Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku pracy z

advertisement
Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Beneficjenta w związku mogącym
naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków
Ja niżej podpisany/a:…………………. .................................................................................................... ………..
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a:……………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym:…………………………………………………………………………….
wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………….
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
oświadczam:
że nie pozostaję w stosunku zatrudnienia u Beneficjenta, nie łączy mnie z Beneficjentem i lub pracownikiem
Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków:
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download