Biotechnologia w ochronie środowiska

advertisement
Biotechnologia
w ochronie środowiska
Wykorzystanie organizmów
do rozkładu substancji
Przystosowując się do życia organizmy wykształciły
szczególne cechy metaboliczne, jedną z nich jest
zdolność do uzyskiwania energii z rozkładu substancji
organicznej i nieorganicznej.
 Właściwość tę wykorzystuje się przy:
 oczyszczaniu ścieków
 oczyszczaniu powietrza
 przetwarzaniu odpadów komunalnych
 produkcji tworzyw biodegradowalnych

Oczyszczane ścieków




Oczyszczanie ścieków przy użyciu organizmów
nazywamy oczyszczaniem biologicznym.
Nieruchome złoże zawierające: kamienie, żużel, koks,
kształtki z tworzyw sztucznych i ceramicznych.
Materiał biologiczny czyli bakterie, grzyby, protisty,
larwy owadów, złoże to nazywamy złożem biologicznym.
Osad czynny – zawiesina w której znajdują się
organizmy ich rozwój następuje
w warunkach intensywnego
natlenowania.
Oczyszczanie powietrza
Do oczyszczania powietrza z toksycznych substancji
stosuje się bofiltry.
Biofiltr składa się z warstwy materiału porowatego
zasiedlonego przez mikroorganizmy, które rozkładają
zanieczyszczenia do związków prostych np. wody, tlenku
węgla. Eliminowany jest wówczas nieprzyjemny zapach,
którego źródłem może być amoniak lub siarkowodór.
Przetwarzanie stałych odpadów
komunalnych
Zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych substancji
do atmosfery emitowanych przez składowanie odpadów
komunalnych oraz przedostawaniu się niepożądanych
substancji do wód i gleby poddaje się je utylizacji.
W tym celu stosuje się:
 Kompostowanie które polega na rozkładaniu resztek
umieszczonych w kompostowniku przez bakterie oraz
grzyby oddychające tlenowo. Podczas kompostowania
niektóre części roślin ulega rozkładowi do tlenku węgla,
wody, azotanów, siarczanów, fosforanów. Inne części zaś
trudniej rozkładane są przekształcane w kompost
wykorzystywany jako nawóz.
•Fermentacja metanowa – to proces rozkładania
związków organicznych przez mikroorganizmy oddychające
beztlenowo.
W jej wyniku powstaje biogaz czyli mieszanina głównie
metanu i tlenku węgla. Biogaz wykorzystywany jest jako
paliwo do generatorów prądu elektrycznego i źródło
energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i
sprężeniu – jako paliwo do napędu silników. Głównie w
Indiach, Chinach, Szwajcarii, Niemczech i Stanach
Zjednoczonych. W Polsce planuje się wykorzystanie
biogazu do ogrzewania budynków i podgrzewania wody.
Tworzywa biodegradowalne

Tworzywa te produkuje się z sacharozy zawartej
burakach cukrowych, kukurydzy i ryżu.
Mikroorganizmy rozkładają je do tlenku węgla,
wody i substancji stosowanej jako nawóz
organiczny.
Przykłady tworzyw
biodegradowalnych
Biologiczne zwalczanie szkodników
Innym przykładem zastosowania biotechnologii w
ochronie środowiska jest biologiczne zwalczanie
szkodników. Polega ono na ograniczeniu szkód
w uprawach roślin za pomocą wybranych organizmów
lub wytworzonych przez nie substancji.
Aby ograniczyć plagę mszyc, które atakują rośliny uprawne
wykorzystuje się złotooka pospolitego.
Ocena stanu zanieczyszczenia



Organizmy wykorzystuje się nie tylko do usówania
szkodliwych substancji, ale także do oceny stanu
zanieczyszczenia danego terenu.
Tradycyjne metody polegają na badaniu obecności
osobników należących do gatunku wskaźnikowego –
bioindykatora (badanie zmian morfologicznych).
Metody biotechnologiczne polegają na stosowaniu
testów, w których wykorzystuje organizmy wrażliwe na
stężenie toksycznych związków.
Bioindykatory

POROSTY- bioindykatory czystości powietrza; są wrażliwe na
zanieczyszczenia tlenkiem siarki (IV) i tlenkami azotu. W strefie
powietrza bardzo zanieczyszczonego tymi gazami porosty nie
występują.
GLONY, OWADY, PIERWOTNIAKI - bioindykatory
czystości wód; stan czystości wód określa się m.in. na podstawie
występowania ich charakterystycznych gatunków. W wodach
czystych występują np. larwa jętki, larwa widelnicy, larwa
chruścika.
ROŚLINY - bioindykatory jakości gleb; jakość gleby (np.
zakwaszenie, zawartość substancji mineralnych) można poznać po
rosnących na niej roślinach. Na glebach kwaśnych rosną np.
fiołek, wrzos, skrzyp polny.
Produkcja energii
Organizmy można zastosować również do
wytarzania energii na skalę przemysłową:
 Spalanie resztek roślinnych np. drewna,
słomy. Uwolnioną w wyniku spalania energię
można wykorzystać jako źródło ciepła.
 Źródłem energii są również: biogaz
( alternatywa do gazu ziemnego), paliwo
płynne otrzymywane z olejów roślinnych
lub tłuszczy zwierzęcych alternatywa do
paliw silnikowych.
Download