Spis zawartości - BIP - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

advertisement
Numer rejestru
Temat:
14071
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego ziemskiego za lata
2012 - 2013
Zarząd Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1 - 3
85-066 Bydgoszcz
Nazwa i adres
zamawiającego
Nazwa i adres jednostki autorskiej
Z a k ł a d S o z o t e c h n i k i Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 3 85-029 Bydgoszcz
Tel. +48/52/3729161
Faks +48/52/3406285 www.sozo.com.pl
Imię i nazwisko
Data
inż. Stanisław Kryszewski
27.08.2014
mgr inż. Waldemar Woźniak
27.08.2014
Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030-kierownik zespołu
Projektant z zakresu ochrony środowiska- odpady i hałas
Podpis
BYDGOSZCZ SIERPIEŃ 2014 r.
Copyright by Zakład Sozotechniki
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie
i w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów,
bez pisemnej zgody Zakładu Sozotechniki.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
1
Spis treści
1.
WPROWADZENIE .................................................................................................................................2
1.1
1.2
1.3
2.
PODSTAWA PRAWNA .........................................................................................................................2
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ..................................................................................................2
MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA ..................................................................................3
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU BYDGOSKIEGO ...........................................................4
3. STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM (POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA) .......................................5
3.1
3.2
GLEBY .............................................................................................................................................5
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA ....................................................................................................5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Wody powierzchniowe ............................................................................................................................. 5
Wody podziemne ..................................................................................................................................... 7
Zużycie wody ........................................................................................................................................... 8
Gospodarka ściekowa ............................................................................................................................. 8
Gospodarowanie i użytkowanie wodami powierzchniowymi .................................................................... 9
PRZYRODA OŻYWIONA I KRAJOBRAZ (W TYM OCHRONA PRZYRODY) .......................................................9
WARUNKI KLIMATYCZNE I STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO ........................................................10
WARUNKI AKUSTYCZNE ...................................................................................................................10
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE .......................................................................................11
AWARIE PRZEMYSŁOWE ..................................................................................................................11
4. OMÓWIENIE STANU REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I DZIAŁAŃ
EKOLOGICZNYCH W POWIECIE BYDGOSKIM .......................................................................................12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
EDUKACJA EKOLOGICZNA ................................................................................................................12
PLANOWANIE PRZESTRZENNE ..........................................................................................................15
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ................................................................................................16
OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW ..................................................................................17
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB ...............................................................................................17
OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN ..........................................................................................................19
MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, WODOCHŁONNOŚĆ, ENERGOCHŁONNOŚĆ I ODPADOWOŚĆ..............................19
KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SKUTKAMI SUSZY ................20
WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH .......................................................................21
POPRAWA JAKOŚCI WÓD .................................................................................................................22
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .........................................................................23
POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO .................................................................................................25
OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI .........................................................................26
OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI ..........................................................................................26
STAN PROWADZONEJ GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE BYDGOSKIM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 26
5.
DZIAŁANIA STAROSTWA POWIATOWEGO ....................................................................................31
6.
KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINY POWIATU BYDGOSKIEGO ................................................31
7.
PODSUMOWANIE...............................................................................................................................33
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
2
1. Wprowadzenie
1.1 Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn.
zm.) w artykułach 17 i 18 nakłada na Zarząd Powiatu, jako realizację polityki ekologicznej państwa, obowiązek
sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska, który jest uchwalany przez Radę Powiatu. Sporządza się
go, podobnie jak politykę ekologiczną państwa, na 4 lata. Określa on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram
działań proekologicznych, oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych celów Zgodnie z art. 18
ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata kalendarzowe raporty
z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu.
Zarząd Powiatu zrealizował dotychczas powyższy obowiązek sporządzając:
- „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego wraz
z Planem Gospodarki Odpadami za lata 2008 - 2009”,
- „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
powiatu bydgoskiego za lata 2010 – 2011”.
Niniejsze „Sprawozdanie” dotyczy działań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego
aktualizacja na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” i obejmuje lata 2012 – 2013.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
„Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012 - 2015 z perspektywą
na lata 2016 – 2019” to kolejne uaktualnienie programu przyjętego Uchwałą Nr 81/XVI/04 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. Wymieniony Program został skorelowany z Programem Ochrony Środowiska
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (aktualizacja na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 -2018) oraz
wykorzystuje cele i działania ujęte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku
2016”. Działania określone w aktualnym Programie uwzględniają wykonane dotychczas działania oraz aktualne
potrzeby działań w gminach wchodzących w skład Powiatu Bydgoskiego.
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji
powiatowego programu ochrony środowiska.
Przyjęto, że raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” („Program …”) powinien zawierać przede wszystkim opis stanu
istniejącego w powiecie oraz stopień realizacji zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska.
W „Programie ...” sformułowano następujące cele nadrzędne:
- wcielanie wśród społeczeństwa edukacji ekologicznej,
- stosowanie planowania przestrzennego uwzględniającego zasady ochrony środowiska,
- reorganizacja systemu zarządzania środowiskiem,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
- ochrona powierzchni ziemi i gleb,
- ochrona zasobów kopalin,
- podniesienie efektywności użytkowania energii oraz zmniejszenie odpadowości produkcji,
- kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
- poprawa jakości wód,
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
- poprawa klimatu akustycznego,
- ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
-
-
Strona
3
ochrona przed poważnymi awariami,
wdrażanie zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897),
tworzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji,
odpadów opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych), przetwarzania odpadów w celu
przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania,
działania edukacyjne i informacyjne, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków, skupiające
się na kształtowaniu świadomości mieszkańców powiatu w zakresie np.:
- korzystania z opakowań wielokrotnego użytku,
- korzystania z materiałów długotrwałych,
- racjonalnego korzystania z produktów jednorazowego użytku itp.,
- realizacji selektywnej zbiórki odpadów,
- właściwego postępowania z odpadami,
promowaniu przydomowych kompostowni, w których procesom kompostowania poddawane byłyby odpady
komunalne ulegające biodegradacji,
wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem
zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach
termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla
środowiska związanych z ich eksploatacja, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających
wymogów prawa,
wzmacnianie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizacje zadań w zakresie gospodarki
odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie
wykonywania przez nie obowiązków,
wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.
1.3 Materiały wykorzystane do opracowania
Przy opracowaniu sprawozdania zostały wykorzystane dane statystyczne i dane o stanie środowiska, które
są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji oraz materiały i dane przekazane przez gminy z terenu
powiatu bydgoskiego.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą między innymi z:
- danych opublikowanych przez GUS w Warszawie,
- danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,
- danych i informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- materiałów przekazanych przez gminy Powiatu Bydgoskiego,
- materiałów przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
4
2. Ogólna charakterystyka powiatu bydgoskiego
Powiat bydgoski położny jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje 7,8 [%]
jego powierzchni (1.395 km2). Graniczą z nim powiaty: chełmiński, inowrocławski, nakielski, toruński, tucholski,
świecki, żniński. W skład powiatu bydgoskiego wchodzą gminy: Białe Błota, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska,
Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko oraz Solec Kujawski, który obejmuje łącznie 125 sołectw. Siedziba
Starostwa znajduje się w Bydgoszczy.
Rysunek 2-1. Położenie powiatu bydgoskiego
Ludność powiatu bydgoskiego wynosiła:
- na koniec 2012 r. - 109 350 osób, w tym 55 166 kobiet i 54 184 mężczyzn.
- na koniec 2013 r. - 110 565 osób, w tym 55 842 kobiet i 54 723 mężczyzn.
Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2012 r. na terenie powiatu bydgoskiego to 11 310 podmiotów, natomiast
na koniec 2013 r. to 11 769.
W powiecie bydgoskim status miasta posiadają: Koronowo i Solec Kujawski. Sieć osadniczą powiatu tworzą przede
wszystkim wsie, w tym kilka bardzo dużych, np. Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka, Osielsko.
Osady wiejskie, leżące w strefie podmiejskiej Bydgoszczy, pełnią funkcje pozarolnicze (mieszkalnictwo, usługi,
handel), a przede wszystkim spełniają rolę rekreacyjno - wypoczynkową i turystyczną.
Powiat bydgoski ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne. W stolicy regionu krzyżują się ważne linie kolejowe,
drogi międzynarodowe i krajowe.
Jeśli chodzi walory turystyczne powiatu to można zaliczyć do nich: krajobraz, rzeźbę terenu, lasy (zajmujące 41 [%]
powierzchni powiatu), jeziora i rzeki. Ponad jedna trzecia powierzchni powiatu objęta jest różnymi formami ochrony
przyrody.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
5
3. Stan środowiska na terenie powiatu bydgoskiego w okresie
sprawozdawczym (Powiatowy Program Ochrony Środowiska)
3.1 Gleby
Gleby występujące powiatu bydgoskiego mają zróżnicowaną strukturę, co jest skutkiem urozmaiconej morfologii
terenu, jak i przestrzennego rozmieszczenia skał macierzystych, na bazie, których powstaje kompleks glebowy.
Na obszarach wysoczyznowych dominują gleby spoiste (zwięzłe) o wysokiej klasie bonitacji – III i IV (tj. gmina
Dobrcz, Koronowo i Sicienko). Na obszarach równin sandrowych (gmina Koronowo) i tarasów Pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej (Gmina Solec Kujawski, Białe Błota i Nowa Wieś Wielka) gleby piaszczyste o niskiej klasie
bonitacyjnej – V i VI są w przeważającej części porośnięte kompleksami leśnymi, zaś w dolinach rzecznych dominują
gleby organiczne – mady, gytie oraz torfy.
Stan czystości gleb na przestrzeniach rolniczo – leśnych jest zadawalający. W latach 2012 - 2013 przeprowadzono
badania gleb terenów położonych w strefie spływu wód podziemnych do komunalnych ujęć wody
w miejscowościach: Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska, Ciele i Łochowo, gm. Białe Błota, Prądocin i Brzoza,
gm. Nowa Wieś Wielka. Łącznie wykonano badania dla 25 prób w zakresie zawartości metali ciężkich, takich jak:
arsen, bar, chrom, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, a także na zawartość WWA oraz sumy
węglowodorów aromatycznych. Próby pobierane były z przedziału głębokości: 0,0 ÷ 0,3 m. p.p.t. i 1 m p.p.t.
Dotychczas nie stwierdzono skażenia gleb metalami ciężkimi, ani wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA). Poszczególne pierwiastki w glebie występują w ilościach naturalnych.
3.2 Gospodarka wodno - ściekowa
3.2.1 Wody powierzchniowe
Na terenie powiatu występuje zróżnicowany i rozbudowany system wód powierzchniowych, na który składają się:
- naturalne cieki wodne - rzeki: Wisła, Brda, Noteć, Krówka, Kotomierzyca, Struga Młyńska,
- naturalne zbiorniki wodne – jeziora:
 Słupowskie – pow. 119,9 [ha], max. głęb. 34,4 [m],
 Wierzchucińskie Małe – pow. 52,3 [ha], max. głęb.12,7 [m],
 Wierzchucińskie Duże – pow.49,2 [ha], max. głęb.25,0 [m],
 Jezuickie – pow.146,7 [ha], max. głęb. 10,6 [m],
 Borówno – pow.43,8 [ha], max. głęb. 13,1 [m],
 Kusowo – pow.44,0 [ha], max. głęb.9,2 [m],
 Dobrcz – pow. 30,2 [ha], max. głęb. 6,3 [m],
 Łańcuch Jezior Byszewskich : Studzienne – pow. 26,7 [ha], max. głęb. 22,5 [m],
Długie – pow. 42,3 [ha], max. głęb.29,5 [m],
Krzywe – pow. 26,0 [ha], max. głęb. 21,3 [m],
Krosna – pow. 10,6 [ha], max. głęb. 23,0 [m],
-
kanały – Bydgoski, Notecki, Nowy Kanał Notecki, Kanał Zielona Struga, Kanał Chrościański, Struga –
Kanał Augustowski,
sztuczne zbiorniki wodne – Zalew Koronowski, Kanał Lateralny, jezioro zaporowe na rzece Brdzie
w Bożenkowie,
bogaty system rowów melioracyjnych.
Wody powierzchniowe powiązane ze sobą wraz z dużymi kompleksami łąkowymi i leśnymi stanowią ekologiczne
bogactwo powiatu.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
6
Wisła przepływa przez teren województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku o długości 205,3 [km]. Dolina Dolnej
Wisły ujęta została w europejskiej sieci Natura 2000. Na północ od Bydgoszczy płynie Wisła Dolna, natomiast na
południe od Bydgoszczy Wisła Środkowa. W granicach województwa, na Wiśle i jej przyrzeczu ustanowiono
4 jednolite części wód. Zbiornik Włocławski jest częścią odrębną. Nad jej brzegami znajdują się cztery największe
miasta regionu: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Obecnie miasta wraz z zakładami przemysłowymi
odprowadzającymi ścieki stanowią dla rzeki największe źródło zagrożenia. Wśród nich wymienić należy:
- miasto Włocławek – 21,1 tys. [m3/d],
- Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – 14,5 tys. [m3/d],
- miasto Toruń – 59,3 tys. [m3/d],
- zakłady „Janikosoda” i „Soda-Mątwy” łącznie 47,9 tys. [m3/d],
- miasto Bydgoszcz poprzez oczyszczalnie:
- Kapuściska – 45,9 tys. [m3/d],
- Fordon – 36,8 tys.[m3/d],
- miasto Chełmno – 2,8 tys. [m3/d],
- miasto Świecie wraz z zakładem celulozowym Mondi Świecie S.A. – 69,8 tys. [m3/d].
W 2010 r. wg „Raportu o stanie środowiska województwa kujawsko - pomorskiego w 2010 r.” wydanego przez WIOŚ
Bydgoszcz, monitorowano stan wód Wisły w punkcie poniżej ujścia Brdy, Fordon (774,9 [km] rzeki) – punkt
reprezentacyjny dla powiatu bydgoskiego. Analiza potencjału ekologiczne zakwalifikowała wody Wisły jako stan
dobry. Natomiast stan bakteriologiczny oceniono, jako zły. W zakresie fizykochemicznym wszystkie analizowane
parametry spełniały wymogi klasy II.
Struga Młyńska (Flis Południowy) bierze swój początek od szosy Bydgoszcz – Szubin. Na dalszej swej trasie
biegnie rurociągiem, następnie rów przebiega pod torami kolejowymi relacji Bydgoszcz – Wągrowiec i wypływa
na zwarty kompleks łąk i pastwisk. Na tym kompleksie w odległości około 220 [m] od wylotu kanału betonowego
spod torów wpada do niej rów prowadzący wody z rejonu lasów państwowych Nadleśnictwa Bydgoszcz. Na dalszym
odcinku rowu wpadają ścieki z Zakładów BELMA. Struga uchodzi do Kanału Bydgoskiego w obrębie dzielnicy Prądy
w Bydgoszczy. Długość całej Strugi wynosi 4,2 [km]. Ujściowy odcinek na długości około 900 [m] od Kanału
Bydgoskiego do ul. Nakielskiej przebiega przez tereny zabudowane domkami jednorodzinnymi. Posiada
uregulowane koryto o szerokości 2,0 [m] i nachyleniu skarp 1:1,5. W rejonie dawnego młyna wodnego Prądy
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku istniał jeszcze staw młyński o charakterze jeziora o powierzchni około
4 [ha], w wyniku spiętrzenia jej wód przez starą budowlę piętrzącą młyna. Po awarii w czasie wielkich opadów 1980
r. jaz uległ zniszczeniu, w następnych latach porósł olszyną. Od [km] 2,9 do wylotu z Przedsiębiorstwa PREFABET
w Białych Błotach Struga została dodatkowo zabudowana sześcioma progami betonowymi o wysokości piętrzenia
po 0,6 [m]. W odległości kilkuset metrów na kompleksie łąk i pastwisk do Strugi uchodzi rów melioracyjny
z Nadleśnictwa Białe Błota, który jest jednocześnie odbiornikiem ścieków z budynków Nadleśnictwa. Rów jest
ciekiem melioracji szczegółowych o niewielkiej zlewni, prowadzi jednak stale wodę, nawet w okresach suszy
hydrologicznej jego średnie przepływy wynoszą około 10 [dm3/s]. Całkowita powierzchnia zlewni hydrologicznej
Strugi w jej ujściowym przekroju wynosi 13 [km2].
Brda jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 245,5 [km] i powierzchni zlewni 4 661 [km2].. Poniżej
miejscowości Piła Młyn rozpoczyna się Zbiornik Koronowski o powierzchni 1560 [ha] i objętości 80 600 tys.[ m 3].
Rzeka odgrywa istotną rolę gospodarczą w województwie. Poniżej Zbiornika Koronowskiego znajduje się szereg
hydroelektrowni: Samociążek, Tryszczyn i Smukała, które kształtują reżim hydrologiczny jej dolnego biegu.
Hydroelektrownie oraz, zapora w Mylofie, spowodowały zaliczenie trzech jednolitych części wód Brdy do grupy
cieków silnie zmienionych hydromorfologicznie, dlatego też ocenie poddaje się potencjał, a nie stan ekologiczny.
Brda jest również podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bydgoszczy – 28,4 tys.[ m3/d].
Najbardziej znaczące źródła zanieczyszczenia w zlewni Brdy, to miejskie oczyszczalnie ścieków komunalnych:
- Tuchola – 2,6 tys. [m3/d],
- Kamień Krajeński – 0,3 tys. [m3/d],
- Sępólno Krajeńskie – 1,1 tys. [m3/d],
- Koronowo – 3,7 tys. [m3/d].
W zakresie fizykochemicznym wody Brdy oceniono jako dobre – II klasa, z wyjątkiem stanowiska ujściowego
Jaz Czersko, gdzie notowano deficyty tlenowe, sięgające 3,7 [mg O2/l]. Badania biologiczne prowadzono jedynie
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
7
w przekroju ujściowym w zakresie chlorofilu „a”, spełniającego wymogi I klasy. Jednak w połączeniu z oceną
fizykochemiczną, Brda odprowadzała do Wisły wody o umiarkowanym potencjale ekologicznym. W zakresie
bakteriologicznym w Smukale stan wód oceniono jako zadowalające.
Noteć jest prawostronnym dopływem Warty o długości 391,3 [km]. Całkowita powierzchnia dorzecza wynosi
17,0 tys. [km2]. Noteć ma charakter rzeki nizinnej, płynie wolno, szeroką doliną. Koryto rzeki jest uregulowane
i wykorzystywane do żeglugi. W województwie kujawsko-pomorskim Noteć jest odbiornikiem ścieków komunalnych
i przemysłowych. W powicie bydgoskim w roku 2010 nie prowadzono badań jakości wód Noteci. Najbliżej położone
punkty monitoringowe w miejscowości Lubostroń (km 245,2, gmina Łabiszyn) oraz Tur (km 199,4, gmina Szubin)
wykazały stan ekologiczny od umiarkowanego do złego.
W porównaniu z badaniami z roku 2009 nie stwierdzono znaczącej zmiany w stężeniach średniorocznych
analizowanych parametrów fizykochemicznych.
Kotomierzyca jest lewobrzeżnym dopływem Brdy o długości 31,1 [km]. Przepływa ona w swym górnym biegu przez
tereny rolnicze, które zostały zakwalifikowane jako obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami
pochodzenia rolniczego. W dolnym biegu rzeka przepływa przez obszary leśne, znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie doliny Brdy. Całkowita powierzchnia dorzecza Kotomierzycy wynosi 230,1[km 2]. Rzeka, ze względu
na obiekt hydrotechniczny w miejscowości Bożenkowo, została zaliczona do cieków silnie zmienionych.
Kotomierzyca stanowi jednolitą część wód. Badania jakości wód prowadzono w 6 przekrojach pomiarowo –
kontrolnych (w tym 4 w powiecie bydgoskim, gmina Dobrcz i Osielsko). Monitoring w zakresie parametrów
fizykochemicznych wykazał, że na wszystkich stanowiskach Kotomierzyca prowadziła wody poniżej potencjału
dobrego. Przyczyną tego było nadmierne stężenie związków biogennych, przede wszystkim azotanów, azotu
Kjeldahla i azotu ogólnego. Maksymalne wartości stężeń azotanów w profilu – Karczemka (gmina Dobrcz)
odnotowano w kwietniu i listopadzie i wynosiły one odpowiednio 122 [mg NO3/l] i 127 [mg NO3/l]. W odniesieniu
do badań przeprowadzonych w 2009 roku, wzrosły stężenia średnioroczne azotanów, azotynów, azotu Kjeldahla
i azotu ogólnego. Średnioroczne wartości stężeń azotanów w profilu w Karczemce o 87[%] (gmina Dobrcz)
i w Bożenkowie o 236[%] (gmina Osielsko).
Kanał Bydgoski jest ciekiem sztucznym, łączącym dorzecze Wisły i Odry. Jego długość wynosi 24,6 [km], z czego
6,3 [km] położone jest w zlewni Wisły i ten odcinek kanału stanowi jednolitą część wód.
W 2010 roku badania monitoringowe prowadzono, analogicznie, jak w latach ubiegłych, na stanowisku
zlokalizowanym w odległości 0,5 [km] od połączenia z wodami Brdy. W zakresie biologicznym analizowano wielkość
indeksu okrzemkowego, zakwalifikowanego do III klasy. Według oceny fizykochemicznej, wody Kanały Bydgoskiego
zakwalifikowano do wód poniżej potencjału dobrego. Przekroczenia norm dopuszczalnych notowano w szerokim
zakresie analizowanych parametrów: tlenowych – O2 i BZT5, zasolenia – wapń, chlorki, substancje rozpuszczone,
przewodność i biogennych – azot Kjeldahla, azot amonowy i fosfor ogólny. Stężenie chlorków w wodach Kanału
Bydgoskiego było wyższe o 2.760 [%] w porównaniu z wodami Brdy na wysokości ujęcia wody dla Bydgoszczy.
W badanym roku maksymalne stężenie chlorków w wodach Kanału sięgało 445 [mg Cl/l]. Przyczyną, tego stanu
od szeregu lat jest zasilanie zasolonymi wodami Górnego Kanału Noteckiego, który poprzez Noteć jest odbiornikiem
wód z zakładów przemysłu chemicznego, położonych w okolicy Inowrocławia i Janikowa. Na podstawie badań
biologicznych i fizykochemicznych, stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny wód Kanału Bydgoskiego.
Kolejny rok z rzędu stan sanitarny, mierzony liczbą bakterii coli, oceniono jako bardzo zły. Przez cały okres
badawczy odnotowano bardzo wysokie wartości ww. parametru dochodzące do 23.000 [npl bakt./100 ml]. Jest to
efekt odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Osowa Góra. Porównując wartości średniorocznych
analizowanych wskaźników z badaniami z 2009 roku, nie stwierdzono znaczących zmian.
Na zlecenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w latach 2010/2011 prowadzono oczyszczanie z nagromadzonych
przez dziesiątki lat osadów Kanału Bydgoskiego (bagrowanie).
3.2.2 Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych powiatu bydgoskiego zalegają głównie w obrębie utworów czwartorzędowych.
W przeważającej części terenu są to wody podziemne użytkowe, eksploatowane przez wodociągi ogólnowiejskie
i zakładowe. Zalegają one w postaci śródglinowego poziomu wodonośnego, w przedziale głębokości 40 – 60 [m
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
8
ppt]. Tylko lokalnie (na terenie gmin Osielsko i Koronowo) jest eksploatowany poziom wód trzeciorzędowych, którego
strop występujący na głębokości ponad 80 [m].
Obszary o dużych zasobach wód podziemnych zostały na terenie Polski wydzielone w formie Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych, podlegających specjalnej ochronie. Część Gminy Koronowo i Sicienko obejmuje Zbiornik
Międzymorenowy Byszewo - nr 132 obejmujący wody czwartorzędowe, zaś południowa część Gminy Osielsko
i wschodnia Gminy Sicienko jest położona w obrębie Subzbiornika Bydgoszczy nr 140, wydzielonego dla wód
trzeciorzędowych. Natomiast w podłożu geologicznym południowej część gminy Białe Błota oraz Gminy Nowej Wsi
Wielkiej zalegają wody czwartorzędowe objęte Zbiornikiem Pradolina Toruń – Eberswalde nr 138.
Pod względem jakościowym wody zalegające w utworach czwartorzędowych, jak i trzeciorzędowych charakteryzują
się podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, co jest cechą naturalną tych wód wynikającą z przemian
hydrogeochemicznych zachodzących w obrębie utworów zawodnionych. Dla potrzeb pitnych wody podziemne
wymagają prostego uzdatnienie – odżelazienia i odmanganienia. Jakość wód i klasyfikacja wskazywały na przewagę
wód dobrej i zadowalającej jakości. Na podstawie prowadzonego monitoringu nie stwierdzono wód w I klasie
czystości.
3.2.3 Zużycie wody
Woda do celów użytkowych (komunalnych i na potrzeby przemysłu) na terenie powiatu bydgoskiego pozyskiwana
jest z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych (w Srebrnicy oraz Samociążku - gmina Koronowo).
Eksploatowane są głównie wody podziemne z utworów neogenu oraz sporadycznie z utworów paleogenu
i kredowych. W zdecydowanej większości ujęć, wody muszą być uzdatniane z uwagi na zwiększoną zawartość
związków żelaza i manganu.
W powiecie bydgoskim ujęcia wód są przede wszystkim eksploatowane na potrzeby lokalne.
Wg danych GUS zużycie wody w powiecie bydgoskim w 2012 r. na cele komunalne (inne niż przemysłowe) w ciągu
doby wynosiło około 12 000 [m3]. Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w 2012 roku to 6123,4 [dam3],
a w 2013 r. to 6758,6 [dam3], w tym:
- przemysł: w 2012 r. 805, a w 2013 r. 803 [dam3],
- rolnictwo i leśnictwo: w 2012 r. 937, a w 2013 r. 1460 [dam3],
- eksploatacja sieci wodociągowej: w 2012 r. 4381,4, a w 2013 r. 4495,6 [dam3].
Długość wodociągowej sieci w powiecie w 2012 r. wynosiła ok. 1521,7 [km], a podłączone było około 22 742
punktów, natomiast w 2013 r. długość wynosiła 1660 [km], a podłączonych było 24200 punktów.
3.2.4 Gospodarka ściekowa
W 2012 i 2013 roku na terenie powiatu wytworzono rocznie około 930 [dam3] ścieków przemysłowych, natomiast
komunalnych 2443,0 [dam3] w 2012 r. i 2698 [dam3] w 2013 r. Zanotowano około 9 975 punktów podłączeń do sieci
kanalizacyjnej, mającej długość około 497,0 [km].
W 2012 r. szacowana liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej to około 55 579.
Komunalne oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu bydgoskiego (stan na 31.12.2010 r.):
- Oczyszczalnia w Kusowie (odbiornik – Wisła),
- Oczyszczalnia w Koronowie oraz Kręglu (odbiornik – Brda),
- Oczyszczalnia Nowa Wieś Wielka - Dziemionna (odbiornik -Noteć),
- Oczyszczalnia ścieków w Brzozie (odbiornik – Noteć),
- Oczyszczalnia w Wojnowie oraz Teresinie (odbiornik – Brda).
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę komunalnych oczyszczalni ścieków w powiecie bydgoskim,
według danych zawartych w „Raporcie o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku”.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Lp.
Oczyszczalnia
Typ
1
1
2
3
4
2
Brzoza
Dąbrowa Chełmińska
Koronowo MiG
Kusowo
Nowa Wieś Wielka –
Dziemionna
Wojnowo
Teresin
3
m-b
m-b
m-b
m-b
5
6
7
Q Rzecz
[tyś.
m3/r]
4
190
11
1282
17
Strona
9
Tabela nr 3.2.4-1 Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków
Ładunki w ściekach oczyszczonych [kg/r]
Zlewnia lub
odbiornik
Zawiesina
Azot
Fosfor
BZT5
ChZT
ścieków
ogólna
ogólny
ogólny
5
6
7
8
9
10
Noteć
3435
1321
1314
1081
1081
2671
550
Brda
5128
35383
3205
15910
1603
Wisła
644
1511
808
409
27
m-b 220
Noteć
3323
13777
4208
-
-
m-b 112
m-b 8
Brda
Kanał Bydgoski
2470
1750
9595
3824
2090
864
-
-
3.2.5 Gospodarowanie i użytkowanie wodami powierzchniowymi
Wody powierzchniowe na terenie powiatu bydgoskiego wykorzystywane do nawodnień, podlewania ogrodów
działkowych, celów energetycznych, przeciw powodziowych i rekreacyjnych. Głównymi zbiornikami
wykorzystywanymi rekreacyjnie są: Zalew Koronowski, Jezioro Jezuickie, Jezioro Borówno oraz wody płynące:
Wisła, Brda, Kanał Bydgoski. Energia elektryczna pozyskiwana jest z obiektów hydroenergetycznych, którymi są:
hydroelektrownia w Samociążku oraz hydroelektrownia z zaporą w Tryszczynie na Brdzie (gmina Koronowo),
elektrownia w Bożenkowie (gmina Osielsko) na Kotomierzycy oraz w Lisim Ogonie i Łochowie - na Kanale
Górnonoteckm (gmina Białe Błota).
3.3 Przyroda ożywiona i krajobraz (w tym ochrona przyrody)
Na terenie powiatu bydgoskiego wyróżniono wiele form ochrony przyrody począwszy od pojedynczych stanowisk
pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, po wielkoobszarowe tereny Natura 2000. Wśród zespołów
przyrodniczych przeważają duże kompleksy leśne, ale także łąki, szuwary, łozowiska, grupy drzew i pojedyncze
drzewa czy głazy narzutowe.
Do największych form ochrony przyrody na terenie powiatu bydgoskiego należą:
- obszary Natura 2000:
 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły,
 PLH040003 Solecka Dolina Wisły,
 PLH040011 Dybowska Dolina Wisły,
 PLH300004 Dolina Noteci,
 PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,
 PLH040029 Równina Szubińsko - Łabiszyńska,
 PLH040020 Torfowisko Linie,
- Obszary chronionego Krajobrazu:
 Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia,
 Łąki Nadnotecki,
 Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy,
 Zalewu Koronowskiego,
 Jezior Byszewskich,
- Nadwiślański Park Krajobrazowy.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
10
3.4 Warunki klimatyczne i stan powietrza atmosferycznego
Powiat bydgoski leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego od klimatu oceanicznego Europy
Zachodniej do kontynentalnego Europy Wschodniej i Azji. Znaczne zróżnicowanie przestrzenne wykazują opady
atmosferyczne.
Na obszarze powiatu przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo-zachodniego (ponad 40 [%]
częstości). Znaczny jest udział (ponad 10%) wiatrów wschodnich, przypadających głównie na miesiące zimowe.
Charakterystykę warunków meteorologicznych dla terenu powiatu bydgoskiego pozyskuje się przede wszystkim ze
stacji meteorologicznych oraz stacji opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu
Badawczego (IMGW). Najbliższe ośrodki dla powiatu bydgoskiego to Bydgoszcz (Aleje Jana Pawła II, Lotniskowa
Stacja Meteorologiczna), Koronowo i Chrząstowo (powiat nakielski). Wg danych IMGW najbliższa stacja
klimatologiczna w oddziale poznańskim znajduje się w Kołudzie Wielkiej.
Monitoring jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy (WIOŚ) wykazał w 2012 r., że udział emisji od podmiotów z terenu powiatu bydgoskiego w ogólnej
ilości zanieczyszczeń do powietrza, powstających w woj. kujawsko - pomorskim wynosi średnio około 3 [%]. Emisja
SO2 z terenu powiatu bydgoskiego była w granicach 51-500 [Mg/rok], NO2 w granicach 21-120 [Mg/rok], CO
w granicach 47,2-181,8 [Mg/rok], pyłu natomiast w granicach 65,6-192,9 [Mg/rok].
W poniższej tabeli przedstawiono opracowane na potrzeby „Raportu o stanie środowiska województwa kujawskopomorskiego w 2012 r.” dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznych
i technologicznych, z terenu powiatu bydgoskiego.
Lp.
SO2
NO2
1
2
3
1
215,4
147,5
2
104,6
58,1
Tabela nr 3.4-1 Emisje zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych
Emisje z podmiotów, które podały ich wielkość [Mg/rok]
Pyły ze
Pyły
Węglowodory Węglowodory
Substancje
CO
CO2
spalania
pozostałe alifatyczne aromatyczne charakterystyczne
paliw
4
5
6
7
8
9
10
Emisja energetyczna
412,5 81128,4
252,1
4,5
Emisja technologiczna
173,9 29295,7
67,3
21,4
15,5
16,7
74,9
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu,
przeprowadzonych przez ATMOTERM S.A. w 2011 r. stwierdzono, że na terenie powiatu bydgoskiego występują
przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń 24-godzinnych (powyżej 35 razy w roku) pyłu
zawieszonego PM10 i benzenu.
W związku z powyższym Sejmik Województwa Kujawsko-pomorskiego, uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia
2013 r. przyjął program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów
dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. W programie tym na gminy i miasta
powiatu bydgoskiego nałożony został obowiązek przygotowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)
i stworzenia systemu organizacyjnego w celu jego realizacji. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ww.
POP termin realizacji tego zadania określono na rok 2013.
W powiecie bydgoskim istnieje jedna stała stacje lokalna (Nowa Wieś Wielka) oraz w samej Bydgoszczy trzy stacje
WIOŚ, dwie stacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i dwie stacje lokalne.
3.5 Warunki akustyczne
W powiecie bydgoskim emitowany hałas wiąże się przede wszystkim z:
- dużym natężeniem ruchu pojazdów, zwłaszcza droga nr 25 Bydgoszcz – Inowrocław – Ostrów Wielkopolski,
obwodnica Bydgoszczy, oraz zły stan nawierzchni, oraz pojazdów,
- ruchem lotniczym od portu lotniczego w Bydgoszczy,
- transportem kolejowym, zwłaszcza relacji Bydgoszcz – Inowrocław,
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
Strona
11
hałasem od działalności handlowo - usługowej i przemysłowej.
Poprawa jakości klimatu akustycznego w powiecie bydgoskim odbywa się poprzez:
- wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego –
budowa i przebudowa dróg, budowa ekranów akustycznych,
- wspieranie działań prowadzących do eliminacji, bądź ograniczania emisji hałasu przemysłowego,
- monitorowanie używania sprzętu motorowodnego.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXIV/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., przyjął „Program
ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii
kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawskopomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN na lata 2011-2015”, obejmujący m.in. tereny
powiatu bydgoskiego.
W Programie ochrony środowiska dla powiatu bydgoskiego określono jako główne źródło hałasu drogę nr 25
(Bydgoszcz – Inowrocław – Ostrów Wielkopolski), o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie wartość SDR wyniosła
15 421 pojazdów/dobę, co stanowi najwyższą wartość w województwie. Również hałas kolejowy określony jest jako
uciążliwy ale dotyczy on jedynie terenów, gdzie linie kolejowe przebiegają przez tereny budownictwa
mieszkaniowego.
3.6 Promieniowanie elektromagnetyczne
Do istotnych z punktu widzenia prawa ochrony środowiska źródeł emisji pól elektoenergetycznych zalicza się stacje
i linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 [kV] (gmina Białe Błota, Koronowo) lub wyższym oraz
instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.
Ponadto na terenie powiatu bydgoskiego znajdują się Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Solcu
Kujawskim (moc nadajnika 1200 [kW]) oraz telewizyjna stację przekaźnikową w Trzeciewcu Radiowo Telewizyjne
Centrum Nadawcze w Trzeciewcu (multipleks telewizji cyfrowej MUX1i MUX2 moc nadawania po 100 [kW],
programy radiowe po ok. 120 [kW]). Znaczna jest ilość stacji bazowych telefonii komórkowej.
Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem polega przede wszystkim na prowadzenie monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz monitorowanie przestrzegania zasad ochrony ludzi przed oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniowa i miejsc dostępnych dla ludności.
3.7 Awarie przemysłowe
W powiecie bydgoskim poważne awarie mogą wystąpić w związku z:
- transportem rurociągami dalekosiężnymi substancji ropopochodnych rurociągiem finalnym Płock – Nowa Wieś
Wielka – Rejowiec (gmina Nowa Wieś Wielka).
- transportem drogowym i kolejowym substancji niebezpiecznych,
- magazynowaniem i stosowaniem w instalacjach technologicznych substancji niebezpiecznych,
- magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych,
- niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.
Również nagromadzenie i stosowanie w licznych zakładach pracy województwa substancji niebezpiecznych – głównie chloru, amoniaku, fosgenu, dwutlenku siarki, produktów destylacji ropy naftowej, etanolu, gazu płynnego propanbutan są potencjalnymi źródłami poważnych awarii.
Na terenie powiatu bydgoskiego do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii należy spółka NAFTOBAZY
Sp. z o.o. Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
12
4. Omówienie stanu realizacji przyjętych w Programie celów i działań
ekologicznych w powiecie bydgoskim
4.1 Edukacja ekologiczna
Gmina Białe Błota: Realizowano wdrożony program edukacji ekologicznych dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych, według wskazań nauczycieli prowadzących lekcje biologii. Organizowano akcję sprzątania świata
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz dla chętnych mieszkańców. Organizowano w szkołach oraz dla
chętnych mieszkańców akcji sprzątania świata. Prowadzono informowanie mieszkańców o walorach przyrodniczych
obszarów cennych przyrodniczo, w tym Natura 2000.
W 2012 r. na edukacje ekologiczną, organizację konkursów, olimpiad i przeglądów o tematyce ekologicznej oraz
wdrożenie programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego we współpracy
z placówkami oświaty wydano 3 500,00 zł.
W 2013 r. na edukacje ekologiczną związaną z wdrożeniem nowej ustawy śmieciowej na terenie gminy Białe Błota
wydano 1 359,60 zł. Poza tym prowadzono kampanię edukacyjną poprzez umieszczanie na stronach internetowych
broszur oraz artykułów na temat prawidłowej segregacji odpadów, prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki
odpadami na terenie gminy Białe Błota.
Gmina Dąbrowa Chełmińska: W okresie sprawozdawczym zanotowano m.in. wsparcie corocznych gminnych
konkursów przyrodniczo-ekologicznego i „Listy do Ziemi” dla młodzieży szkolonej z terenu Gminy Dabrowa
Chełmińska. Przeprowadzono dwa razy w roku akcje sprzątania w ramach: Dni Ziemi i Sprzątania Świata.
W zakresie gospodarki odpadami, szczególnie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami realizowano
działania informacyjne.
Gmina Dobrcz: Zorganizowano szereg konkursów o tematyce ekologicznej, poszerzono zakres programów
szkolnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzono kampanie promującą segregacje odpadów,
przygotowano nową stronę internetową poświęconą przyrodzie na terenie Gminy Dobrcz, organizowano wyjazdy
uczniów do centrum kształcenia ekologicznego oraz do nadleśnictw.
W zakresie gospodarki odpadami realizowano działania informacyjne poprzez umieszczanie informacji na stronach
internetowych.
Gmina Koronowo: SP Sitowiec: w szkole była prowadzona akcja zbierania surowców wtórnych. Przeprowadzono
szkolenie uczniów nt. segregacji odpadów. Szkoła segreguje śmieci. Akcją objęto także rodziców. Konkursy szkolne:
„Zdrowie i bezpieczeństwo” - konkurs dla klas IV-VI, Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Czterolistna koniczyna”
dla klas młodszych. Udział w konkursach międzyszkolnych: Gminny Turniej Leśny „Las”, „Młodzież zapobiega
pożarom”, Udział w akcji Listy do Ziemi i Sprzątanie świata - sprzątanie na terenie szkoły i Koła Myśliwskiego
Głusza.
SP Witoldowo: Organizacja konkursów ekologicznych. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych i ekologicznych
z wiedzy i plastycznych. Organizacja Dnia Ziemi we współpracy z Nadleśnictwem Różanna. Wystawianie form
teatralnych o tematyce ekologiczno-przyrodniczej przygotowanych przez zawodowe grupy teatralne, a także
uczniów. Organizacja i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”. Zbiórki surowców wtórnych podlegających
recyklingowi.
ZS Wierzchucin Królewski: Udział w konkursach ekologicznych: „Listy do Ziemi”, „Planeta Energii”, „Żyjemy
w zgodzie z przyrodą”. Organizacja szkolnych konkursów: „Segregacja - fajna sprawa”, „Z ekologią na Ty”, Quiz
przyrodniczy. Akcje ekologiczne: „Zbiórka plastikowych nakrętek” pod patronatem Fundacji na ratunek Dzieciom
z chorobą nowotworową. Zbiórka płyt CD/DVD w ramach projektu ekologicznego „Stań po zielonej stronie mocy”,
„Zbieramy makulaturę - oszczędzamy las”. Uczniowie z roku na rok zbierają coraz więcej odpadów, co oznacza,
że dobrze zrozumieli ideę czystego środowiska. Warsztaty ekologiczne organizowane są przy współpracy
z Nadleśnictwem Różanna. „Sprzątanie świata” to cykliczna akcja podczas, której uczniowie zbierają i segregują
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
13
śmieci, został posprzątany teren wokół szkoły. Organizowane są dodatkowe zajęcia o tematyce ekologicznej.
W szkole funkcjonuje „Punkt segregacji śmieci”. W ramach projektów gimnazjalnych, trzy grupy uczniów zrealizowały
projekty o tematyce ekologicznej. Na terenie szkoły zostały posadzone krzewy i drzewa pozyskane dzięki współpracy
z Nadleśnictwem Różanna. Przeprowadzane są apele, lekcje i pogadanki dotyczące: zasad prawidłowej segregacji
śmieci, co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wykonanie zielnika liści i roślin jako sposób
na zainteresowanie uczniów pięknem przyrody.
SP Buszkowo: zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i edukacji proekologicznej są realizowane w ramach
programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz zajęć edukacyjnych. Corocznie uczniowie biorą udział
w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”(zajęcia edukacyjne organizowane we współpracy z Nadleśnictwem
Różanna) i „Chronimy kasztanowce”. Propagowanie tematyki ekologicznej odbywa się również na zajęciach koła
przyrodniczego, zajęciach bibliotecznych, świetlicowych oraz poprzez gazetki tematyczne i liczny udział
w konkursach przyrodniczych szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła Podstawowa w Buszkowie jest współorganizator
konkursu przyrodniczego pn.: „Młody naukowiec”.
ZS Wtelno: Udział w konkursach ekologicznych: „Listy do Ziemi”, „Z ekologią na Ty” oraz „Chronimy kasztanowce”.
W szkole funkcjonuje punkt segregacji śmieci. Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Różanna. Przeprowadzane
są pogadanki o tematyce ekologicznej. Szkoła cyklicznie uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”.
ZS Mąkowarsko: działania na rzecz ochrony środowiska: - organizacja Dnia Ziemi - przedstawienie teatralne
o tematyce ekologicznej dla uczniów szkoły podstawowej; - gazetka na holu szkolnym o tematyce ekologicznej; udział uczniów w Powiatowym konkursie ekologicznym w Sicienku; - udział w Gminnym Konkursie „Młody
Naukowiec” w Koronowie; realizacja treści podstawy programowej na zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.
Ww. działania wykonano bez dodatkowych nakładów finansowych.
Gimnazjum Nr 1 w Koronowie: -organizacja i udział w etapie krajowym Międzynarodowego konkursu YPEF
„Młodzież w Lasach Europy” w roku 2012, 2013 - udział w konkursie plastycznym i fotograficznym „Drzewa wokół
nas”, „Rzeźba z odpadów” - udział w konkursie na komiks „Historie leśne. Mój dom – moja twierdza, czyli o tym gdzie
mieszkają zwierzęta” - udział w konkursie plastycznym „W przyjaźni z naturą” - organizacja konkursu plastycznego
„Elektroodpady proste zasady” - organizacja konkursu „Co wiem o odpadach” - udział w projekcie „Listy dla Ziemi” Klub Młodego Przyrodnika - projekt edukacyjny „Ziemia na rozdrożu – zacznijmy działać”.
1. Bezpłatna zbiórka zużytego oleju,
2. Akcje sprzątania świata w ramach obchodów Dni Ziemi,
3. Konkursy na Najpiękniejszy Ogród w powiecie bydgoskim,
4. Szkolenie ws. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym uczestniczyli włodarze
sąsiednich gmin,
5. Spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Osiedlowych Komitetów Samorządów Mieszkańców w sprawie
wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
6. Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych,
7. Przeprowadzono kampanie edukacyjną z zakresu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w naszej gminie. Środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu,
8. Spotkania informacyjne przedstawicieli firm z mieszkańcami Koronowa, w sprawie możliwości pozyskania dotacji
na zakup i montaż zestawów solarnych.
Utworzono serwis „Bezpieczeństwo w Gminie Koronowo”, funkcjonujący w ramach strony internetowej Gminy
Koronowo www.koronowo.pl W ramach serwisu zawarta została tematyka z zakresu bezpieczeństwa publicznego
oraz zarządzania kryzysowego, w tym zasady postępowania na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń
(m.in. uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych).
Gmina Nowa Wieś Wielka: W Gminie Nowa Wieś Wielka prowadzono na poziomie planów oświatowych działania
edukacyjne, organizowano zajęcia dydaktyczne dla dzieci na terenie ścieżki dydaktycznej „Buczyna” oraz
w rezerwacie przyrody „Dziki Ostrów”. Propagowano tematykę ekologiczną w mediach poprzez artykuły
w kwartalniku Panorama Nowowiejska. Wszelkie otrzymane w Urzędzie materiały edukacyjne przekazywane są do
jednostek oświatowych. Od lipca 2007 roku Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka udostępnia wykaz danych poprzez
EKOPORTAL, do którego dostęp umożliwiony jest w Biuletynie Informacji publicznej www.bip.nowawieswielka.pl
W ciągu roku zorganizowano akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, podczas których dzieci i młodzież szkolna
oraz właściciele nieruchomości wykonali prace porządkowe wokół obiektów publicznych, placówek szkolnych,
zakładów pracy.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
14
Gmina Osielsko: Przeprowadzono konkurs „Najpiękniejszy ogród w gminie Osielsko”. Ponadto prowadzono we
współpracy ze szkołami i Nadleśnictwem Żołędowo edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Przeprowadzono akcję
„Sprzątanie Świata”, jak również zakupiono książki o tematyce prośrodowiskowej do celów edukacyjnych w szkołach
i na zebraniach wiejskich, np. w zakresie selektywnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody. Edukacja ekologiczna
jest tez rozpowszechniana na zebraniach wiejskich i w szkołach (prowadzono rozmowy z nauczycielami biologii oraz
propagowano organizację konkursów ekologicznych np. w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ochrony przyrody).
Informacje o stanie i zagrożeniach środowiska, otrzymywane z WIOŚ w Bydgoszczy, były udostępniane
mieszkańcom na ich prośby i wnioski.
Rozpowszechniano informacje i ulotki o tematyce ekologicznej np. wykaz pomników przyrody na terenie gminy,
informacja nt. prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów, o obszarach Natura 2000 w Jarużynie. Informacja nt.
systemu gospodarki odpadami została przekazana społeczeństwu w gazetce panorama Osielska, poprzez radio PiK
oraz na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl.
W zakresie opracowywania i realizacja programów z zakresu edukacji ekologicznej były opracowywane programy
w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach.
W zakresie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji ekologicznej realizowano współpracę z Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bydgoszczy – Myślęcinku.
Gmina Sicienko: Gmina propagowała edukacje ekologiczną poprzez organizowanie i przeprowadzanie przez szkoły
akcji i kampanii edukacyjnych m.in.:
- Zorganizowanie etapu szkolnego i udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Przyrody pod patronatem Kuratorium Oświaty,
- Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, np. Gminny
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas I-III „Ekoludek”, Gminny Konkurs Ekologiczno-Łowiecki „Żyj
w zgodzie z naturą”, „Czysta Ziemia – czysty Świat”, „Dobre rady na odpady”, „Woda źródłem życia – woda dla
Afryki”,
- Współorganizowanie konkursów plastycznych m. in. pod hasłem „Redukuj, segreguj, przetwarzaj śmieci”
w ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi,
- Organizowanie szkolnych apeli o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.
W zakresie opracowania i wdrażania programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego w Gminie realizowano innowacyjny program rozwijający zainteresowania przyrodnicze,
propagującego przyrodę na Krajnie pn.; „Krajeńskie Piranie” w klasach IV-VI. Szkoła uczestniczyła także
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” - zajęcia z dziećmi klas I-VI metodą
projektu edukacyjnego w ramach kompetencji matematyczno-przyrodniczych, mających na celu m. in. uwrażliwienie
uczniów na skutki jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom i całej społeczności, a także
całej Ziemi, uczestnicy również zbierali informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości
i okolicy - „Letnia Szkoła Odkrywców”, „W kole gry”, „Czym oddychamy – powietrze wokół nas”, „Dlaczego latawiec
lata?”, „Bezpieczna szkoła”, „Na tropie energii, ekologii i recyklingu”, „ Skały i skamieniałości – ślady przeszłości”
(w ramach tego projektu odbyło się m.in. spotkanie z geologiem oraz zorganizowana została wystawa), „Zielone
etykietki”, „Jakie tajemnice kryje gleba?”, „Krążenie wody w przyrodzie” i in.
W zakresie przygotowywania i udostępniania informacji o stanie i zagrożeniach środowiska były prowadzone takie
działania jak:
1. Współpraca z leśniczymi – p. A. Pokrzywką i I. Ziemakiem – organizowanie Zielonych Lekcji, uczestnictwo
w zajęciach nt. lasu oraz akcjach: Sprzątanie Świata” oraz „Dniu Ziemi”,
2. Współpraca z łowczym Bydgoskiego Koła Łowieckiego – p. M. Trudnowskim; spotkania i prelekcje ph. „Myśliwi
dzieciom, dzieci zwierzętom”.
3. Bardzo aktywne zaangażowanie dzieci w środowiskowe uprzątanie miejscowego terenu w ramach akcji „Bądźmy
trendy- segregujmy odpady”;
4. Coroczne obchody „Dnia Patrona” kultywujące zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne dotyczące Ziemi
Krajeńskiej;
5. Zbieranie makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii, płyt CD i innych przedmiotów celem ich utylizacji;
6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Tesco dla szkół i środowiska”,
7. Zbiórka darów dla podopiecznych Bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
15
W ramach prowadzenia edukacji ekologicznej na wszystkich obszarach cennych przyrodniczo, w tym propagowanie
rzetelnych informacji o europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 zorganizowano wycieczki: do Ogrodu Fauny
i Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku, szlakiem Jezior Byszewskich, do Fokarium na Helu, rajd rowerowy po Ziemi
Krajeńskiej oraz wyprawy do lasu, nad jezioro – zajęcia nt. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Gmina Solec Kujawski: Tematykę ekologiczną popularyzowano m.in. poprzez zamieszczanie artykułów
w lokalnych mediach i na stronie internetowej, podczas spotkań z mieszkańcami oraz w ramach konsultacji
podstawowych dokumentów związanych z ochroną środowiska, m.in. z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi. Ponadto edukacja ekologiczna młodzieży prowadzona była m.in. poprzez:
- pogadanki i prelekcje, prowadzone przez nauczycieli wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat ochrony
środowiska,
- akcje tj. „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. W ramach tych akcji udział bierze ponad 1500 dzieci rocznie,
- wprowadzenie segregacji w szkołach i przedszkolach,
- spektakl teatralny dla najmłodszych w ramach obchodów Dnia Dziecka i podsumowania konkursu „Odzyskujemy
plastikowe nakrętki” w Grupie Przedszkolaki.
Organizowane były konkursy:
- na „Wzorowy ogródek kwiatowy” i „Najpiękniejszy balkon” na szczeblu gminy i powiatu, organizowane dla
mieszkańców miasta i gminy,
- o tematyce ekologicznej m.in. plastyczne, muzyczne, recytatorskie, wiedzy o środowisku, zdrowym życiu itp.,
organizowane przez szkoły dla dzieci i młodzieży,
- „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski i TPP
Thermoplastics Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim dla przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum. Ogółem od września 2011 r. do maja 2012 r. zebrano 7 034,95 kg, z czego szkoły zebrały 4 952,30
kg plastikowych nakrętek, a przedszkola 2 082,65 kg.
4.2 Planowanie przestrzenne
Gmina Białe Błota: W latach 2012-2013 sporządzonych i uchwalonych zostało 10 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe dokumenty wykonano w oparciu o obowiązujące studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
Gmina Dąbrowa Chełmińska: Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz identyfikacji konfliktów środowiskowych i przestrzennych.
W ramach weryfikacji i uporządkowania systemu zarządzania siecią Natura 2000 brano udział
w spotkaniach/zebraniach roboczych w trakcie opracowywania planów ochrony obszarów Natura 2000 dla trzech
obszarów. Wykonano aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nie było
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).
Gmina Nowa Wieś Wielka: Gmina Nowa Wieś Wielka posiada interaktywną mapę, dostępną na stronie
internetowej, umożliwiającą dotarcie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zlokalizowania ich
granic. To narzędzie informatyczne umożliwia szybką weryfikację zamierzeń inwestora w stosunku do przeznaczenia
danego terenu.
Gmina Koronowo: Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na „Park Wiatrowy
Koronowo I”, „Park Wiatrowy Koronowo IV”, „Park Wiatrowy Koronowo V”, „Park Wiatrowy Koronowo VI”, Park
Wiatrowy Koronowo IX”, „Park Wiatrowy Koronowo X”, „Park Wiatrowy Koronowo XI”, „Park Wiatrowy Koronowo XII”.
Sporządzono opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby lokalizacji elektrowni wiatrowych. Opracowywane pozostałe
plany zagospodarowania przestrzennego zawierają dla analizowanego obszaru opracowanie ekofizjograficzne,
zawierające charakterystykę i ocenę stanu oraz funkcjonowania środowiska. W miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego nie opracowano monitoringu środowiska w zakresie powietrza, wód, hałasu.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
16
Gmina Osielsko: Ujmowano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego spraw dotyczących
utrzymania czystości i porządku oraz uciążliwości środowiskowych.
Gmina Sicienko: Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sicienko, uchwalonego Uchwałą Nr IX/61/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.08.2011 r., wszystkie działania
związane z zagospodarowaniem przestrzennym i szeroko rozumianym rozwojem gminy muszą uwzględniać dążenie
do zachowania, wzmocnienia lub odnowy naturalnych zasobów przyrody; w planowaniu przestrzennym wymagane
jest uwzględnienie wymogów równowagi ekologicznej pomiędzy elementami naturalnymi i antropogennymi.
Tereny w gminie Sicienko objęte ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego podlegają ogólnym
zasadom ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego przy zachowaniu zagospodarowania terenu
prowadzących do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym
zachowanie istniejących form ukształtowania terenu i zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych.
Gmina Solec Kujawski: Realizowano uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, współdziałanie z organami ochrony środowiska przy realizacji
przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko.
4.3 Ochrona przyrody i krajobrazu
Gmina Białe Błota: Propagowanie zasad ochrony przyrody wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci młodzieży
szkolonej poprzez edukację i konkursy, podnoszące świadomość ekologiczną.
Gmina Dąbrowa Chełmińska: Zrealizowano m.in.: opiniowanie planów ochrony - uchwała rady gminy
XXXIV.305.2013 z dnia 30.XII.2013; przyjęcie planu ochrony „Las Mariański”. W ramach intensyfikacji wdrażania
i promocji programów rolnośrodowiskowych prowadzone były działania przez K-PODR w Minikowie.
Gmina Dobrcz: Sporządzono plan ochronny dla rezerwatu Augustowo, przeprowadzono szkolenie dla rolników
z zakresu obszarów rolnośrodowiskowych, przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody,
sporządzono inwentaryzacje pomników przyrody.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Brak konkretnych działań w okresie 2012-2013.
Gmina Osielsko: Umieszczono odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeprowadzono inwentaryzację pomników przyrody w gminie
Osielsko. Dane dotyczące np. wykazu pomników przyrody, w/w planów i programów były udostępniane
zainteresowanym osobom.
Gmina Koronowo: W trakcie przygotowania jest plan ochrony dla leśnego rezerwatu przyrody „Różanna Dęby im.
Nadleśniczego Jana Rychlickiego”. Wykonano prace zabezpieczające pomnikowy drzewostan w obrębie Dębów
Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu. Prace polegały na usunięciu posuszu oraz jemioły, oraz zabezpieczeniu
konarów wiązaniami typu Cobra.
Nakazy i zakazy określone w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o ustanowieniu obszaru
krajobrazu chronionego na terenie gminy są uwzględnianie i stosowane przy wydawaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i w decyzjach o warunkach zabudowy.
Gmina Sicienko: Do działań na terenie gminy można zaliczyć ochronę istniejących zasobów środowiska, w tym
zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obszarów szczególnie cennych przy przyrodniczo - zwłaszcza obszaru
pradoliny (Noteci -Kanału Bydgoskiego) oraz rynny „Jezior Byszewskich”, w zakresie ochrony zasobów środowiska priorytetowe traktowanie zagadnień ochrony wód oraz ochrony krajobrazu.
Urząd Gminy w Sicienku przy pomocy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie udziela
porad rolnikom. Na terenie gminy Sicienko rolnicy korzystają z następujących pakietów programu rolnośrodowiskowego:
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
17
a) trwałe użytki zielone: Kruszyn, Kruszyniec, Pawłówek, Zielonczyn,
b) zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: Zielonczyn, Kruszyn,
c) ochrona gleb i wód: cała gmina.
Gmina Solec Kujawski: Bieżąca aktualizacja rejestrów pomników przyrody i użytków ekologicznych. Założono
i utrzymywano zieleńce na łącznej powierzchni około 9000 m², przy ulicach oraz przy obiektach, takich jak: szkoła,
przedszkole, blok socjalny. Wysadzano kwiaty, drzewa liściaste, krzewy liściaste i iglaste. Na terenie miasta
prowadzono wycinkę oraz prześwietlanie drzew.
4.4 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Łączna powierzchnia wszystkich lasów na terenie powiatu bydgoskiego wynosi około 58 000 [ha], co stanowi około
40% powierzchni całkowitej powiatu. Według dostępnych źródeł informacji około 2 800 [ha] stanowią lasy prywatne,
w których nadzór nad gospodarka leśną na zlecenie Starosty prowadzą nadleśniczy nadleśnictw: Bydgoszcz,
Cierpiszewo, Solec kujawski, Różanna, Toruń i Żołędowo. Pozostała, zdecydowanie większa powierzchnia stanowi
własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP. Gospodarka leśna w lasach prowadzona jest przy pomocy operatów
urządzenia lasu. Przepisy ustawy o lasach przewidują wykonanie następujących operatów:
- planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa;
- uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
- inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 [ha] niestanowiących własności
Skarbu Państwa.
Powyższe operaty urządzenia lasu zawierają między innymi następujące informacje:
- powierzchnie poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także
gruntów przeznaczonych do zalesienia,
- informacje dotyczące gatunku głównego, jego wieku i bonitacji, miąższości i zadrzewieniu drzewostanu,
- o siedliskowym typie lasu i typie drzewostanu,
- o wskazaniach z zakresu gospodarki leśnej dotyczących użytkowania rębnego, zwłaszcza z zakresu
przebudowy drzewostanów, użytkowania przedrębnego oraz odnowienia pielęgnowania i ochrony lasu,
określanych szacunkowo z uwzględnieniem warunków obowiązujących przy sporządzaniu uproszczonego planu
urządzenia lasu,
- o kategorii ochronności w przypadku lasu ochronnego.
Do końca 2013 r. wykonano aktualizację dokumentacji urządzenia lasów prywatnych, stanowiących własność osób
fizycznych, dla wszystkich gmin powiatu. Gospodarka leśna w lasach prowadzona jest w oparciu o zapisy zawarte
w dokumentacji urządzeniowej.
Dodatkowo w ramach PROW 2007 – 2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór
wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych, w ramach działania: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne.
4.5 Ochrona powierzchni ziemi i gleb
W latach 2012 – 2013 na terenie powiatu bydgoskiego w zakresie rekultywacji:
- w roku 2012 wydano 6 decyzji na wykonanie rekultywacji, na terenach miejscowości:
- Białe Błota – 0,17 [ha],
- Murowaniec – 3,0 [ha] (dwie odrębne działki),
- Lisi Ogon – 1,26 [ha],
- Łochowice i Łochowo – 3,63 [ha],
- Koronowo – 1,5 [ha],
- w roku 2013 wydano 3 decyzje na wykonanie rekultywacji, na terenach miejscowości:
- Bożenkowo – 1,92 [ha],
- Białe Błota – 0,44 [ha],
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
Strona
18
- Wolumin – 2,39 [ha] (gminne składowisko odpadów),
w roku 2012 wydano 1 decyzję uznającą rekultywację za zakończoną w miejscowości Krąpiewo – 1,31 [ha],
natomiast w roku 2013 takich decyzji wydano 6, dla terenów w miejscowościach:
- Pawłówek – 0,9 [ha],
- Kruszyn Krajeński – 2,24 [ha] (dwie odrębne działki),
- Przyłubie – 0,07 [ha],
- Koronowo – 0,43 [ha].
W latach 2012 – 2013 w ramach kontynuacji badań środowiska powiatu bydgoskiego wykonano inwentaryzację
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie:
- zbocza doliny Wisły na obszarze Gminy Solec Kujawski,
- północnego zbocza Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na obszarze Gminy Sicienko.
Stwierdzono, że na obszarze Gminy Solec Kujawski w zboczu doliny Wisły nie doszło do uruchomienia zjawisk
osuwiskowych (wynika to z budowy geologicznej zbocza oraz jego ustabilizowania roślinnością). Wyznaczono
natomiast potencjalne strefy aktywności geodynamicznej, wynikające z nachylenia stoku, na których zalecana jest
szczególna ostrożność w prowadzeniu prac ziemnych, a podcinanie stoków może doprowadzić do uruchomienia
mas ziemnych.
Na terenie Gminy Sicienko wyznaczono w rejonie zbocza Pradoliny 6 terenów osuwiskowych i 3 obszary zagrożone
uruchomieniem mas ziemnych. Dla ww. terenów utworzono karty rejestracyjne.
Ponadto dla terenu całej Gminy wygenerowano obszary o spadku powierzchni 7° - 15° i powyżej 15°, które ze
względu na ich budowę geologiczną należy zaliczyć do III kategorii geotechnicznej, co skutkuje koniecznością
wykonania badań geologiczno-inżynierskich przed prowadzeniem jakichkolwiek prac budowlanych.
Gmina Białe Błota: W zakresie ograniczania procesów erozji wodnej i wietrznej przeprowadzono nasadzenia
nowych drzew oraz krzewów na terenie gminy Białe Błota.
Kruszyn Krajeński, działka nr 154/34, pow. 1,55 [ha], termin zakończenia rekultywacji 30.09.2012 r. – brak danych
dotyczących zgłoszenia zakończenia rekultywacji.
Gmina Dabrowa Chełmińska: Coroczne przeprowadzone jest badanie gruntów rolniczych po kilkadziesiąt próbek.
Otowice – brak danych dotyczących zgłoszenia zakończenia rekultywacji (I etap był zakończony).
Gzin Dolny – działka nr 55/2 - brak zgłoszenia zakończenia rekultywacji.
Gmina Dobrcz: Kozielec, działka nr 112/1, pow. 5,1 [ha] – jest w trakcie rekultywacji.
Magdalenka, działka nr 21/6, pow. ok. 0,3 [ha] - zakończono rekultywację - posadzono drzewostan.
Gmina Koronowo: Prowadzono kontrole przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej. Brano udział w targach
i promocji zdrowej żywności i reklamy.
W zakresie przewidzianych do rekultywacji terenów:
- Krąpiewo, działka nr 14/1, pow. 0,99 [ha] - wydano decyzję uznającą rekultywację za zakończoną,
- Lucim, cześć działek nr 242/4, 242/8, 242/5 i 246 - zadanie w trakcie realizacji - na etapie opracowania
dokumentacji.
Gmina Nowa Wieś Wielka: w okresie sprawozdawczym brak działań w tym zakresie.
Gmina Osielsko: W zakresie przestrzegania przez rolników zasad dobrej praktyki rolniczej prowadzono działania
informacyjne na zebraniach wiejskich. W zakresie promocji zdrowej żywności prowadzono działania informacyjne za
pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich na festynach i dożynkach gminnych. Prowadzona jest rekultywacja
gminnego składowiska odpadów komunalnych w Żołędowie w kierunku leśnym, zgodnie z decyzja Starosty
Bydgoskiego.
Gmina Sicienko: Urząd Gminy w Sicienku przy pomocy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie udziela porad rolnikom w zakresie przestrzegania przez rolników zasad dobrej praktyki rolniczej.
Przeprowadzone zostały badania w zakresie: odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
19
i magnezu na terenie Gminy Sicienko. Badania wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno –Rolniczą
w Bydgoszczy w roku 2012 i 2013.
W zakresie przewidzianych do rekultywacji terenów:
- Kruszyniec, działka nr 18, 19, 27 – Prowadzony jest proces rekultywacji,
- Osówiec, działka nr 25/23, pow. 0,29 [ha], termin zakończenia rekultywacji 30.09.2013 r.
Gmina Solec Kujawski: Dla rolników prowadzono szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Prowadzona jest kontrola i ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych.
W zakresie przewidzianych do rekultywacji terenów:
- rekultywacja nieczynnego wysypiska w Solcu Kujawskim (termin wg decyzji: 31 grudnia 2013r.) – zadanie
nieprzeprowadzone – do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym,
- rekultywacja terenów po P.P.H.U. Nasycalnia Drewna w Solcu Kujawskim - Opracowano „Projekt
rekultywacji terenu dawnej Nasycalni Drewna w Solcu Kujawskim”, została również wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja terenów przemysłowych po
Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”; obecnie trwają
prace rekultywacyjne,
- rekultywacja terenów po Zakładzie Produkcji Elementów Budowlanych - do wykonania w następnym okresie
sprawozdawczym,
- rekultywacja terenów po Kujawskich Zakładach Naprawy Samochodów - do wykonania w następnym
okresie sprawozdawczym.
4.6 Ochrona zasobów kopalin
W latach 2012 – 2013 na terenie powiatu bydgoskiego w zakresie kopalin:
- w roku 2012 wygaszono koncesję na wydobywanie torfu ze złoża PAWŁÓWEK – Obszar B (złoże zostało
wyeksploatowane),
- w roku 2013:
- wydano 1 koncesję na wydobywanie kruszywa ze złoża BOŻENKOWO II,
- wygaszono 1 koncesję na wydobywanie kruszywa ze złoża GZIN II (dec. OŚ.III.6522.12.2013
z dn. 21.09.2013 r.),
- wydano 4 decyzje w sprawie nielegalnej eksploatacji kopaliny (tereny Gminy Koronowo oraz Gminy
Nowa Wieś Wielka).
Gminy powiatu bydgoskiego prowadziły działania w kierunku eliminacji nielegalnej eksploatacji kopalin oraz kontrole
z zakresu posiadanych pozwoleń przez podmioty eksploatujące kopaliny.
W drugim okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli realizacji koncesji geologicznych przez
przedsiębiorców.
4.7 Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość
Do działań w zakresie podnoszenia oszczędności materiałów, wody, energii i zmniejszania ilości odpadów należą:
- działania edukacyjne (oszczędność wody i energii, gospodarka odpadami),
- zakładanie oddzielnych wodomierzy do podlewania ogrodów,
- wcielanie w życie założeń Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe” oraz „Programu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej gminy”,
- wprowadzenie obowiązku posiadania liczników do poboru wody z sieci, usuwanie awarii i nieszczelności
sieci i urządzeń wodnych,
- wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- instalowanie przez mieszkańców odnawialnych źródeł energii np. pompy ciepła.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
20
4.8 Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy
W latach 2012 – 2013 Starosta Bydgoski wydał 13 pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych.
W roku 2012:
- dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na pobór 15 [m3/h], 360 [m3/dobę i 195786 [m3/rok],
- dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na pobór 75 [m3/h], 520 [m3/dobę i 251850 [m3/rok],
- dla Gminy Nowa Wieś Wielka na pobór 1,35 [m3/h], 3 [m3/dobę i 2500 [m3/rok],
- dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na pobór 35 [m3/h], 156 [m3/dobę i 56940 [m3/rok],
- dla Nadleśnictwa w Solcu Kujawskim na pobór 6 [m3/h], 2 [m3/dobę i 2160 [m3/rok],
- dla Zakładu Wody Mineralne Ostromecko na pobór 50 [m3/h], 1050 [m3/dobę i 262500 [m3/rok],
- dla Zdzisław Niedźwiedź – Szkółkarstwo ozdobne na pobór 45 [m3/h], 250 [m3/dobę i 68250 [m3/rok],
- dla Jacek Niedźwiedź – Szkółkarstwo ozdobne na pobór 60 [m3/h], 400 [m3/dobę i 87360 [m3/rok],
W roku 2013:
- dla ROD Przylesie Koronowo0Srebrnica na pobór 10 [m3/h], 66,6 [m3/dobę i 21600 [m3/rok],
- dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na pobór 90 [m3/h], 1184 [m3/dobę i 570860 [m3/rok],
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Adam Kęskrawiec na pobór 30,7 [m3/h], 491,4 [m3/dobę
i 269041,5 [m3/rok],
- dla Gminy Osielsko na pobór 190 [m3/h], 1280 [m3/dobę i 660510 [m3/rok],
- dla Gminy Osielsko na pobór 130 [m3/h], 1440 [m3/dobę i 681680 [m3/rok],
- dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na pobór 145 [m3/h], 1812,5 [m3/dobę i 1050500 [m3/rok].
Gmina Dąbrowa Chełmińska: Brak działań w danym okresie sprawozdawczym.
Gmina Dobrcz: Utworzono zbiornik retencyjny w Augustowie, w trakcie realizacji jest zbiornik retencyjny
w Kotomierzu, okresowa naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, rozbudowano sieć wodociągową,
wybudowano w Dobrczu studnie głębinową.
Gmina Koronowo: W zakresie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności
wykorzystania energii w gospodarce komunalnej wprowadzono obowiązek posiadania liczników do poboru wody
z sieci, usuwano awarie i nieszczelności sieci oraz urządzeń wodnych.
W ramach zadań gestora sieci było przeprowadzenie modernizacji sieci oraz wykonywanie spinek sieci do przepływu
wody.
Prowadzony jest przez ZGKIM, PPIS i WiOŚ monitoring ujęć wody pitnej.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Brak konkretnych działań w danym okresie sprawozdawczym.
Gmina Osielsko: Prowadzono zakładanie oddzielnych wodomierzy do podlewania ogrodów.
Gmina Sicienko: Bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności rowów melioracyjnych.
Rozbudowa sieci wodociągowych: Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicienku
1. Sieć wodociągowa PE Ø 110 na działkach nr 102/3 (obręb Pawłówek) i 63, 12/1 (obręb Kruszyniec) oraz PE Ø 90
na działce nr 51/1 (obręb Kruszyniec):
 sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 427 mb.
 sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 39,25 mb.
2. Sieć wodociągowa PE Ø 100 na działkach nr 101/10, 102/11, 103/3, 104, 96 w miejscowości Sicienko:
 sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 260,55 mb.
3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 86, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12 w miejscowości Dąbrówka
Nowa:
 sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 281 mb.
4. Sieć wodociągowa na terenie działek nr 4/9, 114/1, 99 w miejscowości Zielonczyn gmina Sicienko w ramach
zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4/9, 99, 114/1 w miejscowości
Zielonczyn:
 sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 90 mb.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
21
5. Sieć wodociągowa na działkach nr 266, 280 w miejscowości Zielonczyn:
 sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 424 mb.
Została opracowana dokumentacja techniczna dla:
- przełożenia sieci wodociągowej w ciągu ulicy Leśnej w Kruszynie,
- przełożenia odcinka sieci wodociągowej w Gliszczu,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Pawłówku na terenie dz. nr 40.
Gmina Solec Kujawski: W ramach nadzoru nad prawidłową gospodarką ściekową oraz gospodarką odpadami na
terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski 202 osoby wezwano do przedstawienia umów zawartych z zakładami
posiadającymi zezwolenie na wykonanie usług usuwania nieczystości płynnych oraz ostatnich rachunków
potwierdzających ich wywóz z posesji.
W 2012 r. przeprowadzono konserwację 27 km rowów szczegółowych, w tym przez:
- Gminną Spółkę Wodną – 20 km,
- Gminę – 7 km.
4.9 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
Ponadto na terenie powiatu bydgoskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii:
- przyjęto w 2012 roku zgłoszenie 33, a w 2013 roku 26 projektów robót geologicznych na wykonanie
otworów wiertniczych dla potrzeb montażu pionowych kolektorów do poboru ciepła Ziemi,
- przyjęto w 2012 roku 7, a w 2013 roku 14 dokumentacji z wykonania otworów wiertniczych do poboru ciepła
Ziemi.
Gmina Dobrcz: Wspieranie firm zakładających pompy ciepła i kolektory słoneczne i organizowanie ich spotkań
z mieszkańcami. Akcja informacyjna dla mieszkańców gminy na temat OZE i uzyskania środków finansowych
na ten cel.
Gmina Koronowo: Zrealizowano wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
„Park Wiatrowy Koronowo I”, „Park Wiatrowy Koronowo IV”, „Park Wiatrowy Koronowo V”, „Park Wiatrowy Koronowo
VI” ,Wiatrowy Koronowo IX”, „Park Wiatrowy Koronowo X”, „Park Wiatrowy Koronowo XI”, „Park Wiatrowy Koronowo
XII”. Sporządzono opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Koronowo.
Realizowano konferencje, narady, spotkania z mieszkańcami miast i z rolnikami.
Wykorzystanie słomy do produkcji peletów w instalacji w Nowym Dworze.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Eksploatacja instalacji solarnej na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.
Są informacje o przypadkach posiadania kolektorów słonecznych przez osoby prywatne, ale w gminie nie prowadzi
się rejestru instalacji oze zlokalizowanych na jej terenie.
Wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy potencjalnych
terenów do lokalizacji farmy wiatrowej. Z danych przekazanych przez Gminę wynika, iż w okolicach Dąbrowy Wielkiej
prywatny inwestor planuje zlokalizowanie ogniw PV. W 2013 r. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka wydał dwie decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegających na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach:
nr ew. 28/2 i 30/9 oraz dla dz. nr ew. nr 220/1, w obrębie Dąbrowa Wielka.
Gmina Osielsko: Prowadzone są działania edukacyjne oraz udział społeczeństwa w spotkaniach nt. odnawialnych
źródeł energii.
Wykorzystanie energii wodnej w małej elektrowni wodnej na terenie prywatnej posesji w Bożenkowie.
Gmina Solec Kujawski: Realizowano wspieranie budowy nowych instalacji OZE, w tym zapewniających udział
biokomponentów w rynku paliw ciekłych.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
22
4.10 Poprawa jakości wód
Gmina Białe Błota: Prowadzenie monitoringu przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych wód podziemnych
przy ujęciu wód w miejscowości Ciele.
Wykonano przebudowę magistrali wodociągowej na odcinku od granicy miasta Bydgoszczy do stacji uzdatniania
wody w miejscowości Łochowo - Kada-Bis Ø 200- 528,50 mb, Ø 160-469,0 mb 110 Ø -125,00 mb, hydranty
o średnicy od 80 do 160 [mm] – 38,00 mb, całość: 1293,00 mb;
Wykonano rozbudowę systemu kanalizacji z możliwością przyłączenia Łochowic - Kada-Bis grawitacja Ø 2002453,36 mb; Ø 160- 552,39 mb tłoczna Ø 280/106 mb; Ø 110-100,11 mb; Ø 50-247,05 mb; Ø 40-146,59. Tłoczność
ścieków- 1szt, Rollstick grawitacja Ø 200- 1558,5 mb; przyłącza Ø 160-435,5 mb; tłoczna: Ø 225-106 mb; Ø 180408,5 mb; Ø 200-1191mb; Ø 50-271,5 mb; rurociąg do monitoringu Ø 63-2625 mb; przyłącze wodociągowe Ø 90-87
mb; Ø 32-22 mb; Tłocznie ścieków-21 szt;
Przydomowe przepomownie – 1szt;
Kontynuacja kontroli oraz częstotliwości opróżniania bezodpływowych zbiorników.
Gmina Dąbrowa Chełmińska: W okresie objętym latami 2012 – 2015 przewidziano działanie:
- budowa sieci kanalizacyjnej (Ostromecko, Strzyżawa, Wałdowo Królewskie, Boluminek, Dąbrowa Chełmińska)
w trakcie realizacji, kontynuacja działań.
Ponadto realizowano dofinansowanie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
Gmina Dobrcz: Przebudowano oczyszczalnię ścieków w Kusowie w podczyszczalnię, rozbudowano system
kanalizacji sanitarnej, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina Koronowo: Trwa budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej terenu projektowanego parku przemysłowego
w Koronowie, jak również budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie
oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach.
Trwa rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Tryszczynie.
Wykonano rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitnie, jak również budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Samociążku.
Wystąpiono o wydanie stosownych pozwoleń na odwierty nowych studni w Łąsku Wielkim, Witoldowie, Wiskitnie,
Mąkowarsku, Koronowie-Lipinkach.
Wykonano montaż III pompy i wykonanie II przewodu tłocznego oczyszczalni ścieków w Koronowie.
Zrealizowano ponadto:
- Rekonstrukcja studni w Witoldowie - opracowanie dokumentacji projektowej i hydrogeologicznej,
- Modernizacja stacji wodociągowej w Skarbiewie - wymiana filtrów ciśnieniowych,
- Połączenie sieci wodociągowej w Skarbiewie - opracowanie dokumentacji projektowej,
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej we Wtelnie - opracowanie dokumentacji projektowej,
- Budowa wodociągu w Nowym Dworze.
Gmina wspiera budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez przyznanie dotacji.
Gmina Nowa Wieś Wielka: W dniu 09.10.2013 r. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza w gminie
Nowa Wieś Wielka na działkach ew. nr 264/5 i 264/2.
Zrealizowano następujące działania:
- Budowa systemu wodnokanalizacyjnego 2012 r.:
- sieć wodociągowa – oddanych do eksploatacji 3,8 km
- przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków/gospodarstw – 148 szt.
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 0,75 km
- przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków/gospodarstw – 16 szt.
- Budowa systemu wodnokanalizacyjnego 2013 r.:
- sieć wodociągowa – oddanych do eksploatacji 1,83 km
- przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków/gospodarstw – 75 szt.
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 4,57 km
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
Strona
23
przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków/gospodarstw – 23 szt.
Gmina Osielsko: W zakresie poprawy jakości wód realizowano budowę systemu kanalizacji sanitarnej, budowę
stacji uzdatniania wody w Niwach, a także przez indywidualnych właścicieli nieruchomości budowę szczelnych
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizowane były również budowy zbiorników
na gnojówkę i gnojowicę przez indywidualnych gospodarzy.
Prowadzone były działania edukacyjne i kontrolne posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości
prowadzone przez Straż Gminną Osielsko oraz pracowników Urzędu Gminy Osielsko.
Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie prowadził monitoring ujęć wody.
W zakresie oddziaływania zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego na wody działania prowadził ODR w Minikowie
w kontakcie z indywidualnymi gospodarzami.
Gmina Sicienko: Zrealizowano następujące działania:
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - Koncepcja techniczno-technologiczno-ekonomiczna
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przygotowanie w roku 2013 dokumentacji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków P1 i tłoczną
Tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków Tł-2 i Tł-3
i przepływomierzem ścieków PS-1 i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Osówiec do granic miasta
Bydgoszcz.
- Wskutek przebudowy przepompowni ścieków w Dąbrówce Nowej, ścieki ze Strzelewa, Kamieńca, Osówca
i Dąbrówki Nowej zostały przekierowane do Bydgoszczy.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do budynków usytuowanych na terenie miejscowości Janin wraz
z przepompownią ścieków, jej zasilaniem energetycznym i wewnętrzną linią zasilającą dla tej przepompowni oraz
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, która będzie odprowadzała ścieki z zaprojektowanej przepompowni
do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Strzelewo.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Oczyszczalnia ścieków w Wojnowie została wyposażona
w urządzenia technologiczne wraz z ich rozruchem technologicznym.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wraz z przyłączami do działek z podziału działki 175
w Sicienku – Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicienku.
Gmina Solec Kujawski: Do właścicieli nieruchomości położonych na terenach skanalizowanych wystosowano
pisma przypominające o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Właścicieli
nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej wezwano do przedstawienia umów zawartych z zakładami
posiadającymi zezwolenie na wykonanie usług usuwania nieczystości płynnych oraz ostatnich rachunków
potwierdzających ich wywóz z posesji. Dla rolników z terenu Gminy przeprowadzono szkolenia z zakresu Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej. Dwa razy w roku ZGK Sp. z o.o. prowadzi badania odprowadzanych wód opadowych na
zawartość zawiesin ogólnych i substancji ekstrahujących się eterem naftowym.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzona jest ewidencja zbiorników
bezodpływowych. Na dzień dzisiejszy w ewidencji ujętych jest 266 szamb.
4.11 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
W roku 2013 zorganizowano szkolenie dla sołtysów, w ramach którego przedstawiono informacje NT. założeń oraz
zadań wynikających z „Programu Ochrony Powietrza” dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który został
przyjęty uchwałą nr XXX/537/13 z dnia 18.01.2013 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W roku 2013 opracowano i wydano ulotkę informacyjną dotyczącą ww. „Programu Ochrony Powietrza”. Ulotkę
tę rozprowadzono w gminach oraz placówkach szkolnych powiatu bydgoskiego oraz wykładano w siedzibie
tutejszego Starostwa.
W ramach zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza, w roku 2013 zrealizowano następujące działania:
- prace związane z termomodernizacją dwóch budynków edukacyjnych, wchodzących w skład ZSA-E
w Karolewie,
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
Strona
24
prace związane z rozbudową i modernizacją dróg powiatowych w gminach: Solec Kujawski, Nowa Wieś
Wielka, Białe Błota, Koronowo, Dobrcz, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska,
budowa nowych ścieżek rowerowych, m.in. w gminie Solec Kujawski.
W latach 2012 – 2013 w zakresie emisji do powietrza wydano 29 uregulowań formalno-prawnych, w tym dla
poszczególnych Gmin, według poniższej tabeli.
Lp. Nazwa Gminy
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Białe Błota
Dąbrowa Chełmińska
Dobrcz
Koronowo
Nowa Wieś Wielka
Osielsko
Sicienko
Solec Kujawski
Tabela nr 4.11-1 Wydane uregulowania formalno-prawne w zakresie emisji do powietrza
Decyzje
w
zakresie
Pozwolenia na emisję Zgłoszenie instalacji pod uczestnictwa w systemie
gazów i pyłów z instalacji
kątem emisji gazów i pyłów handlu uprawnieniami do
emisji
2012
2013
2012
2013
2012
2013
3
4
5
6
7
8
2
5
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
Gmina Białe Błota: Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolonej. W latach 2012 – 2013 realizowano
dofinansowanie do zmiany ogrzewania na proekologiczne na terenie Gminy Białe Błota.
Gmina Dobrcz: W ramach zwiększania świadomości społeczeństwa prowadzona była akcja informacyjna. Ponadto
zrealizowano modernizację kotłowni gminnych i szkolnych.
Gmina Koronowo: W ramach zwiększania świadomości społeczeństwa prowadzone były bloki informacyjne
na zebraniach mieszkańców. Zrealizowano następujące działania:
- Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Zespole Szkół w Mąkowarsku.
- Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej w Buszkowie.
- Modernizacja podgrzewacza pojemnościowego wraz z wężownicą w Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – dokumentacja
projektowa.
- Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku.
Gmina Osielsko: W ramach działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji realizowano wskazania
ogrzewania olejem, gazem lub energią elektryczną w planach zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Ponadto w 2013 roku dokonano termomodernizacji
budynku Urzędu Gminy Osielsko. Budowa sieci gazowych przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.
Przeprowadzano zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. lodówek. Prowadzono działania
edukacyjne.
Gmina Sicienko: Zrealizowano budowę sieci gazowej w Osówcu oraz termomodernizację budynków Zespołu Szkół
w Wojnowie – etap III termomodernizacja segmentu B i C.
Gmina Solec Kujawski: Prowadzony był monitoring w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz promieniowania
elektromagnetycznego.
Do osób, które spalają w przydomowych kotłowniach odpady nieznanego pochodzenia zostały wystosowane
odpowiednie pisma, informujące o zagrożeniach z nimi związanych. Ponadto osoby spalające odpady otrzymały
art. pn. „Co niesie za sobą spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach?”.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
25
Również ww. artykuł ukazał się w Soleckich Wiadomościach z Ratusza oraz inne artykuły na temat szkodliwości
spalania odpadów.
4.12 Poprawa klimatu akustycznego
Gmina Koronowo: Budowa drogi Wtelno – Bytkowice - Salno. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko
Wielkie. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych (ul. Al. Jana Pawła II, ul. Przemysłowa, ul. Tucholska
w Koronowie). Przebudowa drogi Salno - Gogolin. Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego
i Tucholskiej w Koronowie.
Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku. Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – dokumentacja projektowa.
Gmina Osielsko: Budowa nowych dróg gminnych. Działania edukacyjne w zakresie szkodliwości hałasu.
Ujmowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref związanych z zwiększoną emisją
hałasu.
Gmina Sicienko: Działania związane z poprawą jakości nawierzchni dróg:
- przebudowa drogi gminnej w Sicienku - ul. Kolejowa – II etap wykonanie kanalizacji deszczowej,
- rozbudowa drogi gminnej nr 50314C Osówiec – Szczutki i drogi gminnej nr 50335C Mochle – Tryszczyn Doły
w miejscowości Szczutki, gm. Sicienko;
- przebudowa drogi gminnej nr 50303C w Kruszynie – ulica Strażacka,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mochle – zadanie realizowane przez ZDW
w Bydgoszczy,
- Budowa drogi gminnej w Kruszynie – ul. Zbożowa,
- Wykonanie remontów nawierzchni ulic w miejscowości Sicienko,
- Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1909 C w miejscowości Trzemiętowo zakończony w 2012 roku,
- Wykonanie w roku 2012 nakładek bitumicznych z mieszanki mineralno – asfaltowej na drogach powiatowych
na terenie gminy Sicienko:
 droga powiatowa nr 1531C Osówiec – Kruszyn – odcinek od cmentarzyka w Kruszynie w kierunku Osówca
– o długości 570 mb,
 droga powiatowa nr 1910C Samsieczynek – Wojnowo:
 na wysokości skrzyżowania z drogą nr 1532C – o długości 262 mb.
 Goncarzewy, łuk na wysokości posesji nr 3 – o długości 50 mb.
- Wykonano w roku 2013 nakładki bitumiczne na odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienko tj:
1. Droga powiatowa 1510 C Popielewo – Słupowo o dł. 180 mb i pow. 900,00 m2.
2. Droga powiatowa nr 1530 C Osówiec – droga nr 1529 C (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1529 C
w kierunku Szczutek) o długości 600 mb i pow. 3600 m2.
3. Droga powiatowa nr 1531 C Osówiec – Kruszyn (od drogi powiatowej nr 1529 C w kierunku Kruszyna
o długości 950 mb i pow. 5320 m2.
4. Droga powiatowa nr 1532 C Ugoda – Strzelewo (0+980 – 1+830 do m. Janin + końcówka 100 m o dł. 950
i pow. 4750 m2.
5. Droga powiatowa nr 1533 C Sitno – Zawada (od skrzyż. z drogą nr 1532 C o dł. 999 mb i pow. 4995 m2).
6. Droga powiatowa nr 1909 C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo o dł. 600 mb i pow. 3000 m2.
7. Droga powiatowa nr 19010 C Samsieczynek – Wojnowo (od skrzyżowania z drogą nr 1532 C w kierunku
miejscowości Goncarzewy o dł. 600 mb i pow. 3000 m2).
Remont na w/w drogach powiatowych polegał na ułożeniu warstwy ścieralnej o grub. min 4 cm.
Powierzchnia wyremontowanych dróg powiatowych to 25.565 m2.
Łączna długość wyremontowanych dróg powiatowych to 4.879 mb.
Gmina Solec Kujawski: Bieżący monitoring jakości nawierzchni dróg gminnych.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
26
4.13 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Gminy realizują zadanie przez każdorazowe rozpatrywane go przy wydawaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięć.
Gmina Osielsko: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
elektromagnetycznych, pochodzących np. z wieży telefonii komórkowych.
ujmują
zagadnienia
pól
Gmina Solec Kujawski: Prowadzony jest monitoring w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
Przeprowadzona analiza wykazała, że średnio natężenie pola jest 12 - krotnie mniejsze od dopuszczalnego.
4.14 Ochrona przed poważnymi awariami
Gmina Koronowo: W 2012 roku zakupiono ciężki samochód specjalny, ratowniczo gaśniczy z modułem chemicznoekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie. Prowadzono edukację społeczeństwa w ramach zajęć
z obrony cywilnej i ochrony p.poż.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie BP
nr 2 oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że zakład – Baza Paliw
nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej nie stanowi istotnego zagrożenia dla mieszkańców okolic przedmiotowej Bazy Paliw. Inną
możliwością poważnej awarii jest wypadek komunikacyjny pojazdu transportującego substancje niebezpieczne. W
tym zakresie działania podejmuje Państwowa Straż Pożarna. Również na terenie Nowej wsi Wielkiej znajduje się
zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Brak działań w omawianym zakresie.
Gmina Osielsko: Współpraca ze Strażą Pożarną w Bydgoszczy i Dobrczu. Działania edukacyjne prowadzone były
na zebraniach wiejskich.
Gmina Solec Kujawski: Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim organizowała konkursy o wiedzy
pożarniczej, pogadanki, pokazy i ćwiczenia.
4.15 Stan prowadzonej gospodarki odpadami w powiecie bydgoskim w okresie
sprawozdawczym
1. Wykaz zamkniętych w latach 2012 – 2013 składowisk odpadów
W roku 2012 wydano decyzję, w której udzielono Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska zgody na zamknięcie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bolumin. Ustalono także kierunek, sposób, termin i
zakres przeprowadzenia rekultywacji ww. składowiska odpadów.
2. Wykaz zrealizowanych zadań w zakresie zwiększenia udziału odzysku odpadów (w szczególności odzysku
energii z odpadów)
Liczbę wydanych zezwoleń na przetwarzanie odpadów przedstawiono w poniższej tabeli
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Strona
27
Tabela nr 4.15-1 Liczba wydanych zezwoleń na przetwarzanie odpadów
Liczba wydanych zezwoleń
Nazwa Gminy
Rok 2012
Rok 2013
2
3
4
Białe Błota
4
0
Dąbrowa Chełmińska
1
0
Dobrcz
0
1
Koronowo
1
0
Nowa Wieś Wielka
0
0
Osielsko
0
0
Sicienko
0
0
Solec Kujawski
2
0
3. Wykaz zrealizowanych zadań w zakresie selektywnego zbierania odpadów
a) odpady opakowaniowe (z grupy 15)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabela nr 4.15-2 Liczba wydanych zezwoleń na zbieranie odpadów z grupy 15
Liczba wydanych zezwoleń
Nazwa Gminy
Rok 2012
Rok 2013
2
3
4
Białe Błota
0
2
Dąbrowa Chełmińska
1
0
Dobrcz
1
2
Koronowo
3
2
Nowa Wieś Wielka
1
0
Osielsko
3
2
Sicienko
1
1
Solec Kujawski
2
2
b)
odpady z budownictwa (z grupy 17)
Lp.
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabela nr 4.15-3 Liczba wydanych zezwoleń na zbieranie odpadów z grupy 17
Liczba wydanych zezwoleń
Nazwa Gminy
Rok 2012
Rok 2013
2
3
4
Białe Błota
0
2
Dąbrowa Chełmińska
1
0
Dobrcz
1
2
Koronowo
2
1
Nowa Wieś Wielka
1
0
Osielsko
3
2
Sicienko
1
1
Solec Kujawski
2
2
W roku 2013 przeprowadzono kontrole dwóch punktów zbierania odpadów w Gminie Osielsko.
c) odpady medyczne i weterynaryjne
W latach 2012 – 2013 nie udzielono żadnych zezwoleń na zbieranie odpadów medycznych lub weterynaryjnych.
4. Wykaz zrealizowanych zadań w zakresie kontroli nad wytwarzanymi przez zakłady przemysłowe odpadami
W analizowanym okresie przeprowadzono jedną kontrolę (interwencyjną) dotyczącą przestrzegania warunków
udzielonego pozwolenia na wytwarzanie odpadów – firma Przedsiębiorstwo Usług komunalnych „TARO” w Lisim
Ogonie. Realizowano również bieżące kontrole wynikające z opracowanego Planu Kontroli.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
28
Gmina Białe Błota: Zrealizowano:
- opracowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami,
- budowa PSZOK,
- raz w roku zbiórka AGD i RTV wliczona w cenę miesięczną usługi firmy,
- zbieranie selektywnie odpadów-zbiórka u źródła wliczona w cenę miesięczną usługi firmy.
Gmina Dąbrowa Chełmińska: Zrealizowano:
- wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami,
- zbieranie selektywnie odpadów,
- wdrażanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność
w zakresie odpadów komunalnych.
Gmina Dobrcz: Wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi a terenie gminy, zrekultywowano
składowisko odpadów w Magdalence, przeprowadzono zbiórkę azbestu na terenie gminy, akcja informacyjna dla
mieszkańców z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
Gmina Koronowo: Zrealizowano następujące działania:
- bezpłatna zbiórka zużytego oleju,
- szkolenie ws. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym uczestniczyli włodarze
sąsiednich gmin,
- spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Osiedlowych Komitetów Samorządów Mieszkańców w sprawie
wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych,
- przeprowadzono kampanie edukacyjną z zakresu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w naszej gminie. Środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu,
- wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami,
- przeprowadzono 200 kontroli z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo,
- przygotowanie do rekultywacji pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Srebrnicy. Wykonano
system odgazowania, zainstalowano repery, przeprowadzono badania monitoringowe, wód, podziemnych,
osiadania pryzmy odpadów. Trwają prace w zakresie przygotowania warstwy izolacyjnej do przykrycia pryzmy
odpadów,
- Gmina Koronowo realizuje zadania wynikające z programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2012 2013 z budżetu udzielono 9 dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
DOTACJE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W TORUNIU
ROK 2012: Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo ze środków pozyskanych
z WFOŚiGW w Toruniu (18 posesji objęto demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest oraz 9 posesji – transportem i unieszkodliwieniem). W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy
Koronowo zostało zutylizowane 102,049 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
ROK 2013: Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo ze środków pozyskanych
z WFOŚiGW w Toruniu (6 posesji objęto demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest oraz 3 posesje – transportem i unieszkodliwieniem). W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy
Koronowo zostało zutylizowane 21,742 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Zrealizowano:
- wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami,
- komunikaty dla mieszkańców, zebrania wiejskie, pogadanki edukacyjne w szkołach i przedszkolach, ulotki
informacyjne o nowym systemie gospodarki odpadami,
- kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalności
w zakresie odpadów komunalnych:
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
29
Ustalenie podmiotów, w których należałoby dokonać kontroli zawartych umów z firmami prowadzącymi
działalność w zakresie odpadów komunalnych,
- Ustalanie sposobu przeprowadzenia kontroli,
12 października 2013 roku otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie
Nowa Wieś Wielka,
Zbiórka eternitu - po wcześniejszym porozumieniu z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka.
Odpady wielogabarytowe odbierane w ramach organizowanych zbiórek – raz w roku bezpośrednio z posesji,
Zużyte baterie i przeterminowane leki - są wyznaczone punkty zbiórki, gdzie mieszkańcy mogą wyrzucić
do specjalnych pojemników,
Działania edukacyjne na temat prawidłowego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów i ich
selektywną zbiórką:
- Bieżące komunikaty na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i Biuletynie Informacji
Publicznej.
- Ulotki informacyjne, gry, układanki, krzyżówki, plakaty, pogadanki z dziećmi.
- Materiały edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami.
- Uświadamianie o zagrożeniach, jakie może spowodować niewłaściwe postępowanie z odpadami
niebezpiecznymi (np. baterie, leki) oraz konsekwencjach spalania odpadów w piecach domowych.
-
-
Gmina Osielsko: Od 1 lipca 2013 r. wdrożono nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Osielsko.
- kontrole były prowadzone przez Straż Gminną Osielsko (do 31.10.2013 r.) oraz pracowników UG Osielsko,
- w Gminie Osielsko selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona od 2000 r. i w latach 2012 – 2013 była nadal
kontynuowana,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żołędowie w kierunku leśnym, zgodnie z decyzją Starosty
Bydgoskiego,
- w 2013 r. podjęto wszystkie uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami wymagane w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- w latach 2012-2013 gmina Osielsko prowadziła dofinansowanie usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Toruniu. W 2012 r. usunięto azbest z 22 nieruchomości,
a w 2013 r. z 55 nieruchomości,
- ulotki nt. prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów rozdawane były mieszkańcom na zebraniach wielskich, w UG
Osielsko, GZK w Żołędowie, umieszczane w gazetce Panorama Osielska oraz na stronie internetowej
www.bip.osielsko.pl,
- w 2012 r. zakupiono i zamontowano 25 koszy ulicznych na odpady komunalne.
Gmina Sicienko: Zrealizowane działania:
- Na mocy uchwały XXVI/201/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013 gmina przejęła obowiązek
wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- W 2013 r. ogłoszenie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych
odpadów z terenu gminy Sicienko i PSZOK w Wojnowie w okresie od 1.07.2013 - 31.12.2013,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia oraz realizacja inwestycji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wojnowie,
- Kampania informacyjna dotycząca nowego systemu, prelekcje podczas zebrań sołeckich, festynów
okolicznościowych, kolportaż ulotek,
- Przed wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami stworzona została komputerowa baza wszystkich
nieruchomości z terenu gminy. Wystąpiono do firm o przekazanie rejestrów wszystkich zawartych umów
w celach kontroli,
- Po wprowadzeniu nowego systemu kontroli opisanej powyżej podlegały tylko nieruchomości niezamieszkałe,
gdyż one nie zostały objęte systemem gminnym,
- Kontrole w terenie mające na celu sprawdzenie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik
przeznaczony do zbiórki odpadów, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych kontrola posiadania aktualnej
umowy, procedura mająca na celu przymuszenie do zawarcia umowy,
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
-
-
Strona
30
W budynkach użyteczności publicznej oraz w szkołach zbierane są baterie, etapowo budynki wyposażane
są w specjalnie pojemniki,
Co roku odbywa się zbiórka objazdowa w formie „wystawek” odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych,
Zbiórka jest dla mieszkańców bezpłatna,
Uchwałą Nr V/38/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 r. przyjęty został Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sicienko na lata 2011 – 2032. Równocześnie została
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Usuwanie azbestu odbywa się zgodnie
z harmonogramem określonym w programie gminnym,
Corocznie przeprowadzany jest nabór wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zainteresowanych
dotacją do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Gmina Solec Kujawski: Gospodarka odpadami prowadzona jest w sposób selektywny. Zbierane są odpady
z tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, odpady zielone, elektryczne i elektroniczne, budowlane, popiół oraz
przeterminowane i niezużyte leki.
W budownictwie jednorodzinnym wprowadzono segregację odpadów nadających się do odzysku metodą „u źródła”
poprzez dostarczenie przez ZGK Sp. z o.o. mieszkańcom 4-ch rodzajów worków plastikowych z podziałem na
następujące asortymenty: szkło, tworzywa sztuczne, papier i twardy plastik.
Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, prowadzona jest
adaptacja istniejącej hali na potrzeby segregacji i recyklingu surowców wtórnych.
ZGK Sp. z o.o. uzyskał zezwolenie Starosty Bydgoskiego w Bydgoszczy OŚ.VII.7623/4/2010 z dnia 30 kwietnia
2010r. na odzysk odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) oraz
odpadów z targowisk. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem odzysk prowadzony jest na części działki o nr ew. 1259/1
przy ul. Toruńskiej 97 w Solcu Kujawskim.
ZGK Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę odpadów organicznych bezpośrednio z posesji.
Odpady organiczne z terenu miasta (ścięta trawa i liście także od mieszkańców) są odwożone na kompostownik
mieszczący się w sąsiedztwie nieczynnego wysypiska komunalnego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej.
Na terenach domków jednorodzinnych i gospodarstw wiejskich odpady ulegające biodegradacji składowane są na
przydomowych kompostowniach i wykorzystywane jako nawóz organiczny.
W roku 2012 zlikwidowano 4 dzikie wysypiska, z których zebrano 5,19 Mg odpadów.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
31
5. Działania Starostwa Powiatowego
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w okresie sprawozdawczym ze względu, iż Program Ochrony Środowiska dla
powiatu bydgoskiego główny nacisk kładzie na Gminy, prowadził przede wszystkim działania edukacyjne
i uświadamiające wśród społeczeństwa.
W roku 2012 i 2013 przeprowadzono kolejne edycje konkursu na „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim” oraz
pakietu konkursów ekologicznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Organizacja niniejszych
konkursów stanowi działania proekologiczne, których celem jest popularyzacja zagadnień związanych z ochroną
środowiska, zainteresowanie młodzieży problematyką ekologii i ochrony środowiska, rozpropagowanie piękna
przyrody Powiatu Bydgoskiego i uświadomienie potrzeby jej ochrony oraz zachęcenie do dbania o estetykę ogrodów
przydomowych, co z kolei wpływa na ogólny wygląd terenów zielonych regionu.
Pakiet konkursów ekologicznych o charakterze edukacyjnym kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Konkurs plastyczny pt. „Zielona energia
energią przyszłości” (2012 rok) i „Recykling ratunkiem dla świata” (2013 rok) oraz konkurs fotograficzny pt. „Piękno
zjawisk atmosferycznych” (2012 rok) i „Piękno życia leśnego” (2013 rok), miały na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie potrzeby ochrony przyrody.
W roku 2012, w konkursie plastycznym udział wzięło 90 uczniów szkół podstawowych oraz 3 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Różnorodność prac plastycznych ukazała jak olbrzymią wyobraźnią
i pomysłowością obdarzeni są uczniowie szkół naszego powiatu. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom
i młodzieży możliwości wykorzystania do produkcji energii surowców odnawialnych, co ma istotne znaczenie dla
ochrony środowiska naturalnego.
W 2013 roku, w konkursie plastycznym wzięło udział 58 uczniów szkół podstawowych oraz 25 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży możliwości
wykorzystania przedmiotów recyklingowych, takich jak papier, szkło czy plastik, jako elementu ochrony środowiska
naturalnego.
Celem konkursu fotograficznego, do którego zgłosiło się 64 uczniów szkół podstawowych oraz 19 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2012 roku oraz 53 uczniów szkół podstawowych oraz 49 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku, było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno przyrody,
co wpływa na ogólną świadomość ekologiczną i zwiększenie poszanowania środowiska naturalnego. Zauważyć
należy zwiększenie zainteresowania konkursami w poszczególnych latach.
XIII i XIV edycja konkursu na „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”, jak co roku, cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowało się 8 ogrodów w 2012 roku oraz 7 ogrodów w
2013 roku. Komisja Konkursowa zwróciła uwagę w szczególności na ogólne wrażenie estetyczne, prawidłowe
rozplanowanie ogrodów, właściwą aranżację, różnorodność roślin zastosowanych do nasadzeń, zastosowanie
elementów tzw. „małej architektury”, jak również urządzenie ”kącików wypoczynkowych”. Doceniono również
inwencję twórczą właścicieli ogrodów oraz wkład własny pracy.
Organizacja niniejszych konkursów stanowi działania proekologiczne, mające na celu zachęcenie do dbania
o estetykę ogrodów przydomowych, co z kolei wpływa na ogólny wygląd terenów zielonych naszego powiatu.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy prowadziło działania regulacyjne w dziedzinie ochrony środowiska
poprzez wydawanie pozwoleń, prowadzenie kontroli ich przestrzegania i konieczne interwencje w razie potrzeby.
6. Koszty poniesione przez gminy powiatu bydgoskiego
Poniżej przedstawiono wyniki analizy kosztów jakie gminy poniosły w okresie sprawozdawczym na działania
wynikające z zapisów „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012 - 2015
z perspektywą na lata 2016 – 2019”. Sumy zostały przedstawione w tysiącach i zaokrąglone do pełnych PLN.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
32
Tabela nr 6-1. Zestawienie nakładów w powiecie bydgoskim na działania związane z powiatowym Programem Ochrony Środowiska [tyś. zł]
L.p.
Nazwa działania
Gmina
Białe Błota
Gmina
Dąbrowa
Chełmińska
Gmina
Dobrcz
Gmina
Koronowo
Gmina
Nowa Wieś
Wielka
Gmina
Osielsko
Gmina
Sicienko
Gmina
Solec
Kujawski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Edukacja ekologiczna
4
1316
b.d.
b.d.
b.d.
10
b.d.
10
2
Planowanie
przestrzenne
b.d.
b.d.
b.d.
97
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
28
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
8
31
3
4
Ochrona przyrody
i krajobrazu
Ochrona i
zrównoważony rozwój
lasów
5
Ochrona powierzchni
ziemi i gleb
26
4000
b.d.
b.d.
b.d.
14
2
3422
6
Ochrona zasobów
kopalin
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
7
Materiałochłonność,
wodochłonność,
energochłonność i
odpadowość
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
8
Kształtowanie
zasobów wodnych
oraz ochrona przed
powodzią i skutkami
suszy
b.d.
b.d.
150
b.d.
b.d.
26
220
b.d.
9
Wykorzystanie energii
ze źródeł
odnawialnych
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
10
Poprawa jakości wody
3872
6864
1200
7002
2118
b.d.
3055
b.d.
11
Poprawa jakości
powietrza
atmosferycznego
97
b.d.
310
295
b.d.
1
549
b.d.
12
Poprawa jakości
klimatu akustycznego
b.d.
b.d.
b.d.
4336
b.d.
b.d.
4249
1780
13
Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
14
Ochrona przed
poważnymi awariami
b.d.
b.d.
b.d.
756
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
15
Gospodarka
odpadami
139
b.d.
280
120
b.d.
833
579
173
Suma
4138
8480
1940
11753
2118
884
8660
5444
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bydgoskiego za lata 2012-2013
Strona
33
Z powyższego zestawieni wynika, iż największe nakłady w okresie sprawozdawczym, na działania wynikające
z „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” poniosła gmina Koronowo. Gminy najwięcej pieniędzy
przeznaczają na zadania związane z poprawą jakości wody (budowa lub modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków). Gmina Solec Kujawski najwięcej pieniędzy przeznacza na
ochronę powierzchni ziemi, z uwagi na prowadzoną rekultywację terenów przemysłowych.
7. Podsumowanie
Priorytety i zadania przyjęte do realizacji w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja
na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” należy uznać za słuszne i niezbędne w celu zachowania
obecnego stanu środowiska oraz w celu jego poprawy.
Sprawozdanie z realizacji „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” jest trzecim raportem i obejmuje lata 2012 – 2013. Sporządzono go na
podstawie ankiet rozesłanych do organów administracji publicznej i instytucji.
Zaawansowanie realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego
aktualizacja na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” jest zróżnicowane. Przyczyną opóźnienia
realizacji w/w zadań są przede wszystkim opóźnienia wykonawców poszczególnych etapów działań oraz brak
środków finansowych.
Zadania przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w latach 2012 – 2013 zostały
w większości wykonane lub rozpoczęte. W przypadku zadań długoterminowych ich realizacja była i jest wykonywana
zgodnie z przyjętymi założeniami w/w „Programu”.
W chwili obecnej można stwierdzić, że Program Ochrony Środowiska na terenie powiatu bydgoskiego jest
realizowany w miarę możliwości finansowych dobrze. W najbliższej przyszłości Powiat, a przede wszystkim Gminy,
więcej uwagi i konsekwencji kierować będą na kwestie ochrony powietrza oraz pełniejszej realizacji Programu
likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Zakład Sozotechniki Sp. z o. o.
Plik: 317555866
Download