WĘGLOWODORY Zadanie 1.

advertisement
Imię i nazwisko: ..........................................................
WĘGLOWODORY
Zadanie 1. (4)
Zapisz równanie reakcji całkowitego spalania etanu i oblicz, ile dm3 tlenu,
odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba do całkowitego spalenia jednego mola tego
węglowodoru?
Równanie reakcji: ...................................................................................................................................
Obliczenia:
Odpowiedź: .......................................................................................................................................
Zadanie 2.
(3)
Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny węglowodoru:
CH≡C-CH3
Napisz równanie reakcji tego związku z bromem w stosunku molowym 1:1 i określ, jakiego typu jest to
proces. Związki organiczne przedstaw w formie wzorów półstrukturalnych.
Równanie reakcji:
..................................................................................typ reakcji: ............................................................
Zadanie 3. (3)
węglowodorów:
Przypisz wzorom ogólnym odpowiadające im nazwy szeregów homologicznych
CnH2n+2 → ................................. CnH2n → .................................
CnH2n-2
→ .................................
Zadanie 4. (6)
Poniżej podano węglowodory A – D. Podaj nazwę systematyczną każdego z nich
a następnie określ, który z wymienionych związków należy poddać katalitycznemu uwodornieniu, aby
otrzymać 2-metylobutan? Zapisz tą reakcję i określ rodzaj reakcji organicznej.
A. CH3 – CH2 – CH2 – CH3
nazwa związku: ..............................................................................
B. CH3 – CH – C = CH2
nazwa związku: ..............................................................................
CH3 CH3
C. CH3 – CH2 – CH = CH2
nazwa związku: ..............................................................................
D. CH3 – CH – CH = CH2
CH3
nazwa związku: ..............................................................................
równanie reakcji: .......................................................
Zadanie 5.
(3)
rodzaj reakcji:...................................................
Oblicz, stosunek wagowy węgla do wodoru w cząsteczce propanu.
Odpowiedź: .......................................................................................................................................
Zadanie 6. (4)
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić propan
od propenu. W tym celu:
a) napisz, jaką różnicę w budowie cząsteczek tych związków weźmiesz pod uwagę, planując
eksperyment;
....................................................................................
....................................................................................
c) napisz, jakie obserwacje potwierdzą obecność
propanu w probówce I i propenu w probówce II
po wprowadzeniu tych gazów do wybranego
odczynnika (wypełnij poniższą tabelę).
Barwa zawartości probówki
przed zmieszaniem reagentów
po zmieszaniu reagentów
Probówka I
Probówka II
Zadanie 7. (4)
W wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem węglowodory nasycone
(alkany) ulegają tzw. krakingowi termicznemu. Podczas krakingu następuje rozerwanie wiązania
węgiel – węgiel, wskutek czego z cząsteczki alkanu powstają dwie cząsteczki: jedna alkanu, a druga
alkenu. Rozerwanie wiązania węgiel – węgiel może zachodzić w różnych miejscach łańcucha
węglowego cząsteczki alkanu, stąd produktami krakingu są zwykle mieszaniny węglowodorów.
Napisz nazwy systematyczne wszystkich par węglowodorów, które mogą powstać w procesie krakingu
termicznego butanu.
........................................................................ i ..........................................................................
........................................................................ i .........................................................................
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards