Tytuł - IFJ PAN

advertisement
12. PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZA
STATUTOWYCH
1. PROJEKTY BADAWCZE MNiI
a. PROJEKTY BADAWCZE WŁASNE
Lp.
Nr MNiI
Tytuł
mikrostruktury bezwodorowych powłok,
formowanych na bazie węgla oraz krzemu metodami jonowymi
w celu uzyskania pożądanych własności mechanicznych
i elektrycznych (28.03.2003 – 27.03.2006).
dr B. Rajchel
Zastosowanie metody anihilacji pozytonów do badania stanu
zdefektowania
warstwy
wierzchniej
w
aluminium
i jego stopach (19.03.2003 – 18.11.2005).
dr E. Dryzek
Wpływ cytochromu b559 i żelaza niehemowego na transport
elektronów w fotosystemie II (03.11.2004 – 02.11.2007).
dr hab. K. Burda
Badanie struktury jąder niedostępnych w procesach syntezy
jądrowej (21.11.2005 - 20.11.2008).
prof. dr hab. R. Broda
Badanie
magnetyków
molekularnych
opartych
na
paramagnetycznych
centrach
kompleksów
metali
d-elektronowych (24.04.2003 – 23.04.2006).
prof. dr hab. T. Wasiutyński
Badanie uniwersalnych własności substancji organicznych
tworzących szkła (14.032005 – 13.03.2008).
prof. dr hab. M. Massalska-Arodź
Słabe rozpady hadronów i łamanie CP (02.10.2003 –
01.10.2006).
doc. dr hab. P. Żenczykowski
Uszkodzenie radiacyjne w badaniach strukturalnych
z wykorzystaniem lasera na wolnych elektronach
(09.05.2003 – 08.04.2005).
dr hab. B. Ziaja-Motyka
Statystyczny
opis
produkcji
cząstek
w
skrajnie
relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów
(17.09.2003 – 16.09.2006).
doc. dr hab. W. Florkowski
Partonowa struktura materii i jej przejawy w obecnych
i planowanych eksperymentach (11.03.2005 - 10.03.2008).
doc. dr hab. K. Golec-Biernat
Strategie i potencjał dla poszukiwania bozonu (ów) Higgsa w
stanach końcowych z leptonami tau i kwarkami b w zderzeniu
proton-proton przy 15 TeV (23.08.2004 – 22.08.2006).
prof. dr hab. E. Richter-Wąs
Opracowanie
1
metod pomiaru gazów szlachetnych w wodach
podziemnych
5
dla celów hydrogeologicznych (28.04.2003 –
27.03.2006).
.
prof. dr hab. A. Zuber
Opracowanie
1
kompleksowej procedury kalibracji otworowych
sond 7 spektrometrycznych neutron-gamma w oparciu
o symulacje
.
numeryczne (29.09.2004 – 28.06.2007).
90
Zakład
1.
4 T08C 001 24 Konstytuowanie
2
2.
2 P03B 008 24
2
3.
2 P04A 044 27
4.
1 P03B 059 29
5.
2 P03B 111 24
6.
1 P03B 060 28
7.
2 P03B 046 25
8.
2 P03B 027 24
9.
2 P03B 059 25
10.
1 P03B 028 28
11.
1 P03B 091 27
12.
3 P04D 060 24
13.
4 T12B 056 27
2
2
3
3
4
4
4
4
5
6
6
14.
4 T12B 048 28
15.
4 T12B 004 28
16.
4 T12B 047 28
17.
3 T09D 081 28
18.
1 P03B 164 29
19.
3 T09D 038 29
20.
2 P03B 010 24
21.
1 P03B 009 28
22.
3 T11E 036 29
23.
2 P04G 015 27
24.
1 P03B 104 26
25.
2 P03B 013 24
26.
1 P03B 074 27
dr T. Cywicka-Jakiel
Rozwiązania kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki
otworowej w skomplikowanych warunkach geologicznozłożowych (05.04.2005 – 04.07.2006).
doc. dr hab. U. Woźnicka
Opracowanie stanowiska pomiarowego do rutynowego
stosowania gazowych znaczników SF6 i freonów F-11, F-12
w hydrogeologii (30.03.2005 – 29.03.2008).
prof. dr hab. J. Lasa
Opracowanie stanowiska do rutynowych pomiarów argonu,
neonu i azotu w wodach podziemnych
(04.04.2005 – 03.10.2006).
dr P. Mochalski
Opracowanie metody klasyfikacji danych pomiarowych
opisujących zmiany stężeń związków chlorowcowych w
Krakowie oraz określenie charakteru napływu tych
zanieczyszczeń w oparciu o typologię cyrkulacji synoptycznych
dla Polski południowej (17.05.2005 – 16.11.2006).
mgr inż. M. Jackowicz-Korczyński
Nowe aspekty metody Czubka pomiaru Sigma_a analizowane
metodą symulacji Monte Carlo impulsowych eksperymentów
neutronowych (19.10.2005 – 18.01.2007).
dr E. Krynicka
Opracowanie metody pomiaru stężenia wodoru H2 w powietrzu
atmosferycznym oraz wyznaczania jego składu izotopowego
(13.12.2005 – 12.06.2008).
doc. dr hab. I. Śliwka
Badanie
1 widm i relaksacji metodami magnetycznego rezonansu
jądrowego
8
deuteronów w celu określenia dynamiki rotacyjnej
izotopomerów
.
jonu amonowego (19.03.2003 – 18.12.2005).
doc. dr hab. Z. Lalowicz
Badanie procesów wieloskładnikowej relaksacji i anizotropowej
dyfuzji wody w tkance nerwowej in vitro metodami
obrazowania MR (04.04.2005 – 03.04.2008).
dr W. Węglarz
Opracowanie kompleksowej metody diagnostyki uszkodzeń
rdzenia kręgowego opartej na obrazowaniu MR DTI tensora
dyfuzji i obrazowaniu funkcjonalnym fMRI aktywności
neutronów (08.12.2005 – 07.06.2008).
prof. dr hab. A. Jasiński
90
Sr, 1241Am, izotopy plutonu oraz emitery promieniowania
gamma
9 w kościach lisa Vulpes vulpes na obszarze Polski
wschodniej
.
(07.10.2004 – 06.10.2006).
doc. dr hab. J. Mietelski
Podstawowe
2
własności i diagramy fazowe materiałów
stosowanych
1
w technice – rachunki z pierwszych zasad
(23.03.2004
.
– 22.09.2006).
dr J. Łażewski
Badanie
2 rzadkich rozpadów mezonów B w eksperymencie
BELLE
2 (08.05.2003 – 07.04.2006).
doc. dr
. hab. M. Różańska
Weryfikacja
2
Modelu Standardowego i poszukiwanie nowych
3
zjawisk w oddziaływaniach ep, eksperyment ZEUS
.
(23.08.2004
– 22.08.2006).
91
6
6
6
6
6
6
8
8
8
9
10
11
12
27.
2 P03B 110 24
28.
1 P03B 062 27
29.
3 P05D 059 25
30.
4 T10C 038 24
31.
4 T11E 011 23
32.
3 T11E 036 26
33.
2 P03B 057 24
34.
1 P03B 097 29
prof. dr hab. J. Figiel
Efekt 2GZK a lokalne źródła cząstek najwyższych energii
(08.05.2003
6
– 07.04.2006).
doc. dr
. hab. H. Wilczyński
Badanie
2 produkcji cząstek w zderzeniach jądrowych przy
najwyższych
7
energiach
akceleratorowych:
udział
w eksperymencie
.
PHOBOS przy akceleratorze RHIC
(23.08.2004 – 22.08.2007).
prof. dr hab. B. Wosiek
Metoda
2
identyfikacji
ekspozycji
statycznej
termoluminescencyjnego
8
dawkomierza promieniowania rentgenowskiego
.
dla celów ochrony radiologicznej (11.09.2003 –
10.09.2005).
dr inż. M. Budzanowski
Opracowanie
2
metody pomiaru równoważnika dawki przy
użyciu9 detektorów termoluminescencyjnych w mieszanych
polach. promieniowania jonizującego, ze szczególnym
uwzględnieniem promieniowania kosmicznego
(28.04.2003 – 27.11.2005).
dr inż. P. Bilski
Opracowanie
3
termoluminescencyjnej metody pomiaru rozkładu
dawki,0 wykorzystującej kamerę CCD oraz powierzchniowe
detektory
.
z fluorku litu i diamentów CVD dla potrzeb
radioterapii i brachyterapii (04.11.2002 – 03.05.2005).
dr inż. B. Marczewska
Ocena3 dozymetrycznych i mikrodozymetrycznych parametrów
wiązki1 protonowej o energii 60 MeV, stosowanej do celów
klinicznych
.
(19.05.2004 – 18.05.2006).
doc. dr hab. P. Olko
Badanie
3
produkcji
cząstek
w
zderzeniach
ultrarelatywistycznych
2
ciężkich jonów na akceleratorze LHC
w CERN-ie
.
(31.03.2003 – 30.03.2005).
prof. dr hab. J. Bartke
Badanie oddziaływań hadronowych i elektromagnetycznych
w zderzeniach jądrowych przy energii wiązki 158 GeV/nukleon
(19.10.2005 - 18.10.2007).
dr A. Rybicki
13
13
16
16
16
16
17
17
b. PROJEKTY BADAWCZE PROMOTORSKIE
1. 3 T11E 009 27
2. 5 T12B 065 25
3. 3 T09D 083 27
4. 1 P03B 051 26
Badanie wpływu naświetlania pojedynczych komórek
pojedynczymi jonami (21.10.2004 – 20.10.2005).
prof. dr hab. J. Styczeń (grant promotorski - mgr W. Polak)
Przenikanie
8
radonu z gleby do budynku. Modelowanie
komputerowe
.
i weryfikacja w dwóch budynkach mieszkalnych
(07.11.2003 – 06.04.2005).
prof. dr hab. J. Łoskiewicz (grant promotorski – mgr M. Janik)
Metoda
9 oznaczania stężeń radonu przez pomiar aktywności
jego krótkożyciowych
.
produktów rozpadu
(18.11.2004 – 17.02.2006).
doc. dr hab. inż. J. Skowronek (GIG, Katowice)
(grant promotorski - mgr J. Bogacz)
Metody
1 analizy kombinatoryjnej w konstrukcji stanów
koherentnych
2
(01.04.2004 – 30.09.2005).
92
2
6
6
15
5. 1 P03B 060 27
6. 1 P03B 121 29
prof. dr
. hab. E. Kapuścik (grant promotorski - mgr P. Błasiak)
Zastosowanie
1
metody funkcji tworzących do zagadnień
resumacji
3
szeregów rachunku zaburzeń w fizyce kwantowej
(18.10.2004
.
– 17.10.2006).
prof. dr hab. E. Kapuścik (grant dla - mgr A. Gawron)
Produkcja protonów i antyprotonów w zderzeniach Pb+Pb przy
energiach relatywistycznych
(19.10.2005 - 18.12.2006).
doc. M. Kowalski (grant promotorski – mgr E. Kornaś)
15
17
GRANTY INWESTYCYJNE MNiI
Prowadzący
Temat
Zakład/Komórka
1. NZ 4, 10, 11
Rozbudowa stanowisk obliczeniowych do badań własności
nanomateriałów systemu komputerowego do analizy danych
z eksperymentów wysokich energii: system diagnostyki magistrali
CAN-bus.
2. IN
Modernizacja budynku nr 2 na cele naukowe. (II-część)
3. PSK
Rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa sieci lokalnej.
4. NZ 3
Przystawka dyfraktometru rentgenowskiego do pomiarów
w szerokim zakresie temperatur.
5. NZ 8
1. Układ gradientów dużej mocy.
2. Oprzyrządowanie do prac ze zwierzętami.
6. NZ 2
Mikrowiązka promieniowania rentgenowskiego (12 poz. aparatury).
Lp.
2. PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ INNE POZA MNII
PODMIOTY/INSTYTUCJE KRAJOWE NP. ZLECANE PLACÓWCE
BEZPOŚREDNIO PRZEZ RESORTY
UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH W INNYCH
INSTYTUCJACH NA PODSTAWIE UMOWY
Zakład
Lp T y t u ł
1. Badania dynamiki rotacyjno-translacyjnej, izolowanych w zeolitach molekuł NZ8
D2 i CD4 metodami deuteronowej spektroskopii magnetycznego rezonansu
jądrowego (2002 – 2005)
Kierownik: doc. dr hab. W. Masierak, AM, Bydgoszcz,
gł. wykonawca w IFJ PAN: doc. dr hab. Z. Lalowicz
2. Badanie poziomu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami NZ9
i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego
(2002 – 2005)
Kierownik: prof. dr hab. J. Gołaś, AGH,
wykonawcy w IFJ PAN: dr B. Kubica, doc. dr hab. J.W. Mietelski
3. Badanie zależności pomiędzy ekspresją białka rozprzęgającego UCP3 NZ8
i zawartością różnych izoform miozyny (MyHC), a potencjałem
fosforylacyjnym w mięśniach szkieletowych człowieka i parametrami
kinetyki konsumpcji tlenu (2003 – 2006)
Kierownik: prof. dr hab. J. Żołądź, AWF, Kraków,
gł. wykonawca w IFJ PAN: prof. dr hab. A. Jasiński
4. Działanie leków β-adrenolitycznych na śródbłonek – mechanizmy NZ8
i znaczenie w farmakoterapii niewydolności serca i miażdżycy (2003-2006)
Kierownik: doc. dr hab. S. Chłopicki, CM UJ,
gł. wykonawca w IFJ PAN: prof. dr hab. A. Jasiński
93
5.
6.
Analiza progresji zmian czynnościowych pracy serca in vivo metodami
obrazowania MR u myszy Tgaq44* oraz wpływu wybranej farmakoterapii
na progresję tych zmian (2004-2005)
Kierownik: dr hab. n. med. S. Chłopicki, CM UJ,
gł. wykonawca w IFJ PAN: prof. dr hab. A. Jasiński
Zastosowanie obrazowania MR tensora dyfuzji w rdzeniu kręgowym do
wczesnej diagnostyki pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa
(2004 – 2006)
Kierownik: dr n. med. M. Konopka, Śląska Akademia Medyczna, Katowice,
gł. wykonawca w IFJ PAN: prof. dr hab. A. Jasiński
NZ8
NZ8
UDZIAŁ W PROJEKTACH ZAMAWIANYCH
Tytuł
Lp
7.
8.
Zakład
Badanie kosmicznych źródeł promieniowania i cząstek wysokich energii NZ13
(10.10.2002 – 9.10.2005).
Kierownik projektu: dr hab. J. Ziółkowski Centrum Astronomiczne
M. Kopernika, Warszawa,
gł. wykonawca w IFJ: prof. dr hab. H. Wilczyński
Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni.
NZ2
Opracowanie warunków wytwarzania warstw typu Si3N4 oraz CrN
z zastosowaniem metody IBAD oraz implantacji jonów krzemu (2005–
2007).
Kierownik projektu: dr inż. M. Trzos, Inst. Technologii Eksploatacji
Państwowego Instytutu Badawczego, Radom,
gł. wykonawca w IFJ: dr B. Rajchel
INNE PROJEKTY
Lp
Tytuł
Zakład
9.
Wykonanie badań metodą spektroskopii czasu anihilacji pozytonów (PALS)
próbek gumy napełnionej sadzą (2005)
Zamawia: Politechnika Łódzka
gł. wykonawca w IFJ: dr E. Dryzek
Opracowanie map z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu (sztucznych i
naturalnych) radionuklidów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
(2005–2006)
Zamawia: Starostwo Tatrzańskie, finansowany z funduszy WFOŚiGW
w Krakowie,
gł. wykonawca w IFJ: dr B. Kubica
Prowadzenie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IFJ (2005–
2007)
Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2, ZPORR)
gł. wykonawca w IFJ: doc. dr hab. T. Lesiak
NZ2
10.
11.
NZ13
NZ2
3. UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH
Nazwa sieci naukowej
Polski system
obliczeniowy dla
eksperymentów LHC –
POLTIER
Specjalność
naukowa
infrastruktura
komputerowa dla
obliczeń
fizycznych
Jednostki naukowe tworzące sieć
WFiIS oraz ACK Cyfronet AGH Kraków, IFJ PAN Kraków
(koordynator), IPJ Warszawa, IChB PAN – PCSS Poznań,
IFD oraz ICM UW Warszawa, ITWIEiK PK Kraków, ISE
oraz WF PW Warszawa, WFAiIS UJ Kraków
94
Innowacyjne materiały inżynieria
katalityczne w ochronie materiałow
ekosystemu - Eko-Kat katalitycznych
IChF PAN Warszawa, IFJ PAN Kraków, Instytut Chemii
Przemysłowej Warszawa, Instytut Fizjologii Roślin PAN
Kraków, Inst. Inżynierii Chemicznej PAN Gliwice, Inst.
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, Inst.
Metalurgii i Inż. Materiałowej PAN Kraków, Inst. Niskich
Temp. i Badań Strukturalnych PAN Wrocław
Inst. Metalurgii i Inż. Materiałowej PAN Kraków, IFJ PAN
Kraków, Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania Kraków
Modelowanie i
metastabilne
eksperymentalne
struktury
uzyskiwanie
nanokrystaliczne
nanokrystalicznych
uzyskiwane
struktur metastabilnych z metodami wyskich
materiałów proszkowych ciśnień i
wyciskania na
gorąco
Pozarządowa
fizyka
GIG-Katowice, CLOR-Warszawa, Polit.WrocławskaMiędzynarodowa Sieć
Wrocław, IFJ PAN, AM-Białystok, AGH-Kraków, IChTJ,
Naukowa Centrum
IMP-Lódź, UŚ-Katowice, ITB-Warszawa
Radonowe
Metody jądrowe dla
geofizyka jądrowa IFJ PAN; Instytut Nafty i Gazu, Kraków; Instytut Nauk
geofizyki
Geologicznych PAN, Warszawa
Nowe aplikacje w
geofizyka
Instytut Nafty i Gazu, Kraków; IFJ PAN; Instytut Nauk
zakresie udostępniania i poszukiwawcza
Geologicznych PAN, Warszawa; Instytut Mechaniki
eksploatacji złóż
Górotworu PAN, Kraków; Instytut Przemysłu Organicznego,
węglowodorów otworami
Warszawa
kierunkowymi i
poziomymi
Metody geofizyczne w geofizyka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; IFJ PAN; Instytut
otworach wiertniczych – otworowa
Nafty i Gazu, Kraków; Instytut Nauk Geologicznych PAN,
modelowania
Warszawa
numeryczne i
zintegrowana
interpretacja
AIRCLIM-NET
geofizyka
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice ·
Naukowa Sieć
poszukiwawcza
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ·
Tematyczna
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w
Zanieczyszczenia
Katowicach Katowice · Instytut Meteorologii i Gospodarki
Powietrza / Zmiany
Wodnej Oddział w Krakowie Kraków · Instytut Podstaw
Klimatu
Inżynierii Środowiska PAN Zabrze · Instytut Ochrony
Środowiska Warszawa · Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej · Insytut
Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa · Uniwersytet
Jagielloński, Kraków Zakład Klimatologii , Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej · Politechnika Wrocławska
Zakład Ekologistyki i Ochrony Atmosfery - Instytut Inżynierii
i Ochrony Środowiska · Uniwersytet Wrocławski - Zakład
Geologii Stosowanej, Wrocław · Akademia Rolnicza,
Wrocław · Politechnika Gdańska Katedra Analityczna
Wydziału Chemicznego · Uniwersytet Gdański, Gdynia ·
NILU Polska Sp. z o.o. Katowice · Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla, Zabrze · Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN, Kraków · Akademia Sztuk
Pięknych, Kraków · Politechnika Szczecińska, Instytut
Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska · Instytut
Badawczy Leśnictwa, Warszawa · Instytut Melioracji i
Użytków Zielonych w Falentach, Wielkopolsko-Pomorski
Ośrodek Badawczy, Bydgoszcz · Zakład Ekologii, Instytut
Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków · Centrum Badań
Kosmicznych, Instytut Polskiej Akademii Nauk Zakład
Teledetekcji, Warszawa · Pracownia Ochrony Środowiska,
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w
Świerku · Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika
Radomska · Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi,
Katedra Klimatologii · Główny Instytut Górnictwa, Zakład
Akustyki Laserowej, Techniki Laserowej i Radiometrii,
Laboratorium Radiometrii · Center For Ecological
95
Economics (CEE) Norwegian Institute for Air Research - ·
VSB-Technical University of Ostrava, Energy Research
Cente · Institute of Chemical Process Fundamentals,
Academy of Sciences of the Czech Republic, Aerosol
Laboratory · Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Farmakologiczna i
genetyczna protekcja
oraz cytoprotekcja w
schorzeniach
ośrodkowego układu
nerwowego
Sieć Polskiej Fizyki
Jądrowej
Magelmat – Nowe
materiały dla
mikroelektroniki
działalność na
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w
rzecz ochrony
Warszawie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,
zdrowia, oraz
Akademia Medyczna w Białymstoku, Wojskowy Instytut
opracowania
Medyczny w Warszawie, IFJ PAN, Śląska Akademia
nowych metod
Medyczna w Katowicach
diagnostycznych i
strategii terapii
farmakologicznych
fizyka jądrowa
W FiIS AGH, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
PAN, IF UJ, IF UŚ, Instytut Fizyki Doświadczalnej Zakład
Fizyki Jądra Atomowego i Zakład Spektroskopii Jądrowej
UW, IFJ PAN, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, Instytut
Problemów Jądrowych Świerk/Warszawa, Środowiskowe
Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Zakład Fizyki Jądrowej
UŁ, Katedra Fizyki Teoretycznej UMCS, Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
badania
Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza IF
materiałowe
UAM; Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego IF UŚ; Instytut
Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego INoM UŚ;
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej IF PŚ; Instytut Fizyki
Uniwersytetu Łódzkiego IF UŁ;
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Białymstoku;
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej WF PW; Instytut
Fizyki Akademii Jana Długosza IF AJD; Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk IF PAN; Instytut Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego IF UJ;
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej
Akademii Nauk INTiBS PAN; Wydział Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki IF PP; Zakład Fizyki
Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej, ZFCS AGH;
Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej KE AGH;
IFJ PAN; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
ITME; Katedra Fizyki Politechniki Radomskiej KF PR;
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
WIM PW; Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii
Nauk IFM PAN.
Udział w konsorcjach naukowych
Nazwa konsorcjum
naukowego
Centrum Zaawansowanych
Technologii Surowców i
Paliw Węglowodorowych
oraz Energii Odnawialnych
SUPERGO
Interdyscyplinarnego
Centrum Zaawansowanych
Technologii Medycznych
IZATEM
Specjalność
Jednostki naukowe tworzące konsorcjum
naukowa
geologia i
Instytut Nafty i Gazu, Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza
geofizyka
w Krakowie; IFJ PAN, Instytut Energetyki, Warszawa;
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN,
Kraków; Politechnika Krakowska; Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
badania
IPPT, Warszawa, IFJ, Kraków, IFJ PAN, PK, UJ, AGH, IOS,
materiałowe
OPTICON, PREVAC
96
Download