Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

advertisement
Zamojska Specjalna
Podstrefa Ekonomiczna
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE
Zamość położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej w
bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W odległości 60 km od Zamościa znajdują się polsko-ukraińskie przejścia graniczne:
Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe i kolejowe; kierunek Warszawa-Lwów), Hrubieszów-Izov
(kolejowe; kierunek Górny Śląsk-Kijów), Zosin-Uściług (drogowe; kierunek centralna
Polska-Kijów).
Przez miasto przebiega droga krajowa S-17 łącząca Warszawę ze Lwowem, będąca
fragmentem korytarza transportowego Via Intermare: Morze Bałtyckie-Morze Czarne,
droga krajowa nr 74 łącząca Przejście Graniczne Zosin-Uściług z centralną Polską oraz
Linia Hutnicza Szerokotorowa łącząca Górny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem
kolejowym.
Położenie Zamościa na przecięciu międzynarodowych szlaków drogowych I kolejowych, w
pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, stwarza bardzo korzystne warunki do obsługi handlu
międzynarodowego i tranzytu oraz organizacji centrów logistycznych ukierunkowanych na
współpracę z Ukrainą.
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU c.d.
 Powierzchnia - 30,5 km²
 W mieście mieszka ponad 66 500 osób
 W Powiecie Zamojskim mieszka ponad 100 000 osób
 66 % ludności jest w wieku produkcyjnym
 Na 4 Wyższych Uczelniach studiuje ponad 7 000
potencjalnych pracowników
Miasto Zamość posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) - wyodrębniony administracyjnie obszar ze
szczególnym przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na
korzystniejszych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu ulgowemu
traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą
na specjalnie przygotowanym terenie, który jest uzbrojony i pozwala prowadzić
działalność obiętą ulgami w podatku dochodowym.
Specjalne Strefy Ekonomiczne tworzone są w celu:
* przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
* rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w
gospodarce narodowej,
* zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
* zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
* tworzenia nowych miejsc pracy.
W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
* zwolnienie podatkowe (CIT – osoby prawne lub PIT – osoby fizyczne)
stanowiące regionalną pomoc publiczną,
* działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
* darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
* zwolnienie od podatku od nieruchomości.
Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca
zależna jest od:
* lokalizacji inwestycji,
* wysokości nakładów inwestycyjnych,
* kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
* wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
* Zamość
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:
• 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych;
• 60% dla przedsiębiorców średnich;
• 70% dla przedsiębiorców małych.
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji
poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia, na:
• nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
• nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
• rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem
technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Warunki korzystania z pomocy publicznej:
- koszty inwestycji – min. 100 tys. EUR;
- udział własny – co najmniej 25%;
- prowadzenie działalności nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia inwestycji, dla
MŚP – 3 lata;
- utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP
3 lata;
- nieprzenoszenie własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do
ewidencji środków trwałych, dla MŚP – 3 lata.
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Forma własności gruntów wnoszonych do strefy:
1.SKARB PAŃSTWA
2.GMINA
Koszty i zyski Miasta Zamość z tytułu utworzenia ZSPE:
KOSZTY:
Zakup gruntów przez Miasto Zamość
Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Uzbrojenie gruntów (drogi, sieci)
ZYSKI:
Nowe inwestycje
Nowe miejsca pracy
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej
Nakłady inwestycyjne (w PLN):
 Grunt – 2 mln
 Budynek – 5 mln
 Inne środki trwałe – 5 mln
Razem: 12 mln
Pomoc publiczna (50%): 6 mln
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Jak znaleźć się w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej
Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w
Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej:
- złożenie Zgłoszenia Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego;
- przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A.;
- złożenie oferty w procedurze przetargowej;
- otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Specjalnej Strefie Ekonomicznej (grunty w obrębie Miasta Zamość);
Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie, automatycznie uzyskują prawo
do zwolnień z podatku dochodowego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
Zamościa z dnia 26 października 2009 roku z podatku
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej.
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
W dniu 25 sierpnia 2008 roku Rada Miejska w Zamościu podjęła Uchwałę
Nr XXII/211/08, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO – PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Miasta Zamość
o łącznej powierzchni ponad 35 ha
I. Działki o numerach: 12 i 14/40, w arkuszu mapy ewidencyjnej 7, położonych przy
ul. Szczebrzeskiej, o łącznej powierzchni 27,1494 ha
II. Działka o numerze 243/5, w arkuszu mapy ewidencyjnej 18, przy ul.
Starowiejskiej i Kilińskiego, o powierzchni 7,57 ha
-next-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
2
2. Tereny przy ul. Starowiejskiej
Łączna powierzchnia 7,57 ha
1. Tereny przy ul. Szczebrzeskiej
Łączna powierzchnia 27,15 ha
1
-next-
(mapa wybranych terenów
inwestycyjnych zgłaszanych do
rozszerzenia o specjalną podstrefę
ekonomiczną)
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Kompleks “Szczebrzeska”
-back-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
Kompleks “Starowiejska”
-back-
Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna
PRZYDATNE INFORMACJE - DOKUMENTY
Szczegóły oraz wszelkie wymagane załaczniki do pobrania ze strony: www.zamosc.pl
Kontakt:
Urząd Miasta Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
mgr Tomasz Kossowski
Z-ca Prezydenta Miasta Zamość
[email protected]
mgr Karol Garbula
[email protected]
tel. (084) 677 24 94
tel.: (084) 638 68 02
fax: (084) 639 30 54
Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK:
www.europark.com.pl
-end-
Download