1658 – 2008 - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

advertisement
1658 – 2008
350 rocznica powstania I Liceum w Rzeszowie
Leksykon internetowy nauczycieli i wychowanków 1
A
Adamowski Mieczysław Zygmunt (29 III 1892, Bełżec – 26 II 1975, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1914),
uczestnik I wojny światowej (1914–18) i walk o granice Polski (1918–21), nauczyciel II Gimnazjum im. K. Morawskiego w
Przemyślu (1921–29), dyrektor Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. M. Konopnickiej w Przemyślu (1929–35), dyrektor I
Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1935–39 i 1944–47), nauczyciel języka łacińskiego w tejże szkole, podczas okupacji prowadził
tajne nauczanie, przeniesiony w stan nieczynny (VI 1947), nauczyciel III Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie
(od XII 1947), pracownik Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego (1950–57), nauczyciel bibliotekarz w I Liceum
w Rzeszowie (1950/51 – 1963/64), pierwszy prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej (1935), działacz Towarzystwa
Literackiego im. A. Mickiewicza, autor publikacji z zakresu literatury i historii, w tym historii I Gimnazjum i Liceum.
Aleksiewicz Marian (23 IV 1899, Stryj – 17 II 1972, Rzeszów), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej (1917–18), służył
w armii polskiej (1919–20), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1929), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem nauczania w
Tarnopolu (1929–30), nauczyciel historii, przysposobienia wojskowego, geografii, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym
(wiedzy o Polsce) w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1930/31 – 193839, 1944/45, 1949/50 – 1951/52, 1959/60 – 1971/72),
zastępca wakacyjny dyrektora I Gimnazjum (VII – VIII 1937), dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum w Sokołwie Młp. (1945–
48), kierownik XI-letniej Szkoły Żeńskiej w Rzeszowie (1948-50), Prezes Zarządu ZNP w Rzeszowie (1951-53), kierownik sekcji
historii i wychowania obywatelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, pracownik Okręgowego Ośrodka
Metodycznego w Rzeszowie (1957-68), członek Zarządów Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie, Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego Odział w Rzeszowie, Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor ok. 40 rozpraw
naukowych i popularnonaukowych.
Allerhand Maurycy (Mojżesz) (28 VI 1868, Rzeszów – 10 VIII 1942, Janowiec k. Lwowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1887), adwokat, profesor prawa cywilnego w Uniwersytecie Lwowskim, sędzia Trybunału Stanu, autor komentarzy: do kodeksu
postępowania cywilnego (1932–33), do prawa o notariacie (1934), do prawa upadłościowego (1937), zamordowany w obozie
Janowiec pod Lwowem.
Als Alfons Roderyk (30 III 1839, Mokrzyszów k. Sandomierza – 6 II 1905, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, członek
Rady Miejskiej (1873–79, 1893 – 1901), zastępca przewodniczącego Zarządu Komisarycznego tzw. „Wielkiego Rzeszowa” (1902),
zastępca prezesa Rady Powiatowej (1903–05), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1897–98),
prezes Kasy Oszczędności w Rzeszowie (1901–04), działacz wielu innych rzeszowskich stowarzyszeń, honorowy obywatel miasta
(1904), w testamencie przekazał własny księgozbiór i 5 tys. koron na utworzenie i utrzymanie czytelni naukowej przy bibliotece TSL.
Als Rudolf (ur. 12 IV 1858, Kolbuszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), członek Rady Miejskiej (1879–85), działacz
Towarzystwa Teatru Amatorskiego (1883).
Alter Jakub Herman (ur. 9 II 1896, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1914), działacz syjonistyczny, współzałożyciel
Hehaluc Pionier (działającego w Rzeszowie pod nazwą Oddział Towarzystwa dla wyszkolenia i wychowania młodzieży żydowskiej
dla emigracji do Palestyny w 1927 r.), członek Rady Miejskiej (1927-39).
B
Babiński Stanisław (25 IV 1864, Żurawica – 25 VI 1912, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Przemyślu i Uniwersytetu we Lwowie,
nauczyciel w gimnazjach w Kołomyi i Przemyślu, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historii kraju rodzinnego w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1894/95 – 1911/12), członek zarządu oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Babski Ignacy (2 XI 1852, Rozental – 1929, Kraków), absolwent uniwersytetu berlińskiego, nauczyciel języka niemieckiego,
francuskiego, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1891/92 – 1897/98 i 1902/03 – 1918/19), nauczyciel gimnazjum w Buczaczu
(od 1898).
Bachórz Józef (ur. 20 IX 1934, Lipie k. Głogowa Młp.), uczeń II i I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1947–51), absolwent
uniwersytetu łódzkiego, nauczyciel liceów pedagogicznych w Starym Targu k. Sztumu i Kwidzynie i w Wyższej Szkole
Nauczycielskiej w Gdańsku, historyk literatury polskiej XIX w, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej w uniwersytecie
gdańskim, prorektor tegoż uniwersytetu (1981–82), autor licznych publikacji.
Bal Walenty (17 I 1920, Jasionka – 10 I 2002, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie, absolwent II Gimnazjum i Liceum w
Przemyślu, i Seminarium Duchownego w Przemyślu (tymczasowo przeniesionego do Brzozowa), kapłan (od 1944), wikariusz w
Borku Starym (1945–48), później w parafii farnej w Rzeszowie (1948–54), administrator rzeszowskiej parafii farnej (1954–56),
rektor kościoła gimnazjalnego (od 1954), katecheta młodzieży I Liceum (w murach szkoły 1951/52 i 1 I 1957 – 31 VIII 1961, poza
szkołą od IX 1961), proboszcz parafii św. Krzyża (1970–98), dziekan dekanatu Rzeszów I (1983–98), prałat papieski (1992),
protonotariusz apostolski – infułat (2001), honorowy obywatel Rzeszowa (1994),
Balicki Jan Wojciech (25 I 1869, Staromieście – 15 III 1948, Przemyśl), absolwent Szkoły Ćwiczeń (1880) i Gimnazjum w
Rzeszowie (1888), kapłan diecezji przemyskiej (od 1892), profesor, prefekt Seminarium Duchownego w Przemyślu (1898 – 1900 i
1909–27), wicerektor Seminarium (1927–28), rektor (1928–34), autor kilkudziesięciu prac, głównie z zakresu estetyki, beatyfikowany
(2002).
Balicki Józef (ur. 22 VI 1925, Kraków), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) i studiów medycznych w Krakowie, dyrektor
1
Opracował Tadeusz Ochenduszko, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie
na podstawie: Sprawozdań Dyrekcji I Gimnazjum w Rzeszowie, Sprawozdań Dyrekcji II Gimnazjum w Rzeszowie oraz książek J.
Świebody: Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658-1983, Rzeszów 1983, Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1786-1918,
Rzeszów 1984, Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Rzeszów 1985 i książki T.
Ochenduszki, Dzieje Rzeszowa do 1918 roku. Kalendarium, Rzeszów 2006.
szpitala w Błażowej.
Bałda Ludwik (30 VIII 1909, Chmielnik – 24 X 1979, Chmielnik), absolwent I Gimnazjum (1912) i uniwersytetu poznańskiego –
filologi polskiej (1938) i pedagogiki (1939), nauczyciel: w prywatnej szkoły w Poznaniu, Chmielniku (1940–43), XI Liceum
Ogólnokształcącym w Krakowie – Nowej Hucie, współorganizator i członek Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej „Kuźnica”,
redaktor i drukarz konspiracyjnej gazetki „Na Posterunku”.
Bar Michał (3 IX 1898, Markowa – 10 VII 1974, Rzeszów), absolwent Gimnazjum Realnego w Łańcucie (1922) i Uniwersytetu
Lwowskiego (1926), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Gminy Ewangelickiej w Stanisławowie (1926–31),
nauczyciel matematyki, fizyki, astronomii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1931/32 – 1938/39 i 1944/45 – 1965/66),
matematyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1934), dyrektor II Liceum dla Pracujących (1966–69).
Baran Piotr ps. „Blizbor”, „Dziadek”, „Jan” (23 VI 1898, Zgłobień pow. Rzeszów – wiosna 1945), uczeń I Gimnazjum (do 1914),
żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1918), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca 17 Pułku Piechoty w
Rzeszowie w randze podporucznika (1925–31), uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej,
komendant Podobwodu AK Rzeszów-Południe (1944–45), zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wiosną 1945
r.
Barański Antoni Witalis (12 VI 1924, Dynów) – 7 V 2002, w drodze do Mauthausen), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945),
ochotnik w służbie wartowniczej Rzeszowskiego Hufca Przysposobienia Wojskowego (IX 1939), obrońca Lwowa (IX 1939), żołnierz
AK, więzień Oświęcimia; studiował w Akademii Handlowej w Krakowie (1945–47), Państwowym Instytucie Administracji
Przemysłowej w Gliwicach i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, przez 44 lata pracował w resorcie budownictwa, m. in.
jako dyrektor Wojewódzkiego Budownictwa Miejskiego Nowe Tychy i dyrektor ds. eksportu Katowickiego Zrzeszenia
Przedsiębiorstw Budownictwa Ogólnego w Katowicach - „Kabex”; członek Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem (od 1992),
sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach, następnie wiceprezes, później prezes (od 1997), wiceprezes Zarządu Głównego
TOnO (1993–2002), prezes Zarządu Głównego TOnO ((IV – V 2002).
Barański Emilian Marian (23 VII 1919, Dynów – 5 V 1945, Zatoka Lubecka), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1937/38 kl. I – IV),
aresztowany podczas łapanki (1 V 1940), zginął zatopiony przez aliantów z 18 tysiącami więźniów w Zatoce Lubeckiej.
Barański Stanisław Florian (4 V 1921, Dynów – 5 V 1945, Zatoka Lubecka), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – III),
aresztowany (1 I 1940), zginął zatopiony przez aliantów z 18 tysiącami więźniów w Zatoce Lubeckiej.
Barowicz Tadeusz Marcin (ur. 8 XI 1896, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1916), uczestnik I wojny światowej w ramach armii
austriackiej, członek Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rzeszowie (1940–44).
Bartunek Jan (5 XII 1859, Zawoja – 4 III 1912, Rzeszów), absolwent UJ w Krakowie, nauczyciel I i II Gimnazjum w Krakowie,
gimnazjum w Wadowicach i Tarnowie, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki w I Gimnazjum w
Rzeszowie (1889/90 – 1910/11), autor m. in. Preparacji do Sofoklesowskiej Antygony, Edypa Króla i Edypa w Kolonos zatwierdzonej
przez Radę Szkolna Krajową do ćwiczeń w gimnazjach.
Bartyzel Rafał (ur. 12 IV 1941, Pszczyna), absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1964),, nauczyciel
szkoły podstawowej w Tychach (1964/65), technikum rolniczym w Pszczynie (1965–70), technikum drzewnym w Krzeszowicach
(1970/71), nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1970/71 – 1972/73), zastępca dyrektora w III Liceum w
Rzeszowie (od 1973).
Baxter Glicery Józef (1724 – 1 VIII 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pisarz, tłumacz, profesor prawa cywilnego i
państwowego w Collegium Nobilium, współpracownik Stanisława Konarskiego przy reformie teatru, rektor kolegium w Złoczowie
(1771).
Bazylski Sylwester Jan (ur. 27 XII 1888, Sokołów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), ksiądz, członek Tymczasowej
Rady Powiatowej w Rzeszowie (1930-33), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1933-37).
Bialic Dominik Ignacy (ur. 31 VII 1912, Błażowa), absolwent I Gimnazjum (1931) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1934),
dr teologii (1938 Innsbruck), wikariusz w Strzyżowie (1939–40), Żurawicy (1940–44), katecheta w Gimnazjum i Liceum Handlowym
w Przemyślu (194–48 oraz w szkołach podstawowych im. A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza, wykładowca w Seminarium
Duchownym w Przemyślu (od 1949), kanonik kapituły katedralnej (od1959), opiekun archiwum i biblioteki kapitulnej, dyrektor
muzeum diecezjalnego (1947–77), autor wielu publikacji.
Bialic Józef (ur. 15 III 1927, Błażowa), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945) i Akademii Rolniczej w Lublinie, dyrektor Zakładu
Naukowo-Badawczego Melioracji i Użytków Zielonych w Biebrzy k. Grajewa (1964–71), dyrektor Zakładu Doświadczalnego
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Wierzbnie k. Gorzowa Wielkopolskiego (od 1971), autor publikacji dotyczących rolnictwa.
Biały Stanisław (19 IV 1868, Korniaktów pow. Łańcut – 3 VIII 1939, Brzozów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), przez
pracę zawodową i działalność społeczną związany z Brzozowem, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907–17), poseł do Sejmu
Krajowego (1913–14), działacz PSL (od 1908), PSL „Piast” (od 1914), uczestnik I wojny światowej w ramach armii austriackiej,
senator RP (1922–27), wiceprezes klubu parlamentarnego PSL.
Bieda Tadeusz (ur. 25 IV 1926, Siedliska k. Rzeszowa), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1947) i Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego (1952), doktor historii, dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie (1970–76).
Bielikowicz Antoni (12 V 1820, Wiktorów k. Stryja – 25 VIII 1872, Nowy Sącz), ksiądz (1844), prowizoryczny dyrektor
rzeszowskiego gimnazjum (1853–58), uzyskał zgodę władz szkolnych na zwiększenie liczby klas z sześciu do ośmiu, autor słownika
polsko-łacińskiego (1866), członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie, a następnie Akademii Umiejętności.
Bieliński Tomasz Stanisław (ur. Sokołów Młp., zm. X 1683), nauczyciel rzeszowskiego kolegium zmarł po bitwie pod Wiedniem na
czerwonkę.
Bielski Hieronim (ur. Olchowa), nauczyciel retoryki w rzeszowskim kolegium, uczestnik bitwy pod Wiedniem (1683).
Bieniasz Bogumił (12 VI 1940), absolwent I Liceum (1956) i politechniki krakowskiej (1961), pracownik naukowy Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Rzeszowie (od 1962), następnie Politechniki Rzeszowskiej, doktor Instytutu Nadań Jądrowych w Świerku (1971), dr
hab. Politechniki Śląskiej (1980), profesor (2006), dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1984–
87), autor wielu publikacji, specjalista z zakresu wymiany ciepła.
Bieniasz Franciszek (5 VIII 1842, Łańcut – 1898), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1872); studiował nauki przyrodnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim; asystent przy Katedrze Mineralogii UJ (do 1880), nauczyciel historii naturalnej w: Gimnazjum Św.
Anny w Krakowie, III Gimnazjum w Krakowie, nauczyciel w Złoczowie i ponownie w Krakowie, przyrodnik, geolog; opracowywał
kilka map do Atlasu geologicznego Galicji.
Bieniasz Józef (18 III 1892, Podzwierzyniec k. Łańcuta – 2 VIII 1961, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (późniejszego I
Gimnazjum 1901/02 – 1903/04, klasy III – V), uczeń gimnazjum w Nowym Sączu, maturę zdał eksternistycznie w gimnazjum w
Łańcucie (1916), żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej (1914–18), studiował w UJ w Krakowie i UJK we Lwowie
(1920–26), prozaik, autor ok. 20 powieści dla dzieci i młodzieży, publicysta, dziennikarz, podczas okupacji działał w ruchu oporu,
wydał m. in. Edukację Józia Barącza (1931), której akcja rozgrywa się w Rzeszowie.
Bieńkowski Ludwik Teofil (16 II 1880, Bóbrka – 7 VI 1935, Rzeszów), pedagog, historyk, geograf, absolwent rzeszowskiego
gimnazjum (1900), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii i geografii, historii Polski, rysunków w II Gimnazjum (1907–11
i 1919–24) oraz historii i geografii, historii, geografii, przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum (1923/24 – 1930/31), członek
Wydziału Organizacji Obrony Narodowej (1912), właściciel księgarni, inicjator założenia Muzeum Ziemi Rzeszowskiej, autor
naukowych opracowań z dziedziny numizmatyki.
Binder Noe (ur. 27 X 1843), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), adwokat w Rzeszowie, członek Rady Miejskiej (1885–90),
członek Komisji Szpitalnej Rady Miejskiej.
Birnbach Aleksander (1886 – ok. 1970), urzędnik kolejowy w Rzeszowie (przed 1918), członek i wiceprezes „Lutni” (1918–29),
skrzypek w Szkole Muzycznej (1924–25), nauczyciel śpiewu i matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1923/24 i 1927/28),
nauczyciel śpiewu, gry na instrumentach w II Gimnazjum w Rzeszowie (1922–29), nauczyciel Państwowego Seminarium Żeńskiego
w Przemyślu (od 1929).
Blajer Wojckiech (10 III 1888, Wysoka – 16 VI 1955, Frysztak), absolwent I Gimnazjum (1909) i Seminarium Duchownego w
Przemyślu, wikariusz Błażowej i Sędziszowie, budowniczy kościoła i proboszcz we Frysztaku, członek ZWZ-AK.
Błażewski Wiktor Tadeusz (22 VII 1923, Niechobrz – 1944), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – IV), żołnierz ZWZAK, zginął po wyzwoleniu w 1944 r.
Bochenek Stanisława (8 I 1906, Rzeszów – 29 IV 1993), absolwentka prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w
Rzeszowie (1927), WKN (1936) i zaocznie UJ w Krakowie (1960), nauczycielka szkół powszechnych w powiecie Sarny (1927–39),
później szkół powszechnych w powiecie rzeszowskim i Rzeszowie, liceum w Strzyżowie (1951/52), Czudcu (1952/53), I Liceum dla
Pracujących w Rzeszowie (1953–61), nauczycielka biologii, chemii i geografii w I Liceum Ogólnokształcącym (1961/62 – 1971/72),
31 VIII 1972 przeszła na emeryturę.
Bodurek Stanisław (ur. 1883), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10
– 1911/12), nauczyciel gimnazjum w Brzozowie (od 1912), Państwowego Gimnazjum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.
Boduszyński Wojciech Józef (22 IV 1768, Rzeszów – 1832, Kraków), wychowanek rzeszowskiego kolegium, doktor medycyny
(1797); praktykował we Lwowie i Przemyślu; fizyk obwodu tarnowskiego, jeden z pierwszych lekarzy, który stosował szczepienia
przeciwko ospie (od 1801), profesor przy katedrze kliniki lekarskiej, medycyny wewnętrznej, sądowej i historii medycyny
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bogusławski Józef Kalasanty (9 XII 1774 – 1819, Wilno), wychowanek rzeszowskiego kolegium, dziekan i profesor teologii
moralnej i dogmatycznej Uniwersytetu Wileńskiego, wydawca, poeta – tworzył wiersze okolicznościowe, pisał mowy okazjonalne,
m. in. dla posłów.
Bojdecki Alojzy Antoni (17 V 1876, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), członek Rady Miejskiej (1927–32).
Bolesławowicz Marian Zygmunt (6 VIII 1890, Rzeszów – 9 I 1980, Londyn), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów,
wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 r., Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał brygady, odznaczony m. in.
Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta Komandoria z
Gwiazdą.
Bomba Antoni (25 I 1868, Budziwój – II 1956, Budziwój), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1880/81 – 1882/83, kl. I – III), działacz
ruchu ludowego: Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe - Lewica (członek
Rady Naczelnej od 1914), Stronnictwo Chłopskie, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, poseł do parlamentu
austriackiego (wybierany w latach 1900, 1907 i 1911), publicysta, rolnik, działacz Organizacji Obrony Narodowej (od 1914),
komisarz Polskiej Komisji Likwidacyjnej na powiat rzeszowski, członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–28), członek
Wydziału Powiatowego (1903–19), członek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1944).
Bomba Mieczysław Tadeusz (ur. 1 I 1906, Budziwój), absolwent I Gimnazjum (1925) i uniwersytetu lwowskiego, działacz
Komunistycznego Związku Młodzieży (od 1923), Komunistycznej Partii Polski, więzień polityczny okresu sanacyjnego, więzień
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (1943–45), działacz Polskiej Partii Robotniczej (1945–48) i Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (po 1948).
Bomba Wiesław (ur. 29 XI 1930, Rzeszów), absolwent Technikum Admin.-Gospod. w Rzeszowie (1951) i Wyższej Szkoły
Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu (1967), nauczyciel wychowania fizycznego w liceach ogólnokształcących w: Kolbuszowej
(1954–56), Czudcu (1956–64), I Liceum w Rzeszowie (1964/65 – 1973/74), technikum elektrycznym w Krakowie (1974–76), Szkole
Chorążych Pożarnictwa w Krakowie (1976–78), wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1979), nauczyciel w
Studium Wychowania Fizycznego WSP w Rzeszowie (od 1979).
Borek Stanisław (17 V 1904, Staromieście – 16 V 1971, Rzeszów), absolwent szkoły powszechnej w Staromieściu, uczeń I
Gimnazjum, żołnierz Armii Krajowej i działacz NIE, Delegatury Sił Zbrojnych i Wolność i Niezawisłość, zorganizował kancelarię
Zarządu Okręgowego WiN Rzeszów, więzień polityczny w Rzeszowie, Potulicach i Wronkach (1947–53).
Bożek Bronisław (ur. 18 IV 1935, Słotowa), absolwent WSP w Opolu (1958), nauczyciel fizyki w I Liceum w Rzeszowie (1958/59 –
1963/64), nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (1969–75), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Rzeszowie (od 1975).
Brodacki Jan (6 II 1882, Wysoka pow. Rzeszów – 24 III 1943, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, prawnik, absolwent
prawa na Uniwersytecie Łódzkim, działacz PSL „Piast” (1914–31) – członek Rady Naczelnej, działacz SL (od 1931) – członek
Naczelnego Komitetu Wykonawczego, redaktor naczelny „Piasta” (1928–33), poseł na Sejm przez trzy kadencje (1922–35), bliski
współpracownik Wincentego Witosa.
Brydak Edward ps. „Andrzej”, „Korab”, „Stefan” (27 I 1901, Staromieście – 9 VI 1978, Rzeszów), uczeń I i II Gimnazjum oraz
Szkoły Handlowej w Rzeszowie, uczestnik akcji rozbrajania wojsk austriackich (1918), walk o Lwów (1918), wojny polskobolszewickiej (1919–20), sędzia w Sądzie Grodzkim w Rzeszowie (od 1931), prezes Zarządu Koła i Zarządu Okręgu Towarzystwa
Szkoły Ludowej, komendant obwodu Służby Zwycięstwu Polski w Rzeszowie (1939), zastępca komendanta obwodu ZWZ (1940),
komendant Obwodu ZWZ (1941), później AK (1942–44), zastępca komendanta Inspektoratu AK Rzeszów (1944), więzień polityczny
(1944–45).
Bryliński Maksymilian Włodzimierz (ur. 14 X 1891, Tarnopol), absolwent I Gimnazjum (1910), literat ukraiński.
Brzęk Antoni (1 I 1891, Błażowa – 13 II 1976, Nowy York), absolwent I Gimnazjum (1909), ekonomista, prawnik, żołnierz
Legionów, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od 1919), sekretarz generalny Konsulatu RP (1922–40) w: Nowym Yorku
i Chicago, autor artykułów dotyczących wychodźstwa polskiego w prasie polonijnej.
Brzuza Jan (7 II 1884, Głogów Młp. – III 1961, Nowy Sącz), absolwent I Gimnazjum (1904), naczelnik Wydziału Instrukcyjnego w
Ministerstwie Skarbu, współzałożyciel Banku Polskiego i Powszechnej Kasy Oszczędności, podpisał protokół w sprawie nadużyć
finansowych ministra skarbu Czechowicza (1931).
Budzynowski Włodzimierz (12 II 1864, Przeworsk – 28 XII 1933, Lwów), pedagog, muzyk, kompozytor, nauczyciel gimnazjum w
Samborze (1892–99), nauczyciel języka polskiego, greckiego, łacińskiego, niemieckiego, ukraińskiego i muzyki w I Gimnazjum
(1901–27), nauczyciel w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (w tym samym czasie), nauczyciel języka
łacińskiego i niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1916–19), dyrektor Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie
(1927–31), działacz Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” (od 1904), prezes (od 1927).
Bugno Mikołaj (zm. 16 X 1886, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1826–30, kl. I–IV), uczestnik powstania
listopadowego, autor podręczników szkolnych dyrektor Szkoły Głównej w Rzeszowie (1843–56), kierownik szkoły trywialnej dla
dziewcząt (1856–75), członek Rady Miejskiej (1867 – 1870).
Bunikiewicz Witold Kazimierz (ur. 21 VII 1883, Dobrków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1904), literat, autor m. in.
powieści Życie w kolorach (1936), ukazującej życie szkoły galicyjskiej na przełomie stuleci.
Bury Kazimierz (ur. 1 V 1919, Jawornik Polski), uczeń I Gimnazjum (1944/45 – II klasa) ranny podczas walk w pod Nowym
Targiem (1945).
Butrymowicz Bogusław Józef (17 III 1872, Kolbuszowa – 26 II 1956, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892),
poeta, filolog klasyczny, historyk literatury, tłumacz dzieł literackich z języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, szczególnie
zasłynął jako tłumacz dramatów antycznych, przez większą część życia związany z Krakowem.
C
Całczyński Jan Karol (13 XII 1844, Łańcut – 8 VI 1913, Lwów), powstaniec 1863 r., absolwent gimnazjum w Rzeszowie (1868),
ukończył studia we Lwowie, nauczyciel gimnazjum w Sanoku, nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii, historii, geografii,
historii kraju rodzinnego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1890 – 1910), dyrektor Gimnazjum Realnego w Leżajsku (1912 – 13), autor
m. in. publikacji Jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła średnia, Rzeszów 1900.
Chłodnicki Władysław (ur. 23 I 1925, Grodno), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946), dyrektor Uniwersytetu Ludowego we
Wzdowie k. Brzozowa, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszowie.
Chmaj Ludwik (15 II 1888, Głogów – 22 X 1959, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1908), historyk filozofii i wychowania,
profesor pedagogiki na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie (1938–39), w okresie okupacji członek Wileńskiej Delegatury
Rządu RP oraz nauczyciel tajnych kompletów w zakresie szkoły wyższej i średniej, więzień Łubianki i Butyrek, odbył karę 10 lat
pracy przymusowej w ZSRR, członek Polskiej Akademii Umiejętności, później Polskiej Akademii Nauk, najcenniejsza jego
publikacja to Prądy i kierunki pedagogiki współczesnej (1938, 1962).
Chmielnikowski (Lampart) Jan (21 V 1868, Chmielnik – 16 XII 1946, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), i
Seminarium Duchownego w Przemyślu (1892), ksiądz, działacz samorządowy, pomocniczy katecheta (1894 – 1903), następnie
katecheta (1903–04) w I Gimnazjum oraz prefekt bursy gimnazjalnej (1894/95 – 1903/04), współzałożyciel rzeszowskiego Koła
Księży Katechetów, etatowy katecheta II Gimnazjum (1904–29), katecheta Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego
(1905–35), Prywatnej Szkoły Handlowej (1931–32), Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1929–39), członek Rady Miejskiej (1919–
25 i 1927–34) i Rady Powiatowej (1919–28 i 1930–33).
Chróścikowski Samuel Gaspar (10 I 1730 – 16 X 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium, pedagog, pisarz, filozof, matematyk, fizyk,
autor pierwszego podręcznika fizyki w języku polskim Fizyka doświadczeniem potwierdzona (1764) oraz podręczników i prac z
zakresu nauki moralnej, filozofii i prawa naturalnego.
Cierpiał Henryk (ur. 28 IV 1940, Strzyżow), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (1958), studiował w
Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent Uniwersytetu w Poznaniu (1969), nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
(1966–70), IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1966–70), WSP w Rzeszowie (1976/77), nauczyciel języka niemieckiego
w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1977/78 – 2004/2005), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
(1978–81), nauczyciel metodyk (1981–88).
Cios Henryk ps. „Nurt” (ur. 1 VI 1919, Siedliska), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie,
żołnierz ZWZ-AK, prowadził tajne nauczanie w Siedliskach, radca prawny.
Cisek Michał (ur. 29 VIII 1883, Nienadówka), absolwent I Gimnazjum (1904), ksiądz prowincjał oo. Jezuitów.
Czach Józef (1888, Świlcza – 1957, Detroit), uczeń I Gimnazjum (1902/03 – 1903/04), absolwent II Gimnazjum (1910), uczestnik I i
II wojny światowej, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, kapelan kombatantów polskich w USA.
Czapliński Jan Kazimierz (7 X 1870, Rzeszów – 29 IX 1934, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), gen. bryg.
WP, członek Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie (1919–21).
Czarnek Lesław Jan (ur. 19 VIII 1916, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1926/27 – 1933/34, klasy I – VIII), absolwent Wydziału
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939), żołnierz armii „Karpaty”, armii polskiej we Francji i I Korpusu Polskiego w
Anglii.
Czarnek Marian (8 IX 1898, Nowa Grobla pow. Jarosław – 7 VI 1967, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum, (1911/12 - 1913/1914, kl III
– V), żołnierz Legionów (1916–17), sędzia (1927), aplikacja – Rzeszów 1924–27, po uzyskaniu aplikacji pracował w Sokołowie i
Krośnie, poseł na Sejm z okręgu Sanok (1938–39).
Czerkawski Aleksander Włodzimierz (17 II 1867, Bursztyn k. Halicza – 1913), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), prof.
zwyczajny ekonomii politycznej UJ (1906), wykładowca ekonomii politycznej i statystyki, autor cenionych publikacji z zakresu
ekonomii, statystyki i skarbowości, współzałożyciel Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie.
Czeżowski Tadeusz (2 VIII 1902, Buczacz – 21 XI 1918, Lwów), uczeń I Gimnazjum (1916/17 – 1917/18, kl. IV – V), poległ pod
Lwowem 21 XI 1918.
Czosnek Franciszek (5 X 1899, Sokołów Młp. – VI/VII 1920, Brody), absolwent I Gimnazjum (1917), dobrze zapowiadający się
malarz, żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej (1917–18), zginął w wojnie polsko-bolszewickiej.
D
Daisenberg Władysław (10 V 1844, Sędziszów Młp. – 1887, Skawina), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), historyk
filozofii, docent, autor licznych prac z zakresu filozofii, sędzia w Skawinie.
Daniec Juliusz Józef, Bronisław (ur. 28 X 1904, Brzozów), absolwent I Gimnazjum (1922), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,
organizator i dyrektor SA „Dal” i SA „Bacuti” w Warszawie, żołnierz I Korpusu Polskiego.
Daniec Roman Wincenty Ignacy (ur. 23 III 1911, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1929), adwokat w Warszawie, działacz
endecki w latach trzydziestych i podczas okupacji, zesłaniec w Donbasie (1944–47).
Daniec Stefan Jan (27 XII 1906, Brzozów – 2 I 1976), absolwent I Gimnazjum (1029), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Si
Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii francuskiej 1940, walk o Tobruk w ramach Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich, kampanii włoskiej, w tym bitwy pod Monte Cassino, emigrant w USA.
Danielski Jan Antoni (13 VII 1884, Kraków – 27 IX 1948, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1904), studiował na Wydziale Prawa
(1904–06) i Wydziale Filozofii (1906–09) Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolutorium uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim (1909),
nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Realnego Męskiego w Strzyżowie (1912–17) gimnazjum w Krasnymstawie (1917), gimnazjum w
Samborze (1918), nauczyciel matematyki, fizyki, historii naturalnej (przyrody, biologii), geografii, historii, języka niemieckiego w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1918/19 – 1938/39 i 1944/45 – 1947/48, nauczyciel przyrody w II Gimnazjum w Rzeszowie (1919–33),
biolog, miłośnik genealogii i heraldyki, wraz z nauczycielem historii Ludwikiem Bieńkowskim założył muzeum szkolne, które stało
się zalążkiem Muzeum Miejskiego, opiekun wyposażonej w wiele okazów pracowni przyrodniczej w I Gimnazjum, opracował
biogramy zasłużonych mieszkańców Rzeszowa.
Dańczak Andrzej Bolesław (28 X 1901, Sokołów – 22 II 1983), absolwent I Gimnazjum (1920) i Uniwersytetu Jagiellońskiego
(historia i polonistyka 1924), uczestnik walk o granice (1918–20), nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Kochanowskiego w Radomiu
(1924–39, 1946/47), więziony przez Niemców (1939–40), pracował w tajnym nauczaniu w Sokołowie, nauczyciel Publicznej Szkoły
Zawodowej nr 1 w Krakowie (1947–69), działacz Zarządu Wojewódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dańczak Łucjan Konstanty Andrzej (15 V 1900, Sokołów Młp. – 15 X 1931, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1918), inżynier
architekt – projektował m. in. wilię Angermana w Boguchwale, urbanista, malarz, grafik, konserwator dzieł sztuki, działacz
organizacji niepodległościowej „Zarzewie” (1912–13), żołnierz Legionów (1918) i wojny polsko-bolszewickiej, działacz
plebiscytowy na Górnym Śląsku, kierownik Działu Regulacji Miasta w Urzędzie Miejskim w Częstochowie i architekt miejski w tym
mieście (1929–31).
Dec Jan (25 IV 1889, Mazury pow. Kolbuszowa – 3 X 1956, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz Legionów (1914–
17), działacz PSL „Wyzwolenie” (od 1917), Związku Młodzieży Wiejskiej, Batalionów Chłopskich, PSL (członek Rady Naczelnej),
PSL-Lewicy (1947–49), ZSL (od 1949), publicysta partii chłopskich.
Dejmek Kazimierz (17 IV 1924, Kowel – 21 XII 2002, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1937/38–1938/39, kl. I – II) i Szkoły
Handlowej w Rzeszowie (1940–42), żołnierz Batalionów Chłopskich, aktor, reżyser, debiutował rolą Jaśka w Weselu S.
Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym w Rzeszowie (1944), uczył się w Studium Teatralnym w Rzeszowie, egzamin aktorski zdał
eksternistycznie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi (1946), pracował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi (1946–
49), Teatrze Nowym w Łodzi (1949–61), w Teatrze Narodowym w Warszawie (1962–68), gdzie wystawił m. in. Dziady Mickiewicza
zdjęte z afisza decyzja władz państwowych na początku 1968 r., w latach 1969–74 reżyserował za granicą, reżyser i dyrektor Teatru
Narodowego w Łodzi (1974–79), dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie (1981–95), prezes Związku Artystów Scen Polskich
(1988–89), minister kultury i sztuki (1993–96), poseł na Sejm (1993–97).
Dencikowski Filip (1861 – 1948), tercjan I Gimnazjum (1891–1937), za uratowanie archiwów i zbiorów szkolnych odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi (1932).
Deszkiewicz-Kundzicz Jan Niepomucen (7 V 1796 – 1869, Łańcut), ksiądz, językoznawca, autor m. in. dwutomowej Gramatyki
języka polskiego (Rzeszów 1846), dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (1851–53), zdobył uznanie władz jako dobry administrator i
wychowawca.
Dębicki Eustachy (15 VII 1738, Kraków – 18 X 1772, Łowicz), duchowny, pedagog, tłumacz, studiował retorykę w Kolegium
Pijarskim w Rzeszowie, w tejże szkole uczył retoryki (1763), profesor filozofii, tłumacz dzieł z literatury francuskiej.
Dębicki Ewaryst Zdzisław (2 X 1900, Zbaraż – 10 XII 1981, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1918) i Seminarium Duchownego
w Przemyślu (1924), ksiądz, więzień 1939 r., wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (od
1952), oficjał sądu duchownego (od 1952), członek Kapituły Wrocławskiej (od 1953).
Didyk Eugeniusz (29 VIII 1911, Sokołów – 8 VI 1980, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Łańcucie (1929) i Wyższej Szkoły
Handlowej we Lwowie, działacz ruchu oporu podczas okupacji, więzień polityczny po „wyzwoleniu”, nauczyciel II Liceum
Ogólnokształcącego w Łańcucie, I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1952–54), asystent w Akademii Górniczo Hutniczej w
Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim.
Dihm Stanisław (1898 – 20 VI 1980, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel Miejskiego Seminarium
Nauczycielskiego Żeńskiego w Wadowicach (1923–30), nauczyciel geografii i historii w II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie
(1930–36 i 1949–55), nauczyciel geografii, historii, geografii i historii, matematyki, zagadnień z życia współczesnego (zagadnień
społeczno-wychowawczych, chemii) w I Gimnazjum i Liceum (1936–39 i 1944–49), wykładowca Studium Nauczycielskiego w
Rzeszowie.
Długosz Adam ps. „Dębina” (26 V 1898, Dąbrowa – 1972, Bydgoszcz), uczeń I Gimnazjum (1910/11 – 1913/14, kl. I – IV), brał
udział w rozbrajaniu Austriaków w Rzeszowie w XI 1918 r., uczestnik walk polsko-ukraińskich (1919–20), wojny polskobolszewickiej i kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ i AK – zastępca komendanta Obwodu AK Rzeszów (1943–44), po zajęciu
Rzeszowa przez Armię Czerwoną komendant miasta z ramienia AK, więzień NKWD (1944–45).
Długosz Władysław (29 XII 1906, Dąbrowa pow. Rzeszów – 7 III 1969), absolwent gimnazjum zakonnego w Dębowcu jako ekstern
(1928), absolwent UJ (1935), nauczyciel gimnazjum bernardyńskiego w Radecznicy k. Zamościa (1934–38), praktykant bezpłatny I
Gimnazjum i Liceum w Łodzi, podczas okupacji nauczyciel zorganizowanego tajnego nauczania w Czudcu i Dąbrowie, nauczyciel
języka polskiego, logiki, psychologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1949/50 – 1961/62), działacz sportowo-
kulturalny, miłośnik folkloru, prezes Oddziału Towarzystwa Teatrów i Chórów Ludowych, prezes Oddziału Towarzystwa
Literackiego im. A. Mickiewicza (1956-59).
Dobrzański Jan (19 IV 1898, Limanowa – 8 IX 1917 Mte St. Gabriel), uczeń I Gimnazjum 1908/09 – 1913/14, kl. I – VI), –,
harcerz, uczestnik zjazd skautów do Birmingham (VII 1913), matura wojenna w II Gimnazjum (1916), żołnierz Legionów, zmarł od
rany odniesionej w głowę,
Domaradzki Kleofas Władysław (1822 – 1874), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, spiskowiec i więzień stanu 1849 r.
Dostych Jan (24 VI 1894, Sokołów Młp. – 1 XII 1963, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1914), związany z Rzeszowem i
Sokołowem, działacz Związku Strzeleckiego (od 1912), żołnierz Legionów (1914–16) – w bitwie pod Krzywopłotami stracił nogę
(1916), współzałożyciel Koła Inwalidów Wojennych RP w Rzeszowie (1918), prezes Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (od
1928), prezes Zarządu Powiatowego Obozu Zjednoczenia Narodowego w pow. kolbuszowskim (od 1935), poseł na Sejm z okręgu
rzeszowskiego (1935–38), w okresie okupacji działacz ZWZ-AK, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w
Rzeszowie (1944–50).
Dragan Edward (ur. 6 XII 1937, Łańcut), absolwent WSP w Katowicach (1967), nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej nr 8,
pracownik Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w
Rzeszowie (1976–81), bibliotekarz w I Liceum w Rzeszowie (1980/81 – 1982/83), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Rzeszowie (od 1983).
Dragan Hugo (zm. XI 1914), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum (1913/14) i II Gimnazjum (1913/14), żołnierz I wojny
światowej w wojsku austriackim, zginął w Serbii.
Dubanowicz Edward Sas Ignacy (6 I 1881, Jaszczwia k. Sanoka – 18 X 1943, Londyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1899), działacz Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowego, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie
(1913–14), żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej, członek prezydium Tymczasowej Komisji Rządzącej Byłej
Galicji we Lwowie (1918–19), członek Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej (1920), poseł na Sejm (1919–27),
profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, współtwórca konstytucji marcowej – przewodniczący komisji konstytucyjnej, przeciwnik
sanacji, więzień łagru w Kazachstanie (1940–41), współorganizator Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego.
Dubas Władysław (1894 – 1960), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel języka
łacińskiego, greckiego, historii, geografii, matematyki, historii naturalnej w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1938/39),
nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii, propedeutyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1927–39), nauczyciel Prywatnego
Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie (od 1912).
Dubiel Franciszek (1 IV 1883, Dębina pow. Łańcut – 9 II 1918), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), członek Polskich
Drużyn Strzeleckich (od 1912), żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917–18), na wieść o pokoju brzeskim popełnił
samobójstwo.
Dudzińska Józefa (28 XII 1911, Nisko – 11 V 1994), absolwentka gimnazjum w Nisku (1931), i Uniwersytetu Lwowskiego (1937),
nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum SS Urszulanek we Lwowie (1937–39), nauczycielka tajnego nauczania w Nisku (1940–44),
gimnazjum i liceum w Nisku (1944–47), gimnazjum w Przeworsku (1948–50), II Gimnazjum w Rzeszowie (1950–52), nauczycielka
języka łacińskiego, francuskiego, propedeutyki, higieny, wychowania obywatelskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1957/58 –
1968/69), pracownik Zarządu Wojewódzkiego ZNP (1952–56), instruktor języka łacińskiego w WODKO (1956–57).
Dydek Zbigniew (ur. 9 VIII 1923, Brzozów), ukończył I Gimnazjum (1939), absolwent liceum dla pracujących w Rzeszowie (1949) i
Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu (1962), żołnierz AK (1942–44) i Ludowego Wojska Polskiego (1944–48), kierownik
Wydziału Organizacyjnego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego (1956–61), zastępca przewodniczącego
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (1961–69), zastępca dyrektora PKO Oddział Wojewódzki (19969–71), sekretarz
Wojewódzkiego Kpmitetu Stronnictwa Demokratycznego (1971–73), zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (od
1973), poseł na Sejm V kadencji (1971–73).
Dymnicki Feliks (13 I 1824 lub 1825, Frysztak – 30 IX 1876, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1843) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu, członek tajnych organizacji (1848), ksiądz (1851), wikariusz w Rosenbarku (Rożnowicach) i Gorlicach,
zastępca katechety (1856–57), później katecheta (1857–76) w rzeszowskim gimnazjum, założyciel bursy gimnazjalnej funkcjonującej
początkowo w wynajętym domu Nawojskich k. kościoła oo. Bernardynów (1870), budowniczy bursy gimnazjalnej dla ubogiej
młodzieży (1875), członek Rady Miejskiej (1867–68), założyciel Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej.
Dymnicki Józef (1826 lub 1827, Frysztak – 1918), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1844), Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1850) i medycyny w Krakowie, ksiądz-lekarz, pionier balneologii polskiej, długoletni lekarz balneolog w Busku Zdroju
(od 1858), autor kilkudziesięciu prac.
Dyszkiewicz Marjan Józef (2 I 1900, Rzeszów – 1919, Lwów), absolwent I Gimnazjum (1918), poległ w bojach o Lwów, walcząc w
ramach kompanii studenckiej będącej w składzie 5 pułku piechoty Legionów.
Dzianott Bolesław Ludwik (ur. 15 IV 1873, Jordanów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1893), członek Rady Miejskiej
(1910–14, 1918 – II 1926), członek Rady Przybocznej (1914–18).
Dziedzic Mieczysław ps. „Hrabia” (16 VII 1904, Przemyśl – 1969, Przemyśl), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego
w Dobromilu (1926/27), Prywatnego Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Przemyślu (1929–31), II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu
(1934–39), podczas okupacji nauczyciel Szkoły Handlowej i tajnego nauczania w szkolnictwie średnim, członek ZWZ-AK, WiN,
więzień polityczny ułaskawiony w 1956 r., nauczyciel, później dyrektor II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu (1944-47)), nauczyciel
fizyki i chemii w I Liceum w Rzeszowie (1956/57 – 1957/58), nauczyciel w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1958–64).
Dzierżyński Jan Antoni (ur. 8 VI 1867, Rakszawa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1886), członek Rady Nadzorczej
Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego.
Dzierżyński Tadeusz Wojciech Teofil (13 IV 1902, Rzeszów – 19 VIII 1920, Łomża), absolwent I Gimnazjum (1920), poległ w
bitwie warszawskiej w wojnie z bolszewikami.
Dzik Jan (od 1925 Damian Jan, 13 V 1888 Stara Sól – 1 X 1941, Przemyśl), absolwent gimnazjum w Samborze (1908) i Akademii
Sztuk Pieknych w Krakowie (1914), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu (1913–18), I Gimnazjum
w Przemyślu (1918–19), nauczyciel rysunków i prac ręcznych w II Gimnazjum w Rzeszowie (1919–23, 1925–28, 1931–34),
nauczyciel rysunków, kaligrafii (pisma), gimnastyki, zajęć praktycznych, historii, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 –
1934/35), 1935 przeniesiony w stan spoczynku.
Dziubek Stanisław (ur. 9 IV 1893, Łańcut), absolwent I Gimnazjum (1912), współzałożyciel i prezes rzeszowskiego koła
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego (od 1934), członek Rady Miejskiej (1934–39).
E
Elsner Józef Hirsch (ur. 21 III 1864 Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), lekarz w Rzeszowie, członek Zarządu
Fundacji im. Adolfa Tannenbauma.
Eustachiewicz Kazimierz Marian (ur. 26 II 1916, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1933), żołnierz kampanii wrześniowej i
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - lotnik, zginął podczas lotu bojowego.
F
Fedorczyk Stanisław (ur. 13 VII 1894, Staroniwa), absolwent I Gimnazjum (1914), żołnierz Legionów i wojny polskobolszewickiej, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy (1928) i Krzyżem Walecznych IV klasy.
Fic Kazimierz Rudolf (ur. 6 I 1916, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1934) i Wydziału Prawa UJ (1938), student muzykologii UJ
(1938–39), żołnierz Kedywu w Podokręgu AK Rzeszów, organizator szkoły muzycznej w Rzeszowie (Instytut im. Fr. Chopina
1944)), współzałożyciel i wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia i Liceum Muzycznego w Rzeszowie (1959–76).
Fircowski Roman (17 II 1838, Rzeszów – 22 XI 1868, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, aptekarz, pracownik apteki
obwodowej, prowizor aptekarski, filantrop rzeszowski, zgromadzony majątek przeznaczył na cele charytatywne – co roku jeden ubogi
i pracowity uczeń wyznania rzymskokatolickiego rzeszowskiego gimnazjum otrzymywał stypendium (od XX w. dwóch uczniów).
Fischer Karol Józef (13 III 1847, Jasło – 21 IX 1931, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1869), biskup sufragan przemyski (od 1901), kaznodzieja, publicysta, poseł do Rady Państwa w
Wiedniu (1894 – 1900), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (od 1897), działacz lokalnych stowarzyszeń w Przemyślu, m. in.
Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sodalicji Mariańskiej Męskiej, związany szczególnie z Jasłem,
Tarnowcem i Przemyślem.
Fiszhaut (Fischaut) Jerzy (11 II 1895, Warszawa – VIII lub IX 1944, Warszawa), absolwent Gimnazjum Filologicznego w Lublinie
(1913), Uniwersytetu Warszawskiego (1925), uczestnik I wojny światowej w armii rosyjskiej (1916–18), pracownik Towarzystwa
Ubezpieczeń „Piast” w Warszawie (1921), „Europa” (1922), Warszawskiego Oddziału Banku Handlowego w Łodzi (1923–24),
nauczyciel gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim (1926), Łukowie (1927–32) Państwowego Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w
Chełmie (do 1937), nauczyciel matematyki i fizyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1937/38 – 1938/39), zginął w Powstaniu
Warszawskim.
Fleszar Albin ps. „Satyr” (1 III 1888, Kąkolówka – 3 XI 1916, Słonim), uczeń I Gimnazjum (do 1905), geolog, działacz Związku
Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, organizator oddziałów Związku Strzeleckiego w okolicach Rzeszowa, oficer Legionów,
walczył pod Krzywoplotami, Łowczówkiem, Kostiuchnowką, popełnił samobójstwo na wieść o dymisji Józefa Piłsudskiego, autor
kilku publikacji z geologii.
Flis Eugeniusz (ur. 1878), nauczyciel gimnazjów w Nowym Sączu (1902–04), Pogórzu (1904–05), Przemyślu (1906–07), Tarnopolu
(1907–08), nauczyciel historii naturalnej w I Gimnazjum w Rzeszowie (1908/09 – 1912/13), od XII 1911 przydzielony do
Gimnazjum w Jarosławiu jako jego kierownik, dyrektor gimnazjum w Jarosławiu (od 1913), nauczyciel Państwowego Gimnazjum
im. Bergera w Poznaniu (1925).
Forczek de Villenau Jakub absolwent UJ w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, nauczyciel gimnazjum w Jarosławiu
(1896–1900), nauczyciel geografii i historii, geografii, historii kraju rodzinnego (historii Polski), rysunków, kaligrafii, sloidu w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1895 – III 1896 i 1900 – 1923), nauczyciel rysunków w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917/18), malarz,
miłośnik sztuki, kolekcjoner.
Fortuna Wincenty (ur. 20 VII 1913, Wójcza), absolwent gimnazjum w Pińczowie (1934), pedagogium w Warszawie, zaocznie WSP
w Katowicach (1965), nauczyciel szkół powszechnych (1938–39 i 1944–48), uczestnik wojny obronnej 1939 r., nauczyciel szkoły
rolniczej w Trzcianie (1948–49), 11-letniej szkoły TPD w Rzeszowie (1949–67), nauczyciel matematyki w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1967/68 – 1973/74), kierownik sekcji Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie (od
1973).
Frankiewicz Czesław (ur. 1866), nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii i geografii (jeden przedmiot), historii, geografii
w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1913/14 i 1918–19), doktor filozofii (UJ Kraków – 1912), uczestnik I wojny światowej w
wojsku austriackim (VIII 1914 – 1918), radca szkolnictwa średniego w Kuratorium Pomorskim w Toruniu (1925).
Frankiewicz Józef ps. „Marcin”, „Wapień”, Korzeń”, (8 II 1914, Trzciana pow. Rzeszów – 13 II 1994, Bytów), absolwent I
Gimnazjum (1933), prawnik, aplikant Sądu Grodzkiego w Rzeszowie, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz SZP, ZWZ, AK – w
akcji „Burza” dowodził jednym z oddziałów AK Zgrupowania Rzeszów – Miasto, działacz NIE, DSZ i WiN – kierował Radą WiN
Rzeszów, nadzorując budowę siatki powiatowej (1945–46), kierownik kolbuszowskiej Rady WiN (1946).
Franko Taras (22 II, Lwów 1889 – ok. 1982, Kijów), syn Iwana (ukraińskiego pisarza i działacza społecznego), absolwent
Gimnazjum Akademickiego we Lwowie (1907), studiował we Lwowie i w Wiedniu, uczestnik I wojny światowej (1914–18) i walk
na wschodzie (1918–20), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1912), gimnazjum z ruskim językiem nauczania we Lwowie
(1912–14 i 1922–28), nauczyciel ćwiczeń cielesnych (gimnastyki, gier i zabaw, przysposobienia sportowego), języka ruskiego
(ukraińskiego) w I Gimnazjum w Rzeszowie (1928/29 – 1938/39), nauczyciel języka ruskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1928–
29, 1937–38), dyrektor Muzeum Iwana Franki w Kijowie (po 1945).
Friedberg Jan (ur. 20 XII 1870, Borysław). nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (do I 1900), nauczyciel geografii
oraz historii i geografii (jeden przedmiot) i geografii w rzeszowskim gimnazjum (I – VIII 1900), nauczyciel gimnazjum w Przemyślu
(od IX 1900), dyrektor gimnazjum w Ostrowiu Wielkopolskim (1920–25).
Friedberg Wilhelm Salomon (29 I 1873, Borysław – 10 VI 1941, Kraków), nauczyciel botaniki i zoologii w rzeszowskim
gimnazjum (1896 – 1903), gdzie prowadził badania nad miocenem polskim, geolog i paleontolog, podczas pobytu w Rzeszowie
opublikował m. in. Studia geologiczne w okolicy Rzeszowa i Łańcuta (1899) i Zagłębie mioceńskie Rzeszowa (1903), profesor i
kierownik Katedry Paleontologii Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (1919–29), kierownik katedry paleontologii UJ (1929–33).
Furgalski Tadeusz Józef Ludwik ps. „Wyrwa” (3 VI lub VII 1890, Rzeszów – 6/7 VII 1916, Maniewicze), absolwent I Gimnazjum
(1909), przyrodnik, geolog, działacz Związku Walki Czynnej (od 1908), oficer Związku Strzeleckiego (od 1912) i Legionów (1914 –
1916), brał udział w wyprawie na Kielce oraz w bitwach m. in. pod: Nowym Korczynem, Opatowcem, Krzywopłotami, Konarami,
nad: Bugiem, Stochodem i Styrem, pod Kostiuchnówką, poległ w miejscowości Maniewcze.
Furgalski Teodor Wiktor (1893 3 IX, Brzostek – 1939, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1912). Wojskowej Szkoły Sztabu
Generalnego (1919) i Kursu Dokształcającego Wyższej Szkoły Wojskowej (1922), działacz Strzelca, żołnierz Legionów (1914–17) i
armii austriackiej (1917–18), płk dypl. WP, dowódca 8 Dywizji Piechoty i obrońca Modlina (IX 1939), zmarł w Warszawie (1939).
G
Gajdek Wiesław (ur. 1944 1 IX, Zwięczyca), absolwent Technikum Budowlanego w Rzeszowie (1964) i WSP w Rzeszowie (1968),
nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1968/69 – 1973/74), wizytator KOS i KOiW (1974–80),
nauczyciel metodyk Ośrodka Doskonalenia nauczycieli (1980–82), nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego (od 1982).
Gancarz Józef (1900 18 III, Łąka – 1943 19 VII, Oświęcim), absolwent I Gimnazjum (1920) i Wydziału Budowy Dróg i Mostów
Politechniki Lwowskiej, uczestnik walk o granice (1918–20), więzień obozu w Oświęcimiu, za zorganizowanie pierwszej zbiorowej
ucieczki powieszony.
Gawryluk Jerzy (ur. 17 IV 1934, Kostopol), absolwent I Liceum (1952) i Państwowej Szkoły Technicznej w Warszawie (1966),
pracownik Rzeszowskich Zakładów Graficznych (od 1966), m. in. kierownik działu przygotowalni form typograficznych.
Geciów Omufry (1858 18 VI, Wołoska Wieś – 19 16, Rostów n. Donem), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego,
historii i geografii, stenografii w rzeszowskim gimnazjum w Rzeszowie (1890 – 1901), nauczyciel gimnazjum w Buczaczu (od 1901),
Kołomyi, przed wybuchem I wojny światowej z ramienia Karpacko-Rosyjskiej Rady Narodowej wyjechał do Ameryki celem
zorganizowania spośród Ukraińców i Rosjan oddziału do walki z państwami centralnymi, podczas wojny usiłował tworzyć w
Petersburgu z galicyjskich jeńców oddziały przeciw Austrii.
Geroń Stanisław Władysław (ur. 7 IV 1935, Krynica), absolwent I Liceum (1952) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, trener sekcji akrobatyki sportowej Stali Rzeszów (1962–63), pierwszy trener sekcji akrobatyki sportowej w Stali
Rzeszów (od 1979), wychował wielu medalistów mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
Glazer Jakub (24 VII 1836, Wola Jasienicka – 1898, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. IV), absolwent gimnazjum w
Przemyślu i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1858), biskup pomocniczy (1887), wykładowca teologii moralnej w
Seminarium Duchownym w Przemyślu (1868–86).
Glodt Władysław (1846 5 VII, Desznica – 1886 XI), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), ksiądz, proboszcz w Zaczerniu,
członek Rady Powiatowej (1881–86), zastępca członka Wydziału Powiatowego (1881–86).
Golański Filip Neriusz (Nereusz) (1753 – 1824), wychowanek rzeszowskiego kolegium, teoretyk literatury, publicysta, tłumacz,
autor dzieła O wymowie i poezji, profesor i dziekan Wydziału Literatury Uniwersytetu Wileńskiego (od 1792), redaktor powstańczej
„Gazety Narodowej Wileńskiej” (1794), pierwszy kodyfikator klasycyzmu stanisławowskiego.
Goldas Stanisław (3 VIII 1896, Rozniatów – VIII 1917), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14 kl II – VI), matura wojenna w II
gimnazjum (1916), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, poległ na froncie włoskim.
Goliger Abraham, nauczyciel religii mojżeszowej w I Gimnazjum (1922/23 – 1938/39) i II Gimnazjum (1922/23 – 1938–39), zginął
w łagrze w 1942 r.
Gołąb Jerzy (ur. 28 I 1941, Rzeszów), absolwent Wydziału Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie
(1967), nauczyciel szkół podstawowych w Tryńczy (1961–64), nr 8 w Rzeszowie, nr 18 w Rzeszowie, II i II Liceum, nauczyciel
wychowania muzycznego w I Liceum (1967/68 – 1974/75), zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (od
1974), zorganizował dziewczęcą orkiestrę dętą w II Liceum Ogólnokształcącym i szałamaistek w III Liceum Ogólnokształcącym.
Gołąb Józef (18 VI 1904, Żurawica k. Przemyśla – 1968, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1922), hydrogeolog, wywieziony do
Sachsenhausen podczas Sonderaktion Krakau (1939), profesor uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Łódzkiego,
pracował m. in. nad melioracją Polesia, prowadził badania terenowe także w okolicy Rzeszowa (Niechobrz), a ich wyniki przedstawił
m. in. w artykułach Przyczynki do znajomości geologii Niechobrza oraz Ogólna charakterystyka zespołów zwierzęcych w miocenie
Niechobrza.
Gotkowski Ludwik (11 VIII 1907, Rudna Wielka – 1976, Sao Paulo), absolwent I Gimnazjum (1926), prawnik (studia w
Uniwersytecie Jagiellońskim), działacz socjalistyczny, więzień okresu sanacyjnego, emigrant w Meksyku i Brazylii, pracownik
konsulatu w Sao Paulo.
Górecki Jan (ur. 12 I 1910, Łańcut), absolwent I Gimnazjum (1928), studiował w UJ w Krakowie, działacz komunistyczny, więzień
polityczny okresu sanacyjnego, w czasie wojny przebywał w Związku Radzieckim, generał Ludowego Wojska Polskiego.
Grabarczyk Władysław (ur. 25 IX 1905, Kaznów), absolwent gimnazjum humanistycznego w Dąbiu nad Nerem (1928) i
Uniwersytetu Poznańskiego (1935), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum OO Salezjanów w Ostrzeszowie Wlkp. i Gimnazjum i
Liceum w Chojnicach (1936–39), uczestnik wojny obronnej 1939 r., podczas okupacji pracownik Hurtowni Węgla i Drzewa R. Z.
Zdzienieckiego w Rzeszowie, nauczyciel matematyki i geografii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945–49), II Liceum
Ogólnokształcącego (1945–55), kierownik Wydziału Matematyki w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1955–71), kierownik
Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Matematyki (1944–52), kierownik sekcji WODKO (1952–55).
Grochmalicki Jan Gabriel (24 III 1883, Błażowa – 15 IV 1936, Poznań), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), żołnierz
Legionu Wschodniego i armii austriackiej podczas I wojny światowej, zoolog, embriolog, związany najpierw z Uniwersytetem
Lwowskim, później z Uniwersytetem Poznańskim – profesor zwyczajny (1921), autor licznych prac z zakresu malakologii i
systematyki skorupiaków.
Grochowski Florian Bazyli (1722 – 1795), prefekt i nauczyciel filozofii rzeszowskiego kolegium (1758–59), wydał w Rzeszowie
Propositiones philosophice zdradzające silny wpływ myśli Kartezjusza.
Grotowski Bolesław (22 III 1864, Jaworzno – 1914 6 II), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie i Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1887), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1887–90 i
1894–1908), nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie (od 1890) i II Gimnazjum w Krakowie (przed 1894), nauczyciel języka
łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1908–14), członek kilku lokalnych stowarzyszeń.
Grotowski Jerzy Marian (11 VIII 1933, Rzeszów – 14 I 1999, Pontedera), uczeń I Liceum (1945/46, kl. I), później II Liceum,
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie (1955), reżyser i reformator teatru, dyrektor Teatru 13 Rzędów w
Opolu, od 1962 r. zwanego „Laboratorium” (1959–64), dyrektor teatru Laboratorium we Wrocławiu, wraz ze swym zespołem
wypracował metodę gry aktorskiej odwołującą się do zachowań archetypicznych oraz nowy typ spektaklu, w którym intensywność
ekspresji i bogactwo metaforyki w grze aktorów wraz z ascezą środków w inscenizacji (teatr ubogi) ma dać widzom możliwość
pełniejszego przeżycia teatralnego, profesor zwyczajny Ecole Supérieure d’Art Dramatique w Marsylii (1971), po stanie wojennym
przebywał na emigracji, wykładowca Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku, później Uniwersytetu Kalifornijskiego, doktor
honoris causa uniwersytetów w Pittsburgu (1973), Chicago (1985) i Wrocławiu (1991), jako pierwszy Polak od czasów Adama
Mickiewicza powołany na wykładowcę Collége de France (1997).
Gruba Aleksander ps. „Sęp” (ur. 8 XII 1907, Lecka), uczeń I Gimnazjum (1922/23 – I klasa), matura w tajnym nauczaniu, rolnik,
zastępca komendanta placówki ZWZ-AK w Błażowej, szef dywersji Obwodu AK Rzeszów, zesłaniec na Syberię (1944–47), więzień
polityczny w Polsce (1047–49), wiceprezes „Samopomocy Chłopskiej” w Błażowej.
Gruszka Jan (1810, Drohobycz) – 7 X 1891, Rzeszów), ksiądz (1837), teolog, tłumacz, duszpasterz, prefekt w Seminarium
Duchownym w Przemyślu (1838–45), wykładowca katechetyki (1840–53), i teologii pastoralnej (1953–60), proboszcz rzeszowskiej
fary (1860–91), przeprowadził kompleksowa renowację jej wnętrza (1883–87), katecheta gimnazjalny (1876–78), współzałożyciel
(1883) i dyrektor Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo.
Gryziecki Stanisław (1849, Pruchnik – 15 II lub 24 II 1911, Kraków), ksiądz (1874), wikariusz w Samborze (1874–78), katecheta
gimnazjalny w Rzeszowie (1877/78 – 1891/92), zarządca kościoła popijarskiego, dyrektor bursy gimnazjalnej, rozbudował bursę o
dwa boczne pawilony (1886), proboszcz parafii farnej (od 1892), wicedziekan, dziekan dekanatu rzeszowskiego (od 1905), członek
Rady Miejskiej w Rzeszowie (1893–99), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1902), członek Rady Powiatowej w
Rzeszowie (1903–11), prezes Kasy Oszczędności Miasta Rzeszowa (1887–1911), prezes Banku Zaliczkowego (od 1906), aktywny
działacz stowarzyszeń społecznych i religijnych, m. in. kurator Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda
(od 1891), przełożony duchowny Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo (od 1892), prezes Katolickiego
Stowarzyszenia Robotników „Przyjaźń” (od 1897), założyciel Towarzystwa Sług pw. św. Zyty (1903).
Grzegorczyk Józef (7 VI 1894, Newark, New Yersey – 1955, Rzeszów), absolwent UJ w Krakowie (1922), sekundariusz szpitala
powszechnego, lekarz Kasy Chorych, lekarz szkolny w trzech szkołach: w Seminarium Nauczycielskim, I i II Gimnazjum (1922–39),
lekarz Ubezpieczalni Społecznej (1939–45), po 1945 r. lekarz s Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wojewódzkiej Przychodni
Specjalistycznej.
Grzegorczyk Lesław (ur. 31 VIII 1929, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) i Wydziału Lekarskiego UJ (Akademii
Medycznej) w Krakowie (1952), profesor (1977), lekarz dermatolog, specjalista medycyny pracy, kierownik Zespołu Nauczania
Klinicznego krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie (od 1970) przekształconej w Katedrę Nauczania Klinicznego (1982),
autor ok. 200 rozpraw naukowych.
Grzesik Bronisław (ur. 5 II 1915, Mrowla), absolwent I Gimnazjum (1935) i Seminarium Duchownego w Tarnowie (1941),
wikariusz w Grybowie, Łącku (1941–45), Lubzinie (1945), Ratnowicach k. Otmuchowa, Nysie (1947–48), proboszcz w Opawicach,
Chomiążu pow. Głubczyce i Gliwicach, autor wspomnień Mój przypadek ze „starą budą” anno domini 1927.
Grzesik Stanisław (22 IV 1928, Rzeszów – 10 XII 1967, Suwczyna pow. Bielsko), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w
Sokołowie (1947) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1950), pedagog, trener, działacz sportowy, trener, sędzia,
prezes Okręgowego Związku Gimnastyki Sportowej, członek Prezydium Związku Akrobatyki Sportowej w Warszawie, nauczyciel
wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1950/51 – 1963/64), kierownik Studium Wychowania Fizycznego przy Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie (od 1 II 1964), zginął w wypadku samochodowym.
Grzędzielski Władysław Leon (15 XII 1864, Kopytowa pow. Krosno – 28 IX 1925, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1885), prawnik, zastępca posła (1917), poseł do austriackiej Rady Państwa (1918), współorganizator Polskiej Komisji Likwidacyjnej,
zastępca przewodniczącego Wydziału Aprowizacyjnego PKL, brał udział w przejmowaniu władzy z rąk Austriaków w Krakowie (31
X 1918), członek Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Górnej Orawy i Spisza (1918–19), poseł do Sejmu
Ustawodawczego (1919–22), minister aprowizacji (VI – IX 1921), członek Trybunału Stanu (od 1924), działacz społeczny w
Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie Szkoły Ludowej i Stronnictwie Narodowo – Demokratycznym.
Grzywak Aleksander (ur. 1879), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel w Miejskim Zakładzie Sierot im. Franciszka
Józefa we Lwowie (1904–06), gimnazjum w Sanoku, Sokalu (do VIII 1912), nauczyciel matematyki, historii naturalnej (przyrody,
nauk przyrodniczych) w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1918/19), nauczyciel geografii i historii naturalnej w II Gimnazjum w
Rzeszowie (1817–19) , nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Męskim w Ostrowiu Wielkopolskim (1925).
Gubernat Adolf (ur. 10 XII 1935, Zgłobień), absolwent I Liceum (1953), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1959) i zaocznie
Wyższego Studium Nauczania Socjalizmu przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie
(1966), nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym (1959–62), I sekretarz Komitetu Miejskiego Związku
Młodzieży Socjalistycznej (1962–63), zastępca dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (1964–69), dyrektor IV Liceum
Ogólnokształcącego (1969–76), dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (od 1981).
Gumiński Ignacy Prosper (ur. 25 VI 1853, Zalesie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871), właściciel majątku dworskiego w
Zalesiu (od 1880), członek Towarzystwa Myśliwych (od 1880), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881–89), członek
Wydziału Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego.
Gumiński Jan (19 IX 1883, Zalesie k. Rzeszowa – 20 I 1938 Zalesie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901) i Studium
Rolniczego UJ (1904), właściciel majątku dworskiego w Zalesiu (od 1909), członek Powiatowego Komitetu Narodowego w okresie I
wojny światowej, członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), działacz kilku stowarzyszeń gospodarczych, m. in.
Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego, po jego zjednoczeniu z Towarzystwem Kółek Rolniczych i utworzeniu Małopolskiego
Towarzystwa Rolniczego w Krakowie jego pierwszy prezes (1919–21), przyczynił się do jego zjednoczenia z Towarzystwem
Gospodarskim Wschodniej Małopolski i utworzenia Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego z siedzibą we Lwowie (1928),
współzałożyciel i prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Gospodarz” w Rzeszowie, aktywny działacz
Towarzystwa Myśliwych, dużą wagę przywiązywał do rozwoju higieny i opieki lekarskiej.
Gunia Tadeusz (14 VII 1928 Palikówka), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1948) i geologii na Uniwersytecie Wrocławskim
(1952), prodziekan Wydziału nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1971-73), dziekan tego Wydziału (1973-75),
profesor (1974); zajmuje się problemami stratygraficznymi i surowcowymi Sudetów i ich przedpola; autor ponad stu publikacji:
monografii, studiów, rozpraw oraz opracowń wykonanych dla potrzeb poszukiwań geologicznych i górnictwa.
Guniewicz Jan, nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum, spiskowiec 1846 r.
Gutek Jan Mieczysław (14 IX 1921, Kępa Rudnicka – VI 1944), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1938/39), poległ w walkach
partyzanckich w lasach lubelskich.
H
Hadała Wojciech (ur. 20 III 1910, Boguchwała), absolwent I Gimnazjum (1932), uczestnik kampanii wrześniowej, internowany na
Węgrzech (1939–44), wywieziony do Niemiec (1944), po 1945 r. pracował w Rzeszowie.
Hakalla Stefan (26 XII 1890, Przemyśl – 1940, Katyń), absolwent I Gimnazjum (1908), uczestnik I wojny światowej i wojny polskobolszewickiej, działacz Narodowego Związku Robotniczego (do 1920) i Narodowej Partii Robotniczej w Rzeszowie (1920), kandydat
w wyborach do Sejmu z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (1922), prezes koła SN w Rzeszowie (1928–32), prezes
Zarządu Powiatowego SN (1932–37), prezes rzeszowskiego oddziału „Sokoła” (od 1936), więzień Kozielska (1939–40),
zamordowany w Katyniu.
Hanasiewicz Henryk (27 VIII 1865, Baligród – 5 V 1923, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), adwokat w
Sądzie Obwodowym w Rzeszowie (1903–19), później w Sądzie Okręgowym (1919–23), działacz społeczny, filantrop rzeszowski, na
mocy jego testamentu (1922) powstała fundacja (1929), dzięki której powstał Szpital im. Dzieciątka Jezus (1933).
Hanasiewicz Ignacy (28 VII 1844, Cieplice – 29 IX 1913, Wiedeń), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1957/58 1958/59 I – II klasa,
później nie ustalono), uczestnik powstania styczniowego, kapitan wojsk węgierskich (po 1865).
Hanasiewicz Włodzimierz Ludwik Marian (ur. 27 VII 1880, Tyczyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1898), współtwórca
rozwoju górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku,
Harasiewicz Adam (ur. 1 VII 1932, Chodzież), absolwent I Licem (1951), Instytutu Muzyki im. F. Chopina w Rzeszowie i
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1955), pianista, zdobywca I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (1955), medalu Harriet Cohen dla najlepszego pianisty (1957), Złotego Medalu Fundacji
Paderewskiego w Nowym Yorku i wielu innych nagród i wyróżnień, występował na najsłynniejszych salonach koncertowych pięciu
kontynentów, honorowy obywatel Rzeszowa (14 XII 1999).
Hausner Artur Walenty (5 XI 1870, Kończyce pow. Nisko – 16 IX 1941, Woroneż), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, działacz
PPSD, później PPS, działacz Naczelnego Komitetu Narodowego (1914), żołnierz I Brygady Legionów (1917), poseł (1919–30),
wiceminister w Ministerstwie Robót Publicznych (1920, 1926), więzień NKWD (1940–41), zmarł w więzieniu w Woroneżu.
Hejnosz Walenty, uczeń rzeszowskiego liceum, uczestnik powstania kościuszkowskiego.
Hess Jadwiga (26 I 1920, Grabki Małe), absolwentka liceum pedagogicznego w Krakowie (1946) i WSP w Krakowie (1964
zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych w Braniewie, Sielnicy (1946–50) i Rzeszowie (1950–62), nauczycielka języka
polskiego i nauczycielka bibliotekarka w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1962/63 – 1978/79), Komendantka Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie (1946–49), członek Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1954–56).
Hnatowski Michał (12 II 1935, Horpina pow. Kamionka Strumiłowa), absolwent Wydziału Prac Ręcznych i Rysunków Seminarium
Nauczycielskiego w Rzeszowie (1966), nauczyciel zajęć technicznych (wychowania technicznego) i wychowania plastycznego w I
Liceum w Rzeszowie (1960 /61 – 1972/73), wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
(1973–76), dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego (od 1976).
Hochfeld Alfred (vel Stanisław), s. Wilhelma (13 IX 1893, Rzeszów – przed 1960), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz
Legionów i kampanii wrześniowej (obrona wybrzeża).
Hochfeld Julian (16 VIII 1911, Rzeszów – 21 VII 1966, Paryż), absolwent I Gimnazjum (1929), prawnik, ekonomista, socjolog,
prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zajmował sie teoria socjologii i socjologią polityki, działacz PPS (od 1930), później PZPR (od
1948), żołnierz Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm (1947–61), wicedyrektor
departamentu nauk społecznych UNESCO w Paryżu (1962–66).
Hoffman Franciszek Henryk (zm. 1809), pedagog, eks-jezuita, profesor retoryki w tarnowskim gimnazjum, nauczyciel, później
prefekt rzeszowskiego gimnazjum (1789 – 1801), własne oszczędności przeznaczył na remont gmachu szkoły, zabiegał o
wprowadzenie języka polskiego do programów nauczania, komisarz ds. reformowania szkolnictwa w zachodniej Galicji (od 1801).
Holzer Feliks (1808 – 1873), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1824), notariusz rzeszowski (1859 – 1873), ostatni mianowany
burmistrz Rzeszowa (do 1867), członek Rady Miejskiej (przed 1867 – 1870).
Holzer Karol Stefan (24 XII 1882, Rzeszów – 1945, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), architekt, żołnierz I
wojny światowej w ramach armii austriackiej i kampanii wrześniowej, inżynier miejski w Magistracie (1919), właściciel cegielni w
Przybyszówce, projektant kilkunastu rzeszowskich kamienic, współpracował przy projektowaniu budowli Centralnego Okręgu
Przemysłowego.
Homa Edward (ur. 1 VI 1932, Mrowla), absolwent I Liceum (1951) i studiów polonistycznych I stopnia WSP we Wrocławiu i II
stopnia w WSP w Opolu (1961), językoznawca, dialektolog, wykładowca i kierownik Zakładu Filologii Polskiej w WSP w Słupsku,
kierownik Zakładu Języka Polskiego i wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej (od 1981), prorektor WSP w Szczecinie (od 1984).
Horodyński Józef Karol (1790, Dąbrowa – 1868), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1802–06), żołnierz kampanii 1812 r., służył w
armii Królestwa Polskiego, uczestnik powstania listopadowego - wyróżnił się w pracach fortyfikacyjnych Warszawy, odznaczony
krzyżem Virtuti Militari.
Horowitz Łucjan (14 III 1905, Kraków – 4 I 1958, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1923), dyrektor koncernu Wspólnota
Interesów i Polskiego Eksportu Żelaza (1934–39), żołnierz 2 Dywizji Piechoty we Francji (1940), służył w Polskich Siłach Zbrojnych
w Anglii i i Bliskim Wschodzie, uczestnik kampanii Włoskiej (1944–45), wicedyrektor departamentu ekonomicznego Ministerstwa
Przemysłu (1946), zastępca dyrektora ds. eksportu Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego w Katowicach (1946–47),
dyrektor departamentu planowania i koordynacji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1947), zastępca podsekretarza stanu ds. handlu
zagranicznego, dyrektor departamentu planowania i i koordynacji w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, dyrektor departamentu
artykułów przemysłowych w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego (1949–53), radca (od 1957) następnie dyrektor generalny w
Ministerstwie Handlu Zagranicznego.
Hübl (Hibl) Edward (1787, Dukla – 1848, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1802), właściciel apteki „Pod Czarnym
Orłem” przy ul. Pańskiej, aptekarz obwodowy w Rzeszowie, zmarł podczas epidemii cholery.
Hupałowski Tadeusz (ur. 25 VI 1922, Złoczów), absolwent gimnazjum i liceum w Złoczowie, egzamin dojrzałości złożył w I
Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944), absolwent Oficerskiej Szkole Piechoty w Przemyślu i Krakowie (1945), Wydziału
Dyplomatyczno-Konsularnego Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (1949) i Akademii Wojskowej w Czechosłowacji, pełnił
wysokie funkcje w Ludowym Wojsku Polskim, generał dywizji (1972), minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska (1981–83), prezes Najwyższej Izby Kontroli (od 1983), członek Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR (1975–81),
w stanie wojennym członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (1981–83).
I
Ingram Stanisław (ur. 19 X 1903, Widenthal), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od
1923).
Iżycki Antoni (1742 – 1816), pijar, tłumacz, kształcił się w rzeszowskim kolegium (1762), przetłumaczył m. in. popularną powieść
Chanciergesa dla młodzieży Przypadki Napoleona syna Achillesowego na wzór przypadków Telemaka.
J
Jabłoński Marcin (1801, Głogów – 19 II 1876, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, malarz – namalował ok. 1600 portretów,
kilka z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, konserwator dzieł sztuki, drukarz, litograf – autor m. in.
dwóch litografii wg. rysunków Bogusza Stęczyńskiego ukazujących widoki Rzeszowa.
Jabłoński Stanisław Roch (11 VIII 1851, Hermanowa Dolna – 27 III 1922, Rzeszów), uczeń gimnazjów (1862–69): rzeszowskiego i
krakowskiego, lekarz sądowy w Rzeszowie (od 1876), członek Radny Miejskiej w Rzeszowie (od 1893), asesor Magistratu (od 1893),
burmistrz (1896 – 1913), zrealizował przyłączenie do Rzeszowa Ruskiej Wsi oraz przysiółków Drabinianki i Staroniwy (1902),
ordynator w Szpitalu Powszechnym (1881–86), dyrektor szpitala rzeszowskiego (faktycznie od 1886, formalnie 1909–13), dyrektor
Kasy Oszczędności w Rzeszowie, prezes Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” (od 1891), kierownik Zarządu Komisarycznego
Rzeszowa (1914–16), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–22), poseł do Sejmu Krajowego, honorowy obywatel miasta
(1899).
Jachimowski Zygmunt ps. „Jerzy”, „Uczniowski” (5 VI 1920, Rzszów – 12 V 1977, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum
(1938), sekretarz w tejże szkole (od 1945), kierownik okręgu rzeszowskiego Młodzieży Wielkiej Polski (od 1945), wiceprezes
Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Rzeszowie (od 1946), więzień polityczny (1949–56).
Jackow (Jackiw) Mikołaj (ur. 26 X 1884, Rakowiec), absolwent Uniwersytetu we Lwowie (1908, studiował też w Wiedniu i
Czerniowcach), nauczyciel Gimnazjum Akademickiego we Lwowie (1913–20), filii XV Gimnazjum (1910–13), pracownik spółki
przemysłowo-handlowej „Odbudowa we Lwowie (1920–26) i fabryki broni Arma we Lwowie (1926–27), nauczyciel gimnazjum w
Nisku (1927–29), gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem wykładowym w Przemyślu (1932/33), nauczyciel języka łacińskiego,
niemieckiego, historii, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1933/34 – 1938/39), języka niemieckiego w II Gimnazjum w
Rzeszowie (1937).
Jagusztyn Andrzej (ur. 16 VIII 1940, Tomaszów Lub.), absolwent i Liceum (1958) i Uniwersytetu Warszawskiego (1963),
pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie (1963–68), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (1968–70),
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (1976–83), kustosz Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie (od 1983), autor kilkudziesięciu
publikacji, głównie z zakresu drukarstwa, księgarstwa i bibliotekarstwa.
Jahl Eugeniusz (25 IX 1842, Medynia – XII 1912, Lwów), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na czele której stał
Stanisław Spiess (od 1861), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 – walczył w oddziale żuawów śmierci
płka Franciszka Rochenbruna, uczestnik bitew pod Miechowem, Małogoszczą, Kobylanką i Borowem, oficer, adiunkt w urzędzie
podatkowym Starostwa w Rzeszowie (1886–88).
Jakiel Kazimierz (2 II 1869, Jasło – 6 II 1927, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Jaśle i Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel
Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (1891/92) i Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (od VII 1895), gimnazjum w Drohobyczu
(do VIII 1899), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1892/93 – 1894/95 i 1899/1900 – 1925/26).
Jakliński Henryk (ur. 4 V 1844, Siedlec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), powstaniec 1863.
Jaksan Władysław (29 V 1908, Nosówka – 1 III 1987 Mielec), absolwent I Gimnazjum (1928) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie (1934), naczelnik Poczty w Mielcu (1937–39), żołnierz: kampanii wrześniowej, armii polskiej na zachodzie –
Francja, Wielka Brytania (1939–42), armii gen. Andersa w Związku Radzieckim (1942), II Korpusu Polskiego, Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia (1946–47), więzień UB (1950), pracownik administracyjny: firm inwestycyjnych w Rzeszowie
(1947–60), Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1960–66), Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (od
1966).
Jakubowicz Paweł (6 VI 1906, Wojniłów – 11 VIII 1987), absolwent seminarium nauczycielskiego w Stanisławowie (1927),
Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie (1934), zaocznie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel szkół
powszechnych (1931–35), gimnazjum i liceum w Jarosławiu (1935–39), żołnierz kampanii wrześniowej, nauczyciel szkoły średniej w
Wojniłowie, (1939–41), dyrektor Szkoły Zawodowej w Rudniku (1942–44), nauczyciel tajnego nauczania w Rudniku, nauczyciel
gimnazjum i liceum w Leżajsku (1944–48), wizytator KOS w Rzeszowie (1948–1949), naczelnik DOSZ (1949–50), dyrektor I
Liceum (1950–1958), nauczyciel rysunków i fizyki w tejże szkole, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego (1958–1970) i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, malarz-amator, autor m. in. kilkunastu obrazów w galerii portretów I LO.
Jakubowski Józef (1743 – 1814), uczeń rzeszowskiego kolegium, tłumacz dzieł z zakresu matematyki, historii, literatury wojskowej,
wizytator misjonarzy, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, autor podręcznika do nauki artylerii Nauka artylerii zebrana przez
najróżniejszych autorów (1781–83).
Jakubowski Wincenty (18 III 1751, Maniewo k. Krakowa – 27 IX 1826, Warszawa), uczeń i nauczyciel Kolegium Pijarskiego w
Rzeszowie, pisarz, tłumacz, przetłumaczył m. in. dzieło Tissota Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego (1798) oraz fragmenty
Eneidy Wergiliusza.
Jałowy Józef (27 XII 1885, Skurowa k. Brzostku – 8 II 1954, Rzeszów), absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu (1909),
ksiądz, doktor teologii (1916), nauczyciel gimnazjum w Jaśle (do 1913), zastępca katechety, nauczyciel religii i języka łacińskiego w
I Gimnazjum (1913/14 – 1914/15), katecheta w tymże gimnazjum (1918/19 – 1923/24), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego
Męskiego (1924–27 i 1928–37), później Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1937–39, 1944–49), Prywatnego Seminarium
Nauczycielskiego Żeńskiego, Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej i kilku innych szkół powszechnych, uczestnik I wojny
światowej (od V 1915) w wojsku austriackim (kapelan w Preszburgu, kapelan rezerwowego szpitala w Jarosławiu), budowniczy
kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla (1931–37), pierwszy jego rektor (1936), proboszcz (1949), członek Rady Miejskiej (1939 i
1947), działacz lokalnych stowarzyszeń religijnych i charytatywnych – m. in. wiceprezes Koła Zjednoczenia ChrześcijańskoSpołecznego w Rzeszowie, publicysta – autor kilkudziesięciu pozycji książkowych i artykułów.
Janik Michał (22 X 1874, Ulanów – 11 X 1948, Ulanów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892), filozof, pedagog, historyk,
krytyk literacki, członek ministerialnej komisji badania dziejów polskiego szkolnictwa i wychowania (od 1919), członek Komisji
Dziejów Oświaty i Szkolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności (od 1930), podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu we
Lwowie, kurator rzeszowskiego okręgu szkolnego (1944–45).
Januszewski Franciszek Stanisław (22 IX 1893, Kolbuszowa – ok. 1980, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1913), żołnierz I
wojny światowej w ramach armii austriackiej i wojny polsko-radzieckiej 1920 r., nauczyciel gimnazjów woj. warszawskiego,
uczestnik tajnego nauczania we Włochach k. Warszawy, Pruszkowie i Warszawie (1940–24), po 1945 r. pracownik zakładów
wydawniczych PZWS i PWN.
Jarmusiewicz Jan (1781 lub 1782, Wola Zarczycka k. Leżajska – 5 VIII 1844, Zaczernie k. Rzeszowa), absolwent rzeszowskiego
gimnazjum (1799), ksiądz (1807), proboszcz w Przybyszówce (1814–23) i Zaczerniu (1823–44), autor kilku prac z historii muzyki,
konstruktor instrumentów muzycznych, malarz portretów i obrazów religijnych.
Jaroń Tadeusz (ur. 4 VI 1908, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1926) i Wydziału Prawa UJ (1930), pracownik Ministerstwa
Łączności w Warszawie (1934), naczelnik wydziału eksploatacji pocztowej obrotu zagranicznego (od 1935), działacz Światowego
Związku Pocztowego, delegat Polski na kilka kongresów ŚZP (Buenos Aires, 1939, Paryż 1947, Ottawa 1957, Tokio 1969, Lozanna
1974).
Jaroń Władysław (zm. 1919, Kołomyja), uczeń I Gimnazjum (1917/18, kl. VII), ochotnik kompanii studenckiej wchodzącej w skład
5 pułku piechoty Legionów, poległ w bojach o Galicję Wschodnią.
Jarosz Jan (8 I 1899, Rzeszów – 16 IX 1963, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1918), Akademii Handlowej w Krakowie (1922)
i Wydziału Prawa UJ (1926), uczestnik walk o niepodległość (1918–21), wicedyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie
Górnictwa i Energetyki (1949–54).
Jasiewicz Szczęsny (ur. 1878), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie (1904), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego,
logiki, propedeutyki, stenografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1905–08), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, propedeutyki
filozofii (filozofii), stenografii, logiki, psychologii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1908/09 – 1924/25), na początku I wojny światowej
sprawował opiekę nad budynkiem szkolnym (IX 1914 – V 1915), organizator wspólnych zajęć dydaktycznych dla młodzieży obu
rzeszowskich gimnazjów, tzw. nieobowiązujacych kursów naukowych (1 VI – 31 VIII 1915), pomocnik kancelaryjny dyrektora I
Gimnazjum (1911 – III 1920 i I – VIII 1922), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (III 1920 – I 1921), dyrektor I Gimnazjum
(1922–25), członek Rady Szkolnej Powiatowej w Rzeszowie (1920–25), kierownik Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie
(1920/21 – 1921/22), dyrektor II Gimnazjum Państwowego im. Karola Szajnochy we Lwowie (od 1925), wykładowca Studium
Pedagogicznego we Lwowie
Jaśkiewicz Feliks (1822, Krzemienica – 25 VII 1890, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, członek Gwardii Narodowej we
Lwowie (1848), kupiec (od 1850 prowadził sklep „Pod Capem” na rogu ul. Pańskiej i Farnej, przeniesiony w latach 70-tych do
własnej kamienicy przy ul. Pańskiej), członek Rady Miejskiej (od połowy lat 50. do 1870 i 1885–90), burmistrz Rzeszowa (1859–61).
Jaworski Stanisław (ur. 1825), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1843), członek Rady Miejskiej (1893–99), prezes Wydziału
Towarzystwa Kasynowego (1892–94).
Jedliczka Anna (ur. 26 VII 1939, Rzeszów), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1957) i biologii na UJ w
Krakowie (1962), nauczycielka chemii i biologii w I Liceum w Rzeszowie (I 1963 – 200/01).
Jendl Teodor Franciszek (11 IV 1861, Strzyżów – 22 VII 1895), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1876/77, kl. – V), absolwent
Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, neurolog, przeniósł na grunt najnowsze zdobycze medycyny
francuskiej, autor publikacji w Wiadomościach Lekarskich.
Jędrzejowicz Adam Ludwik (17 XII 1847, Zaczernie k. Rzeszowa – 4 V 1924, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1866) i Wydziału Prawa UJ, ziemianin, polityk, publicysta, dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego, poseł do Sejmu Krajowego (1883 – 1914), członek Wydziału Krajowego (1888–90), poseł do Rady
Państwa (od 1890), wiceprezes Koła Polskiego (od 1894), dożywotni członek Izby Panów (od 1891), minister dla Galicji (1898–99),
członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881–95), marszałek tejże Rady (VI 1888–95), po I wojnie światowej wiceprezes
Stronnictwa Prawicy Narodowej, właściciel Zaczernia, Nowej Wsi i Trzebowniska.
Jędrzejowicz Stanisław (2 XI 1849, Zaczernie – 23 XI 1913, Jasionka k. Rzeszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868),
członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881 – 1913), marszałek tejże Rady (1895 – 1913), inicjator budowy gmachu Rady
Powiatowej, poseł do Sejmu Krajowego, założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, prezes
Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1889–94), dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego, zabiegał m. in. o zwiększenie liczby szkół ludowych w powiecie i o usprawnienie brukowania ulic w
Rzeszowie, honorowy obywatel Rzeszowa (1913).
Jędrzejowicz Władysław (26 VI 1849, Rzeszów – II 1890, Wiedeń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868) i filozofii na UJ,
właściciel Załęża i Pobitna (od 1871), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1876–81), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i
Kredytowego w Rzeszowie (1889–90).
Jodłowski Andrzej Norbert (1724, Świlcza – 1793), uczeń rzeszowskiego kolegium (1744–47), nauczyciel poetyki (1749–51),
później retoryki (1756–65) w tymże kolegium, pijar, pisarz, tłumacz, przetłumaczył m. in. trzytomowe dzieło Franciszka Millota
Historia angielska od czasu podbicia tej wyspy przez Rzymian aż do naszego wieku dowiedzona.
Józefczyk Józef (1875, Haczów – 22 X 1926, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelista w urzędzie skarbowym
w Czortkowie (od 1894), później w Okręgu Skarbowym w Krakowie, nauczyciel gimnazjów w Sanoku (od 1907), Brzozowie,
nauczyciel języka niemieckiego i historii naturalnej (natury) I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 – X 1926).
Juszczak Stefan Roch (15 VIII 1889, Rzeszów – ok. 1970, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1907), żołnierz I wojny światowej w
ramach armii austriackiej (1914–18), radca w Ministerstwie Handlu, podczas II wojny działacz Rady Głównej Opiekuńczej w
Rzeszowie.
K
Kahame Zygmunt (1846, Lesko – 1889), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1858-63); wydalony z gimnazjum za udzial w powstaniu
styczniowym; studiowałał medycynę w Uniwersytecie Jagiellońskim (1865-70) i rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach
(1873-75), profesor w tejże uczelni, ekspert w zakresie hodowli koni, odkrywca układu nerwowego u tasiemców.
Kalandyk Józef (22 II 1898, Niechobrz – 16 I 1952, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – IV 1914, kl. I – V), żołnierz I
wojny światowej w ramach I Brygady Legionów (1914–17) i wojska austriackiego (1917–18), żołnierz zawodowy, obrońca
Warszawy podczas kampanii wrześniowej, jeniec wojenny m. in. w obozie w Woldenbergu, autor kilku publikacji z zakresu
wojskowości.
Kalinowski Wojciech (1823, Rzeszów – 1892, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, aptekarz (pracował w aptece Hübla,
którą przejął w 1854), polityk, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej (1867–87), naczelnik Rzeszowa, tzn. rządowy burmistrz
(1857–59), (burmistrz 1882–87), troszczył się o poprawę stanu medyczno-sanitarnego miasta, członek Rady Powiatowej (1876–92).
Kalitowski Emil (13 III 1856, Butyny – 1926), nauczyciel II Gimnazjum we Lwowie (1878–82), Akademickiego we Lwowie (1883–
1900), kierownik Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Tarnopolu (1900–06), nauczyciel geografii i historii w I Gimnazjum w
Rzeszowie (1905/06 – 1912/13), kierownik I Gimnazjum (V – VIII 1906), dyrektor (VIII 1906 – IX 1911), V 1913 przeniesiony w
stan spoczynku z tytułem radcy rządu (1911–13 na urlopie), autor podręczników i rozpraw, które odegrały ważną rolę w budzeniu się
świadomości narodu ukraińskiego.
Kałkowski Kazimierz (ur. 29 XI 1909, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1929) i Wydzaiłu Prawno-Ekonomicznego
Uniwersytetu Poznańskiego (1933), pracownik Prokuratorii Generalnej RP (1947–49), po 1949 adwokat w Kolbuszowej, póżniej w
Rzeszowie.
Kamieński Bartłomiej Adolf (8 IX 1737, Brzeźnica na Wołyniu – 9 II 1781, Nieśwież), uczeń rzeszowskiego kolegium (humaniora),
pijar, pedagog, pisarz, tłumacz, opublikował m. in. Edukację obywatelską (1774), która była pierwszą publikacją dotyczącą reformy
szkolnictwa, proponował jego zróżnicowanie na zawodowe i stanowe.
Kamiński Adam (17 III 1918, Rzeszów – 4 X 1984), absolwent I Gimnazjum (1937), więziony przez policję niemiecką (od 1942),
doktor weterynarii, adiunkt Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, autor kilku
artykułów i publikacji dla studentów, działacz sportowy.
Kammerling Zygmunt (Selig) (zm. 8 V 1918), nauczyciel religii mojżeszowej i języka hebrajskiego w I i II Gimnazjum (od I 1878),
członek Wydziału Towarzystwa Ku Zaopatrzeniu Ubogich Starców Izraelickich w Rzeszowie.
Karakiewicz Roman Stanisław (22 IV 1889, Tarnobrzeg – ok. 1970, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1908), inspektor
Dolnośląskiego Oddziału Polskich Kolei Państwowych we Wrocławiu.
Karakiewicz Tadeusz (3 I 1896, Dzików k. Tarnobrzega – 1940, Katyń), uczeń I Gimnazjum, legionista, uczestnik wojny polskobolszewickiej, oficer zawodowy Wojska Polskiego, amatorsko uprawiał sport samochodowy, więzień Kozielska, zamordowany w
Katyniu.
Karakulski Andrzej (28 XI 1830, Żołynia – 12 IX 1906, Krzemienica), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), ksiądz (1855),
duszpasterz, działacz społeczny i samorządowy, wicedziekan, później dziekan dekanatu rzeszowskiego (1883 – 1905), prezes Rady
Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie, członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1876–81), a później
Rady Powiatowej w Łańcucie, kawaler Orderu Cesarza Franciszka Józefa, delegat biskupi do Rady Szkolnej Okręgowej.
Karakulski Bronisław (25 X 1857, Żołynia – 26 X 1935, Żołynia), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1876) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu (1880), ksiądz, wikariusz w Błażowej, Ołpinach, Samborze, Bieczu, doktor teologii (1894), zastępca
katechety gimnazjalnego w Rzeszowie (1887–89), kanclerz konsystorza biskupiego w Przemyślu (1889–91), katecheta w Drohobyczu
(1891–92), katecheta gimnazjalny i prefekt bursy rzeszowskiego gimnazjum (1892 – 1908), prowadził rzeszowską Sodalicję
Mariańską Męską (1899 – 1908), profesor historii Kościoła i patrologii w Seminarium Duchownym w Przemyślu (od 1908),
honorowy kanonik Kapituły Katedralnej (1930).
Karpiński Bolesław (ur. 1879), nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1910/11),
nauczyciel gimnazjum w Pogórzu (1911–12), Tarnowie (od 1912), a w połowie lat dwudziestych Państwowego Gimnazjum im.
Komeniusza i Prywatnym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym Niemieckiego Związku Szkolnego w Lesznie.
Karst Roman właść. Adolf Tuchman (17 III 1911, Tyczyn – 14 II 1988, Strony Brook p. Nowym Yorkiem), absolwent I
Gimnazjum (1929), krytyk literacki, publicysta, tłumacz, sybirak (1940–42), żołnierz I Armii Wojska Polskiego walczącej na froncie
wschodnim, po II wojnie światowej współpracował z wieloma czasopismami i z Polskim Radiem, emigrant polityczny – w 1969 r.
wyjechał z Polski do USA z falą tzw. emigracji pomarcowej.
Karwowski Antoni, imię zakonne Joachim od św. Józefa Kalasantego (8 IX 1736, Bęćków k. Grajewa – 21 IV 1821, Szczuczyn),
uczeń (1754–55) i nauczyciel Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, pijar, tłumacz dzieł z języka francuskiego, prowincjał pijarów
(1795–98).
Kasprzak Mateusz, nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1906/07 – 1907/08), następnie
nauczyciel gimnazjum w Brodach (1908–11) i Złoczowie (od 1911).
Kawa Kazimierz (23 II 1905, Niechobrz – 17 VII 1967, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1927) i uniwersytetu poznańskiego
(1934), nauczyciel w gimnazjum salezianów w Oświęcimiu (1934–38), gimnazjum i liceum w Solcu (1938–39), nauczyciel
zorganizowanego tajnego nauczania (1942–44), nauczyciel matematyki II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944–49), nauczyciel
matematyki w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1949/50 – 1958/59 i 1960/61)
Kawa Stanisław (ur. 19 I 1912 Niechobrz), absolwent I Gimnazjum (1934), Szkoły Oficerów Rezerwy w Grudziądzu i Szkoły
Artylerii Oficerów Zawodowych w Toruniu, żołnierz Armii „Pomorze” (IX 1939), armii polskiej we Francji i I Korpusu Polskiego w
Wielkiej Brytanii, wykładowca półwyższej Szkoły Technicznej w Glasgow.
Kawalec Henryk (ur. 11 I 1912, Niechobrz), absolwent I Gimnazjum (1934), Dywizyjnej Szkoły Podchorążych w Jarosławiu (1935),
student UJK we Lwowie i UJ w Krakowie, absolwent UJ (1946), żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., referent Polskiego Komitetu
Opieki (ekspozytury Rady Głównej Opiekuńczej 1940–44), działacz ruchu oporu.
Kawalec Mieczysław Marian ps. „Iza”, „Psarski”, „Żbik” (5 VII 1916, Trzciana pow. Rzeszów – 1 III 1951, Warszawa), absolwent I
Gimnazjum (1934), harcerz, prawnik, żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ – AK w obwodzie rzeszowskim – komendant Obwodu
Rzeszowskiego AK (1944–45), działacz NIE, DSZ – komendant Obwodu Rzeszów (1945), działacz WiN – członek IV Zarządu
Głównego (1947), pełnił obowiązki prezesa ZG WiN (XII 1947 – I 1948), stracony w więzieniu mokotowskim.
Kijas Bronisław Bonawentura (14 VII 1863, Mielec – ok. 1961), absolwent I Gimnazjum (1882) i uniwersytetu lwowskiego, doktor
prawa, radca prawny, naczelnik Sądu Powiatowego w Rzeszowie, prezes Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego
Żeńskiego w Rzeszowie 1911–29), członek Rady Miejskiej (1910–14 i 1918 – II 1926) i Zarządu Komisarycznego Miasta Rzeszowa
(1926–27).
Kijas Juliusz (23 IV 1899, Głogów Młp. – 7 II 1967, Kraków), absolwent II Gimnazjum (1917) i UJ w Krakowie, nauczyciel języka
polskiego i historii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1922–31), opiekun czytelni, skautów, współorganizator amatorskiego teatru
„Reduta”, nauczyciel X Gimnazjum we Lwowie (po 1931), wykładowca gramatyki polskiej w Uniwersytecie Lwowskim, podczas
okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Rzeszowie i we Lwowie, nauczyciel języka polskiego w I Państwowego Liceum i
Gimnazjum (1944/45 – 1945/46), pracownik naukowy UJ (od 1946), prowadził badania w zakresie dydaktyki, historii i historii
literatury, najwięcej uwagi poświęcił Trylogii Sienkiewicza.
Kilarski Marian (7 IX 1896, Żmigród Nowy – 20 XII 1977, Rzeszów), uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (1914–
18) i walk o granice Polski (1919–20), studiował w Uniwersytecie Lwowskim (1926–30), magisterium uzyskał w Uniwersytecie
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1949), oficer zawodowy (1920–39), urzędnik (1939–44), nauczyciel i zastępca dyrektora w
Technikum Ekonomicznym w Rzeszowie (1944–58), nauczyciel matematyki i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
(1958/59 – 1961/62), na emeryturze dyrektor Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego Związku Młodzieży Socjalistycznej.
Kinel Jan (1886 – 1950), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1897/98 – kl. I.), absolwent gimnazjum lwowskiego i UJK we Lwowie,
nauczyciel historii naturalnej w Tarnopolu i Lwowie, pracownik Zakładu Zoologii UJK, sekretarz naukowy (od 1922) następnie
dyrektor muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Kustosz Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w
systematyce i biologi chrząszczy wodnych, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Związku Entomologicznego i redaktor 19
tomów jego wydawnictw.
Kisiel Ryszard Marian (ur. 8 IV 1944, Sokołów Młp.), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie (1962) i Uniwersytetu
Wrocławskiego (1967), nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących (1967–69), Zespołu Szkół Technicznych WSKPZL (1969–82), wicedyrektor tejże szkoły, dyrektor I Liceum (od 1 IX 1982 do chwili obecnej), nauczyciel języka polskiego (od
1982/83).
Kisielewski Jan August (8 II 1876, Rzeszów – 29 I 1918, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, dramaturg, eseista, krytyk
literacki, największym jego sukcesem literackim były sztuki: W sieci i Karykatury.
Kisielewski Zygmunt ps. „Zygmunt Łukaszunas”, „Zysław” (27 III 1882, Rzeszów – 25 IV 1942, Warszawa), uczeń rzeszowskiego
gimnazjum, uczestnik rewolucji 1905, współorganizator Związku Chłopskiego, żołnierz Legionów, działacz Polskiej Organizacji
Wojskowej, działacz PPS (1919–25), kierował działem literackim Polskiego Radia (1928–39), autor powieści, zbiorów opowiadań,
nowel, utworów z pogranicza reportażu.
Klimczak Józef (6 III 1915, Boguchwała – 28 VII 1944), absolwent (1935), żołnierz Armii Krajowej, zginął podczas akcji „Burza”.
Kloc Bronisław (16 VII 1907, Staromieście – 29 V 1970, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1926), prawnik, adwokat rzeszowski
(1934–39), działacz ZMW RP „Wici” (od 1931), SL (od 1932), p.o. prezesa ZP SL w Rzeszowie (1935–36), prezes ZP SL (1936–37),
członek Rady Miasta (1939), współtwórca PSL „Nowe Wyzwolenie” (1946), poseł do Sejmu Ustawodawczego (1947–52).
Klus Tadeusz (18 IX 1898, Jarosław – 1975 22 IX, Kraków), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1912/13, kl. I – VI), absolwent II
Gimnazjum (1916), uczestnik I wojny światowej w ramach armii austriackiej, wojny polsko-ukraińskiej i wojny polskobolszewickiej, inżynier leśnik, podczas okupacji niemieckiej nadleśniczy w DLP w Rzeszowie, kierownik biura inspekcyjnego DLP
w Rzeszowie (1944–45), autor wielu prac z inżynierii leśnictwa.
Klus Tadeusz (18 IX 1898, Jarosław – 22 IX 1975, Kraków), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1912/13, kl. I – VI), absolwent II
Gimnazjum (1916) i Politechniki Lwowskiej (1929), uczestnik I wojny światowej w ramach armii austriackiej, wojny polskoukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej, inżynier leśnik, podczas okupacji niemieckiej nadleśniczy w DLP w Rzeszowie, kierownik
biura inspekcyjnego DLP w Rzeszowie (1944–45), autor wielu prac z inżynierii leśnictwa.
Kluziński (Klużyński, Kluzyński) Antoni, imię zakonne Idzi od św. Antoniego (18 I 1746, Spisz – 22 VII 1805, Łowicz), uczeń
rzeszowskiego kolegium (1770–71), pijar (ok. 1775), nauczyciel, tłumacz, wydawca, opublikował m. in. mowy posłów Sejmu
Czteroletniego i pisma Kuźnicy Kołłątajowskiej.
Kłeczek Tomasz (1902, Głogów – 1920, Warszawa), uczeń I Gimnazjum 1913/14 – 1918/19, kl. I – VI), ochotnik w wojnie polskobolszewickiej, poległ pod Warszawą.
Kochowski Władysław (24 IV 1872, Trześnia k. Sandomierza – 1917, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1891),
kapelan bp. J. S. Pelczara (od 1901), rektor Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1907–08), dziekan dobromilski (1911–
12), rektor Hospicjum Polskiego w Rzymie (1912–15), autor licznych rozpraw z zakresu prawa kanonicznego.
Kogutek Józef (ur. 10 III 1915), Trzebownicko, absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy
Piechoty w Przemyślu, żołnierz kampanii wrześniowej, organizator Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej w Trzebownisku i
Rzeszowie, major Ludowego Wojska Polskiego.
Konarski Hieronim Franciszek, imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca (30 IX 1700, Żarczyce pow. Chełmno – 3 VIII 1773,
Warszawa), pijar (1717), pedagog, nauczyciel rzeszowskiego kolegium (1737–38), założyciel Collegium Nobilium w Warszawie
(1740), reformator szkolnictwa pijarskiego (1750–55), pisarz polityczny, autor m. in. dzieła O skutecznym rad sposobie (wyd. 1760–
63), poeta, dramaturg, tłumacz, autor podręcznika retoryki, prowadził ożywioną działalność polityczną, popierając stronnictwo
Stanisława Leszczyńskiego, prowincjał zakonu pijarów (1741–42), wprowadził do nauki własny podręcznik Gramatyka łacińska, na
jego cześć król Stanisław August polecił wybić medal Sapere auso – temu, który odważył sie być mądry (1771).
Konieczny Adam (ur. 19 V 1938, Zółkiew), absolwent I Liceum (1957) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1961),
nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum (1961/62 – 1964/65), członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży
Socjalistycznej w Rzeszowie i Zarządu Głównego ZMS w Warszawie, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie,
dyrektor Ochotniczego Hufca Pracy w Hucie Katowice (od 1975).
Konkol Marian (ur. 11 VIII 1904, Tyczyn), absolwent I Gimnazjum (1922), prawnik, sędzia, członek ZWZ-AK w Tyczynie,
adwokat w Rzeszowie (po 1945).
Konopka Stanisław Józef (24 V 1896, Pilzno – 3 IX 1982, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1914), lekarz, historyk medycyny,
żołnierz Legionów (1914–15) i armii austriackiej (1916–18), uczestnik walk o Lwów (1918–19), uczestnik kampanii wrześniowej
jako lekarz, żołnierz ZWZ – AK, więzień Majdanka, Gross-Rosen i Litomierzyc, założyciel i dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej
w Warszawie (1945 – 1970), twórca Polskiej bibliografii lekarskiej XIX wieku.
Konopka Zygmunt Feliks Maria (ur. 21 X 1906, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1925), uczestnik kampanii wrześniowej jako
rotmistrz kawalerii, ogrodnik.
Kopacz Artur Józef (28 X lub 16 X 1884, Hruszów pow. Rawa Ruska – 6 X 1962, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1904) i
Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie, pedagog, nauczyciel w Nowym Sączu, Trembowli, Stanisławowie, Łańcucie, Węgrowcu
(Poznańskie), Słupcy (okręg Łódź), dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Węgrowcu (1926), dyrektor Państwowych
Kursów Nauczycielskich we Lwowie (od 1928), dyrektor VII Gimnazjum we Lwowie (od 1932), podczas okupacji organizował
pomoc dla ludności żydowskiej we Lwowie, kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1945–47), pierwszy prezes zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie (1945–47), wykładowca historii ustroju w Studium Administracyjnym w
Rzeszowie (1945–47), działacz Stronnictwa Demokratycznego, dyrektor liceum bibliotekarskiego w Krakowie (po 1947).
Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry (30 XI 1735, Czerniejew w Wielkopolsce – 14 II 1817, Warszawa), uczeń (1755) i
nauczyciel retoryki kolegium rzeszowskiego (1764 i 1768), członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (od 1789), autor
podręcznika Gramatyka dla szkół narodowych (1778–84), uczestnik insurekcji kościuszkowskiej (1794), więzień polityczny Austrii
(1798 – 1802), działacz Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1802), członek Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim (1807–11),
autor pierwszej polskiej gramatyki Gramatyka języka polskiego (1817).
Köppel Henryk Jan (10 IX 1868, Rzeszów – ok. 1920), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), lekarz, członek Rady Miejskiej
(1910–14, 1918 – 1920).
Korabiowski Bernard Adam (ur. 24 I 1892, Markuszowa), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz I wojny światowej, wojny
polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficer zawodowy, major – weterynarz, odznaczony Krzyżem Walecznych.
Korabiowski Józef Władysław (ur. 3 IX 1990, Markuszowa), absolwent I Gimnazjum (1910), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie
(1934-39).
Kosiński Eugeniusz (ur. 1884), nauczyciel języka polskiego, historii i geografii (jeden przedmiot), historii, geografii, matematyki,
fizyki, kaligrafii, gier i zabaw w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1924/25), nauczyciel matematyki i fizyki w II Gimnazjum w
Rzeszowie (1917/18), zastępca dyrektora Spółdzielni Jajczarskiej (1917–24), dyrektor tejże Spółdzielni (1924–25), członek Rady
Naczelnej Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920–25), w VI 1925 wybrany do Rady
Miejskiej w Rzeszowie, nauczyciel V Państwowego Gimnazjum im. Hetamna St. Żółkiewskiego we Lwowie (od 1925).
Kostecki Franciszek (1758, Tyrawa Wołoska – 13 V 1844, Kraków), wychowanek Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, lekarz,
profesor przy katedrze medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef katedry patologii, terapii i kliniki (1789 – 1804), dziekan
wydziału lekarskiego (1809–11), współpracownik Hugona Kołłątaja.
Koszuliński Stanisław (20 VI 1914, Łąka – IX 1939), uczeń I Gimnazjum (1925/26 – 1930/31), żołnierz kampanii wrześniowej,
poległ w Lasach Janowskich.
Kot Stanisław (22 X 1885, Ruda pow. Ropczyce – 26 XII 1975, Edgware k. Londynu), absolwent I Gimnazjum (1904), żołnierz
Legionów, profesor UJ, historyk oświaty i wychowania, działacz ludowy, współpracownik Frontu Mores (1937), ambasador Polski w
Związku Radzieckim (1941–42), w rządzie polskim na emigracji: minister (1939–40 i 1942–43), minister spraw wewnętrznych
(1940–41), minister informacji i dokumentacji (1943–44), ambasador Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Rzymie (1945–
47), po sfałszowanych wyborach w Polsce pozostał na emigracji, prezes Rady Naczelnej PSL na emigracji (1955–63).
Kotowicz Jan Stefan ps. „Twardy” (18 XII 1890, Rzeszów – 15 X 1963, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), działacz
Związku Strzeleckiego (od 1912), żołnierz Legionów – uczestnik bitew m. in. pod Laskami, Borzechowem, Krzywopłotami,
współorganizator Pułku Ziemi Rzeszowskiej (1918), uczestnik walk z Ukraińcami, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, zastępca
dowódcy 17 PP w Rzeszowie (w latach 20-tych), uczestnik kampanii wrześniowej, ostatni dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK w czasie akcji „Burza”, więziony w Lublinie i we Wronkach (1945), od 1949 r. mieszkał w Rzeszowie.
Kotula Franciszek, s. Kazimierza (ur. 19 I 1878), Budziwój, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1899), członek Rady Powiatowej
(1903–10).
Kotula Kazimierz (8 II 1880, Budziwój – 17 VII 1962, Wrocław), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu (1905), ksiądz, redaktor, doktor teologii (Wiedeń 1910–11), profesor Seminariów Duchownych w
Przemyślu i Wrocławiu, kapelan biskupa J. S. Pelczara (1908–09), działacz kółek rolniczych, Towarzystwa Oświaty Ludowej,
Towarzystwa Szkoły Ludowej i chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych w powiecie przemyskim, kapelan podczas walk polskoukraińskich o Przemyśl (1918), poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–22), autor kilku książek.
Krajewski Jan Bolesław (3 I 1920, Pobitno), absolwent I Gimnazjum (1937), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Francja,
Wielka Brytania), inżynier mechanik okrętowy, emigrant w Wielkiej Brytanii, później w Australii.
Krajewski Roman Władysław (17 XII, Jasło – 12 VI 1993), absolwent I Gimnazjum (1924), geolog, specjalista w dziedzinie
geologii inżynierskiej (budowa kopalń), profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik Zakładu i Katedry Geologii Stosowanej
(od 1946), Katedry Kopalnianej (1953–69), kierownik Instytutu Hydrologii i Geologii Inżynierskiej (1970 – 1977), autor wielu
publikacji, m. in. Złoży żelaziaków ilastych we wschodniej części powiatu koneckiego (1947), Geologicznej obsługi kopalń (1955),
współautor Zarysu nauki o złożach (1964).
Krajewski Stanisław Adam (ur. 3 IV 1914, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1932), oficer zawodowy, w kampanii wrześniowej
ranny w okolicach Krasnegostawu, jeniec wojenny w Docnau, emigrant w Wielkiej Brytanii, działacz polskich organizacji
emigracyjnych.
Krajewski Władysław Ludwik (21 VI 1879, Godowa – 1952, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Jaśle (1898) i UJ w Krakowie
(1903), nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie 1902–03, gimnazjum w Jaśle (1903–08), Nowym Sączu (1908–09), nauczyciel
matematyki i fizyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10–1930/31), X 1931 przeniesiony w stan spoczynku, nauczyciel
Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie (1934–39).
Kranz Ignacy (29 VII 1854, Krosno – 4 XI 1924, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1874), nauczyciel w gimnazjach w
Brodach i Krakowie, przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej w Krakowie (1908–12), słynny matematyk, autor podręczników z
arytmetyki, geometrii i tablic logarytmicznych używanych w polskich szkołach przez pół wieku, m. in. Geometrii poglądowej.
Podręcznik dla niższych klas szkół średnich (1907).
Kraus Herman (ur. 12 I 1865, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1883), lekarz, członek Rady Miejskiej (1910–14,
1918 – II 1926, 1927–34).
Kretschmer Henryk (1831, Rzeszów – 8 VII 1874, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), członek Rady Miejskiej
1873–74), z jego darowizny powstała fundacja Kretschmera wspomagająca bibliotekę gimnazjalną.
Krogulski Roman Jan (10 VI 1868, Rzeszów – 4 XII 1936, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1886), adwokat,
prowadził kancelarię adwokacką w Rzeszowie, członek Rady Miasta (od 1895 – 1914 i 1918–36)), wiceburmistrz, burmistrz (1913–
14 i 1918–35), prezydent miasta (1935–36), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1910–33), zastępca prezesa Rady Powiatowej
(1919–28), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1906–19), przewodniczący Towarzystwa
Muzeum Przemysłowego (od 1905), przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej (od 1913), poseł do Sejmu Krajowego i Rady
Państwa (1912), członek Naczelnego Komitetu Narodowego (1914), przewodniczący Miejskiego Komitetu Narodowego (1914),
działacz lokalnych ogniw Samarytanina Polskiego i Czerwonego Krzyża (1915–18), komisarz Polskiej Komisji Likwidacyjnej na
powiat rzeszowski (1918–19), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1902–29), przewodniczący sekcji
propagandy w Powiatowym Komitecie Narodowym, honorowy obywatel Rzeszowa (1933).
Kropaczek Bolesław Karol (21 IX 1886, Rzeszów – 1914), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1905); ukończył studia
przyrodnicze w Wiedniu i tam uzyskał doktorat, zajmował sie badaniami geologii okolic Rzeszowa, zwłaszcza fauny fliszowej i
łupków meniliwych Babicy; autor map geologicznych, kierownik stacji geologicznej w Borysławiu.
Kropiwnicki Marceli Anzelm (10 V 1810, Przyłęk pow. Kolbuszowa – 7 XII 1857, Przyłęk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1829), działacz Stowarzyszenia Ludu Polskiego (od 1835), współzałożyciel (1837) i członek Rady Głównej Konfederacji
Powszechnej Narodu Polskiego, więzień Kufsteinu (1837–48).
Krupiński Tadeusz (ur. 1 XII 1930, Łańcut), absolwent I Liceum (1951) i uniwersytetu wrocławskiego (1956), pracownik naukowy
tegoż uniwersytetu, profesor, antropolog, kierownik Zakładu Antropologii (od 1971), dziekan (od 1981), autor kilkudziesięciu prac
naukowych, w tym kilku monografii.
Krzyżanowska Janina Anna (ur. 15 XII 1902, Wysoka k. Strzyżowa), absolwentka WKN w Poznaniu i zaocznie Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1952), nauczycielka szkół powszechnych (1921–48), nauczycielka biologii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie
(1948/49 – 1955/56), i II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1955–62).
Krzyżanowski Julian (4 VII 1892, Stojańce k. Lwowa – 19 V 1976, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1903/04 – 1905/06, kl. I – III),
absolwent gimnazjum w Sanoku (1911), studiował polonistykę na UJ w Krakowie (1911–14 i 1920–21), podczas I wojny światowej
internowany na Syberii, historyk i teoretyk literatury, folklorysta, edytor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu
publikacji ze wspomnianych dziedzin, w tym wielokrotnie wznawianych podręczników i syntez literackich, członek PAU (od 1934),
później PAN (1948 – czynny, 1960 – rzeczywisty), podczas okupacji nauczyciel tajnego nauczania, uczestnik powstania
warszawskiego.
Krzyżanowski Kazimierz (ur. 2 I 1900, Rzeszów) absolwent I Gimnazjum (1918), studiował w politechnice lwowskiej (1919–20) i
UJK (1920–26), nauczyciel szkół średnich i wyższych we Lwowie (1926–39), tajnego nauczania we Lwowie, po 1944 r. nauczyciel
w: II Gimnazjum w Rzeszowie, Liceum, Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i WSI Rzeszów.
Krzyżanowski Mieczysław (1 I 1897, Rzeszów – 29 XI 1972, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1910/11 kl. I – IV) i II
Gimnazjum (1911/12 – 1916/17), absolwent uniwersytetu lwowskiego (1929), nauczyciel prywatnego gimnazjum w Strzyżowie
(1931–38), liceum pedagogicznego w Sokalu (1938–39), Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (III) w Rzeszowie (1944–49),
nauczyciel biologii i chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1949/50 – 1963–64).
Kubicki Józef ps. „Poręba” (1 V 1879, Babica – 3 VI 1948, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901), żołnierz I wojny
światowej, wicestarosta rzeszowski, prawnik, redaktor odpowiedzialny pisma „Przyjaciel Chłopa”, działacz PSL „Piast”, członek
zarządu powiatowego SL (od 1931), sekretarz tego Zarządu (od 1935), organizator strajku chłopskiego (1937), działacz SL „Roch”
(od 1940), powiatowy delegat Rządu w Rzeszowie (1943), członek Powiatowej Rady Narodowej (od VIII 1944), skarbnik Zarządu
Wojewódzkiego PSL (1945–47).
Kubicz Józef (ur. 26 X 1906, Świlcza), absolwent I Gimnazjum (1925) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930), lekarz
dermatolog, (studia medyczne we Lwowie 1936–41), profesor (1955), dziekan Akademii Medycznej we Wrocławiu (1956–60),
dyrektor kliniki wrocławskiej (od 1961), przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
(1961–78), przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1957–60), prowadził badania z
zakresu wirusologii, farmakologii, morfologii i biofizyki, autor ponad stu publikacji.
Kubicz Stanisław (ur. 5 XII 1908, Świlcza), uczeń I Gimnazjum (1920/21), absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(1938), uczestnik kampanii wrześniowej, profesor (1959), organizator i kierownik Zakładu Radiologii i Radioterapii w Instytucie
Matki i Dziecka (od 1953), współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Radiologów Dziecięcych z siedzibą w Paryżu,
wiceprzewodniczący sekcji refleksoterapii przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, autor ponsd stu publikacji.
Kulanowski Stanisław (6 XII 1892, Grodzisko Dolne k. Leżajska – 29 X 1957, Grodzisko Dolne), kapłan diecezji przemyskiej
(1918), wychowawca młodzieży, katecheta w Ulanowie i Zarzeczu (1920–24), wikariusz parafii farnej w Rzeszowie (od 1924),
nauczyciel religii w kilku rzeszowskich szkołach powszechnych i średnich, m. in. w I Gimnazjum i Liceum (1931/32 – 193839 i
1944/45 – X 1950), II Gimnazjum (1932), działacz wielu regionalnych towarzystw, tymczasowy katecheta w I Gimnazjum (od 1930),
katecheta w tymże gimnazjum (1931–50), prefekt Bursy Gimnazjalnej (1930), dyrektor Bursy Gimnazjalnej (1931 – 1950, z krótkimi
przerwami podczas okupacji), obrońca bursy, więzień polityczny Zakładu Karnego w Rzeszowie (1950–52).
Kulesza Witold (13 XII 1891, Jersey City w USA – 1938), absolwent I Gimnazjum (1910), żołnierz Legionów, profesor i kierownik
Zakładu Botaniki i Fitopatologii w Uniwersytecie Poznańskim, autor pionierskich prac o wątrobowcach, a także publikacji z
dziedziny florystyki Pomorza, stosunków fitogeograficznych i fitosocjologicznych nad polskim morzem, klucza do oznaczania drzew
i krzewów Polski oraz artykułów o ochronie przyrody.
Kulpiński Józef (ur. 21 III 1938, Zagórz), absolwent liceum ogólnokształcącego w Sanoku (1956), Studium Nauczycielskiego w
Rzeszowie (1959) i WSP w Rzeszowie (zaocznie), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie (1959–67), nauczyciel
wychowania technicznego w I Liceum Ogólnokształcącym (1967/68 – 1970/71), WSP w Rzeszowie (1970–74), Politechnice
Rzeszowskiej (1974–78), Instytutucie Kształcenia Nauczycieli oddział w Rzeszowie (od 1978).
Kulski Władysław (ur. 24 I 1907, Zwięczyca), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Białej (1930) i Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego w Warszawie (1932–34), nauczyciel przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum (1938/39), wiezień
obozu w Oranienburgu (1940–45).
Kurnal Jerzy Stefan (ur. 20 VIII 1924, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945) i Szkoły Handlowej w
Warszawie Oddział w Łodzi (1948), ekonomista, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Szkoły Głównej Planowania i
Statystyki w Warszawie (1965–77), profesor zwyczajny (1976), wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa naukowego Organizacji
i Kierownictwa, autor kilkudziesięciu publikacji.
Kusibab Jerzy (ur. 7 IV 1939, Dębica), absolwent liceum ogólnokształcącego w Dębicy (1959) i Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego w Krakowie (1963), nauczyciel Szkoły Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1963–67), nauczyciel
wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1972/73 – 2000/01).
Kuś Andrzej (6 XI 1884, Babica – 11 VIII 1958, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1906) i Uniwersytetu Lwowskiego (1910),
doktor filologii klasycznej i archeologii (1918), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie, V Gimnazjum we Lwowie, Gimnazjum w
Stanisławowie (do 1916), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, propedeutyki filozofii, historii, nauki o Polsce i
świecie w I Gimnazjum w Rzeszowie (1916–24 i 1944–49), nauczyciel języka łacińskiego i historii w II Gimnazjum w Rzeszowie
(1923–28 i 1944–49), nauczyciel gimnazjów w Stanisławowie, Katowicach, Nowym Bytomiu i Cieszynie, Gimnazjum i Liceum
Handlowego w Rzeszowie (po 1949) podczas okupacji organizator tajnego nauczania w powiecie rzeszowskim, działacz PSL-Piast
(1918–31) – przewodniczący Zarządu Powiatowego w Rzeszowie (do 1928), działacz SL (1931–45), Batalionów Chłopskich (1940–
42) i AK (1942–45), PSL (1945–47) – członek Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego (1946–47), działacz WiN, więzień
polityczny (5–7 VII 1946, IX 1946 – III 1947 i 1950).
Kut Stanisław ps. „Socha”, „Andrzej” (ur. 21 XI 1911, Wysoka Strzyżowska), uczeń I Gimnazjum, działacz SL (od 1932), uczestnik
strajku chłopskiego w 1937 r., żołnierz BCh i AK – szef referatu propagandy Obwodu AK Rzeszów (1943–44).
Kuźniar Bolesław (ur. 18 X 1932, Wola Jasienicka), absolwent liceum ogólnokształcącego i pedagogicznego w Brzozowie (1951) i
socjologii w Wyższej Szkole Nauczania Socjalizmu przy KC PZPR w Warszawie (1967), pracownik Zarządu Wojewódzkiego
Związku Młodzieży Polskiej w Rzeszowie (1951–52), Komendy Hufca ZHP (1955–56), nauczyciel szkół podstawowych w powiecie
strzyżowskim (1957–71), kierownik Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie, nauczyciel historii i propedeutyki w I Liceum w
Rzeszowie (1982/83 – 1985/86).
Kwaśniewski Józef Teofil (1792, Staszów – 12 XII 1867, Warszawa), absolwent gimnazjum rzeszowskiego (1809), lekarz okręgu
Wolnego Miasta Krakowa (1825–35), profesor Wydziału Lekarskiego UJ, kierownik Katedry Położnictwa, Ginekologii i Pediatryki,
jeden z pionierów anestezjologii.
Kwolek Jan (13 XII 1885, Kraczkowa – 20 V 1958, Przemyśl), absolwent I Gimnazjum (1904) i Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1910), ksiądz, historyk, archiwista, długoletni pracownik Kurii Biskupiej w Przemyślu: notariusz sądu, sekretarz
konsystorza (1916–24), sędzia (1924–34), oficjał sądu (1934–58), kanclerz Kurii Biskupiej (1933), profesor prawa kanonicznego w
Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1918–58), dyrektor przemyskiego Archiwum Diecezjalnego (1917–55),
współorganizator i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, szambelan papieski (1931), autor cennych prac
naukowych.
Kyc Władysław ps. „Jan”, „Waga”, (29 IX 1907, Rzeszów – ok. 3 XI 1943, Złotniki k. Mielca), absolwent I Gimnazjum (1927),
żołnierz ZWZ (od 1941) i AK, przy ul. Dymnickiego prowadził skład opału, w którym zorganizował składnicę i punkt rozdzielczy
konspiracyjnego pisma „Na Posterunku”, prowadził tajne nauczanie, więzień Zamku Rzeszowskiego (1943) i Montelupich w
Krakowie, po bestialskim śledztwie rozstrzelany w Złotnikach.
L
Lachcik Franciszek (7 I 1908, Świlcza – V 1944, Monte Cassono), absolwent I Gimnazjum (1928) i uniwersytetu lwowskiego,
żołnierz II Korpusu Polskiego, poległ pod Monte Cassino.
Larski Zdzisław Bogumił (ur. 5 I 1919, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1937) i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947), działacz Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rzeszowie (XII 1940–44), profesor
weterynarii (1979), mikrobiolog i wirusolog w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie, autor ponad stu prac, w tym kilkunastu w wydawnictwach zagranicznych, opracował krajową szczepionkę przeciwko
chorobie cieszyńskiej świń, w Polsce i USA prowadził badania nad wirusem polio, pierwszy na świecie uzyskał namnożenie w
hodowli tkanek i vitro wirusa zapalenia mózgu i rdzenia świń.
Laub Jan Jakub (7 II 1882, Rzeszów – 22 IV 1962), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901), studiował w UJ w Krakowie,
Wiedniu i Getyndze (1902–05), pracował naukowo w Wurzburgu, Heidelbergu, w Uniwersytecie La Plata w Argentynie, i we
Fryburgu, w pracy swojej zastosował teorię względności, współpracował z Albertem Einsteinem, w okresie międzywojennym
pracował w ministerstwie spraw zagranicznych Argentyny.
Lebiedzki Jan (19 XII 1871, Siersza k. Wieliczki – IX 1958, Siersza k. Wieliczki), nauczyciel gimnazjów w Tarnowie (1897–1909),
Samborze (1909), kierownik filii gimnazjum w Stryju (1909–14), dyrektor II Gimnazjum (1914–32), kierownik zajęć
zorganizowanych prowizorycznie dla młodzieży obu rzeszowskich gimnazjów tzw. nieobowiązujących kursów naukowych (1 VI – 31
VIII 1915), w okresie jego urzędowania uczniowie I Gimnazjum uczyli się w budynku II Gimnazjum (IX 1915 – VI 1920), kierownik
Prywatnego Seminarium Żeńskiego, członek Rady Szkolnej Powiatowej, członek Rady Naczelnej Organizacji Umysłowo
Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920–23), działacz Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Chrześcijańskiej Młodzieży
Akademickiej w Rzeszowie (od 1823).
Lecker Herman (ur. 10 X 1855, Równe), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1877), kandydat adwokacki (1884), później
adwokat, członek Rady Miejskiej (1893–99).
Lercel Władysław (22 XII 1840, Strzyżów – 4 I 1928, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1861) i Uniwersytetu
Lwowskiego, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historii i geografii w rzeszowskim gimnazjum (1866–78 i 1886–
99), dyrektor tegoż gimnazjum (1886–99), członek Rady Miejskiej (1893–99), inspektor okręgowy szkół ludowych w Bochni (po
1878), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie, wydał Przykłady do tłumaczenia z języka łacińskiego na polski i z polskiego na łaciński
(1872).
Leśniak Jan (ur. 24 IV 1883, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I
Gimnazjum (1907/08 – 1909/10), nauczyciel gimnazjów w Mielcu (od 1910) i Jarosławiu (1925).
Lew Jan (ur. 11 XI 1885, Ruska Wieś), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), członek Rady Miejskiej (1918 – II 1926).
Lewiński-Brochwicz Stanisław (ur. 7 V 1898), pedagog, publicysta, nauczyciel języka polskiego i historii w ośmioklasowym
Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wieluniu (1925), żołnierz armii „Andersa”, nauczyciel I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1 IX
1947 – 30 XI 1948), kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Języka Polskiego w Rzeszowie, kierownik
literacki w Teatrze im. W. Siemaszkowej (1 II 1951 – 3 VI 1952).
Lippman Jadwiga Olga (ur. 4 XII 1912, Lwów – 4 III 1981), studiowała w Uniwersytecie Lwowskim, absolwentka Uniwersytetu M.
Kopernika w Toruniu (1948), nauczycielka I Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie (1944–50), nauczycielka bibliotekarka i
nauczycielka języka francuskiego i łacińskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1951/52 – 1971/72).
Lisowicz Kazimierz (21 II 1912, Tyczyn – 6 IV 1967, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1931) i Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1936), wikariusz w Żołynii, Jarosławiu, Łańcucie, administrator w Strachocinie (1943–48, proboszcz w Dubiecku (od
1948), dziekan dynowski.
Lisowski Eugeniusz ps. „Jaśko”, (23 III 1914, Borek Nowy – 24 XI 1984, Kraków), uczeń I Gimnazjum (I – VI klasa), absolwent II
Gimnazjum w Przemyślu, studiował w UJK we Lwowie, w Krakowie i Poznaniu, prawnik, ekonomista, żołnierz 17 pułku piechoty w
kampanii wrześniowej oraz SZP, ZWZ i AK.
Litwiński Walenty (8 II 1778 lub 1777, Rzeszów – 6 I 1823, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1793), prawnik, rektor
UJ (1814–21), założyciel i prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815), autor prac z zakresu procedury cywilnej i praw
galicyjskich.
Liwo Józef (7 VI lub 4 VI 1885, Ropczyce – 10 IX 1939, Tuczempy k. Jarosławia), absolwent I Gimnazjum (1906), żołnierz I wojny
światowej w ramach armii austriackiej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko–bolszewickiej, prowadził kancelarię adwokacką w
Rzeszowie (od 1923), redaktor tygodnika „Ziemia Rzeszowska” (1924–28), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27),
członek Rady Miejskiej (1934–39), działacz regionalnych stowarzyszeń, poseł na Sejm (1930–35), poległ podczas kampanii
wrześniowej.
Liwo Mieczysław Tadeusz Józef ps. „Milik”, „Jezierski” (18 VIII 1914, Mielec – 27 V 1978, Gdańsk), absolwent I Gimnazjum
(1932), prawnik, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ i AK – uczestnik powstania warszawskiego, aplikant w kancelarii
adwokackiej Józefa Winscha w Rzeszowie (1946–47), działacz WiN na Rzeszowszczyźnie – kierownik WiN na miasto Rzeszów
(1946), zastępca kierownika Rejonu WiN Rzeszów (1946), później kierownik Rejonu WiN Rzeszów, więzień Wronek i Strzelec
Opolskich (1947–57).
Loegler Romuald Maksymilian (ur. 28 VII 1940, Sokołów Młp.), absolwent I Liceum (1958) i Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej (1964), wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Technische Universität Darmstadt (od
1997), doktor nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1999), szef biura architektonicznego Atelier
Loegler i Partnerzy, prezes krakowskiego oddziału SARP (1985–91), prezes fundacji „Akademia Architektury” (od 1990), członek
Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Krakowie (od 1990), członek Krajowej Komisji Planowania w Warszawie (od 1990),
współtwórca, przewodniczący Rady oraz Jury Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (1885–91), wydawca
miesięcznika „Architektura i Biznes” (od 1992), autor kilkunastu publikacji.
Lubomirski Aleksander Jakub herbu Szreniawa (1695 – 1772), syn Hieronima Augustyna i Konstancji Bokumówny, absolwent
Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, generał w armii saskiej, z Rzeszowem związany do 1726 , po podziale dóbr rodzinnych w 1726
otrzymał klucz błażowski, oddał się karierze wojskowej służąc Augustowi II, a później Augustowi III Wettinowi.
Lubomirski Antoni herbu Szreniawa (1718 – 1782), wnuk Stanisława Herakliusza, syn Józefa i Teresy z Mniszchów, uczeń
rzeszowskiego kolegium, właściciel dóbr przeworskich (od 1745), wojewoda lubelski (po 1745) i krakowski (1778), kasztelan
krakowski (1779),
Lubomirski Hieronim Augustyn herbu Szreniawa (ok. 1647, Rzeszów – 20 IV 1706, Rzeszów), syn Jerzego Sebastiana i Konstancji
Ligęzianki, dziedzic dóbr rzeszowskich, wychowanek Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, doprowadził do wydania przez papieża
aktu erekcyjnego Kolegium (1668) i zagwarantował materialne podstawy jego funkcjonowania (1673), uczestnik walk z: Kozakami i
Tatarami (1668, 1671), Turkami (Chocim 1673, Lesienice, Kamieniec, Żórawino 1676, Preszburg 1683, Wiedeń 1683, Parkany 1683,
walki pod Budą 1684–85), Szwedami (Kliszów 1702), marszałek Sejmu (1681), podskarbi wielki koronny (1692), hetman polny
koronny (1702), hetman wielki koronny (1702), zamierzał zostać królem (1704), właściciel Wiśnicza, Jarosławia i Rzeszowa, jego
serce zostało zamurowane w północnej ścianie kościoła oo. Pijarów.
Lubomirski Jerzy (28 V 1817 Wiedeń – 25 V 1872 Kraków), polityk galicyjski, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ordynat
przeworski, przewodniczący deputacji polskiej do Wiednia, która przedstawiła cesarzowi postulaty mieszkańców Galicji (III 1848),
zastępca przewodniczącego na zjeździe słowiańskim w Pradze (1848), zwolennik austroslawizmu, poseł do parlamentu austriackiego
w Wiedniu i Kromieryżu (1848–49), kurator biblioteki Ossolineum we Lwowie (1850–51 i 1869–72, faktycznie od 1847), poseł do
Sejmu Krajowego (1861–66), członek dziedziczny austriackiej Izby Panów (od 1861), współzałożyciel Akademii Umiejętności w
Krakowie (1871)
Lubomirski Jerzy Ignacy herbu Szreniawa (1687 – 19 VII 1753, Rzeszów), najstarszy syn Hieronima Augustyna i Konstancji
Bokumówny, trzeci dziedzic Rzeszowa z rodu Lubomirskich, absolwent Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, uczestnik konfederacji
sandomierskiej (1704) i walk ze Szwedami (1709), stronnik Augusta II podczas konfederacji tarnogrodzkiej (1715), stronnik Augusta
III podczas jego walk ze Stanisławem Leszczyńskim (1733–35), chorąży koronny (1746), dziedzic dóbr rzeszowskich, stworzył z
Rzeszowa ważny ośrodek życia kulturalnego i towarzyskiego.
Lubomirski Jerzy Sebastian herbu Szreniawa (1616 – 31 I 1667 Wrocław), syn Stanisława i Zofii Ostrogskiej, właściciel Rzeszowa,
założyciel Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, wielokrotny poseł na sejm, marszałek sejmu, marszałek wielki koronny (od 1650),
hetman polny koronny (od 1657), uczestnik wojen z Kozakami (bitwa pod Piławcami 1648, wyprawa zborowska 1649, bitwy pod:
Beresteczkiem 1651, Batohem 1652, Słobodyszczami 1660), Szwedami (walki w Widłach Wisły i Sanu 1656, zdobycie Sandomierza
1656, Warszawy 1656, Krakowa 1657, Torunia 1658, Grudziądza 1659), Siedmiogrodzianami (wyprawa na Siedmiogród 1657),
Moskwą (operacja pod Cudnowem 1660), dwukrotnie podejrzewany o chęć zgłoszenia swojej kandydatury na króla (1655 i w latach
1663–65), przeciwnik elekcji vivente rege, przywódca rokoszu przeciwko królowi (bitwy pod Częstochową 1665 i Mątwami 1666).
Lubomirski Stanisław Herakliusz herbu Szreniawa (1641 lub 1642 – 1702), syn Jerzego Sebastiana i Konstancji Ligęzianki,
wychowanek rzeszowskich pijarów, marszałek wielki koronny (od 1676), pisarz polityczny, poeta, komediopisarz, dramatopisarz, w
latach osiemdziesiątych XVII w. w swojej rezydencji w Jazdowie (Ujazdowie) stworzył ośrodek życia literacko-artystycznego.
Lubomirski Stanisław herbu Szreniawa (1720 – 1783, Łańcut), absolwent Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, marszałek wielki
koronny, dziedzic dóbr łańcuckich (1745).
Ludkiewicz Jan (1871 – 19 IV 1890) , uczeń rzeszowskiego gimnazjum 1881/82 – 1885/86 i 1888/89 (kl. I – V i VIII), fundator, z
jego daru powstała fundacja Ludkiewicza.
Ł
Ładowski Stanisław Remigiusz (1738 – 1798), pijar, nauczyciel, uczył w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1760–62), tłumacz
literatury francuskiej, autor pierwszej napisanej po polsku Historii naturalnej Królestwa Polskiego (1783).
Łańcucki Józef Wincenty, imię zakonne Józef Kalasanty (22 VI 1756, Teofilpol na Wołyniu – 27 XII 1841, Kraków), uczeń
rzeszowskiego kolegium (1773–74), pijar (od 1769), wybitny teolog i kaznodzieja, mówca, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, członek Komisji Organizacyjnej opracowującej konstytucję Królestwa Polskiego,
członek Senatu Wolnego Miasta Krakowa, publikował kazania i mowy oraz bajki.
Łastowiecki Piotr (ur. 14 V 1860, Lipnik), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), właściciel majątku w Hadlach, członek
Rady Powiatowej (1903–10).
Łaszewski Ludwik (6 IX 1889, Góra Ropczycka – 20 V 1951, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie
(1907), nauczyciel szkół powszechnych (do 1921), Seminarium Nauczycielskiego, następnie Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie
(1921–39), nauczyciel śpiewu w I Gimnazjum w Rzeszowie (1933/34 – 1936/37, prowadził również chór), kierownik Towarzystwa
Muzycznego „Lutnia”.
Łopuszański Tadeusz Jan Paweł (15 I 1874, Lwów – 19 IV 1955, Chorzów), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1891) i
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1895), nauczyciel Gimnazjum św. Anny w Krakowie, I Szkoły Realnej w Krakowie (do 1899),
nauczyciel matematyki, fizyki, propedeutyki filozofii w rzeszowskim gimnazjum (1898/99 – 1902/03), nauczyciel II Szkoły Realnej
w Krakowie (1903–09), inspektor szkół ludowych w Krakowie (1909–12 i 1914–15), organizator szkolnictwa polskiego na Śląsku
Cieszyńskim z polecenia TSL, inspektor w Lublinie (1915–17), naczelnik w Departamencie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego Tymczasowej Rady Stanu (1917–18), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Leopolda
Skulskiego (1919–20), podsekretarz stanu w tym ministerstwie (1920–27), reformator szkolnictwa, dyrektor eksperymentalnego
Gimnazjum i Liceum im Sułkowskich w Rydzynie (od 1928), podczas okupacji organizator tajnego nauczania w Krakowie.
Łoziński Czesław (ur. 1816), adiunkt lwowskiego gimnazjum (1845), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego i
matematyki w rzeszowskim gimnazjum (1845/46 – 1850/51 i 1857/58 – 1863/64), stworzył księgozbiór biblioteczny przeznaczony
dla uczniów i nauczycieli (1846–49), nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu (od 1851).
Łukasiewicz Ignacy Jan Józef (8 III 1822, Zaduszniki k. Mielca – 22 II 1882, Chorkówka k. Krosna), uczeń rzeszowskiego
gimnazjum (1832–36), pracownik apteki Hübla, członek Sprzysiężenia Demokratów Polskich (1845), spiskowiec 1846 r., więzień
polityczny (Rzeszów, Lwów 1846–47), farmaceuta, chemik, wynalazca lampy naftowej (1853), twórca przemysłu naftowego,
współzałożyciel pierwszej kopalni naftowej w Bóbrce (1854) wynalazca świdra ręcznego do kruszenia twardego podłoża (1860),
toksykolog, poseł na Sejm Krajowy (1876–82), społecznik, filantrop, szambelan papieski (1873), propagator zdrowego odżywiania i
zdrowego trybu życia.
Łukaszkiewicz Julian Antoni (14 XII 1857, Rzeszów – 3 XI 1937, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), działacz
społeczny, założyciel fundacji, której celem było udzielanie zapomóg dzieciom rzeszowskich szewców (powstała w 1896 r.,
rozpoczęła działalność statutową w 1906 r.), uczestnik prac przygotowawczych do plebiscytu na Śląsku, publicysta, autor ok. 70
książek i broszur adresowanych głównie do ludu i młodzieży, założyciel Zakładu Wychowawczego dla Chłopców pw. św. Antoniego
przy ul. Dąbrowskiego (1932–37), współzałożyciel Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej i Muzeum Rzeszowskiego
(1935).
M
Mac Franciszek s. Franciszka (ur. 13 XII 1914, Zarzecze), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych w
Jarosławiu (1935), student Akademii Handlowej w Krakowie (1936–39), żołnierz kampanii wrześniowej, Brygady Strzelców
Kadrowych w Glasgow (1941–42), jako oficer brytyjski szkolił oddziały murzyńskie w Nigerii, walczył jako pilot (1943–45), po
1947 wrócił do kraju.
Mac Franciszek s. Ignacego (2 X 1908, Zarzecze – 2 V 1980, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1921/22 – IV 1930), policjant w
Przemyślu, żołnierz Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie (żandarmeria), uczestnik inwazji na Francję (1944).
Mach Sebastian (ur. 14 I 1844, Budy Łańcuckie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871), powstaniec 1863 r.
Machalski Kazimierz (ur. 20 II 1904, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1924) i UJ w Krakowie (1931), prezes gimnazjalnej
„Czytelni” i Akademickiego Koła Rzeszowiaków (1926), Bratniej Pomocy Studentów (1929/30), podinspektor szkolny w Kielcach
(1939), po 1945 nauczyciel gimnazjów w Gliwicach i Zabrzu, dyrektor gimnazjum w Zabrzu (1950–65).
Machowski Józef (zm. 1913), absolwent uniwersytetu lwowskiego, asystent w gabinecie mineralogii, geologii i geognostyki na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel historii naturalnej i matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie
(1903/04 - 1907/08/, nauczyciel gimnazjum w Przemyślu (1908–13), pierwszy w Rzeszowie propagator darwinowskiego
ewolucjonizmu.
Maciołek Józef ps. „Żuraw” (28 II 1900, Futoma pow. Rzeszów – 24 XII 1973, Londyn), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (krótko),
żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej i wojny polsko–bolszewickiej, działacz SL (od 1938), żołnierz kampanii
wrześniowej, ZWZ, AK, działał w okolicach Błażowej, komendant Podobwodu Rzeszów-Południe (1944–45), działacz NIE, DSZ,
WiN – zastępca prezesa Obszaru Południowego (1945–46), emisariusz do Wielkiej Brytanii (1946), kierownik Delegatury
Zagranicznej WiN (1946–54).
Madejski Idzi (1691 – 1746), pijar, pedagog, historyk (historia kościoła). Kształcił się m. in. w Rzeszowie. Podczas pobytu w
mieście wydał zbiory kazań. Opracowywał życiorysy pijarów.
Madejski Jan, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, więzień stanu 1846 r.
Madeyski Stanisław Jerzy (24 IV 1841, Sieniawa – 19 VI 1910, Lussin-Grande na wyspie Lussino), absolwent rzeszowskiego
gimnazjum (1860), uczestnik powstania styczniowego, prawnik, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1879–98) i do Sejmu Krajowego
(1883–1901), dwukrotny rektor UJ (1892 i 1893), minister wyznań i oświaty (1893–95), członek Trybunału Państwa (1898),
dożywotni członek Izby Panów w Radzie Państwa (od 1899) i jej prezydent (1908).
Magierło Tomasz (8 IV 1905, Budziwój – IX 1939), absolwent I Gimnazjum (1925), poległ w kampanii wrześniowej jako oficer
artylerii w Armii „Modlin”.
Magryś Władysław (ur. 22 II 1897, Zabratówka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (krótko), żołnierz I wojny światowej w ramach
armii austriackiej, służył w Żandarmerii Sądowej w Rzeszowie, będącej zaczątkiem Policji Państwowej (1918), żołnierz wojny
polsko-bolszewickiej, na początku XXI w. był najstarszym żyjącym żołnierzem w garnizonie rzeszowskim (w Wólce Handzlowskiej).
Majgierowa Bronisława (13 I 1902, Kopyczyńce – 17 VIII 1990), absolwentka Gimnazjum SS Urszulanek w Stanisławowie (1922) i
Uniwersytetu Lwowskiego (1926), nauczycielka prywatnego gimnazjum w Przemyślanach (1926–29), gimnazjum w Buczaczu (od
1929), Prywatnego Gimnazjum Ewangelickiego w Stanisławowie (do 1939), Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego (1944–49),
II Liceum Ogólnokształcącego (1949–50), nauczycielka historii, języka polskiego, wiedzy o Polsce w I Liceum Ogólnokształcącym
(w służbie czynnej 1950/51 – 1967/68 i po przejściu na emeryturę do 1971).
Majka Władysław ps. „Cukier”, „Partyzant” (19 III 1917, Wiśniowa – 1946), absolwent I Gimnazjum (1937), dowódca oddziału
dywersyjnego Batalionów Chłopskich w obwodzie Dębica (1943), zginął w niewyjaśnionych okolicznościach (1946).
Makara Jakub (26 IV 1891, Jawornik Polski – 8 X 1965, Jawornik Polski), absolwent I Gimnazjum (1912) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1917), katecheta m. in. w Szkole Przemysłowej Żeńskiej w Rzeszowie (125/26), od 1926 r.
związany z Jarosławiem.
Malawski Alojzy (ur. 29 IV 1841, Stara Wieś), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław
Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci i oddziale Antoniego
Jeziorańskiego, ukończył prawo na UJ, adwokat Sądu Obwodowego w Tarnowie.
Malicki Tomasz (24 XII 1885, Łukawiec – 1939), absolwent I Gimnazjum (1908) i Wydziału Prawa w uniwersytecie lwowskim,
działacz gimnazjalnych kół niepodległościowych, Polskiej Organizacji Wojskowej (1915–18), starosta w Tarnowie (1919–20) i w
Krakowie (1921), zastępca starosty w Tarnopolu (1925), komisarz w Trembowli (1925–26), polityk związany z sanacją, starosta w
Tarnopolu (1926–37), wojewoda tarnopolski (1937–39), zginął w 1939 r.
Marcinkiewicz Jan (ur. 20 X 1852, Białobrzegi), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1874), członek Rady Miejskiej (1903–14,
1818–25) i Zarządu Miejskiego (1919–25), członek Zarządu Komisarycznego, tzw. Rady Przybocznej burmistrza Rzeszowa (1914–
18).
Marcinkiewicz Mieczysław Karol (15 IX 1900 – 1971), absolwent I Gimnazjum (1918), asystent w Katedrze Budownictwa
Ogólnego Politechniki Lwowskiej, od 1932 zamieszkały na stałe w Rzeszowie, kolekcjoner porcelany.
Marczyk Stefan Tadeusz (ur. 1 I 1924, Nienadówka), uczeń I Gimnazjum i Liceum (1936/37 – 1938/39, klasy I – III), małą maturę
zdał w I Liceum (1944), a dużą w Liceum dla Pracujących (1946), absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie
(1951), dyrygent w Filharmonii Narodowej, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii łódzkiej, kierownik artystyczny Państwowej
Filharmonii w Szczecinie, z orkiestrami warszawska łódzką i szczecińską dawał koncerty w krajach Europy i Ameryki, wykładowca
Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Markiewicz Michał (1831, Korczyna – 1905), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1852), nauczyciel języka polskiego,
propedeutyki filozofii, geografii, historii, geografii i historii (jeden przedmiot), historii kraju rodzinnego (dziejów ojczystych) w
rzeszowskim gimnazjum (1875/76 – 1888/89), po spolonizowaniu szkolnictwa w Galicji zaadoptował (przełożył i uzupełnił) szereg
podręczników niemieckich, przełożył m. in. trzy tomy historii powszechnej Antoniego Gindelego Dzieje powszechne dla wyższych
klas szkół średnich (wydanie I: 1878–79, wydanie II: 1885) oraz podręcznik Wacława Tomka Dzieje monarchii austryjackiej (1877).
Marszał Józef (ur. 1 V 1905, Nienadówka), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od
1923).
Martynowicz Jan (8 II 1847, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865), auskultant sądowy (1872), członek Zarządu
Towarzystwa Prawniczego w Rzeszowie, zwanego też Kołem Prawników (od 1872).
Matakiewicz Antoni Mikołaj (5 XII 1784, Łańcut – 29 XII 1844), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1803), dziekan na
Wydziale Prawa UJ (1835–37), rektor UJ (1837–39), prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1838–39), reprezentował UJ w
Sejmie Rzeczypospolitej Krakowskiej, członek Komitetu Budowy Kopca Tadeusza Kościuszki.
Materna Władysław ps. „Granit” (ur. 7 IV 1920, Siedliska), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939), żołnierz ZWZ-AK,
organizator i nauczyciel tajnego nauczania w Siedliskach, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (po 1945), radca
prawny.
Matłosz Józef (5 IV /lub 6 III/1886, Żarnowa k. Strzyżowa – 14 V 1955, Bydgoszcz), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz I
wojny światowej w ramach Legionu Wschodniego (1914) i armii austriackiej, dziennikarz, działacz Związku Ludowo Narodowego
(1919–28), później Stronnictwa Narodowego (1928–39), poseł na Sejm (1922–27 i 1930–35), podczas okupacji pełnomocnik Rady
Głównej Opiekuńczej w powiecie chełmskim.
Matuszczak Adam (19 IV 1941, Rzeszów – 20 XI 1995, Rzeszów), absolwent I Liceum (1958) i Wydziału Mechanicznego Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (1966), pracownik WSK-PZL Rzeszów, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w WSK-PZL Rzeszów (1980–91), internowany w stanie wojennym (1981–82), współpracownik podziemnej
Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” (1982–89), przewodniczący Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w
WSK-PZL Rzeszów (od III 1989), poseł na Sejm kontraktowy (1989–91) i Sejm I kadencji (1991–93), członek Rady Miejskiej w
Rzeszowie (1994–95).
Maurer Roman (4 VIII 1852, Rzeszów – 19 III 1884, Brody), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871) i Uniwersytetu
Lwowskiego (1875), doktor historii, nauczyciel gimnazjów we Lwowie (od 1876) i Brodach (od 1879), autor pionierskich prac z
zakresu mediewistyki i dyplomatyki.
Maurer Zdzisław Maurycy (1877 5 IX, Trzęsówka – 1951), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), lekarz rzeszowski, radca
w Miejskim Biurze Sanitarnym (od 1914), dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego w Rzeszowskim Zarządzie Miejskim (w okresie
międzywojennym), ponadto pracował w szpitalu i prowadził praktykę prywatną, rzeszowski lekarz miejski (po 1945).
Mazanek Jan (17 V 1858, Głogów – 1915), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), ksiądz (1882), profesor teologii i filozofii
w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1882–1904), profesor teologii moralnej na UJ (od 1908).
Mazurkiewicz Zygmunt (ur. 5 IV 1884, Łąka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1902/03 – 1905/06, kl. III – VIII), absolwent
Akademii Rolniczej w Dublanach, asystent i adiunkt w tejże uczelni (1911-13), żołnierz I wojny w armii austriackiej; przebywał w
niewoli w Rosji; pracownik Hodowli Roślin Braci Kleszczyńskich (1922-67), kierownik hodowli roślin zbożowych w stacji
hodowlanej w Polanówce; kierował pracami naukowymi hodowli buraków pastewnych i marchwi w Radziemicach k. Krakowa;
wyhodował kilkadziesiąt odmian roślin.
Meier Józef (1743 – 1825, Kraków), student logiki i nauk humanistycznych w zakonie pijarów w Rzeszowie (od 1759), publicysta,
redaktor, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, radykalny polityk podczas insurekcji kościuszkowskiej, działacz Deputacji Polskiej
(1796), agitował za konfederacją napoleońską na Litwie (1812).
Meir Jaari (1897 – 1987), uczeń I Gimnazjum, po I wojnie opuścił miasto, kilkukrotny delegat na kongresy syjonistyczne, poseł w
parlamencie Izraela, działacz Związku Żydów Rzeszowa w Izraelu.
Melicher Jan (1783 – 1840), nauczyciel gimnazjum w Linzu (do 1809), nauczyciel retoryki, stylu i języka greckiego w
rzeszowskiego gimnazjum (1809/10 – 1828/29), prefekt tegoż gimnazjum (1811–29).
Melicher Ludwik Józef (1816, Rzeszów – 1871), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1832), syn prefekta tegoż gimnazjum,
światowej sławy lekarz medycyny rehabilitacyjnej w Wiedniu, założyciel pierwszego w Austrii Instytutu OrtopedycznoGimnastycznego rehabilitacyjnej gimnastyki szwedzkiej w Wiedniu (1851) i Towarzystwa Sportowego (1862).
Michalski Jerzy Jakub (18 III 1870, Jarosław – 24 XI 1956, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), profesor
skarbowości, dyrektor Banku Krajowego Galicji i Lodomerii (1911–24), poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, minister skarbu (1921–
22), autor radykalnego programu naprawy gospodarki celem powstrzymania inflacji (IX 1921), nazywany „żelazną miotłą”, poseł na
Sejm (1922–27), dyrektor naczelny Polskiego Banku Krajowego (od 1924), członek Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu (od
1926).
Michał Kraus (1626 – 1700), nauczyciel rzeszowskiego kolegium (1658-64, 1665-72 i później kilka razy przez krótki czas), rektor
rzeszowskiego kolegium (1665–72), dwukrotny prowincjał w Rzeszowie i trzykrotnie asystent, autor kilkunastu publikacji, w tym
podręcznika Institutiones retoricae (Warszawa 1687), który doczekał się kilkunastu wydań.
Michałowski Tadeusz (10 IX 1896, Rzeszów – XII 1951, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1914), uczestnik I wojny światowej w
ramach armii austriackiej (1914–18), oficer zawodowy, uczestnik kampanii wrześniowej jako zastępca dowódcy 22 Pułku Artylerii
Polowej (stacjonującego w Jarosławiu), żołnierz ZWZ-AK, uczestnik powstania warszawskiego, jeniec obozu w Woldenbergu (1944–
45).
Michlewski Konstanty, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, więzień stanu 1846 r.
Mierzwa Stanisław (ur. 13 VII 1911, Zaczernie), absolwent I Gimnazjum (1929) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1931),
doktor teologii (Innsbruck 1936), specjalizował sie w Papieskim Instytucie Nauk Biblijnych w Rzymie (1938/39), profesor teologii
dogmatycznej w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1954–84).
Miękisz Tadeusz (ur. 1883), nauczyciel szkoły realnej w Tarnowie (do 1913), nauczyciel historii, geografii, historii i geografii (jeden
przedmiot), gimnastyki w I Gimnazjum (1913/14 – 1924/25), nauczyciel historii i geografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917–18),
nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. królowej Zofii w Sanoku (od 1925).
Mięta Antoni (ur. 1807, Łubno), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1823), właściciel Malawy, aktywny uczestnik Wiosny Ludów
w Rzeszowie (1848).
Minich Janusz (ur. 15 IV 1945, Lwów), absolwent I Liceum (1963) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1968), socjologii (1970),
filozofii (1978) w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy UMCS w Rzeszowie (od 1969).
Mirandola Franciszek, właść. Franciszek Czesław Pik (13 XII 1871, Krosno – VI 1930, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum,
pracował w aptece „Pod Nadzieją” u Antoniego Karpińskiego, później przeniósł się do Krakowa, pracował w aptekach w Krakowie i
kilku miastach Podkarpacia, działacz PPS, po I wojnie całkowicie oddał się literaturze, poeta, prozaik, tłumacz, przetłumaczył ok. 200
tomów prozy włoskiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej i skandynawskiej.
Moch Stanisław (13 VIII 1898, Pysznica – 1917), uczeń I Gimnazjum (1911/12 – 1915/16 kl – II – V) – żołnierz I wojny światowej
w armii austriackiej (V 1916 – 1917), poległ na Bukowinie.
Molenda Roman Grzegorz (8 III 1883, Babica k. Rzeszowa – 23 X 1960, Krynica), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902),
rozpoczął studia we Lwowie, a ukończył w Wiedniu, nauczyciel gimnazjów w Bochni (1907/08) i Jaśle, dyrektor Gimnazjum im. I.
Paderewskiego w Poznaniu (w okresie międzywojennym).
Momidłowski Stefan (21 VII 1872, Rzeszów – 13 X 1958, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu, kapłan diecezji przemyskiej (od 1894), wicerektor (1923–24), później rektor Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1924–28), dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu (1905–49), publicysta, działacz wielu lokalnych stowarzyszeń,
honorowy prałat papieski (1925), dziekan infułat przemyskiej Kapituły Katedralnej (1931), honorowy obywatel Przemyśla (1944).
Morawski Szczęsny właść. Murawski Feliks Jan Nepomucen, ps. Arbuzowski Bonifacy (5 V 1818, Rzeszów – 10 IV 1898 Stary
Sącz), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1835), historyk, pisarz, malarz, etnograf, lingwista, kolekcjoner, członek Gwardii
Narodowej we Lwowie (1848), autor m. in. powieści historycznej Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji
barskiej z r. 1769 (Kraków 1864), podczas pobytu w Rzeszowie sporządzał rysunki zabytków historycznych i malował obrazy m. in.
Trójca Święta w kościele pw. Świętej Trójcy.
Moskwa Józef (24 II 1933, Wola Mała), absolwent WSP w Krakowie (1969 zaocznie), nauczyciel szkół podstawowych i Liceum
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łańcucie (1954–62), II Liceum w Rzeszowie (1962–64), nauczyciel języka rosyjskiego w I Liceum
w Rzeszowie (1962/63 – 1969/70), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Rzeszowie (od 1970), nauczyciel metodyk (od 1970).
Moszyński Emanuel hr (25 XII 1843, Kraków – 16 II 1863, Miechów), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której
czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci
płka Franciszka Rochenbruna, poległ w randze kapitana pod Miechowem.
N
Nabielak Ludwik (16 XII 1804, Stobierna – 14 XII 1883, Paryż), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1821), uczestnik spisku
podchorążych, uczestnik powstania listopadowego – dowódca oddziału cywilnego podczas ataku na Belweder, uczestnik bitew pod
Grochowem, Iganiami i Ostrołęką, działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, aktywny uczestnik życia politycznego i
społecznego emigracji polskiej, wiceprezes Komitetu Pomocy Polakom Ofiarom Wojny (1870–71), publicysta, historyk, inżynier
górnik, dyrektor gazowni w Barcelonie (1843–48), dyrektor fabryki gazu w Nimes (1857–62).
Nalborczyk Jadwiga (ur. 10 VIII 1913, Rzeszów), absolwentka Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie
(1934), Instytutu Pedagogicznego we Wrocławiu (1948) i zaocznie WSP w Krakowie (1963), nauczycielka szkół powszechnych
powiatów kolbuszowskiego i rzeszowskiego (1939–47), nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
(1949/50 – 1971/72), II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1960–71).
Nemethy Ludwik Edler (5 VIII 1779 – 3 VIII 1836, Rzeszów), Węgier z pochodzenia, starosta rzeszowski i jednocześnie dyrektor
gimnazjum (1823–36), z jego inicjatywy wyremontowano i rozbudowano budynek gimnazjum (uroczyste poświęcenie 1835),
pobłażliwie potraktował uczestników powstania listopadowego i wydarzeń 1833 r., na jego wniosek cesarz zatwierdził fundację
(1835), która przyznawała stypendia dla ubogich uczniów pochodzenia szlacheckiego z cyrkułu (okręgu) rzeszowskiego (do 1899).
Niemiec Antoni (14 VII 1896, Wysoka Strzyżowska – 29 III 1983, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, żołnierz I wojny
światowej w ramach armii austriackiej, wojny polsko-bolszewickiej, działacz ludowy, uczestnik kampanii wrześniowej, działacz
„lubelskiego” SL, wiceprezes (1950 – 1951), prezes (1951 – 1956) wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego ZSL w Rzeszowie,
zwolennik kolektywizacji.
Niesiołowski Władysław (ur. 1831), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), prezes Wydziału Towarzystwa Kasynowego
(1882–87), członek Rady Miejskiej (1885–90), właściciel Malawy (od 1886).
Nikloborc Władysław (2 I 1889, Wadowice – 1 III 1948, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (do 1912), żołnierz Legionów
i wojny polsko-bolszewickiej, matematyk, profesor, pracownik kolejno: Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej,
Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAU, twórca teorii funkcji hiperharmonicznych.
Nitka Kazimierz (23 XI 1907 – 1944), absolwent I Gimnazjum (1927) i UJ w Krakowie (1032), nauczyciel tajnego nauczania, od
1941 w „Kuźnicy”, komendant Placówki AK Głogów, zastrzelony przez radzieckie władze bezpieczeństwa na lotnisku w Jasionce.
Nizioł Andrzej (1838, Morawica k. Krakowa – 1896, Kraków), pedagog, uczył łaciny i greki w rzeszowskim gimnazjum (1859/60 –
1877/71), dyrektor Seminarium Nauczycielskiego (1871–85), zainicjował urządzanie wieczorków literacko-muzycznych na terenie
Seminarium, współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73), członek Rady Miejskiej
(1870–76), prezes Towarzystwa Zaliczkowego (1871–75) i jego wiceprezes (1877–84).
Nogaj Józef (3 III 1856, Blizne pow. Brzozów – 11 XI 1926, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1875) i Uniwersytetu
Lwowskiego (1879), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie (1886–89), gimnazjum w Tarnopolu (1890–95), V Gimnazjum we
Lwowie (1895–98), dyrektor I Gimnazjum w Rzeszowie (1899–1905), nauczyciel języka polskiego i historii kraju rodzinnego w
tymże gimnazjum, dyrektor V Gimnazjum we Lwowie (od 1905), radca szkolny i wizytator prywatnych żeńskich szkół średnich
lwowskich (od 1912), działacz wielu regionalnych stowarzyszeń, m. in. prezes Koła Rzeszowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych i Średnich, członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, zastępca przewodniczącego Komisji dla Nauczycieli
Szkół Ludowych (Lwów, Rzeszów), autor kilku prac naukowych.
Novari Aleksander (zm. 1657), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył z najazdem Jerzego Rakoczego w 1657 r.,
Nowaczyński Adolf (9 I 1876, Podgórze – 3 VII 1944, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, poeta, dramaturg, satyryk,
publicysta, żołnierz Legionów, działacz Narodowej Demokracji, w okresie okupacji więzień Pawiaka, akcja jednego z jego dramatów
rozgrywa się w okolicach Rzeszowa: Smocze gniazdo albo wybawienie diabła ze szlacheckiej opresji. Dramat z czasów
Zygmuntowskich (1905).
Nowak Anatol Wincenty (12 X 1862, Kańczuga – 5 IV 1933, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ksiądz (1885), działacz
społeczny, rektor Seminarium Duchownego (1901–12), ordynariusz diecezji przemyskiej (od 1924), asystent tronu papieskiego,
szambelan papieski, prałat domowy Ojca Świętego i hrabia św. Kościoła Rzymskiego.
Nowak Józef (2 II 1913, Łukawiec – po IV 1941), absolwent I Gimnazjum (1932) I Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
pracownik Prokuratorii Generalnej Skarbu w Warszawie, żołnierz kampanii wrześniowej, deportowany w głąb Związku Radzieckiego
(IV 1941), zaginął bez wieści.
Nowak Leszek Stanisław ps. „Leszek”, „Elan” (26 VII 1915, Wiedeń – I 1981, Olsztyn), absolwent I Gimnazjum (1934), prezes
Koła Młodzieży Wszechpolskiej na Politechnice Lwowskiej (1938–39), działacz Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji
Wojskowej – komendant placówki NOW w powiecie rzeszowskim (1943–44), wiceprezes Zarządu Powiatowego SN w Rzeszowie
(1945), wiceprezes Zarządu Podokręgu SN w Rzeszowie (1946), ukrywał się na Ziemiach Odzyskanych (1946–49), więziony w
Przemyślu, Rzeszowie, Sieradzu, Rawiczu i Wronkach (1949–55).
Nowosławski Franciszek (17 I 1875, Bażanówka pow. Sanok – 30 VIII 1952, Korczyna pow. Krosno), nauczyciel języka polskiego,
łacińskiego i greckiego w I Gimnazjum (1902/03 – 1903/04), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i historii w II Gimnazjum
(1904–31 z przerwami w latach I wojny), nauczyciel Prywatnego Realnego Gimnazjum Żeńskiego, żołnierz I wojny światowej w
ramach armii austriackiej, autor tomików wierszy i cyklu niepublikowanych opowiadań dotyczących okupacji niemieckiej i
sowieckiej.
O
Obermaier Michał, imię zakonne Fulgenty (1735 – 1783), wychowanek rzeszowskiego kolegium, współautor sześciotomowego
zestawu prawa zwanego Wielkim zbiorem pijarskim.
Oczoś Kazimierz Emil (ur. 8 XII 1931, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum i Liceum (1944–48), absolwent Państwowej Szkoły
Przemysłowej w Rzeszowie (Liceum Mechaniczne 1951) i politechniki krakowskiej (1957), pracownik naukowy politechniki
krakowskiej, Terenowego Studium Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Rzeszowie (1963 WSI Rzeszów, 1974
Politechnika Rzeszowska): prodziekan (1964–70), dziekan (1970–74), rektor (1972–81, 1983–87 i 1993–96), prorektor d.s. nauki i
rozwoju (1981–82), pierwszy profesor zwyczajny na PRz (1990), autor ponad 250 publikacji i kilkudziesięciu patentów.
Okoń Eugeniusz Stefan (25 XII 1881, Radomyśl n. Sanem – 19 I 1949, Olszany, Dolny Śląsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1902) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1906), ksiądz, poseł do Sejmu Krajowego (od 1913), działacz ludowy, organizator
wystąpień chłopskich (tzw. Republika Tarnobrzeska – XI 1918), organizator i prezes Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego (1919–
28), poseł na Sejm (1919–27), więzień polityczny (1919 i 1927–28), podczas okupacji hitlerowskiej organizował akcje pomocy
Żydom.
Olcyngier Leopold (1805, Kielnarowa – 30 V 1884, Tyczyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1821), ksiądz (1828), katecheta
gimnazjalny w Rzeszowie (po 1828), proboszcz w Tyczynie (1831–84), dziekan rzeszowski (1840–83), poseł na Sejm Krajowy,
działacz wielu towarzystw, m. in. Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie i Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, odznaczony przez
cesarza Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną (1850), honorowy obywatel Rzeszowa (29 II 1860), powiatowy inspektor szkół ludowych,
członek rad gminnych w Tyczynie i Kielnarowej.
Oleksin Stanisław, uczeń I Gimnazjum (1911/12 – pocz. 1919, kl I – VIII), poległ w powstaniu śląskim
Opaliński Kazimierz (ur. 15 I 1931, Lutoryż), absolwent Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1950) i pedagogiki w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1971), nauczyciel przysposobienia wojskowego (później przysposobienia obronnego) w I
Liceum (1955/56 – 1991/92), zastępca dyrektora (1980/81 – 1990/91).
Opatowski Wacław (1626 – 1680), matematyk, wicerektor w rzeszowskiego kolegium (1658).
Opioła Józef (ur. 21 II 1907, Borek Stary), absolwent I Gimnazjum (1927) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, podczas
okupacji proboszcz w Szebniach, niósł pomoc jeńcom radzieckim, Polakom i Żydom.
Opioła Tadeusz (ur. 6 VIII 1912, Borek Stary), absolwent I Gimnazjum (1935), studiował w Akademii Handlu Zagranicznego we
Lwowie, deportowany do irkuckiej guberni (II 1940), żołnierz III Dywizji im. R. Traugutta (1943–45), ekonomista, bankowiec.
Orzech Franciszek (16 XII 1923, Widełka – 6 IX 1973, Miłocin), absolwent I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w
Rzeszowie (1951) i UJ w Krakowie (1955), nauczyciel Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej w Rzeszowie (1955–60),
nauczyciel języka rosyjskiego i higieny w I Liceum w Rzeszowie (1959/60 – 1970/71), dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w
Trzebownisku, zginął tragicznie.
Orzechowicz Jan (ur. 1876), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1903–04), V Gimnazjum we Lwowie (1904–05), nauczyciel
języka polskiego, matematyki, fizyki i geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 – I 1908), nauczyciel gimnazjum w Samborze
(1908–14) I Państwowego Gimnazjum i Prywatnej Polskiej Szkoły Handlowej w Samborze.
Osiński Kazimierz, znany jako Józef Herman (4 III 1738, Dobrzyków k. Płocka – 13 III 1802, Warszawa), uczeń Kolegium
Pijarskiego w Rzeszowie (1758–59), następnie nauczyciel tegoż Kolegium (1778, 1783–86), organizator pierwszej pracowni
chemicznej w Collegium Nobilium, fizyk, chemik, botanik, autor wielu publikacji naukowych i podręcznika do fizyki, nagrodzony
przez króla Stanisława Augusta medalem „Merentibus”, jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800).
Ostrowski Dezydery (5 VI 1869, Kurowce – 31 VII 1941, Warszawa), nauczyciel gimnazjum w Jaśle (1895–97), Samborze (1897–
1900), Podgórzu (1900–05), Św. Jacka w Krakowie (1905–08), kierownik filii VII Gimnazjum we Lwowie (1908–10), kierownik
Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie (1910–12), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (IX 1911 – II 1914), dyrektor I
Gimnazjum (III – IX 1914 i IX 1915 – 1920), członek Rady Przybocznej burmistrza rzeszowskiego (1916–18), dyrektor II
Gimnazjum w Rzeszowie (mianowany w X 1912), członek Rady Szkolnej Okręgowej (1913–14), delegat Rady Szkolnej Krajowej do
Wydziału szkół przemysłowych uzupełniających w Rzeszowie (1913–14), dyrektor Gimnazjum Św. Magdaleny w Poznaniu (1920–
31), pracownik Ministerstwa Wyznań i Oświecenia, nauczyciel Gimnazjum Św. Jacka w Warszawie.
Ostrowski Teodor, imię zakonne również Teodor (1750, Kopin k. Łukowa – 1782, Lwów), wychowanek rzeszowskiego kolegium
(1768–70), pijar, pedagog, publicysta, znawca prawa i przyrody, autor dzieł prawniczych, m. in. pracy Prawo cywilne albo szczególne
narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane i rezolucjami Rady Nieustającej objaśnione, z dodatkami
prawa kanonicznego, magdeburskiego, chełmskiego.
Ottenbreit Rudolf Albin (8 XII 1905, Stanisławów – 12 X 1942, Sachsenhausen), absolwent IX Gimnazjum we Lwowie (1925) i
Uniwersytetu Lwowskiego (1931), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem nauczania we Lwowie (1929–31), nauczyciel języka
polskiego, propedeutyki filozofii, historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1931/31 – 1938/39), zamordowany w Sachsenhausen.
Ozga Andrzej Aleksy (22 XI 1712, Iłża – 23 I 1771, Warszawa), student filozofii w Rzeszowie (1735–40), nauczyciel w Rzeszowie
(1741–45), prowincjał pijarów (od 1762), pisarz, autor wielu panegiryków.
P
Pałka Władysław (ur. 6 VI 1912, Mrowla), absolwent I Gimnazjum (1931) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prawnik,
żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ-AK, adwokat na Śląsku (po 1945).
Panek Antoni (ur. 9 VI 1872, Ilkowice), absolwent gimnazjum w Tarnowie (1892) i Uniwersytetu Lwowskiego (1896), nauczyciel w
IV Gimnazjum we Lwowie (1897–99), gimnazjum w Złoczowie (1899–1900), Prywatnym Gimnazjum w Cieszynie (1900–03),
Państwowym Gimnazjum w Cieszynie (1903–14), II Gimnazjum w Rzeszowie (do 1920), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego,
historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 – 1929/30), 1930 przeniesiony w stan spoczynku, przewodniczący rady parafialnej
Związku Katolicko-Społecznego w Rzeszowie (1925), zastępca prezesa Ligi Katolickiej w Rzeszowie (1928).
Panek Bronisław (14 II 1892, Palikówka – 18 X 1963, Pręgowo k. Gdańska), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz
Legionów,wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficer zawodowy, podpułkownik, podczas II wojny światowej
przebywał w obozie jenieckim w Woldenbergu, odzanaczony Orderem Virtyti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych II klasy.
Pankowski Kazimierz (1838, Łąka – 1901), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (ok. 1849 – 1853); studiował w Szkole Rolniczej w
Dublanach; profesor hodowli zwierząt w Szkole Rolniczej w Dublanach, dyrektor tejże szkoły (1862-67), współpracownik
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego; pracował nad uszlachetnianiem ras zwierząt hodowlanych.
Pańczak Władysław ps. „Adam” (17 VIII 1893, Rzeszów – 15 XII 1945, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w
Rzeszowie (1913), ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie (1924), Państwowy Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie
(1931) żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej i wojny polsko-bolszewickiej, nauczyciel szkół powszechnych w
powiecie rzeszowskim (1913, 1920–24) i w Rzeszowie (po 1924), Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (do 1936), nauczyciel
zajęć praktycznych i rysunków w I Gimnazjum w Rzeszowie (1936/37 – 1938/39), sekretarz koła TSL w Rzeszowie, żołnierz
kampanii wrześniowej, ZWZ-AK Obwodu i Inspektoratu Rzeszowskiego, podczas okupacji pracował w Urzędzie Pracy w
Rzeszowie, nauczyciel w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej.
Papczyński Jan, imię zakonne Stanisław (18 V 1631, Podegród k. Nowego Sącza – 17 IX 1701, Góra Kalwaria), ksiądz (1661),
pijar, pisarz religijny, profesor retoryki w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1656–57, 1660–62), założyciel Zgromadzenia Księży
Marianów (1670), kaznodzieja, przyboczny kapelan Jana III Sobieskiego podczas bitwy wiedeńskiej (1683), autor podręcznika
retoryki Prodromu reginae atrium, kandydat do beatyfikacji (1767–75 i po 1953), beatyfikowany (2007).
Papp Stefan (22 IX 1878, Leżajsk – 31 I 1929, Warszawa), kasjer w Zarządzie Sanitarnym w Kosowie (1902–04), Bolechowie
(1905–06), nauczyciel języka polskiego, geografii i historii, historii Polski w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 i 1909/10 –
1911/12), nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii, historii Polski, geografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1906–09),
gimnazjum w Gorlicach (od 1912), Państwowego Gimnazjum Męskiego im. St. Staszica w Warszawie, VI Klasycznej Szkoły
Średniej Męskiej Stefanii Muszyńskiej w Warszawie.
Partyka Jakub (ur. 6 VI 1894, Sokołów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów i wojny polsko-bolszewickiej,
oficer zawodowy, kapitan.
Pasternak Aleksander (11 VIII 1913, Babica – 1943) , absolwent I Gimnazjum (1935), działacz ruchu oporu, zginął w 1943 r.
Pasternak Jerzy (ur. 3 II 1937, Kraków), absolwent I Liceum (1955) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1960), pracownik
naukowy AGH.
Pastor Leon (7 VI 1846, Mielec – 4 II 1912, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865) i Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1869), ksiądz, czterokrotny poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1894 – 1911) i dwukrotny poseł do Sejmu Krajowego
(1901–11), założyciel i przywódca Polskiego Centrum Ludowego (1905–07), działacz PSL (1907–09).
Paśkiewicz Augustyn ps. „Ptaszor”, „Drozd”, „Malinowski” (19 V 1913, Budziwój – 3 II 1969, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum
(1934), uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK (1943–45), działacz NIE, DSZ, WiN – kierownik Rady WiN Rzeszów (1946–
47), kierownik Rzeszowskiego Rejonu WiN (1947), więzień Białej (1948), Rzeszowa (1951) i Wronek (1952–56).
Pattek Marian (1897 – 16 VIII 1917), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VI), maturę zdał w Wiedniu, żołnierz
Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917), poległ na froncie wschodnim
Pawłowski Feliks (ur. 29 IX 1875, Dębowiec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Seminarium Duchownego w Przemyślu
(1899), duszpasterz diecezji przemyskiej, aresztowany na Słowacji (IX 1939), więzień obozów w Buchenwaldzie i Oświęcimiu.
Pawłowski Tadeusz (ur. 22 XI 1930, Łąka k. Rzeszowa), absolwent I Liceum (1951) i Wydział Prawa UJ w Krakowie (1961), oficer
zawodowy (1956–61), radca prawny, wykładowca w studium wojskowym Krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie.
Pączek Julian Kazimierz (ur. 4 II 1914, Lutoryż), absolwent I Gimnazjum (1934) i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1939),
lekarz weterynarii, żołnierz kampanii wrześniowej, od 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim (Garwolin, Kielce), wykładowca
Studium Wojskowego przy Akademii Medycznej we Wrocławiu (1969–72), pułkownik.
Pączek Walenty (ur. 13 X 1883, Lutoryż), absolwent I Gimnazjum (1908) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, podczas I i II
wojny światowej oraz w okresie międzywojennym kapelan wojskowy.
Pelc Michał, (ur 14 IX 1883, Giedlarowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), członek Zarządu Sodalicji Mariańskiej
Panów. prezes Zarządu rzeszowskiego oddziału Towarzystwa św. Wincentego a’Paulo Konferencji Panów (1934).
Pelczar Józef Sebastian (17 I 1842, Korczyna k. Krosna – 28 III 1924, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1851/52 –
1857/58, klasy I – VI), absolwent gimnazjum przemyskiego (1860), ksiądz (1864), rektor UJ, ordynariusz przemyski, założyciel
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894), biskup pomocniczy diecezji przemyskiej (1899), ordynariusz
diecezji przemyskiej (1900), budowniczy kościołów, zwolennik zakładania nowych parafii, założyciel Muzeum Diecezjalnego i
Biblioteki Diecezjalnej w Przemyślu, działacz i współpracownik wielu stowarzyszeń, odznaczony Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą „Polonia Restituta” (1923), beatyfikowany (2 VI 1991), kanonizowany (18 IV 2003).
Perdeus Mieczysław (20 X 1908, Czortków – 2000, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum w Rzeszowie (1931) i Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1935), nauczyciel gimnazjów w Kołomyi (1936), Horochowie (1936–38), Zdołbunowie (1938–39), pracownik firmy
prywatnej w Rzeszowie (1939–44), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944/45 – 1971/72) i w
Studium Języków Obcych filii UMCS w Rzeszowie (1972–83).
Peszek Józef (ur. 21 X 1939, Białobrzegi k. Łańcuta, absolwent liceum ogólnokształcącego w Przeworsku (1957) i WSP w
Rzeszowie (1973 zaocznie), pracownik Komendy Hufca ZHR w Łańcucie (1958–60), nauczyciel w szkołach podstawowych (1962–
67 i 1969–73), zasadniczej szkole budowlanej w Rzeszowie (1967–69), nauczyciel matematyki w I Liceum w Rzeszowie (1973/74 –
2004/05).
Pępek Stanisław (15 XII 1920, Futoma – 26 VII 1944), uczeń I Gimnazjum (1933/34 – 1837/38), poległ w akcji „Burza”.
Piątek Stanisław (15 X 1931, Grzęska – 25 XII 1988, Rzeszów), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku (1951) i
AWF we Wrocławiu (1954), nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Geodezyjnym w Jarosławiu (1954–62), III Liceum
Ogólnokształcącym w Rzeszowie ((1968–72), I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1961/62 – XII 1988), trener młodzieżowej
kadry narodowej w koszykówce (1966–84), wychował kilku reprezentantów Polski.
Piątkiewicz Bronisław Stanisław (14 XI 1878, Babica – 4 XII 1966, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1890/91 –
1891/92, kl. I – II), działacz harcerski, prekursor zastosowania fotogrametrii do potrzeb gospodarczych i przy wykopaliskach
archeologicznych, kierownik Oddziału Fotogrametrycznego w Ministerstwie Robot Publicznych (1924–32), założyciel Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930), profesor fotogrametrii, kierownik katedry fotogrametrii na Politechnice Warszawskiej
(1946–60).
Piech Marian (ur. 8 XII 1929, Borek Nowy), absolwent I Liceum (1949) i UJ w Krakowie (1953), studia magisterskie na Wydziale
Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, pracownik naukowy w WSR we Wrocławiu (1954–61), wyższej Szkoły
Rolniczej w Szczecinie (od 1964, od 1972 AR w Szczecinie), profesor, autor około 200 publikacji.
Piekarczyk Stanisław (ur. 1880), absolwent Gimnazjum Św. Anny w Krakowie (1902) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1907),
nauczyciel w gimnazjach w Pogórzu (1907–10), Św. Jacka w Krakowie (1910–13), Żółkwi (1913–19), nauczyciel języka łacińskiego
i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1920–23), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1922/23 – 1938/39 i 1944/45 – 1950/51), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie,
członek Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej, kolekcjoner.
Piela Lucjan (ur. 2 I 1943, Sokołów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1960), studiował na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej
(1960–62) i w Uniwersytecie Warszawskiem (1962–65), pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor, specjalista w
zakresie chemii kwantowej ciała stałego, autor kilkudziesięciu rozpraw naukowych.
Pietras Mieczysław (6 XI 1918, Mucharz woj. krakowskie – 1940), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1937) i liceum (1939),
harcerz, rozstrzelany w 1940 r.
Piękoś Ludwik (1896 – 1916), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VII), żołnierz Legionów, zginął na Wołyniu Wołyń
1916,
Pięta Bronisław (ur. 1886), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel gimnazjum w Pogórzu (1908–11), nauczyciel języka
polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1918/19), nauczyciel języka łacińskiego,
greckiego, śpiewu w II Gimnazjum w Rzeszowie (1912–1919), w nauczyciel Państwowego Gimnazjum Męskiego w Toruniu (1925).
Pikor Michał (17 IX 1909, Głogów Młp.) – 17 VI 2006 Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1932) i Wydziału Prawa i Administracji
UJ, żołnierz kampanii wrześniowej (Armia Kraków), jeniec obozu oficerskiego Kraków-Łobzów (IX – X 1939), żołnierz ZWZ-AK
(1940–44), więzień – zakładnik w więzieniu rzeszowskim (XI – XII 1942), żołnierz Ludowego Wojska Polskiego (1944–47),
adwokat w Rzeszowie (od 1947), członek Rady Adwokackiej Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Rzeszowie (1951–76), rzecznik
dyscyplinarny Rady Adwokackiej (1964–70), wicedziekan Rady (1970-76).
Pikor Stanisław (1903 – 1920), uczeń I Gimnazjum (1915/16 – 1918/19, kl. I – V, kl I i II w jednym roku szkolnym), poległ jako
ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej.
Piotrowska Maria (22 IV 1914, Hochregist k. Grazu – 12 III 1972, Rzeszów), absolwentka WSP w Krakowie (1954 zaocznie) i
filologii rosyjskiej (1960), nauczycielka szkoły podstawowej przy Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie (1956–59), nauczycielka
języka polskiego i rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącym (1959–64), nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku (od
1964).
Piotrowski Józef, imię zakonne Gracjan, ps. „Szczyrecki” (28 IX 1735, Solecka Wola w Sandomierskim – 22 VIII 1785, Lisko, ob.
Lesko), pijar, kaznodzieja, wykładowca w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1781–84), rektor tegoż kolegium, poeta satyryczny
tworzący w stylu sarmackiego baroku, pisarz, współpracownik „Monitora”, aktywnie tworzył w dobie konfederacji barskiej.
Pisarek Ludwik (25 VIII 1910, Rzeszów – 6 I 1964, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1931), architekt, kierownik oddziału
planowania wiejskiego w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (1945–49), organizator oddziału
rzeszowskiego Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych w Warszawie (zalążek „Miastoprojektu”),
zaprojektował m. in. budynek Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (ob. jeden z budynków Urzędu Miejskiego) przy ul.
Ofiar Getta oraz gmach Urzędu Wojewódzkiego.
Piszcz Stanisław (ur. 9 I 1935, Kąkolówka), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (1952) i WSP w Krakowie (1959),
nauczyciel w szkolnictwie podstawowym (1952–55), technikum ekonomicznym w Dębicy (1959–60), nauczyciel geografii,
wiadomości o Polsce i astronomii w I Liceum w Rzeszowie (1960/61 – 1980/81), zastępca dyrektora (1967/68 – 1970/71) dyrektor
(1971/72 – 1980/81), dyrektor IV Liceum (od 1981/82).
Pleśniak Julian (24 I 1912, Błażowa – 1975), uczeń I Gimnazjum (1924/25 – 1930/31, kl. I – VII), absolwent Seminarium
Duchownego w Przemyślu, członek ZWZ-AK, pracował w tajnym nauczaniu.
Plizga Piotr (5 VII 1926, Nienadówka – 15 V 2002, Rzeszów), absolwent gimnazjum ogrodniczego w Prusach k. Krakowa (1949),
Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1958) i historii w Wyższej Szkole Nauczania Socjalizmu przy KC PZPR w Warszawie
(1968), nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej (II 1952 – 1953/54)), kierownik Szkoły Podstawowej w Żyznowie (1954–
68), inspektor szkolny w Strzyżowie (1968–70), nauczyciel i kierownik internatu w Technikum Rolniczym w Zarzeczu (1970–71),
kierownik Działu Informacji i Dokumentacji WDK w Rzeszowie (1971/72), nauczyciel historii i propedeutyki w I Liceum w
Rzeszowie (1971/72 – 1985/86), nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Rzeszowie, Zaocznego Technikum
Kolejowego w Rzeszowie, Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (od 1986).
Pluta Andrzej (3 VII 1869, Szklary – 16 XI 1936, Szklary), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1881/82), działacz: PSL (od 1904),
PSL Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców (od 1912), PSL „Piast (od 1914) – członek Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, członek
Rady Naczelnej (1921–23), Polskiego Związku Ludowców (od 1923), Związku Chłopskiego (od 1924) - prezes, Stronnictwa
Chłopskiego (od 1926) - wiceprezes, prezes Zarządu Okręgowego w Krakowie, SL – członek władz okręgowych i centralnych,
członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–10), poseł na Sejm (1919–30), wiceprezes Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego
(1919–27), więzień polityczny (1933–34), uczestnik manifestacji w Nowosielcach (1936).
Pluta Tadeusz (ur. 1889), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i kaligrafii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1912–26),
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, Szkole Handlowej, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego matematyki w I Gimnazjum w
Rzeszowie (1927/28 – 1930/31), nauczyciel w Państwowym Gimnazjum w Brodach (od 1931).
Polański Tomasz (ok. 1821 – 5 VI 1886, Przemyśl), kapłan obrządku grecko-katolickiego, dyrektor rzeszowskiego gimnazjum
(1862–67), dyrektor gimnazjum w Przemyślu (1867–86), członek Rady Miejskiej w Przemyślu, poseł do Rady Państwa i Sejmu
Krajowego.
Pollak Józef (ur. 18 II 1882, Kraków), nauczyciel II Gimnazjum w Rzeszowie (1904–05), nauczyciel języka łacińskiego i
niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 – 1906/07), pełnił służbę wojskową (X 1906 – IX 1907), nauczyciel gimnazjum
w Dębicy (od 1908), Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Warszawie i Wyższej Szkoły
Handlowej w Warszawie (1925), autor kilku powieści, m. in. Figle Amora, Nad topielą, Ślepcy, Zbłąkany pielgrzym.
Pomorzkant (Pomorzkantt) Józef, imię zakonne Anastazy od św. Józefa (16 II 1736 – 6 V 1823, Warszawa), uczeń rzeszowskiego
kolegium (1755–56), pijar, tłumacz, nauczyciel poetyki i retoryki Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (1761–62 i 1764–65),
kaznodzieja i prefekt rzeszowskiego kolegium (1772–73), opracował pierwszą bibliografię drukowanych pism pijarów polskich, którą
po uzupełnieniu wydał ks. Szymon Bielski.
Popławski Antoni Jacek (1739 – 1786 lub 1899), uczeń rzeszowskiego kolegium (1755/56), nauczyciel w Collegium Nobilium
(1759-63), 1768-77), współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, autor projektu reformy szkolnej (1775), autor podręczników,
propagator fizjokratyzmu.
Porębalski Władysław (zm. II 1863), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. VII), uczestnik powstania styczniowego, poległ pod
Małogoszczą
Powidaj Ludwik (1829, Werynia – 1882, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1847), publicysta, prozaik, opisał sylwetki
rzeszowskich nauczycieli i stosunki panujące w szkołach galicyjskich.
Prędki Józef (1001 – 1920), uczeń I Gimnazjum (1912/13 – 1916/17, kl. I – V), żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, poległ pod
Włochami. 1920, 1913 I, 1914 II, 17 V,
Przeszłowski Tomasz (1897 – 1914), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1913/14, kl. I – VI), żołnierz Legionów, zginął pod
Krzywopłotami. 1914,
Przyboś Adam Wiktor (23 XII 1906, Rzeszów – 14 VIII 1990, Kraków), absolwent II Gimnazjum (1925) i Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1930), historyk, nauczyciel szkół średnich w Krakowie (do 1933), nauczyciel języka francuskiego i niemieckiego w
II Gimnazjum w Rzeszowie (1933–36), doraźnie pracował w I Gimnazjum w Rzeszowie, nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu (1936–
39), w latach 1939–42 i w 1944 mieszkał w Rzeszowie, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie (1945),
kierownik ogniska metodycznego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1945–47), od 1947 r. mieszkał w Krakowie, profesor
PAN i WSP w Krakowie, zabiegał o utworzenie Studium Terenowego krakowskiej WSP w Rzeszowie (1963), większość publikacji
poświęcił zagadnieniom historii Polski XVI – XVIII wieku.
Przyboś Jan (1 II 1894, Gwoźnica – 1973, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego i Studium Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Poznańskiego (1923), nauczyciel gimnastyki, przysposobienia wojskowego, wychowania fizycznego w I Gimnazjum i
Liceum w Rzeszowie (1923/24 – 1924/25, 1937/38 – 1938/39 i 1953/54 – 1957/58 oraz na emeryturze 1958–62), nauczyciel
gimnastyki i przysposobienia wojskowego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1923–24 i 1926–39), sekretarz Wydziału Powiatowego
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (od 1924), uczestnik wojny 1939 r., więzień obozu
Sachsenhausen - Oranienburg, pracownik Wydziału Oświaty w Rzeszowie (1947–53).
Przyboś Julian (15 III 1901, Gwoźnica Dolna k. Strzyżowa – 6 X 1970, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1920) i polonistyki na
UJ, uczestnik walk o Lwów i wojny polsko-bolszewickiej, poeta, eseista, przedstawiciel Awangardy Krakowskiej, kierował działem
poezji w „Nowych Widnokręgach” we Lwowie (1940–41), kierownik Wydziału Informacji i Propagandy WRN w Rzeszowie (1944),
poseł do KRN, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich, przebywał na placówce dyplomatycznej w Szwajcarii (1947–51),
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (od 1951).
Przyboś Stefan (1900, Rzeszów – 15 V 1940, Mauthausen), absolwent II Gimnazjum (1920), działacz POW, pedagog, nauczyciel
języka polskiego i historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1922/23 – 1926/27) i nauczyciel języka polskiego i psychologii w II
Gimnazjum w Rzeszowie (1927 – 1935), opiekun kółka teatralnego, współtwórca amatorskiego teatru „Reduta” (1925), członek
komitetu redakcyjnego „Ziemi Rzeszowskiej” (1925–28), dyrektor gimnazjum w Samborze (od 1938), więzień Buchenwaldu i
Mauthausen, gdzie zmarł.
Puchała Walenty (12 II 1874, Kosina – 29 VII 1944, Kosina), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885) i Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, ksiądz (1899), najdłużej związany z Trembowlą, działacz wielu lokalnych stowarzyszeń
gospodarczych, społecznych i oświatowych, w okresie I wojny światowej działał w Centralnym Komitecie Opieki Moralnej dla
Uchodźców z Galicji w Wiedniu, senator RP (1935–38).
Pudełek Jan (15 V 1894, Sokołów Młp. – 9 VII 1964, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów (1914–17) i
armii austriackiej (1917–18), adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego (1919–21), działacz kombatancki, zgromadził bogatą bibliotekę
pamiętników i wydawnictw związanych z legionami, opublikował m. in. Ze wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury
Generalnej Naczelnika Państwa (1914–1921).
Puszkar Mikołaj (ur. 30 X 1894, Hołoczyny k. Zaleszczyk), absolwent gimnazjum w Kocmaniu (1918) i Uniwersytetu w Pradze
(1925), doktor filozofii (1930), nauczyciel Ridnej Szkoły Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Jaworowie (1925–27),
gimnazjum w Łańcucie (1928–39), nauczyciel języka niemieckiego i propedeutyki filozofii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1931/32 –
1933/34, kontrakty przedłużane co jeden rok), nauczyciel języka niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1934–35).
R
Raba Mieczysław Eugeniusz (12 VII 1939, Drohobycz), absolwent I Liceum (1957), lekkoatleta i koszykarz Resovii, trener sekcji
koszykówki Resovii (1964–84, 1987–88 i 1990–99), która pod jego kierunkiem zdobyła mistrzostwo Polski i puchar Polski (1975),
trener Stali-Bobrek Bytom (1984–87 i 1988–90), drugi trener kadry narodowej seniorów i główny trener kadry młodzieżowej (1984).
Rabczak Jan ps. „Dąb” (ur. 31 V 1910, Borek Nowy), absolwent I Gimnazjum (1932), żołnierz kampanii wrześniowej, organizator
placówki ZWZ-AK w Tyczynie, uczestnik akcji „Burza”, 22 X 1944 r. za przynależność do AK skazany na karę śmierci, zbiegł z
miejsca egzekucji, amnestionowany (1947), ułaskawiony przez Sąd najwyższy w Warszawie (15 II 1968).
Raznowiecki-Rzepka Leopold (ur. 23 I 1924, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1944), Riazańskiej Szkoły Oficerskiej w
Przemyślu i Krakowie (1945) i studiów politechnicznych w Moskwie (1953), generał brygady (1967), pełnił wysokie funkcje w
Ludowym Wojsku Polskim, m. in. szefa Wojsk Inżynieryjnych MIN (1978–83) i kierownika Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
(od 1983).
Rąb Franciszek (25 VIII 1888, Krasne pow. Rzeszów – 25 IV 1943, Oranienburg), absolwent I Gimnazjum (1912), uczestnik walk
polsko-ukraińskich i wojny polsko-bolszewickiej, adwokat, doktor praw, działacz Związku Ludowo-Narodowego (1919–28), później
Stronnictwa Narodowego (1928–39), poseł na Sejm (1922–27), w latach 20-tych związany z Łodzią, od 1934 r. z Rzeszowem, gdzie
prowadził kancelarię adwokacką (od 1937), wiceprezes Zarządu Okręgu SN w Rzeszowie, wiceprezes Rady Nadzorczej Składnicy
Kółek Rolniczych w Rzeszowie (1936–37), członek Rady Miasta (1939), członek Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rzeszowie
(1940–41), zmarł w obozie w Oranienburgu.
Rąb Jan (ur. 30 X 1919, Krasne k. Rzeszowa), absolwent I Gimnazjum (1938), Seminarium Duchownego w Przemyślu i Wydziału
Teologicznego UJ w Krakowie (1946), doktor teologii (1974), katecheta (1944–50) w: Mrowli, Przybyszówce i Iwoniczu, proboszcz w
Iwoniczu Zdroju (od 1950), autor kilkunastu publikowanych i niepublikowanych prac dotyczących historii Kościoła i historii regionalnej.
Rączy Józef (9 III 1890, Przybyszówka – 24 VII 1966, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), studiował w Uniwersytecie Lwowskim,
nauczyciel w gimnazjum w Kamionce Strumiłowskiej (1916–19), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w
Rzeszowie (1919 – II 1923), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, geografii, historii, matematyki, propedeutyki filozofii,
pisma (kaligrafii) w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1922/23 – 193839 i 1944/45 – 1950/51), w okresie okupacji pracował w
Publicznej Rzemieślniczej Szkole Żeńskiej w Rzeszowie i prowadził niezorganizowane tajne nauczanie.
Reich Stanisław Wiktor (25 XII 1888, Rzeszów – 14 II 1916, Kostiuchnówka), syn Samuela, absolwent I Gimnazjum (1904), doktor praw,
prowadził własną praktyką adwokacką w Rzeszowie, żołnierz II Brygady Legionów, walczył w Karpatach, nad Styrem i Stodochem, zginął
pod Kostiuchnówką.
Rencki Roman Henryk (Roman Kamyk) (19 VII 1867, Rzeszów – 4/5 VII 1941, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1885), lekarz, działacz społeczny, filantrop, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, pionier hematologii polskiej, kierownik Kliniki
Internistycznej, fundator Oddziału Przeciwgruźliczego w lwowskiej klinice, zamordowany podczas egzekucji wraz z 25 profesorami
lwowskimi (4/5 VII 1941).
Repak Władysław Wawrzyniec (ur. 1 IV 1915, Kielanówka), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował prawo w UJK we Lwowie
(1937–38) i w uniwersytecie w Hamburgu (1949), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec wojenny (1939–45), emigrant w Niemczech
(1945–50) i USA (po 1950).
Robakiewicz Feliks Marian (ur. 9 VI 1894, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1913), żołnierz Legionów, wojny polskobolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficer zawodowy, podpułkownik, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem
Walecznych.
Rodzoń Romuald (1 II 1912, Dąbrowa – 2 X 1998, Rzeszów) absolwent I Gimnazjum (1931) i Uniwersytetu Lwowskiego (1935),
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 12 Dywizji w Tarnopolu (1936), nauczyciel prywatnego gimnazjum w Sokalu (1936–38),
prywatnego gimnazjum w Radecznicy (1938–39) członek ZWZ-AK, nauczyciel tajnego nauczanie w Dąbrowie (1942–44),
nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w II Gimnazjum i Liceum (1944–49, 1957–77), nauczyciel języka łacińskiego,
propedeutyki filozofii, logiki, zajęć „Służby Polsce” w I Gimnazjum i Liceum (1944–45, 1949–57), dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego (1957–72), wiceprzewodniczący komitetów odbudowy pomników T. Kościuszki i A. Mickiewicza.
Rogala Wojciech (5 IV 1884, Bratkowice – 1946), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902) i Uniwersytetu Lwowskiego,
profesor geologii UJK we Lwowie (1920–45); zajmował się badaniem utworów kredowych Podola i Roztocza, złóż naftowych na
Podkarpaciu oraz fauny kredowej i trzeciorzędowej Karpat fliszowych, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych geologii
stratygraficznej.
Roszka Emanuel (1865 – 28 II 1932, Lwów), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1892–95), nauczyciel języka niemieckiego i
matematyki w gimnazjum rzeszowskim (1895–1901), nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (1901–18), członek
Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Ludowych, nauczyciel, później kierownik III Gimnazjum im. Stefana Batorego we
Lwowie (1925).
Rościszewski Adam Junosza (1769 Żurawiczki k. Przeworska – ok. 1843, Lwów), wychowanek rzeszowskiego kolegium,
współtwórca Ossolineum, bibliofil. kolekcjoner, publicysta, słowianofil, członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych,
autor kilku książek pozostawionych w rękopisie.
Rotter Herman (ur. 19 VII 1837 Krakowieć), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871), lekarz, członek Wydziału Sekcji
Rzeszowskiej Galicyjskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1885–90).
Róża Henryk (ur. 6 VI 1844, Sonina), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess,
absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna.
Rudnicki Stefan Józef ps. „Orlik” (27 III 1923, Chmielnik – 19 X 1943, Zalesie), uczeń I Gimnazjum (1933/38 – 1938–39, kl. III –
IV), żołnierz ZWZ-AK, zginął w Zalesiu koło „Czarnego Krzyża”.
Rybak Janusz (26 I 1942, Rzeszów – 1998), absolwent I Liceum (1958) i Politechniki Poznańskiej (1963), doktor Politechn. Pozn.
(1972), dr hab. Politechni Pozna. (1985), dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1990–93).
Rybarski Roman Franciszek (3 VIII 1887, Zator k. Oświęcimia – 6 III 1942, Oświęcim), uczeń rzeszowskiego gimnazjum
(późniejszego I Gimn. 1898/99 – 1903/04, kl. I – VI), absolwent II Gimnazjum (1906), profesor, kierownik Katedry Ekonomii
Politycznej na UJ (do 1924), historyk skarbowości i gospodarki, prawnik, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu (1919–21), autor
wielu prac poświęconych bieżącym problemom gospodarczym II Rzeczypospolitej, działacz Narodowej Demokracji, prezes Klubu
Poselskiego ND (1928–35), więzień Pawiaka (1941) i Oświęcimia (1842), gdzie zakończył życie.
Rygiel Jan (ur. 28 VII 1849, Dukla), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1870), nauczyciel gimnazjów w: Tarnopolu (1876/77),
Franciszka Józefa we Lwowie (1878/79), IV Gimnazjum we Lwowie (1880/87), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1887/88 – 1905/06), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (28 VIII 1905 – 17 V 1906), nauczyciel V
Gimnazjum we Lwowie (od IX 1906).
Rysz Karol (ur. 25 XI 1942, Zarszyn), absolwent liceum pedagogicznego w Gorlicach (1961) i UMCS w Lublinie (1966), nauczyciel
liceum ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. (1966–72), nauczyciel matematyki i informatyki (elementów informatyki) w I Liceum
(1972/73 – 2001/02).
Rzepka Józef (22 XII 1913, Bratkowice – 1 III 1951), absolwent I Gimnazjum (1935), prawnik, organizator i komendant placówki
ZWZ-AK w Bratkowicach, Głogowie (1940–44), adiutant inspektora AK (1943), uczestnik akcji „Burza”, po wojnie pracował w
Katowicach, aresztowany w 1947 r. i za działalność w WiN skazany wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie w październiku 1946
r. na karę śmierci.
Rzeszutek Władysław (1896 – 1916), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14 kl. I – VII), żołnierz Legionów, poległ na Wołyniu
1916,
S
Sadowski Edward, uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. II), uczestnik powstania styczniowego, sybirak
Salwach Kazimierz (1 III 1840, Grodzisko – 24 I 1874), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał
Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci płka
Franciszka Rochenbruna, doktor filozofii (1867), nauczyciel w gimnazjach w Krakowie i Tarnowie.
Samborski Zbigniew (ur. 2 IX 1923, Rudnik n. Sanem), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945), profesor medycyny
weterynaryjnej (1976), pracownik Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–70), kierownik Kliniki
Położniczej Instytutu Chorób Niezakaźnych Akademii Rolniczej w Lublinie (1970–71), kierownik Katedry Patologii Rozrodu
Zwierząt i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu.
Samołyk Stanisław Wiktor (ur. 30 I 1899, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1917), uczestnik walk o Lwów (1918/19), sekretarz
Zarządu (później Wydziału) Resovii (1921 – ok. 1930), prezes Zarządu Resovii (1939 i po 1945), członek Rady Przybocznej (IX
1939), główny księgowy Komunalnej Kasy Oszczędności w Rzeszowie (lata 30-te), dyrektor KKO (przed 1939–51), zastępca
dyrektora II Oddziału Miejskiego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie (1951–64), p.o dyrektora (1953–54).
Samołyk Władysław Emil (ur. 18 XI 1878, Kolbuszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1898), członek Rady Przybocznej
(1939).
Sanecki Walenty (3 VIII 1882, Rzędzianowice – 13 VI 1959, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie
(1901), nauczyciel szkół powszechnych, Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku (1919–29), Seminarium Nauczycielskiego w
Rzeszowie (1929–38), nauczyciel fizyki, matematyki, chemii, zajęć praktycznych w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1934/35,
1938/39 i 1944/45 – 1950/51).
Sarna Władysław Józef (25 VI 1858, Strzyżów – 9 I 1929, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1879), kapłan diecezji
przemyskiej (od 1883), działacz społeczny, członek kilku lokalnych stowarzyszeń, historyk diecezji przemyskiej, autor
kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii powiatów krośnieńskiego i jasielskiego, na łamach „Tygodnika Rzeszowskiego”, a
następnie w samodzielnej publikacji zamieścił Wspomnienie o księdzu Feliksie Damnickim (1886), założycielu bursy gimnazjalnej, w
której Sarna mieszkał.
Schaitter Ignacy (14 VII 1858, Rzeszów – 6 XII 1943, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1877), lekarz (1883),
teoretyk pszczelarstwa, w latach 1877–10 związany z Krakowem, lekarz sądowy w Rzeszowie (1910–18), administrator rodzinnego
sklepu (1913–18), w 1927 wyjechał z Rzeszowa i poświęcił się pszczelarstwu, wykładał pszczelarstwo na Wydziale Rolniczym UJ.
Schaitter Józef (3 IV 1860 – 18 X 1913, Rzeszów), syn Ludwika i Gabrieli z Tuszyńskich, absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1881), kupiec, praktykował w sklepie ojca (1878–81), później pracował w innych firmach, do sklepu ojca powrócił w 1893 r., po
jego śmierci w 1898 r. został właścicielem, prezes Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda” (1905–08)
– częściowo sfinansował zakup domu przy ul. Ogrodowej (ob. Okrzei) przeznaczonego na siedzibę Stowarzyszenia, członek
Wydziału Kasy Oszczędności (1898 – 1903), działacz kilku innych, lokalnych stowarzyszeń.
Schaitter Ludwik (5 VII 1832, Rzeszów – 12 V 1898, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1849), kupiec, praktykę
handlową odbywał m. in. w sklepie ojca Ignacego, następnie w Wiedniu (1852–53), po czym powrócił do rodzinnej firmy, po śmierci
ojca (1885) został właścicielem firmy (1887), podczas powstania styczniowego członek Komisji Wojennej obwodu rzeszowskiego,
więzień polityczny (1864), dyrektor Zarządu Kasy Oszczędności Miasta Rzeszowa (1867–96), członek Rady Miejskiej (1885–91),
członek wielu lokalnych stowarzyszeń.
Schaufel Józef (ur. 21 VIII 1868, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890), członek Rady Miejskiej 1818 – II 1926,
członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), członek Tymczasowej Rady Powiatowej (1930–33 i 1933–37), członek
Tymczasowego Wydziału Powiatowego 1933–37).
Schneeweiss Adolf, uczeń I Gimnazjum, poległ pod Lwowem w 1920 r.
Schneiberg Władysław (23 X V 1878, Monasterzyska p. Buczacz – 31 VII 1942), absolwent Gimnazjum im. Franciszka Józefa we
Lwowie (1897) i Uniwersytetu Lwowskiego (1903), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie (1902–04), nauczyciel języka łacińskiego,
greckiego, niemieckiego, logiki, propedeutyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05 – 1913/14 i 1918/19 – 1926/27), uczestnik I
wojny światowej w wojsku austriackim (1914–18), nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, matematyki w I Gimnazjum w
Rzeszowie (1927–31), 1931 przeniesiony w stan spoczynku.
Schröder Artur Władysław Antoni (13 VI 1881, Przemyśl – 1934, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), literat,
poeta, krytyk artystyczny.
Sędzimir Jan herbu Ostoja (22 VII 1853, Szyły na Wołyniu – 20 V 1922, Kraków), absolwent gimnazjum w Warszawie (1873),
Uniwersytetu Warszawskiego (1877) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1885), nauczyciel IV Gimnazjum w Warszawie (od 1878), Św.
Anny w Krakowie, gimnazjum w Wadowicach, gimnazjum w Złoczowie (do V 1900), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego,
greckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie, organizator Czytelni uczniów w tymże gimnazjum (1900–13), nauczyciel języka łacińskiego
i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (XI 1913–16), kierownik prywatnego gimnazjum w Chełmie (od 1916), wydał m. in.
Ćwiczenia polskie w gimnazjach (1894), Przyczynki do badań Pana Tadeusza (1900), Mickiewicza „Pan Tadeusz” (Rzeszów 1901–
03), Jubileuszowe wakacje (Rzeszów 1913),
Siarczyński Franciszek (12 X 1758, Hruszowice k. Jarosławia – 7 XI 1829, Lwów), uczeń rzeszowskiego kolegium (1776–78) i jego
nauczyciel, pijar, pisarz, publicysta, historyk, geograf, bibliofil, autor prac z zakresu geografii, historii i prawa, uczestnik obiadów
czwartkowych, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od 1827), członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1801) i
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1828), razem z wychowankami rzeszowskiego kolegium F. Obermaierem i W.
Skrzetuskim opracował sześciotomowy zestaw prawa Wielki zbiór pijarski.
Siekierzyński Michał Ignacy (1743, Wola k. Łańcuta), uczeń rzeszowskiego kolegium (1760), nauczyciel języka polskiego i
literatury oraz prawa (1766, 1771), nauczyciel kolegiów w Złoczowie, Lwowie, Chełmie, Warce, prefekt i rektor Kolegium w
Warszawie, publicysta, tłumacz, wydał m. in. Krajopisarstwo powszechne (1768), w którym wstępne rozdziały poświęcił geografii
politycznej, prekursor ekonomiki i geografii ekonomicznej.
Sieńko Stefan ps. „Ikar” (Kazimierowicz Andrzej, ur. 29 IX 1923, Błażowa), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39), żołnierz
ZWZ-AK, po wojnie do amnestii ukrywał się, dziennikarz tygodnika „Gromada – Rolnik Polski”.
Sikora Waldemar (ur. 1 I 1945, Rudnik n. Sanem), absolwent I Liceum (1962) i Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej
(1982), pracownik Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa (1967–68), WSK-PZL Rzeszów (1969–70), nauczyciel Zespołu
Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (od 1970), prezes Zarządu Regionu ZChN w Rzeszowie (1991–2000), poseł na Sejm I kadencji
(1991–93 i III kadencji (1997–2001).
Sikora Walenty (ur. 2 XII 1914, Niechobrz), absolwent I Gimnazjum (1933), , działacz Komunistycznej Partii Polski, żołnierz 38
Pułku Strzelców Lwowskich (stacjonujących w Przemyślu) w kampanii wrześniowej, członek Czynu Robotniczo-Chłopskiego (1940–
41), więzień Oświęcimia (1941–45).
Sikorski Władysław Eugeniusz (20 V 1881, Tuszów Narodowy pow. Mielec – 4 VII 1943, Gibraltar), uczeń rzeszowskiego
gimnazjum (1893/94 –1995/96, kl. I – III) i Seminarium Nauczycielskiego, działacz niepodległościowy, współzałożyciel Związku
Walki Czynnej (1908), dowódca Związku Strzeleckiego (1910), członek Naczelnego Komitetu Narodowego (od 1914), szef
Departamentu Wojskowego NKN (od 1916), dowódca dywizji podczas walk z Ukraińcami, dowódca armii podczas wojny polskobolszewickiej, dwukrotny premier (1922–23 i 1939–43), Naczelny Wódz (1939–43), minister spraw wewnętrznych (1922–23),
minister spraw wojskowych (1924–25, 1939–42), minister sprawiedliwości ((1939–42), dowódca Okręgu Korpusu we Lwowie
(1925–26), zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.
Silber Joachim Saul (ur. 18 XI 1877, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1896). członek Rady Miejskiej (1927–39).
Sitek Jan (ur. 5 XII 1907, Matysówka), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec wojenny (Osnabruck 1939–42), uciekł przez Francje i
Hiszpanię do Szkocji, żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, emigrant w Wielkiej Brytanii (1946–73),
dozorca w I Liceum Ogólnokształcącym (1976–82).
Sitko Roman (30 III 1880, Czarna Sędziszowska – 12 X 1942, Oświęcim), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900) i
Seminarium Duchownego w Tarnowie (1904), kapłan diecezji tarnowskiej, teolog, duszpasterz, wychowawca, kanclerz Kurii
Diecezjalnej (1922–26), rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (1936–41), szambelan papieski (1928), kawaler
Orderu „Polonia Restituta”, więziony (od 1941) przez gestapo w Krakowie, Tarnowie i Oświęcimiu, gdzie zginął śmiercią
męczeńską, beatyfikowany (1999).
Skonieczny Czesław (24 IX 1912, Jaworzyna pow. Kutno – 12 V 1970), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu
(1932), nauczyciel szkoły powszechnej w Mławie (1935–39), żołnierz wojny obronnej 1939, jeniec wojenny (Brunszwik, Hadamar,
Murszan), nauczyciel szkoły podstawowej w Padwi (od 1945), dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (1950–52), wizytator
szkół podstawowych Wydziału Oświaty Prezydium WRN (od 1952), nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w
Rzeszowie (1960/61 – 1968/69), zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (od 1962), dyrektor
Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1965–70)
Skrzetuski Bartłomiej, imię zakonne Wincenty (1745 – 1791), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor prac z zakresu prawa,
historii Polski i powszechnej oraz podręczników, m. in. Historii powszechnej dla szkół narodowych na klasę czwartą (1786).
Skrzetuski Józef, imię zakonne Kajetan (1743 – 1806, Książ), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor prac z zakresu prawa,
historii Polski i powszechnej, a także podręczników, m. in. Historii powszechnej dla szkół narodowych na klasę trzecią (1781).
Skubisz Władysław Wojciech ps. „Pingwin” (24 I 1922, Krasne – 22 X 1944, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1937/38 – 1938/39,
IX 1944), kl. II, III, początek IV), dowódca plutonu sabotażowo-dywersyjnego na stacji kolejowej w Rzeszowie, wykonawca
zamachu na gestapowców Pottebauma i Flaschke, aresztowany przez radzieckie władze bezpieczeństwa i rozstrzelany za posiadanie
broni.
Słaby Kazimierz Antoni (28 V 1920 – 27 VII 1944), uczeń I Gimnazjum (1938/39), uczeń „Kuźnicy”, żołnierz ZWZ-AK, poległ 27
VII 1944 w Wilczaku pod Błażową.
Słodyk Franciszek Tadeusz (8 I 1815, Wiśniowa – 26 II 2004 Mediolan), absolwent I Gimnazjum (1934), więzień obozu pracy k.
Archangielska (1940–41), żołnierz Armii Andersa (1941–42) i II Korpusu Polskiego – uczestnik kampanii włoskiej (1942–44), ranny
pod Monte Cassino, w latach 1949–63 dyrektor produkcji, wicedyrektor, a następnie dyrektor w największej w Ameryce Południowej
firmie produkcyjnej żywic syntetycznych i laminatów „Plasiversal” w San Nicolas w Argentynie, działacz organizacji polonijnych w
Ameryce Łacińskiej i we Włoszech, fundator pracowni chemicznej w I LO noszącej jego imię (2000).
Smolarz Edward (30 IX 1900, Dziedzice – 6 IX 1920, Krasne), absolwent I Gimnazjum (1920), uczestnik walk o Lwów jako uczeń
kl. VI (1918) i wojny polsko-bolszewickiej, poległ pod Krasnem k. Lwowa (6 IX 1920).
Sobieski Stanisław (1827, Lwów – 13 VIII 1884, Warszawa), pedagog, inspektor szkół ludowych w okręgu lwowskim (do 1872),
nauczyciel j. łacińskiego w rzeszowskim gimnazjum (1872/73 – 1878/79), dyrektor tegoż gimnazjum (1873–78), członek Rady
Miejskiej w Rzeszowie (1876–79), autor podręczników do języka łacińskiego: Ćwiczenia łacińskie, Gramatyka, artykułów i rozpraw
z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, powieści dla młodzieży, komedii, szkiców obyczajowych, artykułów prasowych, wydawał
teksty klasyków do użytku szkolnego, dyrektor tzw. Szkoły Panieńskiej.
Sobieski Wacław Konstanty Jakub (26 X 1872, Lwów – 3 IV 1935, Kraków), syn Stanisława, absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1892), profesor i kierownik katedry Historii Powszechnej UJ, żołnierz Legionów, działacz Ligi Narodowej, ekspert na konferencji
pokojowej w Paryżu (1919), założyciel „Przeglądu Historycznego”, autor wielu opracowań historycznych, w tym Dziejów Polski.
Sobina Stanisław (ur. 31 XII 1914, Staromieście), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy
Piechot w Przemyślu (1935), żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r.
Sobkowicz Paweł ps. „Nur” (25 I 1903, Kąkolówka – ok. 1970, Kąkolówka), absolwent I Gimnazjum (1926) i Szkoły Podchorążych
Rezerwy, żołnierz kampanii wrześniowej, dowódca plutonu Batalionów Chłopskich w Kąkolówce, żołnierz Armii Krajowej,
uczestnik akcji „Burza”, prawnik (studia w UJ w Krakowie), wiceprokurator w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie.
Soja Stanisława (ur. 2 IV 1923, Sokołów Młp.), absolwentka Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie (1945) i Uniwersytetu
Wrocławskiego (1951), nauczycielka szkoły podstawowej w Nowej Wsi pow. Złotoryja (1945/46), we Wrocławiu (1944–49), Liceum
Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1950–62), nauczycielka języka polskiego w I Liceum w Rzeszowie
(1962/63 – 1977/78), członek Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Sokołowski Stanisław (2 III 1900, Iwierzyce pow. Ropczyce – 21 I 1982, Wrocław), uczestnik walk o Lwów (1818/19), absolwent I
Gimnazjum (1920) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1924), nauczyciel w gimnazjach w Jarosławiu (1924–27), Nisku (1927–36),
Kołomyi (1936–42), podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Iwierzycach, nauczyciel historii, geografii, zagadnień z
życia współczesnego, nauki o Polsce i świecie współczesnym w I Gimnazjum w Rzeszowie (1944/45 – 1946/47), pomocnik
kancelaryjny dyrektora (1945–47), hufcowy rzeszowskiego hufca harcerzy (1945–47), nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum
dla Dorosłych w Kłodzku (1947–49), wizytator w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu (1949–61), nauczyciel w Studium
Nauczycielskim nr 1 we Wrocławiu (od 1961).
Sollman Wiktor. uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. I gramatykalnej), uczestnik powstania listopadowego
Sołtysik Franciszek (29 I 1847, Rymanów – IX 1921, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), nauczyciel języka
polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki, geografii, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1875/76 – 31 III 1911).
Sondej Józef (ur. 1 III 1914, Mazury gm. Raniżów), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował w Wyższym Instytucie Teologicznym
w Przemyślu, ksiądz (1939), katecheta w II Liceum w Rzeszowie (1949), proboszcz parafii Chrystusa Króla (1955–94), na terenie tej
parafii w okresie, gdy J. Sondej był proboszczem powstało 6 nowych punktów duszpasterskich, dziekan Dekanatu – Rzeszów II (od
1966), infułat Stolicy Apostolskiej, na emeryturze (od 1994), honorowy obywatel Rzeszowa (1995).
Sondej Stanisław (15 IV 1902, Mazury gm. Raniżów – 1982), absolwent I Gimnazjum (1922) i Seminarium Duchownego w
Przemyślu (1926), uczestnik walk o Lwów (1919) i wojny polsko bolszewickiej (w V Armii gen. Wł. Sikorskiego), członek ZWZAK, wikariusz, a następnie proboszcz w Osieku k. Żmigrodu (1934–82).
Sowa -Kamieniecki Władysław ps. „Mewa” (7 V 1912 – 7 XII 1985), absolwent I Gimnazjum (1935) i Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939), członek ZWZ, komendant Batalionów Chłopskich w powiecie brzozowskim
(1942/43), dowódca plutonu dywersyjnego AK w Błażowej z siedzibą w Futomie (1943–44), uczestnik akcji „Burza”, więzień
polityczny (1948–52), radca prawny, adwokat.
Spiess (Spis) Stanisław (8 V 1843 – 1920), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, przywódca organizacji spiskowej gimnazjalistów
rzeszowskich, powstaniec 1863 r., ksiądz (od 1868), szef katedry egzegetyki na UJ (od 1879), sześciokrotny dziekan Wydziału
Teologicznego, rektor UJ (1887), działacz społeczny; jako przewodniczący Rady Szkolnej w Krakowie doprowadził do założenia
kilku burs; autor wielu publikacji książkowych i artykułów, szczególnie cenionych z egzegetyki.
Sroczyński Ludwik (ur. 1872), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelista w Sądzie Powiatowym w Bochni (1898–99),
nauczyciel geografii i historii, geografii, historii kraju rodzinnego, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1900/01 – 1910/11),
kierownik filii gimnazjum w Samborze, nauczyciel VIII Gimnazjum im. K. Witkowskiego w Krakowie (1925).
Stachowicz Damian (ok. 1658, Sokołów Młp. – 27 IX 1699, Łowicz), kompozytor doby baroku, kształcił się w szkole muzycznej oo.
Pijarów w Rzeszowie, dyrygent kapeli w Łowiczu (1693).
Stanisz Tadeusz Józef (ur. 16 XII 1861, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), kandydat notarialny (1885),
członek wydziału oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, członek wydziału rzeszowskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, członek wydziału Towarzystwa Kasynowego.
Stanisz Tadeusz Ludwik (21 I 1906, Połomia – 5 VII 1988, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1924) i Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1929), historyk, pedagog, działacz społeczno-oświatowy, nauczyciel prywatny w Krakowie (1931–34), Gimnazjum i
Liceum w Krasnymstawie (1934–39), więzień Izbicy, Lublina, Oświęcimia, Litomierzyc i Flossenburga (1942–45), działacz Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD), Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–49), Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego (po 1949), Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w
Rzeszowie, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (1956–59)., nauczyciel i bibliotekarz Studium
Nauczycielskiego (1959–65), wykładowca WSP w Rzeszowie (1965–71), dziekan Wydziału Filologicznego dla Studiów Zaocznych,
autor publikacji z zakresu historii i kultury regionu.
Starck Józef (zm. 1657), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył z najazdem Jerzego Rakoczego w 1657 r.
Stary Karol (1870, Grzęska k. Przeworska – 1950, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego, działacz społeczny, jeden z
pionierów wychowania fizycznego i sportu w Rzeszowie, nauczyciel gimnastyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1918–25, 1931),
nauczyciel wychowania fizycznego w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, w Szkole Ludowej im. S. Konarskiego,
kierownik Szkoły Powszechnej im. A. Mickiewicza, prowadził ćwiczenia gimnastyczne z uczniami I Gimnazjum, działacz
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współorganizator harcerskiej Drużyny im. Stefana Czarnieckiego, tzw. III Rzeszowskiej przy
I Gimnazjum (1918).
Steczkowski Jan Kanty (17 X 1862, Dąbrowa – 1929), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), adwokat w Sądzie Okręgowym
w Rzeszowie (1886 – X 1888), członek Wydziału rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Oświaty Ludowej, ekonomista, polityk,
bankowiec lwowski, działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej, sprawował funkcje kierownicze w instytucjach finansowych i
gospodarczych, dyrektor Banku Krajowego we Lwowie (1913–20), minister skarbu (1917–18), premier rządu Rady Regencyjnej (4
IV – 2 X 1918), dyrektor Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (1920), minister skarbu Rzeczypospolitej (1920–1921); jego
koncepcja uzdrowienia gospodarki i zahamowania narastającej inflacji nie weszła w życie (poł. 1921); prezes Banku Gospodarstwa
Krajowego (1922–27).
Stefan od Zwiastowania NMP (zm. 1683), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, zmarł po bitwie pod Wiedniem na chorobę zakaźną.
Stefanowicz Julian (ur. ok. 1856, Horpina), absolwent uniwersytetu lwowskiego, nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we
Lwowie (1892–92), nauczyciel języka niemieckiego, ruskiego (tzn. ukraińskiego), historii i geografii w rzeszowskim gimnazjum
(1892/93 – 1904/05), nauczyciel języka niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1905–07), nauczyciel V Gimnazjum we
Lwowie.
Straszewski Henryk (1820, Boguchwała – 24 IV 1889) absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1838), właściciel dóbr ziemskich w
Boguchwale, prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego (1880–89), prezes Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, członek Rady
Powiatowej (1867–71 i 1888–89), kurator Fundacji im. Towarnickiego, honorowy obywatel Rzeszowa (1873)
Straszewski Maurycy (22 IX 1848, Lutoryż k. Rzeszowa – 27 II 1921, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1866),
filozof i pedagog, profesor UJ (od 1878), założyciel Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie (1909), kierownik katedry filozofii
KUL (1920–21), autor wielu publikacji z dziejów filozofii, m. in. Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym (1912),
poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1891–97).
Stroynowski Hieronim, imię zakonne również Hieronim (1752 – 1815), uczeń Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (1770–71),
wykładowca Collegium Nobilium, biskup łucki, później wileński, rektor Akademii Wileńskiej (1799–1806), członek Komisji
Edukacji Narodowej (od 1793), nestor polskich ekonomistów, autor dzieła Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomii
politycznej i prawa narodów (1780).
Sutowicz Julian (18 I 1842, Kościukowicze na Białorusi – 30 III 1900, Rzeszów), student uniwersytetów w Kazaniu i Moskwie
(1860–63), powstaniec 1863 r., uciekinier z zaboru rosyjskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1875), nauczyciel
gimnazjum w Tarnowie (1877–82), Złoczowie (1882–89), nauczyciel historii i geografii, geografii, historii kraju rodzinnego w
rzeszowskim gimnazjum (1889/90 – 1899/1900), autor kilku rozpraw historycznych, m. in. Sprawa zborowska na Sejmie roku 1585
(1885), Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem o koronę czeską (1877), Zjazd Łucki (1875).
Swoboda Feliks, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, uczestnik walk Księstwa Warszawskiego (1807–09).
Sykała Julian (13 IX 1874, Tyczyn – 9 IV 1925, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1893), działacz Ligi Narodowej (od
1916), działacz na rzecz polskości Śląska Cieszyńskiego, dyrektor techniczny Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla w
Zagłębiu Dąbrowskim, poseł na Sejm (1922–25), dyrektor generalny Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych (od 1926).
Szafer Władysław (23 VII 1886, Sosnowiec – 1970, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1905), żołnierz I wojny światowej w ramach
armii austriackiej, botanik, prekursor ochrony przyrody, profesor UJ (od 1919), współtwórca projektu organizacji ochrony przyrody w
Polsce (1919), podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, pełnił obowiązki tajnego rektora UJ, krytyk doktryn łysenkowskich z
biologii, wiceprezes PAN (1957–62), autor wniosku do Sejmu PRL o zapisie w Konstytucji niezbywalnego prawa każdego obywatela
do czystego powietrza, autor wielu prac z zakresu paleobotaniki, geografii roślin, florystyki, anatomii roślin i ochrony przyrody.
Szajna Józef Karol (ur. 13 III 1922, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1935/36, kl. I), następnie II Gimnazjum, żołnierz 17
pułku piechoty we wrześniu 1939 r., działacz Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej, więzień obozów w Oświęcimu, Brzezince
i Buchenwaldzie (1941–45), światowej sławy aktor, plastyk, malarz, scenograf, reżyser, prace jego prezentowane były na kilkuset
indywidualnych wystawach w Polsce i na świecie, znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w w najbardziej
znanych muzeach światowych, dyrektor, kierownik artystyczny, reżyser i scenograf Teatru Ludowego w Nowej Hucie (1963–66),
dyrektor Teatru Klasycznego w Warszawie (1971–82), wśród wielu otrzymanych przez artystę wyróżnień znajduje sie honorowe
obywatelstwo Rzeszowa (1998) i doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007).
Szameit (De) Dobiesław (ur. 27 VI 1842, Niedomice), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863, członek Rady
Powiatowej w Rzeszowie (1876).
Szaynok Józef (ur. 19 I 1868, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), przemysłowiec, działacz Towarzystwa
Muzeum Przemysłowego (od 1905), właściciel wytwórni maszyn i odlewni żelaza, zastępca prezesa Zarządu Organizacji Obrony
Narodowej (od 1913), wydawca „Gazety Rzeszowskiej” (1928–35), członek Rady Miejskiej (1925 – II 1926, 1927–34, niepłatny
asesor: 1927 – 1933, ławnik 1933), asesor Tymczasowego Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27).
Szaynowski (Szajnowski) Edward Antoni (ur. 14 III 1868, Kociubińczyki), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889), rachmistrz
miejski, sekretarz Miejskiego Komitetu Narodowego (1914).
Szediwy Edward (ur. 1827, Praga), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1844), starosta w Łańcucie (do 1886), honorowy obywatel
Łańcuta.
Szeliski Stanisław (ur. 1879), naczelnik stacji Mileszowce na Bukowinie, nauczyciel gimnazjów w Tarnowie (1907–10) i Złoczowie
(1910–13), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14 – 1919/20),
nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, francuskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1921–30), 1930 przeniesiony w stan
spoczynku.
Szewera Marian (16 II 1885, Stany pow. Nisko – 9 VIII 1964, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1905), studiował w
Uniwersytecie Lwowskim i Jagiellońskim, uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (1914–18), walczył w wojsku polskim
(1918–19), nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach (1920–25), wydawca
miesięcznika „Praca” dla młodzieży w Puławach, nauczyciel języka polskiego, psychologii, propedeutyki filozofii w I Gimnazjum w
Rzeszowie (1925/6 – 1930/31 i 1944/45 – 1954/55), nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Krośnie (1931–36), nauczyciel języka
polskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1936/37 –1938/39 i 1944/45 – 1954/55), organizator tajnego nauczania podczas okupacji,
1953 przeniesiony w stan spoczynku.
Szkaradkiewicz Patrycy Mikołaj (1738 – 1795), wychowanek rzeszowskiego kolegium, autor podręczników z matematyki.
Szmigiel Antoni (12 V 1884, Babica – 12 II 1958, Czudec), uczeń I Gimnazjum (1895/96 – 1903/04, kl. I – VII.), absolwent
Wydziału Prawa UJ, sekretarz Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie (1910–13), żołnierz I wojny światowej w ramach armii
austriackiej, z ramienia PSL „Piast” poseł do Sejmu Ustawodawczego (1919–22) i do Sejmu I kadencji (1922–27), działacz
posanacyjnego Zjednoczenia Ludu, członek Rady Naczelnej PSL „Nowe Wyzwolenie” (1946–47).
Szpilman (Spielman) Józef Baltazar (11 I 1858, Łańcut – 11 XI 1920, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1873) i
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1878), dyrektor Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie (1893–97), długoletni rektor Akademii
Weterynaryjnej we Lwowie, redaktor „Przeglądu Weterynaryjnego” (1886–98) i „Przeglądu Higienicznego, współzałożyciel i prezes
Galicyjskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych we Lwowie (1886), autor wielu publikacji, współautor podręcznika Higiena
przystępnie wyłożona (1891).
Szpunar Marian (2 II 1894, Rzeszów – 24 III 1965, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie.
Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego we Lwowie (1921), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (zaocznie 1954),
żołnierz II Brygady Legionów, działacz skautowy, prezes Zarządu Powiatowego Związku nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie (od
1931), komendant okręgowy „Strzelca”, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Rzeszowie (1918–21), Szkoły
Podstawowej im. St. Jachowicza w Rzeszowie (1921–39), kierownik szkoły w Kolbuszowej, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza (1942–48), nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1948/49 – 1964/65).
Szwagiel Jan (1896 – V 1915), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VII), żołnierz I wojny światowej w wojsku
austriackim, zginął pod Rymanowem 1915
Szybiński Gabriel Dominik (1723 – 1799), pijar, nauczyciel, prefekt, później rektor kolegium rzeszowskiego (1778–80),
zapoczątkował oddzielenie geografii od historii, autor kilku publikacji z geografii.
Szybisty Stanisław ps. „Stefan” (9 II 1914 – 1943), uczeń I Gimnazjum (1925/26 – 1928/29, kl. I – IV), działacz Związku Młodzieży
Wiejskiej RP „Wici” i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, żołnierz kampanii wrześniowej, organizator i działacz Czynu
Chłopsko-Robotniczego (1940–41), dowódca okręgu Gwardii Ludowej Rzeszów (1942), dowódca obwodu GL Kraków (1943), 15
XII 1943 aresztowany przez gestapo.
Szydelski Szczepan (25 XII 1872, Sokołów Młp. – 28 XI 1967, Nysa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892) i Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, ksiądz (1896), wybitny teolog, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, założyciel (1924) i
długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, przywódca Chadecji w Małopolsce Wschodniej, poseł na Sejm (1930–35),
współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego (1934), w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie.
Szymaszek Józef Wiktor (14 I 1901, Rzeszów – ok. 1975), absolwent I Gimnazjum (1919), uczestnik walk o Małopolskę Wschodnią
(1918) i wojny polsko-bolszewickiej (1920), po II wojnie prowadził prywatne biuro przy ul. Kościuszki.
Ś
Ślebodziński Ignacy (ur. 30 X 1847, Trześń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), powstaniec 1863 r., adiunkt sądowy w
Rzeszowie (poł. lat 80-tych), członek Koła Prawników w Rzeszowie (1887–88).
Ślisz Józef (20 III 1934, Łukawiec – 6 III 2001, Rzeszów), absolwent I Liceum (1952), rolnik, sygnatariusz porozumień rzeszowskoustrzyckich (19 II 1981), założyciel i przywódca NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na Rzeszowszczyźnie (III 1981 –
1989), przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Rolników „Solidarność” (1987–89), członek Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wałęsie (1988–90), uczestnik obrad okrągłego stołu (II – IV 1989), senator RP i wicemarszałek Senatu I i II kadencji (1989–
93), przewodniczący Rady Krajowej PSL „Solidarność” (1989–92), prezes Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego (1994–96),
wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997–2001).
Ślósarz Jan (ur. 30 X 1850, Węglówka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1868-71), katecheta szkół lwowskich, docent teologii
pastoralnej w Uniwersytecie Lwowskim, kanonik gremialny kapituły metropolitalnej, radca konsystorza, egzaminator prosynodalny,
członek Zarządu Głównego Kółek Rolniczych we Lwowie, autor podręcznika Katechizm religii katolickiej dla młodzieży szkół
średnich (1899, wyd. II).
Ślusarz Jacek (ur. 17 VIII 1938, Ustrzyki Dolne), absolwent I Liceum (1955) i UMCS w Lublinie (1960), nauczyciel Szkoły
Rzemiosł Budowlanych w Rzeszowie (1960–61), Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. T. Kościuszki w Lublinie
(1961/62), Liceum Ogólnokształcącego w Lubomierzu na Dolnym Śląsku (1962/72), II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
(1972–74), nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1979/80 – 1990/91), sekretarz Miejskiego
Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Rzeszowie (1974–81), wiceprezydent Rzeszowa (1981–84).
Śnieżek Aleksander (ur. 14 X 1939, Jabłonica Polska), absolwent Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1957), Studium
Nauczycielskiego w Rzeszowie (1960), WSP w Rzeszowie (1967 zaocznie), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 (1959–64),
nauczyciel matematyki i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym (1963/64–67 i 1968/69 – 1972/73), asystent w WSP w Rzeszowie
(1967–69), nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego (1972–77), asystent w zamiejscowym wydziale EPiOR w rzeszowskiej filii
Akademii Rolniczej w Krakowie, współautor zbiorów zadań do matematyki.
Świeboda Franciszek (8 III 1910, Łąka – IV 1940, Katyń), absolwent I Gimnazjum (1932) i Szkoły Podchorążych Piechoty (1933),
żołnierz kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu.
Świeboda Józef (ur. 25 XI 1935, Łukawiec), absolwent I Liceum (1955) i Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ w Krakowie
(1960), doktor historii (1970), pracował w Zarządzie Wojewódzkim TSS (1961–67), nauczyciel historii, propedeutyki (wiedzy o
społeczeństwie), religioznawstwa w I Liceum (1967/68 – 2001/02), adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1982–
84), historyk oświaty, nauki i kultury, historyk regionalista, autor kilkudziesięciu publikacji, w tym pięciu publikacji książkowych
poświęconych I Liceum.
Świeboda Zdzisław (ur. 1 I 1931, Palikówka), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1948) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1952),
wiceprezes Sądu Powiatowego w Łańcucie (1953–58), prezes Sądu Powiatowego w Rzeszowie (1963–68), wiceprezes Sądu
Wojewódzkiego w Rzeszowie (od 1968), prezes tegoż sądu, sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie (od 1976), pracownik filii
UMCS w Rzeszowie, autor kilkudziesięciu rozpraw.
Świetlik Marian Dominik (ur. 4 VIII 1913, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1931), lotnik w Polskich Siłach Zrojnych na
Zachodzie.
Święch Stanisław (ur. 8 VII 1915, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu (1935), działacz ruchu oporu.
Świstuń Filip (ur. ok. 1848), nauczyciel historii i geografii I Gimnazjum (1875/76 – 1900/01) oraz w szkole przemysłowej (1885),
historyk i geograf narodowości ukraińskiej, autor artykułów w Sprawozdaniach I Gimnazjum, m. in. Kroniki gimnazjum
rzeszowskiego (1886), działacz koła Nauczycieli Szkół Średnich w Rzeszowie, członek komitetu budowy cerkwi w Zalesiu, wkrótce
po przejściu na emeryturę w 1901 r. został prezesem Naukowo-Literackiego Stowarzyszenia „Hałycko-Ruskaja Matycja”, a później
kulturalno-oświatowego towarzystwa moskalofilskiego pod nazwą Obszczestwo im. Mychaiła Kaczkowskoho, w latach I wojny
światowej rozwinął ożywioną działalność rusofilską we Lwowie, wydał m. in. książkę „Prikarpatskaja Ruś”.
Świtlik (Swytłyk) Eustachy (Ostap) Iwanowicz (ur. 25 II 1879, Sądowa Wisznia), absolwent II Gimnazjum w Przemyślu (1900) i
uniwersytetu w Czerniowcach (1906), nauczyciel gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Kołomyi (1906–14), żołnierz I wojny
światowej, nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego i ruskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1923/24 – 1926/27),
nauczyciel języka ruskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1924–27), VI 1933 przeniesiony w stan spoczynku, nauczyciel w
Arłamowskiej Woli pow. Sądowa Wisznia ( do 1951).
T
Tabiński Jan (1834 – 1915, Rzeszów), uczestnik powstania styczniowego (walczył w oddziale Marcina Borelowskiego), zesłaniec
(kilka lat), malarz portrecista, w latach osiemdziesiątych mieszkał w Rzeszowie, wykonawca polichromii w prezbiterium kościoła
farnego i w kościele popijarskim.
Tałasiewicz Erazm (ur. 1838), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1855), radca sądowy w Rzeszowie, członek Trybunału Sądów
Przysięgłych w Rzeszowie (1885), członek Rady Miejskiej (1885–90) i sekcji szpitalnej Rady Miejskiej.
Tannenbaum Adolf (5 III 1864, Rzeszów – 1930), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1874/75 – 1881/82, kl. I – VII), w Niemczech i
W. Brytanii dorobił się ogromnej fortuny, od 1907 r. systematycznie przekazywał do Rzeszowa znaczne kwoty na cele charytatywne,
twórca Fundacji im. Tannenbauma w Rzeszowie oraz funduszu na rzecz ubogich mieszkańców Rzeszowa (1926).
Tasior Władysław (1896 – 1916), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14, kl. III – VII), żołnierz I wojny światowej w armii
austriackiej, poległ na Wołyniu.
Tatkowski Ludwik (1902 – 1920, Łomża), uczeń I Gimnazjum (1913/14 – 1919/20, kl. I – VII), ochotnik w wojnie polskobolszewickiej, poległ pod Łomżą).
Teller Józef, wcześniej Izaak Józef (1870 6 X, Rzeszów – 1936 6 VI), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), lekarz
pomocniczy w szpitalu powszechnym (1919 – 1920), lekarz miejski (po 1921), działacz społeczny, stał na czele komitetu budowy
Szpitala Żydowskiego.
Tęcza Józef (26 V 1904, Kopcie – 31 III 1943, Łańcut), absolwent I Gimnazjum (1925) i Seminarium Duchownego w Przemyślu
(1930), proboszcz w Dukli, kapelan Armii Krajowej w Łańcucie, zginął 31 III 1943 r.
Titel Edward (ur. 28 X 1842 Stanisławów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), student UJ, powstaniec 1863 r.
Tkaczow Jan (1892, Boguchwała – 16 II 1938), uczeń I Gimnazjum, członek POW, żołnierz I wojny światowej w szeregach armii
austriackiej, działacz ZLCh „Samopomoc”, Związku Młodzieży Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski, więzień polityczny
(1933–36), uczestnik wojny domowej w Hiszpanii (1937–38).
Tkaczow Józef (6 III 1900, Boguchwała – 1972), absolwent I Gimnazjum (1921), ukończył studia medyczne w Krakowie, lekarz
społecznik w Boguchwale, więzień Pustkowa i Sachsenhausen, organizator i dyrektor szpitala MSW w Rzeszowie (do 1972), członek
Komitetu Wojewódzkiego PZPR (od 1949), prezes Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w województwie
rzeszowskim, prezes Zarządu Wojewódzkiego PCK i Komitetu Antyalkoholowego.
Toczek Walenty (ur. 1877), nauczyciel religii w gimnazjum w Drochobyczu (przed 1904 i 1906–21), nauczyciel religii i języka
łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05 – 1905/06).
Tokarski-Sas Tomasz (7 III 1849, Harasimów – 15 X 1916, Lwów), w latach 1876 – 1890 nauczyciel przyrody i języka
niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1876/77 – 1889/90) i w Szkole Panieńskiej, zastępca dyrektora rzeszowskiego gimnazjum
(od 1885), członek Rady Miejskiej (1885–90), Rady Szkolnej Miejskiej i Rady Szkolnej Powiatowej, członek zarządu rzeszowskiej
Kasy Oszczędności, prezes rzeszowskiego koła Towarzystwa Pedagogicznego (od 1882), z którym zainicjował powołanie Szkoły
Przemysłowej Uzupełniającej (1881), kierownik Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej „Agadus Achim” (od 1893), dyrektor
gimnazjum w Sanoku (od 1890), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1889–1894).
Tomaka Franciszek (26 VIII 1882, Trzebownisko – 27 X 1945, Broken Hill w Zambii), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ksiądz
(1917), jezuita, misjonarz w Rodezji Północnej (od 1925), podczas II wojny światowej kapelan polskich uchodźców w Lusace.
Tomaka Wojciech (27 II 1875, Trzebownisko – 6 II 1967, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Seminarium
Duchownego w Przemyślu (1899), ksiądz, wykładowca prawa kanonicznego (1904–09) oraz katechetyki i pedagogiki (1923–33) w
Seminarium Duchownym w Przemyślu, biskup sufragan przemyski (od 1933), działacz wielu organizacjach społecznych i
naukowych.
Tondera Jan Józef Stefan ps. „Jaś” (8 III 1917, Rzeszów – 9 VI 1940, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1937), aspirant
Zawodowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (1939), we wrześniu 1939 r. ukrył część strażackich wozów bojowych przed Niemcami,
uczestnik obrony Lwowa (IX 1939), adiutant majora Władysława Bartosika ps. „Broda” – szefa lokalnej grupy konspiracyjnej,
działającej w okolicach Rzeszowa i Dębicy, zorganizował zbiórkę broni i amunicji, którą przechowywał na terenie Miejskich
Zakładów Ceramicznych w Rzeszowie, zamordowany w Zamku Rzeszowskim.
Tondera Tadeusz (ur. 4 XI 1914, Wiedeń), absolwent I Gimnazjum (1933), działacz sportowy klubu Resovia, członek Wydziału (po
1945), pracownik przemysłu terenowego, dyrektor Zakładów Ceramicznych w Nowym Targu (1947–49), nauczyciel.
Towarnicki Władysław Konstanty Wojciech (ur. 16 VI 1864, Tropia), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), członek Rady
Miejskiej w Rzeszowie (1893–99), kurator Fundacji im. Jana Towarnickiego, jeden z pomysłodawców budowy budynku dla II
Gimnazjum w Rzeszowie.
Trala Tomasz (29 V 1913, Świlcza – 1943), absolwent I Gimnazjum (1935) i UJ w Krakowie (1939), żołnierz ZWZ-AK w Świlczy,
zginął w 1943 r.
Trojanowski Julian (ur. 7 XI 1919, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1931/32 – 1933/34, kl. I – III) i II Gimnazjum dla Pracujących
(1945–47), absolwent Państwowego Studium Poligraficznego w Warszawie (1962), pracownik Rzeszowskich Zakładów Graficznych
(od 1947), zastępca dyrektora (1968–72), dyrektor (1953–68, 1972–85).
Trojnacki Zdzisław (ur. 5 VIII 1925, Łączki Kucharskie), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) i Wydziału Lekarskiego UMCS
w Lublinie (1952), lekarz, adiunkt w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Lublinie, autor
kilkudziesięciu prac z zakresu ginekologii operacyjnej i niepłodności małżeńskiej.
Truszkowski Aleksander (ur. 13 IX 1846, Łukawiec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1867), syn Jana – powstańca 1830–31,
powstaniec 1863, nauczyciel historii w rzeszowskim gimnazjum (1880/81), autor artykułu w sprawozdaniu szkolnym (1881),
nauczyciel Gimnazjum w Jaśle – opisał początki historii tej szkoły.
Trznadel Antoni (3 VI 1857, Odrzykoń – 3 VII 1908), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1875) i studiów teologicznych w
Seminarium Duchownym w Przemyślu, ksiądz (1879), wykładowca teologii w Seminarium Duchownym w Przemyślu, profesor
teologii moralnej w UJ, autor wielu artykułów dotyczących m. in. polityki socjalnej Kościoła.
Turkowski (Turek) Maurycy Henryk (12 IX 1873, Głogów Młp. – 10 VIII 1962, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum
(1892) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1896), kapłan diecezji przemyskiej, doktor teologii (1908), zastępca katechety
(1908), nauczyciel religii w Gniewczynie (1896–99), Czukwi (1899), gimnazjach w Samborze (1899–1902), Sanoku (1902–08)
zastępca katechety (1908–09), później katecheta (1909–31) w I Gimnazjum w Rzeszowie i dyrektor Bursy Gimnazjalnej (1908–31),
nauczyciel religii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim (1911–27), we IX 1931 przeniesiony w stan spoczynku, dyrektor Prywatnego
Seminarium Nauczycielskiego SS. Boromeuszek w Łańcucie, wikariusz przy parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie (1932–
36), działacz wielu lokalnych stowarzyszeń, m. in. w Rzeszowie: Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Towarzystwa Prywatnego
Gimnazjum Żeńskiego, Organizacji Pracujących Umysłowo.
Tyczyński Antoni (3 VI 1856, Krzemienica – 5 IV 1925, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1876) i Seminarium
Duchownego w Przemyslu (1881), kapłan diecezji przemyskiej, wikariusz w Rzeszowie (1881–86), działacz społeczny głównie na
terenie Albigowej i Łańcuta, nagrodzony: godnością Expositorio canonicardi (1897), przywilejem noszenia rokiety i mantoletu
(1906), orderem Franciszka Józefa, honorowy obywatel Leżajska.
U
Urbanek Stanisław (30 III 1883, Odrzykoń – 20 VIII 1917, Drogowice k. Monte anto nad Soczą), nauczyciel gimnazjum z polskim
językiem wykładowym w Stanisławowie, nauczyciel języków: polskiego, łacińskiego i greckiego w I Gimnazjum, żołnierz I wojny
światowej w wojsku austriackim, zginął pod Soczą 1917.
Uzarski Jan Adam (ur. 27 X 1894, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1913), członek Zarządu Powiatowego Komitetu
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Rzeszowie (od 1928).
Uzarski Władysław Ignacy (24 V 1890, Rzeszów – 28 VIII 1967, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), w 1914 r. kupił od
Ludwika Bieńkowskiego dawną księgarnię Pelara i prowadził ją do przejęcia przez państwo w 1949 r., zastępca członka Zarządu
Głównego Związku Księgarzy Polskich, jeden z dyrektorów Komunalnej Kasy Oszczędności w Rzeszowie i Narodowego Banku
Polskiego Oddział w Rzeszowie, członek Rady Miejskiej (1927–34).
V
Vimpeller Roman (3 II 1840, Godowa k. Dobrzechowa – 1923), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1857), dyrektor Seminarium
Nauczycielskiego Męskiego (1885–96), działacz społeczny, organizator wieczorków muzycznych, koncertów, przedstawień
teatralnych, prezes oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1888–96).
W
W pierwszej kolejności sporządzone zostaną biogramy 205 niżej podanych osób. Proszę o współpracę i o informacje o nich.
Waga Szymon, imię zakonne Teodor (1739 – 1801), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor cennych prac z zakresu prawa,
historii Polski i powszechnej oraz podręczników, wydał m. in. Historię królów i książąt polskich krótko zebraną (1770).
Wal Lidia (18 XI 1933, Przemyśl), absolwentka liceum pedagogicznego w Przemyślu (1951) i WSP w Rzeszowie (1968 zaocznie),
nauczycielka szkół podstawowych w Rzeszowie, wizytatorka KOS w Rzeszowie (1968–70), nauczycielka języka polskiego i zastępca
dyrektora w I Liceum (1971/72 – 1979/80), dyrektor I Liceum (1980/81 – 1981/82).
Wang Aron (Artur) (ur. 7 XI 1888, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), doktor, właściciel domu gościnnego
„Pod Czerwona Bramą” na końcu ul. Grunwaldzkiej, członek Rady Miejskiej (1927–39), prezesem Bar-Kochby – Żydowskiego
Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego (1933), członek Komitetu Rozbudowy Miasta Rzeszowa (1935), członek Zarządu
Towarzystwa Budowy i Utrzymania Szpitala Żydowskiego (1937), członek Zarządu Tymczasowego Komunalnej kasy Oszczędności
(1938), prezesem Towarzystwa Opieki nad Sierotami Żydowskimi (1938).
Wang Szymon Markus (ur. 20 V 1907, Sambor), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży
(od 1923).
Wasung Jan (ur. 16 X 1877, Błażowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Akademii Rolniczej w Dublanach, działacz
kółek rolniczych, członek Rady Naczelnej PSL (1908–13), poseł na Sejm Krajowy z okręgu rzeszowskiego (1908–12), po
zakończeniu I wojny światowej wycofał się z życia politycznego.
Wasung Władysław Edward (ur. 10 VIII 1873, Błażowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890), kurator okręgów szkolnych:
wołyńskiego i warszawskiego.
Wawrausch Władysław (ur. 1837), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1854), koncypient adwokacki (1872), członek Zarządu
Towarzystwa Prawniczego w Rzeszowie (od 1872), członek Rady Miejskiej (1870–82).
Wawrzkowicz Antoni (ur. 1 IX 1883, Palikówka), absolwent I Gimnazjum (1905) i Szkoły Politechnicznej we Lwowie, działacz
PSL „Piast”, SL (od 1931) – wiceprezes Zarządu Powiatowego w Rzeszowie (1935–37), działacz Obozu Zjednoczenia Narodowego,
poseł na Sejm z okręgu rzeszowskiego (1938–39).
Wąsik Józef Jakub (ur. 21 VIII 1921, Nowy Kamień k. Niska), absolwent I Gimnazjum (1938), Liceum Pedagogicznego w
Brzozowie (2945) i Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo, 1954), profesor (1985), kierownik katedry prawa karnego wykonawczego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zastępca dyrektora
Instytutu Kryminologicznego, autor ponad stu prac naukowych, praca Kara dożywotniego wiezienia w Polsce przyczynił się do
eliminacji tej kary w 1969 r.
Wąsowicz Feliks Piotr (ur. ok. 1826), architekt i budowniczy krakowski, w Rzeszowie mieszkał w latach 1865 – 1868, prowadził
prace budowlane przy rynku nowomiejskim w Rzeszowie (1867) i konserwacje budynku I Gimnazjum (do 1868).
Webersfeld Edward (1846, Lwów – 4 VIII 1918), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1862–63), uczestnik powstania styczniowego,
aktor wędrownych trup teatralnych m. in. K. Łobojki i J. Bendy, dyrektor własnego zespołu teatralnego (1874–77), autor dramatów,
felietonów i artykułów prasowych.
Wechowski Bolesław Karol (28 I 1898, Stryj – 2 VI 1973, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Stryju (1917) i Uniwersytetu
Lwowskiego (1933), służył w wojsku w 45. pułku piechoty w Stryju (1919–21), nauczyciel szkoły powszechnej w Stryju (1921–29 i
1936–39), Prywatnej Szkoły Handlowej w Stryju (1929–33), szkoły średniej we Włodzimierzu Wołyńskim (1939–40), Gimnazjum
Mechanicznego we Włodzimierzu Wołyńskim (1940–44), II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945/46 – 1948/49), nauczyciel
historii i nauki o Polsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (w służbie czynnej 1945/46 – 1946/47, 1949– 1957/58 i na
emeryturze 1958/59 – 1966/67).
Werchratski Jan (1846 – 1919), absolwent Uniwersytet Lwowskiego, nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, nauczyciel
matematyki i historii naturalnej w rzeszowskim gimnazjum (1890/91), później nauczyciel Gimnazjum Akademickiego we Lwowie,
ukraiński działacz kulturalny, społeczny, poeta, etnograf, etymolog, autor: podręczników z zoologii, botaniki i mineralogii w języku
ukraińskim, kilku pionierskich opracowań z etymologii.
Wesoliński (Pęcherek) Adam (11 XII 1867, Wesoła – 10 III 1914, Rzęśna Polska), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889) i
Seminarium Duchownego w Przemyślu (1893), kapłan diecezji przemyskiej, wikary w parafii rzeszowskiej (1901–02), działacz
społeczny w terenowych strukturach kółek rolniczych, straży pożarnych, czytelni ludowych, publicysta i redaktor prasy katolickiej,
poseł do Sejmu Krajowego (1906–08).
Wezyrko (Wieczorek) Jakub, nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył ze Szwedami w 1655 r., wyróżnił się w bitwie o
Warszawę, rektor kolegium warszawskiego
Węglowski Henryk (6 VI 1895, Rzeszów – 19 V 1942, Dachau), uczeń I Gimnazjum (1907–08, 1911–14, kl. I – II, IV – VII),
żołnierz Legionów, powstaniec śląski, prezes Akademickiego Koła Rzeszowiaków w Krakowie (1922–24), działacz organizacji
kombatanckich w Rzeszowie (Związek Strzelecki – prezes od 1927, Związek Legionistów Polskich – członek Zarządu od 1934,
później prezes), działacz BBWR, członek Rady Miejskiej (1927 – IX 1936), członek Zarządu Miejskiego (1927 – 1935), ławnik w
Radzie Miejskiej (1935–36), członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), członek Tymczasowej Rady Powiatowej
(1930–33), członek Rady Powiatowej (193337), lekarz pomocniczy w rzeszowskim szpitali (1926–28), członek Komitetu Rozbudowy
Miasta Rzeszowa (od 1935), aresztowany przez Niemców w 1939 r., zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Wiater Aleksander (ur. 9 VI 1912, Bystrzyca), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował w uniwersytecie lwowskim (1936–37),
warszawskim (1937–39) i toruńskim (1946), prawnik, dowódca plutonu ZWZ-AK w Bystrzycy.
Wiech Jan (3 I 1909, Nosówka – V 1942, Oświęcim), absolwent I Gimnazjum (1932) i Seminarium Duchownego w Przemyślu,
wikariusz w Przybyszówce, członek ZWZ-AK, zginął w Oświęcimiu.
Więcek Kazimierz Władysław Piotr (ur. 27 II 1918, Strzyżów), absolwent I Gimnazjum (1936), działacz Polskiego Komitetu
Opieki w Rzeszowie, więziony w Tarnowie (1940), Sachsenhausen (1940–41), Oranienburgu (1941–45), od 1949 na emigracji w
USA, działacz organizacji polonijnych, członek Rady Naczelnej Polskiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Obozów
Koncentracyjnych w USA i prezes oddziału chicagowskiego tego stowarzyszenia (11 lat), przewodniczący chicagowskiego Koła
Przyjaciół Harcerstwa.
Więcek Piotr (25 V 1888, Pobitne), absolwent I Gimnazjum (1907), działacz stowarzyszeń gospodarczych, członek Rady Naczelnej
Składnicy Kółek Rolniczych (od 1920), członek Rady Miejskiej (1930–39), wiceprezydent miasta (I 1935 – III 1936).
Wilk Czesław (ur. 1888), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1899/1990 – 1900/01, kl. I – II), działacz socjalistyczny, przewodniczący
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Rzeszowie (1923, członek Rady Miejskiej (1927 – 1934).
Wilk Jan (ur. 27 II 1912, Zarzecze), absolwent I Gimnazjum (1931), żołnierz Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie, prowadził zajęcia
z żołnierzami I Korpusu Polskiego w zakresie budowy i obsługi stacji nadawczo-odbiorczych, inzynier specjalista w zakresie
łączności satelitarnej, emigrant w kanadzie, opublikował historie rozwoju nauki satelitarnej w Kanadzie.
Wilk Wawrzyniec (14 VII 1885, Łąka – 22 X 1939, Lwów), absolwent I Gimnazjum (1906) i Uniwersytetu we Lwowie (1910),
nauczyciel V Gimnazjum we Lwowie (1910–11) nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii, kaligrafii, gier i zabaw w I
Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1932/33), kierownik (VII – VIII 1925) I Gimnazjum, później dyrektor (IX 1925 – VII 1933),
nauczyciel języka polskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917–18), członek Rady Miejskiej (1919–26 i 1927–34), członek
Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27), działacz Związku Ludowo-Narodowego (1919–28), później Stronnictwa
Narodowego (1928–39), współzałożyciel Składnicy Kółek Rolniczych (1916), a później zastępca dyrektora (1934–35),
współzałożyciel koła Umysłowo Pracujących w Rzeszowie (1919), a następnie sekretarz Rady Naczelnej (od 1920), działacz
Towarzystwa Szkoły Handlowej (1923), a następnie Kuratorium zarządzającego tą szkołą (od 1923), współzałożyciel Spółdzielni
Jajczarskiej (1917), a następnie jej dyrektor (ok. 1921–24 i ok. 1925–30), współzałożyciel Banku Spółdzielczego Ziemi Rzeszowskiej
(1925), działacz Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, działacz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, a później
członek Rady Nadzorczej (od 1924), po opuszczeniu Rzeszowa dyrektor Związku Handlowego Składnic i Kółek Rolniczych we
Lwowie (1933–39).
Wilusz Bronisław Władysław (29 VIII 1883, Wojnicz – 18 VIII 1964, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903) i
Wydziału Prawa UJ, uczestnik I wojny światowej w ramach armii austriackiej i wojny polsko-bolszewickiej, wiceprezes
rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od 1936), członek Zarządu Towarzystwa Zaliczkowego i
Kredytowego, działacz Stronnictwa Narodowego, członek Rady Miejskiej (1939 i 1944), prowadził kancelarię adwokacką w
Rzeszowie (od 1929 wspólnie z bratem, od 1938 r. samodzielnie).
Wilusz Kazimierz (ur. 24 XI 1875, Sanok), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), zastępca przewodniczącego Komitetu
Powiatowego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Rzeszowie (XI 1918), zastępca dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego i
Kredytowego (do 1921), później członek jego Zarządu, członek Rady Miejskiej (1925 – II 1926, 1927–34), asesor w Tymczasowym
Zarządzie Komisarycznym Rzeszowa (1926–27).
Winkowski Józef (4 II 1851, Tarnów – 11 II 1937, Kraków), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i greckiego w rzeszowskim
gimnazjum (1879/80 – 1888/89), członek Wydziału Kółka Literacko-Muzycznego, organizator obchodów rocznic historycznych,
publicysta, działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jeden z najlepszych metodyków języków klasycznych, wchodził w skład
Komisji dla Filologii Klasycznej przy Radzie Szkolnej Krajowej, nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie (od 1889).
Wisłocki Marian Józef (25 XI 1911, Tarnów – 18 V 1972, Bydgoszcz), absolwent I Gimnazjum (1930), asystent w Klinice Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1931–35), lekarz weterynarii w Piaskach, pow Gostyn, woj,
poznańskie (1935–42), w Piotrkowie Kujawskim (1942–72), dr weterynarii, wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy
Weterynarii.
Wiśniowski Feliks (1898 – 1914) uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14, kl. I – V), żołnierz I wojny światowej w wojsku
austriackim, zmarł w szpitalu na chorobę zakaźną
Witek Teofil (25 VII 1913, Racławówka – ok. 1962), uczeń I Gimnazjum (1924/25 – 1928/29), działacz Komunistycznej Partii
Polski i Czynu Robotniczo-Chłopskiego, więzień Oświęcimia, kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednocznej Partii Robotniczej w Krakowie, redaktor „Słowa Polskiego” we Wrocławiu i „Za Wolność i Lud” w Warszawie.
Witek Władysław (12 II 1903, Stanisławów – 22 VII 1986), absolwent gimnazjum na Zasaniu w Przemyślu i Uniwersytetu
Lwowskiego (1925), nauczyciel gimnazjów w Tarnobrzegu, Jarosławiu i IX Gimnazjum we Lwowie, dyrektor gimnazjum i liceum w
Sokalu (1934–39), nauczyciel tajnej oświaty w Sokalu (1941–44), nauczyciel gimnazjum i liceum w Łańcucie (1944–45 i 1953–59),
dyrektor liceum ogólnokształcącego w Białogardzie (1945–53), dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w
Rzeszowie (1959–62), nauczyciel geografii, biologii, fizyki, astronomii, chemii w I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
(1959/60 – 1970/71) dyrektor I LO (1962–71), na emeryturze nauczyciel astronomii, chemii i przysposobienia do życia w rodzinie w I
Liceum w Rzeszowie (do 1979).
Witowicz Janusz (ur. 16 XII 1937, Tarnopol), absolwent I Liceum (1955), studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki
Warszawskiej (1955–60), artysta, fotografik, specjalizuje sie w fotografii kreacyjnej, prace swoje prezentował na wielu krajowych i
zagranicznych wystawach, uzyskał ok. 30 medali oraz liczne wyróżnienia na konkursach fotograficznych.
Witwicki Tadeusz (ur. 1872), nauczyciel szkoły realnej w Tarnopolu (1898–1902), II Szkoły Realnej we Lwowie (1903–12), I
Gimnazjum w Rzeszowie (1911–13), będąc formalnie w I Gimnazjum przydzielony był najpierw do I Szkoły Realnej we Lwowie, a
później do IV Gimnazjum we Lwowie), nauczyciel I Szkoły Realnej we Lwowie (od 1913), w okresie międzywojennym wizytator
szkół powszechnych i seminariów nauczycielskich w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie.
Wodzicki Ludwik (1834 – 1894), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1850), właściciel majątku w Tyczynie, hrabia,
przedstawiciel młodszego pokolenia konserwatystów galicyjskich, zwolennik współpracy z Austrią, jeden z przywódców
Stańczyków, jeden z założycieli Przeglądu Polskiego w Krakowie i jego redaktor, współautor Teki Stańczyka wydanej na łamach
Przeglądu Polskiego (1869), poseł do Sejmu Krajowego (od 1865), jego marszałek (1877–81), poseł do Rady Państwa (1867).
Wojtunik Jan (ur. 1883), nauczyciel gimnazjum w Brzeżanach (1909–10), Buczaczu (1911–12), nauczyciel języka polskiego,
łacińskiego, greckiego, niemieckiego, historii, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1937/38), pomocnik kancelaryjny
dyrektora (1925–33), p.o dyrektora I Gimnazjum (VIII 1933 – II 1935), kierownik Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie
(XI 1925 – 1927), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1916–19, 1929–30), wchodził w skład
Zarządu Obwodu ZHP (od 1937), nauczyciel gimnazjum w Drohobyczu (od 1938), w latach II wojny światowej przeniósł się w
okolice Jasła.
Wołowiec Marcin (1877 – 1971), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (późniejszego I Gimn. 1901/02 – 1903/04, kl I – III), absolwent II
Gimnazjum (1909), uczestnik I wojny światowej, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (od 1920), dyrektor tegoż
Seminarium (1929–36), nauczyciel Seminarium Żeńskiego (1922–26), dyrektor Liceum Pedagogicznego (1937–39 i 1944–47),
zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zakresie szkolnictwa średniego Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury (w
okresie okupacji), autor artykułów przyczynkarskich dotyczących historii regionu.
Woś Wojciech (12 IV 1906, Wola Raniżowska – 5 X 1974, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1927) i Uniwersytetu Lwowskiego
(1933), nauczyciel gimnazjum w Łucku (1933–39), podczas okupacji nauczyciel szkoły powszechnej i tajnego nauczania, nauczyciel
języka polskiego i przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum i Liceum (1946–49), komendant hufca szkolnego przysposobienia
wojskowego, p.o. dyrektora (VI 1947 – 1949), dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (1950–53), dyrektor Technikum
Budowlanego (1953–65 i 1968–69), dyrektor ośrodka metodycznego (1965–68), asystent WSP (1969–70).
Woźniak Jan (2 VI 1890, Kąkolówka – 1977), absolwent I Gimnazjum (1910), żołnierz ZWZ-AK, radca prawny (po 1945).
Woźniak Jerzy Stanisław (ur. 8 XI 1923, Błażowa), uczeń I Gimnazjum (1938/39), żołnierz ZWZ-AK, lekarz we Wrocławiu.
Woźniak Władysław (4 XII 1892, Kąkolówka – ok. 1977), absolwent I Gimnazjum (1913) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie,
żołnierz I wojny światowej w ramach armii austriackiej (1914–18), wojny polsko-bolszewickiej i ZWZ-AK, sędzia, prezes Sądu
Powiatowego w Tyczynie.
Wójcik Sylwester (ur. 14 III 1931, Babica k. Rzeszowa), absolwent I Liceum (1950) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1954),
pracownik naukowy UJ, specjalista z zakresu prawa cywilnego, (od 1954), profesor zwyczajny (1980), kierownik Katedry Prawa
Cywilnego i Prawa Rolnego UJ (od 1969), zastępca dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego UJ (od 1970), prorektor (1975–81),
pracownik naukowy UMCS w Rzeszowie, autor ponad stu publikacji.
Wróbel Ignacy (5 IV 1862, Stara Wieś – 14 XI 1941, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1882) i Wydziału Prawa UJ,
działacz PSL (od 1907) – członek Rady Naczelnej (1910–13), PSL „Piast” – członek Rady Naczelnej (1913–14), działacz PSLLewicy (1914–18), poseł do austriackiej Rady Państwa (1911–18), członek Zarządu Głównego PSL „Piast” (1925–27).
Wróblewski Karol (ur. 1864), nauczyciel gimnazjów w Samborze (1900–01), Stryju (1901–03), Brodach (1903–07), VII Gimnazjum
we Lwowie (1907–11 i formalnie 1918/19, faktycznie 1919/20), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i francuskiego w II
Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1912/13), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, francuskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie
(1913/14), nauczyciel gimnazjum w Dębicy (1915/16), gimnazjum w Mielcu (1916), gimnazjum w Przemyślu (1917–18), służba
wojskowa (1918–19), Gimnazjum Państwowego im. P. Skargi w Pułtusku (od 1920) i gimnazjum w Opatowie (1925).
Wysocki Wincenty (1885 – VIII 1938, Zakopane), absolwent UJ w Krakowie, nauczyciel IV Gimnazjum w Krakowie (1909–10),
nauczyciel języka polskiego, greckiego, historii i geografii, historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1910/11 – 1920/21), nauczyciel
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krakowie (1921–22) V Gimnazjum w Krakowie (1922–24), sekretarz Zarządu Głównego
Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (1926–38). autor artykułów w sprawozdaniach szkolnych I Gimnazjum.
Z
Zabawski Stanisław (ur. 10 I 1850, Dębowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1870), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie
((1877–90), nauczyciel matematyki, fizyki, historii naturalnej, kaligrafii w gimnazjum w Rzeszowie (1889/90 – 1907/08).
Zabielski Zdzisław (1885, Kosina – 1974), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1896/97 – 1898/99, kl. II – IV), absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent Hodowli Zwierząt w Studium Rolniczym w Krakowie (1934), kierownik Stacji
Zootechnicznej Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (1925), profesor Hodowli Zwierząt na
Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie (1945–56); pracował nad uszlachetnieniem zwierząt krajowego pochodzenia, m. in. bydła
czerwonego w Małopolsce.
Zaborowski Ignacy, imię zakonne również Ignacy (1754 – 1803), uczeń rzeszowskiego kolegium (1773), pijar, matematyk, geodeta,
nauczyciel Collegium Nobilium w Warszawie (1781–94), autor pięciokrotnie wznawianego i nagrodzonego przez Stanisława Augusta
złotym medalem (1786) podręcznika Geometria praktyczna, oraz opracowanych na zlecenie KEN Logarytów dla szkół narodowych
(1787), autor podręcznika pomiarów rolnych Geometria wiejska, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1800).
Zacharski Mieczysław (ur. 15 V 1899, Wólka Niedźwiedzka), absolwent I Gimnajum (1917) i Wydziału Lekarskiego UJ w
Krakowie (1927), lekarz epidemiolog, uczestnik kampanii wrześniowej, ordynator oddziału zakaźnego szpitala miejskiego w Elblągu
(1951–61).
Zając Józef (14 III 1891, Rzeszów – 12 XII 1963, Ottawa, Kanada), uczeń I Gimnazjum (1901/02 – 1902/03, kl. I – II), działacz
Związku Strzeleckiego (1912–14), żołnierz Legionów, II Korpusu Polskiego, armii Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,
generał brygady (od 1924), naczelny dowódca Lotnictwa i OPL (od 1937), uczestnik kampanii wrześniowej, dowódca Polskich Sił
Powietrznych we Francji, zastępca dowódcy I Korpusu Polskiego w Szkocji, dowódca Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie,
dowódca I Korpusu Pancerno-Motorowego w Szkocji, generał dywizji (od 1942), po wojnie pozostał na emigracji.
Zajączkowski Stanisław Franciszek (29 I 1890, Lwów – 10 X 1977, Łódź), absolwent I Gimnazjum (1908), żołnierz I wojny
światowej w ramach armii austriackiej, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1937–39), pracownik Archiwum
Państwowego w Wilnie (1939–45), kierownik katedry historii średniowiecznej na Uniwersytecie Łódzkim (1945–60), autor wielu
publikacji z zakresu historii średniowiecza, archiwistyki, źródłoznawstwa i geografii historycznej.
Zajączkowski Władysław (12 IV 1837, Rzeszów – 7 X 1898, Jasło), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, matematyk, kierownik
katedry matematyki UJ (1862–64), profesor i kierownik katedr w Szkole Głównej w Warszawie, Cesarskim Uniwersytecie
Warszawskim, Szkole Politechnicznej we Lwowie, autor wielu książek z teorii równań różniczkowych, geometrii analitycznej i
metod matematycznych w fizyce.
Zakrzewska-Czekowska Anna Klementyna (ur. 4 XI 1902, Kraków), absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego z tytułem doktora
(1936), nauczycielka Prywatnego Gimnazjum im. J. Słowackiego we Lwowie (1927/28), Prywatnego Gimnazjum SS Nazaretanek
(1928/29), Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu (1932–34), podczas okupacji nauczycielka zorganizowanego tajnego
nauczania w Warszawie, nauczycielka języka polskiego w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945–46), nauczycielka Gimnazjum
i Liceum w Dzierżoniowie.
Zarębski Ignacy (5 XI 1905, Głogów Młp. 18 XI 1974, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1916/17 – 1920/21, kl. I – V),
podczas okupacji organizował tajne nauczanie, profesor WSP w Krakowie, kierownik Katedry Historii Polski (od 1954) i kierownik
Zakładu Historii Oświaty i Wychowania (od 1972), wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (1959–65), prezes krakowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego (1962–71).
Zboiński Marceli (16 I 1846, Wola k. Przeworska – 16 X 1898, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1862/63), uczestnik
powstania styczniowego, aktor, śpiewak, reżyser.
Zgórski Alfred (11 II 1848, Przemyśl – 13 III 1916, Wiedeń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1866), prawnik, ekonomista,
działacz wielu instytucji oraz stowarzyszeń gospodarczych i społecznych we Lwowie, zastępca (1885), a następnie dyrektor Banku
Krajowego we Lwowie, członek Rady Miasta Lwowa (1883–93), poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do Rady Państwa w
Wiedniu.
Zielińska-Barket-Tews Ewa (23 V 1944 Lublin), absolwentka I Liceum (1962) i UMCS w Lublinie (1967), asystent naukowotechniczny w katedrze biologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1967–71), nauczycielka Liceum
Ogólnokształcącego dla Pracujących nr 2 w Rzeszowie (1971/72), nauczycielka biologii w I Liceum w Rzeszowie (1972/73 –
1985/86), zastępca dyrektora 1977/78 – 1978/79), nauczyciel bibliotekarz w I Liceum (od 1998/99).
Zieliński Ignacy (8 VI 1871, Łańcut – 5 VIII 1955, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889), lekarz, uczestnik I wojny
światowej w ramach armii austriackiej, organizator Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, szef sanitarny Dowództwa Okręgu
Korpusu nr 6 we Lwowie, generał brygady.
Ziemecki (Limecki) Wojciech, imię zakonne Łukasz od św. Pantaleona (14 III 1655, Rzeszów – 1707, Łowicz), pijar (1679), uczeń
rzeszowskiego kolegium (1681–83), przebywał w rzeszowskim klasztorze (1683–86), pisarz, malarz, autor malowideł w kościele i
klasztorze pijarskim (prawdopodobnie polichromii w refektarzu, sali apteki klasztornej i ciągu dekoracji w krużgankach).
Zuba Józef (26 III 1910, Pogwizdów – 28 I 1948), absolwent I Gimnazjum (1932) i Seminarium Duchownego w Przemyślu,
wikariusz w Wielowsi k. Tarnowa, członek ZWZ-AK, zginął w 1948 r.
Ż
Żarów Franciszek (ur. 6 IV 1911, Boguchwała), absolwent I Gimnazjum (1933), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, od 1951 wyemigrował do USA (Chicago).
Żarów Władysław (ur. 23 VI 1923, Boguchwała), uczeń I Gimnazjum (1938/39 – III klasa), żołnierz ZWZ-AK.
Żmuda Stefan Mieczysław (26 XI 1888 – 22 XI 1918), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz Legionów, poległ w walkach o
Lwów (22 XI 1918).
Żytkiewicz Stanisław Leon (6 I 1889 Boguchwała – 1956 Boguchwała), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1910), ksiądz,
kapelan VI batalionu Legionów Polskich, obecny na wszystkich polach bitewnych I Brygady Legionów, kapelan frontu w wojnie
polsko-bolszewickiej (1919–20), dziekan Kurii Polowej, rezydent w Boguchwale (po 1944), kawaler Orderu Virtuti Militari.
W pierwszej części Leksykonu internetowego nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum
umieszczono krótkie biogramy 665 osób związanych ze szkołą, urodzonych przed 1946 rokiem i
wyróżniających się w jakiejś dziedzinie życia społecznego.
Zwracam się z prośbą do rodzin osób umieszczonych w wykazie oraz do miłośników historii regionalnej
o:
nadsyłanie informacji z uzupełnieniem lub sprostowaniem zamieszczonych haseł oraz o nadsyłanie
biogramów osób urodzonych przed 1946 r., nie zamieszczonych w spisie, a wyróżniających się w różnych
dziedzinach życia społecznego, na adres [email protected] lub na adres internetowy szkoły
oraz o nadsyłanie biogramów uczniów I Gimnazjum i Liceum urodzonych po 1945 r., a wyróżniających
się w różnych dziedzinach życia społecznego na adres: [email protected] lub na adres internetowy
szkoły
Uzyskanie dodatkowych informacji przyczyni się do wzbogacenia pierwszej części Leksykonu i do
napisania drugiej części.
Tadeusz Ochenduszko
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Polański Stanisław nauczyciel geografii w I Gimnazjum (1934/35), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, członek
Rady Miejskiej w Rzeszowie (1934-39), ławnik w Radzie Miesjkiej (IX 1936 – 1939). xxxxxxxxxxxxxx
Jędrzejowicz Jan xxxxxxxxxxx
Panek Jędrzej, nauczyciel w Nowym Sączu, później nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii i historii naturalnej w
rzeszowskim gimnazjum (1852/53 – 1874/75), a następnie nauczyciel szkoły realnej w Jarosławiu, współpracownik Komisji
Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Szynglarski Franciszek, dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (8 III 1868 – 5 XI 1871), współpracownik Komisji Fizjograficznej
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zagórzański Józef, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego, propedeutyki filozofii i filozofii w
rzeszowskim gimnazjum (ok. 1865 – IV 1883), współzałożyciel rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Pedagogicznego (1869),
współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73). xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zimmerman Jan, nauczyciel gimnazjum w Wadowicach, później nauczyciel języka polskiego i geografii w rzeszowskim gimnazjum
(1879/80), współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73). xxxxxxxxxxxxxxxxx
Widman Ernest, nauczyciel historii naturalnej i fizyki w rzeszowskim gimnazjum (IV 1851 – V 1853), autor artykułu w
Sprawozdaniach Dyrekcji: Wyjaśnienie wątpliwości jakoby dziobak miał należeć do zwierząt niessących i jajorodnych (1851).
Klemensiewicz Stanisław, nauczyciel gimnazjum w Brodach, nauczyciel historii naturalnej i propedeutyki w rzeszowskim
gimnazjum (1993/94), później nauczyciel w V Gimnazjum we Lwowie, a następnie nauczyciel i dyrektor gimnazjum w Nowym
Sączu, doktor filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, etymolog, autor licznych prac na temat motyli ziem polskich i autor kluczy do ich
oznaczania. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Maj (May) Andrzej, nauczyciel gimnazjum w Nowym Sączu, nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii w
rzeszowskim gimnazjum (1857/58 – 1869/70), autor rozprawy w sprawozdaniu szkolnym o znaczeniu systemu kopernikańskiego
(1858), nauczyciel w Gimnazjum Ś. Anny w Krakowie, dyrektor Szkoły Realnej w Jarosławiu (od 1879); współpracował z Komisją
Fizjograficzną Towarzystwa naukowego w Krakowie i Centralna Komisja meteorologiczna w Wiedniu.
Stach Jan (8 III 1877, Rzeszów – 1975), uczeń rzeszowskiego gimnazjum raczej nie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Panek Jan (17 XI 1890, Rzeszów – 1944) (1901-08 takiego nie ma, jest Józef Panek
Mroczkowski Bronisław?
Adam Władysław
Alwin Otto
Angerman Karol
Baran Józef
Bardzik Franciszek
Bęben Józef
Białas Roman
Białek Stanisław
Bloch Hirsch
Bochenek Karol
Boczar Mieczysław
Brudek Wincenty
Bukała Ludwik ks.
Bursztyn Władysław
Burz Roman
Cachel Jan
Cender Jan
Chrzan Bronisław
Chrzanowski Roman
Chuchla Wojciech
Cibicki Emilian
Cmela Władysław
Czepielewski Leon
Czuhajowski Bolesław
Czyż Tomasz
Dańczak Czesław
Domino Henryk
Domino Józef
Drucker Chaim
Drzewicki Józef
Drzewicki Szczepan
Dudek Ludwik
Dundaczek Stanisław
Dundaczek Tadeusz
Dziadecki Józef
Dziubek Leon
Dziubiński Władysław
Dziurzyński Leon
Dziurzyński Patrycy
Filipek Franciszek
Fleszar Jan,
Frankiewicz Władysław
Freundlich Adolf
Galant Mieczysław Edward
Gierulski Franciszek
Gliwa Paweł
Głowiak Jan
Głowiak Tomasz
Grażyński Jan
Grudziński Jan Kanty Bernard
Grzędzielski Mieczysław
Grzędzielski Stanisław
Gunia Józef
Guzik Szymon
Gwizdak Franciszek
Herzhaft Leon dr,
Idziński Wiktor Jan
Jabłoński Roman
Jakubowski Roman,
Janocha Michał,
Janusz Andrzej
Jaroń Władysław
Jasiewicz Tadeusz ks.
Juszczak Witalis
Kałkowski Mieczysław
Kałucki Józef
Kamler Tadeusz
Karnas Piotr
Kassyan Antoni
Kasznica Józef
Kawalec Józef
Kloc Władysław
Koba Antoni
Kocój Mieczysław
Kocór Tomasz
Kosiński Stanisław
Kościuszko Adam
Kowalewicz Karol
Kownacki Franciszek Jan
Kozdęba Wojciech
Kraus Franciszek
Kraus Mieczysław
Krowiak Ignacy
Kruczek Józef
Kruczek Kazimierz
Krysakowski Józef dr,
Krzyszkowski Władysław
Kubiczek Jan
Kupfermann Leon
Kustra Stanisław
Kwak Stanisław
Lenartowicz Franciszek
Lewicki Jan
Lis Jan
Lopatyner Tytus Antoni
Lubas Ludwik
Łach Jan
Łastowiecki Zygmunt
Łukasiewicz Walery Mieczysław
Łuszczki Władysław
Machowski Antoni
Machowski Franciszek
Machowski Stanisław
Madejski Karol
Majka Jan
Miazga Michał
Micał Walenty
Milan Stanisław
Mochylski Jan
Momidłowski Józef (s. Józefa)
Momidłowski Stanisław
Momidłowski Walery
Moskała Adam
Moszkowicz Jan
Mościcki Sobiesław
Murdzia Edward
Nalepa Tomasz
Oleksin Stanisław
Otwinowski Stanisław
Pacześniak Józef
Pado Jan
Panek Aleksander
Partyka Kazimierz
Pasierb Władysław
Pastuszeńko Alfred
Patroś Antoni
Pawlas Walerian,
Pawluś Czesław
Pedenkowski Marceli Karol,
Pelzling Mordche, później Marek
Pezdan Roman
Piękoś Franciszek
Pilat Kazimierz
Pitak Józef
Podgórny Jan
Pogonowski Władysław
Popek Józef
Praschill Jan, dr
Przybyło Władysław
Puchała Adam
Puretz Jakub
Ramocki Julian
Rasławski Kazimierz
Raszka Stanisław
Rączy Marian
Rerutkiewicz Józef
Rosengarten Leon
Rudolf Kazimierz
Ryba Józef
Rybarski Mieczysław
Rząsa Franciszek
Rząsa Michał
Schneiberg Jan
Serwacki Józef Piotr Kazimierz
Sieńko Maciej
Sikorski Kazimierz
Skóra Jan
Skuciński Eugeniusz
Sowa Nicefor
Stachowicz Walenty
Stolarski Władysław
Stopa Józef
Surowiecki Antoni
Surówka Karol
Swigoń Kazimierz
Szczepański Wojciech
Szczęścikiewicz Maryan
Szmorhna Jan
Szpila Piotr ks.
Szpunar Walenty
Szymberski Bolesław
Ślęzak Andrzej
Śnieżka Stanisław
Świątek Ernest ks.
Tatkowski Stanisław
Tomaka Jan
Tomaka Marcin
Trędowicz Antoni
Tułecki Kazimierz
Turkiewicz Władysław
Uiberal Jakub,
Ułanowski Józef
Unsin Henryk,
Uzarski Antoni
Warzybok Bronisław
Wątroba Władysław
Wesołowski Walenty
Węglowski Stanisław
Wielgosz Wojciech
Wiercioch Tomasz
Więckowski Stanisław
Wilczak Jan
Wilk Emilian
Wilk Paweł
Wojciechowski Maksymilian
Wojciechowski Stanisław
Wójcik Tadeusz
Wróbel Jan
Wysiatycki Stanisław
Zaklika Władysław
Zieliński Władysław
Ziółko Andrzej
Żukotyński Zygmunt
Żybura N, uczeń
Download