka różnicowa uszkodzeń słuchu ślimakowych i pozaślimakowych
Wskazaniem do badania uzupełniającego/rozszerzonego są przypadki, gdy:
W trakcie badania wstępnego stwierdzono:
•
ubytek słuchu przynajmniej w jednym uchu, dla więcej niż jednej częstotliwości (z
zakresu 1‐6 kHz) większy od wartości progowych podanych w tabeli 1
8
Tabela 1. Wartości progowe słuchu w badaniu wstępnym
(Poniższe wartości odnoszą się do audiometrii powietrznej, a u osób ze stwierdzonym zaburzeniem przewodzenia dźwięku
– wartości te odnoszą się do audiometrii kostnej)
Częstotliwość w kHz
Wiek badanej osoby w latach
(W)
1
2
3
4
6
Ubytek słuchu w dB
W ≤ 30
15
15
20
25
25
30 < W ≤ 35
15
20
25
25
30
35 < W ≤ 40
15
20
25
30
35
40 < W ≤ 45
20
25
30
40
40
W > 45
20
25
35
45
50
W trakcie badania okresowego stwierdzono, że:
•
w porównaniu z wynikami poprzednich badań, przynajmniej w jednym uchu ubytek
słuchu na przestrzeni maksymalnie 3 lat, jest większy niż 30 dB, określony na podstawie
audiometrii powietrznej jako suma ubytków słuchu dla częstotliwości 2, 3 i 4 kHz
•
przynajmniej w jednym uchu średni ubytek słuchu dla częstotliwości 1, 2 i 3 kHz w
audiometrii powietrznej jest równy, bądź większy od 35 dB.
W trakcie badania wstępnego lub po raz pierwszy w trakcie badań okresowych stwierdzono:
•
przebycie operacji ucha środkowego lub wewnętrznego
•
przebycie w przeszłości nagłej głuchoty
•
zaburzenia słuchu lub szumy uszne współistniejące z napadami zawrotów głowy
•
zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego lub małżowiny usznej uniemożliwiające
stosowanie ochronników słuchu
W przypadku, gdy w wyniku kontroli badań słuchu zostanie ujawnione uszkodzenie słuchu, które
lekarz medycyny pracy (lub specjalista otolaryngolog/audiolog) uzna za mające związek z ekspozycją
na hałas, lekarz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie badaną osobę. Natomiast pracodawca
ma obowiązek uwzględnienia zaleceń medycznych specjalisty medycyny pracy (lub specjalisty
otolaryngologa/audiologa) lub właściwych organów, wprowadzając wszelkie środki wymagane w celu
9
eliminacji lub zmniejszenia ryzyka progresji uszkodzenia słuchu, łącznie z możliwością przeniesienia
pracownika do innej pracy, gdzie nie występuje dalsze narażenie na hałas.
3. Ocena zdolności do pracy
3.1 Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku
Decyzja o długotrwałej niezdolności do pracy dotyczy osób, u których wyniki przeprowadzonego
badania laryngologicznego i badań dodatkowych wskazują na zwiększone ryzyko utraty słuchu
spowodowanej hałasem. Powyższy wniosek można wysnuć, gdy zostaną wykazane przedstawione
niżej odchylenia w stanie zdrowia.
Badanie wstępne
•
kostno‐przewodzeniowy ubytek słuchu, stwierdzony przynajmniej w jednym uchu dla więcej
niż jednej częstotliwości (w zakresie 1‐6 kHz), o wielkości większej od wartości progowej
podanej w tabeli I.
Badania wstępne i okresowe
•
choroba Ménière’a, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku słuchu
podane w tabeli 1
•
występujące w przeszłości zaburzenia funkcjonowania ucha wewnętrznego, np. nagła
głuchota, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku słuchu podane w
tabeli 1
•
głuchota lub niedosłuch wynikający z uszkodzenia ucha wewnętrznego lub nerwu
słuchowego, powstały na skutek urazu czaszkowego (przekroczone wartości progowe
uszkodzenia słuchu podane w tabeli 1 i/albo wtórne powypadkowe zwiększenie upośledzenia
słuchu)
•
stan po operacji otosklerozy, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku
słuchu podane w tabeli I
•
oporne na leczenie zmiany o typie wyprysku skóry przewodu słuchowego zewnętrznego,
oporny na leczenie wyciek z ucha środkowego, zapalne zmiany skórne w lub wokół
małżowiny usznej, które uniemożliwiają używanie ochronników słuchu.
10
Badanie okresowe
•
w sytuacji, gdy nie uwzględniając roli udziału ucha środkowego stwierdza się średni ubytek
słuchu dla 1, 2 i 3 kHz w audiometrii tonalnej w obu uszach równy lub większy od 35 dB HL.
3.2 Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Osoby, które nie mogą czasowo stosować ochronników słuchu z powodu przejściowych problemów,
takich jak ostre zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego czy małżowiny usznej.
3.3 Warunkowe orzeczenie o zdolności do pracy w hałasie
Warunkowe dopuszczenie do pracy w hałasie stosuje się w stosunku do osób, u których:
•
Uszkodzenie słuchu w częstotliwościach 2, 3 i 4 kHz zwiększyło się o więcej niż 30 dB co
najmniej w 1 uchu na przestrzeni okresu 3 lat,
•
Średnia progów słuchu dla częstotliwości 1, 2 i 3 osiągnęła wartość 35 dB, ale nie
przekroczyła wartości 40 dB.
Warunkami dopuszczenia tych osób do pracy są:
1. Zwiększenie częstości badań słuchu (co 6 lub 12 miesięcy)
2. Dostarczenie i stosowanie specjalnie dobranych ochronników słuchu
3. Szczególny nadzór nad stosowaniem ochronników słuchu
4. Jeśli konieczne, zastosowanie za zgodą zakładu pracy metod zmniejszających poziom
ekspozycji dziennej na hałas
4
4.1
Uwagi dodatkowe
Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie słuchu
Badanie powinno być przeprowadzane w kabinie izolowanej akustycznie, spełniającej wymogi norm
ISO 140, UNE‐EN ISO 11957, ISO 717). Procedura badania powinna być standardowa, techniczne
warunki jej wykonania opisuje szczegółowo norma PN‐EN ISO 8253‐1,2,3:2005). Zalecane jest
11
przeprowadzenie przez każde laboratorium własnej kalibracji z wykonaniem badania u młodych
zdrowych otologicznie osób.
4.2
Warunki, jakie musi spełniać badana osoba
Przynajmniej na 14 godzin przed wykonaniem badania słuchu, pracownik nie powinien być
eksponowany na hałas o średnim poziomie większym niż 80dB(A) (LAeq ≥80dB). Poziom niższy niż 80
dB(A) powinien być zagwarantowany przy prawidłowym stosowaniu ochronników słuchu w trakcie
pracy w narażeniu na hałas. Badanie audiometrii tonalnej nie powinno być nigdy wykonywane, gdy
poziom hałasu >= 85 dB(A), jeśli nie następuje po nim okres odpoczynku co najmniej 30 min. w
pomieszczeniu, w którym poziom dźwięku <75 dB(A). Powyższe ma na celu uniknięcie czasowych
zmian w narządzie słuchu występujących po ekspozycji na hałas.
4.3
Zaburzenia przewodzenia dźwięku
Audiometrycznym odzwierciedleniem zaburzeń przewodzenia dźwięku jest sytuacja, gdy różnica
między krzywą przewodnictwa powietrznego i kostnego jest większa niż 15 dB dla więcej niż jednej
częstotliwości.
5.
Piśmiennictwo
•
Directive 2003/10/EC of European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the
minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risk s
arising from physical agents (noise) (17th individual Directive within the meaning of Article
16(1) of Directive 89/391/EEC) (Official Journal of the European Communities. No
L42/38,15.2.2003, 2003.
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania
mechaniczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318).
•
Śliwińska‐Kowalska, M.: Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem. W: Audiologia Kliniczna.
M.Śliwińska‐Kowalska (red.). Łódź; Mediton 2005: 39‐50.
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia,
12
rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych
sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115)
•
Guidelines for Occupational Medical Examinations; Prophylaxis in Occupational Medicine;
DGUV 2007;
13
Prace wymagające odpowiedniej, do rodzaju wykonywanej pracy, sprawności
narządów zmysłu
Marcin Rybacki
Alicja Pas‐Wyroślak
Mariola Śliwińska‐Kowalska
Magdalena Lewańska
1.
Wstęp
Czynności zawodowe, które zostały zakwalifikowane do grupy prac wymagających
odpowiedniej sprawności narządów zmysłu przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj pracy
Kierowanie pojazdem silnikowym, podlegające ustawie o transporcie drogowym
Kierowanie pojazdem samochodowym, nie podlegające ustawie o transporcie drogowym
Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
(np. wózki widłowe)
Obsługa urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do
1,6 metra (niskiego składowania, wózków paletowych)
Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość
powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych, wysokiego składowania)
Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów
Operatorzy sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych
Monitoring prac wymagających szczególnej sprawności, np. przy obsłudze pulpitów
sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli
Praca na wysokości > 3m
Praca na wysokości ≤ 3m
Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem
Obsługa maszyn w ruchu nie grożących urazem (z osłonami, zautomatyzowanych)
Praca związana z posługiwaniem się bronią
14
W przypadku wykonywania niektórych prac, wymagających dodatkowych uprawnień przy
orzekaniu o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, należy korzystać
często z kilku przepisów prawa, w których zostały ustanowione minimalne normy
predyspozycji fizycznych i psychicznych oraz standardy dotyczące sposobu oceny niektórych
układów/narządów.
Obowiązek poddawania się badaniom lekarskim przez kierowców wykonujących przewóz drogowy
wynika z ustawy o transporcie drogowym, natomiast obowiązek poddawania się badaniom
profilaktycznym (wstępnym, okresowym i kontrolnym) przez pracowników zatrudnionych na
stanowisku kierowcy nie podlegającym przepisom w/w ustawy bądź wykonujących pracę na innych
stanowiskach, lecz kierujący w ramach obowiązków zawodowych samochodem służbowym reguluje
ustawa Kodeks pracy.
Badania profilaktyczne kierowców wykonujących przewóz drogowy regulują przede wszystkim
przepisy ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Omawiana ustawa dotyczy
przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób (niezależnie od ich liczby) oraz ładunków
pojazdem lub zespołem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Regulacje
dotyczą również tych przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej w postaci
transportu, lecz pojazdami (o dmc > 3,5 t lub liczbie osób > 9) wykonują tzw. przewozy na potrzeby
własne przedsiębiorstwa, np. przewóz własnych ładunków własnymi pojazdami do odbiorców,
przewóz pracowników własnymi pojazdami do miejsca pracy oraz wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Należy dodać, że kierowcy objęci
przepisami ustawy o transporcie drogowym podlegają badaniu lekarskiemu i badaniu
psychologicznemu.
Przy planowaniu zakresu badań należy uwzględnić zarówno wytyczne dotyczące kierowania
pojazdami, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, jak i zalecenia zawarte we „Wskazówkach
metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników” będących
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Należy przyjąć, iż praca kierowcy i pracownika używającego samochodu jako narzędzia pracy jest
pracą wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
15
2.1.1
Częstotliwość badań pracowników ‐ kierowców podlegających ustawie o transporcie
drogowym
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Do 60 roku życia – co 5 lat
Badanie okresowe
Powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do kierowania pojazdami*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.1.2
Częstotliwość badań pracowników – używających samochodu jako narzędzia pracy, nie
podlegających ustawie o transporcie drogowym oraz innych pracowników wykonujących prace
wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, czyli:
•
Operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
(np. wózki widłowe)
•
Operatorów urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość
powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych, wysokiego składowania)
•
Operatorów podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów
•
Operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych
•
Zatrudnionych przy monitoringu prac wymagających szczególnej sprawności, np. przy
obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Do 50 roku życia – co 3‐4 lata
Badanie okresowe
Powyżej 50 roku życia – co 2 lata
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do kierowania pojazdami lub pracy
16
wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.1.3
Częstotliwość
badań
pracowników
zatrudnionych
przy
obsłudze
urządzeń
podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do 1,6 metra (niskiego
składowania, wózków paletowych), maszyn w ruchu oraz innych urządzeń grożących urazem
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
Co 3‐4 lata
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.1.4
Częstotliwość badań osób pracujących na wysokości
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Do 50 roku życia – co 2‐3 lata
na wysokości >3m
Powyżej 50 roku życia – co 12 miesięcy
Badanie okresowe
na wysokości ≤ 3m
Wcześniejsze
badania okresowe
Co 3‐5 lat
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
17
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników ‐ kierowców
podlegających ustawie o transporcie drogowym
okulistyczne, neurologiczne, wskazane badanie laryngologiczne
Badanie wstępne
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
okulistyczne, w zależności od wskazań neurologiczne, laryngologiczne
Badanie okresowe
2.2.2
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników używających
samochodu jako narzędzia pracy, nie podlegających ustawie o transporcie drogowym oraz
osób wykonujących prace wymagających pełnej sprawności psychoruchowej
okulistyczne, neurologiczne, w zależności od wskazań badanie laryngologiczne
Badanie wstępne
testy sprawności psychoruchowej (w tym badanie oceniające widzenie
zmierzchowe i zjawisko olśnienia*); może być to też odpis wyniku badania
psychologicznego (gdy badanie takie było wykonywane), niezależnego od
badania lekarskiego, w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
w zależności od wskazań okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne
Badanie okresowe
w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, EKG, poziom
glukozy, inne badania laboratoryjne
* dotyczy osób kierujących pojazdami silnikowymi
2.2.3
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników zatrudnionych
przy obsłudze urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość
do 1,6 metra (niskiego składowania, wózków paletowych), maszyn w ruchu, a także innych
urządzeń grożących urazem
18
okulistyczne, w zależności od wskazań badanie neurologiczne, laryngologiczne
Badanie wstępne
badania dodatkowe w zależności od wskazań
Badanie okresowe
okulistyczne, w zależności od wskazań badanie neurologiczne, laryngologiczne
badania dodatkowe w zależności od wskazań
2.2.4
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze osób pracujących na wysokości
Badanie
wstępne
Badanie
okresowe
2.3
na wysokości >3m
Okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne
na wysokości ≤ 3m
W zależności od wskazań okulistyczne,
neurologiczne, laryngologiczne
na wysokości >3m
Okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne
na wysokości ≤ 3m
W zależności od wskazań okulistyczne,
neurologiczne, laryngologiczne
Uwagi dotyczące badania lekarskiego
W trakcie badania lekarskiego należy zwrócić szczególną uwagę na:
‐ choroby układu krążenia
‐ zaburzenia i odchylenia w układzie nerwowym i psychicznym
‐ choroby i zaburzenia narządu wzroku
‐ zaburzenia równowagi i słuchu
‐ zaburzenia oddychania podczas snu
W przypadku pojawienia się wątpliwości w ocenie stanu zdrowia pracownika, należy wykonać
wszelkie inne niezbędne konsultacje specjalistyczne czy badania dodatkowe.
Badanie okulistyczne i laryngologiczne powinno mieć na celu ocenę następujących parametrów:
‐ ostrości wzroku do bliży (bez i z korekcją)
‐ ostrości wzroku do dali (bez i z korekcją)
‐ obuocznej ostrości wzroku po korekcji
‐ widzenia przestrzennego
‐ zdolności rozpoznawania barw (tablice Ishihary, lampa Wilczka)
‐ pola widzenia (orientacyjne lub perymetr)
‐ widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (parametry te mogą być ocenione w ramach
badania psychotechnicznego)
19
‐ ocenę układu równowagi
‐ ocenę słuchu (badanie szeptem, mową, audiometria ze wskazań)
Minimalne kryteria zdrowotne dotyczące narządu wzroku i słuchu zostały przedstawione w tabeli nr 1
i 2.
20
Tabela 1: Minimalne kryteria dla narządu wzroku i słuchu
Oceniany parametr
1 poziom wymagań
2 poziom wymagań
3 poziom wymagań
Ostrość wzroku do
dali (z lub bez
korekcji)*
0,3/0,3
0,5/0,5
0,8/0,5
Przy patrzeniu razem Przy patrzeniu razem Przy patrzeniu razem
0,3
0,5
0,8
Ostrość przy
W zależności od wykonywanej pracy
jednooczności**
0,8 (z lub bez korekcji)
0,8 (bez korekcji)
0,3 (z lub bez korekcji)
Ostrość wzroku do D ‐ 0,5/0,5/ 30cm
D ‐ 1,0/1,0/ 30cm
D – 1,5/1,5/ 30cm
bliży (z lub bez
korekcji)*
Widzenie
przestrzenne
W zależności od wykonywanej pracy
Rozpoznawanie
barw
W zależności od wykonywanej pracy
Pole widzenia
Widzenie
zmierzchowe
Prawidłowe
każdym okiem 90° od
skroni i co najmniej 30°
od nosa
każdym okiem co
najmniej 60° od skroni i
30° od nosa
Badanie przeprowadzane tylko gdy jest to niezbędne do wykonywanej pracy
Wrażliwość na
olśnienie
Ostrość słuchu
Szept – 6 metrów
Szept – 3 metry
Szept – 1 metr
*jeśli powyższe wartości osiągane są po zastosowaniu korekcji – taka informacja powinna znaleźć się
w zaświadczeniu lekarskim.
W przypadku kierowania autem, do którego jest wymagane posiadanie kat B, B1, B+E i T (2 poziom
wymagań), korekcja narządu wzroku bez ograniczeń, dopuszczalna anizometropia ±3,0 D.
W przypadku kierowania autem, do którego jest wymagane posiadanie kat C, C1, D, D1, C+E, C1+E,
D+E, D1+E lub w przypadku pozwolenia do kierowania tramwajem, kandydata na instruktora lub
egzaminatora kierowców i osób podlegających ustawie o transporcie drogowym (1 poziom wymagań)
‐ przy ostrości wzroku każdego oka co najmniej 0,5 dopuszczalna jest korekcja narządu wzroku, zaś
przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 dopuszczalna jest korekcja w granicach ±4,0 Dsph ±2,0
Dcyl; dopuszczalna anizometropia ±3,0 D.
**w przypadku kierowania autem, do którego jest wymagane posiadanie kat B, B1, B+E i T, przy
jednooczności (rzeczywistej, praktycznej i czynnościowej) można orzec brak przeciwwskazań do
kierowania pod następującymi warunkami: ‐ ostrość wzroku oka lepiej widzącego wynosi nie mniej
niż 0,8 bez korekcji, ‐ od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany/a
ukończył/a 20 lat.
21
Tabela 2: Minimalne kryteria dla narządu wzroku i słuchu w zależności od wykonywanej pracy (1 – pierwszy poziom wymagań; 2 – drugi poziom wymagań; 3
– trzeci poziom wymagań; – wg tabeli nr 1)
Widzenie
Ostrość
Ostrość
wzroku do wzroku do przestrzen‐
ne
bliży
dali
Rodzaj pracy
Kierowanie pojazdem silnikowym,
ustawie o transporcie drogowym
podlegające
Kierowanie
pojazdem
samochodowym,
podlegające ustawie o transporcie drogowym
1
‐
wymagane
Rozpozna‐
wanie barw
wymagane
Widzenie
zmierzcho‐
we,
wrażliwość
na olśnienie
Ostrość
słuchu
1
prawidłowe
1*
Pole
widzenia
(podstawowych)
nie
2
‐
‐
‐
2
prawidłowe
2
Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki
widłowe)
1
‐
wymagane
‐
2
‐
2
Obsługa urządzeń podnośnikowych z mechanizmem
podnoszącym towary na wysokość do 1,6 metra
(niskiego składowania, wózków paletowych)
3
‐
‐
‐
3
‐
3
Operatorzy
urządzeń
podnośnikowych
z
mechanizmem podnoszącym towary na wysokość
powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych,
wysokiego składowania)
1
‐
wymagane
‐
2
‐
2
Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na
wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów
1
2
wymagane
‐
1
‐
2
Operatorzy sprzętu drogowego, budowlanego, robót
ziemnych
1
‐
wymagane
wymagane**
2
‐
2
22
Monitoring
prac
wymagających
szczególnej
sprawności,
np.
przy
obsłudze
pulpitów
sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli
1
1
‐
wymagane**
2
‐
2
Praca na wysokości > 3m
1***
‐
wymagane
‐
1
‐
2*****
Praca na wysokości ≤ 3m
3
‐
‐
‐
3
‐
3
Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń
grożących urazem
2
2
wymagane
wymagane**
2
‐
3
Obsługa maszyn w ruchu, nie grożących urazem (z
osłonami, zautomatyzowanych)
3
‐
‐
‐
3
‐
3
Praca związana z posługiwaniem się bronią
1
‐
wymagane
wymagane
1****
prawidłowe
3*****
(podstawowych)
* Osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E muszą spełniać kryterium
słyszalności szeptu każdym uchem oddzielnie przynajmniej z odległości 6 m, a wykonany audiogram tonalny powinien być prawidłowy.
U osób już kierujących pojazdami, w stosunku do których wymagane jest prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, i tramwajami oraz u osób
podlegających badaniom kontrolnym na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ‐ Prawo o ruchu drogowym i art. 39c ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym wymagana jest słyszalność szeptu każdym uchem oddzielnie z odległości przynajmniej 3‐4 m. Badanie
audiometryczne: 0,5‐2 kHz ubytek słuchu do 20 dB, powyżej 2 kHz do 60 dB.
U osób ubiegających kierujących pojazdem, w stosunku do którego wymagane jest prawo jazdy kategorii B, B1, B+E, T ‐ słyszalność szeptu każdym uchem
oddzielnie przynajmniej z odległości 3 m (dopuszczalna jest korekcja aparatem słuchowym)
**gdy jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innych osób
*** dopuszczalne stosowanie korekcji w goglach ochronno‐korekcyjnych lub soczewkami kontaktowymi, jeżeli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania
**** ocenione badaniem perymetrycznym
*****konieczne obustronne zachowanie słuchu (słyszenie kierunkowe)
23
3.
Ocena zdolności do pracy
3.1
Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Osoby, które nie spełniają kryteriów podanych w tabeli 1 i 2, a także osoby u których stwierdzono:
‐ zaburzenia świadomości, równowagi czy choroby przebiegające z drgawkami, w zależności od
przebiegu, czasu trwania, częstości występowania, rokowania i odpowiedzi na leczenie
‐ nieleczone zaburzenia oddychania podczas snu (sleep‐apnoea) z objawami upośledzenia czuwania
‐ cukrzyca z dużymi wahaniami poziomu cukru, szczególnie z występującą tendencją do hypoglikemii
‐ uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy innych środków wpływających na obniżenie sprawności
psychoruchowej
‐ długotrwałe używanie leków upośledzających sprawność psychoruchową
‐ zaburzenia w układzie krążenia ze znaczną niewydolnością układu sercowo‐naczyniowego,
niewyrównane nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe w spoczynku stale przekraczające 180
mmHg, a rozkurczowe 100 mmHg)
‐ istotne ograniczenie ruchomości czy siły mięśniowej kończyny bądź jej brak, której prawidłowe
funkcjonowanie jest niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy
‐ choroby ośrodkowego czy obwodowego układu nerwowego przebiegające z upośledzeniem
istotnych funkcji, w szczególności organiczne choroby mózgu i rdzenia kręgowego, upośledzenia
funkcji powstałe na skutek urazów mózgowo‐czaszkowych, zaburzenia krążenia mózgowego
‐ znaczne zaburzenia emocjonalne, zaburzenia i choroby psychiczne, również te które występowały w
przeszłości, jeżeli nie można z całą pewnością wykluczyć nawrotu choroby
3.2
Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Osoby z zaburzeniami i chorobami wymienionymi w punkcie 3.1, u których spodziewa się poprawy w
wyniku zastosowanej terapii czy leczenia.
4.
Uwagi dodatkowe
W przypadku osób kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami silnikowymi, do
kierowania których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat B, B1, B+E czy T, a czynność ta nie
podlega ustawie o transporcie drogowym oraz osób wykonujących prace wymagające pełnej
sprawności psychoruchowej, skierowanie do pracowni psychologicznej wydaje, podobnie jak na inne
24
badania, lekarz wykonujący badanie profilaktyczne. Należy zaznaczyć, że wynik badania nie powinien
być przekazywany przez psychologa na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 lub nr 13 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę
na stanowisku kierowcy, gdyż orzeczenie wydane według ww. wzoru nie ma nic wspólnego z
regulacjami prawnymi dotyczącymi badań profilaktycznych, przeprowadzanych na podstawie
Kodeksu pracy. Najczęstszym problemem pojawiającym się w trakcie badania psychologicznego jest
brak widzenia przestrzennego, a to z kolei jest powodem wydania przez psychologa orzeczenia o
istnieniu psychologicznych przeciwwskazań do pracy. Uzyskane w ten sposób orzeczenie, bez
jakichkolwiek informacji o stwierdzonych w badaniu psychologicznym zaburzeniach, dla lekarza
profilaktyka stanowi podstawę do wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Tymczasem izolowane upośledzenie ww.
funkcji narządu wzroku, w zależności od wykonywanej pracy (patrz tabela nr 2), nie zawsze jest
przeciwwskazaniem do pracy. Wobec powyższego wydaje się celowe, by w orzeczeniu wydanym po
przeprowadzonym
badaniu
psychologicznym
wyraźnie
opisać
wynik
badania
widzenia
przestrzennego, a także widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Powyższe pozwoli na
podjęcie odpowiedniej decyzji przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne i uniknięcie
wydania negatywnego zaświadczenia lekarskiego, w przypadkach, gdy warunek widzenia
przestrzennego czy widzenia zmierzchowego i prawidłowej wrażliwości na olśnienie nie jest
wymagany. Biorąc pod uwagę opisane uwagi, poniżej podano propozycję wzoru skierowania do
psychologa i wyniku konsultacji.
Należy też dodać, iż psycholog nie powinien również, poza przypadkami wynikającymi ze wskazań
psychologicznych, określać terminu następnego badania.
25
Wzór skierowania lekarskiego na badanie psychologiczne
Część A wypełnia lekarz
....................................................
(pieczęć podmiotu kierującego)
..............................
data
Skierowanie na konsultacje psychologiczną
Na podstawie rozporządzenia MZiOS z dn. 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. nr 69, po.332 ze zm)
kieruję:
Pana/Panią .......................................... ur. .......................................... nr PESEL ...............................
(imię, nazwisko)
(miejsce i data urodzenia)
zam. ............................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)
na badanie w celu*
- oceny sprawności psychoruchowej
- oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, widzenia stereoskopowego
W/w jest zatrudniony(a) na stanowisku ....................................................................................,
wymagającym pełnej sprawności psychoruchowej*
W ramach obowiązków zawodowych kieruje pojazdem silnikowym, do którego wymagane jest prawo
jazdy kat*…………....................................................
*- niepotrzebne skreślić
……………………………..
(podpis i pieczęć imienna
uprawnionego lekarza)
Część B- wypełnia psycholog
............................ ……………..
(pieczęć podłużna jednostki
przeprowadzającej badanie
psychologiczne)
..............................
(data)
Wykonane badanie wykazało:
a) widzenie przestrzenne:
□ prawidłowe □ nieprawidłowe
□ nie badane
b) widzenie zmierzchowe:
□ prawidłowe □ nieprawidłowe
□ nie badane
c) wrażliwość na olśnienie:
□ prawidłowe □ nieprawidłowe
□ nie badane
W wyniku przeprowadzonego badania psychologicznego stwierdzono*:
1. brak zaburzeń sprawności psychoruchowej
2. istnienie zaburzeń sprawności psychoruchowej stanowiących przeciwwskazania do pracy na w/w
stanowisku z powodu
………………………………………………………………………………………………………
(proszę podać)
Proponowany termin badania kontrolnego …………………..
*- niepotrzebne zaznaczyć
……………………………….
(podpis i pieczęć imienna
uprawnionego psychologa)
26
4.1
Uwagi dotyczące orzecznictwa o zdolności do pracy na wysokości i przy obsłudze maszyn w
ruchu w aspekcie chorób układu nerwowego.
Warunkami określającymi zdolność do pracy na wysokości i pracy przy obsłudze maszyn w ruchu są:
brak zaburzeń świadomości (ilościowych i/lub jakościowych), wydolny układ ruchu, prawidłowa
koordynacja ruchów, prawidłowe funkcjonowaniem układu równowagi oraz narządów zmysłu
(wzroku, słuchu). Rozpatrując kolejne składowe, determinujące wydolność układu ruchu należy
podkreślić, że ostateczna kwalifikacja orzecznicza zależna jest od etiologii, lokalizacji, nasilenia,
możliwości terapeutycznych i rokowania, jakie wiążą się ze rozpoznanym schorzeniem/stwierdzonym
objawem i zawsze oraz nierozłącznie w kontekście konkretnego stanowiska pracy. Wiele chorób
ośrodkowego i/ lub obwodowego układu nerwowego same przez się wykluczają możliwość podjęcia
pracy na wysokości, czy przy obsłudze maszyn w ruchu np. choroby zwyrodnieniowe (choroba
motoneuronu ruchowego/SLA, złośliwe guzy OUN, choroby pierwotnie mięśniowe (np. dystrofie) etc.
Z drugiej strony, niektóre schorzenia układu nerwowego w początkowej fazie mogą mieć
skąpoobjawowy obraz kliniczny, łagodny przebieg i nie muszą znacząco ograniczać możliwości
zatrudnienia. Typowym przykładem choroby, szczególnie dotyczącej osób młodych jest stwardnienie
rozsiane, którego zróżnicowany przebieg nie musi wiązać się z negatywną opinią orzeczniczą.
Przykładowo: chory z rzutowo‐remisyjnym przebiegiem SM, pod postacią zaburzeń czucia i
przebytym zapaleniem pozagałkowym nerwu wzrokowego z niewielkim, bądź bez deficytu funkcji
nerwu wzrokowego może świadczyć pracę. Analogicznie, jednostronne całkowite porażenie zgięcia
grzbietowego stopy będące następstwem uszkodzenia części strzałkowej nerwu kulszowego, zwykle
jest przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ale z kolei nie wyklucza wyłącznie ręcznej obsługi
maszyn w ruchu. W takich sytuacjach wszystko zależy czy pracownik jest w stanie bezpiecznie i
skutecznie sprostać wymaganiom, jakie wiążą się z danym stanowiskiem pracy. Warte uwagi, lekarzy
sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikiem jest prawdopodobieństwo spotkania się z
przypadkiem chorego, którego osłabienie siły mięśniowej nie jest o podłożu neurogennym, ale
miogennym czyli w przebiegu pierwotnej choroby mięśni. Taką chorobą, która swój szczyt
zachorowania (poza 5 i 6 dekadą) ma w 2 i 3 dekadzie życia, a więc w okresie największej aktywności
zawodowej jest miastenia. Miastenia jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, której istotą jest
zaburzenie przekaźnictwa nerwowo‐mięśniowego, a jej koronnym objawem jest nużliwość mięśni,
narastająca pod wpływem przedłużającego się wysiłku, ustępująca/zmniejszająca się po odpoczynku.
W indywidualnych przypadkach chorych na miastenię, u których tymektomia lub immunosupresja
spowodowała remisję choroby (bez konieczności leczenia lub leczeniem w niewielkich dawkach)
można rozważać okresową kwalifikację do pracy z zastrzeżeniem przeciwwskazań do pracy ciężkiej
oraz zwiększenia częstotliwości badań profilaktycznych, oczywiście w kontekście konkretnego
27
stanowiska pracy. Poza prawidłową siłą mięśni, napięciem mięśniowym, stabilnością stawów,
prawidłową postawą na zdolność wykonywania pracy na wysokości i sprawną obsługę maszyn w
ruchu składa się również prawidłowy zakres ruchów, prawidłowa koordynacja ruchów, prawidłowe
funkcjonowanie układu równowagi. W większości przypadków zawroty głowy, zaburzenia równowagi
są przeciwwskazaniem do pracy na wysokości i obsługi maszyn w ruchu, ale orzeczenie lekarza
profilaktyka może być modyfikowane w zależności od etiologii stwierdzanych objawów, ich nasilenia
i rokowań na przyszłość. Sztandarowym przykładem mogą być zaburzenia równowagi i w przebiegu
ataksji tylnosznurowej, które odpowiednio wcześnie rozpoznane i leczone rokują pomyślnie, również
w kontekście orzecznictwa zawodowego, podobnie łagodne położeniowe zawroty głowy (po
wykluczeniu organicznego procesu OUN) nie są jednoznaczne z nieodwołalnie negatywną opinią
orzeczniczą.
Jedną z najczęstszych chorób neurologicznych jest padaczka i może występować w każdym wieku.
Choruje na nią średnio od 0,5‐5% populacji, stąd takie rozpoznanie wielokrotnie „stawia” lekarza
profilaktyka przed trudnym zadaniem jak zabezpieczyć/chronić chorego przed potencjalnymi
zagrożeniami w miejscu pracy, a jak sprawić by nie pogłębiać alienacji badanego w życiu społecznym i
zawodowym. Niestety brak wypracowanego konsensusu autorytetów polskich epileptologów,
popartym stosownym aktem prawnym sprawia, że padaczka niezależnie od morfologii napadów i
przebiegu jest kryterium wykluczającym zatrudnienie na stanowiskach pracy na wysokości i przy
obsłudze maszyn w ruchu. W orzekaniu zawodowym u chorych cierpiących na padaczkę należy
pamiętać o tym, że padaczka to nie tylko (jak się „utarło” w populacji ogólnej) napady drgawkowe,
padaczka to stan chorobowy, przejawiającym się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu pod
postacią napadów o zróżnicowanym obrazie klinicznym (napady nieświadomości, napady
miokloniczne, atoniczne, napady toniczno‐kloniczne, napady częściowe proste/złożone z objawami
ruchowymi, z objawami czuciowymi lub zmysłowymi, z objawami autonomicznymi, z objawami
psychicznymi.), o zróżnicowanym zapisie czynności bioelektrycznej mózgu, o zróżnicowanym
przebiegu, i zróżnicowanej podatności na leczenie i różnej etiologii.
Spośród chorób napadowych bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest
narkolepsja. Jest chorobą rzadką występującą z częstością 0,1%, której początek zachorowania jest
zwykle w 2‐3 dekadzie życia, w 50% przypadków o dziedziczeniu autosomalnie dominującym.
Charakteryzuje się napadami przymusowego snu, nadmierną sennością w ciągu dnia z towarzyszącą,
prawie niedostrzegalną lub występująca bardzo rzadko katapleksją (efektywna utrata napięcia
posturalnego), a przebudzeniu mogą towarzyszyć porażenia przysenne.
Na uwagę, zasługuje również przemijająca niepamięć całkowita (transient global amnesia), czyli nagła
całkowita niepamięć (dnie, tygodnie, lata), trwająca kilka, kilkanaście godzin rzadziej dni, stopniowo
ustępująca, często z utrzymywaniem się niepamięci zdarzeń zachodzących w ciągu kilku minut lub
28
godzin ataku. Incydentowi niepamięci towarzyszy lęk, dezorientacja, zachowana jest orientacja co do
własnej osoby, zachowane zapamiętywanie zdarzeń bieżących. Przemijająca niepamięć całkowita
występuje zwykle u zdrowych (choć często dotyczy osób z nadciśnieniem tętniczym i/lub cukrzycą), w
średnim wieku i u starszych. Badania niekontrolowane wskazują na wpływ przemijającego
niedokrwienia (zakrętu hipokampa dolno‐przyśrodkowej cz. płata skroniowego), tło padaczkowe i
udział migreny w patogenezie. Jednakże, najbardziej faworyzowana jest teoria naczyniowa.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ataki nawracają u średnio 10‐20% przypadków w ciągu 5
lat, tak, więc postępowanie profilaktyczne z pracownikiem, który przebył przemijającą niepamięć
całkowitą, zależne jest od ustalonej etiologii i związanego z nią leczenia.
Wśród chorób układu nerwowego jest szereg schorzeń, które pozornie wydają się nie ograniczać
możliwości zatrudnienia, jednak różnorodność symptomatologii, przebiegu klinicznego może rodzić
trudności orzecznicze. Takim przykładem są bóle głowy, a zwłaszcza migrena (np. postać
hemiplegiczna, siatkówkowa, okoporaźna) czy klasterowe bóle głowy i w końcu neuralgia nerwu
trójdzielnego, które ze względu na znaczne nasilenie, przebieg i objawy towarzyszące mogą istotnie
wpływać na sprawność psychofizyczną pracownika.
Ocena kryteriów natury neurologicznej, niezbędnych w orzekaniu o zdolności do pracy na wysokości i
przy obsłudze maszyn w ruchu musi opierać się na konsultacji neurologicznej, zawierającej
indywidualną, dokładną analizę każdego przypadku, zawierać standardowe elementy badania
lekarskiego (badanie podmiotowe, wywiad rodzinny, badanie przedmiotowe, analizę badań
diagnostycznych, stosowane w przeszłości i aktualnie leczenie, z oceną jego skuteczności), w
odniesieniu do konkretnego, dokładnie scharakteryzowanego stanowiska pracy.
Piśmiennictwo
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69.,
poz.332 ze zm.)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. (DzU z 2004 r. nr
2, poz. 15)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. nr. 79
poz. 898, ze zmianą z dn. 6 maja 2002r. Dz. U. nr. 68, poz. 630.)
29
•
Guidelines for Occupational Medical Examinations; Prophylaxis in Occupational Medicine;
DGUV 2007;
•
Red. Wągrowska‐Koski E.; Orzecznictwo lekarskie o predyspozycjach zdrowotnych do
kierowania pojazdami silnikowymi i pracy na stanowisku kierowcy; Oficyna Wydawnicza
Instytut Medycyny Pracy, Łodź, 2005
•
Prusiński A. Podstawy neurologii klinicznej. PZWL 1989
•
Prusiński A. Zawroty głowy. PZWL 2002
•
Jędrzejczak J. Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wyd.
Med. 2008
•
Prusiński A. Bóle głowy PZWL 1999
• Neurologia Merritta. Lewis P. Rowland. tłumacz. H. Kwieciński, A. Kamińska U&P. wydanie
polskie 2004
30
Praca personelu medycznego narażonego na materiał biologiczny
Marcin Rybacki
1.
Wstęp
Pracownicy służby zdrowia, a w szczególności pielęgniarki i lekarze specjalności zabiegowych oraz
niższy personel medyczny są jedną z grup zawodowych najbardziej zagrożonych zarażeniem się
chorobami, przenoszonymi drogą krwiopochodną. Do patogenów przenoszonych tą drogą należy
zaliczyć przede wszystkim wirusy zapalenia wątroby, a także wirusa HIV. Nie można też zapomnieć o
ryzyku transmisji patogenów przenoszonych drogą powietrzno‐kropelkową, do których należy między
innymi gruźlica. W stosunku do powyższych patogenów, zasady przeprowadzania badań zostały ujęte
we
„Wskazówkach
metodycznych
w sprawie
przeprowadzania
badań
profilaktycznych
pracowników”, stanowiących Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. Z oczywistych względów nie da się wymienić wszystkich chorobotwórczych
czynników biologicznych, na które może być narażony w miejscu pracy personel medyczny. Dlatego
podczas badań profilaktycznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
zawodowo narażonych na te czynniki, w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami
spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny do obowiązków pracodawcy należy stosowanie,
na warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkich dostępnych środków eliminujących
narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia. Do ww. działań należy zaliczyć m.in.:
‐ zapewnianie pracownikom odpowiednich środków ochrony zbiorowej lub środków ochrony
indywidualnej
‐ zapewnianie warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez
pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników,
‐ zapewnianie pracownikom systematycznego szkolenia,
‐ poinformowanie pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po
ustaniu narażenia.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań pracowników służby zdrowia narażonych na patogeny przenoszone
drogą krwiopochodną i powietrzno – kropelkową (HBV, HCV, HIV, gruźlica)
31
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
co 2 lata*
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania dotychczasowej pracy**
W przypadku, gdy pracownik podejrzewa, że zapadł na chorobę, która może
mieć charakter choroby zawodowej – np. po przypadkowej ekspozycji na
materiał potencjalnie zakaźny
* w przypadku izolowanego narażenia na prątki gruźlicy – częstotliwość badań: co 2‐3 lata
** według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Wywiad lekarski
W badaniu podmiotowym, oprócz zadania standardowych pytań określonych w karcie badania
profilaktycznego, należy dokładnie zebrać wywiad dotyczący przebytych w przeszłości bądź obecnie
trwających chorób zakaźnych (w postaci ostrej czy przewlekłej), a także schorzeń przebiegających z
upośledzeniem odporności immunologicznej czy innych chorób, w leczeniu których zastosowane
leczenie może mieć wpływ na odporność organizmu. Ponadto w karcie badania profilaktycznego
powinna się znaleźć informacja dotycząca przebytych szczepień, wykonanych badaniach w trakcie
kwalifikacji do szczepień oraz – jeśli było to sprawdzane – odpowiedzi poszczepiennej (np. w
przypadku WZW typu B).
2.2.2
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników
ogólne
Badanie wstępne
badanie dodatkowe: bilirubina, AlAT, inne w zależności od wskazań
ogólne
Badanie okresowe
badanie dodatkowe: bilirubina, AlAT, inne w zależności od wskazań
32
2.2.3
Zalecane badania dodatkowe w ramach badań okresowych
Badania w kierunku zakażenia poszczególnymi patogenami:
HBV
Oznaczenie anty‐HBcT (IgG)
– marker przebycia zakażenia w przeszłości; przeciwciała te w klasie
IgM występują prawie równocześnie z HBsAg w okresie ostrym
choroby, a w klasie IgG utrzymują się przez wiele lat po okresie
ostrym choroby
Ujemny wynik anty‐HBc T
→ dalsza diagnostyka nie potrzebna
Dodatni wynik anty‐HBc T
→ wskazane wykonanie badania HBsAg
Dodatni wynik HBsAg
→ wskazana konsultacja lekarza chorób zakaźnych, celem określenia
dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Dodatni wynik anty‐HBcT,
→ wskazana konsultacja lekarza chorób zakaźnych, celem określenia
Ujemny wynik HBsAg,
dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
↑ ALT
HCV
Oznaczenie anty‐HCV
‐ gdy wynik dodatni → wskazana konsultacja lekarza chorób
zakaźnych, celem określenia dalszego postępowania diagnostycznego
i terapeutycznego
HIV
Oznaczenie anty‐HIV
‐ gdy wynik dodatni → wskazana konsultacja lekarza chorób
zakaźnych, celem określenia dalszego postępowania diagnostycznego
i terapeutycznego
33
TBC
RTG klatki piersiowej
‐ podczas badań wstępnych, kolejne zdjęcia w trakcie badań
okresowych ‐ w zależności od częstości kontaktu z prątkami gruźlicy
3.
Ocena zdolności do pracy
3.1
Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
W zależności do wykonywanych czynności zawodowych, niezdolność do pracy należy rozważyć u
osób pracujących w narażeniu na materiał zakaźny, u których stwierdza się:
‐ znaczne upośledzenie funkcji układu immunologicznego – po indywidualnej ocenie ryzyka zakażenia
i potencjalnych skutkach choroby (np. wywołane terapią lekami immunosupresyjnymi, cytostatykami,
radioterapią)
‐ duże zmiany o typie wyprysku na skórze rąk nie poddające się leczeniu, które w znaczny sposób
upośledzają funkcję ochronną skóry przed patogenami zakaźnymi oraz utrudniają prawidłowe
odkażanie skóry rąk czy używanie rękawiczek ochronnych
3.2
Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
1. Tymczasowe znaczne upośledzenie funkcji układu immunologicznego czy przemijające duże zmiany
o typie wyprysku na skórze rąk, które w znaczny sposób upośledzają funkcję ochronną skóry przed
patogenami zakaźnymi oraz utrudniają prawidłowe odkażanie skóry rąk czy używanie rękawiczek
ochronnych.
2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca
2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych
tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby) – zakażenie patogenami podanymi
w poniższej tabeli:
Czynnik chorobotwórczy
1
Prątki gruźlicy
2
Pałeczki duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, inne pałeczki z rodzaju Salmonella i
Shigella
3
‐ patogenne bakterie z rodzaju lub gatunku:
* Campylobacter
* Enterococcus faecalis
* Enterococcus faecium
* Escherichia coli ‐ szczepy enteropatogenne (EHEC, EIEC, ETEC)
34
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.3
* Listeria
* Yersinia
‐ patogenne wirusy z rodziny lub gatunku:
* Entero
* Rota
* Noro
‐ patogenne wirusy z rodziny lub gatunku:
* Adeno
* Coxackie
* Echo
Wirus opryszczki zwykłej (Herpes simplex typ 1) w okresie ostrego wysiewu zmian
chorobowych
Wirus ospy wietrznej
Wirus półpaśca
Bakterie z gatunku: (Streptococcus pyogenes grupa A, C, G)
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA)
Świerzbowiec (Sarcoptes scabiei)
Wirus świnki (Paramyxovirus)
Wirus różyczki
Wirus odry
Wesz ludzka (Pediculus humanus capitis)
Wirusy:
Grypy (Influenza virus)
Paragrypy (Parainfluenza virus)
Wirus syncytialny (RSV)
Uwagi dodatkowe
Wykonanie badań serologicznych musi być uzasadnione i jest uzależnione od uzyskania
pisemnej zgody badanego, poinformowanego uprzednio o celu, sposobie wykonania i ewentualnych
skutkach badania.
Problem możliwości przenoszenia zakażenia między ludźmi jest regulowany Ustawą o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Osoby podejmujące lub
wykonujące prace, w których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby podlegają
badaniom do celów sanitarno‐epidemiologicznych. Badania te przeprowadzają lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, tak więc nie rzadko są one
częścią badań profilaktycznych.
Należy dodać, że wirusy hepatotropowe czy HIV nie figurują na liście czynników
chorobotwórczych, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie prac, przy wykonywaniu których
możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby, a więc zgodnie z literą prawa polskiego
nosicielstwo tych wirusów nie upoważnia do odsunięcia od pracy.
W przypadku kobiet ciężarnych oraz karmiących zastosowanie ma Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 10 września 1996 r. (ze zmianami) w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,
35
które stanowi akt wykonawczy do artykułu 176. Kodeksu pracy. Integralną częścią tego aktu
prawnego jest wykaz prac wzbronionych kobietom (zwany później wykazem prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet). Z jego treści wynika, że nie wolno zatrudniać kobiet
w ciąży i w okresie karmienia przy pracach w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
między innymi przy pracach stwarzających ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B czy
wirusem HIV.
4.
Poradnictwo medyczne
Dodatkowym zadaniem służby medycyny pracy w trakcie badań profilaktycznych jest informowanie
pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej
u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka, czy wdrażanie programów promocji
zdrowia. Dlatego też warto poinformować pracownika o:
‐ drogach szerzenia się zakażeń (powietrzno‐kropelkową, powietrzno‐pyłową, kontaktową,
krwiopochodną)
‐ środkach higieny
‐ środkach ochrony osobistej
‐ dostępnych i zalecanych szczepionkach
‐ postępowaniu w przypadku przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny
5.
Obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne dla pracowników służby zdrowia
Osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie HBV, a także uczniowie szkół
medycznych i studenci wyższych szkół medycznych podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko
WZW typ B. W przypadku odmowy poddania się temu szczepieniu, fakt ten wraz z podaniem
przyczyny powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej. Warto też poprosić pracownika o
pisemne oświadczenie odmowy poddania się zaproponowanemu przez lekarza szczepieniu. Należy
podkreślić, iż nie poddanie się szczepieniu przeciwko WZW typ B nie może skutkować odsunięciem
od pracy.
Poniżej przedstawiono rekomendacje CDC dotyczące szczepień personelu medycznego
Szczepionka
Rekomendacje
Przeciwko WZW B
3‐krotne podanie IM (w schemacie 0‐1‐6 miesięcy); określenie
poziomu anty‐HBs po 1‐2 miesiącach od podania trzeciej dawki
Przeciwko grypie
Corocznie
36
MMR
Dla pracowników, u których brak jest serologicznych dowodów
odporności czy dowodów na poddanie się szczepieniu w przeszłości;
2 dawki S.C. w odstępie 4 tygodni
Przeciwko ospie wietrznej
Dla pracowników, u których brak jest serologicznych dowodów
odporności, dowodów na poddanie się szczepieniu czy przebycia
ospy wietrznej w przeszłości; 2 dawki S.C. w odstępie 4 tygodni
Tężec, błonica, krztusiec
Dawka przypominająca Td co 10 lat, u osób uprzednio szczepionych
(3‐krotne podanie dawki) w cyklu podstawowym;
Jednorazowa dawka Tdap u pracowników < 65 r.ż., eksponowanych
na krztusiec
Przeciwko meningokokom
1 dawka dla mikrobiologów, stale eksponowanym podczas hodowli
N. meningitidis
Piśmiennictwo
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69.,
poz.332 ze zm.)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. DzU
z 2006 r. nr 133, poz. 939
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników
chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi
zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. DzU z 2006 r. nr 132, poz. 928
•
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki. DzU z 2005 r. nr 81, poz. 716
•
Dyrektywa 90/679/EWG
z 26 listopada 1990 r.
oraz
dyrektywa
2000/54/UE
z 18 września 2000 r., dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym
z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy (siódma szczegółowa dyrektywa
w rozumieniu art. 16 dyrektywy 89/391/EWG)
37
•
Center for Diseases Control and Prevention, Lipiec 2008, strona internetowa:
www.immunize.org
•
strony internetowe Immunization Action Coalition: www.immunize.org
•
Guidelines for Occupational Medical Examinations; Prophylaxis in Occupational Medicine;
DGUV 2007;
38
Prace związane z obsługą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
Alicja Pas‐Wyroślak
Magdalena Lewańska
1.
Wstęp
Wyniki badań epidemiologicznych jednoznacznie wskazują, że praca na stanowiskach z
monitorami ekranowymi nie jest szkodliwa, natomiast jest to praca szczególnie obciążająca narząd
wzroku. Uciążliwość tego stanowiska pracy jest również związana z niekorzystnym wpływem
wymuszonej pozycji ciała pracownika na jego układ mięśniowo‐szkieletowy.
Obowiązek poddawania się badaniom lekarskim osób zatrudnionych na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe jest podobnie jak przy innych stanowiskach pracy regulowany
przez „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”,
które stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996r. Ogólne wymagania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe zostały określone w Kodeksie Pracy i następnie uszczegółowione w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z ww.
rozporządzeniem, pracodawca jest między innymi obowiązany do:
‐ zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi
profilaktycznej opieki zdrowotnej
‐ zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza,
jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o
której mowa powyżej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
co 4 lata
39
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku pojawienia się zaburzeń i chorób, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność do pracy*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze
Badanie wstępne
Okulistyczna
Badanie okresowe
Okulistyczna
2.3 Uwagi dotyczące badania lekarskiego
Badanie okulistyczne powinno składać się z:
•
krótkiego wywiadu lekarskiego
•
badania narządu wzroku
Badanie narządu wzroku powinno mieć na celu ocenę następujących parametrów:
‐ ostrości wzroku do bliży (bez i z korekcją)
‐ ostrości wzroku do dali (bez i z korekcją)
‐ rozpoznawanie barw, w przypadku gdy prawidłowe rozpoznawanie barw jest niezbędne do
bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innych osób
W trakcie badania lekarskiego należy zwrócić dodatkowo uwagę na choroby układu ruchu.
W przypadku pojawienia się wątpliwości w ocenie stanu zdrowia pracownika, należy wykonać
wszelkie inne niezbędne konsultacje specjalistyczne czy badania dodatkowe.
3
Ocena zdolności do pracy
3.1
Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
W przypadku pracy przy monitorach ekranowych, znaczne trwałe obniżenie ostrości wzroku do bliży
(blizny i bielmo rogówki), zaćma, lunetowate pole widzenia (jaskra) czy zmiany zwyrodnieniowe
plamki mogą być przyczyną niezdolności do pracy. Niedostateczna ostrość widzenia w przebiegu
zmniejszenia przezierności ośrodków optycznych przy pracy przy monitorze ekranowym może
bowiem skutkować nadmiernym zmęczeniem narządu wzroku, bólem głowy oraz oczu, nadmiernym
łzawieniem oczu i uczuciem pieczenia, wrażeniem migotania czy zamazywania się obrazu.
40
Przeciwwskazaniem do pracy będą też znaczne, uniemożliwiające prace przy monitorze schorzenia
układu mięśniowo‐szkieletowego.
3.2
Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Osoby z zaburzeniami i chorobami oczu powodujące czasowe obniżenie sprawności czy funkcji
narządu wzroku jak np.: obniżenie ostrości wzroku związane ze stanami zapalnymi oczu czy
zmniejszeniem przezierności ośrodków optycznych mogą jedynie otrzymać czasowe ograniczenie
zdolności do pracy. Powyższe dotyczy także osób ze schorzeniami układu mięśniowo‐szkieletowego,
których stopień zaawansowania rokuje poprawę na skutek zastosowanego leczenia.
4
Uwagi dodatkowe
Biorąc pod uwagę, iż jest to stanowisko uciążliwe dla narządu wzroku przy badaniu wstępnym jak i
badaniach okresowych należy zwrócić uwagę w badaniu podmiotowym na występowanie
przewlekłych chorób oczu takich jak: alergiczne zapalenie spojówek, przewlekłe zapalenie spojówek i
brzegów powiek czy zespól suchego oka, których występowanie może nasilać objawy zmęczenia
narządu wzroku związane z intensywną pracą wzrokową. W tych przypadkach okulistyczne badanie
profilaktyczne może być poszerzone o test Schirmera sprawdzający stopień nawilżenia oka. W
przypadku występowania zaburzeń filmu łzowego, jak również objawów dyskomfortu związanego z
intensywną pracą wzrokową wskazane jest stosowanie preparatów sztucznych łez.
W trakcie badania profilaktycznego lekarz okulista nie jest zobligowany do doboru szkieł
korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, ani wydania recepty na takie okulary. Wynikiem
konsultacji jest jedynie określenie, czy stwierdzone w trakcie badania upośledzenie widzenia jest
wskazaniem do stosowania szkieł korekcyjnych do pracy do tej nietypowej odległości ‐ czyli 50‐ 70cm.
W przypadku pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wymagającej szczególnej
sprawności narządu wzroku, np. przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach
kontroli sprawności psychoruchowej, poziom wymagań co do funkcji narządu wzroku został
określony w rozdziale „Prace wymagające odpowiedniej, do rodzaju pracy, sprawności narządów
zmysłu”.
Warto też wspomnieć, iż praca przy monitorach ekranowych nie jest związana z narażeniem na
promieniowanie i pola elektromagnetyczne czy promieniowanie jonizujące o wartościach uznanych
za szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też bezzasadne jest wykonywanie badań pomocniczych i
dodatkowych konsultacji specjalistycznych opisanych dla tego rodzaju narażenia we „Wskazówkach
metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników” w ramach badań
41
przy obsłudze monitorów ekranowych. Należy podkreślić, że zakres badań podany w ww.
„Wskazówkach…” dla pola i promieniowania elektromagnetycznego dotyczy tylko osób pracujących
w strefach ochronnych.
W badaniach profilaktycznych osób zatrudnionych, bądź ubiegających się o zatrudnienie przy
obsłudze monitorów ekranowych, szczególną uwagę należy zwrócić na chorych na padaczkę, u
których bodźce świetlne mogą prowokować napady. Padaczka związana z nadwrażliwością na światło
stanowi najczęstszą postać padaczki odruchowej. Występuje w populacji ogólnej u 1/4000 osób i u
ok. 5% wszystkich pacjentów cierpiących na padaczkę. Rozpoznanie padaczki z nadwrażliwością na
światło ustala się na podstawie zapisu EEG z wykorzystaniem stymulacji stroboskopowej. Około 90%
pacjentów z nadwrażliwością na światło ma napady uogólnione, a nieliczni tylko napady częściowe. U
tych ostatnich, nadwrażliwość na światło, wielokrotnie stwierdza się dopiero po odstawieniu leków.
W Europie najczęściej monitory telewizyjne stanowią bodziec wyzwalający napad padaczki z
nadwrażliwości na światło. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że przy częstotliwości odnawiania
obrazu rzędu 50Hz reakcja napadowa występuje u połowy pacjentów cierpiących na padaczkę z
nadwrażliwości na światło, natomiast odsetek ten spada do 15% przy częstotliwości 60Hz.
Szczególnie groźne są programy telewizyjne, w których wykorzystuje się błyski o częstotliwości 10‐
20Hz.
Chorzy na padaczkę chcący podjąć prace przy obsłudze monitorów ekranowych, poza badaniem przez
neurologa, powinni mieć wykonane badanie EEG w celu określenia reakcji na fotostymulację.
Reasumując, pacjent cierpiący na padaczkę wymaga szczegółowej analizy, zarówno dotyczącej
rodzaju monitora jaki ma obsługiwać, czasu pracy, jak również wnikliwej oceny przez neurologa
przebiegu choroby, typu padaczki, zapisu EEG, historii ew. napadów prowokowanych. Należy
podkreślić, że niewłaściwe jest machinalne orzekanie u chorych na padaczkę, niezdolności do pracy
przy obsłudze monitorów ekranowych, zwłaszcza monitorów komputera, które przy współcześnie
stosowanych technologiach stanowią niewielkie ryzyko prowokacji napadów.
Marginalnym problemem w kwalifikacji do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych może być
migrena. Oczywiście, migrena nie jest przeciwwskazaniem do pracy przy obsłudze monitorów
ekranowych. jednakże, ze względu na jej podatność na fotostymulację, (która bywa czynnikiem
wyzwalającym napad), może wymagać zasięgnięcia opinii neurologa w celu ustalenia ewentualnych
ograniczeń do pracy na w/w stanowisku. Zalecenie to dotyczy szczególnych przypadków: o ciężkim
przebiegu, migren z przedłużającą się aurą, tzw. migreny powikłanej, częstych stanów migrenowych
etc.
42
Piśmiennictwo
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69.,
poz.332 ze zm.)
•
Jędrzejczak J. Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wyd.
Med. 2008
•
Smith P.E.M, Wallace S.J. Padaczka‐kliniczny przewodnik. tłumaczenie Kamiński B. wydanie
polskie α‐medica press 2003
•
Guberman A, Brubi J. Essential of clinical epilepsy BH 1999
•
Wolf P., Gosses R.: Relation of photosensitivity to eplileptic syndromes. Journal of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry 1986,49,1386‐91
•
Prusiński A. Bóle głowy PZWL 1999
•
Guidelines for Occupational Medical Examinations; Prophylaxis in Occupational Medicine;
DGUV 2007;
•
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.
Nr 148, poz. 973)
43
Praca w porze nocnej
Dorota Klimecka‐Muszyńska
Magdalena Lewańska
1.
Wstęp
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. wykaz czynników
szkodliwych lub uciążliwych nie wyszczególnia pracy w porze nocnej ‐ wymieniona jest jedynie praca
zmianowa.
Przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy
przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie
określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Jest to więc szersze pojęcie, obejmujące również pracę
nocną.
Zgodnie z Kodeksem Pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracownik,
którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej,
lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest
pracującym w nocy. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli
wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub
umysłowym.
Praca zmianowa w tym praca nocna nie wywołuje żadnego specyficznego schorzenia natomiast
wspólnie z innymi czynnikami środowiska (zarówno pozazawodowego jak i zawodowego) oraz
osobniczo uwarunkowanymi, może sprzyjać wystąpieniu lub nasilać różne stany patologiczne wskutek
rozregulowania/desynchronizacji wewnętrznych rytmów biologicznych. Objawy zespołu nietolerancji
pracy zmianowej i nocnej to przede wszystkim zaburzenia snu, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia
żołądkowo‐jelitowe, zaburzenia psychoneurotyczne, dolegliwości sercowo‐naczyniowe, a także
zaburzenia funkcjonowania społecznego, negatywna postawa wobec pracy zmianowej, obniżenie
ogólnej satysfakcji życiowej, nasilenie korzystania z używek, palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
kawy, leków uspokajających i nasennych. Na tolerancję pracy zmianowej i nocnej mają wpływ także
cechy indywidualne pracownika (m.in. wiek, stan zdrowia, staż pracy, cechy behawioralne), sytuacja
rodzinna i wsparcie rodziny oraz czynniki wynikające z samej pracy — warunki pracy i system
zmianowości.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
44
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
Co 3‐5 lat
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z wystąpieniem
schorzenia mogącego stanowić czasowe lub względne przeciwwskazania do
wykonywania pracy zmianowej, w tym w szczególności nocnej*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników
ogólnolekarskie
Badanie wstępne
badania pomocnicze‐ w zależności od wskazań
ogólnolekarskie
Badanie okresowe
badania pomocnicze – w zależności od wskazań
2.2.2
Wywiad lekarski
W badaniu podmiotowym, oprócz standardowych pytań określonych w formularzu badania
profilaktycznego, należy zebrać dokładny wywiad w kierunku przebytego w przeszłości lub czynnego
procesu nowotworowego, a w szczególności nowotworu hormonozależnego (zarówno u kobiet jak i
mężczyzn). Jest to uzasadnione doniesieniami z ostatnich lat sugerującymi, że praca zmianowa i
nocna, zaburzając regulację hormonalną, może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
nowotworów. Zaburzenia rytmu wydzielania melatoniny mogą mieć działanie kancerogenne.
Ponadto istotne jest zebranie wywiadu w kierunku istnienia chorób układu sercowo‐naczyniowego,
metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych oraz zadanie pytań o zaburzenia stanu
psychicznego i chorób neurologicznych (w tym incydentów utraty przytomności).
45
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że kobiety ciężarne zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi (wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet) nie mogą być
zatrudniane w porze nocnej.
W trakcie badania lekarskiego należy zwrócić szczególną uwagę na istnienie:
‐ chorób układu krążenia
‐ zaburzeń i odchylenia w układzie nerwowym i psychicznym, jak zaburzenia nerwicowe
‐ chorób układu pokarmowego, w tym zespołu jelita drażliwego, czynną chorobę wrzodową,
zaostrzenia w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit,
‐ cukrzycy – szczególnie insulinozależnej
W przypadku pojawienia się wątpliwości w ocenie stanu zdrowia pracownika, należy zlecić wszelkie
inne niezbędne konsultacje specjalistyczne czy wykonać badania dodatkowe.
3. Ocena zdolności do pracy
Przy ocenie braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy nocnej należy uwzględnić
aktualny stan zdrowia, w tym istniejące choroby przewlekłe, stopień ich zaawansowania oraz wiek
badanego.
Orzekając w przypadku osób młodych, mających przed sobą wiele lat pracy zawodowej powinno się
rozważyć, czy przy istnieniu np. nie wyrównanej cukrzycy insulinozależnej praca nocna nie spowoduje
zwiększenia ryzyka i przyspieszenia tempa powstawania powikłań narządowych, co w konsekwencji
może doprowadzić do pogorszenia jakości życia i dalszej możliwości zatrudnienia badanego.
Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w porze nocnej (długotrwałe lub czasowe) należy rozważyć u
osób obciążonych niżej wymienionymi schorzeniami:
‐ cukrzyca insulinozależna z tendencją do hipoglikemii i ketozy, z wysokim poziomem HbA1c
‐ nadciśnienie tętnicze II i III stopnia z powikłaniami narządowymi, nie poddające się leczeniu (z
wartościami RR w spoczynku stale powyżej 180/100)
‐ stany lękowe, depresyjne, psychozy oraz nerwice z dużym nasileniem objawów słabo reagujące na
leczenie
‐ czynna choroba wrzodowa
‐ zaostrzenie nieswoistych zapaleń jelit oraz zespołu jelita drażliwego
‐ zawał m. sercowego przebyty w okresie ostatnich 6 miesięcy
‐ niestabilna choroba niedokrwienna serca
‐ schorzenia układu wydzielania wewnętrznego w fazie dekompensacji
‐ inne przyczyny np. padaczka, przewlekłe zaburzenia snu
46
3.1.Uwagi dodatkowe
Kwalifikacja odnośnie zdolności do pracy w nocy zależy od dynamiki procesu chorobowego, w tym
powikłań narządowych i efektów leczenia. Przykładowo cukrzyca nie wymagająca podawania insuliny
nie stanowi przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w godzinach nocnych. Inaczej powinno orzekać
się u pacjentów z cukrzycą typu II wymagającą insulinoterapii. W tym przypadku ciągłe zmiany czasu
pracy oraz aktywności fizycznej mogą doprowadzić do istotnych wahań poziomów glikemii (w tym
stanów hipoglikemicznych), a co za tym idzie zagrożenia dla zdrowia i trudności w prowadzeniu
leczenia. Należy pamiętać o możliwości reagowania zmianą wrażliwości na insulinę (zwiększa się ona
w porze nocnej) w wyniku zmiennego rytmu snu i aktywności fizycznej, w związku z tym wzrasta
ryzyko hipoglikemii podczas pracy w godzinach nocnych. Praca nocna jest więc możliwa w znacznie
ograniczonym stopniu i tylko w przypadku gdy chory na cukrzycę jest świadomy konsekwencji stanów
hipoglikemicznych, posiada umiejętność jej przewidywania, a farmakoterapia została dostosowana
do zmiennego czasu pracy. Pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z dodatkowych przerw
na spożycie posiłku lub wykonanie iniekcji insuliny. Osoba taka nie powinna wykonywać pracy w nocy
w izolacji od pozostałych pracowników z uwagi na własne bezpieczeństwo w przypadku nagłej
hipoglikemii.
W orzekaniu o zdolności do pracy w godzinach nocnych, nie można pominąć chorób, których istotą są
przewlekłe zaburzenia snu, alkoholizmu, czy w końcu stosowanych leków, potencjalnie obniżających
próg drgawkowy, zwłaszcza z
wywiadem prowokowanych napadów padaczkowych. Osoby po
przebytych zabiegach neurochirurgicznych dotyczących mózgoczaszki, po ciężkich urazach
czaszkowo‐mózgowych winni, być grupą wnikliwie analizowaną. Na uwagę zasługują również osoby
cierpiące na migrenę, w której zaburzenie naturalnego rytmu czuwania i snu może prowokować
napady bólu, Należy jednocześnie stanowczo podkreślić, że migrena nie jest bezwzględnym
przeciwwskazaniem do pracy w godzinach nocnych, jednak w wyjątkowych przypadkach (częste
napady migreny, napady z przedłużona aurą, „migreny powikłane”, częste stany migrenowe etc.),
ostateczna kwalifikacja do pracy w godzinach nocnych powinna być poprzedzona konsultacją
neurologiczną (uwzględniającą postać migreny, przebieg, reakcję na leczenie, czynniki prowokujące‐
stosownie udokumentowane).
Praca w godzinach nocnych może negatywnie wpływać na przebieg niektórych chorób układu
nerwowego. Koronnym przykładem jest padaczka, w której deprywacja snu jest czynnikiem
obniżającym próg drgawkowy, a więc zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia napadu
padaczkowego, szczególnie u osób z napadami częściowymi, wtórnie uogólnionymi, a zwłaszcza
napadami częściowymi złożonymi (określanymi w starej nomenklaturze napadami skroniowymi)
Postępowanie profilaktyczne dotyczące chorych na padaczkę oraz chorych cierpiących na zaburzenia
47
snu powinno być restrykcyjne, bowiem dezorganizacja rytmu dobowego w tej grupie pacjentów
istotnie wpływa na przebieg choroby podstawowej.
Reasumując, w przypadku osób pracujących w godzinach nocnych, gdy charakter schorzeń stanowi
względne przeciwwskazanie do jej wykonywania, należy skrócić okres między badaniami w celu
monitorowania stanu zdrowia i obserwacji czy praca zmianowa nie wpływa dekompensująco. W
przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy optować za przeniesieniem pracownika na inne
stanowisko, gdzie nie występuje praca nocna.
Istotne jest również czynne poradnictwo i możliwość zaproponowania przez lekarza programów
profilaktycznych celem podniesienia wśród pracowników świadomości, odnośnie radzenia sobie z
dolegliwościami i dyskomfortem psychofizycznym występującym często u osób pracujących w rytmie
zmianowym. Współpracując z pracodawcą można zaproponować zmianę organizacji systemów
zmianowych z możliwością ruchomego czasu pracy, redukcji godzin pracy, oraz unikaniem
rozpoczynania pracy w bardzo wczesnych godzinach rannych i kończenia zmiany nocnej bardzo
późno.
Piśmiennictwo
•
Majkowski J, Bułachowa L. Padaczka porady dla chorych PZWL 1991
•
Jędrzejczak J. Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wyd.
Med. 2008
•
Smith P.E.M, Wallace S.J. Padaczka‐kliniczny przewodnik. tłumaczenie Kamiński B. wydanie
polskie α‐medica press 2003
•
Guberman A, Brubi J. Essential of clinical epilepsy BH 1999
•
Prusiński A. Bóle głowy PZWL 1999
•
Prusiński A. Bezsenność i inne zaburzenia snu
•
Neurologia Merritta. Lewis P. Rowland. tłumacz. H. Kwieciński, A. Kamińska U&P. wydanie
polskie 2004
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69.,
poz.332 ze zm.)
48
Praca w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym
Jolanta Walusiak‐Skorupa
1.
Wstęp
“Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”,
stanowiących Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996r. nie zawierają osobnej rubryki dotyczącej pracy w narażeniu na czynniki o działaniu
alergizującym. Określony został jedynie zakres badań profilaktycznych w stosunku do osób
pracujących w narażeniu na pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dlatego też w
stosunku do pracowników, którzy w miejscu pracy są narażeni na czynniki alergizujące opracowano
schemat badania i postępowania, wykraczający poza wspomniane wskazówki.
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
U pracowników z grup zwiększonego ryzyka alergii zawodowej kalendarz badań okresowych
powinien być układany indywidualnie w zależności od:
‐ danych z wywiadu sugerujących obecność czynników predysponujących, np. nadreaktywność
oskrzeli, atopowe zapalenie skóry w dzieciństwie itp.;
‐ rodzaju i wielkości ekspozycji;
‐ obecności schorzeń ogólnych, zwłaszcza narządu oddechowego;
‐ wyników badań dodatkowych, zwłaszcza testów alergologicznych.
‐ stażu pracy w narażeniu na alergeny ‐ większość przypadków astmy zawodowej rozwija się w ciągu
pierwszych 2 ‐3 lat narażenia. Częstość badań okresowych powinna być zatem największa u
pracujących najkrócej – w pierwszych 3 latach nie rzadziej niż co rok, a u osób z grupy ryzyka co 3 – 6
miesięcy. Proponowaną częstość badań profilaktycznych przedstawiono w tabeli 1.
49
Tabela 1
Zalecana częstość badań profilaktycznych u osób zatrudnionych w narażeniu na czynniki o działaniu
alergizującym.
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Pierwsze badanie okresowe ‐ po 6‐12 miesiącach
Badanie okresowe
Przez pierwsze 3 lata pracy badanie co 12 miesięcy, następnie co 3 lata
‐ Pojawienie się objawów wskazujących na chorobę alergiczną tj. wodniste
katary, suchy kaszel, duszność, słyszalne świsty, zmiany skórne*
Wcześniejsze
badania okresowe
‐ W sytuacjach stanowiących czasowe przeciwwskazanie do pracy*
‐ Na prośbę pacjenta, który uważa, że występujące dolegliwości są
skutkiem alergii na czynniki zawodowe.
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze
Zakres badań profilaktycznych przedstawiono w tabeli 2. Należy zwrócić uwagę, że punktowe testy
skórne nie są badaniami obligatoryjnymi, a szczegółowe wskazania do ich wykonania podano w
rozdziale 2.2.4.3 .
Tabela 2
Zakres badań profilaktycznych u osób zatrudnionych w narażeniu na czynniki o działaniu
alergizującym.
Badanie wstępne
ogólne badanie lekarskie ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii,
układ oddechowy, skórę
badania pomocnicze‐ RTG klatki piersiowej i spirometria
Badanie okresowe
ogólne badanie lekarskie, w zależności od wskazań otolaryngologiczne i
dermatologiczne
badania pomocnicze ‐ spirometria, w zależności od wskazań testy skórne
50
2.2.2
Badanie podstawowe
Badanie podmiotowe
Podmiotowe badanie lekarskie powinno każdorazowo obejmować wywiad dotyczący występowania
objawów sugerujących chorobę alergiczną dróg oddechowych, spojówek i skóry (nieżyty nosa i
spojówek, napadowy suchy kaszel, duszność, “gra w piersiach”, pokrzywka i inne zmiany skórne,
świąd skóry).
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wczesne symptomy choroby alergicznej. I tak, napadowa
duszność może być pierwszym objawem astmy oskrzelowej, zwłaszcza u narażonych na alergeny o
małej masie cząsteczkowej. Z kolei u pracowników eksponowanych na czynniki o dużej masie
cząsteczkowej, pełnoobjawową astmę poprzedza alergiczny nieżyt nosa oraz suchy napadowy kaszel.
Ustalenie, czy kaszel jest objawem alergii dróg oddechowych wymaga przeanalizowania czy:
‐
pojawia się bez objawów infekcji, np. gorączki, odkrztuszania ropnej plwociny etc.;
‐
występowanie napadów kaszlu pozostaje w związku czasowym z ekspozycją zawodową; w
zależności od rodzaju narażenia zawodowego objawy ze strony układu oddechowego mogą
się pojawić natychmiast po rozpoczęciu pracy (alergeny o dużej masie cząsteczkowej), albo w
formie izolowanej późnej reakcji alergicznej w 4‐6 godzinie pracy (czynniki chemiczne), co w
praktyce oznacza możliwość wystąpienia objawów już po opuszczeniu miejsca pracy;
‐
objawy ustępują w dni wolne od pracy; poprawa stanu pracownika podczas urlopów,
zwolnień lekarskich przemawia za zawodową etiologią objawów, należy jednak pamiętać, iż
alergii zawodowej wywołanej czynnikami o dużej masie cząsteczkowej zwykle towarzyszy
uczulenie na pospolite aeroalergeny, co oznacza, że objawy występują również poza
środowiskiem pracy;
‐
wysiłek fizyczny, zimne powietrze prowokują występowanie objawów ze strony układu
oddechowego, co wskazuje na istnienie nieswoistej nadreaktywności oskrzeli;
‐
napad kaszlu ustępuje po zastosowaniu krótkodziałających wziewnych beta2‐mimetyków;
‐
nasilenie objawów ze strony układu oddechowego zmniejsza się po wdrożeniu leczenia
wziewnymi glikokortykosteroidami.
W wywiadzie należy uwzględnić dokładny opis stanowiska pracy, związek czasowy pomiędzy
ekspozycją zawodową a wystąpieniem objawów, czas trwania ekspozycji przed pojawieniem się
objawów, czas dziennej ekspozycji, użycie środków indywidualnej ochrony (np. maski).
Badanie przedmiotowe
W badaniu przedmiotowym należy zwrócić uwagę na potencjalne objawy alergii ze strony
poszczególnych układów/narządów, ewentualnie na czynniki ryzyka tych objawów:
51
‐
skóra – zmiany skórne o typie pokrzywki, wyprysku, atopowego zapalenia skóry. Warto
ocenić istnienie u pacjenta dermatografizmu;
‐
nos – obrzęk, zaczerwienienia lub bladość błon śluzowych, obecność wydzieliny, jej charakter
– ropna, śluzowa, wodnista;
‐
oczy – przekrwienie spojówek, łzawienie oczu;
‐
klatka piersiowa – w przypadku podejrzenia alergii dróg oddechowych poszukujemy przede
wszystkim objawów obturacji, przy czym należy pamiętać, że przy bardzo dużym ograniczeniu
przepływu przez drogi oddechowe świsty nie będą słyszalne, a jedynym objawem
osłuchowym będzie wydłużenie fazy wydechowej szmeru pęcherzykowego ze znacznym
osłabieniem szmeru; u pacjenta z dusznością należy zwrócić uwagę na wzmożony wysiłek
oddechowy;
Badania kontrolne
Podczas wykonywania badań kontrolnych, czyli wykonywanych u pracowników, w stosunku, do
których orzeczono czasową niezdolność do pracy z powodu choroby na czas, co najmniej 30 dni,
powinno się zwrócić uwagę, czy przebyta choroba nie została na przykład mylnie rozpoznana jako
ostre zapalenie oskrzeli, a w rzeczywistości była zaostrzeniem astmy oskrzelowej.
2.2.3
Badanie uzupełniające
W każdym przypadku narażenia na czynniki o działaniu alergizującym, drażniącym oraz na zapylenie
należy wykonać badanie spirometryczne, w którym zwracamy uwagę na wartość następujących
wskaźników:
‐
FVC (ang. forced vital capacity – natężona pojemność życiowa);
‐
FEV1 (ang. forced expiratory volume in one second – natężona objętość wydechowa
pierwszosekundowa)
‐
FEV1%VC (wskaźnik Tiffenau, ang. forced expiratory volume in one second % of vital capacity
– stosunek FEV1 do pojemności życiowej płuc, wyrażony w procentach).
Pomiary wskaźników spirometrycznych są miarodajne, jeżeli spełniają warunek powtarzalności. Tak
więc, istnienie jakichkolwiek odchyleń w tym badaniu wymaga powtórzenia badania, w czasie gdy nie
ma żadnych klinicznych znamion infekcji. Bardzo przydatne jest również udokumentowanie
badaniem spirometrycznym objawów zgłaszanych przez pacjentów, zwłaszcza duszności.
Monitorowanie parametrów spirometrycznych ma na celu ujawnienie ewentualnych zaburzeń
wentylacji o typie obturacji lub restrykcji, jak również zmiany wskaźnika FEV1. U osób zdrowych
fizjologiczny roczny spadek FEV1 wynosi do 30 ml, natomiast u palaczy może sięgać 70 ml, a u
niektórych nawet 120 ml. Roczny spadek wartości wskaźnika FEV1 wyższy niż 30 ml wymaga
52
wdrożenia odrębnego procesu diagnostycznego kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POChP), bądź też z astmy przebiegającej pod maską POChP.
2.2.4 Rozszerzone badanie uzupełniające
Rozszerzone badanie uzupełniające może dotyczyć zarówno badań wstępnych, jak i badań
okresowych pracownika. W badaniu wstępnym konieczna może być ocena czynników ryzyka alergii
zawodowej, na podstawie której określimy częstość badań okresowych. Wskazaniem do
rozszerzonego badania uzupełniającego w badaniu wstępnym są więc przypadki, kiedy wywiad
dotyczący istnienia czynników ryzyka jest niejasny, np. okresowo występujące wodniste katary nigdy
nie diagnozowane lub kaszel występujący w związku z wysiłkiem fizycznym.
Rozszerzone badanie uzupełniające obejmuje:
‐
test odwracalności skurczu oskrzeli (tzw. próba rozkurczowa);
‐
test oceny nadreaktywności oskrzeli;
‐
testy alergologiczne (punktowe testy skórne lub ocena alergenowoswoistych przeciwciał w
surowicy);
‐
testy ekspozycyjne na stanowisku pracy;
2.2.4.1 Test odwracalności skurczu oskrzeli
Próbę rozkurczową (test odwracalności skurczu oskrzeli) przeprowadza się dokonując pomiaru FEV1
przed i po upływie 15‐30 min od podania 200 μg salbutamolu droga wziewną. Procent zmiany wylicza
się ze wzoru (wg ATS 1993):
FEV1 po bronchodilatatorze – FEV1 przed bronchodilatatorem
___________________________________________________
x 100%
FEV1 przed bronchodilatatorem
Wynik testu uważa się za dodatni, jeśli po podaniu bronchodilatatora procent zmiany FEV1 wyliczony
z powyższego wzoru wynosi co najmniej 12%.
Wskazania do powyższego badania:
‐ stwierdzenie cech obturacji w badaniu przedmiotowym,
‐ zaburzenia wentylacji o typie obturacji w spirometrii spoczynkowej
53
2.2.4.2 Test nieswoistej nadreaktywności oskrzeli (metacholinowy lub histaminowy)
Test histaminowy/metacholinowy należy wykonać pod koniec dnia pracy, po przepracowaniu co
najmniej 2 tygodni. Brak nadreaktywności oskrzelowej podczas trwania ekspozycji zawodowej
wyklucza istnienie astmy oskrzelowej, ale nie przesądza o braku zespołu astmopodobnego, w którym
nadreaktywność nie jest nieodłącznym elementem. Należy pamiętać o tym, że negatywny wynik
testu histaminowego, wykonanego po dłuższej przerwie od zaprzestania pracy, nie wyklucza istnienia
zawodowej astmy oskrzelowej.
Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej ATS 1999 (ang.
American Thoracic Society ‐ ATS), w zależności od wartości wskaźnika PC20, reaktywność oskrzeli
klasyfikuje się w sposób następujący:
-
>16 mg/ml – prawidłowa reaktywność oskrzeli,
-
4,0‐16 mg/ml – wartość graniczna,
-
1,0‐4,0 mg/ml – łagodna nadreaktywność oskrzeli (dodatni wynik testu),
-
<1,0 mg/ml – umiarkowana lub ciężka nadreaktywność oskrzeli.
Przeciwwskazania do wykonania testu nieswoistej nadreaktywności oskrzelowej (wg zaleceń ATS):
1. bezwzględne:
-
ciężkie zaburzenia wentylacji o typie obturacji (FEV1 <50% lub < 1,0 l),
-
zawał serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
-
niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, skurczowe >200, rozkurczowe >100 mmHg,
-
tętniak aorty;
2. względne
-
umiarkowane zaburzenia wentylacji o typie obturacji (FEV1 <60% lub < 1,5 l),
-
brak współpracy z pacjentem,
-
ciąża,
-
karmienie piersią,
-
przyjmowanie inhibitorów cholinesterazy.
Ocenę nieswoistej nadreaktywności dróg oddechowych należy przeprowadzić w każdym przypadku
podejrzenia astmy oskrzelowej/kaszlowego wariantu astmy, tzn.:
‐ wywiadu wskazującego na astmę oskrzelową,
‐ cech obturacji w spirometrii spoczynkowej lub badaniu przedmiotowym.
54
2.2.4.3 Testy alergologiczne
U osób narażonych na alergeny w miejscu pracy w ramach badań profilaktycznych możemy
przeprowadzić następujące badania alergologiczne:
‐ testy skórne metodą punktową z pospolitymi alergenami środowiska;
‐ testy skórne metodą punktową z alergenami zawodowymi;
‐ oznaczanie w surowicy przeciwciał IgE swoistych dla alergenów zawodowych.
Należy dążyć do wykonywania testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska i z alergenami
zawodowymi już w ramach badań wstępnych. Wyniki tych testów, odnotowane w dokumentacji
lekarskiej, umożliwiałyby zwrócenie większej uwagi na te osoby, obarczone większym ryzykiem astmy
zawodowej i w razie potrzeby zróżnicowanie, czy jest to nadwrażliwość nabyta w trakcie pracy
zawodowej. Stwierdzenie wyłącznie dodatnich wyników punktowych testów skórnych z pospolitymi
alergenami środowiska, bez objawów klinicznych choroby alergicznej, nie może być powodem do
odsunięcia kogoś od pracy w ekspozycji na alergeny. Jednak ze względu na zwiększone ryzyko
choroby, w takim przypadku należy zwiększyć częstość badań okresowych.
Najczęściej nie ma możliwości rutynowego wykonywania badań alergologicznych u wszystkich
narażonych, niemniej jednak w pewnych sytuacjach badania te powinny być wykonane. I tak, należy
uznać, że wskazaniami do przeprowadzenia testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska
podczas badań wstępnych są:
•
objawy chorób alergicznych nie zdiagnozowane wcześniej, np. sezonowo występujący nieżyt
nosa;
•
objawy sugerujące istnienie nadreaktywności oskrzeli;
‐ podczas badań okresowych
•
występowanie objawów alergii w środowisku pracy i poza nim.
Z kolei wskazaniami do wykonania punktowych testów skórnych z alergenami zawodowymi są:
‐ podczas badań wstępnych
•
dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska w
przypadku narażenia na alergeny o dużej masie cząsteczkowej;
•
choroby alergiczne w wywiadzie;
•
objawy chorób alergicznych nie zdiagnozowane wcześniej;
•
objawy sugerujące istnienie nadreaktywności oskrzeli w przypadku narażenia na alergeny o
dużej masie cząsteczkowej;
55
‐ podczas badań okresowych
•
pojawienie się objawów alergii nasilających się w pracy.
Dla niektórych alergenów zawodowych dostępne są zestawy do oznaczania alergenowoswoistych
przeciwciał IgE w surowicy o wyższej czułości i swoistości niż testy skórne. W przypadku uzyskania
wątpliwych wyników oceny skórnej nadwrażliwości należy wykonać oznaczenie IgE w surowicy.
2.2.4.4 Testy ekspozycyjne na stanowisku pracy
W przypadku podejrzenia zawodowej alergii układu oddechowego należy przeprowadzić próbę
ekspozycyjną na stanowisku pracy z użyciem miernika szczytowego przepływu wydechowego (peak
expiratory flow, PEF). Jest to proste w obsłudze urządzenie pozwalające uzyskanie powtarzalnej
oceny szerokości oskrzeli. Nadaje się do badań na każdym stanowisku pracy. Obecnie są dostępne
mierniki elektroniczne, pozwalające na ocenę zarówno PEF, jak i FEV1. Pomiar powinien być
wykonany w pozycji stojącej z lekko uniesioną głową, po doprowadzeniu wskazówki miernika do
pozycji 0. Pozycję miernika w stosunku do twarzy należy określić jako kąt prosty. W każdym punkcie
pomiarowym badany wykonuje trzy pomiary w odstępach kilku sekund, przy czym zapisuje się tylko
najwyższą wartość z nich.
Protokół próby obejmuje trzy etapy:
‐
Etap I (run in) ‐ 1‐3 dni ekspozycji zawodowej;
‐
Etap II ‐ 1‐3 dni ekspozycji zawodowej z zastosowaniem długodziałającego leku beta2‐
mimetycznego (formoterol lub salmeterol);
‐
Etap III ‐ 1‐3 dni ekspozycji zawodowej z użyciem regularnie przyjmowanego placebo.
W czasie trwania całej próby pacjent dysponuje szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela
(rescue medication ‐ tzw. lek ratujący), czyli beta2‐mimetykiem krótkodziałającym.
Pomiary PEF wykonuje się co godzinę, z całkowitą przerwą nocną, a dodatkowo w trakcie objawów
klinicznych, takich jak kaszel i duszność oraz w czasie ewentualnych przebudzeń. Pacjent przez cały
czas badania prowadzi dziennik samoobserwacji, w którym poza wartościami PEF, odnotowuje swoje
dolegliwości, oceniając ich nasilenie w skali 0‐5 (0 ‐ brak objawów, 5 – nasilenie odpowiadające
najsilniejszym objawom w ostatnich 3 miesiącach) oraz przyjęcie dodatkowych leków, zwłaszcza
beta2‐mimetyków.
Analiza zanotowanych przez pracownika objawów oraz wyników PEF w trzech kolejnych etapach
pozwala na ocenę odpowiedzi dróg oddechowych na inhalację alergenów zawodowych.
Wprowadzenie etapu z placebo i z długodziałającym beta2‐mimetykiem oraz przeprowadzenie
badania w formie pojedynczej ślepej próby zwiększa obiektywność metody. Ograniczeniem tej
metody jest monitorowanie odpowiedzi dróg oddechowych na wszystkie czynniki obecne w
56
środowisku pracy, zarówno te o działaniu alergizującym, jak i drażniącym, a więc niemożność
zróżnicowania astmy zawodowej i astmy zaostrzającej się w pracy.
3
Ocena zdolności do pracy
Kwestia wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w narażeniu na silne
alergeny osobom z atopią (definiowaną jako obecność przynajmniej jednego dodatniego testu
skórnego metodą punktową z powszechnie występującymi alergenami środowiska) jest nadal
kontrowersyjna. Jak już wspomniano, wartość predykcyjna dodatnich wyników punktowych testów
skórnych w rozwoju alergii zawodowej nie jest wystarczająco wysoka – waha się w granicach 30‐40%
‐ aby zalecać nie dopuszczanie tych osób do nauki zawodu, czy też do pracy, ale na pewno, ze
względu na ryzyko wystąpienia choroby alergicznej powinny być one dokładniej i częściej
monitorowane. Obecnie uważa się, że wykonywanie testów skórnych powinny służyć identyfikacji
osób z chorobami alergicznymi, ale nie należy odsuwać od pracy atopowych pracowników bez
żadnych objawów. Osoby takie powinno być oczywiście poinformowane o zwiększonym ryzyku.
Niewątpliwie do pracy w narażeniu na silne alergeny nie powinny być dopuszczane osoby z
chorobami alergicznymi, z których większość zresztą prezentuje dodatnie odczyny skórne z
pospolitymi alergenami środowiska.
U chorych na astmę oskrzelową, podejmujących pracę w narażeniu na alergeny przebieg choroby
znacznie się pogarsza. Również osoby, u których dopiero w wyniku ekspozycji na alergeny zawodowe
rozwija się alergia układu oddechowego powinny być odsuwane od narażenia jak najszybciej.
Alergiczny nieżyt nosa, który wyprzedza zwykle pojawienie się astmy oskrzelowej jest wystarczającym
powodem do zaprzestania kontynuowania pracy w narażeniu. W przypadku objawów ze strony
dolnych dróg oddechowych uważa się, że już pojawienie się zespołu Corrao stanowi wskazanie do
odsunięcia od narażenia na alergeny. U osób z dodatnim wynikiem testu ekspozycyjnego oraz
nadreaktywnością oskrzelową istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia zawodowej astmy
oskrzelowej. Osoby takie powinny być natychmiast odsuwane od narażenia.
3.1
Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Długotrwale niezdolne do pracy są osoby, u których stwierdza się:
‐
choroby obturacyjne dróg oddechowych, a w szczególności astmę oskrzelową i przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc;
‐
alergiczną chorobę górnych lub dolnych dróg oddechowych wywołaną nadwrażliwością typu I
na czynniki obecne w środowisku pracy;
57
‐
ciężkie choroby układu oddechowego przebiegające ze zniszczeniem struktury płuc i
zmniejszeniem powierzchni oddechowej, np. rozedma płuc.
3.2
Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku
Badania wstępne i okresowe
Stany przebiegające z przemijającą nadreaktywnością dróg oddechowych, w których ekspozycja na
alergeny może spowodować wystąpienia lub nasilenia dolegliwości ze strony układu oddechowego
pod wpływem ekspozycji zawodowej, np. stany po infekcjach dróg oddechowych.
3.3.
Warunkowe dopuszczenie do pracy
W pewnych sytuacjach należy rozważyć podjęcie dodatkowych działań profilaktycznych i z
uwzględnieniem pewnych ograniczeń wyrazić zgodę na podjęcie lub kontynuowanie pracy. Dotyczy
to osób, u których:
‐
występuje nieswoista nadreaktywność oskrzeli;
‐
występowały w przeszłości choroby atopowe,
‐
stwierdza się nadwrażliwość na alergeny zawodowe lub pospolite alergeny środowiska
dające krzyżową nadwrażliwość na alergeny zawodowe, np. pyłki traw u piekarza lub owoce
południowe u pracownika ochrony zdrowia,
‐
przewlekły nieżyt nosa i/lub spojówek
U tych osób należy rozważyć możliwość podjęcie lub kontynuowanie pracy przez pracownika pod
warunkiem:
‐
odpowiedniej organizacji pracy, np. przesunięcie pracownika na stanowisko związane z
mniejszym narażeniem na czynniki alergizujące i drażniące,
‐
stosowania ochron osobistych,
‐
udziału w programie profilaktycznym,
‐
częstszych badaniach okresowych.
4.
Uwagi dodatkowe
4.1
Czynniki wpływające na nadreaktywność oskrzeli
Kwalifikując pacjenta do testu prowokacji nieswoistej lub swoistej konieczne jest uwzględnienie
wpływu czynników zwiększających lub zmniejszających nadreaktywność oskrzeli (Tabela 3).
58
Tabela 3
Czynniki wpływające na reaktywność oskrzeli i czas ich działania.
Czynniki wpływające na reaktywność oskrzeli
Zmniejszające
Czynnik
Zwiększające
Czas działania
Leki
Czynnik
Ekspozycja na pospolite
alergeny środowiska
Czas działania
1‐3 tygodnie
β2‐mimetyki o krótkim czasie
działania
8h
Alergeny zawodowe
β2‐mimetyki o
czasie działania
48 h
Infekcja układu
oddechowego
24 h
Zanieczyszczenia
środowiskowe
1 tydzień
Dym tytoniowy
dane
rozbieżne
przedłużonym
Bronchodilatatory o pośrednim
czasie działania np. ipratropium
miesiące
3‐6 tygodni
Teofilina
24 h
szybkodziałająca
długodziałająca
48 h
3 dni
Leki antyhistaminowe
hydroksyzyna, cetyryzyna
Glikokortykosteroidy
‐stosowane
donosowo
w
inhalacji
‐doustne
‐w formie depot
Leki antyleukotrienowe
Środki chemiczne o
działaniu drażniącym
dni ‐ miesiące
4 dni
i
14 dni
3 miesiące
24 h
Produkty żywnościowe
kawa, herbata, coca‐cola,
czekolada
4.2
24 h
Zasady wykonywania testów skórnych metodą punktową
Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, przy wykonywaniu
punktowych testów skórnych (PTS) obowiązują następujące zasady:
•
testy wykonywane są na wewnętrznej stronie przedramienia,
59
•
pierwszy test nakłada się poniżej zgięcia łokciowego,
•
testy wykonuje się w odległości 2 cm od stawu łokciowego i 3 cm od nadgarstka,
•
przed wykonaniem testu na skórę nie powinny być stosowane żadne kremy i maści,
•
w przypadku nie utrzymywania się kropli roztworów alergenów, skórę należy odtłuścić,
•
do wykonywania testów należy używać wyłącznie komercyjnie dostępnych lancetów,
•
każdy lancet może być użyty tyko raz
•
każdorazowo konieczne jest wykonanie testu z kontrolą pozytywną i negatywną
•
ekstrakty alergenów przechowuje się w temp. 4oC
•
najpierw nakłada się na skórę wszystkie badane alergeny, a następnie w tej samej kolejności
dokonuje się nacięcia lancetami
•
testy wykonuje się w następującej kolejności:
-
kontrola negatywna
-
kontrola pozytywna
-
alergeny
Po 20 min skórę należy odtłuścić roztworem alkoholu i odczytać wyniki testów; za dodatni test uznaje
się bąbel o średnicy co najmniej 3 mm powyżej kontroli ujemnej.
Nie powinno się wykonywać PTS w następujących sytuacjach:
-
przyjęcie leku przeciwhistaminowego w ciągu ostatnich 48 h;
-
zmiany skórne na dużej powierzchni;
-
pokrzywka (bąbel w kontroli negatywnej pow. 1 mm).
60
5
Schematy postępowania
Badanie wstępne
Na ryc.1 przedstawiono schemat postępowania w przypadku badań wstępnych osób zatrudnianych
do pracy w narażeniu na czynniki alergizujące. Uzyskanie dodatnich wyników wykonywanych badań
dodatkowych najczęściej oznacza konieczność zaliczenia tych pacjentów do grupy ryzyka, niektórych
przypadkach – przeciwwskazanie do podjęcia pracy.
Ryc.1 Schemat postępowania podczas badań wstępnych osób zatrudnianych do pracy w
narażeniu na czynniki alergizujące.
Badanie okresowe
Ryciny 2 A i B przedstawiają schematy postępowania stwierdzenia objawów wskazujących na
chorobę alergiczną ze strony dróg oddechowych podczas badań okresowych osób narażonych
zawodowo na czynniki alergizujące.
61
Ryc. 2A
62
Ryc. 2B
Ryc. 2. Schematy postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na chorobę
alergiczną ze strony dolnych (Ryc. 2A) i górnych (Ryc. 2B) dróg oddechowych podczas badań
okresowych osób narażonych zawodowo na czynniki alergizujące.
Stwierdzenie podczas badania profilaktycznego cech atopii lub objawów choroby alergicznej wymaga
niejednokrotnie określenie ryzyka wystąpienia związanej z pracą alergii dróg oddechowych.
Zestawienie czynników, które należy uwzględnić przy takiej analizie przedstawiono w tabeli 4.
63
Tabela 4
Zestawienie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy analizie ryzyka związanych z pracą
objawów alergicznych.
Ocena uwarunkowań osobniczych
Objawy i ich
etiologia
Nos
Nasilenie
objawów
Objawy
Oskrzela
Krew
Układ
immunologiczny
Nasilenie
objawów
Nadreaktywność
oskrzeli
Cechy zapalenia
alergicznego
Markery
zapalenia
Uczulenie
Inne czynniki
Niealergiczny
Sezonowy
Całoroczny
Zaostrzający się w pracy
Zawodowy
Łagodne
Umiarkowane
Ciężkie
Niealergiczny
Sezonowy
Całoroczny
Zaostrzający się w pracy
Zawodowy
Łagodne
Umiarkowane
Ciężkie
Obecna
Ryzyko alergii zawodowej
Znacznie
Niewielkie
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
Nasilone
Eozynofilia
IgE całk. > 100 ku/l
Atopia
Rodzinny wywiad atopowy
Uczulenie na alergeny
zawodowe
Palenie
X
X
X
X
X
X
Interakcja
Stosowanie środków
ochrony osobistej
Czas trwania ekspozycji
Organizacja
‐ długi
pracy
‐krótki
Rodzaj i miejsce
wykonywanych zadań
Czynniki środowiskowe
Czynniki
Wysoki
Poziom
drażniące
Niski
Siła działania
Duża
alergizującego
Mała
Czynniki
uczulające
Wysoki
Poziom
Niski
• istotne dla alergenów zbóż i mąki (piekarze i rolnicy)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
64
Piśmiennictwo
•
Red. Pałczyński C, Kieć‐Świerczyńska M., Walusiak J. Alergologia zawodowa. Oficyna
Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź, 2008.
•
Walusiak J. Alergia IgE‐zależna układu oddechowego o etiologii zawodowej u narażonych na
alergeny zbóż i enzymy piekarnicze. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź,
2005.
65
Badania profilaktyczne osób posługujących się bronią
Ewa Wągrowska‐Koski
1.
Wstęp
Ocena predyspozycji zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach czynności zawodowych
dotyczy dwóch grup pracowników:
‐ licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej,
‐ inspektorów transportu drogowego
Orzekając o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do prac wymagających dodatkowych
uprawnień lub wykonywania niektórych czynności należy korzystać często z kilku przepisów prawa, w
których zostały określone zasady uzyskiwania uprawnień, ustanowione minimalne normy
predyspozycji fizycznych i psychicznych oraz standardy dotyczące sposobu oceny niektórych
układów/narządów.
W odniesieniu do pracowników ochrony fizycznej są to:
ƒ
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr.114 poz.740, z późn.
zmianami)
ƒ
Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. nr. 53 poz. 549 ze zmianami‐ tekst
jednolity Dz. U. nr 52, poz. 525 z 2004r.)
oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
Zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, obowiązki i uprawnienia inspektora transportu
drogowego określa Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U
2007r. nr 125, poz. 874), a warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych
wydany na tej podstawie odrębny przepis prawa.
Do badań profilaktycznych przeprowadzanych dla celów określonych w Kodeksie pracy obu w/w grup
zawodowych stosuje się przepisy ustawy Kodeks pracy i wydane na tej podstawie Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69., poz.332 ze zm.)
Dla prawidłowej oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i oceny zdolności fizycznej i
psychicznej do wykonywania zadań zawodowych, które wiążą się m.in. z używaniem broni palnej,
konieczna jest znajomość zadań oraz uprawnień, jakie mają pracownicy ochrony fizycznej i
inspektorzy transportu drogowego.
66
1. Zawód pracownika ochrony fizycznej staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny
w Polsce. W zależności od rodzaju wykonywanych zadań ich uprawnienia są różne. Pracownik
ochrony może wykonywać swoje zadania:
•
w ramach wewnętrznej służby ochrony (czyli uzbrojonych i umundurowanych zespołów
pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych powołanych do ich ochrony)
albo
•
na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie ochrony osób i mienia.
Realizacja większości zadań z zakresu ochrony wymaga uzyskania licencji pracownika ochrony
fizycznej I lub II stopnia. Licencje wydaje, w formie decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzki Policji.
Ustawa definiuje ochronę osób jako działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia,
zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia ‐ to działania zapobiegające przestępstwom i
wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych
zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Licencjonowany pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań w granicach chronionych obiektów i
obszarów ma prawo:
•
ustalić uprawnienia do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz
legitymować osoby, w celu ustalenia ich tożsamości,
•
wezwać osoby nieuprawnione lub zakłócające porządek do opuszczenia chronionego obszaru
bądź obiektu,
•
ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego oraz dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania ich policji,
•
stosować środki przymusu bezpośredniego, w zakresie odpowiadającym potrzebom
wynikającym z istniejącej sytuacji, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub
odparcia ataku na pracownika ochrony.
W szczególnych, określonych niżej sytuacjach, pracownik ma prawo do użycia broni:
a) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika
ochrony albo innej osoby
b) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika
ochrony albo innej osoby,
c) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi
ochrony,
67
d) w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby,
wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
2. Zadania inspektora transportu drogowego to przede wszystkim działania kontrolne:
•
dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na
potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
•
ruchu drogowego w zakresie transportu, a w tym stanu technicznego pojazdów;
•
przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych
przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;
•
przestrzegania
zasad
i
warunków
dotyczących
przewozu
drogowego
towarów
niebezpiecznych;
•
kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu
mechanicznego.
Wykonując swoje zadania inspektor jest między innymi uprawniony do: wstępu do pojazdu, kontroli
zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo‐kontrolnych lub tachografu cyfrowego,
kontrolowanie masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego, wstępu
na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w
dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność.
Inspektor ma również prawo, w sytuacjach określonych w ustawie, do:
1) stosowania środków przymusu bezpośredniego;
2) używania broni palnej.
Uwzględniając zakres obowiązków i uprawnień pracownika ochrony fizycznej i inspektora transportu
drogowego oraz odpowiedzialność wynikającą z charakteru wykonywanych zadań nie ulega
wątpliwości, że wymagania zdrowotne wobec obu tych grup zawodowych powinny być wysokie.
Pracownicy powinni być świadomi odpowiedzialności wynikającej z zakresu swoich obowiązków i
środków, jakie im przysługują. W przypadku wykonywania zadań ochrony osób i mienia ryzyko
bezpośredniej konfrontacji z przestępcą jest bardzo duże, z kolei w pracy inspektora transportu
drogowego należy liczyć się z różnymi, często niebezpiecznymi reakcjami kontrolowanych kierowców.
Najważniejsze cechy osobowości pracownika ochrony to umiejętność logicznego myślenia, brak
podatności na emocje, zdolność do działania w stresie, opanowanie, a także sprawność fizyczna.
Charakter i okoliczności w jakich wykonują swoje obowiązki zawodowe pracownicy ochrony fizycznej
i inspektorzy transportu drogowego upoważnia do uznania, że są to prace wymagające pełnej
sprawności psychoruchowej.
68
Zagrożenia dla zdrowia wynikają głównie z niekorzystnych czynników psychospołecznych ‐ stres‐
związany z odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji, często z narażania
życia. Dodatkowym czynnikiem jaki może niekorzystnie wpływać na zdrowie jest praca zmianowa, u
ochroniarzy często w porze nocnej.
Jednym z warunków wymaganych od osoby ubiegającej się o wydanie licencji jest potwierdzenie,
orzeczeniem lekarskim,
zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań i czynności
odpowiednio do rodzaju i stopnia licencji.
Zakres i tryb wykonywania badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
23 marca 1999r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających
licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. nr 30 poz. 299 ze zmianą z dn. 10 sierpnia 2000r. Dz. U.
nr. 81 poz. 917)
Kandydaci na inspektorów oraz inspektorzy transportu podlegają badaniom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2002r. w sprawie warunków i trybu
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. nr
12, poz. 117).
Zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się
o pozwolenie na broń lub posiadająca pozwolenie na broń, reguluje odrębna podstawa prawna ‐
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. nr. 79 poz. 898,
ze zmianą z dn. 6 maja 2002r. Dz. U. nr. 68, poz. 630.)
Zastosowanie ma również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie
wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość
wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz. U. z 2006r. nr 2, poz. 14).
Z w/w przepisów prawa wynika również obowiązek okresowego poddawania się badaniom lekarskim
i psychologicznym przeprowadzanym w celu oceny ich zdolności fizycznej i psychicznej do
wykonywania czynności zawodowych, które wiążą się m.in. z używaniem broni palnej – w przypadku
pracowników ochrony fizycznej co 3 lata, a inspektorów transportu drogowego zgodnie z terminami
badań okresowych przeprowadzanych do celów określonych w Kodeksie pracy.
W przypadku inspektorów transportu drogowego badania określone w/w przepisem prawa są
równorzędne z badaniami, o których mowa w art.229 ustawy Kodeks pracy, natomiast przepis
prawa dotyczący badań w celu uzyskania licencji nie wypełnia tego obowiązku.
69
2.
Badanie lekarskie
2.1
Częstotliwość badań
2.1.1
Częstotliwość badań licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
Co 3 lata
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.1.2
Częstotliwość badań inspektorów transportu drogowego
Badanie wstępne
Przed podjęciem pracy
Badanie okresowe
Co 3 lata
Wcześniejsze
badania okresowe
W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w
związku z wykonywaną pracą
W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą
wpływać na zdolność badanej osoby do kierowania pojazdami*
* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do
pracy
2.2
Schemat badania lekarskiego
2.2.1
Dodatkowe
konsultacje
specjalistyczne
i
badania
pomocnicze
licencjonowanych
pracowników ochrony fizycznej
70
okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne
Badanie wstępne
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
okulistyczne, psychiatryczne, w zależności od wskazań neurologiczne,
laryngologiczne
Badanie okresowe
2.2.2
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze inspektorów transportu
drogowego
okulistyczne, badanie psychiatryczne i otolaryngologiczne
Badanie wstępne
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne
Badanie okresowe
badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i
zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku
badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie
od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne
badania laboratoryjne
2.3 Uwagi dotyczące badania lekarskiego
Zakres badań pracowników ochrony fizycznej powinien obejmować:
1. Badania lekarskie:
1) badanie ogólne stanu zdrowia, w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę
narządu ruchu,
2) badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne,
71
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego
badanie ogólne stanu zdrowia,
2. Badanie psychologiczne obejmujące w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę
osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu
dojrzałości społecznej.
Zakres badań inspektorów transportu drogowego powinien obejmować:
1. Badania lekarskie
1) badanie ogólne stanu zdrowia,
2) badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i
otolaryngologiczne.
2. Badanie psychologiczne obejmujące w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i
opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie
poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.
3.
Ocena zdolności do pracy
Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników ochrony fizycznej i inspektorów
transportu drogowego powinien uwzględnić;
•
przeciwwskazania wynikające z istniejących przepisów prawa,
•
ustalić czy w przepisach prawa zostały określone standardy (minimalne wymagania
zdrowotne)
•
czy są możliwe odstępstwa od standardów
•
sprawność jakich układów/narządów jest istotna dla bezpiecznego wykonywania zadań i
wykorzystywania uprawnień (stwierdzenie u osoby badanej istnienie lub brak określonych
schorzeń i stopnia ich zaawansowania)
Do bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla obu grup
pracowników wynikających z uprawnieniami do posługiwania się bronią należą:
-
zaburzenia psychiczne, określone w ustawie z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego i rozporządzeniu MZ w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń
funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń
-
istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
-
uzależnienie od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
-
niespełnienie określonych przepisem prawa kryteriów dla narządu u wzroku, opisanych w
tabeli nr 2 niniejszej monografii w rozdziale „Prace wymagające odpowiedniej sprawności
72
narządów zmysłu w pozycji „Praca związana z posługiwaniem się bronią”. Przy ostrości
wzroku każdego oka co najmniej 0,5 korekcja okularowa lub soczewkami kontaktowymi jest
dopuszczalne pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. Przy ostrości wzroku
każdego oka poniżej 0,5 dopuszczalna jest korekcja w granicach: ±4,0 Dsph ±2,0 Dcyl;
dopuszczalna anizometropia ±3,0 D.
-
incydenty utraty przytomności (niezależnie od przyczyny)
-
ubytek słuchu upośledzający możliwość porozumiewania się (społeczna wydolność słuchu),
zaburzenia równowagi.
Wobec
inspektorów
transportu
drogowego
należy
również
uwzględnić
bezwzględne
przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami silnikowymi wynikające z Ustawy z dn. 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908, ze
zmianami) i przepisu wykonawczego ‐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w
sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
(DzU z 2004 r. nr 2, poz. 15)
Do kierowania pojazdami silnikowymi wymagana jest sprawność pod względem fizycznym i
psychicznym, możliwe jest odstępstwo w przypadku niepełnosprawności fizycznej po uzyskaniu
pozytywnej opinii lekarza.
Do bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym należą:
•
stwierdzenie w wyniku badania lekarskiego aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu,
•
niespełnienie określonych przepisem prawa kryteriów dla narządu u wzroku (ostrość wzroku,
korekcja, rozpoznawanie barw, pole widzenia, widzenie obuoczne, zmierzchowe, wrażliwość
na olśnienie) oraz narządu słuchu i równowagi
•
incydenty utraty przytomności (niezależnie od przyczyny)
Przeciwwskazania względne dla obu grup zawodowych – w zależności od stopnia zaawansowania i
dynamiki procesu chorobowego to:
•
Upośledzenie sprawności układu ruchu
•
Schorzenia układu sercowo‐naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa z
częstymi zaostrzeniami, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
•
Cukrzyca insulinozależna
73
Download