pobierz

advertisement
Biologia klasa III – rozkład materiału i wymagania edukacyjne
Dział
nauczania
1
Ruch
Numer
i temat
lekcji
2
1. Budowa
i funkcjonowanie
układu
szkieletowego
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
3
- wymienia układy
narządów tworzące
układ ruchu
- uzasadnia, dlaczego
szkielet jest bierną
częścią układu ruchu,
a mięśnie – czynną
- podaje podstawową
funkcję szkieletu
- wymienia części
szkieletu oraz podaje
ich funkcję
- wymienia rodzaje
połączeń kości
5
- omawia budowę kości
długiej
- dostrzega i wskazuje
różnice między tkanką
kostną zbitą a gąbczastą
- wykazuje związek budowy
tkanki chrzęstnej
z pełnionymi funkcjami
- rozpoznaje tkankę
chrzęstną i kostną w obrazie
mikroskopowym
- wskazuje na modelu stawy
o różnej ruchomości
- podaje nazwy stawów
o różnej ruchomości
i objaśnia ich działanie
6
- planuje i
przeprowadza
doświadczenie
wykazujące rolę soli
mineralnych w kościach
- uzasadnia, że
obecność w kościach
związków
nieorganicznych
i organicznych
umożliwia im pełnienie
wyznaczonych funkcji
7
- wykonuje modele
różnych typów stawów
oraz prezentuje sposoby
ich działania
2. Części
szkieletu
- wyróżnia w szkielecie
człowieka część
osiową, obręcze
i kończyny oraz
wskazuje je na modelu
- wymienia części
szkieletu osiowego
- wskazuje na modelu
trzewioczaszkę
i mózgoczaszkę oraz
podaje ich funkcje
- wymienia odcinki
kręgosłupa
- podaje rolę szkieletu
kończyn
4
- wskazuje inne funkcje
szkieletu niż miejsce przyczepu
dla mięśni szkieletowych
- dokonuje podziału kości ze
względu na ich kształt
- rozpoznaje na podstawie opisu
wskazane kości i wskazuje je na
modelu
- wykazuje związek między
kształtem kości a funkcjami
pełnionymi przez daną część
szkieletu
- omawia budowę stawu
- wyjaśnia, dlaczego
w organizmie występują różne
połączenia kości (ścisłe,
półścisłe)
- wymienia i wskazuje na
modelu kości mózgoczaszki i
trzewioczaszki
- opisuje związek budowy
czaszki z pełnionymi przez nią
funkcjami
- omawia budowę klatki
piersiowej
- uzasadnia związek budowy
klatki piersiowej z pełnionymi
przez nią funkcjami
- omawia budowę kręgu
- wymienia funkcje krążków
międzykręgowych
- charakteryzuje obręcz jako
element łączący kończyny ze
szkieletem osiowym
- wymienia i wskazuje na
- wskazuje różnice w
budowie kręgów
pochodzących z różnych
odcinków kręgosłupa oraz
wyjaśnia przyczyny tych
różnic
- uzasadnia znaczenie
naturalnych krzywizn
kręgosłupa (lordozy
i kifozy)
- omawia budowę obręczy
barkowej i miednicznej
- podaje różnice w budowie
miednicy kobiet i mężczyzn
- udowadnia, że kończyny
mają wspólny plan budowy
- wykonuje mapę
skojarzeń dotyczącą
części szkieletu, kości
wchodzących w ich
skład oraz położenia
względem siebie
- wykazuje związek
między obecnością
w kończynach kości
długich a pełnionymi
przez nie funkcjami
- zbiera i przedstawia
informacje na temat
różnic w budowie
szkieletu kobiet
i mężczyzn, które mogą
być wykorzystywane
przez archeologów
i kryminologów
Rozmnażanie,
wzrost
i rozwój
modelu kości kończyn
- rozpoznaje i wskazuje na
planszy określone mięśnie
- dokonuje podziałów mięśni
według różnych kryteriów
- podaje przykłady mięśni
o działaniu antagonistycznym
- omawia związek między
aktywnością fizyczną
a utrzymaniem organizmu
w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej
- wykazuje szkodliwość dopingu
3. Budowa
i funkcjonowanie
mięśni
szkieletowych
- wyjaśnia termin
mięsień szkieletowy
- wymienia funkcje
mięśni szkieletowych
- wymienia ważniejsze
mięśnie szkieletowe,
wskazuje ich położenie
i podaje funkcję
4. Wady,
urazy
i choroby
układu
ruchu
- wymienia czynniki
sprzyjające
powstawaniu wad
postawy
- podaje przykłady
urazów mechanicznych
(skręcenie i zwichnięcie
stawu oraz złamanie
kości)
- wymienia główne
choroby układu ruchu
- charakteryzuje wskazane
choroby układu ruchu,
uwzględniając ich przyczyny
i leczenie
- wykonuje barwny odcisk stopy
i ocenia prawidłowość jej
wysklepienia
- opracowuje zasady
postępowania służące
zachowaniu układu ruchu w
dobrej kondycji
5. Budowa
i funkcjonowanie
męskiego
układu
rozrodczego
- wymienia i wskazuje
na planszy męskie
narządy płciowe
wewnętrzne (jądra,
najądrza,
nasieniowody)
i zewnętrzne (prącie,
moszna)
- podaje główne
zadania męskiego
układu rozrodczego
- charakteryzuje narządy
budujące układ rozrodczy męski
- wykazuje związek budowy
męskich narządów rozrodczych
z pełnionymi przez nie
funkcjami
- przedstawia budowę plemnika
i funkcje jego poszczególnych
elementów
6. Budowa
i funkcjonowanie
- wymienia i wskazuje
na planszy żeńskie
narządy płciowe
- wymienia zadania żeńskiego
układu rozrodczego
- charakteryzuje budowę
- omawia budowę mięśnia
szkieletowego
- wykonuje obserwacje
mikroskopowe tkanek
mięśniowych
- odróżnia tkankę
mięśniową szkieletową od
innych tkanek mięśniowych
- wymienia czynniki
niezbędne do pracy mięśni
(źródła energii i impuls
nerwowy) oraz omawia ich
znaczenie
- charakteryzuje rodzaje
skurczów mięśni
- charakteryzuje najczęstsze
wady postawy
- wykazuje związek między
wadami postawy a własnym
postępowaniem
- omawia przyczyny i skutki
wskazanych chorób układu
ruchu (krzywica,
osteoporoza)
- opisuje urazy kończyn
- wykazuje związek między
płaskostopiem a czynnikami
mu sprzyjającymi
- wymienia i wskazuje na
planszy męskie gruczoły
dodatkowe oraz podaje ich
funkcje
- wyjaśnia, z czego składa
się nasienie (sperma)
- uzasadnia związek
między rozwojem
mięśni a aktywnością
fizyczną
- omawia konsekwencje
przetrenowania
- korzystając z różnych
źródeł informacji,
przygotowuje i
prezentuje informacje
na temat środków
dopingujących i ich
wpływu na organizm
człowieka
- objaśnia, na czym
polega reumatoidalne
zapalenie stawów
- wyjaśnia konieczność
rehabilitacji po urazach
- wykazuje związek
między aktywnością
fizyczną
a prawidłowym
funkcjonowaniem
układu ruchu oraz
gęstością i masą kości
- demonstruje sposoby
udzielania pierwszej
pomocy w przypadku
złamania, zwichnięcia
i skręcenia
- objaśnia związek
między produkcją
testosteronu
a funkcjonowaniem
męskiego układu
rozrodczego
- charakteryzuje
pierwszo-, drugoi trzeciorzędowe cechy
płciowe męskie
- omawia konsekwencje
niezstąpienia jąder
podczas rozwoju
płodowego chłopca
- omawia budowę komórki
jajowej
- charakteryzuje różnice
- charakteryzuje etapy
cyklu miesiączkowego,
uwzględniając rolę
- wyjaśnia rolę
przysadki mózgowej
w funkcjonowaniu
żeńskiego
układu
rozrodczego
zewnętrzne (wzgórek
łonowy, wargi
sromowe, łechtaczka)
i wewnętrzne (jajniki,
jajowody, macica,
pochwa)
- wskazuje jajowód
jako miejsce
zapłodnienia, a macicę
jako miejsce rozwoju
zarodka i płodu
narządów żeńskiego układu
rozrodczego
- wykazuje związek budowy
narządów żeńskiego układu
rozrodczego z pełnionymi przez
nie funkcjami
- wyjaśnia terminy: pokwitanie i
przekwitanie
w budowie plemnika
i komórki jajowej
- wymienia etapy cyklu
miesiączkowego
- odczytuje z wykresu
zmiany poziomu
estrogenów i progesteronu
- wskazuje dni płodne
i niepłodne w cyklu
miesiączkowym
7. Choroby
przenoszone
drogą
płciową
- wymienia główne
choroby układu
rozrodczego
- wskazuje kontakty
płciowe jako główne
źródło zakażeń układu
rozrodczego męskiego
i żeńskiego
- konstruuje i wypełnia tabelę
zawierającą nazwy głównych
chorób układu rozrodczego,
czynnik je wywołujący i objawy
- opracowuje zasady
postępowania pozwalające na
utrzymanie układu rozrodczego
w dobrej kondycji
- konstruuje drzewo decyzyjne
dotyczące profilaktyki chorób
przenoszonych droga płciową
- wyjaśnia różnice miedzy
nosicielstwem HIV a
chorobą AIDS
- opisuje zachowania
prowadzące do zakażenia
HIV
- korzystając z różnych
źródeł informacji, podaje
sposoby leczenia chorób
układu rozrodczego
8.Od
poczęcia do
narodzin
- wyjaśnia terminy:
zapłodnienie, ciąża,
ciąża mnoga
- wymienia etapy
rozwoju
wewnątrzmacicznego
- podaje czas trwania
okresu zarodkowego
i płodowego
- wyjaśnia, co to jest
poród i połóg
- wymienia zmiany zachodzące
w organizmie kobiety podczas
ciąży
- wskazuje kryterium podziału
na okres zarodkowy i płodowy
- wymienia funkcje łożyska
- charakteryzuje zmiany
zachodzące w organizmie matki
podczas połogu
- omawia proces
powstawania zygoty
- charakteryzuje kolejne
etapy rozwoju zarodka od
momentu zapłodnienia do
momentu zagnieżdżenia się
w błonie śluzowej macicy
- opisuje procesy
zachodzące od chwili
implantacji do końca
8 tygodnia ciąży
- charakteryzuje okres
płodowy
- wymienia i omawia etapy
porodu
9. Ciąża –
planowanie,
- wymienia symptomy
ciąży
- określa odpowiedni moment na
zajście w ciążę
- wymienia rodzaje metod
sterowania płodnością
hormonów oraz zmiany
zachodzące w jajniku
i błonie śluzowej
macicy
- analizuje rolę ciałka
żółtego
- opisuje objawy
napięcia
przedmiesiączkowego
- podaje różnice
w funkcjonowaniu
układu rozrodczego
męskiego i żeńskiego
- wyjaśnia konieczność
regularnych wizyt
kobiety ginekologa
- omawia znaczenie
badań cytologicznych
- wymienia choroby
przenoszone drogą
płciową, przeciw
którym można się
zaszczepić
- omawia skutki
nieleczenia kiły
i rzeżączki
- wyjaśnia znaczenie
rozwoju błon
płodowych podczas
rozwoju zarodkowego
człowieka
- wskazuje
rozmieszczenie
i omawia funkcje błon
płodowych
- wykazuje związek
budowy łożyska
z funkcjami, które pełni
- rozróżnia procesy
prowadzące do rozwoju
bliźniąt jednojajowych
i dwujajowych
- opracowuje,
korzystając z różnych
układu rozrodczego
- przedstawia na
wykresie, jak zmienia
się poziom hormonów
gonadotropowych
podczas cyklu
miesiączkowego
- przeprowadza,
a następnie prezentuje
wywiad z lekarzem
ginekologiem na temat
najczęściej
występujących chorób
przenoszonych drogą
płciową
- wskazuje na
schemacie listki
zarodkowe
- wymienia tkanki
i narządy tworzące się
z poszczególnych
listków zarodkowych
- przygotowuje
i prezentuje informacje
Współczesne
zagrożenia
zdrowia
higiena
i zagrożenia
- podaje rolę testu
ciążowego
- wymienia czynniki
pozytywnie
i negatywnie
wpływające na rozwój
prenatalny
- uzasadnia konieczność
sterowania płodnością
- wyjaśnia termin antykoncepcja
- uzasadnia konieczność
wykonania badań prenatalnych
w określonych przypadkach
- opracowuje zalecenia, których
powinna przestrzegać kobieta
podczas ciąży
10. Od
narodzin do
starości
- wymienia okresy
rozwoju osobniczego
człowieka
- wymienia objawy
dojrzewania
biologicznego
dziewcząt i chłopców
- uzasadnia konieczność
przestrzegania zasad
higieny, szczególnie
w okresie dojrzewania
11. Zdrowie
i choroba.
Choroby
zakaźne
i pasożytnicze
- wymienia czynniki
wywołujące choroby
(biologiczne i
niebiologiczne)
- podaje drogi wnikania
do organizmu
czynników
chorobotwórczych
(pokarmowa,
oddechowa, kontakt
płciowy i skóra)
- podaje czas trwania
poszczególnych okresów
rozwoju osobniczego człowieka
- charakteryzuje okres
noworodkowy
- charakteryzuje okresy:
niemowlęcy oraz wczesnego
i późnego dzieciństwa,
uwzględniając rozwój fizyczny
i psychiczny
- charakteryzuje dorosłość jako
najdłuższy okres w życiu
człowieka
- wymienia zmiany zachodzące
podczas starzenia się
- wyjaśnia terminy: zdrowie
i choroba
- podaje źródła zakażenia
drobnoustrojami
chorobotwórczymi i pasożytami
- proponuje działania mające na
celu zapobieganie zakażeniom
czynnikami chorobotwórczymi
- przestrzega zaleceń lekarza
podczas leczenia infekcji
- podaje wady i zalety
naturalnych i sztucznych
metod sterowania
płodnością
- wskazuje związek między
czynnikami
środowiskowymi
(chemicznymi, fizycznymi
i biologicznymi)
a powstaniem wad
rozwojowych płodu
- wykazuje, że okres
noworodkowy jest
przystosowaniem do
zupełnie innych warunków
niż te, które panują w
organizmie matki
- porównuje zmiany
zachodzące w okresie
dojrzewania u dziewcząt
i u chłopców
- określa zmiany, które
zachodzą w psychice
dojrzewającego człowieka
źródeł, oraz prezentuje
skutki palenia tytoniu
i picia alkoholu przez
kobietę będącą w ciąży
- objaśnia, na czym
polega płodowy zespół
tytoniowy i alkoholowy
na temat wpływu
zażywania przez matkę
narkotyków na rozwój
prenatalny dziecka
- wyjaśnia, na czym
polega ciąża
pozamaciczna
- uzasadnia, że na pełną
dojrzałość składają się:
dojrzałość biologiczna,
fizyczna, psychiczna
i społeczna
- bierze udział
w dyskusji na temat
przygotowania
rodziców do narodzin
dziecka
- wykazuje związek
między intensywnością
starzenia się a trybem
życia
- przedstawia zadania
gerontologii i geriatrii
- odróżnia osobnika chorego
od nosiciela
- wymienia czynniki
wywołujące choroby
zakaźne i pasożytnicze
- podaje przykłady chorób
wywołanych przez czynniki
zakaźne i pasożytnicze
- charakteryzuje drogi
rozprzestrzeniania się
czynników
chorobotwórczych
- uzasadnia konieczność
zapoznania się z treścią
ulotki informacyjnej
przed zastosowaniem
leku
- przedstawia zasady,
których należy
przestrzegać podczas
zażywania leków
- przygotowuje
metaplan dotyczący
problemu zakażeń
chorobami
pasożytniczymi
i zakaźnymi
- przedstawia drogi
zakażania się HIV,
HBV, HCV, HPV oraz
podaje zasady
profilaktyki chorób
wywołanych przez te
wirusy
12. Choroby
cywilizacyjne
- podaje przykłady
chorób cywilizacyjnych
- wymienia przykłady
chorób społecznych
- wymienia rodzaje
czynników
środowiskowych
przyczyniających się do
rozwoju chorób
nowotworowych
- podaje kryteria wyróżnienia
chorób cywilizacyjnych
i społecznych
- konstruuje i uzupełnia tabelę
zawierającą wybrane choroby
cywilizacyjne, ich przyczyny
i sposoby zapobiegania
- wykazuje związek między
trybem życia a zachorowalnością
na choroby nowotworowe
- opracowuje zasady
postępowania dotyczące
unikania potencjalnych
czynników rakotwórczych
13.
Przyczyny
i skutki
uzależnienia
- podaje przykłady
chemicznych środków
uzależniających
- wymienia
konsekwencje
przyjmowania
substancji
uzależniających
(fizyczne i psychiczne)
- wymienia skutki
uzależnień od
substancji chemicznych
(nikotynizm,
narkomania,
alkoholizm)
- odróżnia konsekwencje
psychiczne uzależnień od
konsekwencji fizycznych
- określa moment, w którym
młodzi ludzie najczęściej sięgają
po środki uzależniające
- wykonuje plakat lub ulotkę na
temat przyczyn i skutków
uzależnień od substancji
chemicznych lub nowych
technologii
- opracowuje zasady
postępowania w sytuacjach
sprzyjających powstawaniu
uzależnień (postawa asertywna)
14.
Powtórzenie
i sprawdzian
wiadomości
Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności
- uzasadnia związek między
trybem życia a zakaźne
i pasożytnicze na choroby
nowotworowe
- wskazuje różnice między
nowotworami łagodnymi
a złośliwymi
- dokonuje analizy
potencjalnych czynników
rakotwórczych obecnych
w środowisku człowieka
- opracowuje listę
okresowych badań
kontrolnych, które należy
systematycznie
przeprowadzać
- objaśnia mechanizm
powstawania uzależnienia
- uzasadnia, że każda forma
uzależnienia jest szkodliwa
- rozpoznaje objawy
uzależnienia u siebie
i u innych
-omawia wpływ alkoholu na
organizm człowieka
- uzasadnia związek palenia
tytoniu z chorobami
różnych narządów
- wymienia przyczyny
łatwego popadania
w lekomanię
- przygotowuje metaplan
dotyczący chorób
cywilizacyjnych
- objaśnia sposoby
walki z nowotworami
- uzasadnia znaczenie
badań
mammograficznych
i cytologicznych
w profilaktyce
nowotworów piersi
i szyjki macicy
- przewiduje
indywidualne
i społeczne skutki
chorób cywilizacyjnych
oraz społecznych
- szacuje koszty
indywidualne
i społeczne palacza
chorego na raka płuc
- objaśnia wpływ
narkotyków na
organizm człowieka
- omawia mechanizm
powstawania
uzależnień od nowych
technologii
- uzasadnia, dlaczego
leczenie uzależnień jest
bardzo trudne, a czasem
prawie niemożliwe
- bierze udział
w dyskusji dotyczącej
przyczyn uzależnień
u młodych ludzi
- przedstawia, na
podstawie informacji
odnalezionych w
różnych źródłach,
skutki lekomanii
- przygotowuje
scenariusz dramy
uświadamiającej
problemy osoby
uzależnionej
Podstawy
genetyki
15. Podstawowe Uczeń:
zasady
• wyjaśnia terminy: genetyka,
dziedziczenia
zmienność, dziedziczność,
cech
gen, allel, genotyp, fenotyp
• podaje przykłady cech
dominujących i recesywnych
u człowieka
• podaje treść I prawa Mendla
16. Mitoza
zapewnia
wzrost
organizmu
17. Mejoza
zapewnia
powstawanie
gamet
Uczeń:
• omawia badania Mendla
• oznacza allele dominujące
i recesywne oraz zapisuje ich
kombinacje
• objaśnia I prawo Mendla
• wykorzystuje treść I prawa
Mendla do zapisu wszystkich
możliwych kombinacji alleli
w gametach
Uczeń:
• konstruuje krzyżówkę
genetyczną
• zapisuje w postaci krzyżówki
genetycznej doświadczenia
Mendla
• określa stosunki fenotypowe
w pokoleniach F1 i F2
Uczeń:
Uczeń:
• określa stosunki genotypowe • dowodzi słuszności II prawa
w pokoleniach F1 i F2
Mendla poprzez wykonanie
• wykonuje krzyżówki
odpowiedniej krzyżówki
genetyczne dotyczące
genetycznej
dziedziczenia cech
u człowieka
• wskazuje miejsce lokalizacji
materiału genetycznego
w komórce
• rysuje i opisuje chromosom
• wymienia rodzaje podziałów
komórkowych
• podaje znaczenie mitozy
• wskazuje komórki, w których
zachodzi mitoza
• wskazuje różnice
w organizacji materiału
genetycznego w dzielącej
i niedzielącej się komórce
• wyjaśnia terminy kariotyp
• analizuje kariotyp człowieka
• uzasadnia konieczność
podziałów komórkowych
• omawia przebieg mitozy
• prowadzi obserwacje
mikroskopowe
• rozpoznaje na
schematycznych rysunkach
fazy mitozy, wskazując
istotną cechę dla danej fazy
• wskazuje moment replikacji
w cyklu komórkowym
• uzasadnia, dlaczego
replikacja musi być
precyzyjna
• przedstawia na
schematycznym rysunku cykl
komórkowy
• omawia proces interfazy
• dowodzi, że nie zawsze
odbywa się precyzyjny
podział materiału
genetycznego, podając
przykłady komórek
dzielących się amitotycznie
• wskazuje komórki,
w których odbywa się
podział mejotyczny
• podaje ilość podziałów
odbywających się podczas
mejozy i ich istotę
• uzasadnia konieczność
podziału mejotycznego
w komórkach macierzystych
gamet i zarodników
• rozpoznaje pierwszy i drugi
podział mejotyczny
• charakteryzuje przebieg
pierwszego i drugiego
podziału mejotycznego
• wyjaśnia, na czym polega
rekombinacja materiału
genetycznego
• sporządza tabelę, w której
porównuje mejozę z mitozą
• rozpoznaje na
schematycznych rysunkach
poszczególne fazy podziału
mejotycznego, wskazując
istotną cechę każdej fazy
• wykazuje związek I prawa
Mendla z podziałem
mejotycznym komórki
• dowodzi znaczenia
rekombinacji materiału
genetycznego u organizmów
rozmnażających się płciowo
• podaje przykłady
organizmów, u których
odbywa się mejoza
pregamiczna, postgamiczna
i pośrednia
• odróżnia autosomy od
chromosomów płci
• wyjaśnia termin
heterogametyczność męska
• przedstawia sposób
dziedziczenia się cech
sprzężonych z płcią
• wykonuje krzyżówki
genetyczne dotyczące
dziedziczenia cech
sprzężonych z płcią
• uzasadnia, dlaczego u kobiet
jeden z chromosomów
X ulega dezaktywacji,
zamieniając się w ciałko
Barra
18. Dziedziczenie • wymienia rodzaje
płci
chromosomów decydujących
o płci człowieka
i chromosomy homologiczne
• omawia procesy składające
się na podział komórek
• wyjaśnia, co oznacza zapis
„n” i „2n”
• podaje moment ustalenia płci • objaśnia, jak dziedziczy się
u człowieka
płeć u człowieka, wykonując
• objaśnia, na czym polega
krzyżówkę genetyczną
hemofilia i daltonizm
• wyjaśnia, co to znaczy, że
dana cecha dziedziczy się
razem z płcią
19. Budowa i rola • objaśnia, czym jest gen pod
kwasów
względem chemicznym
nukleinowych
i funkcjonalnym
• wymienia elementy
nukleotydu
• podaje rodzaje nukleotydów
wchodzących w skład DNA
i RNA
20. Od genu
do cechy
• wyjaśnia, w jaki sposób są
zapisane cechy organizmu
• wymienia etapy realizacji
informacji genetycznej
• dowodzi, dlaczego allele
recesywne zlokalizowane
w chromosomie X ujawniają
się częściej u mężczyzn niż
u kobiet
• wyjaśnia, na czym polega
nosicielstwo allelu
warunkującego choroby
• ustala stosunki fenotypowe
i genotypowe u potomstwa
• podaje przykłady zwierząt,
u których inaczej niż u ludzi
dziedziczy się płeć
• wyjaśnia termin genom
• przedstawia budowę
nukleotydu za pomocą
schematycznego rysunku
• opisuje, korzystając
z planszy, budowę
podwójnej helisy DNA
i pojedynczej nici RNA
• wyjaśnia, na czym polega
reguła komplementarności
zasad azotowych
• przedstawia na modelach
proces replikacji DNA
• uzasadnia konieczność
procesu replikacji dla
funkcjonowania komórki
• sporządza tabelę, w której
porównuje budowę DNA
i RNA
• wymienia rodzaje RNA
i podaje ich funkcje
• oblicza zawartość
procentową poszczególnych
zasad azotowych w DNA
na podstawie podanej ilości
jednej z nich
• dowodzi, że znając
zawartość procentową
jednej z zasad azotowych
w RNA, nie da się obliczyć
zawartości pozostałych
• konstruuje model
przedstawiający strukturę
przestrzenną podwójnej
helisy DNA
• charakteryzuje kod
genetyczny
• wskazuje miejsce i cel
transkrypcji
• wyjaśnia różnice między
informacją genetyczną
a kodem genetycznym
• uzasadnia konieczność
procesu transkrypcji
w ekspresji genów
• przedstawia proces
transkrypcji, posługując się
modelami nukleotydów
• oblicza, z ilu nukleotydów
składa się gen kodujący
białko o określonej liczbie
aminokwasów
• przedstawia proces translacji, • uzasadnia, że dysponując
posługując się modelami
zapisem DNA, można
• wyjaśnia, z czego wynika
przewidzieć kolejność
różnorodność komórek
aminokwasów w białku
mimo jednakowej informacji
• dowodzi, że znając kolejność
genetycznej
aminokwasów w białku, nie
da się przewidzieć kolejności
nukleotydów na DNA
• posługuje się tabelą kodu
genetycznego
• wykonuje krzyżówkę
genetyczną, wykazując
prawdopodobieństwo
wystąpienia choroby
w przypadku, gdy obydwoje
rodzice są nosicielami
• wskazuje różnice między
mutacjami genowymi
a chromosomowymi
• omawia przyczyny
i objawy chorób
wywołanych mutacjami
chromosomowymi
• rozpoznaje kariotyp
człowieka z zespołem
Downa, zespołem Turnera
i zespołem Klinefeltera
• wykazuje związek między
wiekiem matki a urodzeniem
dziecka z zespołem Downa,
przedstawiając tę zależność
na wykresie
21. Zmiany
• wyjaśnia termin mutacja
• podaje kryteria podziału
w materiale
• wymienia rodzaje czynników
mutacji na genowe
genetycznym
mutagennych
i chromosomowe
i ich
• podaje przykłady czynników • podaje przykłady chorób
konsekwencje
mutagennych fizycznych
będących wynikiem mutacji
i chemicznych
genowych
• dokonuje podziału mutacji na • omawia przyczyny i objawy
genowe i chromosomowe
chorób spowodowanych
mutacjami genowymi
• podaje przykłady chorób
spowodowanych mutacjami
chromosomowymi
• modeluje sytuację,
w której mogło dojść
do nieprawidłowego
rozdzielenia chromosomów
podczas anafazy mejozy
• podaje przykład choroby
wynikającej z uszkodzenia
struktury chromosomu
1
2
3
5
6
7
• wykonuje krzyżówki
genetyczne związane
z dziedziczeniem grup krwi
i czynnika Rh u człowieka
• podaje przykłady cech
uwarunkowanych
genetycznie i będących
wynikiem oddziaływania
środowiska
• ocenia przydatność wiedzy
o wpływie czynników
genetycznych i
środowiskowych na cechy
fenotypowe organizmu dla
hodowców prowadzących
selekcję cech użytkowych
roślin i zwierząt
• podaje, jakie genotypy
rodziców i dziecka prowadzą
do konfliktu serologicznego
• przygotowuje i wygłasza
referat na temat związku
genetyki z innymi
dziedzinami wiedzy
4
22. Cechy
organizmu –
wynik współdziałania
genów
i środowiska
• wyjaśnia termin zmienność
• uzasadnia, dlaczego
organizmów
zmienność środowiskowa
• wymienia rodzaje zmienności
nie jest zmiennością
• omawia przykłady wpływu
dziedziczną
środowiska na fenotyp
• przedstawia przyczyny
• odróżnia zmienność
zmienności dziedzicznej
dziedziczną od zmienności
• podaje przykłady zmienności
niedziedzicznej
dziedzicznej u człowieka
23. Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu I
24. Sprawdzenie Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z działu
stopnia
opanowania
wiadomości
i umiejętności
Ekologia
I
25. Ekologia
a ochrona
przyrody
• termin ekologia –
pochodzenie i znaczenie
• wymienia miejsca, gdzie
mogą być prowadzone
badania ekologiczne
• rozróżnia poziomy
organizacji życia będące
przedmiotem badań
ekologicznych
• podaje przykłady badań
prowadzonych w terenie
i przeprowadzanych
w laboratoriach
• uzasadnia konieczność
prowadzenia badań
ekologicznych
• wykazuje różnice między
ekologią a ochroną przyrody
i ochroną środowiska
• wykazuje przekonanie
o użyteczności edukacji
ekologicznej w życiu
codziennym człowieka
• wskazuje na przykładach
związki między ekologią
a innymi dziedzinami biologii
26. Organizmy
i ich
środowisko
• określa rodzaje czynników
środowiska
• porównuje warunki życia
w wodzie z warunkami życia
na lądzie
• rozróżnia cechy organizmów
będące przystosowaniem do
życia w wodzie i na lądzie
• podaje przykłady wpływu
czynników biotycznych
i abiotycznych na organizmy
• ocenia, które z czynników
mają parametry zmienne,
a które względnie stałe
• wyjaśnia terminy tolerancja
ekologiczna i zakres tolerancji
ekologicznej
• podaje przykłady
praktycznego wykorzystania
wiedzy o tolerancji
ekologicznej organizmów
• dowodzi, że rozmieszczenie
organizmów na Ziemi
wynika z różnej tolerancji na
poszczególne czynniki
• objaśnia treść prawa
minimum Liebiga
• interpretuje przebieg
krzywych tolerancji
ekologicznej
• projektuje i przeprowadza
obserwację porostów
w najbliższym otoczeniu
• ocenia stan czystości
powietrza, posługując się
skalą porostową
• wskazuje nisze ekologiczne
wybranych gatunków
• uzasadnia, że nisze
ekologiczne różnych
gatunków nigdy nie są
identyczne
• planuje i przeprowadza
doświadczenie służące
określeniu optymalnych
wartości wybranych
czynników środowiska na
wzrost i rozwój danej rośliny
• analizuje i ocenia stan
czystości wody na podstawie
składu gatunkowego
żyjących w niej organizmów
27. Charakterys- • wyjaśnia termin populacja
tyka
• podaje przykłady populacji
populacji
z różnych środowisk
• planuje i przeprowadza
obserwacje populacji
różnych gatunków w terenie
• określa strukturę
przestrzenną wybranego
gatunku rośliny
• przedstawia rozmieszczenie
osobników na danym terenie
w sposób graficzny
28. Niean• wymienia rodzaje
tagonistyczne
oddziaływań
oddziaływania
nieantagonistycznych
między• podaje przykłady
gatunkowe
organizmów żyjących
w symbiozie
• wykazuje na dowolnym
• wskazuje na przykładach
przykładzie, że symbioza jest
przystosowania zwierząt do
korzystna dla obu partnerów
zapylania
• charakteryzuje
• dowodzi, że komensalizm
przystosowania kwiatów do
jest oddziaływaniem
zapylania przez zwierzęta
przynoszącym korzyści
jednemu gatunkowi
29. Antago• odróżnia oddziaływania
nistyczne
antagonistyczne od
oddziaływania
nieantagonistycznych
między• wymienia rodzaje
gatunkowe
oddziaływań
antagonistycznych
• przedstawia czynniki
warunkujące konkurencję
• przedstawia skutki
konkurencji
międzygatunkowej
• wymienia sposoby unikania
konkurencji
• przedstawia na dowolnym
przykładzie wzajemne
adaptacje pasożyta i
żywiciela
30. Zależności
pokarmowe
w ekosystemie
• wymienia elementy
• wykazuje ścisły związek
składowe ekosystemu
między ożywioną częścią
• wskazuje ogniwa w łańcuchu
ekosystemu a jego biotopem
pokarmowym
• charakteryzuje rolę
• tworzy łańcuch pokarmowy
producentów, konsumentów
z danych organizmów
i destruentów w ekosystemie
• wskazuje różnice między
łańcuchami spasania
a łańcuchami detrytusowymi
• wskazuje czynniki biotyczne • analizuje mechanizmy
i abiotyczne mające wpływ
regulujące liczebność
na liczebność i zagęszczenie
populacji
badanej populacji
• omawia konsekwencje
• określa liczebność
konkurencji
i zagęszczenie populacji na
wewnątrzgatunkowej
określonym terenie
dla funkcjonowania
danych populacji
• analizuje dane statystyczne
dotyczące zmian liczebności
populacji ludzkiej
w przeciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat
• uzasadnia na przykładach, że • podaje przykłady mikoryzy
mutualizm i protokooperacja
jako oddziaływania
mają cechy wspólne oraz
korzystnego dla grzybów
różne
i roślin
• dowodzi, że protokooperacja
jest symbiozą
nieobligatoryjną
• charakteryzuje na dowolnym • planuje i przeprowadza
• wskazuje przykłady
przykładzie przystosowania
doświadczenie badające
praktycznego zastosowania
drapieżnika do drapieżnictwa
oddziaływania allelopatyczne
wiedzy o oddziaływaniach
i jego ofiary do obrony
między roślinami
allelopatycznych między
• uzasadnia tezę, że zjadający • wykazuje na odpowiednich
roślinami
i zjadani regulują wzajemnie
przykładach, że rośliny mają
swoją liczebność
mechanizmy obronne przed
• opisuje przystosowania
zgryzaniem
pasożytów do obranej
• przedstawia na przykładach
strategii życiowej
adaptacje ssaków
roślinożernych do
odżywiania się pokarmem
roślinnym
• tworzy sieć pokarmową
z podanych organizmów
• dostrzega, że jeden
organizm może należeć do
kilku poziomów troficznych
• porównuje biocenozę pola
uprawnego z biocenozą lasu
pod kątem ich trwałości
i zachowania równowagi
biocenotycznej
• planuje, przeprowadza
i dokumentuje
doświadczenie badające
działalność destruentów
• modeluje sytuację, gdy
jeden z organizmów sieci
pokarmowej zostanie
wyeliminowany
• dowodzi, że trwałość
ekosystemu zależy od jego
różnorodności gatunkowej
• przygotowuje prezentację
na temat funkcjonowania
dowolnego ekosystemu
wodnego
1
2
3
4
5
31. Funkcjonowanie
ekosystemu
• charakteryzuje strukturę
wybranego ekosystemu,
posługując się piramidą
troficzną
• wyjaśnia, co dzieje się
z materią, a co – z energią
w ekosystemie
• opisuje rolę producentów,
konsumentów i destruentów
w obiegu materii oraz
przepływie energii przez
ekosystem
• analizuje cykl
biogeochemiczny węgla
• ilustruje schematycznie
krążenie materii i przepływ
energii w ekosystemach
• uzasadnia, jak ważny jest
dopływ energii słonecznej do
ekosystemów
32. Wpływ
człowieka na
funkcjonowanie
ekosystemu
• podaje kryteria podziału
zasobów naturalnych
• wymienia przykłady
zasobów odnawialnych
i nieodnawialnych
• przedstawia skutki
• wykazuje związek między
• wykazuje związek między
eksploatacji zasobów
intensywną gospodarką
zanieczyszczeniami
nieodnawialnych
rolną a wyginięciem wielu
środowiska a nasileniem
• wskazuje zmiany zachodzące
gatunków
efektu cieplarnianego
w środowisku na skutek
• objaśnia, na czym polega
• analizuje dane statystyczne
intensyfikacji produkcji rolnej
kumulacja szkodliwych
dotyczące przyczyn zmian
związków chemicznych
poziomu dwutlenku węgla
w organizmach
w powietrzu i zmian
• omawia mechanizm
temperatury na Ziemi
powstawania efektu
cieplarnianego
• przewiduje skutki globalnego
ocieplenia
• podejmuje dyskusję, czy
globalne ocieplenie to skutek
działalności człowieka, czy
proces naturalny
• przygotowuje planszę
graficzną przedstawiającą
mechanizm powstawania
kwaśnych opadów
• analizuje przyczyny i skutki
kwaśnych opadów
33. Gospodarowanie
energią
• wymienia przykłady
odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł
energii
• wyjaśnia termin
zrównoważony rozwój
• przedstawia propozycje
racjonalnego
gospodarowania zasobami
przyrody zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju
• uzasadnia konieczność
ograniczenia wydobycia
paliw kopalnych
• przedstawia korzyści
i zagrożenia wynikające
z budowy elektrowni
atomowych
• opisuje budowę
i zastosowanie kolektorów
słonecznych
34. Ochrona
wód,
powietrza
i gleby
• proponuje działania mające
• proponuje działania mające
na celu oszczędzanie energii
na celu ograniczenie ilości
elektrycznej i wody w domu
odpadów w gospodarstwie
• projektuje i wykonuje plakat
domowym
na temat wykorzystania
• charakteryzuje sposoby
surowców wtórnych
oczyszczania ścieków
• opisuje, na czym polega
segregacja odpadów
• uzasadnia konieczność
korzystania z alternatywnych
źródeł energii
• podejmuje dyskusję na
temat budowy elektrowni
jądrowych
6
• udowadnia, że
ekosystem jest układem
samowystarczalnym
• opracowuje projekt
oszczędzania energii
w domu
7
• modeluje cykl
biogeochemiczny azotu
• przygotowuje i wygłasza
referat na temat sukcesji
ekologicznej jeziora
• dostrzega przejawy sukcesji
ekologicznej w najbliższym
otoczeniu
• opisuje metody
• podejmuje dyskusję na temat • przygotowuje projekt zasad
bezpiecznego składowania
budowy spalarni śmieci
postępowania ze zużytymi
odpadów
• uzasadnia konieczność
bateriami, świetlówkami
• wyjaśnia korzyści wynikające
ochrony odnawialnych
i przeterminowanymi lekami
z segregowania odpadów
zasobów przyrody
• analizuje ilość oraz skład
jakościowy odpadów
powstających
w gospodarstwie domowym
• aktywnie włącza się
w oszczędzanie wody
w domu i w szkole
35. Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu II
36. Sprawdzenie Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z działu II
stopnia
opanowania
wiadomości
i umiejętności
Ewolucjonizm
37. Karol Darwin • wyjaśnia terminy ewolucja
i jego teoria
i ewolucjonizm
ewolucji
• wyjaśnia, co oznacza
określenie „walka o byt”
• uzasadnia, dlaczego
Darwina nazywa się ojcem
ewolucjonizmu
• odróżnia dobór naturalny
od doboru sztucznego
2. Dowody
ewolucji
• podaje rodzaje dowodów
ewolucji
• rozróżnia pośrednie
i bezpośrednie dowody
ewolucji
• podaje przykłady dowodów
bezpośrednich ewolucji
• przedstawia poglądy na
• omawia poglądy na ewolucję • przedstawia w sposób
ewolucję znane przed
Lamarcka
graficzny mechanizm izolacji
Darwinem
• uzasadnia, dlaczego obserprzestrzennej populacji
• podaje główne założenia
wacje poczynione przez
• dowodzi, że izolacja
teorii ewolucji Darwina
Darwina na wyspach Galapopulacji przyczynia się
• prezentuje przykłady
pagos stały się podłożem do
do powstawania nowych
potwierdzające działanie
narodzin teorii ewolucji
gatunków
doboru naturalnego
• wykazuje, że dobór
• wykazuje, że współczesne
• omawia znaczenie i podaje
naturalny zapewnia
poglądy na ewolucję są
przykłady doboru sztucznego
przetrwanie osobników
kontynuacją i uzupełnieniem
najlepiej przystosowanych
teorii Darwina
do środowiska
• podaje założenia
syntetycznej teorii ewolucji
• dowodzi, że brak przepływu
genów pomiędzy dwoma
grupami organizmów
świadczy o ich odrębności
gatunkowej
• wyróżnia rodzaje izolacji
rozrodczej
• podaje przykłady izolacji
rozrodczej
• wyjaśnia, dlaczego tylko
niewielka część wymarłych
organizmów zachowała się
w postaci skamieniałości
• wykazuje na przykładach,
że zmiany ewolucyjne
organizmów mogą się
odbywać w różnym tempie
• przygotowuje i wygłasza
krótki wykład na temat
dowodów ewolucji z zakresu
genetyki
• uzasadnia, że formy
przejściowe są szczególnie
cenionymi dowodami
bezpośrednimi na ewolucję
• zbierając informacje na
temat form pośrednich,
korzysta z różnych źródeł
• charakteryzuje relikty
i podaje ich przykłady
• odróżnia narządy
analogiczne
od homologicznych
• dowodzi znaczenia
prowadzenia
porównawczych badań
anatomicznych zwierząt
• analizuje podobieństwo
rozwoju zarodkowego
kręgowców
• dowodzi, że badania
z zakresu embriologii
są ważnym dowodem
pośrednim ewolucji
• uzasadnia, że podobny
skład chemiczny wszystkich
organizmów świadczy o ich
pokrewieństwie
• segreguje narządy na
analogiczne, homologiczne
i szczątkowe
• objaśnia, jak doszło do
wytworzenia w komórkach
jądra, mitochondriów
i chloroplastów
• dowodzi, jak ważnym
krokiem w ewolucji było
powstanie organizmów
wielokomórkowych
• przedstawia organizmy
roślinne i zwierzęce
charakterystyczne dla danej
ery
• wykazuje, dlaczego
• przygotowuje i przedstawia
w momencie pojawienia się
prezentację na temat
atmosfery tlenowej ewolucja
pojawienia się na lądzie
nabrała tempa
pierwszych roślin i zwierząt
• konstruuje tabelę
zawierającą najważniejsze
wydarzenia z historii życia na
Ziemi
• wyjaśnia, jaki wpływ na
rozwój życia na Ziemi
miały wielkie wymierania
gatunków
39. Dzieje życia
na Ziemi
• wyjaśnia termin biogeneza
• odczytuje dane z tabeli
stratygraficznej
• analizuje schemat
przedstawiający zegar
ewolucji
• określa warunki, w jakich
mogło się narodzić życie na
Ziemi
• wskazuje cechy
pierwszych organizmów
jednokomórkowych
40. Człowiek
i jego
ewolucja
• podaje pozycję
systematyczną człowieka
• uzasadnia przynależność
człowieka do
poszczególnych jednostek
systematycznych
• analizuje cechy budowy
• wskazuje cechy pozwalające • przedstawia historię rozwoju
charakterystyczne dla
na wyodrębnienie z rzędu
ewolucyjnego człowieka
naczelnych
naczelnych nadrodziny
• korzysta z różnych źródeł,
• sporządza tabelę, w której
człekokształtnych
podając przykłady dowodów
porównuje człowieka
• charakteryzuje
bezpośrednich na ewolucję
z szympansem
poszczególnych przodków
człowieka
• wskazuje podobieństwa
człowieka
• dowodzi, że szczątki
i różnice między człowiekiem • dowodzi, że człowiek
australopiteka znanego
a innymi naczelnymi jako
posiada cechy wyjątkowe dla
jako Lucy są jednym
wynik procesów
jego gatunku
z najważniejszych znalezisk
ewolucyjnych
• wymienia przodków
człowieka
41. Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości
Powtórzenie i utrwalenie materiału z działu III
42. Sprawdzenie Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z działu III
stopnia
opanowania
wiadomości
i umiejętności
• wykonuje schemat drzewa
rodowego człowieka
• uzasadnia, że rasy człowieka
to przykład zmienności
w obrębie gatunku
Download