słowiczek astronomiczny - wszechświat - h.kuz

advertisement
słowiczek astronomiczny.doc
(94 KB) Pobierz
Słowniczek astronomiczny
AGN
Jądra galaktyk aktywnych (kwazary, galaktyki Seyferta, blazary i radiogalaktyki), które
promieniują więcej energii niż można by wytłumaczyć obecnością gwiazd.
akrecja
Spadanie rozproszonej materii otaczającej gwiazdę lub planetę na jej powierzchnię.
Szczególnie intensywna w układach podwójnych, w których zachodzi wymiana masy
między składnikami.
akrecyjny dysk
Rotujący dysk gazu i pyłu, który może otaczać różnego rodzaju gwiazdy i inne masywne
obiekty.
anizotropia
Własność Wszechświata polegająca na tym, że wygląda on inaczej, gdy patrzymy w
różnych kierunkach.
aphelium
Najbardziej oddalony od Słońca punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego.
astronomia
Nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich, planet, gwiazd i gwiazdozbiorów.
atmosfera
Gazowa powłoka planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy. Posiadają ją
wszystkie planety oprócz Merkurego. Na ogół są nieprzezroczyste dla promieniowania
widzialnego i całkowicie przesłaniają stałą powierzchnię planety.
atomy
Małe cząsteczki materii, z których składają się wszystkie substancje.
AU
Średnia odległość Ziemi od Słońca - około 149,6 milionów kilometrów; używana do
wyrażania wzajemnych odległości ciał w układach planetarnych.
biały karzeł
Biały karzeł to końcowe stadium ewolucji gwiazdy o masie mniejszej niż 1,4 masy
Słońca, które jest gęstym stygnącym jądrem węglowo-tlenowym świecącym
ultrafioletowym światłem.
blazar
Kwazar, który jest zwartym radioźródłem, w zakresie optycznym i podczerwonym ma
widmo strome oraz polaryzację liniową (3-20 %), wykazuje nieregularne zmiany jasności
oraz kierunku i stopnia polaryzacji w skali dni, we wszystkich zakresach widma. W
widmie blazara mogą występować silne linie emisyjne i absorpycjne.
bolid
Bolid to meteor znacznych rozmiarów, jasnością przewyższający planetę Wenus.
brakująca masa
Hipotetyczna masa, która według niektórych uczonych może istnieć w przestrzeni
kosmicznej i dzięki której Wszechświat ma gęstość krytyczną, czyli wartość omega
równą 1. Masy tej musiałoby być 10 razy więcej niż udało się do tej pory wykryć.
brązowy karzeł
Brązowe karły są to obiekty gwiazdopodobne o masie zbyt małej (poniżej 8% masy
Słońca - 80 mas Jowisza), by mogły zachodzić w nich reakcje przemiany wodoru w hel,
które są głównym źródłem energii gwiazd ciągu głównego. Od gazowych planet odróżnia
je to, że często występują same w przestrzeni. Pierwszego brązowego karła
zaobserwowano w 1995 roku. Określa się je czasem mianem niewypałów, nieudanych
gwiazd, bądź superplanet.
cefeida
Jest to typ gwiazd zmiennych, w których zmiany jasności następują w wyniku
okresowych pulsacji gwiazdy.
chromosferyczny rozbłysk
Jeden z elementów aktywności Słońca; rozbłyski chromosferyczne zachodzą w
chromosferze i polegają na gwałtownym (w ciągu kilku minut) pojaśnieniu relatywnie
małego obszaru (mniej niż 0,1% powierzchni Słońca).
ciało niebieskie
Sztuczne lub naturalne obiekty znajdujące się w przestrzeni kosmicznej.
ciemna materia
Ciemna materia, zwana także brakującą masą, buduje 90% Wszechświata. Niestety co do
jej składu i konsystencji wciąż naukowcy nie są pewni, pomimo istnienia olbrzymiej
ilości teorii na ten temat. Jest to materia we Wszechświecie, którą wykrywamy dzięki jej
oddziaływaniu grawitacyjnemu, ale której nie widzimy. Ciemną materię złożoną z
cząstek o niewielkich przypadkowych prędkościach, które łatwo się grupują pod
wpływem grawitacji, nazywamy zimną materią. Ciemna materia złożona z cząstek o
dużych typowych prędkościach, które w związku z tym trudno się grupują, nosi nazwę
gorącej ciemnej materii.
czarna dziura
Obiekt o masie tak zwartej, że nawet światło nie może się wydostać spod wpływu jego
silnego pola grawitacyjnego. Z zewnątrz ciało takie będzie czarne. Prawdopodobnie
niektóre masywne gwiazdy po wyczerpaniu swojego paliwa jądrowego zapadają się pod
własnym ciężarem, tworząc czarną dziurę.
czas Greenwich
Czas oparty na uśrednionym w zakresie roku ruchu obrotowym Ziemi. Punktem
początkowym doby w tym systemie jest dolna kulminacja Słońca na południku 0
(Greenwich).
czas Hubble'a
Odwrotność stałej Hubble'a. Czas Hubble'a jest dobrym przybliżeniem wieku
Wszechświata. Aby otrzymać dokładniejsze oszacowanie, należy znać jeszcze wartość
omega, ponieważ tempo ekspansji zmienia się w czasie.
czerwony olbrzym
Gwiazda o dużych rozmiarach i stosunkowo niskiej temperaturze powierzchni; czerwone
olbrzymy zawdzięczają swój charakterystyczny kolor niewielkiej temperaturze fotosfery.
deszcz meteorytów
Jednoczesny spadek na dany teren dużej liczby meteorytów, pochodzących z rozpadu
większego meteoroidu w atmosferze.
Dopplera efekt
Zmiana częstości obserwowanej fali, wywołana względnym ruchem źródła fali i
obserwatora.
Droga Mleczna
Nasza galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny wraz Ziemią; widoczna na
niebie jako jasna smuga, jej centrum znajduje się w konstelacji Strzelca.
druga zasada termodynamiki
Prawo fizyczne sformułowane w XIX wieku, które mówi, że każdy izolowany układ staje
się wraz z upływem czasu coraz bardziej nieuporządkowany.
dylatacja czasu
Dylatacja czasu to wydłużenie czasu, efekt opóźnienia zegara będącego w ruchu w
stosunku do zegara spoczywającego w układzie inercjalnym.
dysk protoplanetarny
Pyły i gazy znajdujące się wokół młodej gwiazdy, tworzące pewnego rodzaju dysk.
ekliptyczne współrzędne
Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płaszczyzną podstawową jest
płaszczyzna ekliptyki, a kierunkiem podstawowym - kierunek ku punktowi Barana.
eklipytka
Wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny ruch Słońca,
będący odbiciem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca.
ekspansja wykładnicza
Niezwykle szybkie rozszerzanie się przestrzeni, gdy odległość między dwoma
dowolnymi punktami jest wykładniczą funkcją czasu. Według inflacyjnego modelu
Wszechświata we wczesnych etapach ewolucji Kosmosu przeszedł on przez krótką fazę
wykładniczej ekspansji, podczas której jego rozmiary ogromnie wzrosły.
elipsa
Spłaszczone koło podobne do owalu, Ruch planet odbywa się po orbitach eliptycznych.
fałszywa próżnia
Pozorny kształt Księżyca lub planety oglądanej z Ziemi, np. pełnia lub sierp Księżyca.
Obszar przestrzeni, który wydaje się pusty, ale w rzeczywistości zawiera utajoną energię.
Gdy energia ta zostaje uwolniona, fałszywa próżnia się rozpada.
faza
Pozorny kształt Księżyca lub planety oglądanej z Ziemi, np. pełnia lub sierp Księżyca.
fluktuacje kwantowe
Ciągłe zmiany własności układu fizycznego spowodowane statystycznym charakterem
natury, wynikającym z mechaniki kwantowej. Fluktuacje kwantowe mogą powodować
powstawanie i znikanie cząstek. Według niektórych teorii cały Wszechświat mógł
powstać z niczego jako fluktuacja kwantowa.
foton
Cząstka elementarna przenosząca oddziaływanie elektromagnetyczne. Światło jest
strumieniem fotonów.
fundamentalne stałe przyrody
Wielkości fizyczne, takie jak prędkość światła lub masa elektrony, stanowiące istotny
element praw fizyki. Sądzi się, że stałe te nie zmieniają się w czasie i są takie same
wszędzie we Wszechświecie. Większość fizyków traktuje te stałe jako zadane własności
Wszechświata.
galaktyczne halo
Sferyczny obszar otaczający dysk galaktyki, przede wszystkim Drogi Mlecznej,
składający się głównie ze starych gwiazd II populacji skupionych w gromady kuliste.
galaktyczne współrzędne
Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płaszczyzną podstawową jest
płaszczyzna równika Galaktyki, a kierunkiem podstawowym - kierunek ku centrum
Galaktyki.
galaktyka
Duże skupisko układów planetarnych, gwiazd i mgławic. Skupisk takich są we
Wszechświecie miliardy.
galaktyka karłowata
Typ galaktyk o małych rozmiarach, poniżej 2 kpc, i małej jasności absolutnej.
gęstość krytyczna
Graniczna wartość średniej gęstości materii we Wszechświecie. Wszechświat o gęstości
przekraczającej tę wartość jest zamknięty. Średnią gęstość materii we Wszechświecie
oblicza się, mierząc ilość masy zawartej w dużym obszarze przestrzeni, który obejmuje
wiele galaktyk, i dzieląc ją przez objętość tego obszaru. Gęstość krytyczna jest określona
przez obecne tempo ekspansji Wszechświata.
globula
Ciemna mgławica pyłowa, stosunkowo niewielkich rozmiarów (0,1 - 1,0 pc), widoczne
na tle mgławic jasnych.
grawitacja
Siła, z jaką Ziemia lub inne ciała niebieskie przyciągają przedmioty. Grawitacja
utrzymuje planety na orbitach dookoła Słońca.
grawitacyjne zapadanie
Nieograniczone kurczenie się pod wpływem siły ciążenia obiektów, które nie mogą
osiągnąć stanu równowagi hydrostatycznej.
gromada galaktyk
Skupisko kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, lub kilkuset galaktyk, tworzących układ
związany grawitacyjnie.
gromada kulista
Bardzo rozległe skupisko gwiazd o charakterystycznym kulistym kształcie. Zawierają
tysiące lub nawet miliony gwiazd. Są one widoczne w naszej galaktyce i w galaktykach
sąsiednich.
gromada otwarta
Luźne nagromadzenie gwiazd o niezdefiniowanym kształcie. Możemy wiele z nich
zobaczyć na niebie. Dwie z nich, Hiady i Plejady, są łatwe do odnalezienia. Plejady są
gwiazdami młodymi i resztka gazów pozostałych z pierwotnej mgławicy może być na
nich nadal widoczna. Hiady są gromadą duża starszą. Gromady otwarte mogą zawierać
od około dwunastu do wielu setek gwiazd.
gwiazda
Ciało niebieskie świecące własnym światłem pochodzącym z przemian jądrowych
zachodzących w ich wnętrzu.
gwiazda magnetyczna
Gwiazda mająca silne pole magnetyczne o indukcji rzędu 0,1 tesli i większej.
gwiazda neutronowa
Niewielka gwiazda - o średnicy 10-100 km - której gęstość na skutek zapadnięcia
grawitacyjnego jest porównywalna do gęstości jądra atomowego.
gwiazda nowa
Ciasny układ podwójny składający się z białego karła i często czerwonego olbrzyma, z
którego następuje przepływ materii w kierunku mniejszego towarzysza; wybuch
termojądrowy gromadzonej materii prowadzi do nagłego wzrostu jasności układu
podwójnego.
gwiazda nowa karłowata
Ciasne układy podwójne, składające się z gwiazdy pokroju Słońca oraz białego karła,
ściągającego od niej materię. Wybuch następuje w wyniku niestabilności w dyskach
materii otaczającej białego karła. Zachowanie gwiazd nowych karłowatych jest bardzo
podobne do zachowania gwiazd nowych. Tutaj jednak, skala zjawisk jest mniejsza.
Gwiazda Polarna
Inaczej "Gwiazda Biegunowa", gwiazda widoczna najbliżej północnego bieguna
niebieskiego. Obecnie jest nią najjaśniejsza gwiazda Małej Niedźwiedzicy.
gwiazda poranna
Inaczej "jutrzenka", popularna nazwa planety Wenus, gdy jest widoczna nad horyzontem
przed wschodem Słońca.
gwiazda wieczorna
Popularna nazwa planety Wenus, gdy jest widoczna nad horyzontem po zachodzie Słońca
na zachodniej stronie nieba.
gwiazda supergęsta
Gwiazda, której ciśnienie wewnętrzne pochodzi głównie od zdegenerowanego gazu
cząstek elementarnych; są to przede wszystkim białe karły i gwiazdy barionowe.
gwiazda supernowa
Masywne gwiazdy ulegające znacznemu pojaśnieniu wskutek eksplozji; wyróżnia się
supernowe typu I i II.
gwiazda zmienna
Gwiazda zmieniająca swoją jasność w czasie.
gwiazdy okołobiegunowe
Gwiazdy nie zachodzące lub nigdy nie wschodzące dla danego miejsca na Ziemi.
gwiazdy podwójne
Układy złożone z dwóch gwiazd krążących wokół wspólnego środka masy.
gwiazdy stałe
Nazwa gwiazd używana w starożytności i średniowieczu dla odróżnienia ich od planet.
gwiazdy szybkie
Gwiazdy o prędkościach radialnych większych od około 65 km/s. W większości są to
podolbrzymy i karły typów widmowych późniejszych niż F5.
gwiazdy wielokrotne
Układy zawierające trzy i więcej gwiazd, które są widziane gołym okiem jako gwiazda
pojedyncza.
gwiazdy zaćmieniowe
Gwiazdy podwójne, których zmiany jasności są następstwem okresowego zasłaniania
jednej gwiazdy przez drugą.
gwiazdozbiory
Grupa gwiazd na niebie, której nazwa jest związana z jej kształtem. Całe niebo
podzielono na 88 gwiazdozbiorów.
hel
Gaz szlachetny, druga co do częstości występowania substancja we Wszechświecie.
hipoteza braku brzegów
Gaz szlachetny, druga co do częstości występowania substancja we Wszechświecie.
Warunek początkowy dla Wszechświata zaproponowany przez Stephena Hawkinga i
Jamesa Hartle'ego. Hipoteza ta obejmuje przeformułowanie matematyki ogólnej teorii
względności tak, że czas zostaje zastąpiony przez współrzędną przestrzenną i w efekcie
mamy do czynienia z 4 wymiarami przestrzennymi zamiast 3 przestrzennych i jednego
czasowego. Hawking i Hartle utrzymują, że geometria takiego modelu Wszechświata
powinna być analogiczna do geometrii sfery, to znaczy nie mieć żadnych brzegów. Gdy
ten warunek brzegowy wyrazi się z powrotem poprzez zwykły czas i przestrzeń,
przyjmuje on postać warunku początkowego dla Wszechświata. Hipoteza ta została
sformułowana na podstawie kwantowomechanicznych obliczeń zachowania się
wczesnego Wszechświata, chociaż obliczenia takie nie są jeszcze kompletne ze względu
na brak spójnej teorii kwantowej grawitacji.
horyzont
Maksymalna odległość, na jaką może spoglądać obserwator. W kosmologii horyzont
odpowiada odległości, jaką przebyło światło od początku Wszechświata. Obiekty
znajdujące się dalej pozostają dla nas niewidoczne, ponieważ ich światło nie zdążyło
jeszcze do nas dotrzeć.
inflacja chaotyczna
Odmiana inflacyjnego modelu Wszechświata, według której przypadkowe fluktuacje
kwantowe ciągle tworzą nowe Wszechświaty.
jasność
Wielkość opisująca ilość energii wysyłanej przez obiekt astronomiczny w jednostce
czasu, analogiczna do mocy żarówki.
jednorodność
W kosmologii jednorodność oznacza własność polegającą na tym, że dowolny,
odpowiednio duży obszar Wszechświata wygląda tak samo jak inny taki obszar.
Większość modeli kosmologicznych zakłada jednorodność.
jednostka astronomiczna
Średnia odległość Ziemi od Słońca - około 149,6 milionów kilometrów; używana do
wyrażania wzajemnych odległości ciał w układach planetarnych.
karzeł
Gwiazda należąca do klasy jasności V według klasyfikacji Morgana-Keenana. Gwiazdy
tego typu nazywa się też gwiazdami ciągu głównego.
katalog przesunięć ku czerwieni
Usystematyzowany zbiór przesunięć ku czerwieni dla dużej liczby galaktyk znajdujących
się w pewnym obszarze nieba. Przesunięcia ku czerwieni są miarą prędkości ucieczki
galaktyk.
kometa
Drobne ciało niebieskie poruszające się w Układzie Słonecznym po orbicie na ogół o
dużym mimośrodzie. Obserwowana w czasie jej zbliżania do Słońca, zwykle składająca
się z jądra oraz gazowopyłowej otoczki, rozbudowująca się w zawierającej jądro i głowę
komety i w rozległy warkocz.
kosmiczne promieniowanie tła
Przenikające wszystko morza fal radiowych, dobiegających ze wszystkich kierunków w
przestrzeni. Bywa nazywane promieniowaniem tła, promieniowaniem reliktowym lub też
kosmicznym promieniowaniem mikrofalowym. Według teorii Wielkiego Wybuchu
promieniowanie to powstało w wyniku zderzeń cząstek w młodym, gorącym
Wszechświecie i jednorodnie wypełniło cała przestrzeń. Oddziaływanie promieniowania
z materią ustało, gdy Wszechświat liczył sobie około 300 tysięcy lat, a od tego czasy
rozchodzi się ono swobodnie w przestrzeni kosmicznej. Promieniowanie to ma teraz
postać fal radiowych.
kosmologia kwantowa
Dziedzina kosmologii zajmująca się Wszechświatem w okresie do 10-43 sekundy po
Wielkim Wybuchu, gdy niezwykle istotną rolę odgrywały zarówno efekty
kwantowomechaniczne, jak i grawitacja.
Księżyc
Jedyny naturalny satelita Ziemi, zarazem jej najbliższy astronomiczny sąsiad i
najjaśniejszy oprócz Słońca obiekt na niebie.
kula niebieska
Twór geometryczny - sfera o dowolnym promieniu, w środku której znajduje się
obserwator; pojęcie pomocne w określaniu kierunków do ciał niebieskich na niebie.
kwantowa grawitacja
Teoria grawitacji, która zawierałaby mechanikę kwantową. Na razie nie dysponujemy
zupełną i spójną teorią kwantowej grawitacji, chociaż istnieją teorie kwantowe opisujące
wszystkie pozostałe siły przyrody.
kwazar
(ang. quasi - stellar radiosources), jest to najbardziej odległy obiekt pozagalaktyczny,
który jest centrum wysokoenergetycznej galaktyki. Odległość kwazarów jest tak wielka,
że ich światło wyczerpało się, zanim została utworzona Ziemia.
MACHO
Akronim od Massive [Astrophysical] Compact Halo Objects, czyli masywne
[astrofizyczne] zwarte obiekty występujące w halo galaktycznym.
materia międzygwiazdowa
Ogólna nazwa różnych form materii rozproszonych nie mających tak określonych
struktur jak gwiazdy - najczęściej silnie rozrzedzony gaz z domieszką pyłu.
meteor
Potocznie "spadająca gwiazda". Fragment komety lub planetoidy, który spadając na
Ziemię świeci w wyniku tarcia o atmosferę.
meteoryt
Meteoryt to część meteoru, która spadła na Ziemię. Duży meteoryt może być przyczyną
powstania krateru.
meteorytów deszcz
Jednoczesny spadek na dany teren dużej liczby meteorytów, pochodzących z rozpadu
większego meteoroidu w atmosferze.
meteorytyka
Nauka zajmująca się badaniem meteorytów, ich składu chemicznego i mineralnego,
struktury, właściwości fizycznych oraz wszelkich zjawisk związanych z ich spadaniem
na powierzchnię Ziemi.
metryka Robertsona - Walkera
Matematyczny opis geometrycznych właściwości jednorodnego i izotropowego
Wszechświata. Wszystkie modele kosmologiczne Friedmana wykorzystują metrykę
Robertsona - Walkera.
mgławica
Obłok gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd. Może być
miejscem narodzin nowej gwiazdy lub pozostałością po zgasłej gwieździe.
minuta kątowa
Jednostka miary kątowej równa 1/60 stopnia.
model de Sittera
Szczególne rozwiązane równań kosmologicznych Einsteina, znalezione przez Wilhelma
de Sittera w 1917 roku, W modelu tym przestrzeń rozszerza się w szybkim,
wykładniczym tempie. Rozwiązanie to różni się zasadniczo od rozwiązań Friedmana i
Lemaitre'a, w których ekspansja zachodzi w znacznie wolniejszym tempie. Rozwiązania
typu tych, które znaleźli Friedman i Lemaitre, stały się elementami standardowego
modelu Wielkiego Wybuchu. Według zaproponowanych niedawno modyfikacji tego
modelu, takich jak model inflacyjny, na początku swego istnienia Wszechświat przeszedł
przez okres wykładniczej ekspansji, czyli przez fazę opisywaną rozwiązaniem de Sittera.
model Einsteina - de Sittera
Szczególne rozwiązane równań kosmologicznych Einsteina, w którym Wszechświat jest
płaski.
model mixmaster
Niefriedmanowski model kosmologiczny, w którym Wszechświat jest początkowo silnie
anizotropowy. Anizotropie te w biegiem czasu się zmniejszają stopniowo.
model naleśnika
Model powstawania galaktyk, w którym pierwsze struktury, jakie uformowały się z
jednorodnego początkowego gazu, miały bardzo duże rozmiary.
model oscylującego Wszechświata
Model Wszechświata, w którym przechodzi on wielokrotnie przez kolejne cykle
rozszerzania się i kurczenia.
model stanu stacjonarnego
Model Wszechświata, w którym nie zmienia się on w czasie. Współczesny model stanu
stacjonarnego zaproponowano pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Model Wielkiego
Wybuchu nie jest modelem stanu stacjonarnego.
model Wielkiego Wybuchu
Ewolucyjny model kosmologiczny, według którego Wszechświat powstał około 10
miliardów lat temu, rozpoczynając swe istnienie od stanu niezwykle wysokiej gęstości i
temperaturze. Od tego czasu Wszechświat rozszerza się, rozrzedza i ochładza.
Przewidywanie modelu Wielkiego Wybuchu, że wszystkie odległe galaktyki oddalają się
od naszej Drogi Mlecznej, jest zgodne z obserwacjami.
model zimnej ciemnej materii
Teoretyczny model wyjaśniający grupowanie się galaktyk i innych skupiskach materii w
przestrzeni kosmicznej. Model ten opiera się na inflacyjnym modelu Wszechświata,
zakłada, że Wszechświat jest płaski oraz że "brakująca masa" składa się z wolno
poruszających się i łatwo grupujących cząstek.
modele Friedmana
Ogólna klasa modeli kosmologicznych, w których się zakłada, że Wszechświat w dużych
skalach jest jednorodny i izotropowy, oraz dopuszcza się ewolucję Wszechświata w
czasie. Większość obliczeń w ramach standardowego modelu Wielkiego Wybuchu
przeprowadza się przy założeniu kosmologii friedmanowskiej.
nadolbrzym
Gwiazda o największych rozmiarach i jasności absolutnej, zaliczana do Ia i Ib klasy
jasności.
NASA
Akronim od National Aeronautics and Space Administration (ang. Narodowa Agencja
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) - amerykański organ rządowy odpowiedzialny za
planowanie, koordynację, realizację oraz finansowanie programu badań kosmicznych
oraz rozwoju astronautyki i lotnictwa cywilnego. Utworzony w 1958 roku przez Kongres
USA, zastąpił NACA (National Advisory Commitee for Aeronautics, utworzony w 1915
roku).
neutrino
Cząstka elementarna pozbawiona ładunku elektrycznego o bardzo małej masie, która
oddziałuje z innymi cząstkami tylko za pośrednictwem słabej siły jądrowej i siły
grawitacyjnej.
neutron
Rodzaj cząstki elementarnej, która wraz z protonem wchodzi w skład jądra atomowego.
Neutron nie ma ładunku elektrycznego i składa się z trzech kwarków.
nowa
Nagłe rozbłyśnięcie małej gwiazdy spowodowane zmianami w jej wnętrzu.
nowa teoria inflacyjna
Pochodząca z roku 1982 modyfikacja pierwotnego inflacyjnego modelu Wszechświata,
Chociaż pierwotny model rozwiązywał niektóre problemy kosmologiczne, prowadził
również do wniosku, że w trakcie epoki inflacyjnej Wszechświat staje się bardzo
niejednorodny i zawiera pęcherzyki pustej przestrzeni otoczone przez ośrodek
zawierający energię. W nowej teorii inflacyjnej takie pęcherzyki już się nie pojawiają,
chociaż Wszechświat również przechodzi przez krótką fazę niezwykle szybkiej ekspansji.
Ogólna Teoria Względności
Popularna nazwa teorii grawitacji opublikowanej przez Alberta Einsteina w 1915 roku,
zgodnie z którą siła grawitacji wynika z lokalnej zniekształceń czasoprzestrzeni.
obiekty bliskie Ziemi
Komety krótkookresowe i planetoidy bliskie Ziemi, które zagrażają naszej planecie.
obiekty pasa Kuipera
Obiekty astronomiczne znajdujące się poza orbitą Neptuna. W pasie tym krąży ok. 70 tys.
obiektów, których średnica przekracza 100 km i jest ton miejscem, w którym swój
początek mają komety krótkookresowe. Pierwszym obiektem pasa Kuipera jest Pluton,
który do 2006 r. należał do grupy planet Układu Słonecznego.
obłok molekularny
Obłok międzygwiazdowy składający się z odpowiedniej ilości wodoru i o dość niskiej
temperaturze, która umożliwia tworzenie molekuł wodoru. Jest to miejsce powstawania
gwiazdy.
obłok Oorta
Największa struktura Układu Słonecznego będąca sferycznym obłokiem gazów, pyłów i
planetoid, które otacza Słońce ze wszystkich stron w odległości 300-100 tys. jednostek
astronomicznych. W obłoku Oorta swój początek mają komety długookresowe.
olbrzym
Gwiazda III klasy jasności; ciąg olbrzymów stanowi niejednorodną grupę gwiazd, wśród
których spotykamy gwiazdy na różnych etapach ewolucji.
omega
Stosunek średniej gęstości materii we Wszechświecie do gęstości krytycznej, koniecznej
do ostatecznego zatrzymania ekspansji Wszechświata. We Wszechświecie otwartym
omega przyjmuje zawsze wartość mniejszą od 1, w zamkniętym większą od 1, a we
wszechświecie płaskim jest zawsze równa 1. Jeśli tylko omega różni się od 1, podlega
zmianom w czasie, jej wartość zaś stale maleje w otwartym i rośnie w zamkniętym
wszechświecie. Z obserwacji wynika, że w naszym Wszechświecie jest równa około 0,1,
chociaż pomiary te są trudne i obarczone zwykle dużą niepewnością.
orbita
Droga planety lub innego ciała niebieskiego wokół większego ciała, np. Słońca.
osobliwość
Miejsce w przestrzeni lub w czasie, w którym jakaś wielkość, na przykład gęstość, staje
się nieskończona. Prawa fizyki nie potrafią opisywać wielkości nieskończonych, a fizycy
wierzą, że w przyrodzie nie istnieją nieskończoności. Wszystkie osobliwości, takie jak
np. osobliwość Schwarzschilda, są więc prawdopodobnie odzwierciedleniem
nieadekwatności naszych teorii, a nie rzeczywistymi własnościami przyrody. Według
ogólnej teorii względności Einsteina Wszechświat rozpoczął się od osobliwości o
nieskończonej gęstości. Fizycy są obecnie przekonani, że odkrycie ulepszonej teorii,
która zawsze w sobie mechanikę kwantową, dowiedzie, że u początku Wszechświata nie
było osobliwości.
osobliwość Schwarzschilda
Środek czarnej dziury. Według ogólnej teorii względności Einsteina cała masa czarnej
dziury jest skupiona z jej środku, w punkcie zwanym osobliwością.
oś
Linia przechodząca przez planetę od bieguna północnego do południowego.
parsek
Jednostka odległości równa około 3,26 roku świetlnego.
planeta
Ciało niebieskie krążące dookoła gwiazdy, obracające się wokół własnej osi i świecące
światłem odbitym od gwiazd.
planeta karłowata
Ciało niebieskie, które spełnia tylko kilka warunków definicji planety i nie może być
zaliczone do planet głównych. Przykładem jest Pluton, który utracił status planety w
2006 r. po sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze, podczas której
zmieniono definicję planety.
planetarny system
Układ złożony z szeregu planet obiegających wspólną gwiazdę.
planetoida
Ciało niebieskie o średnicy mniejszej niż 1000 km, poruszające się wokół ...
Plik z chomika:
h.kuz
Inne pliki z tego folderu:

Akrecja.doc (56 KB)
Biały karzeł.doc (262 KB)
 Brązowy karzeł.doc (264 KB)
 Co widać na niebie.doc (412 KB)
 CZARNE DZIURY.doc (78 KB)

Inne foldery tego chomika:

AGD
archeologia
architektura
biżuteria koralikowa
 Dokumenty



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download