iii. informacja o zawartości projektu planu, jego głównych celach i

advertisement
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla
części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Autor:
inż. Justyna Karolczak
Poznań, wrzesień 2016 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
I. WSTĘP
1. Podstawy formalno-prawne opracowania
Konieczność sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika przede wszystkim z zapisów:

art. 51, ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko1;
 art. 17, pkt. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2.
Prognoza jest sporządzana obowiązkowo do każdego projektu planu miejscowego lub jego zmiany
chybże, że Burmistrz, po uzgodnieniu z niżej wymienionymi organami uzna, iż realizacja postanowień
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W tym miejscu należy
podkreślić, że odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której częścią jest
prognoza oddziaływania na środowisko, w przypadku planu miejscowego może dotyczyć wyłącznie
projektu planu stanowiącego niewielką modyfikację przyjętego już planu.
Następnie organ opracowujący projekt planu poddaje go wraz z prognozą opiniowaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Organ opracowujący projekt planu bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko oraz opinie ww. organów, a także rozpatruje uwagi i wnioski zgłaszane z
udziałem społeczeństwa.
W przedmiotowym opracowaniu wykorzystano również wymagania aktów prawnych związanych
z ochroną środowiska i innych przepisów odrębnych.
2. Cele i zakres opracowania
Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona została dla potrzeb zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie uzgodniony został,
zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1,
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym.
Do głównych celów przedmiotowego opracowania należą:
1) diagnoza obecnego stanu i funkcjonowania środowiska;
1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 353)
2 ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 778).
ochronie środowiska
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
2) określenie skutków wpływu realizacji ustaleń projektu mpzp na poszczególne komponenty
środowiska przyrodniczego, na warunki życia i zdrowia ludzi oraz dobra materialne i dobra kultury;
3) przedstawienie możliwości rozwiązań alternatywnych eliminujących, bądź ograniczających
negatywne oddziaływanie na środowisko.
Prognoza obejmuje obszar projektu planu wraz z terenami pozostającymi w zasięgu oddziaływania
wynikającego z realizacji ustaleń tego planu.
W niniejszej pracy analizie i ocenie poddano projekt planu zawierający ustalenia realizacyjne oraz
załącznik graficzny w skali 1 : 1 000.
3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Na podstawie zebranych materiałów oraz szczegółowej wizji terenowej dokonano: analizy
komponentów i cech środowiska przyrodniczego, oceny prawidłowości jego funkcjonowania, oceny stanu
funkcjonowania oraz charakterystyki dotychczasowego zainwestowania badanego obszaru. Wnioski
wynikające z ww. analiz skonfrontowano z ustaleniami projektu planu oraz przepisami prawa ochrony
środowiska.
Podczas prac nad prognozą wykorzystano metodę indukcyjno-opisową, polegającą na łączeniu
w całość zebranych informacji o środowisku i jego funkcjonowaniu. Zastosowano też metodę
porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.
4. Źródła informacji wykorzystane w opracowaniu
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o dostępne materiały archiwalne,
publikacje mapowe, literaturę oraz materiały niepublikowane. W opracowaniu wykorzystano następujące
dokumenty, materiały planistyczne i kartograficzne:
1) Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla
części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy);
2) Mapa zasadnicza w skali 1: 1000;
3) Mapa hydrograficzna, w skali 1 : 50000;
4) Mapa sozologiczna, w skali 1 : 50000;
5) Mapa topograficzna w skali 1:10 000;
6) Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5000;
7) Mapa geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny;
8) Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), Państwowy Instytut Geologiczny;
9) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód”, 2010
r., ze zmianami;
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
10) Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 2010. Plan zagospodarowania
przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Poznań;
11) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 2012. Strategia rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 r.;
12) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP. 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030;
13) WIOŚ Poznań. 2014. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2013.
Poznań;
14) WIOŚ Poznań. 2013. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2012 r.;
15) WIOŚ Poznań. 2005. Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004;
16) PIG. 2010. Raport: Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu wg danych z monitoringu operacyjnego w 2009 r.;
17) WIOŚ Poznań. 2007. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2006 r. Poznań;
18) Garbarczyk H., Garbarczyk M. 2010. Atlas zwierząt chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza,
Warszawa;
19) Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa;
20) Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN
Poland, Warszawa.
II. OCENA AKTUALNEGO STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA
1. Położenie obszaru badań
1.1 Położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy
Analizowany obszar, dla którego sporządzony został projekt planu zajmuje powierzchnię około 5 ha
i położony jest w południowej części miasta Międzychód, pomiędzy linią kolejową, a drogą wojewódzką
nr 160 (ul. Poznańska).
Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Międzychód” przewiduje dla obszaru objętego opracowaniem teren zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, zabudowy mieszkaniowej, zabudowy letniskowej oraz usług towarzyszących.
Cały obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód.
1.2 Położenie geograficzne
Według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficznego (J. Kondracki, 2001), badany teren
położony jest w mezoregionie – Pojezierze Poznańskie (315.51), należącym do makroregioniu Pojezierze
Wielkopolskie (315.5).
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Natomiast zgodnie z podziałem geomorfologicznym Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski, 1961)
przedmiotowy obszar należy do subregionu Pagórki Międzyrzecko – Pniewskie (VIII1), będącego częścią
regionu Wysoczyzna Poznańska (VIII).
1.3 Położenie w ponadlokalnym oraz lokalnym systemie powiązań przyrodniczych
Ważnym elementem w krajobrazie gminy Międzychód jest dolina rzeki Warty, która dzieli ją na dwie
różne krajobrazowo części. Obszar lewobrzeżny, w obrębie którego zlokalizowany jest przedmiot
niniejszych analiz, stanowi wysoczyzna (wzgórza moreny czołowej) urozmaicona rynnami
polodowcowymi, często wypełnionymi wodą z towarzyszącymi terenami podmokłymi. W tej części gminy
znajduje się najwyższe wzniesienie – Królewska Góra koło Gorzycka (116 m npm) oraz dolina rzeki
Kamionki wyróżniająca się szczególnymi walorami przyrodniczymi.
Omawiany teren położony jest w granicach struktur tworzących projektowany krajowy system
obszarów chronionych. Dzięki położeniu nad Wartą, stanowiącą korytarz ekologiczny o znaczeniu
międzynarodowym, gmina wchodzi w skład krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL. Przedmiot analiz
znajduje się na obszarze węzłowym o randze międzynarodowej – obszar międzyrzecki (5M).
Ponadto o dużej wartości przyrodniczej gminy świadczą liczne formy ochrony przyrody ustanowione
w jej granicach. Występują tu: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz
obszary Natura 2000.
Analizowany teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód.
2. Aktualny stan zagospodarowania i użytkowania terenu
Analizowany obszar w dużej mierze jest zabudowany. Jest to przede wszystkim zabudowa
mieszkaniowa wraz z budynkami towarzyszącymi oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi. Fragment
terenu pokryty jest roślinnością trawiastą, występują także niewielkie skupiska zieleni wysokiej.
Wzdłuż zachodniej granicy działki, poza obszarem opracowania, przebiega linia kolejowa, natomiast
od strony wschodniej obszar przylega do drogi wojewódzkiej nr 160 (ul. Poznańska).
3. Charakterystyka fizjograficzna terenu
3.1. Rzeźba i geomorfologia terenu
Rzeźba terenu zarówno miasta jak i gminy Międzychód jest bardzo urozmaicona. Obszar objęty
opracowaniem znajduje się w południowej części miasta. Ze względu na niewielką powierzchnię, obszar
ten jest dosyć jednorodny pod względem ukształtowania terenu, a wysokość nad poziomem morza
plasuje się na poziomie 40 m.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
3.2. Budowa geologiczna i litologia
Rozpatrywany teren, objęty planem miejscowym znajduje się w zasięgu monokliny przedsudeckiej,
pokrytej grubą warstwą kenozoiku.
W budowie geologicznej wyróżnia się tu kompleksy skał paleozoicznych, mezozoicznych i
trzeciorzędowych oraz pokrywające je osady czwartorzędowe. Łączna miąższość osadów
trzeciorzędowych reprezentowanych głównie przez żwiry i iły poznańskie, waha się w granicach 8 – 200
m. Ich powierzchnia jest bardzo urozmaicona, poprzecinana licznymi głębokimi rynnami erozyjnymi.
Utwory czwartorzędowe, wg mapy geologicznej Polski arkusz Świebodzin, na większości obszaru
opracowania reprezentowane są przez wytworzone w neoplejstocenie gliny zwałowe. Jedynie we
wschodnim i południowo-zachodnim fragmencie występują piski i żwiry wodnolodowcowe, powstałe
podczas fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego.
3.3. Surowce naturalne
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin.
3.4. Wody powierzchniowe
Na przedmiotowym obszarze występuje niewielki staw o powierzchni ok. 0,15 ha. Jest to niewielki
zbiornik wodny znajdujący się na prywatnej działce, przeznaczony do własnego użytku.
3.5. Wody podziemne
Wg Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), będącej ogólnym aktem prawnym, który określa jako
swój główny cel zapobieganie dalszemu pogarszaniu oraz ochronę i poprawę jakości środowiska
wodnego państw UE, cała gmina Międzychód należy do obszaru jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) nr 42.
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 200 000, omawiany obszar znalazł się w obrębie
regionu szczecińskiego (I), w wydzielonym rejonie Wierzbna-Międzychodu (IC). W tym regionie główny
użytkowy poziom wodonośny wykształcony został w utworach trzeciorzędowych na głębokości 90-120 m.
Teren objęty analizą położony jest w zasięgu trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 146 „Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki –Trzciel”. Jest to zbiornik porowy o
średniej głębokości utworów wodonośnych 180 m. Jego powierzchnia wynosi 750 km 2, a szacunkowe
zasoby dyspozycyjne 20 tys. m3/dobę. Dla GZWP nr 146, w omawianym rejonie, nie zostały wyznaczone
żadne obszary ochronne.
Według Mapy Hydrograficznej arkusz Międzychód w skali 1 : 50 000, zwierciadło wód gruntowych na
omawianym obszarze występuje stosunkowo płytko, tzn. na poziomie 2 m ppt. Zasilanie wód
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
podziemnych odbywa się w okresie wiosennym, w czasie roztopów. Później obserwuje się trwałą
tendencję do spadku zwierciadła wód podziemnych.
3.6. Warunki glebowe
Zgodnie z mapą glebowo rolniczą oraz mapą geologiczną Polski, na obszarze objętym opracowaniem
występują gleby pseudobielicowe wykształcone z glin zwałowych oraz piasków. Są to gleby kwaśne lub
lekko kwaśne, średnio zasobne w fosfor, a ubogie w potas i magnez. W głąb profilu wzrasta odczyn pH.
Gleby te zaliczono do kompleksu czwartego, piątego lub szóstego przydatności rolniczej tj. kolejno do
kompleksów żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego.
3.7. Fauna i flora
Według podziału geobotanicznego Polski (J.M. Matuszkiewicz), obszar objęty projektem mpzp
położony jest w następujących jednostkach geobotanicznej regionalizacji Polski: w Dziale
Brandenbursko-Wielkopolskim (B), w Krainie Notecko-Lubuskiej (B.1) w okręgu MiędzyrzeckoNowotomyskim (B.1.7.) w podokręgu Trzcielskim (B.1.7.b).
Potencjalną roślinność naturalną obszaru objętego projektem mpzp stanowi kontynentalny bór
mieszany, jednak pod uwagę rzeczywiste fitokompleksy krajobrazowe, analizowany obszar należy do
zurbanizowanego, w którym roślinność ruderalna i roślinność segetalna całkowicie zdominowały szatę
roślinną.
Ze względu na silne przekształcenia antropogeniczne, zubożony został także świat zwierzęcy, który
na przedmiotowym obszarze ograniczony jest jedynie do drobnych ssaków oraz ptaków polnych.
Potencjalnymi ssakami owadożernymi na tych terenach są jeż oraz kret.
3.8. Klimat lokalny
Według podziału rolniczo–klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948 r.) obszar opracowania
położony jest w dzielnicy bydgoskiej (VI). Charakteryzuje się ona: ponad 100 dniami z przymrozkami,
średniorocznymi opadami wynoszącymi ok. 550 mm oraz czasem trwania pokrywy śnieżnej od 40 do 60
dni. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi – 1,5 oC, a w lipcu 17,7 oC. Długość okresu
wegetacyjnego wynosi przeciętnie 210 – 215 dni.
W podziale Niziny Wielkopolskiej na regiony klimatyczne A. Wosia (1994), obszar objęty
opracowaniem znajduje się w Regionie Dolnej Warty. Charakteryzuje się on największą na tle innych
regionów częstością występowania pogody ciepłej z bardzo dużym zachmurzeniem (88 dni), a także
najmniejszą frekwencją dni z pogodą ciepłą i słoneczną. Poza tym często pojawiają się tu również dni z
pogodą chłodną (średnio 41 dni).
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Wg danych z posterunku opadowego IMGW, zlokalizowanego w Gorzyniu (w odległości 4 km od
przedmiotowego obszaru), opad średni w latach 1961 – 2000 wynosił 561 mm. Roczny rytm opadów
wskazuje istnienie maksimum w lipcu. Natomiast najniższe opady występują w półroczu zimowym (luty).
Na analizowanym terenie dominują wiatry z sektora zachodniego.
4. Wartości kulturowe
Na badanym terenie nie występują żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków ani
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
5. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych
Cały analizowany teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód,
powołanego Rozporządzeniem Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Gorzowskiego
Nr
20,
poz.
266),
zmienionego
Rozporządzeniem
Nr
18/07
Wojewody
Wielkopolskiego dnia 20 lipca 2007 r. Obszar ten pełni funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku
Krajobrazowego i czterech rezerwatów przyrody. Ponad połowę powierzchni obszaru zajmują lasy na
słabych siedliskach boru świeżego i boru suchego. Teren ten charakteryzuje duża liczba jezior
i urozmaicona rzeźba.
Poza ww. OChK nie ustanowiono tu żadnych innych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6
Ustawy o ochronie przyrody3. Żadne obiekt nie podlegają natomiast ochronie na podstawie Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4.
6. Jakość i zagrożenie środowiska przyrodniczego
6.1 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Badania jakości powietrza dla gminy Międzychód, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
przeprowadza WIOŚ w Poznaniu. Zgodnie z podziałem na strefy, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza, gmina Międzychód leży w strefie wielkopolskiej (kod strefy: PL3003). Wynikiem oceny,
zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich
substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych;
• do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,
lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;
3
4
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015, poz. 1651, ze zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446, ze zm.)
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest
określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe;
• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;
• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze
i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz
utrzymania tej jakości.
Według najnowszej rocznej oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia za rok 2014 5 strefa
wielkopolska cechuje się dość dobrą jakością powietrza. Podsumowanie badań przedstawia tabela nr 1.
Dla większości substancji mierzonych wyniki były w normie - stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy
nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych. Tylko dla pyłu PM2,5,
PM10 oraz benzo(a)pirenu zostały przekroczone poziomy dopuszczalne.
Rodzaj substancji badanej
NO2
SO2
CO
C6H6
pył
pył
PM2,5
PM10
BaP
As
Cd
Ni
Pb
O3
A
A
Symbol klasy dla poszczególnych substancji dla strefy wielkopolskiej
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
Tabela 1. Klasyfikacja za rok 2015 strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia. Źródło: WIOŚ Poznań. 2016. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2015.
Poznań., zmienione
Według najnowszej rocznej oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin za rok 20146 strefa
wielkopolska cechuje się dość dobrą jakością powietrza. Podsumowanie badań WIOŚ w Poznaniu
przedstawia tabela nr 2. Jedynie dopuszczalne normy stężenia ozonu są przekroczone.
Rodzaj substancji badanej
NOx
SO2
O3
Symbol klasy dla poszczególnych substancji dla strefy wielkopolskiej
A
A
A
Tabela 2. Klasyfikacja za rok 2015 strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
roślin. Źródło: WIOŚ Poznań. 2016. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2015
Poznań., zmienione.
Można przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora
komunalno-bytowego, wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w miastach i na
terenach do nich przyległych. Ponadto w przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie
5
6
za: WIOŚ Poznań. 2015. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2014. Poznań.
za: WIOŚ Poznań. 2015. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 2014. Poznań.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
wartości normatywnej 120 μg/m3 ozonu w odniesieniu do najwyższej wartości stężeń 8-godzinnych
spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym. Odnosząc otrzymane wyniki do celu
długoterminowego dla ozonu strefę wielkopolską zaliczono do klasy D2. Termin osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego wyznaczono na rok 2020.
Pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską, do której należy gmina Międzychód, ocenianą dla
dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu zaliczono do klasy A, co oznacza, że nie odnotowano
przekroczenia dopuszczalnego poziomu tych substancji. Natomiast ocenianą dla ozonu, ze względu na
przekroczony poziom celu długoterminowego strefę zakwalifikowano dodatkowo do klasy D2.
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia wiąże się z koniecznością wyznaczenia
obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programu ochrony powietrza (POP).
W przypadku ozonu program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji
w powietrzu przygotowuje się dla tych stref, dla których jest to możliwe technicznie i uzasadnione
ekonomicznie.
Wyniki powyższe nie powinny być jednak utożsamiane ze stanem jakości powietrza na obszarze całej
strefy. Klasa C może oznaczać lokalny problem związany z daną substancją.
Na obszarze opracowania oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, do potencjalnych źródeł
zanieczyszczenia atmosfery mogą przyczyniać się zakłady przemysłowe, lokalne kotłownie, emisje
zanieczyszczeń komunikacyjnych, czy emisje niezorganizowane pyłów z terenów pozbawionych
roślinności.
6.2. Zagrożenie klimatu akustycznego
Na analizowanym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie do źródeł mogących mieć wpływ
na pogorszenie klimatu akustycznego należą: (1) linia kolejowa, (3) droga wojewódzka nr 160 (ul.
Poznańska).
Na wymienionej linii kolejowej odbywa się obecnie jedynie ruch pociągów towarowych, kursowanie
pociągów pasażerskich zostało zawieszone. Z badań przeprowadzonych przez Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w 2015 roku, w punkcie pomiarowym Międzychód – Przejście zlokalizowanym na drodze
wojewódzkiej nr 160 wynika, że drogą tą przejeżdża 7567 samochodów/dobę, z czego 280 to samochody
ciężarowe.
6.3. Zanieczyszczenie środowiska wodnego
W latach 2013 – 2014 badania jakości wód podziemnych prowadzone były przez Państwowy Instytut
Geologiczny, w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego. Zakres badań obejmował takie
wskaźniki jak: odczyn, temperatura, przewodność, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny,
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
amoniak, azotyny, azotany, ołów, żelazo, mangan, chlorki, fosforany, itp. Podczas ww. badań nie
wyznaczono jednak żadnych punktów pomiarowo-kontrolnych w granicach JCWPd nr 42.
Biorąc pod uwagę mapę stanu jednolitych części wód podziemnych wg podziału na 161 obszarów,
JCWPd nr 42 charakteryzowała się dobrym stanem chemicznym, jak również dobrym stanem ilościowym.
Jednocześnie nie została zakwalifikowana do jednolitej części wód podziemnych zagrożonej
nieosiągnięciem dobrego stanu.
Teren objęty opracowaniem nie został również zaliczony do obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Analizowany obszar posiada podłączenie do kanalizacji sanitarnej, co w przypadku zabudowy
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
6.4. Pola elektromagnetyczne
Jedynym potencjalnym emitorem promieniowania elektromagnetycznego na omawianym terenie oraz
w jego najbliższym otoczeniu są przebiegające południkowo w odległości 250 metrów od przedmiotowego
obszaru napowietrzane linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia.
III. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU, JEGO GŁÓWNYCH CELACH I
POWIĄZANIACH
1. Cele projektu planu miejscowego
Głównym celem sporządzenia analizowanego dokumentu jest wyznaczenie terenów oraz
dostosowanie zapisów mających wpływ na rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowych w miejscowości
Międzychód.
Projekt planu ma zatem ustalić przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i zabudowy terenów,
poprzez dostosowanie funkcji, struktury zabudowy i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań
przestrzennych, przyrodniczych oraz infrastrukturalnych analizowanego fragmentu gminy.
2. Ustalenia projektu planu miejscowego
Struktura funkcjonalno-przestrzenna wskazana w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy)
jest mało zróżnicowana. Przedmiotem ustaleń projektu mpzp są:
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 1MN;
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone symbolami
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U;
 teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI;
 tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D,
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
 tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW.
Teren oznaczony symbolem MN przeznaczony mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowany jest w
południowej części mpzp. Na terenie tym znajduje się obecnie kilkanaście budynków mieszkalnych
jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych. W zakresie parametrów i wskaźników intensywności kształtowania
zabudowy, dla terenu MN ustalono: maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki
budowlanej, minimalną powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% działki budowlanej,
wysokość budynków mieszkalnych lub usługowych do 9 m, przy czym nie więcej niż 2 kondygnacje
nadziemne, a dla budynków pomocniczych lub wiat nie więcej niż 5 m.
Drugim z kolei terenem przeznaczonym pod zabudowę są tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej (MN/U). Jest to obszar w dużej mierze zainwestowany
i zabudowany. W zakresie parametrów i wskaźników intensywności kształtowania zabudowy, dla terenów
MN/U ustalono: maksymalną powierzchnię zabudowy w przedziale 30-40% powierzchni działki budowlanej,
w zależności od terenu, minimalną powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20-30% działki
budowlanej, w zależności od terenu, a wysokość budynków nie większą niż 10 m i 2 kondygnacje nadziemne.
3. Powiązanie ustaleń projektu planu miejscowego z innymi dokumentami
Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisy
projektu planu miejscowego (część tekstowa i graficzna) muszą być zgodne z zapisami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a rada gminy uchwala plan
miejscowy lub jego zmianę dopiero po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Studium,
o którym mowa powyżej sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych
zasad zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu zachowuje, zapisaną w zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Międzychód” podstawową funkcję analizowanego obszaru tj. mieszkaniowousługową.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że analizowany projekt planu nie musi być powiązany i zgodny
z celami i zakazami, które zostały ustalone w Rozporządzeniu nr 18/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
20 lipca 2007 r. w sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wynika to
z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu7, który stwierdza
nieważność ww. rozporządzenia i określa, że zaskarżone rozporządzenie nie może być wykonane.
Wynika to ze stwierdzenia naruszenia art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
tzn. zaniechania przez organ wydający akt prawa miejscowego uzgodnienia aktu z organami do tego
upoważnionymi (w tym przypadku właściwymi radami gmin). Reasumując należy stwierdzić, że na
7
IV S.A./Po 1279/11 – Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
podstawie art. 153 ww. ustawy przedmiotowy obszar chronionego krajobrazu stał się obszarem
chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy, jednakże ze względu na zaniechanie uzgodnienia
z radami gmin Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nie obowiązują na nim żadne zakazy.
4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany
planu miejscowego
Brak zmiany planu miejscowego dla analizowanego terenu, dostosowującego go do realnych potrzeb,
może spowodować utrudnienia w odpowiednim określeniu zasad kształtowania polityki przestrzennej
i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, a także wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. Realizacja
niedopasowanej do potrzeb lokalnych społeczności polityki przestrzennej nie gwarantuje władzom gminy
wystarczającej kontroli nad procesami inwestycyjnymi, co z kolei może przyczynić się do jego
zagospodarowania w sposób przypadkowy i niekorzystny dla całości terenu, nie uwzględniający zasad
ładu przestrzennego. Taka sytuacja prowadzić może do powstania chaosu przestrzennego obszaru,
powstania swoistej mozaiki funkcjonalnej i niekorzystnego przenikania się funkcji ze sobą kolidujących,
a przede wszystkim do zniszczenia komponentów środowiska przyrodniczego. Sporządzenie
i uchwalenie dla przedmiotowego obszaru zmiany planu miejscowego pozwoli na jednoznaczne
określenie przeznaczenia poszczególnych terenów, a także sposobów ich zagospodarowania, zgodnie
z przyjętą dla tego obszaru w Studium polityką przestrzenną.
V. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM I
KRAJOWYM
Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające z konieczności
dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz z Traktatem z Maastricht
(1991) włączona została przez Wspólnoty Europejskie do spisu ich stałych zadań, dla których określono
cele działań zapobiegawczych i regulujących. Obecnie prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę
środowiska liczy sobie kilkaset aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i
zalecenia.
Do dokumentów rangi międzynarodowej (wspólnotowej), formułujących cele ochrony środowiska,
istotne z punktu widzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy), zaliczyć można:
 Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(91/271/EWG), nakładającą na Państwa Członkowskie wymóg wyposażenia aglomeracji w
systemy zbierania ścieków komunalnych – realizowany w projekcie planu poprzez nakaz
odprowadzania ścieków przemysłowych i bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
 Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego
powietrza (96/62/WE), nakładającą na Państwa Członkowskie obowiązek utrzymania jakości
powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozostałych przypadkach, realizowany w
projekcie planu poprzez nakaz stosowania w celach grzewczych lub technologicznych paliw
charakteryzujących się jak najniższymi wskaźnikami emisji substancji, w tym: paliw gazowych,
paliw płynnych, energii elektrycznej, alternatywnych źródeł energii lub kotłów na paliwo stałe
stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe: „II
Polityka Ekologiczna Państwa” oraz „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do
roku 2016”. Oba te dokumenty respektują zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., mówiące
o konieczności zapewnienia przez Rzeczypospolitą Polską ochrony środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz konieczności zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa
ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
II Polityka Ekologiczna Państwa mówi, że wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest zasada
zrównoważonego rozwoju, ustanowiona w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro
w 1992 r. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w
poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w
stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez
obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów
przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym,
gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony
środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.
Cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska. Wśród nich, w kontekście zakresu
ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla
części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy), wymienić należy m.in.:
 racjonalizację użytkowania wody, jakość wód, realizowany w projekcie planu poprzez zapisy
ustalające zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej: nakaz zaopatrzenia w wodę pitną z
sieci wodociągowej, nakaz odprowadzania ścieków przemysłowych i bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, obowiązek wstępnego oczyszczenia ścieków przemysłowych, przed wprowadzeniem
ich do kanalizacji sanitarnej, do stopnia odpowiadającego wymogom określonym w przepisach
odrębnych oraz nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
deszczowej, z dopuszczeniem, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce
budowlanej.
 jakość powietrza, zmiany klimatu, realizowany w projekcie planu poprzez zapisy ustalające nakaz
stosowania w celach grzewczych lub technologicznych paliw charakteryzujących się jak
najniższymi wskaźnikami emisji substancji, w tym: paliw gazowych, paliw płynnych, energii
elektrycznej, alternatywnych źródeł energii lub kotłów na paliwo stałe stosujące technologię
zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
 różnorodność biologiczną i krajobrazową, realizowany w projekcie planu poprzez zapisy
ustalające: zagospodarowanie zielenią wszystkich nieutwardzonych fragmentów terenów oraz
minimalne powierzchnie biologicznie czynne działek budowlanych.
Kolejny dokument krajowy stanowi „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016”, będąca załącznikiem do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyjęcia
„Polityki...”. Sporządzona została przez Ministerstwo Środowiska, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wśród działań systemowych dokument wymienia aspekt
ekologiczny w planowaniu przestrzennym i w jego ramach cel dotyczący podnoszenia roli planowania
przestrzennego.
Wskazuje się na konieczność wdrażania wytycznych dotyczących uwzględnienia w planach wymagań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura
2000, uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określenie zasad ustalani
progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska,
uwzględniania w planach wyników monitoringu środowiska.
Innym dokumentem o charakterze strategicznym, przenoszącym założenia i cele zawarte w
dyrektywie unijnej tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej8 jest „Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa
Rady Ministrów. Nadrzędnym celem tej dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. Wody
powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny do tego czasu osiągnąć
dobry stan chemiczny oraz odpowiednio – dobry stan ekologiczny w przypadku naturalnych jednolitych
części wód lub dobry potencjał ekologiczny w przypadku sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych
części wód. Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach
granicznych poszczególnych wskaźnikach fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej(Dz. Urz. WE L 327 z 22 grudnia 2000 r.)
8
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Przy ustalaniu celów środowiskowych JCWP brano pod uwagę aktualny ich stan, w związku z
wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu.
W przypadku ocenianego projektu planu, należy odnieść się przede wszystkim do jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd nr 42). Dla wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje
następujące główne cele środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód
podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych oraz wdrożenie
działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego
zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Projekt planu zakłada odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, a odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto na
terenie P/U poziom wodonośny oddzielony jest od powierzchni warstwami glin czwartorzędowych o
znacznej miąższości, co powinno chronić go właściwie w sposób naturalny przed infiltracją
zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej. Biorąc powyższe pod uwagę, planowany
rodzaj inwestycji nie powinien negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.
Na podstawie powyższego stwierdza się, że realizacja ustaleń zwartych w projekcie planu, nie
przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”.
VI. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTU MPZP NA POSZCZEGÓLNE
KOMPONENTY ŚRODOWISKA
1. Wpływ na klimat lokalny i zanieczyszczenie powietrza
Topoklimat oraz stan higieny miasta i gminy Międzychód są wypadkową szeregu czynników zarówno
o charakterze naturalnym, jak i antropogenicznymi działaniami dokonywanymi w przeszłości i obecnie.
Ocenia się, że zapisy projektu zmiany mpzp nie przyczynią się do znaczących zmian składu powietrza
atmosferycznego na omawianym obszarze oraz w okolicy. Należy także pamiętać, że pomiędzy
zagospodarowaniem przestrzennym a zmianami klimatycznymi oraz koniecznością adaptacji do zmian
klimatu występuje sprzężenie zwrotne. Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów
przestrzeni dostępnej dla danego typu prowadzonej lub planowanej działalności.9
za: Ministerstwo Środowiska. 2013. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Warszawa.
9
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
W przypadku realizacji projektu zmiany mpzp klimat (w tym mikroklimat) nie będą zagrożone.
Spowodowane będzie to przede wszystkim niewielką skalą zmian. Zmiany klimatu wywołane działaniami
planowanymi w mpzp będą niewielkie a ich znaczenie marginalne. Przeciwdziałanie zmianom klimatu
(w tym mikroklimatu) polegać ma, zgodnie z projektem mpzp, na:
 skutecznym systemie planowania przestrzennego zapewniającego właściwe i zrównoważone
wykorzystanie terenów,
 ochronie różnorodności biologicznej.
Są to zapisy zgodne ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
Użytkowanie terenów MN/U będzie odbywało się na ogół w ramach powszechnego korzystania ze
środowiska. Ponadto rozwiązania zaproponowane w projekcie zmiany mpzp mogą poprawić jakość
powietrza atmosferycznego i topoklimat omawianego terenu. Wpływ terenów MN będzie marginalny.
Nowymi punktowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza mogą być instalacje grzewcze
zlokalizowane w obrębie powstającej zabudowy. Zapisy projektu planu, w celu ograniczenia negatywnego
wpływu lokalizacji nowej zabudowy, nakazują na całym analizowanym obszarze stosowanie w celach
grzewczych lub technologicznych paliw charakteryzujących się jak najniższymi wskaźnikami emisji
substancji, w tym: paliw gazowych, paliw płynnych, energii elektrycznej, alternatywnych źródeł energii lub
kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
Dodatkowo poszczególne zapisy planu wpłyną na ograniczenie negatywnych skutków
zagospodarowania analizowanego terenu na klimat lokalny i jakość powietrza atmosferycznego. Służyć
temu powinno wprowadzenie nakazu zachowania odpowiednich powierzchni biologicznie czynnych,
ograniczenie powierzchni zabudowy, obowiązek zagospodarowania zielenią wszystkich fragmentów
terenów wolnych od utwardzenia.
2. Emitowanie hałasu
Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przy sporządzaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
zagospodarowania, należy wskazać tereny, które należą do poszczególnych rodzajów terenów
(wskazanych w art. 113 ust. 2 ww. ustawy), dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku10. W projekcie analizowanego planu miejscowego wyznaczono kategorię terenu
o zdefiniowanym komforcie akustycznym (tereny MN i MN/U). Zgodnie z projektem zmiany mpzp ustalono
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października
2012 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)
10
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
nakaz na terenie MN zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na ternach MN/U jak dla terenów mieszkaniowousługowych.
Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego
kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych
jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art.
141 i 144 ustawy, działalność zakładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych,
jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem,
do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania, poza tym obszarem. W przypadku stwierdzonego pomiarowo przekraczania
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego działalnością zakładu, przez organy
ochrony środowiska wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Dodatkowo poprawę klimatu akustycznego w środowisku w otoczeniu zakładów usługowych uzyskać
można poprzez zastosowanie tłumików, ekranów i obudów akustycznych, zwiększenie izolacyjności
akustycznej przegród zewnętrznych budynków produkcyjnych oraz zwiększenie chłonności akustycznej
ścian wewnątrz tych budynków, wymianę hałaśliwych urządzeń na cichsze, zmianę lokalizacji głównych
źródeł hałasu, czy zmianę ruchu komunikacyjnego na terenie zakładu.
3. Oddziaływanie na krajobraz
Ze względu na fakt, że na przedmiotowym obszarze istnieje już zabudowa, a miejscowy plan zakłada
jedynie jej rozbudowę, krajobraz tego obszaru nie powinien ulec znaczącym zmianom. Nadmienić należy,
że krajobraz ten jest typowy dla obszarów miejskich, zurbanizowanych.
W celu wprowadzenia na przedmiotowym obszarze, projekt planu wprowadza następujące zasady:
nakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z liniami zabudowy na rysunku planu.
4. Oddziaływanie na rzeźbę terenu, powierzchnię ziemi i glebę
W kontekście oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, przekształcenia powierzchni ziemi są
szczególnie istotne, gdyż wpływają na zmiany pozostałych komponentów środowiska przyrodniczego, a
ponadto należą do zmian trwałych i długo-terminowych. Niewielkiej niwelacji mogą ulec jedynie tereny,
na których staną nowe budynki czy drogi. Prace związane z realizacją tego typu zagospodarowania
zawsze wiążą się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Powstają nasypy z gruntu
wybranego pod fundamenty nowych obiektów budowlanych. Wykopy związane z fundamentowaniem
budynków powodują powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować.
Prace ziemne będą na ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu. W efekcie końcowym tych prac
powierzchnia terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez zasadniczego wpływu na jego
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
ogólną strukturę. Projektowane obiekty będą miały standardowe posadowienie, czyli do głębokości ok.
2,0 m ppt. i w tych przypadkach przekształcenia rzeźby związane z zainwestowaniem będą niewielkie.
Przekształcenia powierzchni ziemi zależeć będą w dużej mierze od rozwiązań technicznych. Dla
optymalnego zabezpieczenia powierzchni ziemi i gleby przed degradacją, prace budowlane należy
prowadzić tak, aby zapobiec ewentualnym zjawiskom geomechanicznym. Prace ziemne tj. niwelacje i
wykopy należy wykonywać w okresach o niskich opadach, a odsłonięte powierzchnie trzeba
zabezpieczać przed możliwością niekontrolowanych przepływów wód opadowych lub spływowych. Rowy
odwodnieniowe należy zabezpieczyć technicznie lub biologicznie przed erozyjnym działaniem wody.
Realizacja ustaleń planu prowadzić będzie do znaczącego wzrostu ilości odpadów, wytwarzanych na
terenach MN oraz MN/U. Odpady powstające na obszarze planu związane będą zarówno z etapem
realizacyjnym (odpady budowlane), jak również przede wszystkim z funkcjonowaniem obecnych i nowych
obiektów budowlanych (odpady niebezpieczne, odpady komunalne). W celu uniknięcia zanieczyszczenia
gleby, poprzez nieodpowiednią gospodarkę odpadami, zapisy projektu planu ustalają gromadzenie
odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi.
5. Oddziaływanie na warunki gruntowo-wodne
Realizacja nowej zabudowy kubaturowej nie powinna znacząco wpłynąć na zmianę stosunków
wodnych w obszarze opracowania ani w jego okolicy. Jednakże lokalizacja każdego nowego budynku,
jak również roboty w zakresie sieci infrastruktury technicznej, skutkować będą między innymi trwałym
uszczelnieniem terenów przeznaczonych bezpośrednio pod budynek oraz ograniczeniem powierzchni
umożliwiającej infiltrację wód opadowych lub roztopowych. Pośrednio działania te mogą potencjalnie
wpłynąć również na zanieczyszczenie wód podziemnych substancjami wprowadzanymi do gruntu.
Sposób zagospodarowania powierzchni omawianego obszaru mógłby mieć wpływ na kształtowanie
jakości wód podziemnych, w kontekście położenia w zasięgu trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 146. Należy jednak podkreślić, że utwory wodonośne tego zbiornika występują na
głębokości 2 m ppt, co opisane zostało w rozdziale II.3.6, a wszelkie prace budowlane z pewnością będą
tą kwestię uwzględniać.
Analizowany obszar posiada podłączenie do kanalizacji sanitarnej, co w przypadku zabudowy
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ta forma jest najkorzystniejszym dla
środowiska sposobem odprowadzania ścieków.
Drugą grupę ścieków stanowią wody opadowe i roztopowe. Powiększenie obszarów zabudowanych
powoduje zawsze zmniejszenie zdolności infiltracji gruntów przypowierzchniowych oraz większy odpływ
wód opadowych z terenów za pośrednictwem sieci kanalizacji, jeśli taka powstanie. Powoduje to
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
zagrożenie obniżenia się poziomu wód gruntowych, zmniejszenia ich zasobów i nadmiernego
przesuszenia gruntu. W celu ograniczenia ww. zjawisk w projekcie planu dopuszcza się
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej.
Powyższe rozwiązanie uznaje się za prawidłowe z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi. Zatrzymanie części wód opadowych ogranicza degradację środowiska,
spowodowaną uszczelnieniem terenu, powoduje podniesienie zwierciadła wód gruntowych i lepsze
zasilanie istniejących nawet w znacznej odległości cieków.
Ponadto w zakresie zapewnienia warunków infiltracji wód istotne są zapisy projektu planu w zakresie
parametrów na terenach MN i MN/U. Chodzi tu głównie o nakaz zachowania powierzchni biologicznie
czynnej na poziomie nie mniejszym niż 40% działki budowlanej dla terenu MN i nie mniejszym niż 2030% dla działki budowlanej na terenach MN/U. Dodatkowo zgodnie z projektem planu wszystkie
nieutwardzone fragmenty terenów zagospodarowane mają być zielenią. Podjęte działania mają na celu
ograniczenie uszczelnienia gruntu oraz zachowanie możliwie największych powierzchni zielonych,
umożliwiających naturalną filtrację wód do gruntu oraz zapobieganie odpływowi wód z terenu
opracowania.
Należy stwierdzić, iż ww. rozwiązania w sposób optymalny zabezpieczą środowisko gruntowo-wodne
przed zanieczyszczeniem zarówno ściekami przemysłowymi, bytowymi, jak również wodami odpadowymi
i roztopowymi, dopiero po realizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Oddziaływanie na szatę roślinną, różnorodność biologiczną i faunę
Różnorodność gatunkowa roślin jest tu niska. Występują tu głównie rośliny ruderalne. Generalnie
zapisy projektu mpzp dotyczące szaty roślinnej zmierzają do jej optymalnej ochrony oraz jej wzbogacenia,
a także wzmocnienia. Projekt mpzp zapewnia ochronę terenów biologicznie czynnych oraz zakłada
zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów nieutwardzonych. Realizację zapisów projektu mpzp
dotyczących kształtowania istniejącej zieleni oraz poprawy stanu środowiska, spowodują zadania
określone w analizowanym dokumencie. Do najważniejszych z nich należą:
 zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni;
 ochrona powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Niekorzystny wpływ na tutejszą szatę roślinną wystąpi również na etapie realizacji większości inwestycji
(budynków, drogi). W trakcie prowadzenia prac budowlanych czasowo i lokalnie zniszczona zostanie również
roślinność występująca na terenach sąsiadujących z planowaną zabudową, wykorzystywanych m.in. jako
tymczasowe drogi dojazdowe lub miejsce składowania materiałów budowlanych. Przewiduje się jednak, że po
zakończeniu prac realizacyjnych oddziaływania te ustąpią.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Bez uchwalonego projektu zmiany mpzp dla omawianego terenu istnieje uzasadnione ryzyko, że
nowopowstająca bez prawa lokalnego zabudowa będzie odbiegała od norma prawnych
zagwarantowanych w ocenianym projekcie mpzp. Realizacja nowej zabudowy nie wpłynie znacząco na
różnorodność biologiczną regionu. Analizując zgromadzone dane można też stwierdzić z dużym
prawdopodobieństwem, że na obszarze objętym projektem mpzp występują, przynajmniej sporadycznie
różne gatunki zwierząt, głównie ptaków. Zmniejszenie areału potencjalnego żerowiska czy też miejsca
odpoczynku dla ptaków i innych zwierząt nie wpłynie znacząco negatywnie na ww. faunę. Ponadto obszar
poddany jest antropopresji od wielu lat, gdyż miejsce objęte projektem mpzp stanowi miejsce
powszechnego bytowania mieszkańców.
Reasumując, ustalenia analizowanego projektu planu nie wpłyną znacząco na kształtowanie
różnorodności gatunkowej przedstawicieli lokalnej flory. Zniszczeniu ulegną jedynie zbiorowiska roślin
uprawnych oraz asocjacje ruderalne, mające stosunkowo niską wartość przyrodniczą.
7. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Obszar objęty projektem planu położony jest poza terenami udokumentowanych złóż kopalin, zatem
w żaden sposób nie będzie na nie oddziaływał.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru opracowania nie występują również większe kompleksy leśne.
Sposób zagospodarowania powierzchni omawianego obszaru mógłby mieć natomiast wpływ na
kształtowanie jakości wód podziemnych, w kontekście położenia w zasięgu trzeciorzędowego Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 146. Należy jednak podkreślić, że utwory wodonośne tego zbiornika
występują na głębokości ok. 2 m, a planowana zabudowa parametrami nie będzie odbiegać od zabudowy
istniejącej, zatem niebezpieczeństwo zanieczyszczenia tych wód lub wpływu na ich stan ilościowy jest
znikome.
8. Oddziaływanie na walory Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód
Uwzględniając wyjaśnienia zawarte w rozdziale III.3. dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu „H”
Międzychód nie stwierdza się, aby istniały przesłanki dla specjalnej ochrony tego obszaru. Należy jednak
zauważyć, że obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Ustalenia planu nie zakładają zmiany przeznaczenia terenów względem ich obecnego użytkowania,
zatem zmiany w krajobrazie, który na tym obszarze jest typowo miejski, nie powinny mieć miejsca.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
9. Emitowanie promieniowania elektromagnetycznego
Projekt planu nie przewiduje żadnych nowych, znaczących emitorów promieniowania
elektromagnetycznego. Przedmiotowy obszar znajduje się również w znacznej odległości od istniejących
potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w postaci linii elektroenergetycznych
średniego i wysokiego napięcia.
10. Oddziaływanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
Obszar opracowania położony jest w całości poza terenami górniczymi, a także terenami narażonymi
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych. Nie przewiduje się
zatem, aby dobra materialne zlokalizowane obecnie lub w przyszłości w granicach obszaru objętego
planem zagrożone były zniszczeniem lub uszkodzeniem.
11. Oddziaływanie na ludzi
Projekt planu w sposób odpowiedni reguluje kwestie związane z: ochroną i kształtowaniem jakości
powietrza atmosferycznego, gospodarką wodno-ściekową oraz ochroną przed hałasem. Wprowadzając
poszczególne ustalenia (opisane we wcześniejszych rozdziałach niniejszej prognozy), ogranicza się
negatywny wpływ na jakość życia i zdrowie ludzi pracujących w przyszłości w granicach obszaru objętego
planem.
Główną przyczyną występowania okresowego dyskomfortu będą prace budowlane, związane z
realizacją nowych obiektów. Na skutek prowadzonych prac budowlanych należy spodziewać się
zwiększonej emisji hałasu, której źródłem będą pracujące maszyny i urządzenia, a także zwiększonej
emisji gazowych i pyłowych, generowanych podczas prowadzenia prac ziemnych. Należy jednak
przypuszczać, że prace te będą prowadzone etapowo, przede wszystkim w porze dziennej i nie będą
stanowić uciążliwości w godzinach nocnych. Zatem ze względu na charakter wspomnianego
oddziaływania (krótkotrwałe i chwilowe), nie przewiduje się jego istotnego wpływu na kształtowanie
lokalnego klimatu akustycznego. Ponadto zasięg oddziaływania prowadzonych inwestycji budowlanych
powinien zamykać się w granicy danej działki budowlanej.
Reasumując, nie należy spodziewać się niekorzystnego oddziaływania na ludzi, w związku ze
zmianami dotychczasowego sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenów, jakie zostały
zaproponowane w projekcie planu miejscowego.
12. Oddziaływanie transgraniczne
Planowane przedsięwzięcia mają charakter lokalny i nie będą emitować zanieczyszczeń mogących
przemieszczać się na dalekie odległości. Ponadto, z uwagi na położenie gminy Międzychód, realizacja
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
zapisów analizowanego planu miejscowego nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko
przyrodnicze.
VII. ROZWIĄZANIA ZAPOBIEGAJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE
NA ŚRODOWISKO, W TYM ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Przyjęcie proponowanych w analizowanym projekcie planu rozwiązań wywoła duże i znaczące zmiany
w środowisku. Zapisy projektu są jednak w większości na tyle precyzyjne, że w przypadku realizacji
ustaleń tego dokumentu powinny zapewnić optymalną ochronę środowiska przyrodniczego zarówno w
granicach obszaru objętego projektem planu, jak i w jego otoczeniu. Nie przewiduje się zatem, aby
rezultaty realizacji planu w sposób szczególnie negatywny wpływały na środowisko.
Ponadto zwraca się uwagę, iż w trakcie realizacji zabudowy należy zadbać o to, aby przed
rozpoczęciem prac budowlanych na powierzchni obecnie nieprzekształconej, zdjąć warstwę humusową i
wykorzystać ją odpowiednio po zakończeniu robót.
Zapisy miejscowego planu powinny skutecznie chronić środowisko przyrodnicze przed potencjalnymi
negatywnymi oddziaływaniami. Ponadto w decyzji środowiskowej dla poszczególnych inwestycji można
zawrzeć dodatkowe, szczegółowe zapisy chroniące, minimalizujące, łagodzące bądź kompensujące
ewentualne negatywne oddziaływania realizacji konkretnych projektów na środowisko przyrodnicze. Do
podstawowych ogólnych działań ograniczających zaliczyć można: (1) ograniczenie zajęcia terenu;
(2) stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych (np. nasadzeń
roślinności chroniących przed hałasem i zanieczyszczeniami atmosferycznymi itp.); (3) prawidłowe
zabezpieczenie sprzętu i placu budowy; (4) dostosowanie terminu prac do cyklu wegetacyjnego roślin i
terminów rozrodu zwierząt.
Ewentualne kolizje projektowanego zagospodarowania ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym
w większości przypadków będą lokalne i nieistotne dla funkcjonowania i stanu środowiska
rozpatrywanego w skali gminy oraz obszarów przyległych. Istnieją jednak inwestycje, dla których
przeprowadzone osobne oceny oddziaływań na środowisko mogą wskazać ich negatywne oddziaływania
na przyrodę. Należy wówczas szukać rozwiązań alternatywnych, godzących interes publiczny wynikający
z rozwoju gospodarczego gminy z ochroną środowiska przyrodniczego. Biorąc pod uwagę niewielki
charakter zmian omawianego terenu w wyniku realizacji projektu mpzp i istniejący stan
zagospodarowania terenów, ocenia się, że obiektywnie rzecz ujmując alternatywy dla ustaleń projektu
mpzp zbyt wielu nie ma.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
VIII. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Co najmniej raz w czasie kadencji Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przedstawia ich wyniki Radzie Miejskiej.
Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania
ich za nieaktualne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami w całości lub w części, podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia ich zmiany.
Ocena miejscowych planów powinna być przeprowadzana przede wszystkim w kontekście rozwoju
przestrzennego gminy Międzychód oraz czy miała miejsce realizacja infrastruktury transportowej i
technicznej w sposób zintegrowany, czy nawet wyprzedzający lokalizację zabudowy. Pozwoli to na
opracowania harmonogramu sporządzania i realizacji kolejnych planów zagospodarowania
przestrzennego, bilansowania zapotrzebowania m.in. na wodę, gaz, kanalizację sanitarną oraz
przygotowanie odpowiednio wyposażonych terenów.
Ponadto, Burmistrz jest zobowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko. Monitoring skutków realizacji postanowień
przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać np. na analizie i ocenie
stanu poszczególnych komponentów środowiska (powietrza, wód, gleb i in.) w oparciu o wyniki pomiarów
uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska11, w ramach monitoringu środowiska
prowadzonego w oparciu o wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
zlokalizowanych na obszarze objętym projektem mpzp lub, w ramach indywidualnych zamówień, na
kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego
planu.
IX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do
przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji w tym przypadku planu miejscowego. Obowiązek jej opracowania wynika bezpośrednio z
zapisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstawowym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza stanu środowiska i
wskazanie potencjalnego negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko. Niniejsza
11
ocena stanu poszczególnych komponentów musi odnosić się do obszaru objętego miejscowym planem.
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
prognoza dotyczy oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
Analizie i ocenie poddano projekt uchwały Rady Miejskiej Międzychodu, zawierający ustalenia
realizacyjne planu oraz rysunek projektu planu w skali 1 : 1 000.
Analizowany obszar, dla którego sporządzony został projekt planu zajmuje powierzchnię około 5 ha
i położony jest w południowej części miasta Międzychód, pomiędzy linią kolejową, a drogą wojewódzką
nr 160 (ul. Poznańska).
W pierwszej części prognozy scharakteryzowano środowisko przyrodnicze w podziale na
poszczególne komponenty oraz ich wzajemne powiązania, w tym: warunki geologiczno-gruntowe, rzeźbę
terenu, warunki glebowe, warunki wodne, florę, faunę, klimat lokalny i wartości kulturowe. Analizowany
obszar charakteryzuje się jednorodnym ukształtowaniem terenu. Większość obszaru opracowania
zbudowana jest z glin zwałowych. W jego obrębie nie występują żadne udokumentowane złoża surowców
naturalnych. Na obszarze opracowania nie ma żadnych cieków ani zbiorników wodnych. Zwierciadło wód
gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 2 m ppt. Dominują tu gleby pseudobielicowe
wytworzone z glin. Roślinność jest pod silnym wpływem działalności człowieka, a świat zwierząt
reprezentowany jest głównie przez drobne ssaki i ptaki polne. Cały teren położony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód.
W tej części prognozy opisano także istniejący stan środowiska pod względem ochrony jakości
powietrza, wód, klimatu akustycznego oraz pól elektromagnetycznych. Potencjalnym źródłem
zanieczyszczeń może być zabudowa obiektów produkcyjnych. Na przedmiotowym obszarze występuje
sieć wodociągowa i kanalizacyjna, co sprzyja środowisku gruntowo-wodnemu.
W drugiej części szczegółowo omówiono zapisy projektu planu. Projekt wyznacza jeden teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy
usługowej (MN/U). Stwierdzono również, że głównym celem analizowanego projektu planu miejscowego
jest wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych do rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych.
Ponadto szczegółowo omówiono zapisy projektu i wskazano na powiązania ich z zapisami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód”. Stwierdzono, że
projekt planu nie narusza ustaleń studium. Wykazano także brak negatywnych skutków dla środowiska i
przestrzeni, jakie mogłyby wystąpić w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu.
Następnie omówiono podstawowe cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu
międzynarodowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektu planu. W tym zakresie
przeanalizowano następujące dokumenty: Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca
oczyszczania ścieków komunalnych, Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie ocen i
zarządzania jakością otaczającego powietrza, II Politykę Ekologiczną Państwa oraz Politykę ekologiczną
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, „Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przenoszący założenia i cele zawarte w dyrektywie unijnej tzw. Ramowej Dyrektywie
Wodnej z 23 października 2000 r.
Realizacja postanowień projektu mpzp niesie ze sobą pewne ryzyko pogłębienia istniejących
problemów ochrony środowiska przyrodniczego a także powstania nowych dlań zagrożeń. Do istniejących
problemów należą przede wszystkim:
 presja przestrzeni (głównie poprzez postępującą zabudowę na terenach MN/U i MN);
 oddziaływanie na krajobraz, wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych,
teoretyczne zakłócenia w migracji niektórych zwierząt);
 wzrost emisji substancji (emisja niska);
 wzrost emisji hałasu (głównie w trakcie budowy);
 wzrost zużycia wody, materii i energii.
Jednocześnie należy podkreślić, że choć poprzez wzrost zabudowy oczywisty jest fakt wzrostu emisji
zanieczyszczeń, to jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i technicznym substancje
niepożądane dla środowiska są ujmowane (np. poprzez sieć kanalizacji czy odpowiednią gospodarkę
odpadami) i ich zagrożenie względem otaczającego środowiska przyrodniczego jest, przynajmniej po
części, neutralizowane/ograniczane.
W wyniku analizy uznano, że:
 nie przewiduje się pogorszenia jakości atmosfery i topoklimatu;
 dla obszarów wymagających komfortu akustycznego nie przewiduje się przekroczeń norm hałasu;
 nie przewiduje się pogorszenia jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych;
 nie przewiduje się pogorszenia jakości zasobów glebowych;
 nie przewiduje się przekroczeń norm natężenia pól elektromagnetycznych w związku z realizacją
zapisów projektu mpzp;
 nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na formy ochrony przyrody w wyniku realizacji
projektu miejscowego planu;
 zachowanie komfortu akustycznego w miejscach tego wymagających powinno być osiągnięte w
oparciu o przepisy odrębne.
Ewentualne kolizje projektowanego zagospodarowania ze środowiskiem przyrodniczym w większości
przypadków będą lokalne i nieistotne dla funkcjonowania i stanu środowiska rozpatrywanego w skali
gminy oraz obszarów przyległych.
Co najmniej raz w czasie kadencji Burmistrz Międzychodu dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód –
dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).
opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przedstawia ich
wyniki Radzie Miejskiej. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami w całości lub
w części, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia ich zmiany.
Download