Warszawa, dnia 10.11.2016 ……… ZAPYTANIE OFERTOWE

advertisement
Warszawa, dnia 10.11.2016
………
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:
 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
 Wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0531/16 pn. „Wdrożenie technologii produkcji
bezpiecznych fotobiologicznie opraw LED o podwyższonej skuteczności”
 Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
I.
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
ZAMAWIAJĄCY
PXF Lighting Jacek Bieniak
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
9510026664
010635423
II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Oprogramowanie laboratorium, w tym:
1. CZĘŚĆ 1: Program komputerowy typu CAD, pozwalający na generowanie geometrii przestrzennej
projektowanego detalu, tworzenie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych – 1 szt.
2. CZĘŚĆ 2: Program komputerowy do analizy fotometrycznej, pozwalający na kompleksową ocenę
wydajności konstrukcji optycznych, umożliwiający projektowanie wirtualnych prototypów. Program
powinien posiadać wbudowany moduł CAD i mieć możliwość współpracy z innymi programami typu
CAD – 1 szt.
III.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Minimalna funkcjonalność przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ 1:
1. Program komputerowy typu CAD:
a) Możliwość modelowania powierzchni, brył i hybrydowego geometrii o dowolnym stopniu złożoności w
tym również wymagających narzędzi specjalistycznych: kopuły, swobodnego formowania,
kształtowania powierzchni granic. Tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył. Możliwość
tworzenia konfiguracji części i złożeń.
b) Modelowanie arkuszy blach i konstrukcji spawanych w środowisku wieloobiektowym.
c) Narzędzia wspomagające projektowanie form.
d) Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywania typoszeregów w pojedynczym pliku.
Współpraca z plikami arkuszy kalkulacyjnych w celu automatyzacji tworzenia konfiguracji.
e) Rysunki 2D. Możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami oraz eksportu
zestawienia materiałów ze złożenia lub rysunku do wydruku, lub do importu do systemu ERP/MRP.
f) Możliwość sprawdzenia norm.
g) Obliczenia i symulacje. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej oceny
wpływu projektu na środowisko i optymalny dobór materiałów, geometrii części i miejsc
zaopatrzenia/wykonania. Możliwość przeprowadzenia wstępnej symulacji wytrzymałościowej części z
zastosowaniem Metody Elementów Skończonych.
1
h) Możliwość pracy z projektem bez konieczności rozumienia szczegółów oprogramowania. Narzędzia
rozwiązujące konflikty w przedefiniowanych szkicach i proponujące ewentualne zestawy rozwiązań.
Narzędzie zarządzające tworzywem i modyfikacją pochyleń.
i) Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, IAM, SLDDRW, SLDPRT,
SLDASM, SAT, STEP, IGS, STL, Parasolid
j) Bezproblemowa praca (widoczna i edytowalna historia operacji) na istniejącej dokumentacji CAD3D
(SLDDRW, SLDPRT, SLDASM).
k) Możliwość zapisania z poziomu aplikacji CAD dokumentacji (część/złożenie/rysunek płaski wraz z
modelem 3D, z którego został wykonany) do pliku wykonywalnego EXE niewymagającego od odbiorcy
instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji.
l) Moduł do zarządzania dokumentacją projektową zintegrowany z oprogramowanie CAD i możliwy do
zintegrowania z systemem ERP Streamsoft.
m) Moduł do tworzenia schematów i layoutów płytek PCB.
CZĘŚĆ 2:
2. Program komputerowy do analizy fotometrycznej:
a) Projektowanie i analiza układów optycznych, przeprowadzanie symulacji fotometrycznych modeli
opraw oświetleniowych. Program powinien posiadać sparametryzowaną funkcję tworzenia, na bazie
określonych przez projektanta danych wejściowych i wyjściowych, trójwymiarowych modeli
powierzchni odbłyśników i soczewek.
b) Biblioteka źródeł światła zawierająca przynajmniej 900 modeli lamp. Modele lamp powinny opierać się
na rzeczywistych źródłach światła, odwzorowując ich trójwymiarową geometrię oraz właściwości
świetlne.
c) Biblioteka materiałowa zawierająca przynajmniej 600 różnych modeli materiałów. Modele materiałów
powinny uwzględniać dane o odbiciach kierunkowych, transmisyjnych oraz dane o rozpraszaniu
światła (BRDF/BTDF). Dane wykorzystane do konstrukcji modeli powinny opierać się na
fotometrycznych pomiarach rzeczywistych materiałów.
d) Pliki wyjściowe programu zawierające raporty fotometryczne typowe dla opraw wnętrzowych,
drogowych, naświetlaczy, możliwość prezentacji wyników symulacji za pomocą krzywej światłości
podawanej we współrzędnych biegunowych oraz pliki wyjściowe zgodne ze standardem EULUMDAT i
IES.
e) Program powinien mieć możliwość integracji ze środowiskiem programu typu CAD.
IV.
MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ul. Jutrzenki 1, 05-310 Kałuszyn
V.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność załączyć
niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą
rozpatrywane. Wskazane we wzorze parametry techniczne odzwierciedlają minimalne parametry
funkcjonalne zawarte w zapytaniu ofertowym. W razie konieczności prosimy o modyfikację
parametrów przy czym nie mogą być one gorsze niż wymagane w zapytaniu.
2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VI.
3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta
i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający wymaga ofert w PLN lub EUR. Jeśli oferty w EUR nie będą przeliczone na PLN,
Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia po średnim kursie NBP z dnia wystawienia
oferty.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty do
Zamawiającego.
2
7.
8.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
VI.
FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres [email protected]
 w formie papierowej - za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Jutrzenki 73, 02230 Warszawa
VII.
KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 cena netto (PLN) - waga 100%,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za
spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie każda część zamówienia osobno. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady
przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
 Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły
arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
VIII.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 18.11.2016 r. godz. 16:30 do 22.11.2016 r. godz. 16:30
IX.
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą część zamówienia, tj.:
1. CZĘŚĆ 1: Program komputerowy typu CAD.
2. CZĘŚĆ 2:Program komputerowy do analizy fotometrycznej.
X.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 21.11.2016r. 23.11.2016 r. Zamawiający maksymalnie w terminie 2óch dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, o wynikach przeprowadzonego
postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
XI.
1.
2.
3.
4.
5.
ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny, na każdym jego etapie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących kwestii
formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany
warunków złożonej oferty bez jej wycofania.
3
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie,
przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze
zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
9. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
10. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest
dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
o działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
o gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest
niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
o konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
o niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
o niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
XII.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Adam Bieniak pod numerem telefonu +48 519 805 915 i adresem e-mail
[email protected]
XIII.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty.
4
Download