Część 18 Lp. Nazwa zestawu odczynnikowego Opakowanie

advertisement
Część 18
Przewid
ywana
ilość
opakow
ań:
4
Nazwa zestawu odczynnikowego
Opakowa
nie:
1
2
3
1
Zestaw do badania wielogenowego
testu predyspozycji do chorób układu
krążenia
Specyfikacja:
Zestaw obejmuje 9 mutacji w 6 genach
(FV; PTH; MTHFR; FXIII; PAI-1; EPCR).
Oparty jest na hybrydyzacji
biotynylowanych produktów PCR. Zawiera
paski testowe z unieruchomionymi
sondami. Amplifikacja metodą multiplexPCR.
zestaw na
20 testów
2
zestaw na
20 testów
2
zestaw na
20 testów
10
zestaw na
20 testów
2
Lp.
2
3
4
Zestaw do badania wielogenowego
testu predyspozycji do chorób układu
krążenia
Specyfikacja:
Zestaw obejmuje 8 mutacji w 7 genach
(ApoB; ApoE; FGB; HPA1; ACE; eNOS;
LTA). Oparty jest na hybrydyzacji
biotynylowanych produktów PCR. Zawiera
paski testowe z unieruchomionymi
sondami. Amplifikacja metodą multiplexPCR.
Zestaw do identyfikacji mutacji w genie
HFE oraz w geniach TFR2 i FPN1
Specyfikacja:
Zestaw pokrywa 12 mutacji w genie HFE
(V53M, V59M, H63D, H63H, S65C,
Q127H, P160delC, E168Q, E168X,
W169X, C282Y, Q283P), 4 mutacje w
TFR2 (E60X, M172K, Y250X, AVAQ594597del), 2 mutacje w genie FPN1 (N144H,
V162del).Oparty jest na metodzie PCR z
użyciem biotynylowanych starterów oraz
hybrydyzacji produktów amplifikacji do
paska testowego zawierającego
specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
Zestaw do identyfikacji wariantów E2,
E3, E4 apolipoproteiny E (ApoE)
Specyfikacja:
Zestaw oparty na metodzie PCR z użyciem
biotynylowanych starterów oraz
hybrydyzacji produktów amplifikacji do
paska testowego zawierającego
specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
Cena
jednostk
owa
netto:
VAT
%
wartość
brutto:
5
6
7
5
6
7
8
Zestaw do identyfikacji mutacji w genie
CFTR
Specyfikacja:
Zestaw przeznaczony do indentyfikacji 34
mutacji genu CFTR – w tym najczęstszych
w niepłodności męskiej (CFTRdel2,3;
I507del, F508del, 1717-1G>A, G542X,
G551D, R553X, R560T, 2143delT,
2183AA>G, 2184insA, 2789+5G>A,
R1162X, 3659delC, 3905insT, W1282X,
N1303K, G85E, 394delTT, R117H, Y122X,
621+1G>T, 711+1G>T, 1078delT, R334W,
R347H, R347P, A455E, 1898+1G>A,
3120+1G>A, 3272-26A>G, Y1092X(C>A),
3849+10kbC>T, IVS8 T5/T7/T9). Oparty
na metodzie PCR z użyciem
biotynylowanych starterów oraz
hybrydyzacji produktów amplifikacji do
paska testowego zawierającego
specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
Zestaw do identyfikacji mutacji w genie
HFE
Specyfikacja:
Zestaw pokrywa 3 mutacje w genie HFE
(H63D, S65C,C282Y). Oparty jest na
metodzie PCR z użyciem biotynylowanych
starterów oraz hybrydyzacji produktów
amplifikacji do paska testowego
zawierającego specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
Zestaw do identyfikacji mutacji w
genach FV, PTH, MTHFR
Specyfikacja:
Zestaw wykrywa mutacje: G1691A genu
FV, G20210A genu PTH, C677T genu
MTHFR. Oparty jest na metodzie PCR z
użyciem biotynylowanych starterów oraz
hybrydyzacji produktów amplifikacji do
paska testowego zawierającego
specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
Zestaw do identyfikacji mutacji w
genach FV, PTH
Specyfikacja:
Zestaw wykrywa mutacje: G1691A genu
FV, G20210A genu PTH. Oparty jest na
metodzie PCR z użyciem biotynylowanych
starterów oraz hybrydyzacji produktów
amplifikacji do paska testowego
zawierającego specyficzną dla allela sondę
oligonukleotydową.
RAZEM
zestaw na
10 testów
10
zestaw na
20 testów
10
zestaw na
20 testów
20
zestaw na
20 testów
20
-
-
-
-
t
Dostawę należy zrealizować dostawę w ciągu 21 dni od złożenia przez Zamawiającego
zapotrzebowania, zaś pozostałe części w ciągu 7 dni od złożenia przez Zamawiającego
zapotrzebowania.
CZĘŚĆ 22
Lp.
.
1
2
3
Nazwa zestawu odczynnikowego
Zestaw do szybkiej modyfikacji
chemicznej DNA dwusiarczynem
sodowymSpecyfikacja:
Zestaw przeznaczony do ultraszybkiej,
wydajnej modyfikacji dwusiarczynem
sodowym gDNA, FFPE, krwi, komórek,
tkanek.
Zestaw zawiera: Bisulfite Solution, DNA
Protect Buffer, MinElute DNA Spin
Columns, Carrier RNA, and Buffers
Zgodne z: Qiagen EpiTect Fast DNA
Bisulfite Kit.
Zestaw do amplifikacji DNA
wykorzystywanego do testu metylacji
DNA na 25 reakcji
Specyfikacja:
W skład zestawu wchodzą:
- REPLI-g Midi DNA Polimeraza,
- bufor reakcyjny EpiTect WBA,
- woda wolna od nukleaz.
Produkt równoważny z: Qiagen EpiTect
Whole Bisulfitome Kit.
Hot Start Taq DNA Polimeraza (1000 U)
Specyfikacja:
Polimeraza o stężeniu 5 U/µl.
Zestaw zawiera: 4 x 250 units HotStarTaq
DNA Polymerase, 10x PCR Buffer, 5x QSolution, 25 mM MgCl2.
Produkt równoważny z: Qiagen HotStarTaq
DNA Polymerase (1000)
Przewi
dywan
Cena
Opako
a ilość jednostkow
wanie:
opako
a netto:
wań:
zestaw
na 50
reakcji
zestaw
na 25
reakcji
1000U
12
12
4
VAT
%
wartość
brutto:
4
5
6
Zestaw do izolacji DNA z krwi różnych
objętości od 100ul do 20ml z jednej
izolacji
Specyfikacja:
Zestaw do izolacji genomowego DNA z
komórek jądrzastych krwi obwodowej,
hodowli komórkowych, kożuszka
limfocytarnego. Izolacja przeprowadzana w zestaw
jednej probówce. Po zagęszczeniu i
na 250
odsoleniu, DNA posiada najwyższy stopień izolacji
oczyszczenia i można je zawiesić w
dowolnej objętości wody lub odpowiedniego
buforu. Wielkość próbki do izolacji od 0,1 ml
do 20 ml krwi, 0,1-2 ml kożuszka
limfocytarnego, 1-2x10^6 komórek
hodowlanych. Czystość DNA po elucji min
1,8. Zestaw na 250 izolacji. Produkt
równoważny z: Qiagen FlexiGene DNA kit.
Zestaw do izolacji genomowego DNA z
tkanek stałych, wymazów, płynu m-r,
krwi, płynów ustrojowych, komórek
osadu moczu
Specyfikacja:
Zestaw oparty na wykorzystaniu membran
krzemionkowych wiążących DNA. Kolumny
z membranami krzemionkowymi wyłapują
DNA z wydajnością 99%. DNA jest
odsalane i zagęszczane przez precypitację
alkoholową. Po zagęszczeniu i odsoleniu,
DNA posiada najwyższy stopień
oczyszczenia i można je zawiesić w
dowolnej objętości wody lub odpowiedniego
buforu. DNA można izolować z 25 mg
tkanki, lub do 200 ul płynu w ciągu 20 minut
i zawieszać w 50-200 ul właściwego buforu.
Bez konieczności homogenizacji
mechanicznej, tkanki ulegają lizie
enzymatycznej. Czystość DNA po elucji min
1,8. Zestaw na 250 izolacji. Produkt
równoważny z: Qiagen QIAamp DNA mini
kit.
Zestaw do izolacji całkowitego RNA z
tkanek i komórek z kolumnami do
eliminacji gDNA
Specyfikacja: Zestaw do izolacji do 100 ug
RNA ze skuteczną eliminacją genomowego
DNA na kolumnach. Całkowite RNA może
być wyizolowane z 10^7 komórek lub 30
mg tkanki. Czas izolacji ok 25 minut.
Możliwa modyfikacja procedury w celu
oczyszczania całkowitego RNA
zawierającego małe RNA, takie jak miRNA.
Procedura może być zautomatyzowana na
aparacie do automatycznej izolacji
całkowitego RNA. Zastosowania: RT-PCR.
Zestaw na 250 izolacji. Produkt
równoważny z: Qiagen RNeasy Plus Mini
Kit.
zestaw
na 50
izolacji
zestaw
na 50
izolacji
24
3
2
7
Zestaw do izolacji DNA z wymazów
policzkowych i popłuczyn jamy ustnej
Specyfikacja:
zestaw pozwala na izolację DNA o wysokiej
masie cząsteczkowej (100-200 kb). Zestaw
zawiera szpatułki do wymazów
zestaw
policzkowych i roztwór RNazy. Dna po
na 100
izolacji charakteryzuje się czystością ok
1,8. Dna można zawiesić w dowolnej
izolacji
objętości roztworu do elucji. Czas jednej
izolacji nie przekraczający 60 minut (liza
komórek + rozpuszczanie DNA)
Wydajność 1 ug/wymaz lub 46μg/10ml do
popłuczyn jamy ustnej. Produkt
równoważny z: Gentra Puregene Buccal
Cell Kit, Qiagen
RAZEM
-
4
-
-
-
CZĘŚĆ 28
Nazwa zestawu odczynnikowego
Prze
widy
Cena
Opakow wana
jednostkowa
anie:
ilość
netto:
opak
owań
Enzym restrykcyjny Dpn II
1000U
3
Enzym restrykcyjny Hinf I
Enzym restrykcyjny Mbo II
Enzym restrykcyjny Mnl I
Enzym restrykcyjny SnaBI
Enzym restrykcyjny Spe I
Enzym restrykcyjny Sca I
Enzym restrykcyjny Nla III
Enzym restrykcyjny Nsi I
5000U
1500U
500U
500U
500U
1000U
500U
1000U
3
3
5
3
3
3
3
3
Enzym restrykcyjny Apa I
5000U
3
Enzym restrykcyjny Msp I
5000U
6
Enzym restrykcyjny Stu I
1000U
3
-
-
RAZEM
-
VAT
%
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 32
Lp.
Nazwa zestawu odczynnikowego
Opako
wanie:
Prze
widy
wana
ilość
opak
owań
1
Betaina 5M roztwór do PCR wolny od
DNazy, Rnazy oraz proteaz
1,5ml
5
2
100g
3
3
Bis-Akrylamid do biologii
molekularnej wolny od Dnaz, RNaz i
proteaz
Specyfikacja:
pH (1%; H2O) – 5.5-7.0 (200°C);
Zawartość wody – max. 0,25%;
Absorbancja (1 cm/1% w wodzie) przy
długosci fali 290nm – max. 0.25, przy
długości fali 310 nm – max. 0.05, przy
długości fali 400 nm – max 0.005;
Możliwość pobrania certyfikatu analizy
odczynnika ze strony internetowej
producenta/Certyfikat dostarczany wraz z
towarem.
Enzym restrykcyjny CfoI
1000U
3
4
Enzym restrykcyjny Hind III
5000U
5
5
Ethopropazyna do diagnostyki OUN
(10-(2-Diethylaminopropyl)phenothiazine;
C19H24N2S•HCl)
Specyfikacja:
Ethopropazyna (m.cz. 348.93) w proszku
≥98%; DMSO: >5 mg/ml w ~60°C.
Ksylen cz.d.a.; 106,16g/mol
50mg
3
1000ml
5
1
ampułk
a
1
ampułk
a
2
6
7
Odważka analityczna (fiksanal) kwas
solny; 0,1mol/l (0,1N)
8
Odważka analityczna (fiksanal)
wodorotlenek sodu; 0,1mol/l (0,1N)
2
Cena
jednostk
owa
netto:
VAT
%
wartość
brutto:
9
10
11
12
13
14
Akrylamid do biologii molekularnej
wolny od Dnaz, RNaz i proteaz
Specyfikacja:
Przewodnictwo (40%) max. 5.0 uS/cm;
straty podczas suszania max. 0,5%, pH
(10%; 0,1 M NaCl) 6.0-7.0 (200oC); kwas
akrylowy - max. 0,001%; Fe – max.
0,0001%; Pb – max. 0,0001%;
Absorbancja (1 cm/10% w wodzie) przy
długosci fali 300nm – max. 0,15, przy
długości fali 320 nm – max. 0,05, przy
długości fali 430 nm – max. 0,005.
Możliwość pobrania certyfikatu analizy
odczynnika ze strony internetowej
producenta/Certyfikat dostarczany wraz z
towarem.
Agaroza do biologii molekularnej
Specyfikacja:
Typ II; Water ≤10%; Electroendosmosis:
0,16-0,19; Gel point 36oC ± 1,5oC (1,5%
gel); Gel strenght ≥ 1000g/cm2 (1% gel);
sulfate (%)≤ 0,20%.
Kolagenaza typ IV
1000g
3
100g
9
1g
2
RNA Later Specyfikacja: Wodny, nie
toksyczny roztwór służący do
zabezpieczania RNA celem późniejszej
izolacji. Mozliwość przechowywania
próbek w roztworze RNA later w
temperaturze od +4°C do -80°C bez
degradacji RNA. Możliwość pobrania
certyfikatu analizy odczynnika ze strony
internetowej producenta / Certyfikat
dostarczany wraz z towarem. Do
odczynnika załączony dokument MSDS.
TriReagent Specyfikacja: Gotowy
odczynnik do izolacji całkowitego RNA.
Możliwość jednoczesnej izolacji RNA,
DNA i białek z różnorodnych próbek
biologicznych (tkanka zwierzęca i
roślinna, grzyby, bakterie, wirusy). Po
rozdzieleniu RNA znajduje się w fazie
wodnej, DNA w interfazie, a białka w
fazie organicznej. Możliwość użycia do
izolacji materiału świeżego lub
mrożonego. Możliwość pobrania
certyfikatu analizy odczynnika ze strony
internetowej producenta./Certyfikat
dostarczany wraz z towarem. Do
odczynnika załączony dokument MSDS.
Heparin Sodium Salt from Procine
Intestinal Mucosa Specyfikacja: Sól
sodowa heparyny w proszku z błony
śluzowej jelit świń, nadająca się do
hodowli komórkowych; Grade I-A, ≥180
USP units/mg.
100ml
8
100ml
4
10000U
2
15
16
Polyethylene Glicol PEG
Specyfikacja: Średnia masa molowa:
1,450; Temperatura samozapłonu:
305°C; Prężność pary <0.01 mmHg
(20°C); Gęstość pary >1 (do powietrza);
Możliwość pobrania certyfikatu analizy
odczynnika ze strony internetowej
producenta / Certyfikat dostarczany wraz
z towarem. Do odczynnika załączony
dokument MSDS. Produkt równoważny
z: Sigma-Aldrich Polyethylene Glicol
PEG - 500G
Zestaw do izolacji DNA z jednej
komórki
Specyfikacja:materiał wyjściowy: 1
komórka, przewidywana wydajność: 5 10 ug, czas potrzebny: ~ 4 godziny,
zawiera wszystkie odczynniki niezbędne
do lizy komórek i następnie amplifikacji
całego genomu, zaprojektowany do
amplifikacji genomu pojedynczej komórki
pochodzącej z dowolnego źródła, w tym
limfocyty, komórki nowotworowe, komórki
nabłonka, fibroblasty, komórki płynu
owodniowego. zestaw na 50 izolacji.
Produkt równoważny z: Sigma-Aldich
GenomePlex® Single Cell Whole
Genome Amplification Kit.
RAZEM
500g
2
zestaw
na 50
izolacji
2
-
-
-
-
CZĘŚĆ 35
Lp.
Nazwa zestawu odczynnikowego
Prze
widy
Opakow wana
anie:
ilość
opak
owań
2
Kwas octowy min. 99,5% cz.d.a.;
60,05g/mol
Metanol min. 99,8% cz.d.a.; 32,04g/mol
3
Etanol 96% czysty do analiz
500ml
36
4
Etanol 99,8% czysty do analiz
500ml
16
5
Glicerol 86%
1000g
2
-
-
1
1000ml
70
1000ml
210
RAZEM
Cena
jednostkow
a netto:
VAT
%
-
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 37
Lp.
1
Przew
idywa
Cena
na
jednost
ilość
kowa
opako netto:
wań
Nazwa zestawu odczynnikowego
Opako
wanie:
Kontrolne RNA 50ng/μl (TaqMan Control Total
RNA Human)
1 op
3
-
-
RAZEM
-
VAT
%
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 38
Nazwa zestawu odczynnikowego
Opako
wanie:
Olejek imersyjny do mikroskopii gęstość
1,02g/cm3 (microscopy grade fluorescence free )
250ml
3
-
-
Lp.
1
Przew
idywa
Cena
na
jednost
ilość
kowa
opako netto:
wań
RAZEM
-
VAT
%
wartość
brutto:
-
CZĘŚĆ 39
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Olejek imersyjny do mikroskopii fluorescencyjnej
(Type-F, for fluorescence microscopy), o
parametrach minimalnych:ne = 1,518, ve = 41
(23stC)uwaga: olejek powinien charakteryzować
się w/w parametrami, ze względu na specyfikę
oglądanych obrazów mikroskopwych - aplikacje
niskoświetlne (FISH, M-FISH, CGH).
RAZEM
Opako
wanie:
Przew
idywa
Cena
na
jednost
ilość
kowa
opako netto:
wań
1op.
2
-
-
-
VAT
%
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 42
Lp.
Nazwa zestawu odczynnikowego
1
Sondy unikalne oligonukleotydowe,
swoiste dla regionów chromosomowych,
genów o rozdzielczości sond typu BAC.
2
3
4
5
6
7
8
Prze
widy
Opakow wana
anie:
ilość
opak
owań
5 testów
8
Bufor płuczący 1 do FISH
500 ml
2
Bufor płuczący 1 do FISH
500 ml
2
zestaw
na 1
płytkę
12
5szt
4
Macierze oligonukleotydowe w formacie
8x60, służące do badania genomu
człowieka (aCGH). Macierze
oligonukleotydowe składające się z sond
60-merowych, syntetyzowanych in situ na
płytkach szklanych, o rozmiarze 1x3". Na
każdej płytce znajduje się 8 macierzy po
60 tysięcy sond każda. Macierze służą do
wykrywania aberracji chromosomowych,
w tym mikrodelecji i mikrodupliakcji, oraz
zmiany liczby kopii genów. Sekwencje
sond zostały zaprojektowane we
współpracy z konsorcjum ISCA. Ponad
18000 sond hybrydyzuje do sekwencji
genomu uznanych przez ISCA, za ważne
regiony cytgenetyczne. Zestaw zawiera 1
płytkę.
5 slajdów nakrywkowych do płytek o
formacie 8x, zestaw 5 slajdów
nakrywkowych z uszczelkami
niezbędnymi do hybrydyzacji macierzy w
formacie 8x60
Zestaw do znakowania genomowego
DNA. Zestaw do znakowania i amplifikacji
genomowego DNA specyficzny do 60merowych mikromacierzy
oligonukleotydowych. Zestaw na 50
reakcji w każdym fluorochromie (Cy3,
Cy5). Zestaw zawiera enzymy restrykcyjne
AluI i RsaI niezbędne do fragmentacji
genomowego DNA oraz męski i żeński
referencyjny genomowy DNA. Zestaw do
znakowania min. 200 ng DNA.
Cot-1 DNA. Opakowanie zawierające
wysokiej czystości 625 ug Cot-1 DNA
stosowanego jako czynnik blokujący
sekwencje repetytywne.
Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy
aCGH. Zestaw do hybrydyzacji
2
2
Zestaw
na 25
2
Cena
jednostkow
a netto:
VAT
%
wartość
brutto:
mikromacierzy oligonukleotydowych
dedykowany do pracy z mikromacierzami
60-merowymi do aCGH i metylacji DNA.
Zestaw wystarcza na 25 płytek.
Zestaw do płukania mikromacierzy aCGH i
metylacyjnych. Zestaw do płukania
mikromacierzy oligonukleotydowych
9
aCGH, i metylacyjnych. Zawiera bufor nr 1
(2x4l) oraz bufor nr 2 (1x4l), wystarczające
do płukania maksymalnie 400 płytek.
Zestaw akcesoriów do zestawu
znakowania genomowego DNA. Zestaw 50
10
kolumn do oczyszczania wyznakowanego
DNA.
RAZEM
płytek
Zestaw
na 400
płytek
2
zestaw
50
kolumn
2
-
-
-
-
Cena
jednostko
wa netto:
VAT
%
CZĘŚĆ 43
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Zestaw BigDye Terminator v.3.1 Cycle
Sequencing Kit lub równoważny
Specyfikacja:
Zestaw o własnościach spełniających
wymagania elektroforezy kapilarnej
fragmentów DNA w posiadanym aparacie
ABI PRISM 3130, 3730 i 3730xl, pozwalający
na przeprowadzenie reakcji
sekwencjonowania w końcowej objętości
próbki 20 mikro litrów, umożliwiający reakcję
sekwencjonowania długich fragmentów,
zawierający: dwie probówki po 20ml
gotowego do użycia miksu reakcyjnego, dwie
probówki startera kontrolnego M13, dwie
probówki pGEM dwuniciowy kontrolny DNA,
dwie probówki po 28ml 5 x stężonego buforu
do sekwencjonowania, konfekcjonowany
fabrycznie, wystarczający na
przeprowadzenie 1000 reakcji
sekwencjonowania w objętości 20 mikro
litrów (trwałość zestawu: minimum 6
miesięcy).
RAZEM
Przewi
dywan
Opakow
a ilość
anie:
opako
wań
zestaw
na 1000
reakcji
-
1
-
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 44
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Formamid Hi-Di
Specyfikacja:
Formamid Hi-Di wysoko dejonizowany o
przewodnictwie poniżej 30 µS, optycznie
neutralny, stosowany w biologii molekularnej,
w procesie elektroforetycznego rodzaju
fragmentów DNA w warunkach
denaturujących, gwarantujący prawidłowość
rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA
w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130,
3730 i 3730xl konfekcjonowany fabrycznie 4
x 5 ml w opakowaniu (trwałość: minimum 6
miesięcy)
RAZEM
Przewi
dywan
Opakow
a ilość
anie:
opako
wań
1 op =
4x5 ml
4
-
-
Cena
jednostko
wa netto:
VAT
%
-
-
Cena
jednostko
wa netto:
VAT
%
-
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 45
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Standard wielkosci 35-500 bp
Specyfikacja: Standard wielkosci
GeneScan 500 ROX Size Standard lub
równowany:
− gotowy do użycia, służacy do
wymiarowania badanych fragmentów DNA w
zakresie od 35-500 bp
− zawierajacy fragmenty DNA o znanej
wielkosci (bp): 35, 50, 75, 100, 139, 150,
160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490,
500,
− znakowany barwnikiem ROX,
− kompatybilny z aparatami ABI 3500xL
Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500
Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer,
3100-Avant™ Genetic Analyzer, 310 Genetic
Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, MX300,
BioRad IQ5
− konfekcjonowany fabrycznie, w
opakowaniu 2 x 200 μl standardu.
RAZEM
Przewi
dywan
Opakow
a ilość
anie:
opako
wań
zestaw
na 800
reakcji
-
3
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 46
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Standard wielkosci 47–946 bp
Specyfikacja: Standard wielkosci GeneScan
1000 ROX Size Standard lub równowany:
gotowy do użycia, służacy do wymiarowania
badanych fragmentów DNA w zakresie od
47–946 bp zawierajacy fragmenty DNA o
znanej wielkosci (bp): 47, 51, 55, 82, 85 93
99, 126, 136, 262, 293, 317, 439, 557, 692,
695, 946, znakowany barwnikiem ROX,
- kompatybilny z aparatami ABI 3500xL
Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500
Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer,
3100-Avant™ Genetic Analyzer, 310 Genetic
Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, MX300,
BioRad IQ5
− konfekcjonowany fabrycznie.
RAZEM
Przewi
dywan
Opakow
a ilość
anie:
opako
wań
zestaw
na 400
reakcji
-
Cena
jednostko
wa netto:
VAT
%
-
-
3
-
wartość
brutto:
CZĘŚĆ 51 – Preparaty do diagnostyki alergologicznej
Przedmiot zamówienia
Alergeny do testów
punktowych z kontrolą
negatywną i
pozytywną
- bylica
- brzoza
- dąb
- olcha
- komosa
- jęczmień
- owies
- trawa bermudzka
- kupkówka pospolita
- lipa
- mniszek lekarski
- topola
- platan wschodni
- ambrozja piołunolistna
- rajgras angielski
- żyto
- wiąz
- babka lancetowata
- wierzba iwa
- pszenica
- tymotka łąkowa
- wiechlina łąkowa
- kostrzewa łąkowa
- sierść chomika
- sierść świnki morskiej
- alternaria tenis
- aspergillus fumigatus
- cladosporium
herbarum
- helminthosporium
halodes
- penicillium notatum
- pulkularia pululans
- rhizopus nigricans
- wieprzowina
- halibut
- dorsz
- karp
- orzeszki ziemne
- orzech laskowy
- orzech włoski
- groszek
- mąka żytnia
- mąka pszenna
- mleko krowie
- jajko kurze
Opis środka
Jednostka
miary
Liczba
sztuk:
fiolka 3 ml
szt.
400
Cena
jedn.
netto
Stawka
VAT
( w %)
Wartość
netto
Wartość
brutto
- roztocza I d. Farinae
- D.Pteronyssinus (725)
- acarus Niro
- lepidoglyphus
destructor
- tyrophagus
putrescentiae
Alergeny do
prowokacji
- trawy/zboża
- bylica
- roztocza I d. Farinae
- D.Pteronyssinus
Końcówki
do prowokacji
fiolka 5 ml
szt.
100
--------
szt.
500
CZĘŚĆ 52
Lp.
1
Nazwa zestawu odczynnikowego
Zestaw typu Qubit dsDNA BR Assay Kit lub
równoważny. Zestaw odczynników
pozwalający na pomiar ds DNA na aparacie
Qubit 2.0 Fluorometer, oraz na innych
fluorymetrach. Zestaw przeznaczony do
wykrywania dsDNA w próbkach o stężeniu w
zakresie od 2ng na mikrolitr do 1 000 ng na
na mikrolitr. Reakcja przeprowadzona w
temperaturze pokojowej, sygnał stabilny
przez 3 h.
Zestaw zawierający wszystkie niezbędne
odczynniki do wykonywania pomiarów, tj
bufory, odczynnik fluorescencyjny, standardy
- odczynnik zdatny do użycia przynajmniej 6
miesięcy.
RAZEM
Przewi
dywan
Opakow
a ilość
anie:
opako
wań
zestaw
na 500
analiz
1
-
-
Cena
jednostko
wa netto:
VAT
%
-
-
wartość
brutto
zł:
CZĘŚĆ 53
Lp.
1
2
Nazwa zestawu odczynnikowego
Kontrolne (referencyjne) DNA 100μg
Specyfikacja:
Ludzkie genomowe DNA - kontrolne kobiet, o
jakości do badań aCGH, NGS, MLPA.
Kontrolne (referencyjne) DNA 100μg
Specyfikacja:
Ludzkie genomowe DNA - kontrolne męskie, o
jakości do badań aCGH, NGS, MLPA.
RAZEM
Prze
widy
Cena
Opakow wana
jednostkowa
anie:
ilość
netto:
opak
owań
100μg
4
100μg
4
-
-
VAT
%
wartość
brutto:
Download