MIKROBIOLOGIA 1. Przykładem kooperacji odpowiedzi swoistej

advertisement
SPECJALNOŚĆ - MIKROBIOLOGIA
1. Przykładem kooperacji odpowiedzi swoistej humoralnej z nieswoistą
humoralną jest:
a. zależny of IL-8 napływ neutrofilów do ogniska zapalnego
b. aktywacja dopełniacza drogą klasyczną
c. aktywacja dopełniacza drogą lektynową
d. fagocytoza opsonizowanych patogenów
2. Selekcji pozytywnej w grasicy podlegają tymocyty o fenotypie:
a. CD4+CD8+
b. CD4-CD8c. CD4+CD8d. CD4-CD8+
3. Główną immunoglobuliną błon śluzowych jest:
a. IgM
b. IgG
c. IgA
d. IgE
4. Do obwodowych narządów limfatycznych należą:
a. szpik, kępki Peyera, śledziona
b. migdałki, śledziona, węzły chłonne
c. węzły chłonne, grasica, migdałki
d. szpik, grasica, węzły chłonne
5. Przykładowymi strukturami PAMP mikroorganizmów są:
a. LPS, TLR, MBL
b. fMLP, fikolina, IL-8
c. LPS, zymosan, peptydoglikan
d. LPS, peptydoglikan, CRP
6. Etapem migracji leukocytów, w który zaangażowane są cząsteczki
adhezyjne typu selektyn i adresyn jest:
a. toczenie się
b. adhezja
c. ścisła adhezja
d. diapedeza
7. Nagrodę Nobla za odkrycie restrykcji MHC otrzymali:
a. Niels Jerne i Frank Burnet
b. Ilja Miecznikow i Jonas Salk
c. Rolf Zinkernagel i Peter Doherty
d. Rolf Zinkernagel i Jules Bordet
8. Dziewiczy limfocyt B, który nabył kompetencję immunologiczną
posiada na swojej powierzchni receptory BCR o izotypie:
a. IgM i IgG
b. IgG i IgA
c. IgM i IgE
d. IgM i IgD
9. W rearanżacji łańcucha ciężkiego i lekkiego immunoglobulin
uczestniczą następujące segmenty genowe:
a. VDJ i VJ
b. VJ i VDJ
c. VDDJ i VJ
d. VDJ i VDJ
10. Kardynalną cechą swoistej odpowiedzi immunologicznej, która
odróżnia odpowiedź czynną od biernej jest:
a. specyficzność
b. specjalizacja
c. pamięć
d. tolerancja
11. Składowe dopełniacza o właściwościach chemotaktycznych to:
a. C3a i C5a
b. C3a i C5b
c. C3b i C5b
d. C3a, C5a i C4b
12. Ludzką immunoglobuliną przechodzącą przez łożysko jest:
a. IgM
b. IgG
c. IgA
d. IgE
13. Zgodnie z restrykcją MHC dojrzałe limfocyty T pomocnicze
rozpoznają antygeny prezentowane przez klasyczne cząsteczki MHC
należące do:
a. MHC I
b. MHC II
c. MHC I i MHC II
d. MHC III
14. Konwertaza C3 drogi alternatywnej jest stabilizowana przez:
a. czynnik H
b. czynnik B
c. protektynę
d. properdynę
15. Dojrzewanie powinowactwa immunoglobulin w limfocytach B
zachodzi w ……..… i jest konsekwencją ……..…:
a. grudkach rozmnażania węzłów chłonnych / zmienności na złączach
b. grudkach rozmnażania węzłów chłonnych / wyłączenia allelicznego
c. grudkach rozmnażania węzłów chłonnych / mutacji punktowych
d. rdzeniu węzłów chłonnych / mutacji punktowych
16. Do jakiego typu odpowiedzi immunologicznej zaliczany jest
mechanizm oparty na cytotoksyczności naturalnej komórek NK:
a. do odpowiedzi humoralnej nieswoistej
b. do odpowiedzi komórkowej nieswoistej
c. do odpowiedzi humoralnej swoistej
d. do odpowiedzi komórkowej swoistej
17. Jaki typ koniugatu zastosujesz w teście immunoenzymatycznym
niekonkurencyjnym, w którym wykorzystuje się przeciwciała
biotynylowane
a. białko A gronkowca sprzężone z enzymem
b. poszukiwany antygen sprzężony z enzymem
c. streptawidynę sprzężoną z enzymem
d. samo przeciwciało biotynylowane stanowi koniugat
18. W teście 50% hemolizy, służącym do oceny funkcjonalności
klasycznej drogi aktywacji dopełniacza jako aktywatory
wykorzystuje się:
a. erytrocyty baranie
b. przeciwciała swoiste wobec erytrocytów baranich
c. bakterie opsonizowane przeciwciałami
d. erytrocyty baranie opsonizowane przeciwciałami
19. Zabijanie patogenów w trakcie fagocytozy opiera się na
mechanizmie:
a. głównie tlenowym związanym z generowaniem reaktywnych form tlenu
b. głównie pozatlenowym związanym ze zjawiskiem degranulacji
wewnątrzkomórkowej
c. zarówno tlenowym opartym na generowaniu reaktywnych form tlenu jak i
pozatlenowym
d. opartym na degranulacji wewnątrzkomórkowej
20. Do frakcji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej PBMC
zaliczane są następujące leukocyty:
a. monocyty i limfocyty
b. monocyty i granulocyty
c. wyłącznie limfocyty T i limfocyty B
d. monocyty i makrofagi
21. Człowiek nie jest żywicielem ostatecznym
a. tasiemca uzbrojonego Taenia solium
b. bruzdogłowca szerokiego Diphyllobothrium latum
c. bąblowca wielojamowego Echinococcus multilocularis
d. tasiemca azjatyckiego Taenia asiatica
22. Zarażenie per os następuje w przypadku pasożytów
a. Plasmodium falciparum
b. Toxoplasma gondii
c. Trypanosma cruzi
d. Trichomonas vaginalis
23. Tyfus plamisty jest przenoszony przez:
a. wesz łonową
b. pchłę szczurzą
c. moskita
b. wesz odzieżową
24. Cykl rozwojowy heterokseniczny nie występuje u:
a. tęgoryjca ludzkiego
b. przywry kociej
c. tasiemca nieuzbrojonego
d. kolcogłowa olbrzymiego
25. Pasożytnictwo larwalne występuje u:
a. gzów
b. pcheł
c. komarów
d. pijawek
26. U którego pierwotniaka nie występuje stadium cysty
a. Giardia intestinalis
b. Cryptosporidium parvum
c. Trichomonas tenax
d. Entamoeba histolytica
27. Zarażenie którym pasożytem nie następuje po zjedzeniu surowego
mięsa
a. tasiemcem nieuzbrojonym
b. włośnicą
c. motyliczką
d. toksoplazmą
28. Śpiączkę afrykańską powoduje ukłucie zarażonego
a. moskita
b. muchy tse-tse
c. komara
d. pluskwiaka
29. Larwa acantor i cystacant występuje u
a. przywr monogenicznych
b. tasiemców
c. pijawek
d. kolcogłowów
30. Do pasożytów zewnętrznych ryb nie należy
a. kulorzęsek
b. goździcznik
c. splewka
d. pijawka rybia
31. Które zdanie jest prawdziwe
a. przywry są obupłciowe, w cyklu rozwojowym występuje żywiciel pośredni
b. przywry są obupłciowe i rozdzielnopłciowe, w cyklu rozwojowym żywicielem
pośrednim jest ślimak
c. przywry są obupłciowe i rozdzielnopłciowe, w cyklu rozwojowym żywicielem
pośrednim jest mięczak
d. przywry są obupłciowe, w cyklu rozwojowym żywicielem pośrednim jest
mięczak
32. Czerwonki pasożytniczej nie wywołuje
a. Trichuris trichiura
b. Balantidium coli
c. Entamoeba histolytica
d. Echinococcus multilocularis
33. Badania koproskopowe są przydatne w przypadku chorób:
a. drakunkuloza
b. włośnica
c. echinokokoza
b. taenioza
34. Pasożytem zewnętrznym nie jest
a. świerzbowiec
b. swędzik jesienny
c. obrzeżek
d. kleszcz
35. Sporozoity są formami inwazyjnym
a. kokcydiów
b. ameb
c. mikrosporidiów
d. rzęsistków
36. Wszoły są pasożytami
a. wszystkich kręgowców
b. ptaków
c. ptaków i ssaków
d. ssaków
37. Który pasożyt nie przechodzi przez łożysko
a. Toxocara cati
b. Neospora caninum
c. Toxocara canis
d. Toxoplasma gondii
38. Parazytoidyzm jest to
a. nieuzasadniony lęk przed pasożytami
b. intensywne inwazje pasożytnicze
c. ciężka choroba pasożytnicza
d. obligatoryjna śmierć żywiciela spowodowana pasożytami
39. Najbardziej patogennym gatunkiem jest
a. Plasmodium malariae
b. Plasmodium falciparum
c. Plasmodium knowlesi
d. Plasmodium ovalae
40. Postać larwalna nie występuje u
a. pijawek
b. wrzęch
c. nicieni
d. przywr digenicznych
41. Który z wirusów nie koduje kinazy tymidynowej, enzymu
wspomagającego działanie pewnych leków przeciwwirusowych?
a. wirus opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2)
b. ludzki herpeswirus typu 1 (HSV-1)
c. wirus Epsteina-Barr (EBV)
d. wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)
42. W jaki sposób wirusy osłonkowe są uwalnianie z komórki
gospodarza?
a. w następstwie jej lizy
b. poprzez wypączkowywanie z jej błony komórkowej
c. poprzez lizogenizację swojego gospodarza
d. wykorzystując odwrotną transkryptazę
43. Który z wirusów preferencyjnie zakaża komórki układu
odpornościowego?
a. ludzki wirus brodawczaka
b. adenowirusy
c. wirus HIV
d. wirus opryszki pospolitej
44. Która z chorób wirusowych została wyeliminowana na świecie dzięki
powszechnemu programowi szczepień ochronnych?
a. odra
b. ospa prawdziwa
c. choroba Heinego-Medina (poliomyelitis)
d. żadna z tych chorób
45. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w
znaczący sposób zmniejszyły liczbę zachorowań i nosicielstwa wirusa
HBV w Polsce. Co wchodzi w skład obecnie stosowanej szczepionki
przeciwko temu wirusowi?
a. antygen powierzchniowy wirusa (HBsAg)
b. żywy atentowany wirus
c. wirus inaktywowany formaldehydem
d. fragmenty zabitych wirusów
46. Które ze stwierdzeń opisujących bakteriofagi jest nieprawdziwe?
a. bakteriofagi to wirusy zakażające bakterie
b. bakteriofagi stanowią najliczniejszą grupę organizmów na ziemi
c. tylko fagi których genom zbudowany jest z dwuniciowego DNA mogę
integrować się z chromosomem bakteryjnym
d. zarówno fagi o genomie zbudowanym z RNA jak i z DNA mogą przeprowadzać
cykl lizogenny
47. Które ze stwierdzeń dotyczących dwóch leków przeciwwirusowych
(amantadyny i tamiflu) stosowanych w leczeniu grypy jest
prawdziwe?
a. amantadyna jako bloker kanałów jonowych jest stosowana w leczeniu zakażeń
wirusem grypy typu A i B
b. amantadyna jako inhibitor neuraminidazy jest stosowana w leczeniu zakażeń
wirusem grypy typu A
c. tamiflu hamuje uwalnianie cząstek wirusa namnożonego w komórce
gospodarza i jest stosowany w terapii i w profilaktyce zakażeń wirusem grypy
typu A i B
d. zarówno amantadyna jak i tamiflu blokują adsorbcję wirusa do komórki
gospodarza
48. Którymi wirusami człowiek może zakazić się poprzez krew?
a. wirusami zapalenia wątroby typu A i B
b. wirusami zapalenia wątroby typu B i C
c. wirusami zapalenia wątroby typu C i E
d. wszystkimi wirusami wywołującymi zapalenia wątroby
49. Kto otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie roli wirusa brodawczaka
ludzkiego w powstawaniu raka szyjki maciy?
a. Stanley Prusiner
b. Daniel Carleton Gajdusek
c. Harald zur Hansen
d. Francoise Barre-Sinoussi i Luc Montaguier
50. Które ze stwierdzeń opisujących priony jest prawdziwe?
a. priony to zakaźne cząsteczki białkowe
b. priony to koliste cząsteczki ssRNA zdolne do autonomicznej replikacji
c. priony to małe wirusy wymagające do replikacji wirusa pomocniczego
d. priony to czynniki zakażające wyłącznie człowieka
51. Które ze stwierdzeń opisujących wirusy jest prawdziwe?
a. są wrażliwe na antybiotyki
b. są wrażliwe na interferon
c. posiadają rybosomy
d. można je hodować na sztucznych podłożach
52. Która z poniższych definicji opisuje wiroidy?
a. wiroidy to koliste cząsteczki ssRNA zdolne do autonomicznej replikacji
b. wiroidy to czynniki zakaźne wywołujące postępujące i śmiertelne choroby
ośrodkowego układu nerwowego
c. wiroidy to małe wirusy wykorzystujące kapsyd wirusa pomocniczego
d. wiroidy to białkowe cząstki zakaźne o bardzo długim okresie inkubacji
53. Który z wirusów nie wywołuje zakażeń wewnątrzmacicznych i
okołoporodowych?
a. wirusy różyczki
b. wirusy ospy wietrznej i półpaśca
c. rinowirusy
d. wirusy opryszki pospolitej
54. Pikornawirusy do duża rodzina małych wirusów. Jaki proces zajdzie
jako pierwszy po ich wniknięciu do komórki gospodarza?
a. translacja
b. transkrypcja
c. replikacja
d. integracja z genomem gospodarza
55. Którymi wirusami człowiek może się zakazić na drodze feralnooralnej?
a. rotawirusami
b. adenowirusami
c. wirusem zakażenia wątroby typu A
d. każdym z nich
56. Co wchodzi w skład nukleokapsydu?
a. osłonka i kapsyd
b. osłonka i DNA lub RNA
c. kapsyd i DNA lub RNA
d. kapsomery i protomery
57. Który z wirusów koduje odwrotną transkryptazę?
a. wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)
b. wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
c. wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
d. żaden z nich
58. Które z wirusów nie wywołują zakażeń latentnych?
a. herpeswirusy
b. rinowirusy
c. retrowirusy
d. adenowirusy
59. Ospa prawdziwa, ospa wietrzna i odra to choroby wirusowe. Która z
cech ich patogenezy jest wspólna dla nich wszystkich?
a. wywołują zmiany skórne
b. wywołują zakażenia latentne
c. wykazują tropizm do komórek układu immunologicznego
d. są transmitowane poprzez krew
60. Jakie parametry trzeba znać aby określić PFU (plaque forming
unit)/ml?
a. wyłącznie liczbę łysinek
b. liczbę łysinek oraz objętość wysiewaną na płytkę
c. liczbę łysinek, objętość wysiewaną do półpłynnego agaru oraz rozcieńczenie z
którego wykonuje się posiew
d. liczbę łysinek, objętość wysiewaną do półpłynnego agaru, objętość
półpłynnego agaru oraz rozcieńczenie z którego wykonuje się posiew
Download