Usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r

advertisement
Usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r
ARiMR pokryje za rolników część lub całości kosztów związanych z utylizacją: owiec, bydła, kóz,
trzody chlewnej i koni. Z ARiMR zawarło umowy jedenaście firm na świadczenie w 2017 r. usług
utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są
to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp.
z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.;
STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. Rolnicy zanim podejmą decyzję
dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez
przedsiębiorców działających w ich regionie. Zasady korzystania w 2017 r. z usług utylizacyjnych z
dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do
obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej.
Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub
średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr
(WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
konie oraz świnie. Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i
gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu
padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła,
które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych
grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła
poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich
wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W
przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie
obejmuje kwoty podatku VAT.
Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych
zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w
całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.
Maksymalne ceny jednostkowe usług zbioru transportu i unieszkodliwniania padłych zwierząt gospodarskich
realizowanych przez podmioty utylizacyjne współpracujące z ARiMR, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku /
województwo warmińsko-mazurskie/
Za zbiór i transport
Za unieszkodliwienie
Sztuki małej
Sztuki z gatunku świnie, w tym:
Sztuki dużej
Padłej sztuki z
(SM) - (bydło i
(SD) - (bydło i
gatunku
konie
w
wieku
sztuki o masie sztuki o masie sztuki o masie konie w wieku
sztuki o masie sztuki o masie sztuki o masie
sztuki o masie
bydło, owce, sztuki o masie ciała powyżej ciała powyżej ciała powyżej
poniżej 12
ciała powyżej ciała powyżej ciała powyżej
12 i więcej
ciała do 20 kg.
kozy lub konie ciała do 20 kg. 20 do 50 kg. 50 do 110 kg.
miesięcy
oraz
110 kg.
20 do 50 kg. 50 do 110 kg.
110 kg.
miesięcy)
owce i kozy
Padłej sztuki z gatunku świnie, w tym:
Nazwa Zakładu
PP-H HET MAN Sp. z o.o.
127,55
2,50
28,51
62,72
114,04
195,52
48,00
1,00
10,00
25,00
58,66
EKO-ST OK Sp. z o.o.
127,55
5,70
28,51
62,72
114,04
195,52
58,66
1,50
14,66
32,26
58,66
SARIA POLSKA Sp. z o.o.
127,55
5,70
28,51
62,72
114,04
190,00
57,00
2,00
13,00
26,00
57,00
ST RUGA SA
127,55
5,70
28,51
62,72
114,04
195,00
58,00
1,00
14,00
30,00
58,50
ST ANS Sp. z o.o. Sp. k.
127,55
5,70
28,51
62,72
114,04
185,00
50,00
1,50
14,66
32,26
58,66
ENERGOUT IL Sp. z o.o
127,00
5,50
27,50
62,00
114,00
190,00
57,00
2,30
14,00
31,00
57,00
ZR-P FARMUT IL HS SA
127,55
5,70
28,51
62,72
114,04
195,52
58,66
2,93
14,66
32,26
58,66
Download