Dyrektor finansowy i dane

advertisement
Dyrektor finansowy i dane
Autor:
Dyrektor finansowy i dane
Zbiór artykułów dotyczy ewolucji roli Dyrektora Finansowego
w kierunku trzech ważnych funkcji: Dyrektora ds. Zasobów
Ludzkich, Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Technologii.
Materiał oparty jest na badaniach obejmujących kierowników
wyższego szczebla, analizie źródeł wtórnych, branżowych
materiałach informacyjnych oraz rozmowach z analitykami.
Dane odnoszą się do reprezentantów firm funkcjonujących
w
następujących
sektorach:
bogactwa
naturalne,
technologie, artykuły konsumpcyjne, usługi finansowe,
technologie informacyjno-komunikacyjne i motoryzacja.
Materiały omawiają także powiązane ze sobą trendy,
w tym wzrastającą rolę technologii w biznesie, rywalizację
o talenty, wyzwania związane ze sprawozdawczością w firmie
w dobie nieustającego dostępu do mediów czy też kompromisy
dotyczące struktur organizacyjnych (insourcing/outsourcing)
oraz dzisiejszych wydatków operacyjnych w porównaniu
do nakładów inwestycyjnych na przyszłość.
2
W dzisiejszych czasach dane i technologie
pełnią coraz ważniejszą rolę w codziennej
działalności
i
strategiach
rozwoju
przedsiębiorstw.
Sztuczna
inteligencja,
uczenie maszynowe i big data mogą
ułatwiać sprawozdawczość i kontrole
finansowe, monitorować ruchy rynkowe,
określać
niedoskonałości
łańcucha
dostaw, tworzyć mądrzejsze rozwiązania
outsourcingowe, wspierać pracowników
i osoby zarządzające talentami oraz
przewidywać przyszłe trendy. Kiedy jednak
nowoczesne technologie zawodzą, mogą
doszczętnie zniszczyć firmy i ich reputację.
Najbardziej odczuwalne są włamania
do systemów komputerowych i naruszenia
prywatności, które coraz częściej stanowią
największe
zmartwienia
menedżerów
najwyższego szczebla.
Ponadto więcej danych nie zawsze oznacza, że są one
lepsze i bardziej efektywne. Błędne informacje
mogą doprowadzić do katastrofalnych decyzji lub
wadliwych schematów. Jako przykład może posłużyć
projekt trackera grypy opracowany przez Google,
który swego czasu zapowiadano jako nową epokę
w kategorii big data. Okazało się, że był on mocno
niedopracowany i pod względem zdolności śledzenia
chorób wypadał gorzej niż dane zbierane w sposób
wolniejszy, ale precyzyjniejszy, przez Centrum
Zapobiegania i Kontroli Chorób, jak donosił dziennik
Financial Times.
„W obecnych czasach różnica polega na tym,
że każda nowoczesna firma już nie tylko stosuje
technologie, ale też sobie sprawę, że są one punktem
centralnym ich strategii i rozwoju” – wyjaśnia Curtis
Brown, dyrektor ds. technicznych w zajmującej
się zarządzaniem ryzykiem Dunn & Bradstreet
z siedzibą w New Jersey.
Wyzwania obecnych
czasów to m.in.:
Wzrastająca rola
technologii w biznesie.
Bitwa o talenty.
Sprawozdawczość
w firmie w dobie
nieustającego dostępu
do mediów.
Sztuczna inteligencja, uczenie
maszynowe i big data mogą
ułatwiać sprawozdawczość
i kontrole finansowe,
monitorować ruchy rynkowe,
określać niedoskonałości
łańcucha dostaw, tworzyć
mądrzejsze rozwiązania
outsourcingowe, wspierać
pracowników
i osoby zarządzające
talentami oraz przewidywać
przyszłe trendy. Kiedy jednak
nowoczesne technologie
zawodzą, mogą doszczętnie
zniszczyć firmy i ich
reputację.
3
Dyrektor finansowy i dane
Chmury i narzędzia mobilne wraz z opartymi
na algorytmach rozwiązaniami analitycznymi
sprawiły, że technologie stały się jeszcze
bardziej wszechobecne – twierdzi Zorawar
Biri Singh, dyrektor ds. technicznych firmy
Cisco. „Wszyscy stawiają na cyfryzację, a jeśli
ktoś tego nie robi, przestaje być konkurencyjny”
– wyjaśnia. „Jeśli jesteś producentem opon,
sprzedajesz kawę lub prowadzisz biznes
w branży rozrywkowej, jesteś tak naprawdę
przede wszystkim firmą technologiczną”
– mówi Singh. „Ma to wpływ na sposób,
w jaki dyrektorzy finansowi i generalni
powinni myśleć o swojej firmie”.
Pogląd ten podziela Edward Mesrobian, dyrektor
ds. technicznych w Tesco, globalnej sieci sklepów
spożywczych. „Coraz więcej firm zaczyna rozumiećs,
że są sterowane danymi. Bez światowej klasy systemów
analizy danych tak naprawdę zarządzają one biznesem
w ciemno”.
Nic więc dziwnego, że na całym świecie jeden na pięciu
dyrektorów ds. IT bezpośrednio podlega dyrektorowi
finansowemu, jak wskazuje firma badawcza
Gartner. Dyrektorzy finansowi są odpowiedzialni
za zatwierdzanie jednej czwartej inwestycji
w technologie informacyjne1. Oznacza to, że dyrektor
finansowy musi mieć lepszą wiedzę na temat
najnowszych technologii oraz rozumieć dyrektorów
tego samego szczebla z działu informatycznego
i technicznego.
33%
1 na 5 dyrektorów
ds. IT podlega dyrektorowi
finansowemu1
„Wszyscy stawiają na cyfryzację,
a jeśli ktoś tego nie robi, przestaje być
konkurencyjny. Ma to wpływ na sposób,
w jaki dyrektorzy finansowi i generalni
powinni myśleć o swojej firmie”
Zorawar Biri Singh, dyrektor
ds. technicznych firmy Cisco
1. Badania przeprowadzone przez firmę Gartner w 2011 r.
4
5
Dyrektor finansowy i dane
Dyrektor finansowy i dane
Od zamknięcia ksiąg do stworzenia
biznesplanu
Najbardziej oczywisty wpływ nowych
technologii na dyrektora finansowego
to „zamykanie ksiąg” lub dokonywanie
kwartalnych rozliczeń. Przy tych zadaniach
szybkość i nieomylność to zalety, mające
znaczenie dla przedsiębiorstwa każdej
wielkości pod względem przychodów
czy personelu. Firmy, które składają
sprawozdanie, najpierw kształtują przekaz
i relację, mówi Michael Golz, dyrektor
ds.
informatyki
w
SAP America.
Jednostki biznesowe w GE wysoko
podniosły poprzeczkę, stosując zestaw
zaawansowanych technologii pozwalających
na
kwartalne
zamykanie
ksiąg
w
niektórych działach w ciągu jednego dnia,
jak twierdzi Jim Fowler, dyrektor ds.
informatyki w tej firmie.
„Próbujemy odejść od starego przytłaczającego
schematu, gdzie wszystko dzieje się pod koniec
miesiąca lub koniec kwartału, do systemu czasu
rzeczywistego, w którym księgowanie transkacji
i przekazywanie danych odbywa się na bieżąco,
dzięki czemu można uzyskać lepszy obraz tego,
co
dzieje
się
w
branży”,
tłumaczy.
Dane i technologie mogą też więcej powiedzieć
dyrektorowi finansowemu o produkcji, łańcuchu
dostaw i wydajności firmy. „Jako że zaczynamy
więcej dostrzegać dzięki danym dotyczących maszyn
sprzedawanych klientom, takich jak np. silniki
samolotów i lokomotyw, zaczynamy też rozumieć,
że pozyskiwanie danych nie jest zajęciem zakulisowym.
6
Nowe technologie pomagają
dyrektorom finansowym
w następujących kwestiach:
Dokonanie
kwartalnych rozliczeń.
Uwidacznianie
informacji
o wydajności firmy.
Podejmowanie
decyzji dotyczących
pracowników.
„Leży to tak naprawdę u podstaw naszej
nakierowanej na wzrost strategii handlowej”,
komentuje Jim Fowler. Na przykład GE zobowiązało
się do ograniczenia kosztów działu IT o miliard
dolarów do 2020 r. I nie chodzi tu o skupienie
się na cięciu kosztów, wyjaśnia Fowler. Zamiast
tego nacisk jest kładziony na wyodrębnianie
informacji pochodzących z przedsiębiorstwa,
z łańcucha dostaw i od klientów, a także
na generowanie wysokiej jakości informacji
o potencjalnych nabywcach, podniesienie wydajności
oraz skrócenie czasu produkcji.
Kolejny rodzaj wpływu technologii na dyrektora
finansowego dotyczy decyzji obejmujących
struktury organizacyjne i pracowników. Dzięki
danym dyrektorzy finansowi zyskują kompletny
ogląd kosztów, świadczeń i ogólnej struktury
kadr, a do sprawozdań rocznych trafiają
coraz bardziej szczegółowe raporty i wyniki
monitorowania z zakresu zasobów ludzkich. Dane
te mogą również kształtować decyzje na temat
równowagi między usługami świadczonymi
wewnętrznie i zewnętrznie.
Opinie dyrektorów finansowych mają duże znaczenie,
a często są decydujące w kwestiach takich, jak liczebność
personelu. Muszą oni podejmować decyzje na temat
outsourcingu, na które podstawowy wpływ mają
dostępne technologie: które funkcje można teraz zlecić
na zewnątrz, a które najlepiej dalej realizować
wewnętrznie? „Dyrektor finansowy ma kluczowe
znaczenie dla tego, co nazywamy «right sourcingiem»
(prawidłową relacją usług wykonywanych wewnątrz
i na zewnątrz)” mówi Brown. Jakie kluczowe funkcje
firma Dun & Bradstreet powinna wykonywać
wewnętrznie, a co mogłoby podlegać outsourcingowi?
„Dyrektorzy finansowi i ds. technicznych obecnie
bezustannie dyskutują na temat tej relacji”. Istotną
kwestią jest to, że firma musi mieć pewność, iż posiada
dane najwyższej jakości na temat swoich pracowników
i organizacji, na podstawie których można podejmować
rozsądne decyzje. Wadliwe dane mogą prowadzić
do podejmowania nieprawidłowych decyzji.
Dane mogą pomóc
dyrektorom finansowym
uzyskać:
Informacje o kosztach
zasobów ludzkich
37%
Lepsze decyzje
dotyczące
outsourcingu
„Dyrektor finansowy
ma kluczowe znaczenie
dla tego, co nazywamy
„right sourcingiem”
(prawidłową relacją usług
wykonywanych wewnątrz
i na zewnątrz). Dyrektorzy
finansowi i ds. technicznych
obecnie bezustannie
dyskutują na temat
tej relacji”
Curtis Brown, dyrektor ds. technicznych w firmie
Dunn & Bradstreet
7
Dyrektor finansowy i dane
Współprojektowanie
Wszechobecność technologii w dzisiejszych
czasach oznacza, że dyrektorzy ds. IT
będą współpracować w celu zapewnienia
całej firmie wsparcia technologicznego,
zamiast po prostu przedkładać dyrektorom
finansowym wnioski o nowe inwestycje.
„W znacznie większym stopniu przyjmuje
to postać raczej wspólnego sporządzania planu
zdolności analitycznych niż tradycyjnie pojmowanej
relacji opartej na przekazywaniu poleceń, z kiedyś
kiedyś mieliśmy do czynienia niegdyś” wyjaśnia
Michael Golz, dyrektor ds. informatyki w firmie
SAP America. W obecnych czasach zaczyna być
stosowany bardziej interakcyjny proces.
„Dyrektorzy finansowi wdrażają
technologie, uczą się metod korzystania
z nich i postrzegają je w zupełnie innym
świetle: jako siłę napędową przychodów
i czynnik pozwalający na obsługę klienta
oraz innowacje. Możemy zaobserwować
wyraźnie odmienny trend”.
Curtis Brown, dyrektor ds. technicznych
w firmie Dunn & Bradstreet
8
Dane zapewnione przez technologie mogą kształtować
plany biznesowe i strategie opracowywane przez
dyrektorów finansowych. „Dzisiejsi dyrektorzy
finansowi przejęli o wiele bardziej strategiczne
role”, wyjaśnia Edmond Mesrobian z firmy Tesco.
„Na wielu spotkaniach omawiamy strategie
biznesowe, a nie tylko aspekty finansowe.
Dyskutujemy na temat tego, dokąd zmierzamy
jako firma”. Mesrobian i jego współpracownik
na analogicznym stanowisku w dziale finansów
regularnie przedstawiają sobie nawzajem własne
plany biznesowe oparte na danych. „Pracujemy
wspólnie nad planami rocznymi, sporządzamy cele,
zadajemy pytania o to, co chcemy osiągnąć pod
kątem technologicznym „a co za tym idzie, jaki model
finansowy jest nam do tego potrzebny”.
Curtis Brown z firmy D&B także uważa, że dyrektorzy
finansowi mogą poszerzać swoje perspektywy
i zauważać rozwiązania, w których technologia może
wspierać cele biznesowe. „Powinni oni zdać sobie
sprawę, że nie chodzi tu jedynie o zrealizowanie
celów finansowych”, podkreśla. „Muszą stać
się partnerami strategicznymi, pojmując, jak
wartościową rolę odgrywa program technologiczny,
Dyrektorzy finansowi
mogą poszerzać swoje
perspektywy i37%
zauważać
rozwiązania, w których
technologia może wspierać
cele biznesowe
jak również że program ten pozwala osiągnąć nie
tylko cele finansowe, lecz również operacyjne cele
biznesowe związane z poszczególnymi obszarami
funkcjonalnymi oraz uczeniem się organizacji.
Wszystko to może wydawać się przytłaczające dla
niektórych dyrektorów finansowych, ponieważ
oznacza to konieczność szybkiej nauki. „Widać,
że zaczynają rozumieć, iż ogromna część podstaw
biznesu opiera się obecnie na technologiach”,
komentuje Brown.
„Dyrektorzy finansowi wdrażają technologie, uczą
się metod korzystania z nich i postrzegają je
w zupełnie innym świetle: jako siłę napędową
przychodów i czynnik pozwalający na obsługę klienta
oraz innowacje. Możemy zaobserwować wyraźnie
odmienny trend”.
Jednak CFO będą potrzebowali pomocy. Dyrektorzy ds.
IT muszą ją zapewnić, nawet w najbardziej elitarnych
organizacjach. „Moim zadaniem jest upewnienie się,
że dyrektor finansowy posiada narzędzia, których
on i cała społeczność finansowa na Harvardzie
potrzebują, by wykonywać swoją pracę”,
wyjaśnia
Anne
Margulies,
dyrektor
ds.
informatyki na Uniwersytecie Harvarda. „Obecnie
inwestujemy w narzędzia analityczne i wraz
z dyrektorem finansowym nie odstępujemy się
na krok”.
9
Autor:
O ADP (NASDAQ-ADP)
Potężne technologie z ludzką twarzą. Na całym świecie różnej wielkości i różnego typu firmy polegają na oprogramowaniu
w chmurze firmy ADP oraz na jej wnikliwych i specjalistycznych analizach, by w pełni wykorzystać potencjał swoich
pracowników. Kadry. Uzdolnienia. Świadczenia. Wynagrodzenia. Zgodność. Pracujmy razem, by budować lepszą siłę
roboczą. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ADP.pl.
O The Economist Intelligence Unit
The Economist Intelligence Unit jest światowym liderem w dziedzinie globalnego wywiadu gospodarczego. To
funkcjonujący w modelu B2B pion grupy kapitałowej The Economist Group, która wydaje magazyn The Economist. The
Economist Intelligence Unit pomaga menedżerom najwyższego szczebla podejmować lepsze decyzje poprzez zapewnianie
na czas rzetelnych, bezstronnych analiz trendów na rynkach światowych oraz strategii biznesowych. Więcej informacji
można uzyskać na stronach: www.eiu.com i www.twitter.com/theeiu.
O artykułach
Firma ADP we współpracy z The Economist Intelligence Unit przygotowała serię artykułów, by pomóc Ci przezwyciężyć
wyzwania w kształtowaniu roli dyrektora finansowego. Dowiedz się, jak ADP może pomóc połączyć kapitał ludzki
i finansowy, dane oraz technologie. Skontaktuj się z nami:
10

(048) 22 557 57 00

www.adp.pl

@ADP_PL

https://www.linkedin.com/company/615721
Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi ADP, LLC.
Wszystkie pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. Copyright © 2016 ADP, LLC.
Download