Zagadnienia teoretyczne

advertisement
Zagadnienia teoretyczne
Praktycznie wszystkie zjawiska fizyczne da się wytłumaczyć na podstawie
kinetyczno molekularnej teorii budowy ciała. Materią nazywamy wszystkie ciała, z
których zbudowany jest otaczający nas świat. Współczesna fizyka rozszerza pojęcie
materii na fale radiowe, świetlne, promienie kosmiczne i inne rodzaje energii. Aby
odróżnić materię w rozumieniu fizyki współczesnej od materii rozumianej jako ciała
stałe ciecze i gazy, tą ostatnią nazwano materią korpuskularną. Zalążki teorii
atomistycznej budowy świata powstały już w starożytnej Grecji stworzone przez
Demokryta. Uważał on, że ciała zbudowane są z maleńkich drobin zbudowanych
z elementów materii zwanych atomami. Teoria atomistyczna rozwijana była
następnie przez wielu badaczy: Daltona, Avogadro, Maxwella, Boltzmanna,
Łomonosowa, Smoluchowskiego i innych. Kinetyczno molekularna teoria budowy ciał
umożliwia wytłumaczenie większości zjawisk cieplnych. Podstawowym założeniem
tej teorii jest ruch cząstek materii z tym większą prędkością im wyższa jest
temperatura ciała. W przypadku ciał stałych gdzie cząsteczki nie mogą zmienić
swojego położenia ruch ten jest ruchem drgającym wokół położenia równowagi. W
przypadku płynów, gdzie położenie cząstek nie jest ściśle związane z konkretnym
miejscem ruch ten może przybierać inne formy.
Energia kinetyczna cząstek dla wszystkich trzech stanów skupienia jest wprost
proporcjonalna do temperatury bezwzględnej ciała:
Ek = 3/2 * k * T
Dlatego uważa się, że ciepło jest ściśle związane z energią kinetyczną cząsteczek
ciała.
Kinetyczno – molekularna budowa ciała mówi, że przekazywanie ciepła
polega na zwiększeniu energii kinetycznej cząsteczek. Cząsteczki ciała o wyższej
temperaturze poruszają się z większą prędkością. W momencie zderzenia z
cząsteczkami ciała o niższej temperaturze przekazują im część swojej energii
kinetycznej pobudzając je do szybszego ruszania się. W ten sposób zwiększana jest
energia kinetyczna cząsteczek ciała o niższej temperaturze co w rezultacie prowadzi
do zwiększenia jego temperatury. Podobnie tłumaczy się zjawisko przewodzenia
ciepła przez ciała. Przyjęcie zasady, że ciepło jest energią kinetyczną cząsteczek
pozwala wyjaśnić istotę zamiany energii mechanicznej w ciepło.
Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że zmiana energii wewnętrznej układu jest
równa sumie dostarczonej energii Q i pracy wykonanej nad układem W:
ΔU = Q + W
W życiu codziennym często spotykamy przemianę energii mechanicznej w
ciepło np. w tokarce podczas obróbki skrawaniem. Zjawisko to doświadczalnie
zbadał Joule. Doświadczenie Joula polegało na umieszczeniu w kalorymetrze
mieszadełka. Mieszadełko to podłączone było za pomocą przekładni krążkowej do
ciężarków. Praca wykonana przez opadające ciężarki przekładana była na ruch
obrotowy mieszadełka. Ponieważ ciecz stawiała opór mieszadełku, praca wykonana
przez to mieszadełko została zamieniona w ciepło. Joule wykonał jeszcze kilka
doświadczeń ( mieszanie rtęci, przepychanie wody przez wąskie rury, wzajemne
pocieranie pierścieni zanurzonych w rtęci ). Na podstawie swoich doświadczeń
stwierdził, że zamiana energii mechanicznej na ciepło zachodzi zawsze w
jednakowym stosunku ilościowym:
L=J*Q
Q – ciepło
L – doprowadzona praca
J – współczynnik proporcjonalności nazywany mechanicznym równoważnikiem
ciepła (4,19 J/cal).
Procesy zachodzące w przyrodzie mają charakter nieodwracalny. Cechę tą
wyraża II zasada termodynamiki. Możliwa jest zamiana całej energii mechanicznej w
ciepło, natomiast zamiana całego ciepła na energię mechaniczną jest już dość trudna
i nigdy nie zachodzi całkowicie. Ciepło może być zamienione na prace tylko wtedy
gdy istnieje różnica temperatur ciał wymieniających ciepło ( istnieje ciało o wyższej
temperaturze – grzejnica i ciało o niższej temperaturze – chłodnica ). II zasada
termodynamiki mówi, że całkowita zamiana energii cieplnej w mechaniczną jest
niemożliwa a także niemożliwe jest przekazywanie ciepła od ciała chłodniejszego do
cieplejszego.
Energia prądu elektrycznego. Jeżeli opór przewodnika pomiędzy dwoma
punktami A i B wynosi R i przez ten przewodnik płynie prąd o natężeniu I, to w czasie
t przeniesiony jest z punktu A do punktu B ładunek q = It W punkcie A ma on
potencjał Va a w punkcie B Vb. Przeniesienie tego ładunku jest pewną pracą, która
pojawia się w przewodniku w postaci ciepła.
W = (Va - Vb)It = JQ
J – mechaniczny równoważnik ciepła
Po przekształceniach z wykorzystaniem prawa Ohma otrzymujemy
W = R I² t
Ciepło, które zostało wydzielone w przewodniku nosi nazwę ciepła Joule’a. Prawo
Joule’a: ciepło wydzielone podczas przepływu prądu stałego przez przewodnik jest
proporcjonalne do oporu przewodnika, kwadratu natężenia prądu i do czasu jego
przepływu.
Opis doświadczenia
Najpierw dokonałem pomiaru ciężkości pustego kalorymetru oraz kalorymetru
napełnionego wodą. Później po zmontowaniu układu pomiarowego zgodnie z
rysunkiem zawartym na stronie z opisem doświadczenia.
Aby ustalić mechaniczny równoważnik ciepła, zmierzyłem czas jaki jest
potrzebny na podgrzanie wody w kalorymetrze o 5°C, przy natężeniu prądu
stałego I=1A. Z woltomierza odczytałem wartość napięcia jakie znajdowało się wtedy
na elemencie grzejnym. Następnie powturzyłem pomiar przy natężeniu prądu stałego
I=1,4A.
Opracowanie wyników
Najpierw obliczam ilość ciepła potrzebną do ogrzania kalorymetru z wodą o 5
stopni Celsjusza. Aby to zrobić sprawdzam w tablicach wartość ciepła właściwego
wody i mosiądzu, które mają wartości odpowiednio 0.9984 cal/(g*K)
i 0.0927cal/(g*K). Ponieważ ilość ciepła Q potrzebna do podniesienia temperatury
ciała o masie m o T wyraża się wzorem
Q  cmT
obliczamy ilość ciepła potrzebną do ogrzania całego układu o pięć stopni:
Q=Qkal+Qwoda= 0,0927*87,47*5,0 + (247,22-87,47)*0,9984*5,0 = 838,02 cal
Napięcie prądu przy natężeniu 1A wynosi 12,0V, a gdy I=1,4A to natężenie
wynosi 17,2V.
Następnie należy posługując się wzorem W=IVt obliczyć pracę wykonaną
przez prąd przepływający przez uzwojenie kalorymetru:
W = 1,0 * 12,0 * 252,8 = 3033,6 J
Kolejnym krokiem jest obliczenie mechanicznego równoważnika ciepła dla tego
pomiaru:
W / Q =3033,6 / 838,02 = 3,62 J/cal
Identycznie postępuję w przypadku drugiego pomiaru:
W = 1,4 * 17,2 * 137,3 = 3306,19 J
W / Q = 3304,26 / 838,02 = 3,95 J/cal
Ostateczną wartość mechanicznego równoważnika ciepła ustalam na
podstawie średniej arytmetycznej pomiarów, co daje ostatecznie w wyniku
3,785J/cal.
Ocena błędu
Błąd pomiaru zostanie policzony metodą różniczki zupełnej.
korzystano ze wzoru W/Q=IVt/[(cwmw+ckmk)T] błąd pomiaru jest równy:


Ponieważ
Vt
It
IV
 I 
 V 
 t 
(cwmw  ck mk )T
(cwmw  ck mk )T
(cwmw  ck mk )T
IVt (c wT )
(c w mw  c k mk ) 2 T 
2
 m w 
IVt (c k T )
(c w mw  c k mk ) 2 T 
2
 mk 
IVt
 T 
(c w m w  c k mk )T 2

IVt (c wT )
IVt (c k T )
1 
IVt
  Vt  I  It  V  IV  t 
 m w 
 m k 
 T
Q 
Q
Q
T




[ 1/cal ( J + J + J+ J/cal * cal/gC * gC + J/cal * cal/gC * gC + J/C * C] = J/cal
Dla pomiarów w przypadku prądu o natężeniu 1 A błąd wynosi 0,26 J/cal
Dla pomiarów w przypadku prądu o natężeniu 1,4 A błąd wynosi0,22 J/cal
Średni błąd wynosi więc 0,24 J/cal, czyli błąd względny jest rzędu 7%.
A zatem ostatecznym wynikiem mojego pomiaru mechanicznego równoważnika
ciepła jest 3,785±0,24 J/cal.
V. Wnioski
Średnia wartość mechanicznego współczynnika ciepła uzyskana na podstawie moich
badań nie jest bardzo odległa od danych tablicowych (4.187 J/cal). Wartość
uzyskana przeze mnie różni się od niej o 10%. Różnica ta nie zawiera się w
wyliczonym błędzie pomiaru. Niewątpliwie duży wpływ na pomiar miał odczyt
napięcia obarczony dość dużym błędem. Błąd pomiaru został głównie spowodowany
niewłaściwym ustawieniem zakresu woltomierza. Inne czynniki, które mogły w dość
znaczny sposób wpłynąć na rozbieżności z danymi tablicowymi, to: niewiadomej
jakości izolacja termiczna kalorymetru od otoczenia i dokładny skład procentowy
mosiądzu, z którego został wykonany kalorymetr. Ponieważ istnieje wiele różnych
odmian tego materiału, o różnej zawartości miedzi, cynku i innych metali, niemożliwe
jest precyzyjne obliczenie pojemności cieplnej kalorymetru.
Download