zapytanie ofertowe 09.02.2017

advertisement
Rzeszów, dnia 9 lutego 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 1, 35–064 Rzeszów
NIP: 813 000 86 13
Odbiorca faktury/płatnik
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów
tel. 17 748 1170, 17 748 1150
e-mail: [email protected]
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Dostawę leków dla Domu Pomocy
Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a,
zwanym dalej Domem Pomocy Społecznej lub Zamawiającym.
2. W przypadku wątpliwości co do jednoznaczności zapisów niniejszego zapytania
ofertowego, Zamawiający zwraca się o wyartykułowanie wątpliwości na piśmie i przekazanie
drogą poczty elektronicznej, na adres : [email protected] Wszystkie zapytania w sprawie
wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego zostaną rozpatrzone przez
Zamawiającego, a odpowiedź zostanie udzielona na piśmie i przekazana drogą poczty
elektronicznej na adres wskazany przez Pytającego.
3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Kalkulacja cenowa, przy czym Zamawiający
zastrzega, iż ilości wskazane w ww. Kalkulacji cenowej stanowią tylko i wyłącznie szacunek,
zarówno pod względem asortymentu, jak i ilości, a w trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany asortymentowej, tzn. Zamawiający dopuszcza
możliwość rozszerzenia asortymentu, jak również rezygnacji z poszczególnych pozycji
asortymentowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na leki mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu leków
refundowanych niewskazanych w załączniku – Kalkulacja cenowa w przypadku
zaordynowania danego leku przez lekarza. W takim przypadku Zamawiający zastrzega
możliwość niewykorzystania w całości ilości przewidzianych dla poszczególnego
asortymentu, wskazanych w Kalkulacji cenowej. W przypadku nie wykorzystania przez
Zamawiającego bądź wykorzystania częściowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie zakupu leków również u innego Wykonawcy,
aniżeli Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego.
5. Warunki jakie winien spełnić Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualną koncesję lub zezwolenie
uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271)
oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo
farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 r.
o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.). Koncesja lub zezwolenie o
których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca obowiązany jest posiadać w toku
realizacji całości zamówienia;
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio
do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w
Rzeszowie, ul. Załęska 7a, gabinet medycznej pomocy doraźnej, w ciągu 24 godzin od
chwili złożenia zamówienia (czyli odebrania recept i przywóz tych leków ) w dniach:
od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00;
3) W przypadku leków pilnych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
Zamawiającego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.
4) Dostarczenie leków na zasadach określonych w pkt 2) i pkt 3), powyżej odbywa się
na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Zasady dostarczenia leków, określone w pkt
2) i w pkt 3) powyżej obowiązują przy każdej dostawie leków, bez względu na wartość
złożonego zamówienia. Wraz z dostarczonym lekiem Wykonawca dostarcza ulotki w
języku polskim, zawierające informacje niezbędne dla bezpośredniego
użytkownika/mieszkańca Domu Pomocy Społecznej;
5) Wszystkie dostarczane leki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w
Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych) oraz pochodzić z
bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach;
6) Leki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostaną dostarczone w
opakowaniach odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania
opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 321, z późn.
zm.);
7) Poza lekami wyszczególnionymi w załączniku-Kalkulacja cenowa, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać leki za odpłatnością ryczałtową, limitowaną oraz leki
nieodpłatne, według sporządzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania (recept);
8) Poszczególne zamówienia realizowane będą periodycznie, w zależności od bieżących
potrzeb Zmawiającego przez 6 dni w tygodniu;
9) Realizacja recept Zamawiającego będzie następować od poniedziałku do soboty w
godz. od 8.00 do 16.00;
10) Wykonawca dostarczać leki objęte niniejszym zamówieniem posiadającym co
najmniej roczny termin przydatności licząc od dnia dostarczenia produktu do siedziby
zamawiającego lub w przypadku obowiązującego terminu przydatności krótszego niż
rok co najmniej 80% terminu licząc od dnia dostarczenia produktu do siedziby
zamawiającego;
11) W przypadku, gdy w toku realizacji zamówienia zmianie ulegnie urzędowa stawka
za dany lek – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny wynagrodzenia
umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obowiązywała w dniu
9 lutego 2017 r. a wartością ceny urzędowej po zmianie. Podstawą do zmiany ceny
będzie opublikowanie Obwieszczenia Ministra właściwego do spraw zdrowia, w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenie żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
12) Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT wraz ze szczegółową specyfikacją, w
której zawarte będą: dane zamawiającego, dane osoby (mieszkańca Domu Pomocy
Społecznej) na którą została wystawiona recepta (przynajmniej imię i nazwisko) wraz z
wydzieleniem kwoty odpłatności dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
przez mieszkańca i kwoty odpłatności, do której zobowiązany jest Dom Pomocy
Społecznej – art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Faktury
dostarczane będą na bieżąco, nie rzadziej niż raz w tygodniu, termin zapłaty faktury do
14 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Faktury płatne przez mieszkańca w 100 % wystawiane będą
indywidualnie na nazwisko i imię danego mieszkańca;
13) Zamawiający w sytuacjach wyjątkowych, gdy z przyczyn niezależnych od stron
umowy, lek wskazany w Kalkulacji cenowej jest niedostępny na rynku, Zamawiający
dopuszcza możliwość dostarczenia odpowiednika/zamiennika leku wskazanego w
Kalkulacji cenowej, przy zastosowaniu ceny urzędowej odpowiednika/zamiennika leku
wskazanego w Kalkulacji cenowej, zgodnej z obowiązującym Obwieszczeniem
właściwego Ministra;
14) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, pisemnie informować Zamawiającego o
niedostępności lub przewidywanej niedostępności danego leku na rynku;
15) Zamawiający wymaga, aby w przypadku dostarczenia zamiennika leku wskazanego
na dostarczonej Wykonawcy recepcie, w pierwszej kolejności Wykonawca stosował
zamienniki z leków wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej, natomiast stosowanie
zamienników nie wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej dopuszczalne jest
wyłącznie w przypadkach określonych w pkt 13), powyżej;
16) W przypadku zmiany ceny zamawianych przez Zamawiającego leków
refundowanych, w związku ze zmianą wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenie żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
opublikowanego w Obwieszczenia Ministra właściwego do spraw zdrowia, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, przedstawić Zamawiającemu,
nowe ceny, zgodnie z obowiązującym wykazem refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
opublikowanym w Obwieszczenia Ministra właściwego do spraw zdrowia;
17) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia zamiennika tańszego, niż
lek wskazany na recepcie, również w przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego
tańszy zamiennik nie został objęty treścią Kalkulacji cenowej.
6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zaprzestania realizacji dostaw objętych
przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu obowiązków określonych
niniejszym Zapytaniem ofertowym.
II. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do 16.02.2017 r., do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w
formie pisemnej
2. Jawne otwarcie ofert, na którym mogą być obecni wszyscy zainteresowani Wykonawcy,
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.02.2017 r. o godz. 10.30.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I MIEJSCE SKŁADANIA
OFERT
1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku Kalkulacja cenowa, wypełniając wszystkie
puste wiersze. W przypadku leków znajdujących na wykazie refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenie żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia, w Kalkulacji
cenowej, należy wpisać cenę obowiązującą zgodnie z ww. Obwieszczeniem, na dzień 9
lutego 2017 r.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w kopercie, na kopercie
należy umieścić napis „ Zapytanie Ofertowe na dostawę leków dla Domu Pomocy
Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a.
3. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
ul. Załęska 7a lub przesłać na adres, Domu Pomocy Społecznej 35-322 Rzeszów,
ul. Załęska 7a.
IV. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- spełnienie wymogów określonych przez zamawiającego niniejszym zapytaniem
ofertowym,
- najkorzystniejsza cena zaoferowana przez Wykonawcę.
2. W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega dopuszczalność wyjaśnienia treści oferty oraz
jej uzupełnienia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaproponuje
najniższą cenę.
4. Do obliczania najkorzystniejszej ceny brane będą tylko ceny leków o odpłatności
100 % (bez refundacji).
V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:
1. W przedmiotowym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również niniejsze
zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez
podawania przyczny.
3. Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
- Joanna Leja – pod względem merytorycznym, tel. 17 748 1155
- Witold Noga – pod względem formalnym, tel. 17 748 1154
VI.
ZAŁĄCZNIKI
Kalkulacja cenowa - załącznik
Joanna Leja
kierownik działu opiekuńczo terapeutycznego
Podpis na oryginale
Download