wzór umowy_odbiór_na 2017-2019_20.06.2016-do

advertisement
Nr umowy RB……………….
Nr sprawy:…………………..
Umowa na
odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, położonych w sektorze ….Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji:
papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.
Zamawiający: Miasto Opole
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
Opole, dnia………
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
Spis treści
Rozdział 1 Postanowienia ogólne ................................................................................................................. 3
Przedmiot i zakres Umowy............................................................................................................................ 4
Termin obowiązywania oraz termin realizacji Umowy ................................................................................. 5
Rozdział 2 Obowiązki stron ........................................................................................................................ 5
Obowiązki Wykonawcy ................................................................................................................................. 5
Obowiązki Zamawiającego ........................................................................................................................... 8
Rozdział 3 Pojemniki..................................................................................................................................... 8
Rodzaje oraz pojemności pojemników, Transpondery (chipy)...................................................................... 8
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki .................................................................................................... 9
Terminy związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki ............................................................... 10
Harmonogramy dotyczące pojemników .......................................................................................................11
Reklamacje dotyczące pojemników ............................................................................................................ 12
Przeszkody w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki............................................................................ 12
Mycie i dezynfekcja pojemników................................................................................................................ 13
Odbiór odpadów z nieruchomości ............................................................................................................... 15
Odbiór odpadów z pojemników .................................................................................................................. 15
Przeszkody związane z odbiorem odpadów ................................................................................................ 16
Dodatkowy okresowy odbiór odpadów ....................................................................................................... 16
Harmonogram odbioru odpadów ................................................................................................................. 17
Trasa przejazdu pojazdów ........................................................................................................................... 19
Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów .......................................................................................... 19
Sprawdzanie poprawności segregacji .......................................................................................................... 20
Rozdział 5 System GPS .............................................................................................................................. 21
Rozdział 6 Inne obowiązki ......................................................................................................................... 23
Pojazdy ........................................................................................................................................................ 23
Inne postanowienia ...................................................................................................................................... 24
Ubezpieczenie.............................................................................................................................................. 25
Rozdział 7 Wynagrodzenie .......................................................................................................................... 25
Rozdział 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy...................................................................... 27
Rozdział 9 Kary umowne ........................................................................................................................... 28
Kary umowne dotyczące dostarczania i odbierania pojemników ................................................................ 28
Kary umowne dotyczące mycia pojemników .............................................................................................. 28
Kary umowne za odbiór odpadów z nieruchomości.................................................................................... 29
Kary umowne dotyczące systemu GPS ....................................................................................................... 30
Kary umowne dotyczące obowiązków stron oraz innych obowiązków ...................................................... 31
Rozdział 10 Cesja ........................................................................................................................................ 32
Rozdział 11 Zmiana Umowy ...................................................................................................................... 32
Rozdział 12 Odstąpienie od Umowy .......................................................................................................... 36
Rozdział 13 Wypowiedzenie Umowy ........................................................................................................ 37
Rozdział 14 Porozumiewanie się Stron ...................................................................................................... 37
Rozdział 15 Rozstrzyganie sporów ............................................................................................................. 38
Rozdział 16 .................................................................................................................................................. 38
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 2 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
UMOWA Nr RB ……………………
zawarta dnia .....................w Opolu pomiędzy Miastem Opole - zwanym dalej
"Zamawiającym", reprezentowanym przez:
...................................................................................................................
a ..................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego nr …………………. prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164).
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1
1.
2.
3.
4.
5.
Na potrzeby niniejszej Umowy określonym zwrotom pisanym wielką literą nadano poniższe
znaczenie:
Uchwała nr XXIII/401/16 - Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXIV/441/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Opola nr XXIII/401/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXIII/400/16 - Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.
Uchwała nr XXIV/440/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Opola nr XXIII/400/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Opola.
Uchwała nr XXIII/402/16 – Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 3 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Baza Startowa – dane niezbędne do świadczenia usługi (zapisane w formacie xls/xlsx)
zawierające między innymi informacje o: adresie nieruchomości (ulica, numer
nieruchomości), miejscu odbioru odpadów, typie nieruchomości, określonych w Uchwale nr
XXIII/401/16, rodzaju pojemników, określonych w Uchwale nr XXIII/400/16 oraz pojemności
pojemników do zbierania odpadów komunalnych, sporządzona przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia Wykonawcy programu komputerowego, w
którym on-line widoczne byłyby ww. dane.
7. Wykaz Zmian Bazy – oznacza dane niezbędne do świadczenia usługi (zapisane w formacie
xls/xlsx) zawierające zmiany w danych zawartych w Bazie Startowej, sporządzone przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia Wykonawcy dostępu do
programu komputerowego, w którym on-line widoczne byłyby ww. dane.
8. GPS – Global Positioning System- należy przez to rozumieć monitoring bazujący na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju.
9. RFID- Radio-frequency identyfication należy przez to rozumieć system elektronicznej
identyfikacji pojemników i kontenerów oparty na falach radiowych odpowiedniej
częstotliwości
10. Transponder (chip, tag)- należy przez to rozumieć bezprzewodowe elektroniczne urządzenie
komunikacyjne, które automatycznie odbiera, moduluje, wzmacnia i odpowiada na sygnał
przychodzący w czasie rzeczywistym.
§2
Przedmiot i zakres Umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego
przedmiotem jest:
1) odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….
Miasta Opola oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie
frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
szkło i odpady wielkogabarytowe,
2) wyposażenie nieruchomości w oznakowane i zawierające Transpondery pojemniki,
3) sporządzenie harmonogramów niezbędnych do świadczenia usługi określonych w
umowie oraz dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w
zabudowie jednorodzinnej i kilkurodzinnej,
4) mycie pojemników na odpady komunalne.
2.
Szczegółowy opis i granice sektora …… przedstawia Uchwała nr XXIII/402/16.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 4 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
3.
Szczegółowy sposób świadczenia Umowy zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia nr …………. stanowiąca integralną część niniejszej Umowy.
§3
Termin obowiązywania oraz termin realizacji Umowy
1.
Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia 31.05.2019 r., z zastrzeżeniem zapisu
rozdziału 7 §28 ust. 5 Umowy z tym, że:
1) dostarczenie pojemników na nieruchomości wskazane w Bazie Startowej winno
nastąpić w terminie do 60 dni, licząc od dnia otrzymania Bazy Startowej jednakże nie
później niż do dnia 01.01.2017 r. z uwzględnieniem §5 ust.1 pkt.1 oraz zgodnie z
harmonogramem, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt.1
2) nieruchomości w pojemniki winny być wyposażone przez okres od 01.01.2017r. do
31.03.2019 r.;
3) realizacja Umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania odpadów
selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe odbywać się będzie
od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.03.2019 r.;
4) przekazanie Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO) Zamawiającemu przez Wykonawcę, o
którym mowa w § 24 za miesiąc marzec 2019 r. nastąpi do dnia 10.04.2019r.
5) rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 31.05.2019r.
Rozdział 2 Obowiązki stron
§4
Obowiązki Wykonawcy
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób opisany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z niniejszą umową
i obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących
realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
wyznacza inny termin przekazania informacji dotyczących realizacji Umowy.
Wykonawca obowiązany jest zapewnić odpowiedni tabor pojazdów dostosowany do
warunków urbanistycznych, przestrzennych panujących w sektorze ….., w taki sposób aby
mógł należycie wykonywać usługę objętą Umową również w miejscach o utrudnionym
dojeździe.
Pojazdy odbierające odpady powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą zanieczyszczenie
środowiska w trakcie transportu odpadów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 5 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów ochrony
środowiska, w szczególności za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu oraz za
niewłaściwe postępowanie z odpadami w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku powierzenia elementów usługi objętej niniejszą Umową Podwykonawcom,
Wykonawca obowiązany jest do wskazania na piśmie Podwykonawców Zamawiającemu, nie
później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności przez Podwykonawcę,
wraz z zakresem powierzonych im usług. Podwykonawcy obowiązani są świadczyć
powierzone im usługi w sposób wskazany w niniejszej Umowie i zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz zapewniać dokumentowanie wykonywanych przez
siebie usług w taki sam sposób jak Wykonawca (np. dostęp do GPS w przypadku odbioru
odpadów przez Podwykonawcę).
Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu dodatkowe
szczegółowe informacje lub odpowiednie dokumenty dotyczące Podwykonawców w zakresie
prac im powierzonych oraz posiadania uprawnień niezbędnych do realizacji powierzonych
prac.
Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za działania i zaniechania działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego
pracowników.
W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający
naliczy kary umowne stosownie do zapisu §34 ust. 9 Umowy.
Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia w terminie określonym w § 23 ust.1 Umowy
nie więcej niż 10 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu GPS oraz systemu
do obsługi Transponderów (chipów). W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w ww.
systemach Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia szkolenia
obejmującego przedmiotowe zmiany.
Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia harmonogramu wyposażania nieruchomości
w pojemniki, harmonogramu odbierania pojemników, harmonogramu mycia pojemników
oraz harmonogramu odbioru odpadów w terminie określonym w § 9 oraz § 17 Umowy.
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do
podpisania umowy o przetwarzaniu danych osobowych w terminie nie później niż 14 dni
kalendarzowych od podpisania Umowy.
W związku z faktem, iż Wykonawca będzie dysponował danymi osobowymi wg definicji ujętej
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do:
1) przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy;
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 6 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2) zabezpieczenia ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) przestrzegania odpowiednich zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
15. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki
zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie
danych osobowych oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art.
39a ww. ustawy.
16. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy Podwykonawcom, co będzie wiązało się
z koniecznością przekazania mu danych osobowych objętych przedmiotem umowy,
Wykonawca przed przekazaniem poinformuje o tym na piśmie Zamawiającego podając
dokładne dane podwykonawcy oraz okres współpracy. Jednocześnie Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o przestrzeganiu przez Podwykonawcę ustawy
o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych objętych przedmiotem umowy i
usunięciu ich po ustaniu okresu współpracy z Wykonawcą (nie później niż Z datą wygaśnięcia
lub rozwiązania niniejszej umowy). Niedopuszczalne jest dalsze przekazywanie danych
osobowych objętych Przedmiotem umowy przez podwykonawcę.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na powierzenie części
przedmiotu umowy Podwykonawcy, jeżeli będzie miał uzasadnione podejrzenie, co do
zabezpieczania przez niego danych osobowych.
18. Wykonawca po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę lub tryb
rozwiązania, usunie wszystkie dane osobowe objęte przedmiotem umowy z prowadzonego
przez niego zbioru danych osobowych.
19. Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po segregowaniu odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach umowy oraz innych
odpadów nie ulegających biodegradacji do Centrum Zagospodarowania Odpadów
przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu na instalację MBP mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów;
2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych do
Centrum Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu na instalację
kompostowni pryzmowej;
3) pozostałych odpadów odebranych w ramach umowy podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia w celu ich przetworzenia i w pierwszej kolejności poddania ich
procesom recyklingu.
20. Najpóźniej do 6.01.2017 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę z wykazem osób, które
będą przeznaczone do obsługi niniejszej umowy z nazwą stanowisk i rodzajem umowy o
pracę i terminem jej obowiązywania.
21. W okresie realizacji usług objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do
zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin osób skierowanych
do wykonania przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż w dniu podpisania umowy.
22. Wykonawca jest zobowiązany składać Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca
obowiązywania niniejszej umowy pisemne oświadczenie o spełnieniu zobowiązania w
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 7 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
zakresie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych
do wykonania przedmiotu umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi zał. Nr 1 do niniejszej
umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni przedstawi listę z
wykazem osób, które były przeznaczone do obsługi niniejszej umowy z nazwą stanowisk i
rodzajem umowy o pracę i terminem jej obowiązywania.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy,
w szczególności do:
1)
przekazania Bazy Startowej w terminie do dnia 31.10.2016r., na podstawie której
Wykonawca powinien wyposażyć nieruchomości w pojemniki. W przypadku niedotrzymania
przez Zamawiającego terminu przekazania Bazy Startowej wszelkie powiązane z nią terminy
ulegają wydłużeniu o czas opóźnienia (Zamawiającego) w przekazaniu Bazy Startowej;
2)
przekazywania znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego informacji niezbędnych
do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy;
3)
wskazania osób oddelegowanych do szkolenia z systemu GPS i systemu do obsługi
Transponderów (chipów), o którym mowa w §4 ust. 11 i § 23 Umowy.
Rozdział 3 Pojemniki
§6
Rodzaje oraz pojemności pojemników, Transpondery (chipy)
1.
Wykonawca realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zapewnia (dostarcza)
pojemniki:
1) o pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Bazie Startowej lub Wykazie Zmian
Bazy oraz odpowiadające rodzajom i pojemności określonym w uchwale w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola obowiązującej w
okresie świadczenia usługi określonej Umową;
2) czytelnie oznaczone nazwą firmy oraz oznakowane czytelną wodoodporną etykietą z
nazwą rodzaju odpadu na jaki przeznaczony jest pojemnik. Projekt etykiety zatwierdza
Zamawiający;
3) na nieruchomości niezamieszkałe oznakowane czytelną wodoodporną etykietą z nazwą
rodzaju odpadu na jaki przeznaczony jest pojemnik, z pustym miejscem na zewnętrznej
powierzchni pojemnika, nie mniejszym niż format A5 przeznaczonym na umieszczenie
opisu pojemnika przez właściciela nieruchomości. Projekt etykiety zatwierdza
Zamawiający;
4) z dodatkowo umieszczoną na zewnętrznej powierzchni wodoodporną etykietą z
nadrukiem w technologii termonadruku z numerem identyfikacyjnym pojemnika,
pojemnością pojemnika, adresem oraz nazwą nieruchomości niezamieszkałej, do której
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 8 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2.
3.
4.
5.
6.
przypisany jest pojemnik. Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowych
informacji na etykiecie;
5) wyposażone w Transpondery (chipy) najpóźniej do dnia 01.01.2017 r. wraz z
możliwością odczytu danych o opróżnieniu pojemnika oraz danych zawartych w
Transponderze w systemie GPS w następującym zakresie: numer identyfikacyjny
pojemnika, pojemność pojemnika, kod odpadu, numer TAG z chipa zamontowanego na
pojemniku, dokładny adres nieruchomości – ulica numer nieruchomości/nr lokalu, kod
odpadu.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Transponderów, ich fizycznej kontroli poprzez sprawdzanie czy Transponder nie został
uszkodzony lub zerwany.
Wykonawca obowiązany jest do wymiany uszkodzonych Transponderów w terminie do 7 dni
kalendarzowych od zauważenia lub zgłoszenia przez Zamawiającego braku Transpondera oraz
kontroli odczytywania Transponderów w trakcie odbierania odpadów.
W przypadku stwierdzenia braku oznakowania pojemnika Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o stwierdzonym fakcie i wyznaczy termin oznakowania pojemnika jednak nie
dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia.
Wykonawca wyposaży Zamawiającego w jeden mobilny czytnik RFID wraz z prawem do
odczytywania w okresie obowiązywania umowy danych zapisanych na wszystkich
Transponderach: o numerze identyfikacyjnym pojemnika, pojemności pojemnika, numerze
TAG z chipa zamontowanego na pojemniku, dokładny adres nieruchomości – ulica numer
nieruchomości/nr lokalu, kod odpadu.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne w
system identyfikacji RFID pojemników:
1) dla pojazdów typu śmieciarka należy zapewnić identyfikację pojemników za pomocą
anten RFID, tak aby automatycznie był identyfikowany opróżniany lub myty pojemnik
poprzez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku w systemie
GPS;
2) dla pojazdów innych niż śmieciarki dopuszcza się identyfikację za pomocą czytnika
ręcznego, lecz identyfikacja również musi się odbywać automatycznie w systemie
GPS.
§7
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki
1.
Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy obowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości w czyste pojemniki oznakowane w sposób określony
w §6 ust. 1 pkt.2 do pkt.5 umowy i zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego Bazą
Startową oraz Wykazem Zmian Bazy, natomiast w przypadku gdy pojemność kontenera
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 9 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
określona jest przedziałem Wykonawca obowiązany jest do podstawienia kontenera o
najwyższej w przedziale pojemności;
2) rozpoczęcia wyposażenia nieruchomości w pojemniki od nieruchomości
niezamieszkałych, z tym że w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać
nieruchomości, w tym nieruchomości zamieszkałe, które Wykonawca ma w pierwszej
kolejności wyposażyć w pojemniki;
3) wyposażania, wymiany lub odbioru pojemników z nieruchomości na podstawie
Wykazu Zmian Bazy, otrzymywanego od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy;
4) umożliwienia właścicielom nieruchomości osobistego odbioru, wymiany lub oddania
pojemników, poprzez wskazanie miejsca, na terenie Miasta Opola, gdzie pojemniki będą
wydawane lub przyjmowane;
5) pisemnego poinformowania Zamawiającego (złożenia oświadczenia) o zakończeniu
wyposażania nieruchomości w pojemniki zgodnie z Bazą Startową oraz o zakończeniu
czynności wyposażenia pojemników w Transpondery, wraz z wykazem nieruchomości, do
których Wykonawca nie dostarczył pojemników lub nie wyposażył pojemników w
Transpondery, z uwagi na okoliczności nie leżące po stronie Wykonawcy;
6) do informacji (oświadczenia), o której mowa w ust.1 pkt 5 należy dołączyć wykaz
(plik) w postaci wydruku z raportu ewidencji pojemników w systemie GPS w wersji
elektronicznej, zapisanego w pliku o formacie xls/xlsx, zawierającym dane wskazane w
§22 ust. 1 pkt 6 Umowy.
§8
Terminy związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki
1.
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji Umowy do zachowania następujących
terminów związanych z wyposażeniem oraz odbiorem pojemników z nieruchomości:
1) dostarczenie pojemników na nowe nieruchomości ujęte w Wykazie Zmian Bazy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Wykazu Zmian Bazy;
2) wymiana pojemników na nieruchomościach zamieszkałych w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Wykazu Zmian Bazy;
3) wymiana pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Wykazu Zmian Bazy;
4) odbiór pojemników z nieruchomości z tytułu innego niż przewidziany w punkcie 2 i 3
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia o konieczności odbioru
pojemników z nieruchomości, zgłoszenia dokonuje Zamawiający poprzez umieszczenie
odpowiednich zapisów w Wykazie Zmian Bazy;
5) odbiór pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w związku z zakończeniem
działalności związanej z wytwarzaniem odpadów na danej nieruchomości, w terminie
wskazanym w Wykazie Zmian Bazy jako termin zakończenia wytwarzania odpadów na
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 10 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2.
3.
tej nieruchomości lecz nie wcześniej niż w dniu ostatniego odbioru odpadów z tej
nieruchomości zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
zobowiązany jest do wymiany pojemników uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym
zgodne z przepisami gromadzenie w nich odpadów oraz prawidłowy odbiór. Wymiany należy
dokonać na pojemniki o tej samej pojemności oraz tego samego rodzaju lub tymczasowo, na
okres nie dłuższy niż 30 dni na pojemniki zastępcze o sumarycznej pojemności zgodnej z
pojemnością uszkodzonych pojemników.
Wykonawca obowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego do naprawy pojemnika uszkodzonego w stopniu umożliwiającym
gromadzenie odpadów.
§9
Harmonogramy dotyczące pojemników
1. Wykonawca w zakresie realizacji w ramach Umowy obowiązku dotyczącego wyposażenia
nieruchomości w pojemniki obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu harmonogramu:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki sporządzonego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania Bazy Startowej. Harmonogram sporządzany jest na
podstawie otrzymanej od Zamawiającego Bazy Startowej. Harmonogram wyposażenia
nieruchomości w pojemniki powinien być opracowany z podziałem na ulice, tak aby
Zamawiający miał możliwość udzielić właścicielom nieruchomości informacji, w jakich
dniach poszczególne nieruchomości będą wyposażane w pojemniki na danej ulicy, z
dokładnością do 3 dni kalendarzowych z uwzględnieniem zapisów §7 ust. 1 pkt. 2;
2) odbioru pojemników z nieruchomości sporządzonego na pisemny wniosek
Zamawiającego w terminie słusznym wskazanym we wniosku. Harmonogram powinien
być sporządzony z podziałem na ulice oraz powinien zawierać informację od jakich ulic i
numerów nieruchomości wykonawca będzie zabierał pojemniki z nieruchomości.
Harmonogram odbioru pojemników powinien rozpoczynać się od daty 31.03.2019r. i
zakończyć się nie później niż 30.04.2019. Harmonogram odbioru pojemników musi być
dostosowany do harmonogramu oraz czasu odbioru odpadów obowiązującego na dzień
odbioru pojemników, tak aby Wykonawca odbierał puste pojemniki z danej
nieruchomości;
3) mycia pojemników dostosowanego do częstotliwości ujętej w obowiązujących (na
dzień świadczenia usługi objętej niniejszą Umową) uchwałach Rady Miasta Opola,
sporządzonego w terminie do dnia 1 listopada każdego roku na kolejny rok kalendarzowy
obowiązywania umowy. Harmonogram mycia pojemników powinien być sporządzony
z uwzględnieniem zapisów §12 ust. 7 oraz §17 ust. 5 Umowy w sposób jasny i zrozumiały
z podziałem na ulice (w przypadku gdy jedna ulica jest przyporządkowana do kilku
rejonów harmonogram powinien zawierać podział ulicy na nieruchomości od numeru do
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 11 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
numeru) z zachowaniem ciągłości na przełomie roku oraz w taki sposób, aby przerwa
między poszczególnym myciem danych pojemników nie była dłuższa niż 12 miesięcy.
2. Wykonawca obowiązany jest do wprowadzenia ewentualnych zmian w przedłożonych
harmonogramach we wskazanym przez Zamawiającego zakresie w terminie 7 dni
kalendarzowych od wezwania, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w §17 ust. 9
Umowy.
§10
Reklamacje dotyczące pojemników
1.
2.
3.
Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji obowiązany jest do
złożenia wyjaśnień dotyczących przyjmowanych przez Zamawiającego reklamacji związanych
z nienależytym wykonywaniem Umowy w części dotyczącej pojemników. Sposób udzielania
wyjaśnień Zamawiającemu zostanie ustalony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych przez Zamawiającego reklamacji
obowiązany jest wskazać w jakim terminie podejmie czynności w celu usunięcia powstałych
niezgodności. Podany termin wykonania czynności w celu usunięcia niezgodności nie może
być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji dla nieruchomości
zamieszkałych oraz nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji dla
nieruchomości niezamieszkałych. Wykonawca w wyjaśnieniach wskazuje ponadto osoby
odpowiedzialne za nadzór nad realizacją tych czynności w podanym przez Wykonawcę
terminie.
W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego ponownej reklamacji, Wykonawca zobowiązany
jest do określania terminu jej realizacji jednak nie dłuższego niż 3 dni kalendarzowe od dnia
otrzymania informacji o wystąpieniu ponownej reklamacji.
§11
Przeszkody w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki
1. W przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub wymiany
pojemników z winy właściciela nieruchomości, Wykonawca obowiązany jest pozostawić na
nieruchomości np. w skrzynce pocztowej informację z danymi kontaktowymi w sprawie
wyposażenia nieruchomości w pojemniki z prośbą o kontakt, datą ponownej próby
dostarczenia pojemników oraz informację w jaki sposób właściciel nieruchomości może
odebrać pojemniki samodzielnie.
2. Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu projekt druku z informacjami, o
których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca obowiązany jest podjąć każdorazowo trzykrotną próbę (w odstępach czasowych
nie krótszych niż 24 godziny i nie dłuższych niż 2 dni robocze) wyposażenia nieruchomości
w pojemniki.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 12 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca
o bezskutecznych próbach wyposażenia nieruchomości w pojemniki z Bazy Startowej i
Wykazu Zmian Bazy wskazując adres nieruchomości, które nie zostały wyposażone w
pojemniki wraz z podaniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. W sytuacji braku pojemnika o odpowiedniej pojemności Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć pojemniki zastępcze lub worki w terminie 14 dni kalendarzowych, a w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
Wykazu Zmian Bazy lub zgłoszenia reklamacji Zamawiającemu dotyczących pojemników, w
taki sposób aby sumaryczna pojemność zastępczych pojemników lub worków była zgodna z
pojemnością pojemników przekazaną w Wykazie Zmian Bazy.
6. Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu czasowy brak pojemników
o odpowiedniej pojemności lub rodzaju oraz wskazać adresy nieruchomości wyposażone
w pojemniki zastępcze zgodnie z ust. 5 wraz z podaniem terminu (nie dłuższego niż 30 dni
kalendarzowych) ich wymiany na pojemniki właściwe – przekazane w Wykazie Zmian Bazy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca
o bezskutecznych próbach zabrania pojemnika z nieruchomości z Bazy Startowej i Wykazu
Zmian Bazy wskazując adres nieruchomości, z których nie zostały zabrane pojemniki wraz
z podaniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§12
Mycie i dezynfekcja pojemników
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca obowiązany jest w zakresie objętym niniejszą Umową do mycia specjalistycznym
pojazdem pojemników, z uwzględnieniem ust.7, w terminach oraz w sposób zgodny
z harmonogramem mycia pojemników, postanowieniami niniejszej umowy oraz specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
Mycie pojemników obejmuje umycie całego pojemnika (stronę wewnętrzną oraz zewnętrzną
ze szczególnym uwzględnieniem klapy pojemnika i rantu pojemnika), w sposób zgodny z
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Mycie i dezynfekcja powinny być dokonywane w taki sposób, ażeby usunąć uciążliwości
odorowe oraz zapewnić estetykę pojemników, przy zastosowaniu urządzeń i
biodegradowalnych środków myjących, które są dopuszczone przepisami prawa.
Dezynfekcję pojemników przeprowadza się wewnątrz pojemnika środkiem bakteriobójczym
i odbywać się powinna poprzez spryskanie specjalnym preparatem.
Za pojemnik umyty uważa się pojemnik, który po wykonanej usłudze mycia jest wizualnie
czysty, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz łącznie z klapą i rantem, bez widocznych
pozostałości odpadów lub innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku użytkowania
pojemnika.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 13 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni wykaz środków myjących i dezynfekujących wraz z kartami charakterystyk
oraz wielkością ich zużycia w danym miesiącu.
Mycie i dezynfekcję pojemników brązowych należy przeprowadzić 6 razy w roku, z tym, że raz
w każdym z miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień.
Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzania mycia pojemników przy średnich
dodatnich temperaturach, co nie może powodować braku mycia pojemników, a jedynie
przesunięcie terminu ich mycia na kolejny termin odbioru danej frakcji odpadów.
Wykonawca obowiązany jest wyposażyć pojazd świadczący usługę mycia pojemników
w system GPS oraz system odczytu Transponderów (chipów) z mytych pojemników i
umożliwić Zamawiającemu pełny dostęp do danych, o których mowa w § 22 Umowy.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić mycie każdego pojemnika w czasie nie krótszym niż
8 sekund, czas mycia pojemników musi być możliwy do weryfikacji przez Zamawiającego
poprzez generowanie informacji dotyczącej czasu mycia pojemnika na wizualizacji na mapie
Opola w systemie GPS oraz w raporcie dostępnym w systemie GPS o którym mowa w § 22
Umowy.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić mycie pojemnika pod ciśnieniem nie mniejszym niż
100 Barów, ciśnienie mycia pojemnika musi być możliwe do weryfikacji przez Zamawiającego
poprzez generowanie informacji dotyczącej ciśnienia mycia pojemnika na wizualizacji na
mapie Opola w systemie GPS oraz w raporcie dostępnym w systemie GPS o którym mowa w
§22 Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji związanych
z nienależytym świadczeniem usługi mycia i dezynfekcji pojemników obowiązany jest do
złożenia Zamawiającemu wyjaśnień pozwalających na ocenę złożonych reklamacji.
Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych przez Zamawiającego reklamacji
obowiązany jest wskazać w jakim terminie podejmie czynności w celu usunięcia powstałych
niezgodności. Podany termin wykonania czynności w celu usunięcia niezgodności nie może
być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wykonawca w wyjaśnieniach wskazuje ponadto
osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją tych czynności w podanym przez Wykonawcę
terminie.
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić na wezwanie Zamawiającego mycie pojemnika,
którego czynność mycia została zareklamowana, w terminie i w sposób uzgodniony
z Zamawiającym. W przypadku pojemników bardzo zabrudzonych, których umycie na
pojeździe myjącym nie jest wystarczające, Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia
pojemnika na bazę w celu doczyszczenia go przez myjkę stacjonarną, ręczną, z użyciem
bardziej skutecznych środków i dodatkowego czasu na ich działanie. W takim przypadku
należy wykonać dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonanie usługi mycia
powtórnego, na której mają być widoczne: wnętrze umytego pojemnika, klapa pojemnika
oraz strona zewnętrzna pojemnika z numerem identyfikacyjnym, który pozwoli
jednoznacznie przyporządkować pojemnik do adresu nieruchomości. Zdjęcia mogą zostać
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 14 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
zastąpione oświadczeniem właściciela, zarządcy lub użytkownika
potwierdzającym wykonanie usługi mycia pojemnika na nieruchomości.
nieruchomości
15. Wykonawca obowiązany jest potwierdzać wykonanie czynności mycia pojemników do godz.
10 każdego dnia za dzień poprzedni, w którym odbywało się mycie pojemników za pomocą
wydruku z raportu mycia z systemu GPS, o którym mowa §22 ust. 1 pkt 3 Umowy
zapisanego w pliku o formacie xls/xlsx i przekazanego na wskazany przez Zamawiającego
adres email, do 7 dni od daty podpisania umowy wraz z podziałem na mycie zgodne z
harmonogramem i mycie interwencyjne na skutek uznanej reklamacji.
16. W przypadku niewykonania usługi mycia po wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do
prawidłowego umycia pojemników Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia wykonania
tych czynności podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar
umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 31 Umowy.
Rozdział 4
Odbiór odpadów z nieruchomości
§13
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca nie może mieszać w jednym pojeździe i przewozić jednym transportem odpadów
komunalnych objętych niniejszą Umową z innymi odpadami zbieranymi poza niniejszą
Umową.
2. Wykonawca obowiązany jest na koniec każdego dnia, w którym był wykonywany odbiór
odpadów przekazać odebrane odpady do właściwej instalacji.
§14
Odbiór odpadów z pojemników
1. Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów objętych niniejszą Umową z
rozmieszczonych przez właściciela nieruchomości pojemników, w tym z pojemników
podziemnych, kontenerów i prasokontenerów oraz z pojemników ustawionych na terenie
nieruchomości w tym z wiat śmietnikowych, wnęk ogrodzeniowych oraz komór zsypowych.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów
z wiat śmietnikowych i komór zsypowych zamkniętych na zamek dostosowany do systemu
jednego klucza uniwersalnego.
3. Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów udostępnionych w pojemnikach przez
właścicieli nieruchomości zgodnie z zapisami par. 7 Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Opola.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 15 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
4. Wykonawca obowiązany jest po wykonaniu odbioru odpadów odstawić pojemniki w miejsce
ich udostępnienia.
5. W przypadku niedostarczenia pojemników w terminach określonych Umową oraz od
momentu otrzymania Wykazu Zmian Bazy Wykonawca obowiązany jest do czasu dostarczenia
pojemników odbierać odpady w workach udostępnionych przez właściciela nieruchomości w
dniu wywozu odpadów.
6. Wykonawca obowiązany jest do uprzątnięcia odpadów, które zostały rozsypane podczas
opróżniania pojemników oraz do usunięcia wylanych podczas opróżniania pojemnika cieczy
oraz usunięcia zabrudzeń z nawierzchni, które powstały w związku z odbiorem odpadów.
§15
Przeszkody związane z odbiorem odpadów
1. Wykonawca nie może zaprzestać odbioru odpadów z żadnej nieruchomości.
2. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o utrudnieniach związanych z
odbiorem odpadów lub nieprawidłowościach w gospodarce odpadami komunalnymi na
nieruchomościach. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości (ulica numer
nieruchomości) oraz opis utrudnienia lub nieprawidłowości. Zamawiający zweryfikuje
zgłoszenie i powiadomi Wykonawcę o swoim stanowisku w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia.
3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o dodatkowej ilości odpadów na
nieruchomościach, a szczególnie na nieruchomościach niezamieszkałych, które znajdują się
poza pojemnikiem, także w workach i zgłoszenie powinno zostać udokumentowane w formie
zdjęciowej. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości (ulica numer nieruchomości)
oraz szacunkową ilość odpadów znajdujących się poza pojemnikiem.
4. W przypadku nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej wyposażonej w pojemniki lecz nie
ujętej w Bazie Startowej lub Wykazie Zmian Bazy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach/kontenerach na tej nieruchomości oraz
powiadomienia Zamawiającego w terminie 48 godzin od odbioru odpadów, drogą
elektroniczną o adresach nieruchomości, z których odpady zostały odebrane, pomimo nie
ujęcia ich w Bazie Startowej lub Wykazie Zmian Bazy.
§16
Dodatkowy okresowy odbiór odpadów
1. Wykonawca w okresie od 1 września do 30 listopada obowiązany jest do odbierania liści
zgromadzonych w workach wystawionych obok pojemnika na odpady biodegradowalne na
nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,
w terminie przewidzianym dla odbioru tych odpadów.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 16 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć odebrane liście odrębnym środkiem transportu w
dniu odbioru tych liści do właściwej instalacji w taki sposób aby został im nadany kod odpadu
20 02 01.
3. W okresie Świąt Bożego Narodzenia z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca obowiązany
jest do odbioru nadmiaru odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach
udostępnionych obok pojemników w pierwszym przypadającym, po tych świętach terminie
wywozu danej frakcji odpadów komunalnych.
4. W zabudowie zamieszkałej w miesiącu styczniu i lutym każdego roku Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru naturalnych choinek z okresu Świąt Bożego Narodzenia
wystawionych obok pojemnika na odpady biodegradowalne w terminie ich odbioru.
Dodatkowo naturalne i sztuczne choinki z okresu Świat Bożego Narodzenia należy odbierać
jako odpady wielkogabarytowe.
§17
Harmonogram odbioru odpadów
1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ostateczną wersję harmonogramów
odbioru odpadów dla poszczególnych nieruchomości (jednorodzinnych, kilkurodzinnych,
wielorodzinnych, niezamieszkałych częstotliwość I , II, III i IV) w wersji elektronicznej oraz
w wersji papierowej do dnia 1 listopada każdego roku na przyszły rok kalendarzowy
dostosowaną do częstotliwości wywozu opisanych w obowiązujących uchwałach Rady Miasta
Opola na dzień świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych.
2. Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram odbioru odpadów zachowując
ciągłość obowiązującego harmonogramu wywozu w danym roku świadczenia usługi, w taki
sposób aby przerwa pomiędzy odbiorem na przełomie roku była nie dłuższa niż wynikająca z
częstotliwości odbioru odpadów przyjętej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na dzień
świadczenia usługi objętej niniejszą Umową.
3. Harmonogram odbioru odpadów powinien być sporządzony w sposób zapewniający
ograniczenie przejazdu pojazdów służących do świadczenia usługi, poprzez dostosowanie dat
odbioru do wszystkich rodzajów nieruchomości w obsługiwanym rejonie i powinien
zapewniać odbiór odpadów z wszystkich typów nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych w jednym dniu z danego rejonu.
4. Harmonogram odbioru odpadów powinien być jasny i zrozumiały dla właścicieli
nieruchomości, powinien zapewniać regularność oraz powtarzalność wykonywanej usługi,
powinien zawierać takie same ulice dla każdej częstotliwości odbioru odpadów
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 17 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
z nieruchomości niezamieszkałych, w taki sposób aby właściciele nieruchomości wiedzieli
kiedy wystawić pojemnik z poszczególną frakcją odpadów.
5. Harmonogramy odbioru odpadów powinny być spójne z harmonogramami mycia
pojemników oraz zawierać informację dla właścicieli nieruchomości poprzez oznaczenie
terminu mycia symbolem lub liczbą zapisaną w postaci indeksu górnego, w którym terminie
odbioru odpadów będzie wykonywane mycie pojemników.
6. Harmonogramy dla każdego rodzaju zabudowy i każdej częstotliwości odbioru odpadów
powinny być tak sporządzone aby każdy wydruk harmonogramu wraz z informacjami
dodatkowymi mieścił się na stronie nie większej niż A4 i obejmował okres całego roku
kalendarzowego i wszystkie rodzaje odbieranych odpadów.
7. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące
odbioru odpadów a w szczególności: nazwy ulic, a w przypadku występowania ulicy w kilku
harmonogramach także informację o numerach nieruchomości na danej ulicy przypisanych
do danego harmonogramu, daty odbioru odpadów, rodzaj odpadów przeznaczonych do
odbioru.
8. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać także następujące objaśnienia:
informację że pojemnik należy wystawić do godziny 6:00 w dniu odbioru, informację iż
mycie prowadzi się przy dodatnich zewnętrznych temperaturach, informację iż mycie
pojemnika może odbyć się w innych godzinach niż odbiór odpadów i z uwagi na to
pojemnik powinien być udostępniony przez cały dzień, numer sektora oraz inne dodatkowe
informacje wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest oznaczać
harmonogramy odbioru odpadów datą ich sporządzenia.
9. Wykonawca obowiązany jest do naniesienia ewentualnych zmian w harmonogramie odbioru
odpadów we wskazanym przez Zamawiającego zakresie w terminie 7 dni kalendarzowych od
przekazania uwag, a po ich uzupełnieniu lub w przypadku braku konieczności nanoszenia
zmian Zamawiający pisemnie zatwierdza harmonogram odbioru odpadów w terminie 14 dni
od dnia otrzymania harmonogramu.
10. Wykonawca obowiązany jest do dystrybucji (dostarczenia) harmonogramów odbioru
odpadów w budynkach jednorodzinnych i budynkach kilkurodzinnych dostarczając je
właścicielom nieruchomości np. do skrzynek pocztowych. W terminie do dnia 15 grudnia
każdego roku powinien zostać dostarczony harmonogram odbioru odpadów na przyszły rok
kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że harmonogram na rok 2019 musi obejmować okres całego
roku kalendarzowego.
11. Wykonawca obowiązany jest do ponownej dystrybucji harmonogramów odbioru odpadów
w przypadku ich zmiany, wyłącznie w lokalizacjach objętych zmianą. Poprawiony
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 18 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
harmonogram powinien być opatrzony datą sporządzenia oraz napisem „UWAGA ZMIANA
HARMONOGRAMU”.
§18
Trasa przejazdu pojazdów
1. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie pojazdy służące do wykonywania umowy
w urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu z trasy przejazdu pojazdów i jego zapis, w
taki sposób aby zakres rejestracji obejmował drogę oraz chodnik lub pobocze po obu
stronach drogi Wibracje pojazdu nie mogą wpływać na trwałość i jakość nagrywanego
obrazu.
2. Trasę przejazdu każdego pojazdu służącego do wykonywania umowy z nieruchomości w
Mieście Opolu, Wykonawca dokumentuje zapisując ją na karcie pamięci.
3. Nagrania video należy zapisywać w plikach o formacie zapisu AVI, w rozdzielczości nie
mniejszej niż 640x480.
4. Nagrany materiał video ma posiadać znacznik czasu i daty na nagranym materiale.
5. Zapis video z każdej kamery należy przechowywać nie krócej niż przez kolejnych 120 dni
roboczych po dacie nagrania.
6. Nagrany materiał Wykonawca może udostępnić wyłącznie Zamawiającemu na jego
każdorazowy wniosek w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wniosku.
7. Wnioski o udostępnienie materiału będą wysyłane Wykonawcy przez Zamawiającego drogą
elektroniczną lub faksem. W przypadku zmiany adresów strony poinformują się pisemnie,
zmiana ta nie będzie powodowała konieczności aneksowania Umowy.
8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu część nagrania trasy przejazdu
pojazdu do odbioru odpadów komunalnych, dotyczącą wybranej reklamacji. W przypadku nie
przekazania wymaganej części nagrania Zamawiającemu reklamacja może zostać uznana za
zasadną.
§19
Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów
1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania informacji o reklamacji, do złożenia w uzgodniony z Zamawiającym sposób
wyjaśnień dotyczących przyjmowanych przez Zamawiającego reklamacji związanych z
brakiem odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.
2. Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych reklamacji obowiązany jest wskazać
Zamawiającemu przyczyny braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w taki
sposób aby Zamawiający mógł w sposób pełny dokonać oceny złożonej reklamacji. Ponadto
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 19 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
w przypadku braku odbioru odpadów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obowiązany
jest on wskazać termin (nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia) reklamacji odbioru odpadów
oraz osoby odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi na reklamację.
3. W przypadku reklamacji niezasadnych tj. nie wykonania odbioru odpadów z przyczyn
leżących po stronie właściciela nieruchomości np. braku wystawienia pojemnika, Wykonawca
obowiązany jest w następnym przewidzianym w harmonogramie terminie do jednorazowego
odbioru nadmiaru odpadów zgromadzonych w workach.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostepnienia oprogramowania do obsługi
reklamacji z dostępem on-line.
§20
Sprawdzanie poprawności segregacji
1. Wykonawca w ramach czynności odbioru odpadów winien sprawdzić poprawność segregacji
odbieranych odpadów poprzez skontrolowanie czy w pojemniku znajduje się dedykowana
frakcja odpadów.
2. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę nieprawidłowej segregacji Wykonawca winien
traktować odpady niewłaściwie posegregowane jako zmieszane odpady komunalne.
Pojemnik z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami Wykonawca oznacza czerwoną
naklejką w kształcie trójkąta o rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm x 8 cm z napisem „ZŁA
SEGREGACJA”. Pojemnik oznaczony czerwoną naklejką Wykonawca opróżnia w najbliższym
terminie odbioru odpadów zmieszanych. Po opróżnieniu pojemnika Wykonawca odkleja
czerwoną naklejkę.
3. Wykonawca obowiązany jest przekazać informację Zamawiającemu o miejscach i adresach
punktów odbioru, z których odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na
niepoprawną segregację wraz z dokumentacją zdjęciową odpadów zgromadzonych w
pojemniku. Wykonawca obowiązany jest przekazać drogą elektroniczną - plik (zapisany
w formacie xls/xlsx lub jpg), z danymi przedstawiającymi wykaz adresów nieruchomości
z nieodebranymi odpadami, rodzajem odpadu – kolor pojemnika lub kod odpadu, ilością i
pojemnością pojemników, które nie zostały odebrane, krótkim opisem na czym polegała
nieprawidłowość w segregacji, numerem rejestracyjnym pojazdu odbierającego odpady
selektywnie zbierane.
4. Wykonawca winien przekazać informacje, o których mowa w ust.3 do godz. 9:00
następnego dnia po dniu, w którym Wykonawca oznaczył pojemnik czerwoną naklejką.
Zamawiający po podpisaniu Umowy na odbiór odpadów wskaże adresy e-mail, pod którymi
należy zgłaszać niepoprawną segregację.
5. Wymienione w raporcie adresy i miejsca na których wystąpiły przypadki nieprawidłowej
segregacji winny być zgodne z nazewnictwem ulic używanych w Bazie Startowej lub w
Wykazach Zmian Bazy przekazanymi przez Zamawiającego oraz w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych powinny posiadać nazwę przedsiębiorcy, który nieprawidłowo
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 20 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
posegregował odpady – jeżeli taka nazwa znajduje się w przekazanej przez Zamawiającego
Bazie Startowej lub w Wykazach Zmian Bazy. W przypadku nieruchomości zamieszkałych
kilkurodzinnych lub wielorodzinnych Wykonawca wskazując adres, na którym wystąpiła
nieprawidłowa segregacja obowiązany jest do wskazania nazwy punktu odbioru odpadów
wskazanego przez Zamawiającego w Bazie Startowej lub w Wykazach Zmian Bazy.
Rozdział 5 System GPS
§21
Wykonawca zapewnia wyposażenie wszystkich pojazdów (w tym pojazdu służącego
do mycia pojemników, pojazdu służącego do dostarczania pojemników na nieruchomości
oraz pojazdów służących do zastępczej obsługi np. podczas awarii pojazdu standardowo
świadczącego
usługę)
wykorzystywanych
do
realizacji
przedmiotu
zamówienia
w urządzenia monitorujące GPS umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej
pamięci, na trwałych nośnikach danych, informacji o czasie pracy pojazdu, aktualnej
lokalizacji i przebytej drogi pojazdów w czasie rzeczywistym, prędkości poruszania się
pojazdów z jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadunek odpadów,
wyładunek odpadów/ otwarcie odwłoka, mycie pojemnika) po zaistnieniu określonego
zdarzenia. Pamięć danych powinna być przechowywana na serwerze, w sposób
umożliwiający jej odczytanie minimum przez okres 180 dni, przy czym odczytanie danych
nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
§22
1. Wykonawca zapewnia dostęp Zamawiającemu przez cały okres świadczenia usługi do
WEB – owego systemu monitorowania pracy sprzętu (WEBSMPS) obejmującego:
1) bieżące śledzenie pozycji pojazdów świadczących usługę w tym również usługę mycia
pojemników;
2) Raport dotyczący zalogowań pojemników/ kontenerów – dostęp bezpośrednio
w systemie GPS oraz po wygenerowaniu raportu do pliku Excel. Raport musi zawierać
informacje: data odbioru odpadów lub/i data mycia pojemników, czas odbioru
z rozróżnieniem na rozpoczęcie odbioru/ zakończenie odbioru, pojazd odbierający –
numer rejestracyjny oraz numer boczny pojazdu, numer pojemnika, pojemność
pojemnika, numer TAG z chipa zamontowanego na pojemniku, dokładny adres
nieruchomości – ulica numer nieruchomości /nr lokalu, współrzędne geograficzne,
kod odpadu;
3) Raport mycia pojemników – zawiera bezpośredni dostęp w systemie GPS oraz po
wygenerowaniu raportu do pliku Excel. Raport zawiera informację: data odbioru
odpadów lub/i data mycia pojemników, czas odbioru z rozróżnieniem na rozpoczęcie
odbioru/ zakończenie odbioru, czas mycia pojemnika (informacja o uruchomieniu
dyszy myjącej) – czas rozpoczęcia mycia /czas zakończenia mycia pojemnika, ciśnienie
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 21 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
mycia, pojazd odbierający/ myjący – numer rejestracyjny oraz numer boczny
pojazdu, numer pojemnika, pojemność pojemnika, numer TAG z chipa
zamontowanego na pojemniku, dokładny adres nieruchomości – ulica numer
nieruchomości /nr lokalu, rodzaj nieruchomości, współrzędne geograficzne
pojemnika, kod odpadu na który przeznaczony jest pojemnik;
4) Raport wyładunku odpadów/ otwarcia odwłoka opróżnienia pojazdu z odpadów,
raport powinien zawierać informacje o miejscu, w którym pojazd odbierający dokonał
rozładunku odpadów, współrzędne geograficzne miejsca rozładunku ;
5) System GPS powinien umożliwić wizualizację powyższych raportów (załadunek
odpadów, zestawienia miejsc wyładunku odpadów, mycie pojemnika) na cyfrowej
mapie Opola. Wizualizacja obejmować ma jednocześnie cały wygenerowany raport;
6) Raport ewidencji pojemników, który powinien zawierać informacje dotyczące całej
bazy pojemników, które są ustawione na terenie miasta Opola w ramach Umowy
oraz następujące dane: numer pojemnika, pojemność pojemnika, numer TAG z chipa
zamontowanego na pojemniku, dokładny adres nieruchomości – ulica numer
nieruchomości /nr lokalu, kod odpadu na który przeznaczony jest pojemnik;
7) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu służącego do realizacji
zamówienia na cyfrowej mapie Opola, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne
określenie miejsca (adresu) wykonywania prac (załadowanie odpadów, wyładowanie
odpadów/otwarcie odwłoka, mycie pojemnika);
8) odtwarzanie i analizę „historii” – informacji o których mowa w pkt 1-6, pracy sprzętu
z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych
odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu;
9) Wykonawca utworzy dostęp do WEBSMPS dla 10 użytkowników wskazanych przez
Zamawiającego. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów
z tytułu eksploatacji ww. systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres
eksploatacji tego systemu;
10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku którejkolwiek informacji
w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 6 każdorazowo Zamawiający
wzywa Wykonawcę do uzupełnienia tych danych w terminie 7 dni kalendarzowych.
§23
1. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia kilku osób wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie obsługi programu GPS oraz z obsługi systemu służącego do obsługi
Transponderów. Szkolenie winno być przeprowadzone przez Wykonawcę do dnia
15.12.2016r.
2. Wykonawca obowiązany jest do przekazania najpóźniej do dnia 15.12.2016r.
Zamawiającemu 10 loginów oraz haseł do obsługi systemów GPS oraz obsługi systemów
Transponderów (chipów).
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 22 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
Rozdział 6 Inne obowiązki
§24
1.
2.
3.
4.
5.
Poziomy recyklingu i odzysku oraz Raport Recyklingu i Odzysku
Wykonawca obowiązany jest do osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. wydanym na podstawie art. 3b
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U z 2016 r. poz. 250), w zakresie zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych
frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło
w każdym kwartale wykonywania Umowy w sektorze …….
Wykonawca obowiązany jest do wypełniania Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO), za każdy
miesiąc wykonywania usługi oraz do jego dostarczenia Zamawiającemu wraz z informacją
o której mowa w ust. 3 do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Raport winien
zawierać między innymi: ilość odpadów magazynowanych oraz ilość wytworzonych odpadów
m.in. o kodach 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12 frakcja nad sitowa, 19 12 12 frakcja podsitowa
i innych kodów odpadów wskazanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Wykonawca obowiązany jest przedkładając Raport Recyklingu i Odzysku (RRO) dołączyć do
niego informację, o wadze selektywnie odebranych odpadów z Miasta Opola, z sortowni do
której odpady zostały dostarczone. Informacja ta stanowi integralną cześć Raportu Recyklingu
i Odzysku (RRO) i powinna zawierać w szczególności: datę i godzinę przyjazdu samochodu
z odpadem, numer rejestracyjny pojazdu, kod odpadu, masę odpadu.
Opisany w ust 1 Raport Recyklingu i Odzysku (RRO) może być uzupełniany o dodatkowe
informacje niezbędne Zamawiającemu np. do obliczenia poziomów recyklingu i odzysku.
Uzupełnienie Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO) o dodatkowe dane Zamawiający zgłasza
Wykonawcy pisemnie. Zmiana Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO) nie powoduje
konieczności aneksowania niniejszej Umowy.
Do raportów recyklingu i odzysku odpadów (RRO) za miesiąc marzec, czerwiec, wrzesień
i grudzień należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających
przekazanie odpadów selektywnie zebranych za poszczególne kwartały do recyklingu
w ilościach nie mniejszych niż wskazane w RRO wraz z obowiązkiem zapisu w dokumentach,
że odpady pochodzą z terenu miasta Opola.
§25
Pojazdy
1. Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni przed
rozpoczęciem realizacji Umowy w zakresie odbioru odpadów, listy pojazdów odbierających
odpady zgodnie z niniejszą Umową, do których przekazano dostęp GPS z numerami
rejestracyjnymi. Podana lista pojazdów odbierających odpady powinna być zapisana
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 23 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2.
3.
4.
5.
w formacie xls/xlsx oraz zawierać informacje które pojazdy prowadzą odbiór selektywnej
zbiórki odpadów.
Wykonawca obowiązany jest do przekazania do RIPOK w terminie 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji Umowy w zakresie odbioru odpadów, listy pojazdów odbierających odpady w
ramach niniejszej Umowy wraz z numerem rejestracyjnym oraz z podaniem sektora, z którego
odpady będą odbierane. Podana lista pojazdów odbierających odpady powinna być zapisana
w formacie xls/xlsx.
W przypadku zmiany listy pojazdów, o której mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca obowiązany
jest do aktualizacji listy pojazdów najpóźniej na dzień przed dostarczeniem odpadów do
właściwej instalacji. W przypadku awarii pojazdu odbierającego odpady Wykonawca
obowiązany jest zawiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego oraz instalację do której
kierowane są odpady z tego pojazdu o zamianie pojazdu odbierającego odpady.
Zamawiający, w przypadku stwierdzenia dostarczenia odebranych odpadów samochodem, do
którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS i Wykonawca nie udokumentował
źródła pochodzenia tych odpadów to Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności
pomniejszenia ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego o koszt zagospodarowania tych
odpadów w kolejnym miesiącu za miesiąc, w którym stwierdzono przypadek dostarczenia
odebranych odpadów samochodem, do którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu
GPS. Wyliczenie kosztu zagospodarowania odpadów o jaki Wykonawca zobowiązany będzie
pomniejszyć wynagrodzenie Zamawiający wyliczy jako iloczyn ilości odpadów dostarczonych
na instalację samochodem do którego nie miał dostępu pomnożone przez stawkę opłaty za
Mg danego rodzaju odpadów obowiązującą na instalacji w dniu przyjęcia tych odpadów.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić odbiór odpadów pojazdem czytelnie oznakowanym
w widocznym miejscu: nazwą oraz danymi adresowymi przedsiębiorcy odbierającego odpady,
numerem jego telefonu oraz rodzajem selektywnie odbieranych odpadów.
§26
Inne postanowienia
1. W przypadku konieczności dostarczenia odpadów do instalacji zastępczej Wykonawca
obowiązany jest zawiadomić telefonicznie właściwą instalację oraz zgłosić Zamawiającemu
pisemnie dostarczenie odpadów do instalacji zastępczej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych o czym stanowi w sposób szczegółowy § 4 ust. 14, 15, 16 Umowy. W
przypadku pozyskania danych, Wykonawca nie może wykorzystywać ich w żadnym innym celu
niż do realizacji Umowy.
3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola lub inne
zezwolenia tracą moc obowiązującą Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 24 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów na wezwanie Zamawiającego
w terminie 2 dni od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy bez wynagrodzenia
za okres świadczenia usługi bez wymaganych wpisów do rejestrów lub zezwoleń.
4. Wykonawca zapewnia, iż realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w żaden sposób
nie narusza praw osób trzecich.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie sektora …… co najmniej
jednego pikniku ekologicznego w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku
obowiązywania umowy w sobotę lub niedzielę, po uzyskaniu wszystkich wymaganych
zezwoleń. Piknik powinien trwać minimum 6 godzin i dotyczyć tematu segregacji odpadów
oraz zawierać treści edukacyjno-informacyjne przedstawione w interaktywny sposób np.
poprzez konkursy, quizy itp. Piknik powinien być adresowany do wszystkich grup wiekowych
mieszkańców miasta Opola.
§27
Ubezpieczenie
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie
umowy ubezpieczenia.
2. Najpóźniej z dniem podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umowy
ubezpieczenia (lub polisy) obowiązującej przez cały okres realizacji Umowy począwszy od dnia
jej podpisania. Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na
wymaganą kwotę przez cały okres realizacji Umowy oraz przedkładania kopii aneksów bądź
nowych umów (polis) w terminie 2 dni od ich zawarcia.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: pojemniki, urządzenia, mienie ruchome związane
z prowadzeniem usług Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich
powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych, z minimalną sumą ubezpieczenia 1.000.000 zł od jednego i wszystkich
zdarzeń.
4. Koszty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
Rozdział 7 Wynagrodzenie
§28
1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania zakresu
umowy w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty ………........... zł brutto
(w tym za rok 2017 wyniesie …….. zł brutto, za rok 2018 rok wyniesie ……. zł brutto, za rok
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 25 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2019 rok wyniesie ……. zł brutto) w kwocie tej mieści się cena netto oraz podatek VAT, przy
czym elementy ww. wynagradzania Wykonawcy za realizację umowy są następujące:
1) Strony ustalają oddzielne wynagrodzenie ryczałtowe należne za jeden miesiąc
świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości ………………… zł
brutto. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy
kwoty brutto ……………… zł ( w tym: za rok 2017 wyniesie …….. zł brutto, za rok 2018 rok
wyniesie ……. zł brutto, za rok 2019 rok wyniesie ……. zł brutto);
2) Strony ustalają oddzielne wynagrodzenie ryczałtowe za wyposażenie nieruchomości w
pojemniki na odpady komunalne, rotację pojemników i zabranie pojemników w całym
okresie obowiązywania umowy, które nie przekroczy kwoty brutto ……………… zł ( w tym
za rok 2017 nie przekroczy kwoty …….. zł brutto, za rok 2018 rok nie przekroczy kwoty
……. zł brutto, za rok 2019 rok nie przekroczy kwoty ……. zł brutto).
3) Strony ustalają oddzielne wynagrodzenie za przygotowanie i dystrybucję
harmonogramów odbioru odpadów, tj. za wykonanie obowiązku, o którym mowa w §17
Umowy, wynagrodzenia ryczałtowe za przygotowanie i dystrybucję harmonogramów na
poszczególne lata obowiązywania umowy wynosi: za rok 2017 . . . zł brutto, za rok 2018
…. zł brutto, za rok 2019 . . . zł brutto. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z
tytułu przygotowania i dystrybucji harmonogramów odbioru odpadów w całym okresie
obowiązywania umowy nie przekroczy, zgodnie z ofertą Wykonawcy kwoty brutto
……………… zł;
4) Strony ustalają oddzielne wynagrodzenie za mycie pojemników. Wysokość
wynagrodzenia za mycie pojemników obliczana będzie jako iloczyn ryczałtowej stawki za
umycie 1 pojemnika w wysokości, zgodnie z ofertą Wykonawcy ………………….zł brutto
oraz ilości faktycznie umytych pojemników. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z
tytułu mycia pojemników w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty
brutto ……………… zł, ( w tym : za rok 2017 nie przekroczy …….. zł brutto, za rok 2018 rok
nie przekroczy ……. zł brutto, za rok 2019 rok nie przekroczy ……. zł brutto).
5) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru
wykonania usługi w danym miesiącu zawierający informacje o dostarczeniu Raportu
Recyklingu i Odzysku z informacją o wadze selektywnie zebranych odpadów, zgodnie z
§24 ust. 2, 3 Umowy.
6) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru
wykonania usługi w danym miesiącu
7) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 płatne będzie w trzech ratach,
każda po wykonaniu obowiązku w zakresie przygotowania i dystrybucji harmonogramów
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 26 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2.
3.
4.
5.
odbioru odpadów, o którym mowa w §17 Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany
protokół odbioru wykonania usługi przygotowania i dystrybucji harmonogramów
odbioru odpadów zawierający oświadczenie Wykonawcy, że dostarczył on
harmonogramy do każdej nieruchomości.
8) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru
wykonania usługi mycia pojemników w danym miesiącu zawierający wykaz
nieruchomości, na których dokonano mycia pojemników wraz z podaniem rodzaju,
pojemności i liczby umytych pojemników w danym miesiącu, zgodnie z §12 Umowy.
9) Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1-4 płatne będzie przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 28 dni od
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załącznikami, o których mowa w
pkt. 5,6,7,8,9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Kwoty brutto wynagrodzenia wymienione w ust. 1 mieszczą cenę netto oraz podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także
w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia
odsetek za ten okres.
Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub
związaną z niniejszą umową od każdej płatności, również niewymagalnej, należnej
wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub
dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy,
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego
w §2 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wnikających z niniejszej umowy.
Umowa obowiązuje do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Miasta Opola na lata
2017, 2018, 2019, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§29
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny
brutto przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w 100% wniesionego
zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia rozliczenia przez Zamawiającego za należycie
wykonaną Umowę.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 27 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
Rozdział 9 Kary umowne
§30
Kary umowne dotyczące dostarczania i odbierania pojemników
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki przekazania Zamawiającemu harmonogramu
wyposażenia nieruchomości w pojemniki zgodnie z § 9 ust.1 pkt. 1 Umowy;
2) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu
harmonogramu odbioru pojemników z nieruchomości zgodnie z § 9 ust.1 pkt. 2
3) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu braków w harmonogramie
zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy oraz w wysokości 20zł za każde stwierdzenie
nieprawidłowości lub braku danych w ostatecznej wersji harmonogramu;
4) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu informacji o
których mowa w § 11 ust. 4
5) w wysokości 200 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki/kontenery zgodnie z Bazą Startową. Kara
będzie naliczana jako miesięczna suma liczby pojemników nieruchomości z Bazy
Startowej pomnożona przez wysokość kary
6) w wysokości 50zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki z Wykazu Zmian Bazy. Kara będzie naliczana
jako miesięczna suma liczby pojemników na nieruchomości z Wykazu Zmian Bazy
pomnożona przez wysokość kary;
7) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieodebrania pojemnika/kontenera
z nieruchomości niezamieszkałej w terminie określnym w §8 ust. 1 pkt 5;
8) w wysokości 50 zł za każdy przypadek odbioru pojemników niezgodnie z przekazanym
Zamawiającemu harmonogramem odbioru pojemników, o którym mowa w §9 ust. 1
pkt2;
9) w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek nie wykonania obowiązku
związanego z wyposażeniem pojemnika w Transpondery (chipy) po upływie terminu na
jego uzupełnienie zgodnie z w §6 ust.3 ;
10) w wysokości 20 zł za każdy przypadek braku oznakowania pojemnika zgodnie §6 ust. 1
pkt. 2,3,4,5.
11) W wysokości 20zł za każdy ujawniony przypadek nie wykonania obowiązku
związanego z naprawą lub wymianą pojemników określonego w §8 ust.2,3.
§31
Kary umowne dotyczące mycia pojemników
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 28 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
1) w wysokości 100zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania usługi mycia
pojemnika zgodnie z harmonogramem mycia o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3;
2) w wysokości 50 zł za każdy ujawniony przypadek niewłaściwie umytego pojemnika,
który po myciu nie spełnia kryteriów określonych w § 12 ust. 3 i 5 Umowy oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nienależytego umycia pojemnika po
wezwaniu przez Zamawiającego o którym mowa w § 12 ust. 14;
4) w wysokości 20 zł za każdy ujawniony przypadek braku dezynfekcji pojemnika o
której mowa w § 12 ust. 4;
5) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu informacji dotyczącej ilości
umytych pojemników i zużytych środków czystości, o których mowa w § 12 ust. 6.
§32
Kary umowne za odbiór odpadów z nieruchomości
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) 1000 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania na pojeździe odpadów komunalnych
odebranych z terenu Miasta Opola z sektora ……. z odpadami komunalnymi z innych
sektorów z terenu miasta Opola jak i z odpadami spoza terenu miasta Opola;
2) W wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania odpadów komunalnych
odebranych w ramach Umowy z odpadami, których odbiór nie jest objęty niniejszą
umową;
3) W wysokości 300 zł za każdy ujawniony przypadek niezgłoszenia odbioru odpadów
z nieruchomości nieujętej w Bazie Startowej lub Wykazie Zmian Bazy zgodnie z § 15
ust.2, kara będzie naliczana jako suma ujawnionych przypadków pomnożona przez
wysokość kary;
4) W wysokości 300 zł za każdy ujawniony przypadek braku przekazania informacji o
dodatkowej ilości odpadów, które znajdują się poza pojemnikiem na nieruchomościach
niezamieszkałych, o której mowa z § 15 ust.3, kara będzie naliczana jako suma
ujawnionych przypadków pomnożona przez wysokość kary;
5) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nie odebrania odpadów z nieruchomości na
której pojemniki z odpadami zostały rozmieszczone zgodnie z zapisami regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Mieście Opolu lub w rozumieniu Uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów. Kara będzie naliczana miesięcznie jako suma
liczby pojemników, z których nie zostały odebrane odpady komunalne zgodnie z
harmonogramem, pomnożona przez wysokość ww. kary;
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 29 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
6) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu
harmonogramu odbioru odpadów zgodnie z § 17 ust. 1 Umowy;
7) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w naniesieniu zmian w harmonogramie
odbioru odpadów wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z § 17 ust. 9 Umowy;
8) w wysokości 2000 zł za każdy przypadek przekazania odpadów do instalacji innej niż
wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
9) w wysokości 100 zł za każde nieuporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi lub wylanymi z pojemników i pojazdów
w trakcie opróżniania pojemników o których mowa w §14 ust. 6.
§33
Kary umowne dotyczące systemu GPS
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) 100 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 8.00 do 22.00,
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu
odbierającego odpady/ myjącego pojemniki lub system obsługi Transponderów
(chipów) nie działał lub w którym niemożliwe było bieżące kontrolowanie przez
Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z
odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające łącznie w danym dniu co
najmniej 2 godziny;
2) W wysokości 50 zł za każdy dzień, w którym nie możliwe było korzystanie przez
Zamawiającego z funkcji systemu umożliwiającej kontrolę pracy sprzętu zgodnie
z wytycznymi zawartymi w § 21 i 22 Umowy;
3) W wysokości 50zł za każdy przypadek, braku danych w systemie GPS lub
w wygenerowanym raporcie z GPS o: dacie odbioru odpadów lub/i dacie mycia
pojemników (w przypadku wykonywania usługi mycia pojemników) lub czasie odbioru
z rozróżnieniem na rozpoczęcie odbioru/zakończenie odbioru lub czasie mycia
pojemnika lub informacja o uruchomieniu dyszy myjącej lub – czas rozpoczęcia mycia
/czas zakończenia mycia pojemnika lub ciśnieniu mycia lub danych dotyczących pojazdu
odbierającego odpady/ pojazdu myjącego pojemniki – numer rejestracyjny oraz numer
boczny pojazdu lub numer pojemnika lub pojemność pojemnika lub numer TAG z chipa
zamontowanego na pojemniku lub dokładnego adresu nieruchomości – ulica numer
nieruchomości /nr lokalu, rodzaj nieruchomości, kod odpadu, po upływie terminu o
którym mowa w §22 ust. 1 pkt. 10;
4) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu loginów i haseł do sytemu
obsługi GPS i Transponderów (chipów) zgodnie z § 23.
§34
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 30 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
Kary umowne dotyczące obowiązków stron oraz innych obowiązków
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu informacji, o której mowa w § 4
ust 2 niniejszej Umowy. Kara będzie naliczana za każdy dzień uchybienia terminowi
wskazanemu przez Zamawiającego we wniosku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
5000 zł za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku w każdym kwartale
wykonywania Umowy (w sektorze …………) koniecznych do osiągnięcia przez okres
świadczenia niniejszej Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29
maja 2012r. wydanym na podstawie art. 3b ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kara może być nałożona po okresie
obowiązywania niniejszej Umowy, za okres świadczenia usługi objętej niniejszą Umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu lub do
RIPOK listy pojazdów odbierających odpady, o której mowa w § 25 ust. 1,2 Umowy;
2) w wysokości 200 zł za każdy przypadek stwierdzenia odbioru odpadów pojazdem
którego system GPS jest niedostępny dla Zamawiającego.
3) W wysokości 50zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu informacji
o którym mowa w § 18 ust.7 Umowy;
4. W wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 28 ust.1 Umowy, w przypadku
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym
postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od
Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto należnego od momentu wygaśnięcia Umowy do końca jej pierwotnego
obowiązywania. Kara ta nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi na podstawie
przepisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności wchodzących w zakres
przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar będzie miał prawo
zlecenia prac objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów
poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wywiązanie się przez
Wykonawcę z zakresu objętego Umową będzie potwierdzone protokołem sporządzonym
przez Zamawiającego.
9. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający
naliczy kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, które
potrąci z faktury Wykonawcy.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 31 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 300 zł za każdy przypadek niezłożenia do dnia 10 każdego miesiąca w okresie
obowiązywania umowy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników
skierowanych do realizacji niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 1000 zł za stwierdzony przypadek mniejszej ilości osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę niż liczba osób zadeklarowana w ofercie SIWZ i wskazana w §4 ust.
20 Umowy w każdym miesiącu. Kara będzie obliczana jako iloczyn kwoty 1000zł i ilości
brakujących osób w danym miesiącu. Za osobę, która, może zostać uznana jako zatrudniona
na umowę o pracę w danym miesiącu kwalifikuje się osobę, która przepracowała ponad
połowę dni roboczych w miesiącu.
§35
1. Łączna kwota naliczonych kar z tytułu określonego w §30 za wyjątkiem pkt 1, 2, 3, 4, §31, §32
za wyjątkiem pkt 5, 6 oraz §33 za wyjątkiem pkt. 4 Umowy, w danym miesiącu nie może
przekroczyć pełnego miesięcznego wynagrodzenia za dany miesiąc;
2. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 30, 31, 32, 33, 34 Umowy nie
może przekroczyć 25 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §28 ust.1
Umowy.
Rozdział 10 Cesja
§36
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu Umowy na osoby
trzecie, z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację przedmiotu
zamówienia. Wysokość cesji nie może obejmować prac w podwykonawstwie.
Rozdział 11 Zmiana Umowy
§37
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 28 ust. 1 Umowy dopuszczalna jest
w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia,
pod warunkiem wystąpienia okoliczności, które powodują, że wykonanie przedmiotu
zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane
z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie kwoty wynagrodzenia, zakresu obowiązków
Wykonawcy, terminów realizowania obowiązków wynikających z Umowy lub sposobu
spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów
w przypadku:
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 32 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
1) podjęcia przez Radę Miasta Opola uchwały o usługach dodatkowych o których
mowa w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;
2) konieczności podjęcia czynności warunkujących należyte wykonanie Umowy;
3) konieczności odbioru odpadów z pojemników podziemnych, o których mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w liczbie przekraczającej 2 zestawy;
4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób
spełnienia świadczenia;
5) w przypadku zmiany granic Miasta Opola lub granic sektora.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa związanych z realizacją Umowy;
2) zmiana lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez
organy administracji publicznej w tym również Radę Miasta Opola, związanych
z realizacją Umowy;
3) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania
Umowy.
4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
1)
zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2)
zmianie osób reprezentujących;
3)
złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
4)
ogłoszeniu upadłości;
5)
ogłoszeniu likwidacji;
6)
zawieszenia działalności;
7)
wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
6. W przypadku, gdy postanowienia Umowy zawierają uprawnienie do zmiany Umowy w
oparciu o decyzję Zamawiającego a Wykonawca odmówi podpisania aneksu do Umowy
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bądź jej wypowiedzenia przy
zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§38
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w par. 28 ust. 1 może
ulec zmianie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 33 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
na zasadach i w sposób określony w ust. 2 do ust. 14 o ile Wykonawca wykaże, że zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania umowy przedstawi szczegółową
kalkulację cen jednostkowych wynagrodzenia o którym mowa w par. 28 ust.1 pkt. 1, 2, 3,
4 z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników świadczących usługi w ramach
niniejszej umowy wraz z określeniem części etatu, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu umowy;
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników świadczących usługi wraz z kwotami
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
części etatu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w
całym okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie może ulec jedynie zmianie w przypadku zmiany elementów
cenotwórczych określonych w ust. 1. Kwota wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie o
różnicę jaka powstanie pomiędzy tymi składnikami cenotwórczymi przyjętymi przez
Wykonawcę do wyliczenia kwoty za usługę w dniu podpisania umowy, a zmienionymi
składnikami cenotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 należnego Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wartość netto wynagrodzenia nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w
ust. 1 pkt. 2 i 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi w ramach
niniejszej umowy do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 34 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy.
9. W celu zawarcia aneksu w związku ze zmianami, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron
może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w
szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu
umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu umowy – w
przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 3.
11. W przypadku zmian, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w
tym pisemnego zestawienie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10.
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 35 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
12. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9
strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
13. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić w wnioskiem, o którym mowa w ust.
9. W takim przypadku przepisy ust. 10-12 oraz 14 stosuje się odpowiednio.
14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Rozdział 12 Odstąpienie od Umowy
§39
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia Umowy.
2. Istotne naruszenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności będącej
przedmiotem Umowy;
2) utraty wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola lub nie wykonywanie
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawca przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa;
4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy;
5) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiającego;
6) przerwania wykonywania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 6 dni.
7) nie podpisania przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych, o
której mowa w §4 pkt. 13.
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 2
pkt e i f jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie będzie służyło
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części
Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek od momentu doręczenia.
6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w
zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w
zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed
odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 36 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia
doręczenia wezwania.
7. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia strony uprawnionej do dochodzenia kar umownych
z tego tytułu od strony zobowiązanej do ich ponoszenia.
Rozdział 13 Wypowiedzenie Umowy
§40
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w sytuacji gdy:
1)
Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w szczególności
w wypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia realizacji obowiązków
wynikających z umowy z opóźnieniem powyżej trzech dni w stosunku do
któregokolwiek z terminów określonych w Umowie, wypowiedzenie może nastąpić ze
skutkiem natychmiastowym;
2)
trzykrotnie naliczono Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z Umowy, wypowiedzenie następuje z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca;
3) wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, do
wypowiedzenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności, do wypowiedzenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
3. Wypowiedzenie Umowy nie pozbawia strony uprawnionej do dochodzenia kar umownych.
Rozdział 14 Porozumiewanie się Stron
§41
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub
z realizacji przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na numer Umowy i jej tytuł. Za datę
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich otrzymania
faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie,
postanowienia Umowy stanowią inaczej.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i Nazwisko: Urząd Miasta Opola
Adres:
Rynek-Ratusz, 45-015 Opole
Telefon:
77 45 11 801, 77 54 11 367
Fax:
77 54 11 367
e-mail:
[email protected]
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………….
Adres:
………………………………………………….
Telefon kom.:
………………………………………………….
Fax:
………………………………………………….
SOD: ITGK-O-KW………/2016
wynikające
otrzymania
pocztą lub
chyba że
Strona 37 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
e-mail:
………………………………………………….
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
Rozdział 15 Rozstrzyganie sporów
§42
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o ile ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie mediacje.
3. Strony ustalają, iż w przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu
powstałego na tle realizacji niniejszej Umowy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Rozdział 16
§43
1. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) oferta Wykonawcy.
2. Strony ustalają, iż w przypadku sprzeczności Umowy ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia pierwszeństwo mają zapisy Umowy, następnie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i kolejno oferta Wykonawcy.
3. Strony ustalają, iż w przypadku zmian przepisów mających wpływ na realizację niniejszej
Umowy lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie maja aktualne w
danej materii akty prawne.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
SOD: ITGK-O-KW………/2016
WYKONAWCA
Strona 38 z 39
Wzór umowy RB…….……………..
Umowa Nr ITGK-O………………..2016 na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze ….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe
Załącznik nr 1 do umowy Nr……………………
Data ……………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że
w miesiącu
………………………………… r. firma
……………………………………………………………… zatrudniała na podstawie
umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin …………… osób w ramach
wykonania przedmiotu umowy na odbiór odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, położonych w sektorze ……….. Miasta Opola oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji:
papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
szkło i odpady wielkogabarytowe.
…………………………
Podpis Wykonawcy
SOD: ITGK-O-KW………/2016
Strona 39 z 39
Download