Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca

advertisement
*
dr W.Wyrzykowski
1
*
dr W.Wyrzykowski
2
dr W.Wyrzykowski
3
*
dr W.Wyrzykowski
4
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Schemat logiczny procesu decyzyjnego o podjęciu działalności przez absolwenta
Ma zamiar podjąć
działalność gospodarczą
Ma zamiar zatrudnić się
u pracodawcy
Poszukuje pracy i
doprowadza do
zawarcia umowy
Dokonuje wyboru
przedmiotu
działalności
Podejmuje decyzję:
działalność samodzielnie
czy w zespole (np. spółka)
Zespołowa
Przystępuje
do spółki np.
osobowej
dr W.Wyrzykowski
Ma zamiar
kontynuować naukę
Decyduje się na współprace
lecz na innych warunkach
niż umowa o pracę
Samozatrudnienie
Kontrakt
menedżerski
Taki sam
efekt
Samodzielnie
Dokonuje wyboru
formy prawnej
prowadzenia
działalności
Dokonuje wyboru
formy
opodatkowania
działalności
5
Właściwe
postepowanie
rejestracyjne
ewidencji
podatkowych
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Pojęciem „samozatrudnienia” określa się najczęściej jednoosobową
działalność gospodarczą, w ramach której najczęściej przedsiębiorca
świadczy usługi lub wytwarza produkty na rzecz jednego odbiorcy, z którym
bardzo często związany był innym stosunkiem prawnym. Osoba taka
prowadzi tę działalność na własny rachunek i na własne ryzyko, nie będąc
związana ze swoim zleceniodawcą co do wyznaczonego miejsca i czasu pracy.
Jednocześnie nie jest wykluczone, aby samozatrudniony wykonywał taką
działalność w siedzibie zleceniodawcy, wykorzystując częstokroć jego
narzędzia i materiały. Sprawa odpłatności w tym zakresie jest sprawą
drugoplanową. Nie może jednak pomiędzy samozatrudnionym a zleceniodawcą
istnieć jakakolwiek zależność służbowa, czego z kolei nie należy mylić z
obowiązkiem wykonywania zlecenia, najczęściej w wyraźnie określonym
przez zleceniodawcę zakresie.
Jak zatem widać, samozatrudnienie i umowę o pracę może często dzielić
bardzo wąska granica.
dr W.Wyrzykowski
6
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Można wskazać podstawowe elementy, uwzględnianie przy rozstrzyganiu, czy
aktualnie realizowane samozatrudnienie, w ramach którego wykonuje się
zlecenia na rzecz jednego pracodawcy, nie będzie poczytane za
samozatrudnienie pozorowane, ukrywające pracę najemną
Dotyczą one w skrócie następujących zagadnień:
• czy przed zarejestrowaniem własnej działalności przedsiębiorca był pracownikiem
aktualnego zleceniodawcy,
• czy wykonywane aktualnie zlecenie odbywa się przy użyciu narzędzi i materiałów
zleceniodawcy i na terenie jego firmy,
• czy obok głównego zleceniodawcy wykonywane są usługi również dla innych
podmiotów,
• czy przedsiębiorca ma wyznaczone godziny realizacji usługi oraz narzucone
miejsce ich wykonywania i sposób podległości pracownikom zleceniodawcy,
• czy samozatrudniony korzysta z płatnego urlopu lub innych świadczeń o
charakterze
socjalnym ze strony zleceniodawcy,
• czy z przedstawianych rozliczeń i rachunków jasno wynika, co było
przedmiotem usługi,
• czy samozatrudniony ponosi ryzyko swej działalności oraz czy ponosi ewentualne
konsekwencje źle wykonanej pracy.
dr W.Wyrzykowski
7
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Wystarczająco precyzyjnie ujęte są kryteria samozatrudnienia w Wlk. Brytanii,
gdzie self – employment jest najbardziej powszechną formą działalności
gospodarczej. Wytyczne HM Revenue and Customs UK.
W ocenie odróżnienia samozatrudnienia i umowy o pracę bierze się pod
uwagę m.in. to, w jakich godzinach się pracuje, dla ilu różnych
klientów, kto nadzoruje pracę i decyduje, jak ma być wykonana, czyje
narzędzia są wykorzystywane, kto ponosi ryzyko nieudanego wykonania
zlecenia. Ważnym następstwem samozatrudnienia jest to, że podatnik
oblicza swoje zobowiązanie podatkowe na zasadzie self – assessment,
czyli sam przygotowuje rachunek przychodów i kosztów. Rozwiązanie
brytyjskie powinno stać się wzorcem dla polskiego fiskusa.
dr W.Wyrzykowski
8
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Zjawisko samozatrudnienia znane jest w krajach Unii Europejskiej od wielu lat, a
jego udział w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
oraz osób aktywnych zawodowo intensywnie rośnie, m.in. dekada lat
osiemdziesiątych określana była w Wlk. Brytanii jako dekada rozwoju działalności
na własny rachunek. W Polsce co piąta pracująca osoba realizuje to na własny
rachunek.
Udział osób pracujacych na własny rachunek w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach UE
w 2009 r.
Estonia
Słowenia
Bulgaria
Litwa
Węgry
Słowacja
Wlk Brytania
8.70%
10.80%
11.20%
11.90%
11.90%
12.80%
13%
15.50%
Czechy
Cypr
Polska
Rumunia
Porugalia
Włochy
dr W.Wyrzykowski
Grecja
9
18.50%
19.10%
21.20%
22.20%
24.10%
29.30%
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w
latach 1996-2009 ( w tys. osób)
2714 2796 2763 2776 2765 2788 28452816
2418 2501 2600
2090 2274
1950
1996r.
1997r.
1998r.
1999r.
2000r.
2001r.
2002r.
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
Udział procentowy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w Polsce, w
latach 1996-2009
80.8% 80.5%
80.0% 79.6%
78.5%
78.1%
76.8%
76.1% 76.2% 75.7%
78.2% 78.3%
75.2%
77.3%
1996r. 1997r. 1998r. 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r.
dr W.Wyrzykowski
10
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, którą osoba fizyczna prowadzi
na własny rachunek i na własne ryzyko zamiast lub w miejsce zatrudnienia w
ramach stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej
Zamiana angażu pracowniczego na własną działalność gospodarczą
może być korzystna i to w wielu wymiarach. Ale trzeba uważać, by nie
stracić pod względem podatkowym. Dlatego należy dobrze
sformułować zawierany kontrakt
• Umowa z przedsiębiorcą nie może naruszać prawa pracy
• Nie może być umowa pozorną mająca na celu uzyskanie wyłącznie efektu
podatkowego
• Muszą być skalkulowane kryteria ekonomiczne, gdyż nie każda umowa
samozatrudnieniowa jest korzystniejsza ekonomicznie od umowy o pracę
dr W.Wyrzykowski
11
Definicja działalności gospodarczej nie obejmuje osób, które spełniają
jednocześnie trzy przesłanki określone w art. 5b ustawy z 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 .
Według art. 5b updof nie są działalnością gospodarczą czynności, gdy:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich rezultat oraz wykonywanie, z wyłączeniem
odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie
tych czynności,
2) są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez
zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną
działalnością.
Te warunki muszą wystąpić łącznie. Spełnienie tylko jednego lub dwóch z nich pozwala
daną działalność traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przykład
Przedsiębiorca wykonuje działalność pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez zlecającego mu dane czynności, lecz jednocześnie sam ponosi
ryzyko związane z prowadzoną działalnością i odpowiedzialność wobec osób trzecich
za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie.
dr
W.Wyrzykowski
12
Jego
działalność jest zatem pozarolniczą działalność
gospodarczą w rozumieniu updof
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Z racji nieostrości sformułowania trzech elementów prowadzi to do kolejnych
sporów z urzędami skarbowymi.
Z działalnością gospodarczą nie mamy do czynienia, gdy wykonujący ją nie ponosi
ryzyka gospodarczego
Nie ma jednoznacznego określenia, co przez to ryzyko rozumieć. Ponieważ
ustawodawca nie sprecyzował „ryzyka związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej”, należy się posiłkować interpretacjami administracji skarbowej
• jest to m.in. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobieństwo nieuzyskiwania
dobrych wyników finansowych lub brak pewności otrzymania wynagrodzenia
za samo podjęcie czynności związanych ze zleceniem (brak pewności
wypłacalności klienta). (komunikat Ministerstwa Finansów z 16 listopada 2006)
• jeśli w umowie zostało zawarte postanowienie o wynagrodzeniu, którego
charakter nie spełnia warunków wskazujących na pracowniczy charakter
umowy (np. wynagrodzenie uzależnione jest od ilości wykonanych zleceń i nie
ma zapisów zobowiązujących zlecającego do przekazania określonej liczby
zleceń), to samozatrudniony ponosi ryzyko gospodarcze prowadzenia
działalności )Urząd Skarbowy w Zamościu w piśmie z 25 czerwca 2007 r.
(PO I-415/26/07)
dr W.Wyrzykowski
13
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Z racji nieostrości sformułowania trzech elementów prowadzi to do kolejnych
sporów z urzędami skarbowymi.
Z działalnością gospodarczą nie mamy do czynienia, gdy wykonujący ją nie ponosi
ryzyka gospodarczego
• gdy samozatrudniony podejmie wykonywanie usług przy wykorzystaniu
własnego sprzętu i narzędzi, ciąży na nim ryzyko ekonomiczne, bo przecież
sam kupił wyposażenie (Urząd Skarbowy w Grudziądzu w piśmie z 14 lutego
2007 r., USIII/415-8/12/07).
• Ryzyko gospodarcze obciąża go także, gdy umowa nie gwarantuje mu ani
określonego stałego wynagrodzenia, ani określonej ilości zlecanych usług, ani
nie przyznaje wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usługi, )Urząd
Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z 25 stycznia 2007 r., US
I/1-415/1/2007, i US w Sieradzu w piśmie z 5 marca 2007 r., US I/415/3/
07/SŁ).
dr W.Wyrzykowski
14
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Z racji nieostrości sformułowania trzech elementów prowadzi to do kolejnych
sporów z urzędami skarbowymi.
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
Nie ma takiej odpowiedzialności, gdy samozatrudniony w ogóle jej nie
ponosi za swoje działanie. Gdy odpowiada w jakikolwiek sposób wobec
kontrahentów zlecającego, to przesłanka ta nie będzie spełniona. Dla jej
wyłączenia wystarczy, aby samozatrudniony ponosił odpowiedzialność np.
wspólnie ze zlecającym na zasadach solidarności dłużników, a nie sam
(por. US w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z 9 maja 2007 r., US.I/1415/7/2007).
Taki jest np. charakter odpowiedzialności lekarzy za błędy w sztuce, którą
lekarze ponoszą solidarnie ze zleceniodawcą (zakładem opieki zdrowotnej)
na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).
dr W.Wyrzykowski
15
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Z racji nieostrości sformułowania trzech elementów prowadzi to do kolejnych
sporów z urzędami skarbowymi.
Wykonywanie czynności pod kierownictwem, w miejscu i
czasie wyznaczonym przez zlecającego tę czynność
Aby ta przesłanka nie była spełniona, a działalność samozatrudnionego była
działalnością gospodarczą, te trzy elementy należy możliwie precyzyjnie
określić w umowie.
W takim wypadku zlecający nie ingeruje w sposób wykonania usługi przez
samozatrudnionego, lecz tylko wymaga, by przy jej wykonywaniu
postępował zgodnie z umową, przepisami prawa i interesem zlecającego
dr W.Wyrzykowski
16
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Pracownicy na całym świecie, w tym Polacy, coraz częściej postrzegają samozatrudnienie jako
rozwiązanie dające większe możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu. I to zarówno w pracy, jak
i w życiu osobistym.
Zalety
niezależność i elastyczność, jakiej nie dają tradycyjne formy zależności z
pracodawcą(brak sztywnych godzin pracy, możliwość załatwienia pewnych rzeczy
na telefon, e-maili)
wpływ samozatrudnienia na następstwa kryzysu takie jak np. bezrobocie
możliwość prowadzenia dodatkowej działalności
Zmniejszenie realnych kosztów pracy
firma ponosi niższe koszty i może zaoferować samozatrudnionemu wyższe
wynagrodzenie niż w przypadku umowy o pracę
samozatrudnieni, jako przedsiębiorcy, mają prawo do rozliczania się według
podatku ryczałtowego bądź też według liniowej 19-proc. stawki podatku
dochodowego, podczas gdy pracownicy muszą płacić podatek progresywny
według progów 18 i 32 proc
mniejsze opłaty na ZUS (w stosunku do osoby zatrudnionej na etat), bo
minimalna podstawa ich wysokości stanowić może 60 proc. prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia.
wliczanie w koszty działalności wydatków na telefon, artykuły biurowe, komputer,
samochód,
mieszkanie – jeśli zarejestrowana jest
dr
W.Wyrzykowskipaliwo, a nawet części opłat za17
w nim działalność gospodarcza.
Przedsiębiorczość w UE - samozatrudnienie
Pracownicy na całym świecie, w tym Polacy, coraz częściej postrzegają samozatrudnienie jako
rozwiązanie dające większe możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu. I to zarówno w pracy, jak
i w życiu osobistym.
Wady
• mała stabilność zatrudnienia
• konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości, uiszczania składek i
podatków.
• brak urlopu – w umowie można jednak zastrzec prawo do zawieszenia
świadczenia usługi przez określony czas w roku bez zmiany
wynagrodzenia, co może spełnić funkcję analogiczną do urlopu,
• dłuższe terminy zapłaty – samozatrudnionego nie dotyczy bowiem
pracownicze prawo do otrzymania wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca
następnego, przy czym również jest to kwestia umowna
• szerszy zakres odpowiedzialności – samozatrudnionego nie dotyczą
wynikające z kodeksu pracy zasady odpowiedzialności pracownika i jej
ograniczenia (można to jednak określić w umowie)
• ryzyko sporu z organami podatkowymi
dr W.Wyrzykowski
18
*
dr W.Wyrzykowski
19
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Koncesje, zezwolenia, licencje ,działalność regulowana
Koncesje
Zakres działalności objętej koncesjonowaniem zawiera ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej
Udzielenie koncesji należy do ministra właściwego ze względu na
przedmiot działalności koncesjonowanej
Liczba podmiotów którym udziela się daną koncesję jest ograniczona
Koncesji udziela się na okres od 5 do 50 lat
Licencje
Ustawa nie precyzuje rodzajów działalności objętej licencjonowaniem
Zakres niezbędnych licencji wynika z wymogów określonych odrębnymi
ustawami ( np. doradztwo podatkowe, usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych, adwokatura itp.)
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Koncesje, zezwolenia, licencje ,działalność regulowana
Działalność regulowana
Zakres działalności regulowanej zawierają odrębne ustawy. Jeśli
przedsiębiorca spełnia wymogi tam określone jest wpisywany do rejestru
działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej jest jawny
Zezwolenia
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera zamknięty katalog
działalności które wymagają uzyskania zezwolenia. Odwołując się do
konkretnych ustaw w tym zakresie
Zasady udzielania zezwoleń też określają te ustawy
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zakres swobody gospodarczej ograniczają: koncesje, licencje, zezwolenia
oraz zakres regulowanej działalności. Stanowią jednak one również
gwarancję ochrony obrotu rynkowego
Koncesje
1 Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
2 Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,
bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
3 Ochrona osób i mienia
4 Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i
obrotu paliwami i energii
5 Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
6 Przewozy lotnicze
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zakres swobody gospodarczej ograniczają: koncesje, licencje, zezwolenia oraz zakres
regulowanej działalności. Stanowią jednak one również gwarancję ochrony obrotu rynkowego
Działalność regulowana
1 Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób,
oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
2 Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie
przechowywania
3 Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
4 Usługi detektywistyczne
5 Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego
6 Organizowanie wyścigów konnych
7 Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów
8 Obrót materiałem siewnym
9Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów,
egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców
przewożących towary niebezpieczne.
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zakres swobody gospodarczej ograniczają: koncesje, licencje, zezwolenia oraz zakres
regulowanej działalności. Stanowią jednak one również gwarancję ochrony obrotu rynkowego
Działalność regulowana
10 Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
11 Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej
specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek,
położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
12 Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
13 Prowadzenie stacji kontroli pojazdów.
14 Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
15 Działalność telekomunikacyjna
16 Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów
turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę). Świadczeniu usług
turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą.
17 Działalność kantorowa
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zakres swobody gospodarczej ograniczają: koncesje, licencje, zezwolenia oraz zakres
regulowanej działalności. Stanowią jednak one również gwarancję ochrony obrotu rynkowego
Zezwolenia
1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
2 Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej i apteki
3 Działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
4 Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca,
niezarejestrowanego handlowca
5 Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa.
Brokerstwo reasekuracyjne. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów
wartościowych. Powadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy
towarowej i towarowego domu maklerskiego.
6 Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do
środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zezwolenia
7 Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na
automatach, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne,
zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych, a także w zakresie urządzania w ramach innej działalności gospodarczej
loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych audioteksowych
8Uprawa maku i konopi włóknistych, leczenie substytucyjne osób uzależnionych od
narkotyków, obrotu, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie substancji
odurzających lub psychotropowych
9Wykonanie przez licencjonowanego przewoźnika określonego transportu
drogowego
10 Wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych
11 Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek: przesyłek dla
ociemniałych, z korespondencją do 2.000 g, z pewnymi wyjątkami
Przedsiębiorczość w UE – ograniczanie swobody gospodarczej
Zezwolenia
12 Wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym, prowadzenie skupu
lub przetwórstwa organizmów morskich, prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych
organizmów morskich albo zarybianie na polskich obszarach morskich
13 Naprawa, instalacja, sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami niektórych
przyrządów pomiarowych
14 Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniająca do
korzystania z pomocy publicznej
15 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części. Gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie,
transport odpadów (w tym makulatury, złomu itp.)
16 Produkcja tablic rejestracyjnych
17 Utrzymywanie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych,
części i wyposażenia, założenie lotniska, zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz
obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu na lotnisku użytku
publicznego
18 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
*
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca
Klasyfikacje przedsiębiorców
Przedsiębiorcą mogą być:
Osoby fizyczne
Osobą fizyczną jest
każdy człowiek od
chwili swego
urodzenia aż do
chwili śmierci. Aby
jednak osoba ta
mogła podjąć
działalność
gospodarczą, musi
posiadać pełną
zdolność do
czynności
prawnych. Tę
zdolność osiąga z
chwilą ukończeniem
18.
Osoby prawne
Osobą prawną jest podmiot,
przepisy szczególne przyznają
osobowość prawną Jest to
podmiot, który na mocy
szczególnych przepisów nabiera
określonych praw i obowiązków,
może zaciągać zobowiązania i być
zobowiązanym, może pozywać i
być pozywanym.
Osoba prawna działa poprzez
swoje organy w sposób
przewidziany w ustawie
i w statucie. Nie każda jednak
osoba prawna jest przedsiębiorcą.
Osoby nieposiadające
osobowości prawnej
Przedsiębiorcami
niebędącymi osobami
prawnymi, o których jest
mowa w definicji Usdzg,
są spółki jawne,
komandytowe, a także
spółki partnerskie oraz
spółki komandytowoakcyjne, których zasady
działania określa
szczegółowo Kodeks
spółek handlowych.
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca
Klasyfikacje przedsiębiorców
W znaczeniu ekonomicznym jednoosobowym przedsiębiorcą pozostanie zawsze
osoba fizyczna, jednak w znaczeniu prawnym — może nim być także osoba
prawna, którą tworzy jedna osoba, na przykład jeden wspólnik w jednoosobowej
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedsiębiorstwo prowadzone przez przedsiębiorcę jednoosobowego nie posiada
osobowości prawnej i jest reprezentowane tylko przez niego.
W jego przedsiębiorstwie nie występuje prawnie wyodrębniony majątek
gospodarczy i dlatego za zaciągnięte zobowiązania w ramach prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej odpowiada on sam, i to całym swoim majątkiem
.
Przedsiębiorca zbiorowy, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy jednoosobowego,
wyróżnia się tym, że jest podmiotem odrębnym od wspólników. ( prowadzi
działalność gospodarczą i nabywa prawa we własnym imieniu, posiada zdolność
prawną, i zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej, z których to
praw korzysta występując w obrocie gospodarczym Ponosi odpowiedzialność
wobec wierzycieli za zaciągnięte zobowiązania, przy czym może odpowiadać
samodzielnie – spółki kapitałowe jak i wspólnie ze wspólnikami – spółki osobowe.
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca
Przedsiębiorców klasyfikuje się według różnych kryteriów, jednak najczęściej
spotykanym jest ich podział na
Przedsiębiorców
jednoosobowych i
działających zbiorowo
Przedsiębiorcy działający
jednoosobowo to podmioty
prowadzący działalność na
podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej- to
osoby fizyczne.
Przedsiębiorca zbiorowy,
prowadząc swą działalność
może przybrać różną formę
organizacyjno-prawną. Może
funkcjonować jako jedna ze
spółek osobowych prawa
handlowego, jak i w formie
jednej ze spółek kapitałowych
tego prawa,
Przedsiębiorców prawa
publicznego i prawa
prywatnego
Przedsiębiorców mikro, małych
i średnich
Przedsiębiorców prawa publicznego tworzą
różne podmioty, czyli osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej oraz fundusze celowe
podległe organom władzy publicznej —
zarówno państwowym, jak i
samorządowym. Zalicza się do niego te
wszystkie jednostki organizacyjne, w których
własność Skarbu Państwa lub samorządu
przekracza udział 50%. Przedsiębiorcy prawa
prywatnego to tacy których udziały w
kapitałach i prawach należą w ponad 50%
do właścicieli będących osobami fizycznymi
lub osób prawnych czy też nie posiadających
osobowości prawnej w których
właścicielami są takie osoby.
Najczęstszym
kryterium tego
podziału jest liczba
osób zatrudnionych
u przedsiębiorcy. Są
nimi również inne
elementy, które
mają związek z
funkcjonowaniem
przedsiębiorstw tej
grupy
przedsiębiorców, jak
np. : wielkość ich
obrotów wielkość ich
produkcji czy
wysokość zysku itp.
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje podziału przedsiębiorców wg kryterium
zatrudnienia, wartości obrotów oraz wartości aktywów. Podział ten odpowiada podobnym podziałom
w przepisach unijnych
Mikroprzedsiębiorca
Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
— zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
— osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro w złotych lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro w złotych
Mały przedsiębiorca
Za małego przedsiębiorcę uważa się osobę, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych zatrudniała średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęła roczny obrót
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości 10
milionów euro w złotych lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro w złotych
Średni przedsiębiorca
Za średniego przedsiębiorcę uważa się zaś tego osobę, która w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniała średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęła
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro w złotych lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro w
złotych
Przedsiębiorczość w UE – klasyfikacje
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje podziału przedsiębiorców wg
kryterium zatrudnienia, wartości obrotów oraz wartości aktywów. Podział ten odpowiada
podobnym podziałom w przepisach unijnych
Przedsiębiorcy
spółki jawne;
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
spółki partnerskie; komandytowe, komandytowo akcyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjne
spółki europejskie;
spółdzielnie; spółdzielnie europejskie;
przedsiębiorstwa państwowe;
 jednostki badawczo-rozwojowe;
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Ustawy (czyli stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej);
oddziały przedsiębiorców zagranicznych i oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca prawa i obowiązki
Obok przysługujących praw przedsiębiorcy mają szereg obowiązków z
pośród których najważniejszymi są:
uzyskanie wpisu do EDG lub dokonanie rejestracji w KRS;
uzyskanie koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności
regulowanej, licencji, zgody;
zapewnienie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę
legitymującą się posiadaniem uprawnień zawodowych;
oznaczania towaru lub usługi;
 respektowanie określonych zasad wobec otoczenia
 prowadzenie transakcji za pomocą rachunku bankowego;
prowadzenie rachunku bankowego;
ponoszenie danin publicznych.
Wszystkie mają one charakter obowiązków uniwersalnych i
odnoszą się do każdego przedsiębiorcy
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca prawa i obowiązki
Przedsiębiorcy mają określone prawa i obowiązki. Do najważniejszych z
przysługujących im praw należą:
Prawo do
firmy
Prawo do
prokury
Firma w rozumieniu przepisu 43 [2]. § 1 Kc to nazwa
przedsiębiorcy i zarazem przedsiębiorstwa, które on prowadzi.
Przedsiębiorca działa pod firmą i ujawnia ją we właściwym
rejestrze.
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza
jednak włączenia do niej pseudonimu lub określeń. Firmą zaś
osoby prawnej jest jej nazwa, do której należy dodać jeszcze
formę prawną osoby prawnej
Nie zawsze podmiot uprawniony do reprezentowania
przedsiębiorcy ma możliwość osobistego działania na jego
rzecz i dlatego w wielu przypadkach zachodzi potrzeba
udzielenia
wybranej osobie szczególnego rodzaju pełnomocnictwa —
prokury. Prokura stanowi, szczególny rodzaj
pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę, który
podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców
Przedsiębiorczość w UE – przedsiębiorca prawa i obowiązki
Przedsiębiorcy mają określone prawa i obowiązki. Do najważniejszych z
przysługujących im praw należą:
Prawo do
zrzeszania
się
Prawo do
przekształceń
Prawo do
jurysdykcji
Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w związki samorządowe i zawodowe.
Coraz częściej spotykaną formą zrzeszania się są tzw. klastry. Są to
powiązania kooperacyjne, obejmujące przedsiębiorców z tej samej
branży, skupionych w jednym regionie. Są to grupy niezależnych
przedsiębiorców, które podejmują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze.
Ułatwia to min pozyskiwanie funduszy
Przez przekształcenia rozumie się dokonywanie zmiany
strukturalnej w poszczególnych formach organizacyjno-prawnych
prowadzenia
działalności gospodarczej Obecnie nie tylko możliwe jest przekształcenie
przedsiębiorców, polegające na zmianie dotychczasowej ich formy
organizacyjno-prawnej na inną, ale dopuszczalne jest także ich połączenie
możliwy jest również ich podział
To prawo wiąże się z możliwością dokonania przez przedsiębiorcę
wyboru drogi prowadzącej do rozstrzygnięcia jego sporów
gospodarczych, które pojawią się w toku prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego lub sądu państwowego.
*
Przedsiębiorczość w UE – działalność gospodarcza
Potocznie przyjmując, działalność gospodarczą można określić jako formę aktywności
przedsiębiorcy działającego na rynku
W polskim prawie gospodarczym nie jest jednoznacznie uregulowane pojęcie działalności
gospodarczej, a poszczególne ustawy definiują według własnych potrzeb. Źródeł polskiego prawa
normujących pojęcie „działalność gospodarcza” należy szukać w pięciu podstawowych ustawach
Przedsiębiorczość w UE – działalność gospodarcza
Ustawa z dnia 2
lipca 2004 r. o
swobodzie
działalności
gospodarczej
Ustawa z dnia
29 sierpnia
1997 r.
Ordynacja
podatkowa
Ustawa z dnia
26 lipca 1991 r.
o podatku
dochodowym
od osób
fizycznych
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.
Każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym
wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną
działalność zarobkową wykonywaną we własnym
imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne
ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności
gospodarczej lub osoby wykonujące taką działalność –
do przedsiębiorców
Ilekroć w ustawie o pdof mówi się o pozarolniczej
działalności gospodarczej, oznacza to działalność
zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i
ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub
cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są
zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9
Przedsiębiorczość w UE – działalność gospodarcza
Ustawa z dnia
11 marca 2004
r. o podatku od
towarów i usług
Ustawa z dnia o
systemie
ubezpieczeń
społecznych
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym
podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników,
a także działalność osób wykonujących wolne zawody,
również wówczas, gdy czynność została wykonana
jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar
wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność
gospodarcza obejmuje również czynności polegające na
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych
przepisów szczególnych,
twórcę i artystę,
osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne,
z której przychody są przychodami z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej,
komandytowej lub partnerskiej.
Przedsiębiorczość w UE – działalność gospodarcza
Analiza definicji działalności gospodarczej zawartej w Ustawie o
swobodzie działalności gospodarczej pozwala na wyznaczenie jej
pięciu podstawowych cech ją charakteryzujących:
Przedsiębiorczość w UE – działalność gospodarcza
Analiza definicji działalności gospodarczej zawartej w Ustawie o
swobodzie działalności gospodarczej pozwala na wyznaczenie jej
pięciu podstawowych cech ją charakteryzujących:
Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy nie będzie
na przykład działalność okazjonalna (sprzedaż na aukcji
internetowej), niezmierzająca do osiągnięcia zysku, wykonana
jednorazowo czy też realizowana w obrocie prywatnym.
W każdym wypadku poszczególne ustawy definiują
to określenia dla celów określonych tą ustawą. Jedynie
uniwersalną definicję zawiera Usdg i należałoby postulować aby
wszystkie pozostałe definicje, w sposób jak najbardziej
bezpośredni, przy uwzględnieniu własnych arbitralnych
potrzeb, odnosiły się bezpośrednio do tej definicji.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Zgodnie z przepisami Ustawy o działalności gospodarczej przedsiębiorca może
podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Zatem w sferze prawa gospodarczego nie ma wątpliwości co do
momentu rozpoczęcia działalności.
Inaczej jest na płaszczyźnie prawa podatkowego, gdyż Przepisy nie zawierają definicji
pojęcia „rozpoczęcia działalności gospodarczej” ani też nie wskazują, co należy
rozumieć jako „faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej”.
Wiele obowiązujących w Polsce przepisów odwołuje się do momentu rozpoczęcia
działalności gospodarczej jako kluczowego dla dokonania określonych czynności pod
rygorem odpowiedzialności. Niestety żaden z tych przepisów nie precyzuje co należy
de facto rozumieć pod datą rozpoczęcia działalności.
Takimi datami mogą być np.
-data wpisu do CEIDG lub KRS
- data wystawienia pierwszej faktury
- data rozpoczęcia czynności podlegających opodatkowaniu
- data wykonania pierwszej czynności częstotliwego (stałego) ich wykonywania
- otrzymanie pierwszego zarobku
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Konsekwencje złego rozpoznania momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej
mogą być jednak wielorakie i najczęściej bardzo przykre dla podatnika.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Konsekwencje złego rozpoznania momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej
mogą być jednak wielorakie i najczęściej bardzo przykre dla podatnika.
W zależności od prawnego odniesienia się do zjawiska rozpoczęcia
działalności gospodarczej może on przypadać na zupełnie różne zdarzenia:
— dla norm zawartych w Ustawie o działalności gospodarczej będzie to dzień
rejestracji działalności gospodarczej;
— dla norm zawartych w Ordynacji podatkowej będzie to dzień faktycznego
podjęcia działalności;
— dla Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może to być dzień
uzyskania przychodu (również wystawienia faktury);
— dla Ustawy o podatku od towarów i usług będzie to dzień wykonania
pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiem.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Konsekwencje złego rozpoznania momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej
mogą być jednak wielorakie i najczęściej bardzo przykre dla podatnika.
O tym czy działanie danej osoby można uznać za prowadzenie działalności
gospodarczej, a co za tym idzie o momencie jej rozpoczęcia na gruncie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej decydować będą każdorazowo okoliczności
danego przypadku.
W przypadku uznania, iż zachodzą powyższe przesłanki tj., iż mamy do czynienia
z działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, nastawioną na zysk
należy zarejestrować ją w ewidencji działalności gospodarczej
„Nie jest istotne, w jakim zakresie (na jaką skalę) podmiot wykonuje daną
działalność. Także drobne przedsięwzięcia, które nie angażują znacznych
nadkładów finansowych i tym samym nie rodzą znacznego ryzyka
ekonomicznego, są objęte pojęciem działalności gospodarczej w rozumieniu art.
2 USDG. - jeżeli tylko osoby podejmujące te przedsięwzięcia działają z
motywacją uzyskania dochodu i ponadto spełniają pozostałe przesłanki
konstytutywne dla działalności gospodarczej”
Zasady sprzedaży internetowej
Transakcje na aukcjach internetowych nie są dokonywane w strefach wolnych od
opodatkowania. Z transakcjami takimi najczęściej wiążą się następstwa podatkowe
Aukcje internetowe mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów:
Do sprzedaży rzeczy będących
uprzednio własnością sprzedającego
które są już mu niepotrzebne, albo
które sprzedaje, ponieważ akurat
potrzebuje gotówki.
Są to sprzedaże sporadyczne i
nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą
przybrać dość spore natężenie - np. przy
przeprowadzce lub sprzedaży kolekcji,
albo kiedy sprzedający potrzebuje
szybko gotówki;
Do sprzedaży rzeczy, które
sprzedający sprzedaje na aukcji z
myślą o uzyskaniu dochodu,
będącego różnicą pomiędzy ceną
zakupu, powiększoną o koszty
związane a ceną sprzedaży
rzeczy. Rzeczy takie sprzedający
kupuje (może je również
wytworzyć we własnym zakresie)
już z zamiarem sprzedaży, i nie
ma przy tym znaczenia, czy przy
sprzedaży osiągnie się zysk czy
nie.
Sprzedaż internetowa jako przykład oceny momentu rozpoczęcia działalności
Urzędy skarbowe stoją w takim przypadku na stanowisku, że decydujące
znaczenie w ocenie czy mamy do czynienia ze zorganizowaną działalnością
gospodarczą ma tutaj częstotliwość, ciągłość i stopień zorganizowania sprzedaży
(a więc kryteria, które powtarzają się w ustawowych definicjach). Te kryteria mają
jedną wspólną cechę – niejednoznaczność.
1
• Osoba, która w ciągu kilku lat przeprowadziła na internetowych aukcjach
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt transakcji sprzedaży używanych lub
kolekcjonowanych przez siebie rzeczy, nie spotka się najprawdopodobniej z
zarzutem, że prowadziła działalność gospodarczą
• 2 Osobie, która sprzedaje rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane, albo
zakupione uprzednio w ilości lub w rodzaju wskazujących na zamiar
odsprzedaży, trudno będzie argumentować, że prowadzi sprzedaż rzeczy
własnych, które jej są do niczego niepotrzebne.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
2
1
Konsekwencje podatkowe
Nie ma obawy, że sprzedający
stanie się przedsiębiorcą mimo
woli. Również osoby, które już
prowadzą działalność gospodarczą
a korzystają z aukcji internetowych
do sprzedaży zbędnych
przedmiotów, nie związanych z tą
działalnością, przychodów ze
sprzedaży nie będą zaliczać do
przychodów z działalności
Zakres ryzyka podatkowego
Ewentualnie
obowiązek zapłaty
podatku od czynności
cywilnoprawnych
(PCC- wyłącznie
kupujący)
Konsekwencje podatkowe
Istnieje bardzo poważne ryzyko, że mimo, iż
sprzedaż może być wykonywana bez
zarejestrowania działalności, sprzedający
może wykonywać działalność w rozumieniu
przepisów prawa gospodarczego,
podatkowego i ubezpieczeń społecznych –
nie zdając sobie z tego sprawy!!!
Zakres ryzyka podatkowego
Powstanie zobowiązania w podatkach:
- dochodowym od osób prawnych
- podatku VAT
- podatku od czynności
cywilnoprawnych
Powstanie zaległości dot. ubezpieczeń społecznych
Kary z Kodeksu Karnego Skarbowego oraz z tytułu
prowadzenia nie zarejestrowanej działalności
gospodarczej
Najczęściej bardzo cienka linia dzieli sprzedającego od zostania przedsiębiorcą –
jeżeli wykorzystuje aukcje internetowe do sprzedaży wykonywanej w sposób
częstotliwy
Wyroki sadów i interpretacje organów podatkowych
W ustawie nie określono definicji "częstotliwości". W znaczeniu w jakim funkcjonuje to pojęcie w
języku polskim, "częstotliwie" oznacza wielokrotnie. Aby stać się podatnikiem, w chwili
dokonywania czynności wykazywana winna być intencja dokonywania tej czynności wielokrotnie
(wyrok NSA I S.A./Lu 233/98 z 30 kwietnia 1999).
Również nie każda sprzedaż rzeczy dokonana we własnym imieniu i na własny rachunek podlega
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko taka, która była jedynym celem
uprzedniego ich nabycia (wyrok S.A./Rz 81/96 z 27 maja 1997 r.)
Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która: jest prowadzona w celu osiągnięcia
dochodu. Przynoszenie strat przez daną działalność (zarówno przejściowo jak i w dłuższych
okresach) nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Dla uznania danej działalności za
działalność gospodarczą nie ma znaczenia fakt, że podmiot prowadzący określoną działalność nie
ocenia jej (subiektywnie) jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak bądź też oświadcza, że
jej nie prowadzi, gdyż o kwalifikacji danej działalności przesądza kryterium obiektywne, t. j.
ustalenie, czy dany podmiot faktycznie prowadzi działalność, która obiektywnie może przynosić
dochód PB1-415/118/05/ED - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik – 24.11.2005r.)
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zasada ewidencjonowania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do
Ewidencji Działalności Gospodarczej
Prawo do zawieszania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
Ograniczenia w działalności gospodarczej
Na zasadach określonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie
działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem
uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru
działalności regulowanej,
Obowiązek posługiwania się numerem NIP
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest
obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w
zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w
obrocie prawnym i gospodarczym.
.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Uczciwa konkurencja
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
konsumentów.
Specjalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki
wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony
przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także
ochrony środowiska
Uprawnienia zawodowe
Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich
uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności
gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w
ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę
legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
Przedsiębiorczość w UE – moment rozpoczęcia działalności
Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zasada informacji o towarze
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego
opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo
przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim: określających firmę
przedsiębiorcy i jego adres, umożliwiających identyfikację towaru
Zasada ochrony obrotu gotówkowego
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano
tranzakcji
*
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Wybór sposobu realizacji przedsiębiorczości i działalności gospodarczej złożony jest z
trzech głównych etapów
Wyboru profilu działalności
Wyboru formy prawnej realizowanej działalności
Wyboru formy opodatkowania realizowanej działalności
Najistotniejszymi kryteriami wyboru profilu działalności są
Przygotowanie zawodowe i zainteresowania osobiste ( nie należy podejmować działalności która
przynajmniej na początku nie sprawia nam satysfakcji i przyjemności)
Krytyczna ocena własnych umiejętności organizacyjnych i stopnia odporności na rynkowe
czynniki stresujące
Ocena branż –wybrać można działania w sektorze produkcyjnym, handlowym lub usługowym
Ocena konkurencyjności
Ocena pozycji przyszłego przedsiębiorstwa w segmencie rynku
Ocena rynku w zakresie podaży na usługę lub towar
Sposoby finansowania działalności firmy ( wymogi co do wkładu własnego lub uzyskania kredytu
kupieckiego)
Ocena własnej zdolności kredytowej
Dokonana analiza kosztów - biznesplan
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Wybór formy prawnej prowadzenia działalności
Wybór formy prawnej należy zaliczyć do decyzji
strategicznych przedsiębiorcy
Najistotniejszymi kryteriami takiej decyzji są:
•Zakres odpowiedzialności właściciela
•Możliwość pozyskiwania źródeł finansowania ( wyłącznie
własne lub obce)
•Poziom wymaganego kapitału zakładowego
•Uprawnienia zarządcze i kontrolne
•Możliwość wstępowania i występowania wspólników
•Sukcesja prawna
•Opodatkowanie wspólników i spółki
•Okres trwania i rodzaj przedsięwzięcia
•Uciążliwości ewidencyjne
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Wybór formy prawnej prowadzenia działalności
W praktyce przedsiębiorcy działają w następujących formach prawnych
Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytową
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Podstawowe cechy działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
Zasady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego
Cały majątek prowadzonej firmy stanowi cały czas majątek osoby ją prowadzącej. To oznacza, że w
każdej chwili osoba taka może wprowadzać i wyprowadzać z firmy część majątku.
Brak wymogów kapitałowych
Prostsze procedury rejestracyjne i krótki czas rejestracji
Brak potrzeby sporządzania umowy
Odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania firmy majątkiem osobistym
Cała władza decyzyjna skupiona jest w jednych rękach
Przejrzysty podział praw i obowiązków
brak rozbudowanych struktur, a co za tym idzie Elastyczne zarządzanie
Możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania ( karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy,
progresja podatkowa)
Niskie koszty założenia i prowadzenia firmy
Prosta w założeniu procedura likwidacji firmy
Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody
Trudność w pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym lub poprzez przyjęcie nowego wspólnika
Charakterystyka spółki cywilnej
• spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej,
• nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak
spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art.
860-875 Kodeksu cywilnego).
• Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa a podmiotami prawa pozostają
wspólnicy spółki cywilnej.
• spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane
zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich
współwłasność.
• To wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega
rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• Zawierając umowę, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego
celu gospodarczego, w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie
wkładu, przy czym nie musi to być działalność zarobkowa
• Istotą spółki cywilnej jest stałość jej składu osobowego, wobec czego utrudnione
jest także wystąpienie ze spółki.
dr W.Wyrzykowski
59
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe
Podstawowe cechy spółek cywilnych
Nie ma ona podmiotowości prawnej, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi
do powstania zobowiązania, dotyczy ono wszystkich wspólników
Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Oznacza to,
że wierzyciel spółki może - wedle swego wyboru – zażądać od dowolnego
wspólnika zapłaty całego długu spółki. Może też skierować swoje żądanie
do wszystkich wspólników naraz. Nie musi poprzedzać tego egzekucją
komorniczą z majątku spółki. Jeśli wierzycielowi uda się odzyskać
należności, dalsze rozliczenia między wspólnikami zupełnie go nie
interesują.
Ponadto -spółka cywilna wykazuje wiele podobieństw do spółek
osobowych prawa handlowego np.:
- nie posiada organów- ciężar zarządzania spoczywa na wspólnikach
- wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem
Sposób prowadzenia spraw spółki cywilnej
• Każdy ze wspólników jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do
reprezentowania spółki.
• W czynnościach zwykłego zarządu, do momentu kiedy nie ma sprzeciwu
chociaż jednego ze wspólników, nie potrzeba uchwały
• Jeżeli umowa zawarta była na okres nieoznaczony, wspólnik może ze spółki
wystąpić poprzez wypowiedzenie swojego wkładu na 3 miesiące przed
końcem roku obrachunkowego
• Spółka z ważnych powodów może zostać rozwiązana przez sąd na żądanie
każdego ze wspólników
dr W.Wyrzykowski
61
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Podstawowe cechy handlowych spółek osobowych
Wspólnikiem w spółce osobowej może zostać każdy
Tylko spółka partnerska została zawarowana dla określonej grupy tzw. wolnych
zawodów
Każda spółka prawa handlowego posiada podmiotowość prawną. To zdolność do
bycia podmiotem (stroną) praw i obowiązków określonych przepisami. Konsekwencją tego
stanu rzeczy jest to, że to nie wspólnik, ale sama spółka nabywa prawa i zaciąga
zobowiązania.
Cechą spółek osobowych jest osobista odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania
spółki. Jeśli majątek spółki nie wystarcza do spłacenia tego, co winna jest wierzycielom,
wspólnik musi się liczyć z tym, że za długi spółki zapłaci z własnego majątku.
W niektórych spółkach osobowych te ostre rygory można nieco złagodzić ( np. w spółce
komandytowej)
Wspólnik spółki partnerskiej nie odpowiada za te zobowiązania spółki, które powstały w
związku z wykonywaniem zawodu przez innego partnera albo działalności podlegających mu
pracowników.
Odpowiedzialność w spółkach osobowych prawa handlowego ma charakter
subsydiarny. Tzn. wierzyciel może zażądać zaspokojenia z majątku wspólnika dopiero
wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki - nie przyniesie rezultatu. Nie stoi to jednak na
przeszkodzie we wniesieniu sprawy do sądu i przeprowadzeniu procesu
 Istotną cechą spółek osobowych jest to, że nie mają one - w przeciwieństwie do spółek
kapitałowych - swoich organów. Wspólnicy sami zarządzają spółką. Wyjątkiem od
reguły są: spółka partnerska, gdzie można powoływać zarząd i
spółka komandytowo-akcyjna, która może, a niekiedy wręcz musi mieć radę
nadzorczą.
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe- spółka jawna
Podstawowe cechy konstrukcyjne:
Prosta forma konstrukcyjna, łatwość założenia, brak konieczności wnoszenia
kapitału
Dalece rozwinięte odpowiedzialności wspólników, którzy odpowiadają całym swoim
majątkiem, solidarnie za zobowiązania
Subsydiarność odpowiedzialności- egzekucja z majątku wspólnika może być
podjęta jedynie, gdy egzekucja wobec samej spółki okaże się bezskuteczna
Forma prawna przeznaczona dla prowadzenia interesów w mniejszych rozmiarach
o stosunkowo małej skali odpowiedzialności
Podstawa istnienia spółki oraz zasad jej funkcjonowania jest umowa zawarta
pomiędzy wspólnikami.
Najczęściej uproszczone formy ewidencji podatkowej
Umowa spółki:
Powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności
Powinna zawierać:
- firmę i siedzibę spółki
- określenie wkładów wnoszonych przez wspólników oraz ich wartość
- przedmiot działalności spółki
- czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe- spółka jawna
Wkłady o spółki jawnej mogą mieć rozmaita postać, np.:
Przeniesienie własności nieruchomości i ruchomości
Wniesienie wierzytelności
Wniesienie praw na dobrach niematerialnych
Wniesienie obowiązku świadczenia usług na rzecz spółki
Rejestracja :
Spółka jawna tak jak każda spółka handlowa musi być wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego. Zgłasza się tam jakiekolwiek zmiany dotyczące zagadnień rejestrowych
Prawa i obowiązki wspólników
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
Od zarządu ( prowadzenia spraw) spółki odróżnić należy reprezentacje czyli prawo do
składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Jeśli umowa nie reguluje tego inaczej każdy ze
wspólników jest upoważniony do reprezentacji spółki
Wspólnikom przysługują uprawnienia kontrolne
Rozwiązanie spółki:
Każdy wspólnik może żądać z ważnych powodów rozwiązania spółki przez sd.
Każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześc. Miesięcy przed końcem roku
obrotowego
Rozwiązanie spółki może nastąpić z powodów przewidzianych w umowie, podjętej
jednomyślnej uchwały, ogłoszenia upadłości, śmierci wspólnika, orzeczenia sadu o rozwiązaniu
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki kapitałowe
Podstawowe cechy handlowych spółek kapitałowych
Podstawową cechą tych spółek jest to, że wspólnik po wniesieniu kapitału
przestaje ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania
Zasada wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników podlega
ograniczeniom wówczas, gdy wspólnicy ci wejdą w skład zarządu spółki
Spółki kapitałowe działają za pośrednictwem swoich organów (Zarząd,
Rada Nadzorcza, Zgromadzenie wspólników)
Założenie spółki wiąże się też z koniecznością wyłożenia określonego
majątku. kapitału – udziałowego ( min 5 000z l ) lub akcyjnego ( min
50 000 zł)
Umowa każdej spółki - z wyjątkiem tylko spółek cywilnej i jawnej - musi
być zawarta w formie aktu notarialnego
Wspólnicy mogą być przy zachowaniu odpowiedniej formy umowy,
pracownikami spółki
Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku ale umowa może je wyłączyć.
Wówczas decyduje uchwała wspólników
Spółki muszą prowadzić ewidencje rachunkowe ( księgowość)
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe- spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Podstawowe cechy konstrukcyjne:
Tworzy się ja w celach zarobkowych, gospodarczych nieposiadających charakteru
zarobkowego, niegospodarczych
Tworzyć ją mogą zarówno osoby fizyczne jak i prawne
Posiada osobowość prawną ( występuje w obrocie gospodarczym jako odrębny
podmiot, który może zaciągać zobowiązania i dysponować prawami) Ma zdolność
do czynności prawnych, zdolność sądową układową i upadłościową
Oddzielenie kapitału spółki oraz zarządzania (relacje Walne Zgromadzenie –
Zarząd
Zastosowanie gospodarcze spółki, wady i zalety
Prowadzenie przedsiębiorstw w małym i średnim rozmiarze
Ograniczenie ryzyka udziałowców
Stosunkowo wysoki pułap minimalnego kapotażu
Znaczące koszty utworzenia i funkcjonowania spółki
Swoboda w ustalaniu zasad funkcjonowania oraz metod postawionych celów
Swoboda w sposobie wnoszenia kapitału
Łatwość w pozyskiwaniu nowego kapitału i nowych udziałowców
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe- spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Udziały
Udział rozumiany jest dwojako:
- jako cząstka kapitału zakładowego
- jako ogół praw i obowiązków wynikających z posiadania udziału
Udział posiada wartość nominalną (wynikającą z umowy spółki) może posiadać
również wartość rzeczywistą ( rynkową)
Udziały mogą być o równej lub nierównej wysokości
Udziału mogą być umarzane (unieważniane) na zasadzie dobrowolności lub
przymusu.
Wkład wnoszony do spółki może mieć charakter niepieniężny zwany aportem
Organy spółki
Zarząd. Jest organem wykonawczymi prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje
Rada Nadzorcza. Organ zobowiązany do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością
spółki. Nie ma prawa do wydawania wiążących poleceń Zarządowi
Zgromadzenie Wspólników. Organ stanowiący o najważniejszych sprawach spółki jak np.
zatwierdzanie sprawozdań, podział zysku, udzielanie absolutorium, zbywanie i
wydzierżawianie przedsiębiorstwa, konstrukcji umowy spółki.
Przedsiębiorczość w UE – wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Spółki osobowe- spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Udziały
Udział rozumiany jest dwojako:
- jako cząstka kapitału zakładowego
- jako ogół praw i obowiązków wynikających z posiadania udziału
Udział posiada wartość nominalną (wynikającą z umowy spółki) może posiadać
również wartość rzeczywistą ( rynkową)
Udziały mogą być o równej lub nierównej wysokości
Udziału mogą być umarzane (unieważniane) na zasadzie dobrowolności lub
przymusu.
Wkład wnoszony do spółki może mieć charakter niepieniężny zwany aportem
Organy spółki
Zarząd. Jest organem wykonawczymi prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje
Rada Nadzorcza. Organ zobowiązany do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością
spółki. Nie ma prawa do wydawania wiążących poleceń Zarządowi
Zgromadzenie Wspólników. Organ stanowiący o najważniejszych sprawach spółki jak np.
zatwierdzanie sprawozdań, podział zysku, udzielanie absolutorium, zbywanie i
wydzierżawianie przedsiębiorstwa, konstrukcji umowy spółki.
Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają praw wybrać
najdogodniejszą dla nich formę opodatkowania działalności gospodarczej
spośród czterech form określonych polskimi przepisami podatkowymi
Formy zryczałtowane
Karta
podatkowa
Istotne ograniczenia
w zakresie
podmiotowym jak i
przedmiotowym oraz
w sposobie realizacji
działalności.
Ograniczenie liczby
zatrudnionych
© dr W. Wyrzykowski
Ryczałt od
przychodów
ewidencjonowanych
Istotne ograniczenia w
zakresie podmiotowym jak
i przedmiotowym oraz w
sposobie realizacji
działalności.
Brak ograniczeń
zatrudnienia. Ograniczona
wartość przychodów.
Zasady ogólne
Podatek
liniowy 19%
Nieznaczne
ograniczenia w
zakresie działalności i
ubezpieczeniach. Brak
możliwości odliczania
ulg
Progresja
podatkowa
18,32%
Brak
jakichkolwiek
ograniczeń
W Polsce obowiązuje zasada trwałości wyboru formy opodatkowania co
oznacza, że nie można do końca roku podatkowego zmieniać raz
wybranej metody opodatkowania
Przesłanki wyboru metody opodatkowania działalności gospodarczej
Formy zryczałtowane
Opodatkowanie na „zasadach ogólnych”
Istota wyboru
Kryteria wyboru
Wysokość spodziewanego dochodu netto
Przychody – koszty uzyskania przychodów podatek
Optymalizacja polega na wyborze tej formy
opodatkowania, która zapewni przedsiębiorcy
najwyższy dochód netto
Przewidywane koszty działalności
( kosztochłonność działalności) oraz możliwość
ich zaliczenia do kosztów podatkowo
uznawanych
Konieczność ponoszenia stosunkowo wysokich
kosztów realizacji przedsięwzięcia przy jednoczesnej
możliwości uznania ich za koszty uzyskania
przemawia za wyborem ogólnych zasad
opodatkowania
Możliwość pomniejszania podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym
oraz wpływ na ostateczna wysokość samego
podatku
•Zasady ogólne – odliczenia dokonuje się od dochodu
•Ryczałt ewidencjonowany – odliczenia pomniejszają
przychód
•Karta podatkowa- brak możliwości odliczeń
Ograniczenia wynikające z przepisów
prawa
Stopień uciążliwości
przypisanych wybranemu
rozwiązaniu obowiązków
ewidencyjnych
Niektóre rodzaje działalności nie mogą być realizowane
przy uproszczonych metodach opodatkowania
Niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnej formy
prawnej podmiotu
Uproszczone metody opodatkowania stwarzają możliwość
prowadzenia ewidencji samodzielnie
Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga prowadzenia
książki przychodów i rozchodów lub pełnej rachunkowości
Przedsiębiorca chce uruchomić myjnię samochodową zakładając następujące parametry
2 250 zł
2 549 zł
2 524 zł
WYBÓR
1 885 zł
Podatek
620
255 zł
Ryczałt 8,5%
Karta
475,95
450,9
Liniowy
Progresja
Spodziewane dochody
miesięczne – 12 000 zł
Założone koszty
miesięcznie – 9000zł
Dochód – 3000 zł
WYBÓR
19885
18 720 zł
17 104 zł
14 280 zł
6720
1 785 zł
620
Ryczałt 8,5%
Karta
3896
Liniowy
1 785 zł
Progresja
WYBÓR
620
0
0
-1 495 zł
-1 495 zł
-2 115 zł
-3 280 zł
Karta
Ryczałt 8,5%
Liniowy
Czysty
dochód
Spodziewane dochody
miesięczne – 28 000 zł
Założone koszty
miesięcznie – 7 000zł
Dochód – 11 000 zł
Progresja
Spodziewane dochody
miesięczne – 16 000 zł
Założone koszty
miesięcznie – 17 000zł
Dochód – - 1 000 zł
Wybór formy opodatkowania należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach jednego roku ale przede
wszystkim z uwzględnieniem możliwości rozliczania kosztów przede wszystkim tych związanych z
uruchomieniem przedsięwzięcia, które najczęściej w pierwszym okresie generują stratę
•
•
•
•
•
•
Założenia: Przedsiębiorca może być opodatkowany w każdej z form opodatkowania
Zakładane przychody w skali miesiąca wyniosą - 14 000 zł
Zakładane koszty w skali miesiąca wyniosą – 8 000 zł
Koszty inwestycyjne poniesione na początku wyniosą – 80 000 zł
Podatek wymierzany w formie karty wynosi 840 zł miesięcznie a w formie ryczałtu 8,5%
przychodów .
Rozpoczęcie działalności w październiku roku podatkowego ( 3 miesiące)
Wariant I – Pierwsze trzy miesiące działalności
Karta
ryczałt
liniowy
progresja
Przychód
42000
42000
42000
42000
Koszty
104000
104000
104000
104000
Podatek
2520
3570
0
0
Strata podatkowa
0
0
-62000
-62000
Czysty dochód
-64520
-65570
-62000
-62000
Należy wybrać podatek wg skali podatkowej, gdyż z jednej strony nie
powoduje on powstania zobowiązania podatkowego oraz uwzględniać będzie
w następnych latach stratę podatkową
Wariant II Następny rok
Przychód
Koszty
Odliczenie straty
Podatek
Czysty dochód
Karta
ryczałt
liniowy
progresja
168000
96000
0
10080
61920
168000
96000
0
14280
57720
168000
96000
-31000
7790
64210
168000
96000
-31000
7380
64620
Należy kontynuować opodatkowanie na zasadach ogólnych gdyż generuje to
powstanie największego dochodu netto
Wariant II Rok 4
Karta
ryczałt
liniowy
progresja
Przychód
168000
168000
168000
168000
Koszty
96000
96000
96000
96000
Podatek
10080
14280
13680
12960
Czysty dochód
61920
57720
58320
59040
Należy zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową gdyż po
rozliczeniu straty z lat wcześniejszych ( spowodowanej nakładami
początkowymi) generuje ona najwyższy dochód netto
*
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Obowiązki ewidencyjne podmiotów gospodarczych
Obowiązki ewidencyjne podmiotów gospodarczych można podzielić na cztery grupy
Rejestracja
działalności
gospodarczej
Rejestracja w
Urzędzie
statystycznym
Rejestracja w
urzędzie
skarbowym
Rejestracja
w ZUS-ie
Cel
Zarejestrowanie
formy prawnej
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Nadanie numeru NIP lub
jego aktualizacja
Wybór formy
opodatkowania
Rejestracja dla celów
podatku VAT lub wybór
zwolnienia
Otrzymanie
numeru
statystycznego
REGON
Ubezpieczenie
przedsiębiorcy
Ubezpieczenie
zatrudnionych
pracowników
Większość z tych obowiązków można zrealizować bez
konieczności wizyty w poszczególnych urzędach
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CEDiG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest:
•spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi,
• działających na terenie Polski.
Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez
ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o
swobodzie dzielności gospodarczej.
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji
działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza
EDG-1.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu skarbowego.
W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej
rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez
sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki
CEDiG
Wniosek można wypełnić on-line przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi
„krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku
CEIDG-1
Oznacza to, że wniosek można:
•Wypełniać poprzez kreator w systemie
•Wydrukować i wypełnić „ ręcznie
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika
urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych
nieobjętych wpisem do CEIDG.
-
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Poza zgłoszeniem na wniosku a tym samym
powodującym potrzebę samodzielnego dokonania
dodatkowych zgłoszeń są:
•Zgłoszenie osoby ubezpieczonej czyli osoby prowadzącej
działalność gospodarczą oraz innych ubezpieczonych
(osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców)
do
ubezpieczeń
społecznych
lub
ubezpieczenia
zdrowotnego
•Wybór opodatkowania podatkiem VAT
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CEDiG
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
można wybrać jeden z trybów postępowania:
•Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go
elektronicznie.
•Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i
zaniesienie go do gminy.
•Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie
i zaniesienie go do gminy.
•Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca
go na wniosek elektroniczny.
•Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być
notarialnie potwierdzony.
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby
której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. Można to uzyskać przy użyciu
Podpisu elektronicznego z
certyfikatem kwalifikowanym
Bezpieczny
podpis
elektroniczny
można kupić obecnie w jednej z pięciu
firm świadczących usługi w tym
zakresie: wpisanych do rejestru
Ministerstwa
Gospodarki.
Są to:
•Krajowa Izba Rozliczeniowa,
•Polska
Wytwórnia
Papierów
Wartościowych
•Unizeto Technologies
•MobiCert
•Enigma S.O.I.
Nieodpłatnego profilu zaufanego na
platformie ePUAP.
Profil
zaufany
jest
bezpłatną
metodą
potwierdzania tożsamości
obywatela w systemach
elektronicznej
administracji
Sa
to
platformy
udostępniane
przez
Urzędy Skarbowe
Podstawowe zasady zgłaszania do ewidencji działalności
Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do ewidencji CEIDG
Do CEIDG za pośrednictwem
formularza elektronicznego dostępnego
na stronie internetowej CEIDG oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw
gospodarki. System teleinformatyczny
CEIDG przesyła wnioskodawcy na
wskazany adres poczty elektronicznej
potwierdzenie złożenia wniosku.
Zlikwidowano w
stosunku do stanu
poprzedniego
Związek miejsca
składania wniosków z
miejscem
zamieszkania
Wniosek o wpis do CEIDG może być
również złożony na formularzu
zgodnym z określonym wzorem
wniosku, w wybranym przez
przedsiębiorcę urzędzie gminy:
• osobiście albo
• wysłany listem poleconym.
Organ gminy weryfikuje treść wniosku, o którym mowa w ust. 2,
pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za
pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Organ gminy przekształca wniosek na formę
elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż
następnego dnia roboczego od jego otrzymania
Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz
dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres
10 lat od dokonania wpisu.
Centralna Ewidencja Działalności
Podstawowe zasady zgłaszania do ewidencji działalności
Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę
uprawnioną i jest poprawny.
Elementy decydujące o
niepoprawności wniosku
Wniosek niepoprawny to wniosek:
1) niezawierający danych, lub
2) zawierający dane błędne, lub
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
4) złożony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej
we wniosku działalności gospodarczej, lub
5) złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG, lub
6) niepodpisany.
Skutki niepoprawności wniosku
Gdy złożony wniosek jest niepoprawny, wójt, burmistrz albo prezydent miasta
niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku wskazując
uchybienia w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.
Podstawowe zasady zgłaszania zmian we wpisach do ewidencji działalności
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
Zmianę wpisu - w terminie 7 dni od
dnia zmiany danych, o których mowa w
art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu
dokonania wpisu do CEIDG;
Wykreślenie wpisu - w terminie 7
dni od dnia trwałego zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności
gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.
Zasada domniemania prawdziwości danych ewidencyjnych
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG
wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do
CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze,
zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie
zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub
wykreślenie wpisu.
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Zasada trwałości danych ewidencyjnych
Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
Zasada prawa do urzędowego sprostowania
danych
•Minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić albo sprostować z urzędu
wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim
wezwaniu przedsiębiorcy do złożenia w terminie 7 dni roboczych oświadczenia w
sprawie tych danych.
•Minister właściwy do spraw gospodarki może zwrócić się do gminy, na terenie
której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o zajęcie stanowiska w
sprawie danych, o których mowa wyżej
Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga posiadania meldunku stałego
ani tymczasowego
Przepisy wymagają jedynie podania miejsca zamieszkania wnioskodawcy i adresu do
doręczeń, a także miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku gdy
działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy – także
adresu głównego miejsca jej wykonywania oraz ewentualnie oddziału, jeśli został
utworzony.
WNIOSEK
•Nie ma zatem przeszkód, aby złożyć wniosek bez posiadania meldunku, wskazując
jedynie miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń i miejsce wykonywania
działalności, na podstawie oświadczenia.
•Mieszkanie, w którym ma być prowadzona działalność, może być użytkowane na
podstawie umowy najmu.
•
•Nie ma zatem obowiązku okazywania tytułu do lokalu w toku rejestracji działalności
gospodarczej, więc późniejsze zawarcie umowy najmu jest dopuszczalne.
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Miejsce prowadzenia ewidencji
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
prowadzona jest centralnie. Miejscem zamieszkania jest miejscowość,
w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu
Dostępność do ewidencji
Ewidencja jest jawna. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych
w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy
wpisanego do ewidencji.
Domniemanie prawdziwości zgłoszonych danych
Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli
dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy
lub bez tego zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się
wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane
te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z
wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu
Inicjatywa wpisu
Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis
szczególny przewiduje wpis z urzędu
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
• Wzorzec dla wpisu
Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z
określonym wzorem urzędowym,
Odpłatność
Zarówno wniosek ja i jego aktualizacje sa nieodpłatne.
Sposób załatwienia wniosku
Nie wydaje się żadnych dodatkowych dokumentów. Przedsiębiorcą staje
się osoba natychmiast po złożeniu wniosku CEDiG-1
Trwałość wpisów
Dane zawarte w ewidencji nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa
stanowi inaczej
Prawo do dokonania wykreślenia z ewidencji
Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane
niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu
przedsiębiorcy do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni.
Zaświadczenia o wpisie do ewidencji
Każdy ma prawo otrzymać zaświadczenie o treści wpisu w ewidencji
lub informację o wpisie.
ZAKRES WPISU DO CEIDG
Wpisowi do CEIDG podlegają:
1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie
posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń
przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność
gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem
zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i
oddziału, jeżeli został utworzony;
6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony
internetowej, o ile takie posiada;
7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej,
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
ZAKRES WPISU DO CEIDG
Wpisowi do CEIDG podlegają:
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile
przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności
prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu
upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
określonej we wpisie do CEIDG.
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Konsekwencje WPISU DO CEIDG
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia
wniosku o wpis.
Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu
wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej
CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców
okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o
wpisie w CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer
identyfikacji podatkowej (NIP).
W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny
numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy
potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym należy złożyć
formularz NIP-w celu otrzymania duplikatu.
Przedsiębiorczość w UE – Zasady ewidencji
Konsekwencje WPISU DO CEIDG
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku
orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy –zakazów, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy
dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie
najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w
terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej.
Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.
•Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez
CEIDG.
•Dane i informacje, o wpisie, udostępniane są na stronie internetowej
CEIDG, z zastrzeżeniem prawa do publikowania numeru PESEL i adresy
zamieszkania
•CEIDG udostępnia informacje o utracie uprawnień, koncesji, licencji i
zezwoleń
•Udostępnia się również dane o przedsiębiorcach po ich wykreśleniu z
ewidencji
•Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają postać elektroniczną
albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
•Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane,
Jawność informacji rejestrowych
Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej stanowi wprost o tym, że
ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają
przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.
Wniosek
Zakresem przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych objęte są więc
wyłącznie dane dotyczące osób fizycznych. Jej przepisów nie stosuje się
natomiast do przetwarzania informacji o przedsiębiorcach, zwłaszcza o
osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy też spółek
kapitałowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy
z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. nr 101, poz.
1178 ze zm.) w takim zakresie, w jakim dane te identyfikują podmiot w
obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą.
Powyższe stanowisko prezentowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny, który w uzasadnieniu wyroku z
28 listopada 2002 r. (sygn. akt II SA 3389/01) stwierdził, że ochrona danych osobowych - nie
odnosi się do danych indywidualnych dających się powiązać z podmiotem gospodarczym
albo inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mimo
że dane te tworzą wspólnie z danymi osobowymi jedną kategorię danych jednostkowych.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie
usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społecznogospodarczej
DZIAŁ GRUPA
KLASA
PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA
31
31.0
Produkcja Mebli
31.01
31.01.Z
Produkcja mebli biurowych i
sklepowych
31.02
31.02.Z
Produkcja mebli kuchennych
Najpraktyczniejszym sposobem wyszukiwania kodów jest wprowadzenie do
wyszukiwarki słowa kluczowego związanego z zamierzonym rodzajem działalności np.
:sklep”
3101
3101Z
471
4711
4719
Produkcja mebli sklepowych
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewaga żywności ,napojów i wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
I wiele innych grup
Podstawowe informację o danych zgłoszeniowych we wniosku
Numery PESEL, NIP oraz REGON należy podać, o ile osoba, której dotyczy
wniosek, takie posiada albo zaznaczyć znakiem „x” brak takiego numeru.
Adres zamieszkania wnioskodawcy- należy wskazać adres faktycznego
zamieszkania. Adres ten będzie publikowany na stronie internetowej CEIDG
wyłącznie wtedy, kiedy jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej.
Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy - Należy wpisać adres
zameldowania. Brak wpisu oznacza zgłoszenie jako adres zameldowania
adresu wskazanego w rubryce
Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy - należy podać firmę
przedsiębiorcy, czyli nazwę, pod jaką będzie wykonywana działalność
gospodarcza
Liczba pracujących- to liczba osób wykonujących Do pracujących zalicza
się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj.
właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z
pomagającymi członkami rodzin)
Liczba zatrudnionych - Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy
Data rozpoczęcia działalności - należy podać faktyczną datę rozpoczęcia
wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż
dzień złożenia wniosku CEIDG-1.
Podstawowe informację o danych zgłoszeniowych we wniosku
Dane do kontaktu - Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej- Należy
wskazać adres głównego miejsca wykonywania działalności. Brak wskazania
oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania.
Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej - Należy
podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej,
takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług.
Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą
części CEIDG-MW.
Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS - Dotyczy jedynie
składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS. Chodzi o datę od kiedy
zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności.
Wybór formy opodatkowania podatkiem PIT - Oświadczenie o wyborze
formy opodatkowania podatkiem PIT oraz o formie wpłaty zaliczki. W
przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku można dołączyć zgłoszenie
PIT-16.
Dotyczy dokumentacji rachunkowej- Należy wypełnić w przypadku, gdy
dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie.
Rachunki bankowe - Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym
nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne
zwroty nadpłaty podatku dochodowego
ACH 501189
760612445
Wisniewski
587-167-56-42
Adam
Piotr
Tadeusz
Maria
760612445
Polska
Gdańsk
81-725
Pomorskie
Gdańsk
Szeroka
Gdańsk
„Invest” Biuro Nieruchomości Adam Wisniewski
Gdańsk
12
6810Z
6831Z
6820Z
„Invest” Adam Wiśniewski
58 3217632
2012-11-01
Invest.pl
Biuro Rachunkowe „Saldo”
58 168 94 32
Polska
PKO SA o/Gdansk
Adam Wiśniewski
0009145367000001770
Przedsiębiorczość
Zasady
zgłoszenia
do
Państwową Inspekcję Pracy
odwiedzamy wyłącznie
wówczas, gdy zamierzamy
zatrudnić pracowników.
Mamy 30 dni od daty
rozpoczęcia działalności na
zawiadomienie PIP-u na
piśmie o miejscu, rodzaju i
zakresie prowadzonej
działalności. Należy także
pamiętać poinformować
PIP o wszelkich zmianach
w danych firmy, czy też jej
likwidacji.
Państwowej
Inspekcji
Pracy
i
Sanepid-u
Jeśli nie zamierzamy nikogo
zatrudniać, nie ma obowiązku
zgłoszenia Jeśli jednak jest inaczej,
to w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia
działalności należy udać się do
wojewódzkiej lub powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu
powiadomienia o miejscu, rodzaju i
zakresie prowadzonej działalności
oraz przewidywanej liczbie
pracowników. Niektóre dziedziny
działalności (np. gastronomia)
wymagają zastosowania szczególnych
środków i procedur wynikających z
przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy
*
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
3
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Art. 22. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku
bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających
z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano
transakcji.
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Ordynacja podatkowa
Art. 61 – Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność
gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub
podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia
przelewu
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 47 4b - Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu
składek, o których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia
rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej
4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących
osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych.
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Ordynacja podatkowa
Art. 61 – Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność
gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub
podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia
przelewu
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 47 4b - Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu
składek, o których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia
rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej
4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących
osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych.
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Ustawa prawo bankowe
Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą
być prowadzone wyłącznie dla:
1) osób prawnych,
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
o ile posiadają zdolność prawną,
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek,
w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz
rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone
wyłącznie dla:
1) osób fizycznych,
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Pomimo tego, ze obowiązujące przepisy nie nakładają bezpośrednio na
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną posiadania odrębnego, przeznaczonego
dla obsługi działalności gospodarczej rachunku bankowego to zalecanym jest
otwarcie i posługiwanie się takowym
Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą
następujące dokumenty
•
dowód osobisty
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
zaświadczenie o REGON firmy
zaświadczenie o NIP
Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Do zalet wynikających z posiadania rachunku bankowego należą również:
kontrolowanie przepływu należności
ochrona obrotu gospodarczego
często jest niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu
umożliwia historyczną kontrole obrotów
umożliwia uzyskanie dostępu do innych niż gotówkowa form płatności
karta, przelew, czek
wpływa na wizerunek przedsiębiorcy
odciąża w przypadku roszczeń egzekucyjnych rachunek osobisty
Wyboru banku prowadzącego rachunek przedsiębiorca dokonuje
samodzielnie uwzględniając najczęściej następujące kryteria: dostępność
sieci bankowej, koszt (wysokość opłat i prowizji bankowych), zakres
oferowanych usług, opcje dodatkowe (dostęp do rachunku i możliwość
realizacji operacji bankowych przez Internet
Numer REGON
Numer REGON otrzymujemy automatycznie bez konieczności wizyty w urzędzie
statystycznym
Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie
informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz
danych.
Uzyskany raz numer podlega aktualizacjom również w przypadku
ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dlatego tez decyzje
o jego nadaniu należy przechowywać trwale.
Numer REGON
Mimo tego, że ani unijne ani polskie przepisy nie narzucają konieczności
posługiwania się pieczątka firmowa to względy praktyczne nakazują aby każdy
przedsiębiorca posiadał pieczęć firmową. Posługujemy się nią przy
zakładaniu rachunku bankowego, wystawianiu dokumentów sprzedaży,
wypełnianiu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.
Zakres niezbędnych danych na pieczątce
Oznaczenie przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze
wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – imię i
nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność
gospodarczą,

Dane teleadresowe siedziby firmy,
 Numer identyfikacyjny NIP,
 Numer identyfikacyjny REGON.
Nip
Numer NIP
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) — dziesięciocyfrowy kod, służący
do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez
urzędy skarbowe.
• Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą należy mieć Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP).
• Można mieć tylko jeden numer NIP.
• W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. adresu
zamieszkania, siedziby prowadzonej działalności gospodarczej itp.,
istnieje obowiązek poinformowania o tym organu podatkowego w formie
zgłoszenia aktualizującego
Obowiązek ewidencyjny
Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jak również
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych
ustaw są podatnikami. Ponadto obowiązkowi temu podlegają inne podmioty będące
podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy
podatków. Dotyczy to zarówno podatków stanowiących dochód budżetu państwa, jak i
dochód samorządów. Dodatkowo wśród podmiotów objętych obowiązkiem
ewidencyjnym znajdują się także płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub
ubezpieczenia zdrowotne.
Numer NIP
Zasady posługiwania się NIP
Podatnicy zobowiązani są do podawania swojego NIP na wszelkich
dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz
niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są
organy podatkowe lub celne
Również na żądanie określonych organów:
•organów administracji rządowej i samorządowej,
•organów kontroli skarbowej,
•przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli,
•banków,
•stronom czynności cywilnoprawnych,
•płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności
budżetowych.
Podatnicy zobowiązani są również do podawania określonym organom
posiadanego przez siebie numeru identyfikacji podatkowej uzyskanego w
innym państwie
*
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Art. 14 Usdg zawiera podstawowe zasady zawieszania działalności
gospodarczej
•Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić
wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do
24 miesięcy.
• W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie
spółki
cywilnej
zawieszenie
wykonywania
działalności
gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez
wszystkich wspólników.
•Z zawieszenia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i inni
przedsiębiorcy- spółki, fundacje, spółdzielnie itp.
•za czas zawieszenia działalności przedsiębiorca co do zasady nie
musi płacić podatków i składek ubezpieczeniowych z nią związanych
•zawieszenie działalności następuje z dniem złożenia wniosku
•W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej
i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Art. 14 Usdg zawiera podstawowe zasady zawieszania działalności
gospodarczej










W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca:
- ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do
zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować
zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej;
ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach
sądowych, postępowaniach podatkowych i
administracyjnych
związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed
zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności
prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;
może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Podstawowe zasady zawieszania działalności gospodarczej







Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
następuje na wniosek przedsiębiorcy
Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem
wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej
Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności
gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach
prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w
jednej z tych form.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w
więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo
miesiącach i dniach.
Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności przez 24 miesiące, może
ponieść karę grzywny i zostać wykreślony z ewidencji.
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Korzyści podatkowe zawieszenia działalności
Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą
•nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, nawet jeśli
osiągnie przychody ze sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia firmy
•Podatku uniknie jednak najwyżej do końca roku, ponieważ odpowiedni
dochód będzie musiał wykazać w zeznaniu rocznym
•Brak obowiązku rozliczeń miesięcznych dotyczy zarówno
przedsiębiorców rozliczających się według skali, jak i podatników, którzy
wybrali 19-proc. stawkę liniową
•Po zawieszeniu działalności zaliczek nie muszą odprowadzać również ci
przedsiębiorcy, którzy ich wysokość obliczają na podstawie dochodu z lat
poprzednich i wpłacają co miesiąc w tej samej wysokości
•przepisy zwalniają z obowiązku zapłaty zaliczki także w sytuacji, gdy
podatnik osiągnął dochód.( np. z odsetek bankowych od środków
pieniężnych lub ze sprzedaży majątku trwałego)
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności a VAT
Wprowadzono generalna zasadę, że w razie zawieszenia wykonywania
działalności podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy
rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy, ale przewidziane są od niej
liczne wyjątki:
Zwolnienie to nie dotyczy:
- podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,
- podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie
których są podatnikiem,
- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia
podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za
które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności u ryczałtowca
Za okresy w całości objęte zawieszeniem nie muszą wpłacać podatku.
 Dotyczy to zarówno przedsiębiorców płacących ryczałt co miesiąc, jak
i tych, którzy wybrali kwartał jako okres rozliczeniowy
Trzeba jednak pamiętać o zeznaniu rocznym
U przedsiębiorców którzy w okresie zawieszenia działalności
sprzedawali np. środki trwałe zryczałtowany podatek od tych kwot
trzeba odprowadzić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej (lub do 20.
dnia kwartału po kwartale, w którym firma ponownie zaczęła
funkcjonować – gdy podatnicy rozliczają się za okresy trzymiesięczne
jeśli przed końcem roku podatnik nie podejmie na nowo działalności, to
i tak musi obliczyć podatek za ten okres i wpłacić go do 31 stycznia
Przedsiębiorczość w UE – zawieszanie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności u kartowicza
U przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej możliwość
zawieszenia działalności istniała już wcześniej
Wynika ona z art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym
przepisem w razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu
działalności nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za
cały ten okres w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.
Muszą być jednak spełnione pewne warunki.
Po pierwsze, przerwa musi trwać co najmniej dziesięć dni.
 Po drugie, podatnik ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o przerwie
najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przerwa w prowadzeniu firmy została
spowodowana chorobą. Wtedy wystarczy, że przedsiębiorca w dniu wznowienia
działalności zawiadomi urząd o okresie przerwy wynikającym ze zwolnienia
lekarskiego.
Po zawieszeniu działalności wysokość podatku będzie obniżona na tych samych
zasadach: o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień. Przedsiębiorcy
zwolnieni są natomiast z obowiązku informowania urzędu skarbowego
Zawieszanie działalności a składki ZUS
•Zawieszając działalność, płatnik zobowiązany jest zgłosić to w organie
ewidencyjnym, który przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu.
•Na tej podstawie ZUS sporządza wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS
ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność (ZUS
ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej
działalność (ZUS ZCNA).
•ZUS nie wyrejestruje płatnika, gdy zatrudnia on osoby, za które ma obowiązek
składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).
•Jeżeli do ZUS-u wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu, a
płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami,
wówczas powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu
postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej
zawieszenie.
•Zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie obowiązku
ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności (art.
36a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
•W okresie zawieszenia osoba prowadząca działalność nie podlega
ubezpieczeniom społecznym. Może złożyć wniosek o kontynuowanie
ubezpieczeń i opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe.
Zawieszanie działalności a składki ZUS
•W okresie zawieszenia osoba prowadząca działalność nie podlega
ubezpieczeniom społecznym. Może złożyć wniosek o kontynuowanie
ubezpieczeń i opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe.
•Prowadzący działalność w okresie zawieszenia nie może opłacać za siebie
składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. W tym okresie nie
podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Prawo do korzystania ze
świadczeń z opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to zarówno jego, jak i
zgłoszonych przez niego
•Prowadzący działalność w okresie zawieszenia powinien być zgłoszony do
ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, np. przez współmałżonka,
który jest pracownikiem. Gdy jest to niemożliwe, prowadzący działalność
może zawrzeć z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i
samodzielnie opłacać za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne
•Wznowienie wykonywania działalności należy zgłosić w organie
ewidencyjnym, który przekazuje do ZUS-u kopię wpisu o wznowieniu. W
oparciu o tę informację sporządzane są dokumenty ubezpieczeniowe
•Po wznowieniu płatnik składek musi złożyć dokumenty zgłoszeniowe za
wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby
współpracujące), jak i członków rodziny.
*
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Osoby prowadzące działalność gospodarcza w Polsce podlegają
ubezpieczeniom społecznym w zakresie:
Obowiązkowym
emerytalnym,
rentowym
wypadkowym
Dobrowolnym
ubezpieczenia
chorobowe.
Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich
ubezpieczonych i wynoszą odpowiednio:
— składki emerytalne — 19,52% podstawy naliczenia;
— składki rentowe — 8% podstawy naliczenia;
— składki chorobowe — 2,45% podstawy naliczenia;
— składki wypadkowe — 1,67% podstawy naliczenia.
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Zasady finansowania ubezpieczeń
Osoby samodzielnie prowadzące
działalność
finansują w całości, z
własnych środków, sami
ubezpieczeni
Zatrudniani pracownicy
ciężar ten jest dzielony między
pracodawcę i pracownika
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy opłacają również składki na ubezpieczenia zdrowotne ale nie maja
one dla nich charakteru kosztotwórczego, gdyż potrącane są z należnego podatku
dochodowego
Przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie oraz osobę
współpracującą.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy powstaje od dnia rozpoczęcia
wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, natomiast
osoby z nim współpracującej - od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia
(z wyłączeniem okresu, w którym działalność była zawieszona na podstawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej).
Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składkę na
ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego z tych tytułów odrębnie. To oznacza, że jeśli
osoba prowadząca działalność gospodarczą (lub współpracująca) jednocześnie:
jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia,
pozostaje w stosunku służbowym,
ma prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego,
opłaca składkę zdrowotna z każdego z tych tytułów w oddzielnie.
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Często dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą osiąganie
dochodów z tej działalności nie jest jedynym źródłem ich pozyskiwania. Bywa, że
równolegle z aktywnością gospodarczą osoba taka jest zatrudniona na podstawie
umowy o prace, sporadycznie uzyskuje również dochody z umów zlecenia lub
przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Może być również
udziałowcem spółki kapitałowej.
W takich sytuacjach najczęściej ma problemy z oceną, z
jakiego tytułu powinien odprowadzać składki na
ubezpieczenia społeczne.
Podstawową zasada jest to, że ubezpieczenie społeczne
zapłacone z jednego tytułu wyczerpuje konieczność
płacenia go z innych tytułów (za wyjątkiem składki
zdrowotnej)
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Zasady ustalania pierwszeństwa w ubezpieczeniach określone ustawa są
następujące
 osoby spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z
tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o
świadczenie usług, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w
stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy.
osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi z kilku tytułów (praca nakładcza, umowa zlecenie) jest objęta obowiązkowo
ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej.
osoba osiągająca przychody z umowy zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą
działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej
działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę
osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność;
osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju
działalności;
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Zasady ustalania pierwszeństwa w ubezpieczeniach określone ustawa są
następujące
Zatem, przy zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń, kolejność jest
następująca:
— w pierwszej kolejności podlega się ubezpieczeniom z umowy o pracę;
— w drugiej — z tytułu umów zlecenia;
— w trzeciej — z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednak jeśli uzyskiwane przychody z tytułu umowy zlecenia są mniejsze od
obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób
prowadzących działalność gospodarczą, to wówczas pierwszeństwo podstawy
naliczania składek daje się działalności gospodarczej.
Specjalne zasady ubezpieczeń dotyczą zasad ubezpiecz osób współpracujących z
przedsiębiorcą
Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz
zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i
dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby
przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym
i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia;
W przypadku zawarcia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
gospodarczą umowy zlecenia z osobami, które spełniają wyżej opisane
warunki ( osoby współpracujące) powstanie wobec nich obowiązek
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od
współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej tytuł
do ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą korzystają z istotnej ulgi przez 2
lata działalności przy opłacaniu składek ZUS
Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku minimalne wynagrodzenie a nie średnie
wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych wynosi 30% minimalnego
wynagrodzenia które wynosi w 2013. 1600 zł. Składka ZUS powiększana jest o obowiązkową
składkę na ubezpieczenia zdrowotne
Nie każdy jednak rozpoczynający działalność może skorzystać z ulgi. Nie mogą to być
osoby:
które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 5 lat przed rozpoczęciem obecnej
działalności
które prowadząc działalność świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy w zakresie w
jakim świadczyły je na podstawie innej umowy
które założyły firmę i nadal wykonują prace na rzecz pracodawcy w tym samym zakresie
które są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz
jednoosobowymi wspólnikami spółki z o.o.
które są osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą
które są twórcami i artystami
Wysokość składek ZUS i składek zdrowotnych dla przedsiębiorcy 2013r.
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Dla osób już prowadzących działalność
gospodarczą
Dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą
Emerytalne
434,87
93,70
Rentowe
178,22
38,40
Chorobowe
54,58
11,76
Fundusz Pracy
wypadkowe
Podstawa
naliczania
składek
2908,13zł
54,58
43
Razem obciążenia
kosztów
Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne
Różnica
obciążająca koszty
Oszczędność w
okresie 24
miesięcy
765.25
Podstawa
naliczania
składek
29-08,13zł
(odliczyć może
219,19)
261,73
612,13 zł
14 691,12 zł
Podstawa
naliczania
składek
1317zł
Podstawa
naliczania
składek
2828,31zł
0,00
9,26
153,12
261,73
(odliczyć może
225,38
Wysokość składek ZUS i składek zdrowotnych dla przedsiębiorcy 2013.
Kategoria
2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
Przeciętne wynagrodzenie
(podstawa)
3146
3359
3542
3713
Składki ZUS razem
605,73
664,74
721,21
767,47
Podstawa składki zdrowotnej
3456,61
3605,74
3771
3877,50
Podstawa naliczenia 75%
2592,46
2704,31
2828,31
2908,13
Składka zdrowotna
233,32
243,39
254,55
261,73
Suma składek
839,05
890,13
975,76
1029,20
Wynagrodzenie brutto – netto i obciążenia ZUS w 2012r. Symulacja dla pracownika o pensji brutto 3500 zł
Część obciążająca pracownika
Wynagrodzenie netto
pracownika wynosi
2505,34 zł
Z podatku przypada na
•Składki zdrowotne
234,0,6( do zapłaty- 271,81)
•Podatek dochodowy
243 zł
Pomniejszone o 18% podatku dochodowego w kwocie 477,27 zł (Po uwzględnieniu kosztów
uzyskania – 111,25zł i ulgi 46,33zł)
Składki emerytalne
9,76% - tj 341,60zł
Składki rentowe
Składki chorobowe
1,5% - tj 52,50zł
2,45% - tj 85,75zł
Pomniejszone o składki ZUS płacone przez pracownika 479,85 zł co stanowi
13,71% wynagrodzenia brutto
Wynagrodzenie brutto
pracownika wynosi
3500zł
Wynagrodzenie brutto – netto i obciążenia ZUS w 2012r. Symulacja dla pracownika o pensji brutto 3500 zł
Część obciążająca firmę
Wynagrodzenie brutto
pracownika wynosi
3500zł
Powiększone o składki ZUS płacone przez pracodawcę 726,35 zł co stanowi 18,61%
wynagrodzenia brutto
Składki
emerytalne
Składki
rentowe
Składki
wypadkowe
Składnik na
F. Pracy
Składki na
FGSP
9,76% - tj.
341,60zł
6,5% - tj.
227,50zł
1,93% - tj.
68zł
2,45% - tj.
85,75zł
0,1% - tj.
3,50zł
Łączny koszt stanowiska
pracy dla pracodawcy
4226,35 zł
Płaca netto stanowi 59,70 % kosztów stanowiska pracy.
Koszt
stanowiska4226,35
Płaca netto –
2505,34
Symulacja dla przedsiębiorcy który korzysta z 2 letniej ulgi, wystawiającego
fakturę w wysokości 4 226zł netto
4226 zł
Minus ZUS 143,56zł
Podstawa opodatkowania 4082zł
Podatek 18% 735zł
( po zapł. składki zdrowotnej
254,55zł)
Wynagrodzenie netto
przedsiębiorcy bez
uwzględnienia kosztów
wynosi
3311,64 zł
Przedsiębiorca płaci w takiej
sytuacji podatek – 735zł (
18% progresja)
Z tego opłaca składkę
zdrowotną w kwocie
254,55zł
Do odliczenia 219,19
Razem minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy objętego ulgą wynoszą 143,56zł
Składki
emerytalne
19,52% - tj 87 84zł
Składki rentowe
6% - tj 36zł
Składki
chorobowe
2,45% - tj 11,03zł
Składki
wypadkowa
1,67% - tj. 8,68zł
Bez względu na wysokość przychodów przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS liczone co
najmniej od 30% wartości minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
(od 1 01 2012r. jest to kwota 1500zł) Składki nalicza się od kwoty 450zł
Wynagrodzenie netto
(faktura) przedsiębiorcy
wynosi 4 226zł
Symulacja dla przedsiębiorcy nie korzystającego z ulgi, wystawiającego fakturę w
wysokości 4226zł netto
Przedsiębiorca płaci w
takiej sytuacji podatek –
630,86zł ( 18% progresja)
Z tego opłaca składkę
zdrowotną w kwocie 254 55
Podstawa do podatku PIT 3504,79zł (przy założeniu braku innych kosztów) Do odliczenia 219,19złzł
Wynagrodzenie netto
przedsiębiorcy bez
uwzględnienia kosztów
wynosi 2838,57 zł
Razem minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy nie objętego ulgą wynoszą 721,21z
Składki
emerytalne
Składki
rentowe
Składki
chorobowe
Składki
wypadkowe
Składki na F.
Pracy
9,76% - tj.
412,97zł
8% - tj.
169,25zł
2,45% - tj.
51,83zł
1,67% - tj.
35,33zł
2,45 % - tj.
51 82zł
Bez względu na wysokość przychodów przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS liczone co najmniej od
60% wartość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ( od 1 01 2012r. jest to kwota
3526zł Składki nalicza się od kwoty 2115,60
Wynagrodzenie netto
przedsiębiorcy ( faktura) wynosi
4 226zł
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Porównanie kosztów pracy, obciążeń ZUS i wynagrodzenia netto dla kosztu
stanowiska = 4226zł
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców
Zasady ubezpieczenia chorobowego i zasady zgłoszenia
ubezpieczenia:
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność na druku ZUS ZUA powinien
w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego
dokonać zgłoszenia ubezpieczenia emerytalnego, rentowego,
wypadkowego i zdrowotnego
Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne, jednak
decydując się na nie powinien to zrobić równolegle ze zgłoszeniem jw.
Przedsiębiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego w
dowolnym terminie jednak wcześniej musi wyrejestrować się z
obowiązujących już ubezpieczeń i następnie zgłosić wniosek
kompleksowy
Przedsiębiorca jest wyłączany z ubezpieczenia, gdy złoży taki wniosek
lub zaprzestanie płacenia składki
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców
Zasady otrzymywania zasiłku chorobowego
Aby przedsiębiorca otrzymał zasiłek chorobowy musi posiadać okres
wyczekiwania wynoszący 180 dni, w którym odprowadza składkę na
ubezpieczenie chorobowe
Do okresy wyczekiwania zalicza się również wcześniejsze okresy, w
których był objęty ubezpieczeniem pod warunek, zew przerwa między
poszczególnymi okresami ubezpieczenia nie była dłuższa niż 30 dni
Wymóg okresy wyczekiwania nie dotyczy absolwentów szkół i szkół
wyższych pod warunkiem, że przystąpili do ubezpieczenia chorobowego
w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu
Zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu wyczekiwania
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców
Wysokość zasiłku
Przedsiębiorca może pobierać zasiłek przez okres nie dłuższy niż
182 dni a gdy zachoruje na gruźlicę przez okres 270 dni
Zasiłek wypłacany jest przez ZUS i zwolnienie przekazuje się do
jednostki ZUS
Zasiłek wynosi 80% wymiaru
Przedsiębiorca musi dotrzymać terminu złożenia zwolnienia w ciągu
7 dni pod rygorem obniżenia świadczenia o 25%
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Zakres rejestracji ZUS
Osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą są
zarówno płatnikiem jak i ubezpieczonym. Zakres obowiązków
ewidencyjnych obejmuje:
ZUS ZFA
ZUS ZUA
ZUS ZZA
Rejestracja płatnika będącego osobą
fizyczną
Rejestracja ubezpieczonego, gdy
podlega ubezpieczeniu społecznemu
oraz zdrowotnemu
( samoubezpieczenie)
Rejestracja ubezpieczonego, gdy
podlega wyłącznie obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu
(samoubezpieczenie)
Przedsiębiorczość w UE – ubezpieczenia społeczne
Zakres rejestracji ZUS
Spółki osobowe- spółka występować będzie jako płatnik,
natomiast ubezpieczonymi sa wspólnicy- przedsiębiorcy.
ZUS ZPA
Rejestracja płatnika nie będącego
osobą fizyczną
ZUS ZUA
Dla wspólników jako
ubezpieczonych, jeśli podlegają
ubezpieczeniom społecznym i
zdrowotnym
ZUS ZZA
Dla wspólników jako
ubezpieczonych, gdy obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego
podlegają z innych tytułów a w
związku z prowadzoną działalnością
gospodarcza podlegają wyłącznie
ubezpieczeniu zdrowotnemu
Zasady wypełniania zgłoszenia do ZUS ZUS-ZUA
I. DANE ORGANIZACYJNE
Zaznaczamy pole 1, ponieważ jest to zgłoszenie a nie zmiana danych.
II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
W polu 01 wpisujemy numer NIP
w polu 02 numer REGON (
W polu 03numer PESEL
W polu 06 nazwę skróconą. podane w tym formularzu dane skrócone muszą być
dokładnie takie same jak na drukach przelewów, które co miesiąc będziemy wysyłać do ZUS
III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Ponieważ jesteśmy jednocześnie płatnikiem i osobą zgłaszaną do ubezpieczenia,
powtarzamy w tym dziale swoje dane.
IV. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Drugie imie i płeć
V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA
Podany tutaj kod 05 10 0 0 oznacza "osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą",
która rozlicza się według stawki minimalnej (60% średniej płacy).
Jeżeli jako początkujący korzystasz z ulgowej składki ZUS (30% minimalnego wynagrodzenia),
wpisujesz tutaj inny kod: 05 70 0 0
VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
W polu 02 wpisujemy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, od której będziemy
opłacać składki na ZUS. Możemy nie zaznaczać pola "05. Chorobowemu", ponieważ dla osób
prowadzących działalność gospodarczą jest to ubezpieczenie dobrowolne.
VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Tutaj również podajemy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Jak wskazuje sam tytuł, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.
VIII. DANE O DOBROWOLYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
Wpisujemy jeśli chcemy korzystać z ubezpieczenia chorobowego.
IX. DANE O DOBOROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
To pole nas nie dotyczy. Dotyczy bardzo niewielkiej grupy osób: niepracujących,
które chcą tylko mieć opiekę zdrowotną
X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA
W tym dziale znajduje się jedno pole białe (czyli w zasadzie wypełniane przez osobę
zgłaszającą).
Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pozostawiasz je puste.
Kod zawodu dotyczy tylko i wyłącznie pracowników najemnych - zetkniesz się
z koszmarnym zestawieniem zawodów dopiero przy zatrudnianiu pierwszego
pracownika.
X. INNE DANE (...) C.D.
. DANE O ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
I
Wpisujemy kod miejsca w którym korzystać będziemy ze świadczeń. Np. tam gdzie
zamieszkujemy lub tak gdzie wykonujemy działalność., Kody oddziałów NFZ są
następujące:01R - Dolnośląski, 02R - Kujawsko-Pomorski, 03R - Lubelski,
04R - Lubuski, 05R - Łódzki, 06R - Małopolski, 07R - Mazowiecki, 08R - Opolski,
09R - Podkarpacki, 10R - Podlaski, 11R - Pomorski, 12R - Śląski,
13R - Świętkorzyski, 14R - Warmiński-Mazurski, 15R - Wielkopolski,
16R - Zachodniopomorski.
W naszym przykładzie firma jest z województwa łódzkiego.
XII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
Tytuł działu jest jednoznaczny. Jeżeli pracujesz w Krakowie, ale stałe zameldowanie
masz w Poznaniu, podajesz tutaj adres poznański
XIII. ADRES ZAMIESZKANIA
W naszym przykładzie zarówno zameldowanie stałe jak i adres zamieszkania są takie
same - dlatego dział ten pozostawiamy pusty.
XIV. ADRES DO KORESPONDENCJI
XV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
W polu 01 wstawiasz datę wypełnienia dokumentu. Na niego (oraz stempel poczty na
liście poleconym) zwracają uwagę urzędnicy pilnujący, czy nie naruszaszamy
terminów składania dokumentów. W naszym przykładzie obowiązek ubezpieczeniowy
powstaje 1 grudnia - data umieszczona w tym miejscu oraz data wysłania formularza
nie mogą być późniejsze niż 7 grudnia
Obowiązki w zakresie miesięcznych deklaracji ZUS
Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i decyduje się na
opłacanie minimalnych składek ZUS ( preferencyjnych czy też
podstawowych) to może zrezygnować z comiesięcznego składania
deklaracji ZUS DRA
Ta zasada ma również zastosowanie w przypadku opłacania składek
za osobę współpracująca ( nie mylić z pracownikiem)
Zawsze obowiązkowo należy złożyć pierwsza deklaracje
Składa się również deklaracje w miesiącu w którym nastąpiła
jakakolwiek zmiana w wysokości opłacanych składek (np.
spowodowanych zwolnieniem chorobowym)
Terminy rozliczeń z ZUS
Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek
przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty
miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, nie
później niż:
do 10. dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę
wyłącznie za siebie,
do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych,
do 15. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
*
dr W.Wyrzykowski
158
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Zakład pracy – przedsiębiorca ma prawo zawierać z każdą osobą umowy
zlecenia. W zależności od relacji wiążących go ze zleceniobiorca różne
sa jego obowiązki
Zleceniobiorca jest jego
pracownikiem
Zleceniobiorca nie jest jego
pracownikiem
Pracodawca może zawrzeć umowę
zlecenia na wykonanie czynności
różniących się od obowiązków
wynikających z umowy o pracę
Nie ma żadnych ograniczeń
Od takiej umowy cywilnoprawnej musi
pobrać zaliczkę na podatek
W zależności od wysokości należności
musi pobrać zaliczkę na podatek lub
pobrać podatek w formie
zryczałtowanej
dr W.Wyrzykowski
159
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia i o
dzieło
Podstawowe elementy różniące umowę zlecenia i umowę o dzieło
Umowa o dzieło
Umowa zlecenia
Umowa zlecenia, wskutek której
dochodzi do nawiązania między jej
stronami stosunku cywilnoprawnego,
jest umową starannego działania.
"umowa starannego działania"
oznacza tu, że o wywiązaniu się z
umowy nie decyduje jej efekt, ale
odpowiednie wykonywanie czynności
oraz dołożenie należytej staranności
w realizowaniu określonych działań
(np. adwokat zobowiązuje się do
starannego prowadzenia spraw
swojego klienta, ale nie zobowiązuje
się do wygrania sprawy).
Należy je realizować osobiście
dr W.Wyrzykowski
160
Przez umowę o dzieło przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła, a
zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia. Umowa o dzieło
jest umową rezultatu i wymaga, by
działanie przyjmującego określone
zamówienie doprowadziło do
konkretnego, indywidualnie
oznaczonego efektu (dzieła).
Ważny jest konkretny wynik pracy,
a nie na samo wykonywanie pracy
Wykonawca ma daleko posuniętą
swobodę co do sposobu, w jaki
będzie postępował w celu
uzyskania ustalonego w umowie
końcowego efektu
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Zasady opodatkowywania umów zlecenia i umów o dzieło
• Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i
jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, zaliczamy do przychodów z
działalności wykonywanej osobiście
• Do tej grupy przychodów należą także: wynagrodzenie uzyskane
na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, na
podstawie kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym
charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych
w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności
gospodarczej.
dr W.Wyrzykowski
161
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Zasady opodatkowywania umów zlecenia i umów o dzieło- obowiązki
płatnika
• Podmiot, który zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych i
dokonuje wypłat osobom podlegającym nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu z tytułu działalności wykonywanej
osobiście, ma obowiązek jako płatnik pobierać zaliczkę na podatek
dochodowy (art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).
• Płatnik nie ma obowiązku naliczania i pobierania zaliczek
podatkowych, jeśli podatnik (np. zleceniobiorca lub menedżer)
złoży mu oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres
prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej
(art. 41 ust. 2 u.p.d.o.f.).
• Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, w ramach których
świadczone usługi pokrywają się z zakresem prowadzonej przez
podatnika działalności gospodarczej, są przychodami z tej
działalności i podatnik musi rozliczyć się z nich we własnym
zakresie
dr W.Wyrzykowski
162
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
ustalenie podstawy opodatkowania
W celu obliczenia podstawy opodatkowania, przychód z działalności wykonywanej
osobiście należy pomniejszyć o:
• składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe potrącone ze środków podatnika w danym miesiącu,
• koszty uzyskania przychodu
Koszty uzyskania z tytułu działalności wykonywanej osobiście
koszty uzyskania przychodu, wynoszą:
- 50% uzyskanego przychodu - w przypadku korzystania przez twórców z praw
autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych,
- - 20% uzyskanego przychodu - w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, do których nie mają zastosowania przepisy o prawach
autorskich,
- miesięcznie 111,25 zł - w przypadku wykonywania umów o zarządzanie
przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym
charakterze (za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł lub nie więcej niż 2002,05
zł
- jeżeli podatnik uzyskuje przychody z163tego samego rodzaju działalności
dr W.Wyrzykowski
wykonywanej osobiście od więcej niż jednego płatnika).
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Umowy zlecenia i umowy o dzieło a składki ZUS
• Jeżeli umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia, to
zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu
chorobowemu.
• Z tytułu umowy zlecenia nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń w ZUS
osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
ponadpodstawowych lub studentami, o ile nie ukończyły 26 lat.
• Samodzielna umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani
do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS. Jednakże umowa o dzieło (również
umowa zlecenia) jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń wówczas,
gdy wykonawca dzieła (zleceniobiorca) taką umowę zawarł z pracodawcą, z
którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy
dr W.Wyrzykowski
164
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów
Podstawę do obliczenia kosztów określonych procentowo stanowi przychód
pomniejszony o potrącone ze środków podatnika w danym miesiącu składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
Koszty uzyskania przy umowach związanych z prawem autorskim
Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
• z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub
rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego
przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o
potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten
przychód;
dr W.Wyrzykowski
165
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Przepisy regulujące zasady korzystania z praw autorskich
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa
przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i
urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, scenicznomuzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym
filmowe).
21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte
ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz
koncepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby
miał postać nieukończoną.
dr W.Wyrzykowski
166
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Kiedy zastosować koszty uzyskania 20% a kiedy 50%
Do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%^ nie
jest wystarczający sam fakt posiadania statusu twórcy. Musi dojść do:
• Stworzenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
• Zawarcia pisemnej umowy, w której twórca przeniesie na nabywcę
prawa majątkowe lub tez prawo do rozporządzania nimi
Koszty uzyskania w wysokości 50% mogą mieć zastosowanie zarówno do:
• Przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( wykonywanie
działalności artystycznej itp. – przeniesienie praw)
• Przychodów z praw majątkowych ( przychody z licencji)
dr W.Wyrzykowski
167
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Przykład prezentujący opodatkowanie należności związanych z prawami autorskimi
Wydawnictwo zawarło umowę o dzieło z pan Kowalskim na napisanie
artykułu. Pan K nie jest pracownikiem wydawnictwa a zawarta umowa nie
podlega składkom ZUS.
Przypadek I – umowa przewiduje wynagrodzenie w wysokości 150 zł
Płatnik dokonał wyliczenia stosując zasadę zryczałtowanego podatku
dochodowego ( 18%) i wyliczył : 150zł - 27 zł ( podatek) = 123 zł do
wypłaty
Przypadek II – umowa przewiduje wynagrodzenie w wysokości 2800 zł
Płatnik dokonał wyliczenia:
- Przychód objęty prawami autorskimi – 2800 zł
- Koszty uzyskania przychodów ( 2800 zł x 50%) = 1400 zł
- Podstawa opodatkowania ( 2800 zł – 1400 zł) = 1400 zł
- Zaliczka na podatek dochodowy ( 1400 zł x 18%) = 252 zł
- Do wypłaty ( 2800 zł – 252 zł) = 2540zł
dr W.Wyrzykowski
168
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Koszty uzyskania przy umowach zlecenia i umowach o dzieło
Umowy zlecenia
• Koszty uzyskania na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy
prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - ustala się w
wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od
przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone
przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
• Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe
niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9
pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów
faktycznie poniesionych.
dr W.Wyrzykowski
169
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Umowy zlecenia- przykład
Przykład
W umowie określono wynagrodzenie zleceniobiorcy w wysokości 450 zł za.
Zleceniobiorca jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego
przedsiębiorcy, z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego wynagrodzenia za
pracę, co powoduje, że z tytułu umowy zlecenia:
•nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (przy czym nie wniósł
też o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi),
•podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy
1) wynagrodzenie należne zleceniobiorcy zgodnie z zawartą umową: 450 zł,
2) składka na ubezpieczenie zdrowotne:
a) pobrana przez płatnika: 450 zł x 9% = 40,50 zł,
b) do odliczenia od podatku: 450 zł x 7,75% = 34,88 zł,
3) koszty uzyskania przychodu: 450 zł x 20% = 90 zł,
4) podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 450 zł - 90 zł = 360 zł,
5) zaliczka na podatek dochodowy: (360 zł x 18%) - 34,88 zł = 30 zł (po
zaokrągleniu),
6) do wypłaty dla zleceniobiorcy: 450 zł - (40,50 zł + 30 zł) = 379,50 zł.
dr W.Wyrzykowski
170
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Zasady poboru podatku przy umowach zlecenia nie przekraczających
200 zł
Od takiej kwoty pobiera się zryczałtowany podatek odchodowy w wysokości 18%
podstawy opodatkowania- przychodu
Dla zastosowania zryczałtowanej firmy opodatkowania konieczne jest aby umowa
zawarta została z osobą nie będącą pracownikiem zleceniodawcy a kwotą należności z
tej umowy nie przekraczała 200 zl. Warunki te spełnione musza być łącznie
Ustawa mówi o umowie w liczbie pojedynczej tzn. że zawierane umowy w
danym miesiącu nie podlegają sumowaniu
Przykład 1. Zleceniodawca zawarł w tym samym miesiącu 2 umowy:
1. Na zarchiwizowanie dokumentów na kwotę 190 zł
2. Na prace biurowe- na kwotę 160zł
Obydwie umowy podlegać będą zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu
dr W.Wyrzykowski
171
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Zasady poboru podatku przy umowach zlecenia nie przekraczających
200 zł
Przykład 2. Zleceniodawca zawarł w tym samym miesiącu 2 umowy:
1. Na zarchiwizowanie dokumentów na kwotę 190 zł
2. Na prace biurowe- wyceniając je na 20 zł za godzinę przy czym nie jest
znana wynikowa liczba godzin
Pierwsza z umów podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanemu
Druga podlegać będzie zaliczce na podatek ustalonej z ogólnymi zasadami,
gdyż przepis wyraźnie mowo o kwocie wynikającej z umowy (mniejszej niż
200zł) a nie o kwocie wynikającej z rachunku.
Przykład 2. Zleceniodawca zawarł umowę na okres 6 miesięcy po 150 zł za
miesiąc:
Wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy wynosi 900 zł i przekracza kwotę
200 zł w związku z tym nie jest możliwe opodatkowanie umowy
zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
dr W.Wyrzykowski
172
Podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie umów zlecenia
Umowy cywilnoprawne zawarte między osobami fizycznymi
Przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy cywilnoprawnej zawartej
między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji, w takim
przypadku na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia i zapłaty
zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowych.
Obowiązek ten spoczywa na zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła i to
dopiero w momencie dokonywania rozliczenia rocznego z urzędem
skarbowym, a nie w trakcie roku. Wówczas zleceniobiorca ma
obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym rocznym dochód z tytułu
zawartej umowy łącznie z innymi dochodami podlegającymi
opodatkowaniu według skali podatkowej i od ich sumy obliczyć należny
podatek dochodowy.
dr W.Wyrzykowski
173
Podatek dochodowy od osób fizycznych- Zryczałtowane zasady
opodatkowania dochodów
Obowiązki płatnika w przypadku podatku zryczałtowanego
• Kwoty potrąconych zaliczek na podatek i podatek ryczałtowy, podmiot
zatrudniający ma obowiązek przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane, na rachunek
urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania płatnika.
• Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną - kwoty te powinien przekazywać
na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
• Podmiot zatrudniający w ramach stosunku cywilnoprawnego ma ponadto
obowiązek: wykazywać pobrane zaliczki na podatek dochodowy w
zbiorczej deklaracji PIT-4R, przekazywanej do końca stycznia roku
następującego po roku podatkowym (art. 42 ust. 1 i 1a u.p.d.o.f.),
dr W.Wyrzykowski
174
Wzór umowy zlecenia / o dzieło
UMOWA O DZIEŁO
Zawarta w dniu ..................... 20…..r. w .................................,
Pomiędzy: Janem Wiśniewskim, Biuro Usług Projektowych
ul. Nowa 25, 80- 172 Gdańsk, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez: Jana Wiśniewskiego – Właściciela
i Panem/ Panią ............................................................. legitymującym/ą się …...................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o treści:
W terminie od dnia ………..………….. do dnia ………...……………
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następującą pracę:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Dzieło zostanie przekazane dnia ……………………..
Za wykonane dzieło Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ...................................
słownie.....................................................................................................................................................
Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.
ZAMAWIAJĄCY
© dr W. Wyrzykowski
WYKONAWCA
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło
RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO
Z dnia ................... za prace wykonane na podstawie powyższej umowy na ogólną sumę 1 500zł
Słownie: jeden tysiąc pięćset zł
................................................
podpis wystawcy rachunku
kwota przychodu
koszty uzyskania przychodu (20%)
dochód
podatek dochodowy (18 %)
kwota do wypłaty
słownie do wypłaty
1 500 zł
300 zł
1 200 zł
216 zł
1 284 zł
jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery zł
sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
kwituję odbiór gotówki
data podpis
© dr W. Wyrzykowski
Wzór umowy zlecenia / o dzieło
OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH
Nazwisko ..............................................................................................................................
Imiona .................................................................................................................................
Data urodzenia ............................................... miejsce urodzenia .......................................
PESEL ......................................................... NIP .........................................................
Miejsce zamieszkania:
Województwo ............................................................................
Ulica- nr domu / nr lokalu .........................................................
Miejscowość ............................................kod pocztowy .............................
Numer konta ........................................................................................................................
Adres właściwego Urzędu Skarbowego:
Nazwa ...........................................................................
Ulica- nr domu ........................................................
Miejscowość....................................................... kod pocztowy..........................
Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem/am zgonie z prawdą i że świadomy/a jestem
odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy.
Data
© dr W. Wyrzykowski
WYKONAWCA
*
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w istotny sposób
zmienia przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli działalności
gospodarczej, zmieniając pod tym kątem ok. 60 ustaw
• Obowiązek zawiadomienia o kontroli – wprowadza się obowiązek
zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni
przed kontrolą. Kontrola ma się odbyć w ciągu tego terminu – tj. nie
wcześniej, niż po 7 dniach od zawiadomienia i nie później niż w ciągu 30
dni.
• Obowiązek informowania o prawach przedsiębiorcy – przeprowadzający
kontrolę będą musieli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych
poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach. Kontrolujący
będą musieli także uzasadniać podejmowanie niektórych czynności
kontrolnych w książce kontroli, czego nie było do tej pory.
• Sprzeciw przedsiębiorcy - przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu
wobec miejsca, czasu, trybu i sposobu kontrolowania jego firmy. Sprzeciw
będzie wstrzymywał kontrolę do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez
wyższą instancję.
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w istotny sposób
zmienia przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli działalności
gospodarczej, zmieniając pod tym kątem ok. 60 ustaw
• Skrócenie czasu trwania - kontrole w przedsiębiorstwach zostają skrócone
w zależności od wielkości firmy, Jednoznacznie określono, że chodzi o
łączny czas kontroli tej samej instytucji kontrolnej w określonym
przedsiębiorstwie w danym roku kalendarzowym
• Kontrole jednoczesne - ustawa zakazuje jednoczesnego prowadzenia
więcej niż jednej kontroli u tego samego przedsiębiorcy przez różne
instytucje kontrolne w tym samym czasie.
• Kontrola niezgodna z prawem - w przypadku bezprawnej kontroli, urząd
będzie narażony na sankcje, m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą
Skarbu Państwa i samych kontrolerów, a zebrane podczas takiej kontroli
dowody nie będą mogły być wykorzystane w żądnym postępowaniu
administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym przeciwko
kontrolowanemu przedsiębiorczy. Zasada ta ma doprowadzić do
profesjonalizacji procedur kontrolnych i zdyscyplinowania pracowników
instytucji kontrolnych.
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Podstawowe zasady kontroli przedsiębiorców
• Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest
na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb
kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów
międzynarodowych.
• W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustaw
szczególnych.
• Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne
ustawy.
• Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności
kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli
działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie.
Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem
przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą
stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym,
karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Czas trwania kontroli u przedsiębiorców
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym
roku kalendarzowym nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
Ustawa nie zawiera definicji organy kontroli zatem należy
przyjąć, że dotyczy to każdego organy któremu ustawa daje
określone uprawnienia kontrolne
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Powiadomienie o kontroli
Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów
kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej
legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po
doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ( z wyjątkami określony
mi w ustawie)
W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji
służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca
kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę,
wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w
trakcie kontroli.
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Zasady prowadzenia kontroli
• Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby
przez niego upoważnionej.
• W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej
czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika
kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien
być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu
przeprowadzającego kontrolę
• Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu
wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.
• Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i
możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
• Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli
działalności przedsiębiorcy.
• Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez
organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy
Przedsiębiorczość w UE – Podstawowe zasady kontroli
Książka kontroli
• Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej
siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
• Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu
trwania kontroli jego działalności
• Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej.
• Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu
informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich
uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd
administracyjny.
• W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany
niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli,
*
dr W.Wyrzykowski
186
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe: podatnika, płatnika i
inkasenta art. 26,27
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jest odpowiedzialnością
majątkową, osobistą i nieograniczoną. Jej jedynym celem jest uzyskanie
świadczenia podatkowego. Do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
stosuje się wyłącznie przepisy prawa podatkowego.
Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze
zobowiązań podatkowych podatki
Słowa kluczowe
Cały majątek
Brak definicji w
przepisach
polskiego
prawa
dr W.Wyrzykowski
Odpowiedzialność
osobista
Organ może kierować
egzekucje do wszystkich
rzeczy i prawa będących
własnością podatnika
187
Odpowiedzialność
nieograniczona
Odpowiedzialność obejmuje
majątek posiadany nie tylko w
momencie powstania
zobowiązania, lecz również
istniejący w momencie
realizowania odpowiedzialności
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe: podatnika, płatnika i
inkasenta art. 26,27
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność
obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika jego
małżonka
Skutki prawne ograniczenia, zniesienia lub wyłączenia
wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań
podatkowych powstałych przed dniem:
Uprawomocnienia się orzeczenia sądu o
zniesieniu wspólności majątkowej
Zawarcie umowy ograniczeniu lub
wyłączeniu ustawowej wspólności
majątkowej
dr W.Wyrzykowski
188
Zasady odpowiedzialności płatnika i inkasenta
1. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub
nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności do
wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.
2. Płatnik, który nie wykonał obowiązków odpowiada za podatek
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
3. Płatnik lub inkasent odpowiada całym swoim majątkiem
4. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z
tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu
państwa
dr W.Wyrzykowski
189
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
Generalną przesłanka odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podmiotów
zobowiązanych jest ich ekonomiczny (majątkowy) związek z podatnikiem lub
przedmiotem podatku
Podmioty odpowiedzialne
Podatnik
Rozwiedziony
małżonek podatnika
Członek rodziny podatnika
Płatnik
Nabywca składników majątku
podatnika
Inkasent
Firmujący i firmowany
Małżonek
Właściciel, samoistny posiadacz
i użytkownik wieczysty rzeczy
lub prawa majątkowego
podatnika
Spadkobiercy podatnika
Następcy
prawni
Osoby trzecie
dr W.Wyrzykowski
Osoby powstałe w
wyniku przekształceń
lub połączenia
podmiotów
Dzierżawca i użytkownik
nieruchomości
Wspólnicy spółek nie mających
osobowości prawnej
Członkowie zarządu spółek
kapitałowych oraz członków
organów zarządzających innych
osób prawnych
190
Gwarant i poręczyciel
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
Podmioty
Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz
spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej
Solidarność
Zakres
Przedmiot
odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie
ze spółką i z pozostałymi wspólnikami
za zaległości podatkowe spółki.
Wystąpienie ze spółki
Przepis stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości
podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy
był on wspólnikiem, oraz za inne zaległości powstałe w czasie, gdy był on
wspólnikiem.
Rozwiązanie spółki osobowej
Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po
rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie
rozwiązania spółki.
dr W.Wyrzykowski
191
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
Rozwiązanie spółki osobowej
Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych
przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące
wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.
Orzekanie o odpowiedzialności
Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, za
zaległości podatkowe spółki z tytułu zobowiązań podatkowych
powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie
wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art.
108 § 2 pkt 2.( bez obowiązku prowadzenia postępowania
podatkowego)
dr W.Wyrzykowski
192
\\
Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika art. 112
Nabywca
Przedsiębiorstwa
Zdefiniowane w art 55
kodeksu cywilnego
Zorganizowanej części
przedsiębiorstwa
Zdefiniowane w art. 4a pkt4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych
Odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia
nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
chyba, że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych
zaległościach
Ograniczenie odpowiedzialności
Zakres odpowiedzialności nabywcy
jest ograniczony do wartości
nabytego przedsiębiorstwa, jego
zorganizowanej części lub
składników majątku
dr W.Wyrzykowski
Ograniczenia
Nie obejmuje zaległości zbywcy jako
płatnika lub inkasenta oraz powstałych po
dniu nabycia odsetek za zwlokę i
oprocentowania nienależnie zwróconego
podatku VAT
193
tego nie stosuje się gdy nabywcą
jest członek rodziny zbywcy
Ograniczenie ryzyka nabywającego
Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały
wykazane w zaświadczeniu uzyskanym w trybie art. 306G Ordynacji
podatkowej
Organy podatkowe wydają na wniosek nabywcy ( za zgodą zbywającego)
lub zbywcy zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane
w zaświadczeniu
Nabywca odpowiada za zaległości podatkowe powstałe po dniu wydania
zaświadczenia jeżeli do dnia nabycia upłynęło: 30 dni
Powyższych zasad nie stosuje się do nabycia w postępowaniu
egzekucyjnym oraz upadłościowym
dr W.Wyrzykowski
194
Odpowiedzialność członków zarządu
Podmiot
Przedmiot
odpowiedzialności
Członkowie zarządu spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością,
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji,
spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w
organizacji
Zaległości
podatkowe
Zakres
odpowiedzialności
solidarnie całym
swoim majątkiem
Warunek odpowiedzialności członków zarządu
egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części
bezskuteczna a członek zarządu nie wykazał, że wystąpiła jedna z
n/o okoliczności
dr W.Wyrzykowski
195
Odpowiedzialność członków zarządu
Wyłączenie z odpowiedzialności
A członek zarządu nie wykazał że:
we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto
postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
 niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania
zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
 nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości
podatkowych spółki w znacznej części.
Czasokres odpowiedzialności
Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań,
których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka
zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków
członka zarządu
Przepisy stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub
wspólnika spółki w organizacji.
W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka
akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej
pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.
dr W.Wyrzykowski
196
*
Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają praw wybrać
najdogodniejszą dla nich formę opodatkowania działalności gospodarczej
spośród czterech form określonych polskimi przepisami podatkowymi
Formy zryczałtowane
Karta
podatkowa
Istotne ograniczenia
w zakresie
podmiotowym jak i
przedmiotowym oraz
w sposobie realizacji
działalności.
Ograniczenie liczby
zatrudnionych
© dr W. Wyrzykowski
Ryczałt od
przychodów
ewidencjonowanych
Istotne ograniczenia w
zakresie podmiotowym jak
i przedmiotowym oraz w
sposobie realizacji
działalności.
Brak ograniczeń
zatrudnienia. Ograniczona
wartość przychodów.
Zasady ogólne
Podatek
liniowy 19%
Nieznaczne
ograniczenia w
zakresie działalności i
ubezpieczeniach. Brak
możliwości odliczania
ulg
Progresja
podatkowa
18,32%
Brak
jakichkolwiek
ograniczeń
W Polsce obowiązuje zasada trwałości wyboru formy opodatkowania co
oznacza, że nie można do końca roku podatkowego zmieniać raz
wybranej metody opodatkowania
Przesłanki wyboru metody opodatkowania działalności gospodarczej
Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności
gospodarczej
Zasady ogólne czy podatek zryczałtowany
Kryteria wyboru
Wysokość spodziewanego dochodu
netto
Istota wyboru
Optymalizacja polega na wyborze tej formy
opodatkowania, która zapewni przedsiębiorcy
najwyższy dochód netto
Przewidywane koszty działalności
( kosztochłonność działalności) oraz
możliwość ich zaliczenia do kosztów
podatkowo uznawanych
Konieczność ponoszenia stosunkowo wysokich
kosztów realizacji przedsięwzięcia przy
jednoczesnej możliwości uznania ich za koszty
uzyskania przemawia za wyborem ogólnych zasad
opodatkowania
Możliwość pomniejszania podstawy
opodatkowania podatkiem
dochodowym oraz wpływ na
ostateczna wysokość samego podatku
•Zasady ogólne – odliczenia dokonuje się od
dochodu
•Ryczałt ewidencjonowany – odliczenia
pomniejszają przychód
•Karta podatkowa- brak możliwości odliczeń
Ograniczenia wynikające z
przepisów prawa
•Niektóre rodzaje działalności nie mogą być
realizowane przy uproszczonych metodach
opodatkowania
•Niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnej
formy prawnej podmiotu
Podatki dochodowe- charakterystyka
Podatki dochodowe posiadają wspólne charakterystyczne cechy
Bezpośredni charakter
Ich zapłata wiąże się z uszczupleniem zasobów
finansowych podatnika
Oparte są o zasadę
zdolności płatniczej
Ciężar rozłożenia obciążeń powinien być relatywnie
rozłożony
Związane są z
dochodem płynnym
Obejmuje wpływy osiągane w danym czasie
pomniejszone o koszty ich uzyskania
Są to podatki
rzeczywiste
Ich wysokość uzależniona jest od efektywności
ekonomicznej podatnika
Konstrukcja podstawy opodatkowania
Dochód
=
Przychody
-
Koszty
uzyskania
przychodów
W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje podatków dochodowych
- PIT ( Personal Income Tax ) podatek dochodowy od osób fizycznych
- CIT ( Corporate Income Tax ) Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatki dochodowe- stawki
Stawka podatkowa jest liczbowym stosunkiem pomiędzy podstawa
opodatkowania a wysokością podatku, służącym obliczeniu kwoty podatku.
Ogól stawek tworzy skalę podatkową określaną również taryfą podatkową
PIT
W podatku PIT wyróżniamy cztery rodzaje opodatkowania
dochodu
Skalę progresywną- ciągła- szczeblową ( 18%i 32%)
Zryczałtowany podatek 19% z kapitałów pieniężnych
Podatek liniowy 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
Szczególne formy opodatkowania np. zryczałtowane podatki- 19% od odsetek, dywidend, 20% z
dochodów z praw autorskich, 10% od wygranych lub nagród, 75% dochodu z nieujawnionych źródeł
przychodów
CIT
W podatku CIT wyróżniamy jedną podstawową stawkę
opodatkowania
Stawka podstawowa w wysokości 19% podstawy opodatkowania
Występują również specyficzne dla niektórych źródeł przychodów stawki np. dla zagranicznych
przedsiębiorstw żeglugi morskiej, praw autorskich itp. oraz stawka sanacyjna w wysokości 50% (
w przypadku nizadeklarowanych dochodów u podmiotów powiązanych)
Zasady ustalania zobowiązania podatkowego u osób prowadzących działalność gospodarczą
Dochód ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest
nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym.
Przychody podatkowe
minus
Koszty uzyskania
przychodów
Za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie
zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu
wartości zwrotów, udzielonych bonifikat i skont
Różnice w kosztach rachunkowych i podatkowych
mają charakter przejściowy i trwały. Mogą mieć
również charakter różnic dodatnich i ujemnych.
Dochód podatkowy,
Pomniejszany o wydatki i
straty określone w ustawie
Straty z lata ubiegłych
Dochody uzyskiwane w innych krajach
Darowizny
Ulgi np. inwestycyjne
Podstawa opodatkowania
Pomniejszany o kwoty odliczane
od podstawy
Podatek zapłacony w innym państwie
Podatek pobrany od dywidend z innych podmiotów
Kwoty zaniechanych podatków
Zobowiązanie podatkowe
*
dr W.Wyrzykowski
203
Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu
Wniosek o dokonanie wpisu zawiera m.in.:
•miejsce zamieszkania i adresu właściciela (przedsiębiorca nie musi być
właścicielem mieszkania, wystarczy, że w nim zamieszkuje),
•oznaczenie siedziby przedsiębiorcy (adres może być ten sam, co adres
zamieszkania właściciela)
•miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
Jeśli miejscem wykonywania działalności będzie adres domowy należy ten
adres wskazywać w odpowiednich dokumentach.
Przedsiębiorca nie musi być właścicielem mieszkania, w którym zamierza
prowadzić działalność. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności muszą
znajdować się w miejscach, do których przedsiębiorca ma prawo
użytkowania (takimi prawami są zameldowanie, najem, lokatorskie,
własność, własność spółdzielcza itp.).
dr W.Wyrzykowski
204
Zasady rozliczania kosztów działalności wykonywanej w mieszkaniu
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma pełne prawo rozliczać podatkowo
koszty związane z eksploatacja oraz wyposażeniem lokalu w części przypadającej na tę
działalność. Realizuje to przy zachowaniu następujących podstawowych zasad:
•Koszty mogą być rozliczane bezpośrednio( np. zakup biurka, lampy, malowanie)
•lub pośrednio przy zastosowaniu rozdzielnika np. liczonego w proporcji powierzchni
biurowej do całkowitej powierzchni ( np. czynsze, energia, ogrzewanie) Nie można
rozliczać proporcjonalnie np. rachunków opłat telefonicznych. Powinny one wynikać z
bilingu.
•Koszty bezpośrednio rozliczane powinny być adresowane na firmę a koszty rozliczane
pośrednie mogą dotyczyć samego właściciela.
•Jeśli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, to - ma prawo do odliczenia podatku
naliczonego z faktur dokumentujących w/w wydatków rozliczanych proporcjonalnie o ile
prowadzona przez niego działalność jest działalnością opodatkowaną. Przyjmuje się już,
że niezależnie od tego, czy w takim przypadku faktura wystawiona została na jednego
tylko małżonka (prowadzącego działalność), czy też na oboje małżonków, ten
z małżonków, który prowadzi działalność gospodarczą ma prawo do odliczenia podatku
naliczonego. ( por wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt FSK
69/04 „Zakup dokonany przez małżonków i udokumentowany fakturą nie powoduje
utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków
jest podatnikiem podatku od towarów i usług”).
•Prowadząc działalność we własnym mieszkaniu należy pamiętać o obowiązku
powiadomienia organu gminy o takim fakcie w celu określenia prawidłowej wysokości
dr W.Wyrzykowski
205
podatku od nieruchomości
Jakie koszty można odliczyć w związku z prowadzeniem działalności
we własnym mieszkaniu ( budynku)
•Do kosztów, można zaliczyć koszty utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym
oraz wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację nieruchomości, tj. koszty energii
elektrycznej, wody, gazu, centralnego ogrzewania, wydatki na opał, wywóz śmieci itp.
•Gdy na działalność gospodarczą wykorzystywana jest tylko część nieruchomości,
wydatki poniesione na wymienione cele nie mogą być ujęte w kosztach podatkowych
w pełnej wysokości tylko w tej części, w jakiej dotyczą powierzchni wykorzystywanej
w działalności
•Jeżeli meble będą służyły do celów prowadzenia działalności i będą się znajdować
w pokoju wyznaczonym na biuro, nie ma przeszkód, aby podatnik wydatki na
wyposażenie tego biura ujął w kosztach uzyskania przychodów bezpośrednio albo
poprzez odpisy amortyzacyjne - jeżeli dany składnik majątku zostanie zaliczony
do środków trwałych.
•Wydatki na remont pomieszczenia w lokalu mieszkalnym wykorzystywanego
w działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Jeżeli podatnik
przeprowadziłby remont w całym mieszkaniu, to do kosztów podatkowych mógłby
zaliczyć wydatki na zakup materiałów i usług, w części dotyczącej prac remontowych
wykonanych tylko w pomieszczeniu wykorzystywanym w prowadzonej działalności.
•Zapłacony przez podatnika podatek od nieruchomości, w tej części, która przypada na
powierzchnię lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowi
koszt uzyskania przychodów. Nie ma powodów aby zwiększać podatek od nieruchomości
jeśli wyznaczona część mieszkania służy zarówno celom mieszkalnym jaki prowadzeniu
dr
W.Wyrzykowski
206
działalności
gospodarczej
Mieszkanie w działalności gospodarczej
Podatnik wykorzystujący na cele działalności gospodarczej własny budynek
mieszkalny przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie może uznać go za
środek trwały i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
Jeżeli do prowadzenia działalności wykorzystywana jest tylko część budynku,
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości
początkowej nieruchomości odpowiadającej stosunkowi powierzchni
użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w ogólnej
powierzchni użytkowej tej nieruchomości.
Odpisów dokonuje się według wartość początkowej
na zasadach ogólnych, tj. według ceny nabycia,
kosztu wytworzenia albo wartości rynkowej
według metody
uproszczonej
Sposób ustalenia
Wg ceny zakupu,
budowy wyceny
dr W.Wyrzykowski
każdym roku podatkowym za wartość tę przyjmuje się
iloczyn metrów kwadratowych używanej powierzchni
użytkowej tej nieruchomości i kwoty 988 zł. Przy czym za
powierzchnię użytkową przyjmuje się powierzchnię
przyjętą do celów
207 podatku od nieruchomości.
W
Przedsiębiorca w styczniu 2009 r. rozpoczął prowadzenie działalności
gospodarczej. Na cele działalności przeznaczył część domu (powierzchnię 40 m2).
Powierzchnia użytkowa całego domu wynosi 160 m2. Koszt budowy domu wyniósł
380.000 zł. Przedsiębiorca wartość początkową powierzchni przeznaczonej na
prowadzenie działalności może ustalić według:
metody uproszczonej i odpisów
amortyzacyjnych dokonywać
od wartości
40 m2 x 988 zł = 39.520 zł.
Amortyzuje wg stawki 1,5%
rocznie
- zasad
ogólnych i odpisów
amortyzacyjnych dokonywać
od wartości
(40 m2 : 160 m2) x 100 = 25%
380.000 zł x 25% = 95.000 zł,
Amortyzuje wg stawki 1,5%
rocznie
Obecnie obowiązująca metoda amortyzacji uproszczonej nie przystaje do rzeczywistości ( nierealny koszt zakupu 1 m/kw)
Dlatego też ustawodawca pracuje nad zmianą tej wartości i wprowadzeniem wskaźników korygujących dla poszczególnych
regionów kraju
dr W.Wyrzykowski
208
Koszty i przychody w firmie rodzinnej
Posiadam własny lokal, w którym prowadzę sklep spożywczy. Na podstawie
umowy użyczenia chciałbym jego część przeznaczyć na solarium, które będzie
prowadzić moja córka. Jakie skutki w podatku dochodowym spowoduje
udostępnienie nieruchomości córce?
Ojciec będący właścicielem nieruchomości, udostępniając córce lokal na potrzeby
solarium, nie uzyska przychodu z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie.
Natomiast córka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w
związku z wykorzystywaniem lokalu na potrzeby solarium.
Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję użyczony przez brata
samochód. Czy z tego tytułu powstanie u mnie przychód i będę zobowiązany
do zapłaty podatku?
Brat należy do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków
i darowizn. Zatem, przychód uzyskany przez podatnika z tytułu nieodpłatnego
korzystania z samochodu brata korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od
osób fizycznych
Czy można wydatki na wynagrodzenie i składki ZUS opłacone z tytułu zatrudnienia
żony na podstawie umowy zlecenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa?
Przedsiębiorca (tj. zleceniodawca), bez względu na rodzaj małżeńskiego ustroju
majątkowego, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
w prowadzonej działalności gospodarczej wartości wynagrodzenia, które wypłaci żonie na
dr W.Wyrzykowski
209
podstawie
zawartej umowy zlecenia.
Koszty i przychody w firmie rodzinnej
Podatnik zatrudnił w swojej firmie pełnoletnią córkę. Czy wypłacone jej
wynagrodzenie może zaliczyć do kosztów podatkowych
W przypadku zatrudnienia w firmie pełnoletniej córki podatnik może ująć koszty
związane z tym zatrudnieniem do kosztów pomniejszających przychody
z działalności gospodarczej.
Czy mąż prowadzący działalność gospodarczą na własne nazwisko może
przyjąć jako środek trwały i amortyzować samochód osobowy, którego zakup
udokumentowany jest fakturą wystawioną na imię i nazwisko żony?
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość
początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej
pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma
zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową
małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności
gospodarczej prowadzonej odrębnie (art. 22g ust. 11 updof). Jeżeli więc zakupiony
samochód osobowy na imię i nazwisko żony, stanowi wspólność majątkową
małżonków, nie ma żadnych przeszkód prawnych do wprowadzenia go przez męża
do ewidencji środków trwałych i amortyzowania, a tym samym zaliczania w ciężar
kosztów dokonanych odpisów amortyzacyjnych, pod warunkiem, że samochód ten
dr W.Wyrzykowski
210
jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności.
Siedziba podatnika prowadzącego działalność gospodarczą znajduje się w jego
prywatnym mieszkaniu. Rozmowy służbowe prowadzi on z telefonu domowego. Czy
można przyjąć, że 50% ponoszonych co miesiąc opłat za telefon jest kosztem
uzyskania przychodu z tej działalności?
Podatnik może prowadzić rozmowy służbowe z telefonu prywatnego i nie traci przez to
możliwości zaliczenia kosztów tych rozmów do kosztów uzyskania przychodów. Jednak
wysokość kosztów rozmów służbowych nie może być przyjęta szacunkowo, lecz należy
dr W.Wyrzykowski
211
ustalić
ich rzeczywistą wartość.
Mieszkanie w działalności gospodarczej
Zasady wynajmu i opodatkowania własnego mieszkania ( budynku)
przekazanego w najem
Osiągany z wynajmu czynsz może być rozliczany podatkowo w
następujący sposób
W ramach
przychodów z
działalności
gospodarczej (art.
10 ust. 1 pkt 3
updof)
•Jako odrębne
źródło przychodów,
z najmu (art. 10
ust. 1 pkt 6 tej
ustawy)
Można je
opodatkować
zryczałtowanym
podatkiem
dochodowym
Konstrukcja podstawy opodatkowania
Ustala się Dochód. Tak więc
przychody mogą być pomniejszane o
koszty ich uzyskania. Koszty muszą
pozostawać w bezpośrednim związku
dr W.Wyrzykowski
212
z uzyskiwanych
czynszem
Podstawą jest
wyłącznie przychód
•Pytanie – Czy można przychody pomniejszać o koszty
amortyzacji – Tam można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od
wynajmowanej części domu i zaliczać je do kosztów uzyskania
przychodów z najmu
•Pytanie – Czy można amortyzować wynajmowane mieszkanie,
do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo Można amortyzować takie mieszkanie na zasadach podobnych do
zasad amortyzowania lokalu, do którego przysługuje prawo własności.
•Pytanie Wynajmuję 10-letnie mieszkanie. Czy mogę
zastosować do niego wyższą stawkę amortyzacji? –
• można przyjąć roczną stawkę amortyzacji w wysokości 10 proc. jego
wartości pod warunkiem dłuższego niż 30 lat okresu od jego
wybudowania
•Pytanie - Czy mogę uznać za koszt podatkowy opłatę za
sporządzenie umowy najmu przez prawnika - Nie powinno być
wątpliwości co do zasadności zaliczenia tego wydatku do kosztów
dr W.Wyrzykowski
213
•Pytanie - Czy mogę zaliczyć do kosztów zaległy podatek od
nieruchomości od wynajmowanego mieszkania - Fakt
uiszczenia podatku od nieruchomości po terminie nie powinien
powodować wyłączenia go z kosztów uzyskania przychodów
•Pytanie Od paru miesięcy nie mogę znaleźć najemcy.
Ponoszę jednak stałe koszty utrzymania lokalu i naliczam
odpisy amortyzacyjne. Czy mogę uznać je za koszty
podatkowe? Wydatki na utrzymanie lokalu będącego przedmiotem
najmu są również kosztem uzyskania przychodów w okresie, kiedy
nie jest on faktycznie wynajmowany. Jeśli w okresie tym istniał
realny zamiar kontynuowania wynajmu
•Pytanie Czy kosztem mogą być wydatki związane z
wykonaniem pewnych prac (remonty, wywóz śmieci) przez
osoby nieprowadzące działalności, z którymi zawieram
umowy zlecenia bądź umowy o dzieło? Jeżeli wydatki te,
odpowiednio udokumentowane, są związane z
wynajmowaną nieruchomością, nie ma przeszkód do zaliczenia ich w
ciężar kosztów
•Pytanie W jaki sposób mogę rozliczyć wydatki na dojazd
samochodem osobowym do innej miejscowości, w której
położony jest wynajmowany dom? Powinien Pan prowadzić
ewidencję
dr
W.Wyrzykowski przebiegu pojazdu, z której
214 wynikać będzie, że faktycznie
przejazdy mają związek z osiąganiem przychodów z najmu
*
dr W.Wyrzykowski
215
Przedsiębiorczość
Obowiązek wystawiania faktur i rachunków
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek na żądanie
kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie
sprzedaży lub wykonanie usługi.
Terminy wystawiania rachunków
Żądanie zgłoszone przed
wykonaniem usługi lub
wydaniem towaru
Żądanie zgłoszone po
wykonaniu usługi lub
wydaniu towaru
Żądanie zgłoszone po upływie
3 miesięcy od wykonania
usługi lub wydania towaru
dr W.Wyrzykowski
Nie później niż w terminie siedmiu dni, licząc
od dnia wykonania usługi lub wydania
towaru.
W terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia
żądania.
Brak obowiązku wystawienia rachunku
216
Przedsiębiorczość
obowiązek wystawiania faktur i rachunków
Rachunek czy faktura
Rachunki wystawiają
osoby nie będące
podatnikami podatku VAT
Faktury VAT wystawiają osoby będące
podatnikami podatku VAT
Zakres danych
Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub
wykonanie usługi powinien zawierać co najmniej:
• imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy
sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy
usługi,
• datę wystawienia i kolejny numer rachunku,
• odpowiednio wyraz oryginał albo kopia,
• określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych
usług oraz ich ceny jednostkowe,
• ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie,
• czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk
pieczęci
wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
dr W.Wyrzykowski
217
Zakres danych określa
ustawa o podatku od
towarów i usług
Przedsiębiorczość
Obowiązek wystawiania faktur
Ogólne zasady wystawiania i korygowania faktur
•Jeśli oryginał rachunku ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik może ponownie
wystawić rachunek, który powinien zawierać wyraz duplikat oraz datę jego
ponownego wystawienia
•W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik VAT
udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Powinna ona zawierać wyraz
korekta albo wyrazy faktura korygująca.
•Sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez
nabywcę, gdyż stanowi ono podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w
rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie
•Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu
faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź
w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
•Podatnicy muszą przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących,
a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego.
•Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej , pod
warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja może
być wyrażona pisemnie lub elektronicznie
•Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w
formie elektronicznej przesyła się, co do zasady, w tej samej formie.
dr W.Wyrzykowski
218
Przedsiębiorczość
Obowiązek wystawiania faktur
Ogólne zasady wystawiania i korygowania faktur elektronicznych
• dla uznania danego dokumentu za fakturę elektroniczną w rozumieniu
przepisów rozporządzania w sprawie faktur elektronicznych, konieczne jest
zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, a więc zagwarantowanie, iż faktura
została wystawiona przez konkretnego podatnika oraz że treść dokumentu
nie zmieniła się w trakcie przesyłu do odbiorcy.
• Zarówno bezpieczny podpis elektroniczny, jak i elektroniczna wymiana
danych (EDI) zostały wskazane jedynie jako rozwiązania fakultatywne w celu
zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Zatem
jest to katalog otwarty i dopuszczalne są wszelkie metody gwarantujące
spełnienie powyższych wymogów
Faktury otrzymane w formie elektronicznej nie spełniające w/w warunków
a następnie wydrukowane - nie stanowią oryginału faktur, o którym mowa
w art. 86 ust. 2 punkt 1 ustawy o VAT i nie spełniają warunków uprawniających
w nich zawartego.
dr W.Wyrzykowski do odliczenia podatku naliczonego
219
Przedsiębiorczość
Obowiązek wystawiania faktur
Ogólne zasady wystawiania i korygowania faktur elektronicznych
• faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej
w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej
akceptacji tego sposobu ich przesyłania przez odbiorcę faktury.
Akceptacja ta (albo jej cofnięcie) może być wyrażona w formie pisemnej lub
elektronicznej.
• faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem
zapewnienia ich autentyczności pochodzenia i integralności ich treści.
Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości
dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury,
natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie
zmieniono danych, które powinna ona zawierać.
Mogą to być następujące formy
1) bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowanego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu,
2)
elektronicznej
wymiany
danych
(EDI)
zgodnie
z
umową
w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych,
3)
Inna bezpieczna metoda ( rozporządzenie
zawiera sformułowanie „ w
dr W.Wyrzykowski
220
szczególności” w stosunku do metod, które wymienia
Wystawianie rachunków przez osoby nie wykonujące działalności
gospodarczej
Przepisy Ordynacji podatkowej nakazują podatnikowi prowadzącemu
działalność gospodarczą na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić
rachunek potwierdzający tę sprzedaż lub świadczenie usługi Przez
działalność gospodarczą w rozumieniu Ordynacji podatkowej uważa się
każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działalności
gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną
działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub
cudzy rachunek.
Dlatego też np. osoba wynajmująca lokal użytkowy a nie prowadząca
działalności jest zobowiązana na żądanie wystawić rachunek
dr W.Wyrzykowski
221
Przedsiębiorczość
Obowiązek stosowania kas fiskalnych
Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy
podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli
dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych. Jeśli więc część sprzedaży spółki kierowana będzie do osób
fizycznych (nie ma znaczenia jaki to będzie procent ogólnej sprzedaży), to podmiot będzie
podlegał obowiązkowi stosowania Kasy rejestrującej
Ustawa przewiduje 2 rodzaje wyłączeń z obowiązku rejestracji prazy
użyciu kas fiskalnych
Podmiotowe
dr W.Wyrzykowski
Przedmiotowe
222
Przedsiębiorczość
Obowiązek stosowania kas fiskalnych
Kryteriów decydujących o tym czy podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych będzie zwolniony z obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej
jest bardzo wiele. Wśród tych podstawowych można wymienić:
• kwotę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych osiągniętą w
poprzednim roku podatkowym bądź w bieżącym roku podatkowym,
• przedmiot sprzedaży (załącznik do rozporządzenia); w takim przypadku nie
jest istotne na czyją rzecz dokonywana jest sprzedaż jak i nieistotna jest jej
wysokość, konieczność dokumentowania sprzedaży fakturami,
• liczbę świadczonych usług jak i też liczbę odbiorców,
• udział sprzedaży objętej zwolnieniem na podstawie załącznika do
rozporządzenia w sprawie zwolnień do sprzedaży ogółem.
dr W.Wyrzykowski
223
Przedsiębiorczość
Obowiązek stosowania kas fiskalnych
Zwolnienie ze względu na liczbę usług i odbiorców w 2013 r.
W 2013 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, może podlegać
zwolnieniu z obowiązku rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, o ile
łącznie będą spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika będzie udokumentowane
fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym
okresie była mniejsza niż 20.
Dla rozpoczynających działalność w 2013 r liczby te musza być przeliczane
w promocji do upływu czasy
dr W.Wyrzykowski
224
Wyłączenia
Podmiotowe
• Od 1 stycznia 2013 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących. Zmianie uległa kwota limitu.
•
Obecnie wynosi on 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno
przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność.
• Dodatkowo w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w
trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie.
• W przypadku podatników kontynuujących w 2012 roku sprzedaż na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników
ryczałtowych, u których kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży
przekroczyła w 2012 roku 20 000 zł, ale była niższa niż 40 000 zł,
powstaje obowiązek założenia kasy 1 marca 2013 roku.
dr W.Wyrzykowski
225
Zasady wyliczania sprzedaży proporcjonalnej
Jak obliczyć limit w razie rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku?
Kwota 20 000 zł, o której mowa w rozporządzeniu, to limit roczny. W
przypadku podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób
fizycznych w trakcie roku, musi zostać ona proporcjonalnie pomniejszona.
Należy tego dokonać z dokładnością co do dnia, podobnie jak to ma
miejsce przy obliczaniu limitu obrotu dla celów zwolnienia z podatku VAT.
Sposoby wyliczenia można rozpatrywać w trzech kontekstach
1- Podatników którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób
fizycznych, ale ich obrót nie przekroczył 20 000 zł:
2. Podatników którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób
fizycznych i ich obrót przekroczył 20 000 zł:
3. Podatników którzy w 2012 r. nie prowadzili sprzedaży na rzecz
osób fizycznych:
dr W.Wyrzykowski
226
Podatnicy którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych, ale
ich obrót nie przekroczył 20 000 zł:
Istotne dla zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jest to, aby
kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła, w proporcji do
okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym,
kwoty 20 000 zł.
Przykład:
Pani Anna w 2012 r. osiągnęła obrót z racji sprzedaży na rzecz osób
fizycznych w wysokości 17 500 zł. W okresie od stycznia do maja 2013
r. przekroczyła obrót z tego tytułu w wysokości 20 000 zł.
Oznacza to, że od 1 sierpnia 2013 r. ma obowiązek prowadzenia
sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.
dr W.Wyrzykowski
227
Podatnicy którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych i ich
obrót przekroczył 20 000 zł:
Podatnicy ci nie mają prawa do kontynuowania zwolnienia z
obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Wyżej
przytoczony § 5 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwolnienie to traci
moc po upływie 2 miesięcy od przekroczenia obrotu 20 000 zł na rzecz
osób fizycznych.
Przykład:
Pan Marek w 2012 r. osiągnął kwotę 32 300 zł z tytułu obrotu ze
sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
Z uwagi na to, że obrót ten został przekroczony do 31 grudnia 2012 r.,
pan Marek ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy
nie później niż od 1 marca 2013 r.
dr W.Wyrzykowski
228
Podatnicy którzy w 2012 r. nie prowadzili sprzedaży na rzecz osób fizycznych:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku prowadzenia
ewidencji za pomocą kasy fiskalnej podatników rozpoczynających po 31
grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie
przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku
podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Przykład:
Pani Ewa rozpoczęła sprzedaż na rzecz osób fizycznych 1 grudnia 2013 r. Nie
będzie przysługiwał jej cały limit 20 000 zł, aby móc korzystać ze zwolnienia.
Musi go samodzielnie wyliczyć.
Od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. 1 grudnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r.
minie 31 dni. Oznacza to, że limit roczny 20 000 zł trzeba podzielić przez 365
dni w roku i pomnożyć przez 31. Uzyskamy kwotę limitu 1698,63 zł.
Jeśli Pani Ewa nie przekroczy tej kwoty sprzedaży do końca 2013 r., od 1
stycznia 2014 r. będzie miała prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy
fiskalnej (aż do momentu, gdy w 2014 r. przekroczy obrót w wysokości 20 000
dr W.Wyrzykowski
229
zł).
Wyłączenia
Przedmiotowe
•Usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia m.in.
Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
- których świadczenie przez podatnika w całym zakresie
dokumentowane jest fakturą
Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów
Usługi w zakresie edukacji
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami
kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz
dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata
w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek
bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów
dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie
dostawy zapłata dotyczyła ( sprzedaż internetowa)
dr W.Wyrzykowski
230
Download