MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

advertisement
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA
CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ
WSI BOŻA WOLA
Zakres prac:
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Opracowanie:
mgr Piotr Łuciw – specjalista ds. ochrony środowiska
Pracownia urbanistyczno-architektoniczna w Jabłonnej
Data wykonania:
09 maja 2014r.
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
Spis treści
1. Cel i zakres prognozy ze wskazaniem powiązań z innymi dokumentami ................................................................ 3
2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy .................................................................... 3
3. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień mpzp oraz częstotliwości
jej przeprowadzania .......................................................................................................................................................... 4
4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko................................................................ 4
5. Analiza i ocena stanu środowiska z uwzględnieniem braku realizacji mpzp .......................................................... 4
5. 1. Analiza istniejącego stanu środowiska oraz wskazanie potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu ................................................................................................................................................................................................................. 5
5.2. Określenie, analiza oraz ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem ............................... 9
5.3. Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ................ 10
5.4. Określenie, analiza oraz ocena celów ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne
z punktu widzenia opracowania mpzp, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania mpzp .............................................................................................................................................................................................. 11
5.5. Określenie, analiza oraz ocena przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego,
skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną,
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy .................................................................................. 12
6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji mpzp, w szczególności na cele i przedmiot
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru ................................................................................................. 16
6.1. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne ....................................................................................................................................................... 16
6.2. Rozwiązania uwzględniające uwarunkowania ochrony środowiska ................................................................................................................ 18
6.3. Rozwiązania uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ................................................. 18
6.4. Rozwiązania uwzględniające ochronę różnorodności biologicznej oraz krajobrazu ........................................................................................ 20
7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie mpzp wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy ................................................................... 21
8. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym ...................................................................................... 21
2
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
1. Cel i zakres prognozy ze wskazaniem powiązań z innymi dokumentami
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji. Wymóg
sporządzenia prognozy jest konsekwencją przyjętego rozwiązania, według którego sporządzenie lub zmiana przyjętego
programu, planu, strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś).
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga również postępowania
w zakresie sooś. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już
dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy o udostępnianiu informacji, sporządza prognozę oddziaływania
na środowisko. Dokument ten powinien spełniać wymogi określone w art. 51 ust. 2 tej ustawy.
Niniejsze opracowanie wykonano w celu oceny skutków, wpływu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr LIII/471/2006 z dnia 24 maja 2006 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża
Wola. Projekt planu zgodny jest ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna, przyjętym uchwałą Nr XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. Rady Gminy Jabłonna.
Podsumowując, w świetle wymogów formalno-prawnych przedstawionych powyżej, celem prognozy jest: analiza
oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów ochrony środowiska na obszarze planu,
a także przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, przedstawienie rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 a także
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu oraz rozwiązań alternatywnych
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Niniejszą prognozę sporządzono z uwzględnieniem wymogów określone
w art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji.
2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
Prognozę sporządzono w oparciu o dostępne materiały źródłowe: opracowanie ekofizjograficzne obszaru objętego
sporządzeniem mpzp, materiały planistyczne oraz literaturę. Opracowanie niniejszego dokumentu poprzedziła wizja
lokalna terenu. Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy polegała na zebraniu, analizie i porównaniu danych
dotyczących obszaru objętego opracowaniem projektu dokumentu, syntezą wyników, sformułowaniem wniosków
(założeń) oraz zaproponowaną oceną rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko, a zwłaszcza na obszar Natura 2000, mogących być rezultatem realizacji mpzp.
Do identyfikacji i oceny potencjalnych skutków realizacji mpzp zastosowano metodę analogii.
3
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
3. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień mpzp oraz częstotliwości
jej przeprowadzania
Przepisy prawne regulujące zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego nie określają metod analizy
realizacji mpzp oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Analiza przepisów prawnych (ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), wskazuje na to, że istnieją normy prawne,
które pośrednio określają przypadki analizy realizacji mpzp.
Po pierwsze, w razie planowanej realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
określonego w przepisach szczególnych, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
czyli wójt, burmistrz, prezydent powinien dokonać analizy mpzp. Wniosek taki nasuwa się po analizie art. 80 ust. 2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, który stanowi, że „właściwy organ wydaję decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony”.
Po drugie, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) „przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz
albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu
oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych”.
4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Realizacja mpzp nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż obszar planu nie znajduje się
w strefie przygranicznej, lecz w centralnej części Polski, a ponadto oddziaływanie mpzp będzie miało lokalny zasięg.
Zatem uchwalenie projektowanego dokumentu nie spowoduje skutków o charakterze transgranicznym.
5. Analiza i ocena stanu środowiska z uwzględnieniem braku realizacji mpzp
Przedstawiona w tej części analiza obejmuje:
1) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu,
2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
3) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,
4) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne
z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
5) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko –
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
4
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
5. 1. Analiza istniejącego stanu środowiska oraz wskazanie potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu
Położenie fizyczno-geograficzne i administracyjne
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym (według J. Kondrackiego, 1998) gmina Jabłonna położona jest na Nizinie
Środkowomazowieckiej [318.7] w obrębie Nizin Środkowopolskich [318] na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego [31].
Pod względem administracyjnym, Jabłonna jest jedną z pięciu gmin powiatu legionowskiego usytuowaną w centralnej
części województwa mazowieckiego, na północ od Warszawy. Teren opracowania obejmuje południową część wsi Boża
Wola zlokalizowaną w zachodniej części gminy Jabłonna. Południową granicę terenu opracowania wyznacza granica
gminy na rzece Wiśle.
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Teren opracowania obejmuje terasę zalewową (holoceńską) oraz nadzalewową (plejstoceńską). Niższy taras oddzielony
jest od doliny Wisły wałem przeciwpowodziowym. Powierzchnia tarasu zalewowego jest nierówna i poprzecinana
starorzeczami. Są wśród nich zupełnie młode doliny starorzeczy wcięte na głębokość około 2,5-3 m
w powierzchnię tarasu, oraz starsze o łagodnych skarpach, niższe od powierzchni tarasu o około 1-1,5m. Szczegółowe
informacje na temat rzeźby terenu znajdują się w Opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla wsi Boża Wola
i Wólka Górska.
Podłoże w obrębie terasy zalewowej budują mady lekkie, a także piaski oraz mułki den dolinnych i tarasu zalewowego.
W dolinach starorzeczy występują mady z przewarstwieniami namułów. Utwory budujące podłoże w obrębie terasy
zalewowej przedstawiają niedostateczne warunki dla sytuowania zabudowy. W budowie geologicznej w obrębie terasy
nadzalewowej – przeważają plejstoceńskie piaski eoliczne o składzie mechanicznym od piasków luźnych do piasków
gliniastych, często zwydmione i uformowane w postaci pagórków wydmowych i form parabolicznych. Obszar
ten charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi i stanowi dobre podłoże budowlane. Jedynie na części
obszaru występują niekorzystne dla sytuowania zabudowy namuły piaszczyste z humusem. Analizując obszar mpzp
pod kątem występowania na nim określonego typu krajobrazu naturalnego, krajobraz obszaru opracowania należy
zaliczyć do równin tarasowych w terenach nizinnych (jako rodzaj/ typ tarasów nadzalewowych – akumulacyjnych)
(Richling, Ostaszewska, 2006).
Zasoby naturalne
Na obszarze opracowania nie znajdują się zasoby naturalne objęte koncesjami na eksploatację.
Hydrologia
Pod względem hydrologicznym teren objęty przedmiotem opracowania położony jest w dorzeczu Wisły, w jednostce
hydrologicznej Niecka Warszawska. Podstawą sieci hydrograficznej gminy jest Wisła. Oprócz niej, na obszarze
opracowania występują również inne wody powierzchniowe w postaci starorzeczy.
Na obszarze gminy wyróżnić można dwa obszary o różnych głębokościach występowania zwierciadła wody gruntowej –
taras współczesny Wisły, w obrębie którego swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 2-3 m p.p.t.,
przy czym w obniżeniach po starorzeczach, poziom wody gruntowej jest nieco płytszy (1-2 m, a w młodszych
5
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
starorzeczach 0-1 m) oraz drugi taras, w obrębie którego woda zalega na głębokości 3,5-4 m, również w postaci
zwierciadła swobodnego. Wahania głębokości zwierciadła wody gruntowej są dość znaczne, i uzależnione od ilości
opadów atmosferycznych, a w sąsiedztwie koryta rzeki również od stanu wody w rzece. Wody pierwszego poziomu
wodonośnego na terenie całej gminy nie posiadają izolacji.
Zagrożenie powodziowe
Tereny znajdujące się pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym to tereny szczególnego zagrożenia
powodzią.
Część terenów zainwestowanych położona jest na obszarze chronionym wałami przeciwpowodziowymi.
Warunki glebowe
Na obszarze planu – na tarasie zalewowym występują mady zbudowane z pyłu zwykłego i pyłu ilastego podścielone
piaskiem luźnym. Wyżej, na tarasie nadzalewowym przeważają gleby brunatne wyługowane, wytworzone z piasków
gliniastych lekkich podścielone piaskiem luźnym. Przeważają gleby niskiej jakości – V i VI klasy bonitacyjnej. Gleby
chronione przed zmianą użytkowania (IIIa oraz IIIb klasy bonitacyjnej) stanowią niewielki procent. Na terasie zalewowej
gleby najsłabsze – V i VI klasy bonitacyjnej zajmują praktycznie całą powierzchnię.
Warunki klimatyczne
Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza (1978), mezoregion Kotlina Warszawska należy do regionu
klimatycznego Mazowiecko-Podlaskiego. Klimat w tym regionie ma cechy kontynentalne, co ujawnia się w postaci:

występowania znacznych rocznych amplitud temperatury,

niskiej sumy opadów atmosferycznych (średnio 450-550 mm),

średniej temperatury rocznej około 7,5 st. C,

dominujących wiatrów zachodnich,

okres wegetacyjny rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa 210 – 215 dni.

zróżnicowanie morfologiczne w obrębie terenu opracowania wpływa na urozmaicenie klimatu lokalnego
(warunków mikroklimatycznych).
Topoklimat podobnie jak wymienione wcześniej czynniki przyrodnicze jest zróżnicowany położeniem względem koryta
Wisły. Odmienny jest zatem na terasie zalewowej i nadzalewowej. W zasięgu dna doliny Wisły (teras zalewowy)
mikroklimat jest najmniej korzystny dla osadnictwa. Charakteryzuje się dużymi amplitudami dobowymi temperatury, dużą
wilgotnością powietrza, częstym występowaniem mgieł, rannych przymrozków oraz tworzeniem zastoisk zimnego
powietrza. Z drugiej strony taras zalewowy Wisły jest dobrze przewietrzany w ciągu dnia co stwarza dobre warunki
do wymiany powietrza. Z kolei mikroklimat w obrębie tarasu nadzalewowego charakteryzuje się ustabilizowanymi
warunkami klimatycznymi – nie podlega tak radykalnym i szybkim wahaniom, przez co stwarza korzystniejsze warunki
do zamieszkania.
Uwarunkowania przyrodnicze
6
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
Obszar planu znajduje się w Kotlinie Warszawskiej, którego bogactwo jest efektem długotrwałych procesów
przyrodniczych, między innymi: ukształtowania się w jego granicach – w wyniku akumulacji rzecznej – określonych form
rzeźby. Teren opracowania w obrębie terasy zalewowej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem i bogactwem
przyrodniczym. Na ten stan składa się naturalnie ukształtowane koryto rzeki Wisły, w obrębie którego spotkać można –
niekiedy znacznej powierzchni wyspy (na terenie gminy objęte obszarową formą rezerwatów). W wyniku wezbrań
część doliny ulega zalaniu, korzystnie wpływając na występujące w niej dobrze zachowane lasy nadrzeczne, łęgi
z udziałem topoli i wierzby. Okresowe zalewy mają też pozytywny wpływ na starorzecza oraz zamieszkujące
je faunę i florę. Lokalnie zachowały się zbiorowiska olsowe.
Wzdłuż rzeki Wisły rozciągają się granice obszarów Natura 2000 (przedstawione w załączniku graficznym
do opracowania):

Obszar Specjalnej Ochrony – Dolina Środkowej Wisły (PLB140004),

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029).
Dolina Środkowej Wisły jest obszarem charakteryzującym się długim, zachowującym naturalny charakter rzeki
roztopowej, odcinkiem Wisły pomiędzy Dęblinem, a Płockiem, z licznymi wyspami. Największe z wysp są pokryte
zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową zajmują intensywnie eksploatowane zarośla
wikliny, łąki i pastwiska, na których wypasane są duże stada bydła. Pozostały tu również fragmenty dawnych lasów
łęgowych. Obszar ten jest siedliskiem 23 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG1
oraz 24 gatunków ptaków (w większości wodno-błotnych), których nie obejmuje ww. Dyrektywa, a należących
do gatunków rzadkich, z których niektóre właśnie tu tworzą bardzo liczne populacje lęgowe (L. ridibundus, L. canus).
Naturalne zbiorowiska roślinne wraz z nieożywionymi elementami środowiska budują korytarze ekologiczne, które
z uwagi na istotną wartość przyrodniczą kwalifikują się do pozostawienia w kształcie przynajmniej odpowiadającym
stanowi obecnemu, bez możliwości konfliktowej ingerencji.
Kampinoska Dolina Wisły obejmuje ten sam odcinek doliny rzecznej (rozciąga się pomiędzy Warszawą a Płockiem).
Pod względem fizjograficznym położona jest w obrębie Kotliny Warszawskiej (318.73) i częściowo w Kotlinie Płockiej
(315.36). Koryto rzeczne kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, warunkującymi
powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie przestrzennym. W dolinie zachowały się
liczne starorzecza tworzące charakterystyczne ciągi otoczone mozaiką zarośli wierzbowych, lasów łęgowych
oraz ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Północna krawędź doliny jest wyraźnie zarysowana i osiąga wysokość
względną dochodzącą do ok. 35 m. Od strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy. Obszar w dużej części
położony w obrębie OSO "Dolina Środkowej Wisły" oraz obszarów chronionego krajobrazu – Nadwiślańskiego
i Warszawskiego. Ponad połowa powierzchni obszaru objęta jest ochroną rezerwatową jako istniejące rezerwaty
przyrody: Ławice Kiełpińskie, Zakole Zakroczymskie, Wikliny Wiślane, Wyspy Białobrzeskie, Ławice Troszyńskie, Wyspy
Zakrzewskie oraz rezerwaty projektowane – Wyspy Smoszewskie i Kępy Śladowskie (poza obszarem planu). Ponadto
odcinek położony w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego wchodzi w skład międzynarodowego rezerwatu
biosfery o nazwie "Puszcza Kampinoska". Do najważniejszych elementów środowiska tego obszaru należy zaliczyć:
1
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.79.103.1, Dz.U.UE-
sp.15-1-98) zwana „dyrektywą ptasią”.
7
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

lasy, a szczególnie łęgi (wierzbowe, topolowe, olszowo-jesionowe, wiązowo-jesionowe) oraz grądy
subkontynentalne,

starorzecza,

ziołorośla nadrzeczne,

muliste zalewane brzegi,

łąki (ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe, wiechlinowo-kostrzewowe, zmiennowilgotne trzęślicowe),

ciepłolubne murawy napiaskowe,

rośliny i zwierzęta chronione, szczególnie gatunki zagrożone wymarciem.
Do obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody występujących na terenie wsi należy również
zaliczyć: rezerwat przyrody „Kępy Kazuńskie” oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK).
Przedmiotem ochrony tego obszaru są wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły o łącznej powierzchni
544,28 ha położone w gminach: Czosnów, Jabłonna (116,93 ha) oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Rezerwat można
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów
rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533) sklasyfikować pod względem rodzaju do rezerwatów wodnych (symbol
„W”), a także pod względem głównego typu ekosystemu jako typ wodny (symbol „EW”) oraz podtyp rzek i ich dolin,
potoków i źródeł (symbol „rp”).
Kolejnym obszarem chronionym jest WOCHK, który został utworzony rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 lutego 2007 r. 42, poz. 870). Obszar ten zajmuje powierzchnię
blisko 150 000 ha (148 409,1 ha) i obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. WOCHK podzielono na:
1) strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów
oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, roślin i grzybów;
2) strefę ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny miast i wsi oraz grunty o wzmożonym naporze
urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze;
3) strefę „zwykłą” obejmującą pozostałe tereny.
W zależności od strefy ochrony ekologicznej ww. rozporządzenie wprowadza szereg zakazów, nakazów
i ograniczeń w zakresie korzystania z zasobów przyrody, użytkowania gruntów oraz realizacji inwestycji. Strefa
szczególnej ochrony ekologicznej obejmuje najcenniejsze fragmenty WOChK. Granica tej strefy we wsi Boża Wola
przebiega wzdłuż wału przeciwpowodziowego, i obejmuje obszar pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a granicą
gminy na rzece Wiśle.
Poza granicami planu znajdują się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Łąki Kazuńskie (PLH140048) oraz Ostoja
Nowodworska (PLH140043), położona najbliżej obszaru opracowania. Zgodnie z koncepcją krajową sieci ekologicznej
ECONET-Polska dolina zalewowa w obrębie gminy Jabłonna wchodzi w skład obszaru węzłowego „Puszcza
Kampinoska” o randze międzynarodowej. W sąsiedztwie gminy występują ostoje przyrodnicze o znaczeniu europejskim:
Puszcza Kampinoska, Jezioro Zegrzyńskie, a także cenne przyrodniczo Lasy Legionowskie. Ponadto, poza obszarem
opracowania, ale na terenie gminy Jabłonna występują następujące rezerwaty przyrody: „Ławice Kiełpińskie”
8
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
oraz „Jabłonna”. W znacznej odległości od obszaru planu znajduje się Puszcza Kampinoska objęta od roku 1959 formą
parku narodowego (rozporządzenie Rady Ministrów).
Teren mpzp jest zróżnicowany pod względem funkcji i sposobu użytkowania. W części zachodniej i północnozachodniej występuje zabudowa mieszkaniowa, w pozostałej części, teren opracowania wolny jest od zabudowy
(z wyjątkiem zabudowy – Boża Wola 50, wysuniętej w kierunku centrum planu), a na znacznej powierzchni
krajobraz obszaru ma charakter naturalny. Dotyczy to w szczególności obszaru tarasu zalewowego, który
pokrywają lasy łęgowe o cechach zespołu Salicetum albo-fragilis (uznawane za część szerokiego zespołu SaliciPopuletum) ale również nadzalewowego, którego część (centrum planu) zajmuje starorzecze z pałką szerokolistną
i trzciną pospolitą (Typha latifolia, Phragmites australis). Skraj zbiornika porastają zbiorowiska złożone z: wierzby
kruchej, topoli białej (Salix fragilis, Populus alba), lokalnie olszy czarnej (Alnus glutinosa). Rozległy teren wokół
zbiornika (głównie w części położonej na wsch.) porośnięty jest turzycą (Carex ssp.) oraz wierzbą kruchą i iwą
(Salix caprea) oraz głogiem jednoszyjkowym (Crataegus monogyna). Obszar ten stanowi potencjalne siedlisko
płazów i gadów, szczególnie rozpowszechnionych gatunków takich jak: żaba wodna (Rana esculenta), żaba
śmieszka (Rana ridubunda) ropucha szara (Bufo bufo) oraz zaskroniec (Natrix natrix).
Elementem antropogenicznym tej części mpzp jest między innymi wał przeciwpowodziowy, oddzielający od siebie
dwie terasy oraz kanał odprowadzający ścieki (przepust znajduje się w wale przeciwpowodziowym)
oraz zabudowania przy Bożej Woli 50. Z punktu widzenia ustaleń studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego, ważne jest to, że obszar planu znajduje się w części w strefie „C” – ekologicznie zrównoważonego
rozwoju oraz „A” – szczególnej ochrony ekologicznej.
W przypadku braku realizacji planu, przy braku ingerencji o charakterze gospodarczym, teren pokryje się
drzewostanem, z którego mogą się z czasem wykształcić zbiorowiska leśne. Dotyczy to szczególnie otwartego
terenu położonego na północ od wału przeciwpowodziowego, na którym widoczna jest sukcesja roślinności,
głównie: wierzb, głogów oraz dzikiej róży. W zależności od czynników ekologicznych, w szczególności poziomu
wody powierzchniowej i gruntowej, jakości wody oraz ilości substancji organicznych, postępować będzie
eutrofizacja starorzecza usytuowanego w centralnej części planu. W określonych niekorzystnych warunkach, może
ono całkowicie zaniknąć.
W przypadku terenów niepodlegających ochronie, które charakteryzują się korzystnymi warunkami gruntowymi, brak
realizacji projektowanego dokumentu nie powstrzyma procesów urbanizacyjnych, może natomiast wpłynąć na ich
dynamikę. Rozwojowi zabudowy sprzyjają ustalenia studium wskazujące mieszkalnictwo jako funkcję terenu dominującą
w strefie „C”. Ponadto, jak wskazuje ten dokument, głównym potencjalnym kierunkiem rozwoju gospodarczego jest usługowy,
a w mniejszym stopniu – produkcyjny.
5.2. Określenie, analiza oraz ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Obszar objęty przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko pokrywa się z obszarem planu, którego
dotyczy analiza przedstawiona w poprzedniej części. Skoro zatem przedstawione zostały wymagane informacje o stanie
środowiska, nie ma potrzeby odrębnego przedstawienia stanu środowiska na obszarach przewidywanego znaczącego
oddziaływania.
9
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
5.3. Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Na obszarze objętym opracowaniem mpzp przebiegają granice obszarów Natura 2000: Obszaru Specjalnej Ochrony –
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk – Kampinoska Dolina Wisły
(PLH140029). Wymienione obszary Natura 2000 obejmują długi, o naturalnym charakterze odcinek Wisły, pomiędzy
Dęblinem a Płockiem, z licznymi wyspami (od łach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością
zielną). Jak zauważono wcześniej, w granicach planu występują również następujące obszary podlegające ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.): „Kępy
Kazuńskie” (544,3 ha) i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (blisko 150 000 ha).
Przedmiotem ochrony wymienionych obszarów są między innymi: koryto Wisły, jej piaszczyste wyspy i łachy,
zbiorowiska roślinne, w tym zadrzewienia i zakrzewienia nadrzeczne, rośliny i zwierzęta (przede wszystkim ptaki wodnobłotne) oraz krajobraz.
Zabudowa terenu (mieszkaniowa i usługowa) przewidziana jest w części północnej i zachodniej obszaru planu, również
w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk – Kampinoska Dolina Wisły. Należy zaznaczyć, że jest to rozwiązanie
zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (część oznaczona w studium
symbolem: MR - zabudowa mieszkaniowa). Problemem z punktu widzenia obszarów chronionych może być realizacja
mpzp powodująca uszkodzenie lub utratę chronionych siedlisk przyrodniczych występujących na tym obszarze.
Jednakże postępując zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody, o czym mowa również w ustaleniach planu,
nie mogą być odejmowane działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura.
Pozostałe tereny najbardziej cenne przyrodniczo nie zostaną zagospodarowane, a ich przeznaczenie przyrodnicze
pozostanie niezmienione.
Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne należy ocenić jako optymalne z punktu widzenia chronionych
elementów doliny Wisły. Realizacja mpzp nie spowoduje zagrożenia dla przedmiotu i spójności obszarów Natura 2000
poprzez wyeliminowanie w projektowanym dokumencie możliwości zmiany funkcji, zagospodarowania terenów i siedlisk
przyrodniczo cennych, czy poprzez nie dopuszczenie do zagospodarowania lub zmiany przeznaczenia terenów
w sposób znacząco oddziałujący na obszary chronione.
Poza granicami planu znajdują się dwa inne obszary Natura 2000 („Łąki Kazuńskie” usytuowane ok. 3 km na płd.-zach.
od terenu opracowania, na lewym brzegu Wisły i „Ostoja Nowodworska” – ok. 0,1 km na płn.-zach. od granic planu).
Przedmiotem ochrony pierwszego z obszarów są łąki świeże i wilgotne oraz starorzecza, a drugiego – siedliska
przyrodnicze chronionego owada – zgniotka cynobrowego. Jak zaznaczono w standardowym formularzu danych (SDF)
drugi z obszarów chronionych „stanowi odizolowany, niewielki kompleks leśny…”, oddzielony od terenów planu drogą
wojewódzką nr 630. Z uwagi na ich przedmiot ochrony, wymagania wymienionych zbiorowisk i gatunków, czynniki
zagrażające ich istnieniu oraz ustalenia planu i odległości dzielące obszary Natura 2000 od obszaru opracowania mpzp,
realizacja planu nie wpłynie na ww. obszary chronione. Realizacja mpzp nie wpłynie również na pozostałe obszary
Natura 2000 oraz na ich spójność.
Z punktu widzenia środowiskowego zasadnicze znaczenie ma podział WOChK na dwie strefy:
10
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
1) strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów;
2) strefę ochrony urbanistycznej, obejmującą wybrane tereny miast i wsi oraz obszary o wzmożonym naporze
urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.
Strefa szczególnej ochrony ekologicznej obejmuje najcenniejsze fragmenty ww. obszaru. We wsi Boża Wola przebiega
wzdłuż wału przeciwpowodziowego i zawiera się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a granicą gminy na rzece
Wiśle. Na tym obszarze nie planuje się zabudowy, jak również jakichkolwiek działań mogących negatywnie oddziaływać
na krajobraz i zasoby przyrody. To samo tyczy się pozostałego obszaru WOChK w granicach planu, a zwłaszcza terenu
oznaczonego w projektowanym dokumencie symbolem 25.WS-ZN, który planuje się, jak zauważono wcześniej –
przeznaczyć pod wody powierzchniowe śródlądowe oraz zieleń naturalną – zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem
analizowanego obszaru.
Podsumowując, istnienie wskazanych form ochrony przyrody nie stanowi przeszkód we wprowadzeniu i realizacji
funkcji określonych w projekcie planu.
5.4. Określenie, analiza oraz ocena celów ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia opracowania mpzp, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania mpzp
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru opracowania uwzględnia całokształt obowiązujących
unormowań prawnych, również w zakresie ochrony środowiska. Cele te realizowane są w oparciu o normy określone
w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przepisach prawa miejscowego. Normy prawne stanowią podstawę
proponowanych w mpzp rozwiązań, a także wyznaczają ogólne ramy korzystania ze środowiska. Do ważniejszych norm
prawnych, zawierających cele ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu krajowym należą:

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.),

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.),

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.).
Przepisy wspólnotowe podlegają implementacji do polskiego systemu prawnego, zaś umowy międzynarodowe,
jak wynika z art. 91 Konstytucji RP wymagają ratyfikacji, po której – normy w niej zawarte stosowane są bezpośrednio,
chyba że stosowanie umowy jest uzależnione od wydania ustawy. Jednocześnie, umowa międzynarodowa ratyfikowana
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić
z umową.
Podsumowując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie uwzględniają wymogi
prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak ponieważ normy wspólnotowe wprowadzone
zostały do przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych do ustaw, a te dokonują w zakresie swojej regulacji
wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących między innymi: ochrony środowiska, gospodarki odpadami
oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Cele i rozwiązania wynikające z tych przepisów zostały uwzględnione
11
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
w projekcie mpzp i przedstawione w niniejszym opracowaniu. Nie bez znaczenia jest przeprowadzenie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektowanego dokumentu w oparciu o przepisy
rozdziału 1 działu IV ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, opartej na dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów
na środowisko (Dz.U.UE.L.01.197.30).
5.5. Określenie, analiza oraz ocena przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania
bezpośredniego,
pośredniego,
wtórnego,
skumulowanego,
krótkoterminowego,
średnioterminowego
i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy
W granicach planu występują obszarowe formy ochrony przyrody obejmujące: tereny należące do europejskiej sieci
przyrodniczej NATURA 2000, obszar chronionego krajobrazu – WOChK oraz rezerwat „Kępy Kazuńskie”. Wskazane
formy znajdują się w południowej części mpzp w pasie obejmującym Wisłę oraz tereny na prawym brzegu rzeki w części
terasy zalewowej i nadzalewowej. Jedynie obszar Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły obejmuje prawie cały obszar
mpzp, poza północno-zachodnią częścią.
Do największych zidentyfikowanych zagrożeń opisanych wcześniej obszarów OSO i SOO Natura 2000 zalicza się:

regulację koryta rzeki (w szczególności realizacja założeń/ planów związanych z kaskadyzacją rzeki,
udrożnieniem szlaku wodnego),

zanieczyszczenie wód i wzrost ich trofizmu,

niszczenie lasów nadrzecznych (usuwanie drzew i krzewów w międzywalu),

płoszenie ptaków w okresie lęgowym,

zanik tradycyjnej gospodarki łąkowo-pasterskiej,

niekontrolowany ruch turystyczny oraz rekreacja,

lokalne zagrożenia obejmujące: kłusownictwo rybackie, palenie ognisk, wypalanie łąk, penetrację wysp
w okresie lęgowym przez wędkarzy oraz wycinanie drzew w międzywalu.
Realizacja planu nie będzie powodować ww. zagrożeń dla środowiska przyrodniczego doliny Wisły (nie przyczyni się
do regulacji koryta rzecznego, niszczenia lasów nadrzecznych, etc.). Skutkiem uchwalenia planu nie powinno być
również zanieczyszczenie wód Wisły, gdyż mpzp, oparty na obowiązujących normach prawnych, zawiera rozwiązania,
które powinny zapewnić właściwą ochronę wód. Na obszarze objętym europejską siecią ekologiczną Natura 2000
w obrębie obszaru Dolina Środkowej Wisły nie planuje się działań inwestycyjnych, przeciwnie wskazane tereny zostaną
przeznaczone pod wody powierzchniowe i zieleń (tereny oznaczone symbolem: 26.WS, 24.ZN). Natomiast w obrębie
obszaru Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły obok przyrodniczego przeznaczenia (wody powierzchniowe, zieleń
naturalna) przewiduje się również tereny pod zabudowę – mieszkaniową oraz usługową nieuciążliwą. Częściowo jest to
usankcjonowanie stanu istniejącego. Zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody na tym terenie
nie powinny być podejmowane działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
12
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
2000 – cenne siedliska przyrodnicze.
Miejscowy plan nie zawiera zatem ustaleń, które mogłyby wpływać na chronione elementy środowiska przyrodniczego
(ekosystemy wodne, zbiorowiska roślinne, chronione gatunki roślin i zwierząt). Skutki ustaleń planu nie powinny wpływać
również na rezerwat „Kępy Kazuńskie”, który mieści się w granicach Natura 2000 oraz Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu.
Tab. Nr 1. Prognoza skutków wpływu realizacji mpzp na środowisko
Planowane
zagospodarowanie
terenu
KDGP – teren dróg publicznych
klasy głównej – ruchu
przyspieszonego;
KDZ – teren dróg publicznych
klasy zbiorczej;
KDL – teren dróg publicznych
klasy lokalnej;
KDW – teren dróg
wewnętrznych;
KPJ – teren komunikacji pieszojezdnej
KPR – teren komunikacji pieszorowerowej
Prognozowane oddziaływanie na środowisko
Ruch komunikacyjny wiąże się z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.
Uciążliwość uzależniona jest głównie od natężenia ruchu komunikacyjnego i rodzaju pojazdów. W przypadku
przedmiotowego terenu największa uciążliwość będzie odczuwalna na drogach klasy głównej i zbiorczej,
a także na drogach niższych klas, jeśli będą przeznaczone do ruchu pojazdów w celu obsługi terenów obiektów
produkcyjnych lub usługowych. W celu zmniejszenia uciążliwości należy zapewnić właściwą ochronę terenów
mieszkaniowych.
Najmniejsze oddziaływanie będą powodować tereny komunikacji pieszo-jezdnej i pieszo-rowerowej. Ponadto
mogą pełnić one inne funkcje (np. ruch pieszy i rowerowy) sprzyjające środowisku i poprawiające warunki życia
mieszkańców.
Podsumowując, oddziaływanie negatywne planowanych funkcji planu można określić jako mieszczące
się w przedziale od najwyższego (znaczącego) do minimalnego w skali mpzp.
Główne rodzaje oddziaływania, jakie mogą wystąpić na terenie o przeznaczeniu produkcyjnym, składowym,
magazynowym oraz usługowym, to wytwarzanie odpadów, w tym odpadów produkcyjnych, powstawanie
ścieków, w tym ścieków przemysłowych, emisja zanieczyszczonych wód opadowych z uszczelnionych
powierzchni placów, dróg i parkingów, wprowadzanie zanieczyszczeń i hałasu do powietrza. Obecna wiedza
na temat sposobu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod produkcję i usługi nie pozwala
na uściślenie, jakich faktycznie można spodziewać się uciążliwości dla środowiska. Natomiast można na etapie
P-U – teren obiektów
produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy
usługowej
realizacji planu zapobiec pewnym źródłom zanieczyszczeń.
Realizacja tej funkcji wymaga znacznego zainwestowania, w efekcie czego niewielka powierzchnia (minimum
25%) pozostanie powierzchnią biologicznie czynną.
Obsługa komunikacyjna terenów (P-U) będzie źródłem pośrednich oddziaływań na środowisko. Należy
oczekiwać zwiększonego natężenia hałasu komunikacyjnego na sąsiednich terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Pomimo zastosowania izolacji w postaci pasów zieleni wysokiej, należy oczekiwać pogorszenia
warunków akustycznych na terenach położonych najbliżej terenów produkcyjnych.
Oddziaływanie negatywne ocenia się jako duże, lecz raczej o zasięgu lokalnym.
Tereny usług określone w projektowanym dokumencie cechuje duże zróżnicowanie. Oznacza to również
niejednorodne oddziaływanie na środowisko. Tereny oznaczone symbolem: MN/U jako charakteryzujące się
U – teren zabudowy usługowej
najmniejszym oddziaływaniem, zostały wydzielone i ujęte w grupie z terenami mieszkaniowymi.
U-MN – teren zabudowy
usługowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny oznaczone symbolem: U czy U-MN powodować mogą przeciętne, raczej lokalne oddziaływanie, ich
największy wpływ zaznacza się emisją pyłów i gazów do powietrza, hałasu, odprowadzaniem ścieków oraz
wytwarzaniem odpadów. Czynnikiem o dużym oddziaływaniu jest oczywiście realizacja zabudowy, która
powoduje uszkodzenie (czy wręcz zniszczenie) gleby, zniszczenie (usunięcie roślinności), uciążliwości
13
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
związane z ruchem pojazdów, pogorszenie walorów krajobrazu oraz zniszczenie siedlisk zwierząt. Prace
budowlane mogą powodować również uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej.
Warunkiem ograniczenia niekorzystnego oddziaływania planowanych inwestycji na terenach usługowych
jest właściwe rozwiązanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, a także gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami.
Oddziaływanie wskazanych terenów należy określić jako przeciętnie niekorzystne.
Pozytywne skutki zagospodarowania terenów:
1)
zagospodarowanie słabych, nieprzydatnych dla rolnictwa gleb,
2)
wprowadzenie zieleni urządzonej na terenach niezainwestowanych,
3)
powstanie nowego budownictwa mieszkaniowego (korzystny wpływ na warunki życia mieszkańców),
4)
zagwarantowanie na min. 50% powierzchni działek budowlanych terenów zieleni (w przypadku
zabudowy mieszkaniowej, zależnie od położenia planowanej zabudowy w granicach
lub poza WOChK – od 60-70%).
Oddziaływanie negatywne planowanego zagospodarowania podczas funkcjonowania zabudowy:
1)
emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku ogrzewania budynków (niewielka z uwagi
2)
powstawanie odpadów komunalnych (bytowych),
3)
wytwarzanie ścieków bytowo-gospodarczych,
4)
zabudowanie części terenu biologicznie czynnego,
5)
wzmożenie hałasu komunikacyjnego w obrębie nowej zabudowy,
6)
defragmentacja środowiska.
na charakter działalności),
Skutki negatywne dla środowiska:
MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN/U – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszącymi usługami
1)
wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (m.in. tlenki węgla i siarki, azotu, pył zawieszony)
będzie uzależniona od stosowanej metody ogrzewania i rodzaju nośnika energii. Stężenie
zanieczyszczeń zwiększy się w porównaniu ze stanem istniejącym, jednak przy zastosowaniu
proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem
lub niską emisją substancji do powietrza (jak zostało zapisane w ustaleniach planu), jakość
powietrza nie pogorszy się.
2)
odpady muszą być zagospodarowane zgodnie z przyjętym w gminie planem gospodarki odpadami
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku. Tylko w takim przypadku ocenia się, że nie
nastąpi pogorszenie środowiska.
3)
ścieki komunalne będą zgodnie z ustaleniami planu miejscowego kierowane kanalizacją
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Ocenia się, że nie będą powstawały zagrożenia
dla środowiska. W przypadku stosowania zbiorników bezodpływowych wzrośnie zagrożenie
przenikania ścieków do gruntu.
4)
w związku z pojawieniem się nowej zabudowy zwiększy się w obrębie terenu opracowania natężenie
hałasu komunikacyjnego w porównaniu do stanu obecnego. Nie będą notowane przekroczenia
dopuszczalnych norm. Warunki życia mieszkańców nie zostaną pogorszone.
Oddziaływanie negatywne ocenia się jako nieznaczne, o zasięgu miejscowym, niepowodujące istotnych
zmian w funkcjonowaniu procesów przyrodniczych. Zagrożenie stanowi: możliwość zanieczyszczenia
gruntu i wód ściekami komunalnymi w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub nieszczelności zbiorników
bezodpływowych. Problem nie pojawi się w przypadku uzbrojenia terenu w kanalizację sanitarną.
ZP – teren zieleni urządzonej
Prognozuje się, że teren oznaczony symbolem ZP będzie korzystnie oddziaływać na środowisko
przyrodnicze. Właściwe zagospodarowanie zielenią tego terenu pozwoli na uczytelnienie fortu XVIIII
14
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
należącego do zewnętrznego pierścienia fortowego Twierdzy Modlin. Wpłynie w ten sposób korzystnie
na estetykę krajobrazu i warunki życia mieszkańców oraz funkcjonowanie procesów przyrodniczych.
Funkcja o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko.
Prognozuje się, że tereny oznaczone symbolem ZN będą korzystnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
Oddziaływanie pozytywne planowanego zagospodarowania:
ZN – teren zieleni naturalnej
WH – teren obiektów
hydrotechnicznych
1)
zachowanie ekosystemów wodno-łąkowych i leśnych (korytarzy ekologicznych),
2)
poprawa klimatu lokalnego,
3)
korzystny wpływ na estetykę krajobrazu,
4)
korzystny wpływ na funkcjonowanie procesów przyrodniczych,
5)
obszary istotne dla przewietrzania terenu, rozwoju roślinności siedlisk wilgotnych i lądowych,
6)
miejsca żerowania i bytowania zwierząt,
7)
ochrona cennych ostoi przyrodniczych.
Teren WH również zaliczono do terenów korzystnie oddziałujących na środowisko, mimo swego
antropogenicznego charakteru (element sztucznego ekosystemu). Wał przeciwpowodziowy jest jednak
terenem całkowicie biologicznie czynnym, na którym występują dość proste zbiorowiska roślinne
oraz siedliskiem roślin i zwierząt (niekiedy również chronionych).
Wskazane tereny można zaliczyć do funkcji planu o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko.
Tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni naturalnej zostały zlokalizowane na obszarach,
gdzie ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, ale również inne np. geotechniczne, powinny pozostać
obszary w formie biologicznie czynnej jako tereny niezagospodarowane. Jest to obszar leżący najbliżej Wisły,
WS-ZN – teren wód pow.
śródlądowych oraz zieleni
naturalnej
w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk –
Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029). Obecnie teren ten zajmują użytki zielone i jako takie istotnie kształtuje
zasoby przyrodnicze obszaru opracowania. Ocenia się, że proponowany w planie sposób zagospodarowania
nie będzie negatywnie oddziaływał na obszary Natura 2000. Funkcja o pozytywnym oddziaływaniu
na środowisko.
Tereny oznaczone symbolem: WS należą do terenów korzystnie wpływających na stan środowiska.
Przede wszystkim są to tereny chronione będące fragmentami obszarów: Natura 2000, rezerwatu przyrody,
WS – teren wody
powierzchniowej – śródlądowej
korytarza ekologicznego Wisły o randze międzynarodowej, ostoją ptaków tej samej rangi, miejscem
występowania chronionych zwierząt oraz siedlisk. Obszar ten pełni też ważną funkcję w gospodarce wodnej,
krajobrazową, estetyczną, etc.
Teren o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko.
Podsumowując, wśród zaprojektowanych w mpzp rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i infrastrukturalnych,
przewiduje się, że:
1) największe niekorzystne oddziaływanie na środowisko dotyczyć będzie:

terenu dróg klasy: KDGP i KDZ,

terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem:
P-U;
2) źródłem przeciętnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko będą następujące czynniki:

teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem: U-MN,
15
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem: U,

tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem: KDL,
3) minimalnie niekorzystnie na środowisko będą oddziaływać następujące czynniki:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem: MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczone symbolem: MN/U,

tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: KDW,

tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone symbolem: KPJ,

teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczony symbolem: KPR,
4) pozytywnie oddziaływać na środowisko będzie tereny:

wód powierzchniowych – śródlądowych oraz zieleni naturalnej oznaczone symbolem: WS-ZN,

zieleni naturalnej oznaczone symbolem: ZN,

wody powierzchniowej – śródlądowej oznaczone symbolem: WS,

zieleni urządzonej oznaczone symbolem: ZP,

obiektów hydrotechnicznych (wał przeciwpowodziowy) oznaczone: WH.
6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji mpzp, w szczególności na cele i przedmiot
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja mpzp nie będzie negatywnie oddziaływała na obszary Natura 2000:
„Dolina Środkowej Wisły” oraz „Kampinoska Dolina Wisły”, dlatego poniżej zostaną przedstawione wyłącznie
te rozwiązania projektowanego dokumentu, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub (w razie potrzeby)
kompensację przyrodniczą negatywnych jego oddziaływań na środowisko.
6.1. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne
Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne opierają się na czynnikach ekologicznych i fizycznogeograficznych. Są one również zgodne z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, przyjętego uchwałą Nr XXV/260/2000 z dnia
12 grudnia 2000 r. Rady Gminy Jabłonna.
Projektem mpzp objęto obszar o powierzchni ok. 122 ha. Projektowany dokument wyznacza tereny o następujących
funkcjach:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem: MN;

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem: MN/U;

teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem: U-MN;

teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem: U;

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem: P-U;

teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem: ZP;

teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem: ZN;
16
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

teren wody powierzchniowej – śródlądowej oznaczony symbolem: WS;

teren wód powierzchniowych – śródlądowych oraz zieleni naturalnej oznaczony symbolem: WS-ZN;

teren obiektów hydrotechnicznych oznaczony symbolem: WH;

teren dróg publicznych klasy głównej – ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem: KDGP;

teren dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczony symbolem: KDZ;

teren dróg publicznych klasy lokalnej oznaczony symbolem: KDL;

teren dróg wewnętrznych oznaczony symbolem: KDW;

teren komunikacji pieszo-jezdnej oznaczony symbolem: KPJ;

teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczony symbolem: KPR.
Teren opracowania charakteryzuje się warunkami umożliwiającymi realizację funkcji określonych w projekcie mpzp.
Występowanie obszarów chronionych nie stanowi przeszkody w przeznaczeniu tego obszaru zgodnie z ustaleniami
projektowanego dokumentu. Większość wskazanych terenów nie zostanie zabudowana oraz nie będzie na nich
prowadzona działalność mogąca negatywnie wpłynąć na formy przyrody objęte ochroną. Z uwagi na położenie części
terenów przeznaczonych pod zabudowę w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony – Kampinoska Dolina Wisły, w jego
zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami z zakresu ochrony przyrody. W świetle art. 33 ustawy o ochronie
przyrody zabronione jest podejmowanie działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000. Ich przykładami są działania mogące:

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000,

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszyć
integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne nie będą źródłem zagrożenia dla środowiska i pogorszenia warunków
życia mieszkańców. W granicach opracowania mpzp stwierdzono złożone warunki geotechniczne. Występują one
nie tylko w obrębie terasy zalewowej, na terenach pokrytych wodami (teren starorzeczy) oraz zieleni, ale również
na terenach przewidzianych do zainwestowania. Projekt mpzp wprowadza następujące warunki:

obowiązek uwzględnienia strefy złożonych warunków gruntowo-wodnych w procesie inwestycyjnym na etapie
projektowania;

zakaz zmiany rzeźby terenu, w szczególności niwelowania wzniesień oraz obniżeń dolinek smużnych;

nakaz wynoszenia poziomu parteru budynków mieszkalnych na minimalną wysokość – 0,80m.
W celu zrównoważenia negatywnych skutków realizacji mpzp dla analizowanego obszaru ustalono, że udział
powierzchni biologicznie czynnych na działkach wyniesie od 25 do 70% (z wyłączeniem działek wydzielonych pod drogi
i infrastrukturę techniczną). Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jabłonna obszar ten mieści się w strefie „A” szczególnej ochrony ekologicznej oraz „C” ekologicznie zrównoważonego
rozwoju, w której dominującą funkcją jest mieszkalnictwo. Obszar opracowania znajduje się w granicach obszarów
Natura 2000 opisanych w pkt. 5.1.
Podsumowując tereny planu znajdują się w zasięgu następujących (oznaczonych w projektowanym dokumencie) stref
wyznaczających odmienne sposoby zagospodarowania:

strefa „A” – ochrony konserwatorskiej,
17
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

strefa złożonych warunków gruntowo-wodnych,

strefa oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia,

strefa uciążliwości akustycznej,

strefa ochrony konserwatorskiej (stanowisko archeologiczne),

rezerwat przyrody „Kępy Kazuńskie”,

obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły,

obszar Natura 2000 – Kampinoska Dolina Wisły,

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCHK),

strefa szczególnej ochrony ekologicznej WOCHK,

strefa ochrony wałów przeciwpowodziowych,

obszar szczególnego zagrożenia powodzią.
Projekt mpzp zawiera ustalenia zgodne z uwarunkowaniami stref określonymi w Studium.
6.2. Rozwiązania uwzględniające uwarunkowania ochrony środowiska
Realizacja mpzp wymaga uwzględnienia warunków ochrony środowiska. Przyjęte rozwiązania dotyczące modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej uwzględniają uwarunkowania środowiskowe.
Rozwiązania te dotyczą następujących dziedzin:

zaopatrzenia w wodę;

unieszkodliwiania (odprowadzania) ścieków;

odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

zaopatrzenia w gaz;

zaopatrzenia w energię elektryczną;

zaopatrzenia w energię cieplną;

telekomunikacji;

gospodarki odpadami.
Mpzp wprowadza następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:

w zakresie zaopatrzenia w wodę:

nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Ø 90,

do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody,

nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z ustaleniami zawartymi
w przepisach odrębnych;

w zakresie odprowadzania ścieków:

budowę kanalizacji sanitarnej min. Ø 110,

odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem
planu,

nakaz podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich obsługi, najpóźniej
18
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
w ciągu roku od dnia jej powstania,

dopuszczenie odprowadzania ścieków z budynków do szczelnych, atestowanych zbiorników
bezodpływowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi,

zakaz odprowadzania ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych
oraz do gruntu,

w
przypadku
powstania
ścieków
niespełniających
standardów,
nakaz
ich
podczyszczenia
przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej;

w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

nakaz zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów,

dopuszczenie odprowadzania do gruntu niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1ha, na których może dojść
do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi,


nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych przed odprowadzeniem do gruntu;
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

budowa, rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i niskiego
napięcia stosownie do potrzeb;

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

zaopatrzenie z sieci gazowej,

dla terenów zabudowy mieszkaniowej – nakaz lokalizowania szafek gazowych w linii ogrodzenia,
otwieranych na zewnątrz,

dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z gazem płynnym do celów bytowych
i gospodarczych;

w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

stosowanie proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem
lub niską emisją substancji do powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń
wiatrowych,

w zakresie obsługi telekomunikacji:

na terenach: MN, MN/U dopuszczenie lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym
oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;

w zakresie gospodarki odpadami:

nakaz gromadzenia, segregacji i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;

nakaz lokalizowania miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg i ciągów pieszojezdnych;

dopuszczenie gromadzenia i segregacji odpadów powstałych na obszarze działek własnych.
19
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
6.3. Rozwiązania uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W projektowanym dokumencie zostały określone rozwiązania zapewniające ochronę istniejących obiektów dziedzictwa
kulturowego i zabytków w następującym zakresie:

na części terenów: 13.MN, 14.MN, 16.MN/U znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej – zabytku
archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 53-64/55), w granicy której obowiązują ustalenia
zawarte w przepisach odrębnych;

na terenie: 17.U-MN oraz na części terenów: 8.KDW, 10.KPJ, 18.U-MN, 22.ZP, 25.WS-ZN wyznaczona
została, na mocy prawa miejscowego, strefa "A" ochrony konserwatorskiej, w granicach pierwotnego narysu
fortu XVIIII Boża Wola, należącego do zewnętrznego pierścienia fortowego Twierdzy Modlin, w jej zasięgu
projekt mpzp ustala między innymi:

ochronę fosy wodnej, położonych na zewnątrz fosy elementów ziemnych: przedwału (od południa)
oraz drogi ukrytej i stoku bojowego (od wschodu) wraz z okopami strzeleckimi, pozostałości wału fortu,
budowli murowanych fortu, układu przestrzennego z historycznym przebiegiem fosy, wału i dziedzińcem
fortu;

rewaloryzację zieleni – w tym likwidację zieleni zagrażającej murowej i ziemnej substancji zabytkowej
oraz ograniczającej jego ekspozycję,

zachowanie fosy wodnej z możliwością odtworzenia jej zasypanego odcinka zachodniego,

zachowanie podwalni fortu, jako trwałej ruiny z dopuszczeniem częściowego odtworzenia jej wnętrza
i zaadoptowania do nowej funkcji oraz przywrócenia historycznych profili i narysów ziemnych;

dopuszczenie
likwidacji
współczesnych
obiektów
budowlanych
(ograniczających
ekspozycję
lub substandardowych) kolidujących z historycznym układem przestrzennym;

zakaz podziału wnętrza fortu ogrodzeniami, grodzenia fosy, a w innych miejscach stosowania ogrodzeń
ograniczających widoczność lub wykonanych z siatki drucianej niepowlekanej bądź prefabrykatów
betonowych;

zakaz stosowania ogrodzeń pełnych (nieażurowych).
6.4. Rozwiązania uwzględniające ochronę różnorodności biologicznej oraz krajobrazu
Na obszarze opracowania występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Ustalone w planie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego są następujące:

zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem infrastruktury
technicznej;

zakaz przekraczania standardów jakości środowiska ustalonych w przepisach odrębnych poza granicami
działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

dla terenów MN, MN/U przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

w strefie uciążliwości komunikacyjnej – 40 m od terenu: 1.KDGP ustala się:
20
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

zakaz lokalizowania nowej zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
i mieszkaniowej bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie
normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród
zewnętrznych odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp.;

zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego komunikacji.
Zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności oraz krajobrazu, zostały ujęte w projektowanym dokumencie
również poprzez odwołanie się do przepisów odrębnych regulujących zasady ochrony (zachowania) poszczególnych
obszarów chronionych, również ustanawiających poszczególne formy ochrony przyrody (np. WOCHK).
Ocenia się, że rozwiązania zawarte w tej części są wystarczające dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczych,
chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz krajobrazu, a projektowany dokument nie narusza ochrony wynikającej
z przepisów odrębnych, na podstawie których zostały wprowadzone i funkcjonują określone formy ochrony przyrody.
7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie mpzp wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Z przepisu art. 51 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.
U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) wynika, że rozwiązania alternatywne do rozwiązań przedstawionych w planie powinny się
odnosić do celów, przedmiotu obszaru Natura 2000 i jego integralności. Z analiz dokonanych w niniejszym dokumencie
wynika, że realizacja mpzp nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko poza obszarem jego opracowania,
i nie wpłynie na obszary Natura 2000, w tym na: „Dolinę Środkowej Wisły” i „Kampinoską Dolinę Wisły”.
W czasie sporządzania prognozy nie napotkano poważniejszych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy, odnoszących się do przedstawionych kierunków i charakteru oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na niemożność precyzyjnego ustalenia wielkości określonych rodzajów oddziaływań, w pkt. 5.5 ograniczono się
jedynie do wskazania ich kierunku oraz oceny istotności.
8. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
Niniejsze opracowanie wykonano w celu oceny skutków, wpływu na środowisko sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w związku z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr LIII/471/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części
południowej wsi Boża Wola. Projekt planu zgodny jest ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna, przyjętego uchwałą Nr XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. Rady Gminy Jabłonna.
Projektowany dokument zakłada przeznaczenie obszaru przede wszystkim pod:

zabudowę mieszkaniową (tereny oznaczone symbolem: MN, MN/U),

zabudowę usługową, z uwzględnieniem również zabudowy usługowej z równoważną zabudową mieszkaniową
jednorodzinną (tereny oznaczone symbolami: U, U-MN)
21
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.

komunikację, w tym drogi publiczne (tereny oznaczone symbolami: KDGP, KDZ, KDL, KDW, KPJ, KPR),

obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe oraz zabudowę usługową (teren oznaczony symbolem: P-U),

wody powierzchniowe, zieleń oraz obiekty hydrotechniczne (tereny oznaczone symbolami: WS, WS-ZN, ZN, ZP,
WH).
Z przeprowadzonych analiz wynika, że:
1) największe niekorzystne oddziaływanie na środowisko dotyczyć będzie:

terenu dróg klasy: KDGP i KDZ,

terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem:
P-U;
2) źródłem przeciętnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko będą następujące czynniki:

tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem: U,

teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem: U-MN,

tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem: KDL,
3) minimalnie niekorzystnie na środowisko będą oddziaływać następujące czynniki:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem: MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczone symbolem: MN/U,

tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: KDW,

tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone symbolem: KPJ;

teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczone symbolem: KPR;
4) pozytywnie oddziaływać na środowisko będą tereny:

wód powierzchniowych – śródlądowych oraz zieleni naturalnej oznaczony symbolem: WS-ZN,

zieleni naturalnej oznaczone symbolem: ZN,

zieleni urządzonej oznaczone symbolem: ZP,

wody powierzchniowej – śródlądowej oznaczone symbolem: WS,

obiektów hydrotechnicznych oznaczony symbolem: WH.
Realizacja mpzp może spowodować zmiany środowiska przyrodniczego obszaru objętego jego opracowaniem.
Inwestycje będące skutkiem uchwalenia projektowanego dokumentu mogą przyczynić się do zabudowania części
terenu, zmiany struktury użytkowania gruntów oraz emisji energii i substancji do środowiska. Zmiany te ocenia się
jako lokalne, tzn. obejmujące teren opracowania i niepowodujące zasadniczych zmian w funkcjonowaniu środowiska
przyrodniczego. Tereny, które zostaną przekształcone w celu realizacji założonych funkcji, obejmują mniejszą część
planu i zlokalizowane są w sposób zapewniający ład przestrzenny (głównie część zachodnia i północna obszaru
opracowania). Ustalono, że oddziaływanie planu na środowisko będzie zarówno negatywne jak i pozytywne,
bezpośrednie i pośrednie. Do zasadniczych elementów oddziaływania planu należy zaliczyć projektowany układ
komunikacyjny złożony z dróg: klasy głównej (teren oznaczony symbolem: 1.KDGP) oraz zbiorczej (tereny oznaczone
symbolami: 2.KDZ, 3.KDZ), który może stanowić uciążliwość dla terenów sąsiednich. Pozostałe oddziaływania planu
będą miał charakter lokalny. Przewiduje się zatem, że realizacja mpzp skutkować będzie przede wszystkim zmianami
w zakresie: pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego oraz różnorodności biologicznej
22
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola.
i krajobrazu. Zastosowanie rozwiązań w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach o ochronie środowiska zminimalizuje
negatywne oddziaływanie mpzp na środowisko.
Obszar planu zawiera się częściowo w strefie „A” szczególnej ochrony ekologicznej (tereny w południowej części),
w której dominującą funkcją jest ochrona ekosystemów, dolinnych i rzecznych oraz walorów krajobrazowych,
uzupełniającą zaś – turystyka, a zatem obszar ten jest predestynowany do funkcji zaproponowanych w mpzp. Ochronie
bioróżnorodności obszaru opracowania oraz zachowaniu cennych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków roślin
i zwierząt oraz krajobrazu, służą szczegółowe rozwiązania określone w projektowanym dokumencie.
Podsumowując, realizacja projektowanego dokumentu stanowiącego miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jabłonna południowej części wsi Boża Wola, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego oraz ludzi. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych analiz, skutki jego uchwalenia nie będą
oddziaływały na obszarowe formy ochrony przyrody, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin i zwierząt,
a zwłaszcza na obszary Natura 2000 i rezerwat przyrody usytuowane w granicach planu, a także na ich
spójność.
23
Download