PODSTAWY TRENINGU SŁUCHOWEGO

advertisement
TRENING SŁUCHOWY
PROTETYKA SŁUCHU
! 
PODSTAWY
TRENING SŁUCHOWY
rozwijanie sprawności upośledzonego analizatora
! 
sztuczne kierowanie rozwojem procesu centralnego
przetwarzania bodźców akustycznych w taki sposób,
posługiwania się sygnałem mowy
aby ten proces w ogóle mógł zachodzić
WYCHOWANIE SŁUCHOWE
TRENINGU SŁUCHOWEGO
! 
słuchowego w celu różnicowania, rozumienia i
! 
celem treningu jest polepszenie zdolności odbierania
mowy za pomocą słuchu, który jest niesprawny
stworzenie warunków dla rozwijania procesu
komunikatywnego poprzez trening:
- słuchowej orientacji przestrzennej
dr med. Michał Karlik
- koordynacji rytmicznej
- kształtowania zachowań społecznych (budzenie uwagi,
kierowanie uwagi, skupianie uwagi, reagowanie na bodźce
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dźwiękowe odbierane drogą słuchową)
TRENING SŁUCHOWY
! 
! 
TRENING SŁUCHOWY
Im głębszy jest stopień niedosłuchu, tym można się
Celem jest wykorzystanie posiadanych przez osobę z
niedosłuchem resztek słuchowych i rozwinięcie zdolności
słuchu.
rozróżniania dźwięków, a zwłaszcza dźwięków mowy na
EPIDEMIOLOGIA NIEDOSŁUCHU
drodze słuchowej.
Korzyści te są bardziej widoczne po dłuższym czasie ich
stosowania (systematyczność).
! 
! 
spodziewać mniejszych korzyści z zastosowanych protez
! 
WCZESNA INTERWENCJA
Rozróżnianie to umiejętność nabywana etapami:
1) uświadomienie sobie dźwięku
Wynikają one z nabierania wprawy przez narząd słuchu,
2) rozróżnianie dźwięków „z grubsza”
uaktywniony nowo dostarczonymi bodźcami akustycznymi.
3) rozróżnianie łatwych dźwięków mowy
4) rozróżnianie całości dźwięków („trudne warunki”)
EPIDEMIOLOGIA NIEDOSŁUCHU
! 
EPIDEMIOLOGIA NIEDOSŁUCHU
w krajach uprzemysłowionych rozwiniętych rodzi się jedno
! 
dziecko głuche na 1000 porodów
! 
na 1 mln mieszkańców:
a) 500-1000 wymaga leczenia otochirurgicznego
! 
niedosłuchów
EPIDEMIOLOGIA NIEDOSŁUCHU
1986, WHO, 42 mln ludzi z upośledzonym słuchem,
! 
w Polsce około 700 tys. (1,8%) z obustronnymi
z czego u 12 mln stwierdza się obustronną głuchotę lub
zaburzeniami słuchu, którzy wymagają protez słuchowych
głęboki niedosłuch
i rehabilitacji procesu komunikowania się z otoczeniem
1993, Hearing International, liczba osób z zaburzeniami
słuchu przekroczyła 50 mln
b) 3-5 tys. (0,3-0,5%) stosuje protezy słuchowe
c) 100-200 dzieci wymaga specjalnych szkół i zakładów
A. Pruszewicz, 2010
! 
w Europie, na 500 mln mieszkańców, 68 mln ma
umiarkowany niedosłuch czuciowo-nerwowy
A. Pruszewicz, 2010
A. Pruszewicz, 2010
! Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
! 
inicjatywa obywatelska
! 
WOŚP – główny organizator, logistyka, finanse
! 
! Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
! 
! 
516 ośrodków uczestniczących w programie
424 ośrodki neonatologiczne
Ministerstwo Zdrowia – zarządzenie o obowiązku badań słuchu
u każdego noworodka (14.12.2004)
Otoemisje akustyczne
I poziom
78 ośrodków laryngol.-audiol.
II poziom
14 ośrodki audiol.-rehabilit.
III poziom
serwer
NFZ – finansowanie poziomów I–III
! Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
! Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
! 
! 
w wywiadzie rodzinnym ustalono ubytek słuchu znacznego
! Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
! 
punkty w skali Apgar 0–3, ciężka żółtaczka, stężenie bilirubiny
rodziny
w surowicy krwi (< 342 µmol/l; < 20 mg%), zespoły, w skład
których wchodzą upośledzenia słuchu, wady wrodzone
u matki w czasie ciąży szczególnie między 2. a 5. mies.
dotyczące głowy, zapalenia mózgu i opon mózgowych, ciężkie
występowały choroby wywołane przez wirusy i bakterie,
urazy czaszki, leczenie preparatami ototoksycznymi, zapalenia
szczególnie różyczka, odra, świnka, półpasiec, cytomegalia,
ucha środkowego
leczenie lekami ototoksycznymi, znaczne krwawienia z dróg
rodnych, patologiczny poród
!  I poziom PPPBSuN
u dziecka – masa ciała urodzeniowa wynosiła poniżej 1500 g,
stopnia w młodym wieku u jednego z członków najbliższej
! 
!  Diagnostyka na II poziomie (23.05.2012)
u rodziców – podejrzenia niedosłuchu u dziecka
!  Dzieci z diagnozą słuch nieprawidłowy
na II poziomie PPPBSuN (23.05.2012)
Całkowita liczba dzieci wprowadzonych do bazy 2002-2012
188 458
3 536 645
Liczba dzieci zdiagnozowanych
10 280 dzieci z niedosłuchem zdiagnozowanych
w ramach II poziomu PPPBSuN
Norma-Norma i brak czynników ryzyka
3 222 810
(91,13%)
Norma-Norma i czynniki ryzyka
118 292
Nie Norma-Norma i brak czynników ryzyka
107 561
Nie Norma-Norma i czynniki ryzyka
16 173
Nie przeprowadzono badania
71 809
(3,34%)
(3,04%)
178 178
94,5%
Liczba dzieci – słuch prawidłowy
10 280
5,5%
Liczba dzieci z niedosłuchem
Dzieci z niedosłuchem zdiagnozowane
na II poziomie PPPBSuN
6,84%
(0,46%)
! 
3‰ populacji noworodków i niemowląt w Polsce
(2,03%)
Obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy powyżej 70 dB zanotowano u 1012 dzieci.
Stanowią one 0,3‰ populacji noworodków w Polsce.
!  120 mln urodzeń rocznie
!  strategie prewencji występowania niedosłuchu
– 798 000 – utrwalony obustronny niedosłuch
– PIERWSZORZĘDOWA
– 53 150 – utrwalony obustronny niedosłuch
zmniejszenie występowania czynników ryzyka
(w krajach rozwijających się)
– DRUGORZĘDOWA
skryning słuchowy
!  codziennie rodzi się 2118 dzieci z istotnym
!  > 90% dzieci urodzonych z niedosłuchem
obustronnym niedosłuchem
nie ma możliwości wczesnej interwencji
!  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
audiologicznej
– 10x wyższe w krajach rozwijających się
!  różyczka – rocznie 110 000 CRS
(Congenital Rubella Syndrome)
!  odra – szczepienie od 1968 r.
– w 2007 r. – 345 000 zgonów
– 25-30 mln dzieci rocznie choruje
!  EHDI
Early Hearing Detection and Intervention
!  u 43-54% dzieci z niedosłuchem stwierdza się
obecność czynników ryzyka
ABR
OAE
aparaty słuchowe
!  95% dzieci z niedosłuchem mają słyszących
rodziców
!  w badaniach przesiewowych
w 1995 r.:
ocena behawioralna
60% – nauka języka migowego
ocena postępu
w terapii audytywnowerbalnej
40% – nauka mowy
w 2005 r.:
15% – nauka języka migowego
rozważenie
kwalifikacji do CI
85% – nauka mowy
CI
skryning
1
Niektóre objawy uszkodzenia słuchu w wieku
noworodkowym i niemowlęcym
! 
2-4
6-9
Duże osiągnięcia w treningu słuchowym u dzieci z głębokim
Miesiąc życia
Zachowanie się dziecka
uszkodzeniem słuchu stały się możliwe dzięki
2 miesiąc
nie wykazuje reakcji na dźwięk grzechotki
w pobliżu głowy
rozpowszechnieniu urządzeń elektroakustycznych
3 miesiąc
nie poszukuje wzrokiem źródła dźwięku
5 miesiąc
nie wypowiada pierwszych sylab
8 miesiąc
nie przysłuchuje się rozmowie
9 miesiąc
nie naśladuje sylab wypowiadanych przez
matkę
10 miesiąc
nie rozumie najprostszych słów matki
> 12 miesięcy
nie mówi, nie rozumie prostych poleceń,
nie przysłuchuje się muzyce
ZASADY TRENINGU SŁUCHOWEGO
10-14
wzmacniających dźwięki.
! 
aparaty słuchowe
! 
pętle indukcyjne
! 
systemy FM
! 
U podstaw rehabilitacji dzieci z wadą słuchu leży wczesna
! 
! 
! 
! 
Czy dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu może i powinno
uczyć się mowy dźwięczno-artykulacyjnej, czy może lepiej
języka migowego?
! 
We wczesnym okresie (złoty okres rozwoju mowy) pod
Pierwsze miesiące i lata życia dziecka mają duże znaczenie dla
wpływem impulsów akustycznych/elektrycznych dochodzi
rozwoju mowy.
kształtowania się funkcjonalnych struktur ośrodkowej części
! 
! 
Nie dostarczenie sygnałów powoduje upośledzenie
rozwój dziecka.
! 
Przy wczesnym zaopatrzeniu dziecka w aparatu słuchowe, przy
zapewnieniu troskliwej opieki wychowawczej w środowisku
wytwarzania się połączeń neuronalnych.
Ta duża chłonność umysłu dziecka zmniejsza się już w wieku
Większość dzieci z głębokim niedosłuchem ma rodziców
słyszących, zatem w takim środowisku przebiega wczesny
narządu słuchu.
Pierwsze 4 lata życia, to okres, w którym dziecko słyszące
przyswaja sobie podstawowe słownictwo i reguły gramatyki.
! 
lat życia do przyswojenia dziecku podstaw mowy i języka.
interwencja, czyli wczesne zaprotezowanie dziecka aparatami
słuchowymi.
Wynika stąd możność i konieczność wykorzystania pierwszych
osób mówiących, znaczna część dzieci znacznie funkcjonować
szkolnym.
jako dzieci niedosłyszące, wykorzystując posiadanych słuch
i wspomagając się wzrokiem.
! 
Inna jest sytuacja, gdy rodzice dziecka z głębokim
! 
niedosłuchem sami nie słyszą lub porozumiewają się przy
użyciu języka migowego.
! 
! 
W pierwszych dniach od dopasowania aparatów słuchowych
foniatrzy, surdologopedzi, psycholodzy, surdopedagodzy,
protetycy słuchu)
mowę.
Aparaty słuchowe u dzieci dopasowuje się wyłącznie
! 
Ważna jest troskliwa opieka otoczenia, które musi dbać o
dostarczenie dziecku dostatecznej liczby interesujących
obustronnie.
pierwszym sposobem komunikowania się.
Konieczność zapewnienia systematycznego i bliskiego kontaktu
! 
obserwujemy reakcje behawioralne na dźwięki z otoczenia oraz
W tych warunkach (dla dziecka prawidłowo słyszącego lub dla
dziecka z upośledzeniem słuchu) język migowy będzie
! 
Dobór i dopasowywanie aparatów słuchowych u małych dzieci
– jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach (lekarze audiolodzy,
bodźców i wrażeń dźwiękowych, pozwalających mu na
! 
Po wstępnym dopasowaniu aparatów obserwacja zachowań
ćwiczenie umiejętności rozróżniania słuchowego.
słuchowych przez rodzinę, przez pracowników zespołu
z osobą mówiącą.
rehabilitacyjnego.
! 
Sposób prowadzenia zajęć zależy od stanu rozwojowego,
możliwości skupienia uwagi i zainteresowań dziecka.
! 
Przygotowanie rodziców (opiekunów) do prowadzenia
rehabilitacji słuchu w warunkach domowych.
! 
Dobór zajęć słuchowych zależy od dziecka, jego resztek słuchu,
! 
sytuacji w jakiej odbywają się zajęcia, od pomysłowości osoby
prowadzącej.
! 
! 
U małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym powinny
stanowić codzienny element zabawy:
– rozróżnianie słuchem dźwięków różnych instrumentów
! 
! 
wykorzystania posiadanego słuchu.
! 
! 
utrwaliła się w pamięci dziecka.
– wykonywanie czynności zabawowych na sygnał dźwiękowy
! 
Dziecko z zaprotezowanym narządem słuchu wymaga
Brak efektu najczęściej bywa spowodowany niedostateczną
systematycznością i cierpliwością otoczenia.
Przerobione ćwiczenia powinny być powtarzane (np. w
zmienionej formie) aby nabyta przez dziecko umiejętność
Jeśli dziecko posiada resztki słuchowe, to systematycznie
prowadzone zajęcia i ćwiczenia słuchowe doprowadzą co
Należy przerwać ćwiczenie, jeśli dziecko jest nim znużone czy
znudzone.
– rozróżnianie rytmu muzyki, zabawy rytmiczne
– rozróżnianie głosów zwierząt domowych (w połączeniu z
Temat ćwiczeń i sposób prowadzenia musi być dla dziecka
ciekawy i przyjemny.
Rzadziej może być następstwem zbyt głębokiego niedosłuchu
lub niedorozwoju umysłowego dziecka.
! 
W przypadkach niezadowalających efektów rehabilitacji słuchu
wyszukiwaniem odpowiednich zabawek czy obrazków)
systematycznego treningu słuchowego oraz okresowej oceny
należy rozważyć ZMIANĘ SPOSOBU ZAPROTEZOWANIA
– rozróżnianie innych dźwięków z otoczenia, głosów bliskich
postępów rehabilitacji.
(zmiana aparatów słuchowych, kwalifikacja do implantacji
osób
ślimakowej)
Postępowanie w zaburzeniach słuchu
Implanty zakotwiczone w kości – BAHA
Implanty zakotwiczone w kości – BAHA
implanty
stymulujące
zakończenia
nerwowe
pobudzenie
komórek
rzęsatych
(neural stimulation)
(hair cell stimulation)
CI
ABI
CI
EAS
hybrydy
BAHA
MEI
Direct
Ossicular
Chain
Cochlear
Fluid
Drivers
IMPLANT ŚLIMAKOWY
IMPLANT ŚLIMAKOWY
Program leczenia głuchoty
metodą wszczepów ślimakowych
etap diagnostyczno-kwalifikacyjny
etap chirurgiczny
etap rehabilitacyjny
Etap diagnostyczno-kwalifikacyjny
! 
Jako sukces postępowania pedoaudiologicznego i
surdologopedycznego w pierwszych 7 latach życia u dziecka
z wadą słuchu można określić taki stan jego rozwoju, który
umożliwia mu naukę w szkole masowej.
! 
Nauczyciel uczący dziecko z niedosłuchem, a zwłaszcza jego
wychowawca, powinien orientować się w specyfice sytuacji
dziecka z wadą słuchu, jego trudnościach i sposobach, jakimi
można takiemu dziecku dopomóc.
! 
Taryfa ulgowa – NIE. Zachęcić i maksymalnie zaktywizować
dziecko.
! 
Zaopatrywanie klas w systemy FM (bezprzewodowe
przekazanie głosu osoby mówiącej za pomocą fal radiowych
bezpośrednio do odbiornika i aparatu słuchowego dziecka)
Wpływ uszkodzenia słuchu na głos i mowę
! 
Praca z dzieckiem pod kątem rozwoju umiejętności słuchowych
! 
Dążenie do osiągnięcia samodzielności, swobody
(wychowanie, trening słuchowy), umiejętności porozumiewania
w porozumiewaniu się, prawidłowego rozwoju społeczno-
się (kompetencji językowej), nad ogólnym rozwojem
emocjonalnego.
intelektualnym i dojrzałością emocjonalno-społeczną.
! 
! 
U wszystkich dzieci z głuchotą lub niedosłuchem obserwuje się
zaburzenia artykulacji (dyslalia audiogenes). Upośledzenie
słuchu uniemożliwia korekcję własnych błędów.
! 
W zakresie samogłosek, lepiej wymawiane są samogłoski
niskoczęstotliwościowe: a, o, u.
Terapia dziecka w wadą słuchu to złożony, długotrwały, żmudny
proces wymagający współpracy wielu specjalistów (audiolog,
! 
Na skutek upośledzenia precyzyjnej motoryki języka
foniatra, otolaryngolog, psycholog, surdologopeda,
i upodabnia się do y, u do ü, oraz a, o, u do dźwięku zbliżonego
surdopedagog, protetyk słuchu, inżynier kliniczny), dziecka
do y.
i rodziców.
! 
Nadmierne napięcie układu mięśniowego języka sprawia, że
wszystkie samogłoski stają się dźwiękowo podobne do siebie,
mniej zróżnicowane aniżeli w warunkach prawidłowych.
Wpływ uszkodzenia słuchu na głos i mowę
! 
! 
R prawie zawsze zastępowane jest przez przez l.
Wpływ uszkodzenia słuchu na głos i mowę
! 
Lepiej wymawiane są spółgłoski zwarte, szczególnie wargowe
prozodycznych mowy (rytm, akcent, melodia).
p, b i przedniojęzykowo-zębowe t, d, ponieważ artykulacja ich
jest widoczna.
! 
! 
Przy małych ubytkach słuchu obserwuje się zwolnienie tempa
mowy i monotonię.
Bardzo często występuje ubezdźwięcznienie spółgłosek
dźwięcznych.
Czynnikiem dodatkowo pogarszającym mowę dzieci głuchych
i głęboko niedosłyszących jest zaburzenie elementów
! 
Przy średnich niedosłuchach pojawiają się zaburzenia rytmu,
nadmierne eksponowanie sylab akcentowanych, niewłaściwe
dla danego języka stosowanie akcentów.
! 
W głębokich niedosłuchach, na skutek zaburzeń akcentowania,
mowa, podobnie jak u dzieci całkowicie głuchych, jest
zniekształcona nie tylko artykulacyjnie, ale także w zakresie
wszystkich czynników muzycznych.
rehabilitacja
Rehabilitacja słuchu, głosu i mowy u dzieci z uszkodzonym
słuchem
! 
Uszkodzenie poznawczej funkcji analizatora słuchowego
Rehabilitacja słuchu, głosu i mowy u dzieci z uszkodzonym
słuchem
! 
uszkodzenia słuchu przed okresem rozwinięcia mowy.
porównywanie między sobą, przypominanie sobie poprzednich
doznań i zgromadzenie doświadczenia słuchowego, na bazie
! 
kontaktów z nimi, doprowadza do nierozwinięcia się zdolności
Celem rehabilitacji jest przystosowanie dziecka niesłyszącego
lokalizowania źródła dźwięku, jego identyfikacji, do
do życia w społeczeństwie ludzi słyszących, do samodzielnego
niepojawienia się uwagi słuchowej, niemożliwości rozróżniania
radzenia sobie w życiu codziennym, korzystania z różnych form
dźwięków w zakresie ich wysokości, natężenia i przebiegów
czasowych, a więc podstaw do rozwoju mowy biernej, potem
kształcenia, a w przyszłości do wykonywania pracy.
PERCEPCJA MOWY
! 
PERCEPCJA DŹWIĘKÓW to zdolność rozróżniania dźwięków
Rehabilitacja
! 
o różnym natężeniu, częstotliwości czy też barwie
! 
Percepcja dźwięków warunkuje percepcję mowy, czyli
rozumienie mowy.
! 
! 
samo zastosowanie tej techniki nie jest jednak warunkiem
wystarczającym do opanowania rozumienia mowy drogą
! 
percepcja musi być rozwijana w toku rehabilitacji, której
„wysokości” oraz „głośności” to częstotliwość i natężenie
podstawą jest wieloetapowy trening słuchowy, a raczej
dźwięku.
wychowanie słuchowe
Jeżeli drgania są złożone, to o wysokości dźwięku decyduje
najniższy ton składowy, zwany tonem podstawowym.
czynnej z dalszymi tego konsekwencjami.
Rehabilitacja
! 
WYKRYWANIE DŹWIĘKÓW
! 
Jest to możliwość odpowiedzi na obecność lub brak dźwięku.
! 
! 
prowadzone są w oparciu o dźwięki przedmiotowe, lecz przede
wszystkim i jak najszybciej o dźwięki mowy
A zatem dziecko uczy się reagować na dźwięk, zwracać na
niego uwagę i nie reagować wtedy, gdy go nie ma.
słuchową
„Wysokość” i „głośność” dźwięku to subiektywne wrażenia
słuchowe; zjawiska akustyczne wywołujące wrażenia
możliwości percepcji dźwięków za pomocą wszczepu
ślimakowego są w większości przypadków bardzo duże
! 
Całkowita lub częściowa izolacja od świata dźwięków w
okresie, w którym dochodzi do pierwszych ważnych dla ustroju
którego może rozwinąć się mowa.
! 
Na największe trudności napotyka się w rehabilitacji u dzieci,
które urodziły się z wadą słuchu lub, u których doszło do
uniemożliwia odbiór wrażeń słuchowych, zapamiętywanie ich,
! 
W etapie tym dziecko powinno nauczyć się uwarunkowanej
odpowiedzi na bodziec dźwiękowy.
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja
! 
! 
RÓŻNICOWANIE (DYSKRYMINACJA)
Jest to możliwość postrzegania podobieństw i różnic pomiędzy
dwoma lub więcej bodźcami słuchowymi, zwłaszcza w oparciu
o mowę.
! 
Rehabilitacja
WYKRYWANIE DŹWIĘKÓW Jest to możliwość odpowiedzi na obecność lub brak
dźwięku. A zatem dziecko uczy się reagować na dźwięk, zwracać na niego uwagę i nie
reagować wtedy, gdy go nie ma.
Rehabilitacja
Rehabilitacja
! 
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA)
Jest to możliwość określania poprzez powtórzenie, wskazanie,
bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
! 
Rozpoznawanie to może być oparte zarówno na zjawiskach
suprasegmentalnych (prozodycznych), jak i segmentalnych
(czyli zestawach głosek tworzących sylaby, wyrazy, zdania).
! 
RÓŻNICOWANIE (DYSKRYMINACJA) Jest to możliwość postrzegania podobieństw i
różnic pomiędzy dwoma lub więcej bodźcami słuchowymi, zwłaszcza w oparciu o mowę.
Rehabilitacja
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA) Jest to możliwość określania poprzez
powtórzenie, wskazanie, bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
! 
RÓŻNICOWANIE (DYSKRYMINACJA) Jest to możliwość postrzegania podobieństw i
różnic pomiędzy dwoma lub więcej bodźcami słuchowymi, zwłaszcza w oparciu o mowę.
Rehabilitacja
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA) Jest to możliwość określania poprzez
powtórzenie, wskazanie, bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
Rehabilitacja
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA) Jest to możliwość określania poprzez
powtórzenie, wskazanie, bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja
! 
! 
ROZUMIENIE
możliwość rozpoznawania znaczenia mowy poprzez
odpowiadanie na pytania, wykonywanie poleceń,
uczestniczenie w rozmowie, nawet w niezbyt doskonały sposób
! 
odpowiedzi dziecka mogą różnić się jakością, ważne jest to, że
przekaz słowny został przez nie zrozumiany
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA) Jest to możliwość określania poprzez
powtórzenie, wskazanie, bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
Rehabilitacja
! 
ROZPOZNAWANIE (IDENTYFIKACJA) Jest to możliwość określania poprzez
powtórzenie, wskazanie, bądź napisanie usłyszanych dźwięków mowy.
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Download