Document

advertisement
1. Interferencja. Doświadczenie Younga. Położenie maksimów i minimów natężenia
światła w obrazie interferencyjnym.
2. Interferencja na cienkich warstwach. Warunek na wzmocnienie i wygaszenie dla
warstwy o danej grubości i współczynniku załamania. Prążki Newtona.
3. Warunki na występowanie maksimów i minimów w obrazie dyfrakcyjnym.
Dyfrakcyjna granica rozdzielczości i kryterium Rayleigha. Warunek Bragga.
4. Postulaty szczególnej teorii względności. Transformacje Lorentza. Efekty
relatywistyczne – dylatacja czasu, skrócenie odległości, względność jednoczesności.
5. Masa spoczynkowa i masa relatywistyczna. Związek pomiędzy masą, pędem i energią
cząstki. Energia i pęd fotonu. Długość fali de Broglie’a.
6. Promieniowanie ciała doskonale czarnego – prawa Kirchoffa i Stefana-Boltzmana.
Prawo przesunięć Wiena.
7. Wzór Plancka opisujący zależność widmową natężenia fali i jego interpretacja.
8. Efekt fotoelektryczny – opis „klasyczny” i kwantowy. Zjawiska potwierdzające
korpuskularną naturę światła.
9. Budowa materii – własności elektronu i protonu. Modele atomu Thomsona,
Rutherforda i Bohra.
10. Opis widma promieniowania atomowego i jego związek z modelem atomu Bohra.
11. Opis widma promieniowania rentgenowskiego – składowa ciągła i charakterystyczna
12. Interpretacja funkcji falowej. Równanie Schrödingera. Rozwiązania równania
Schrödingera dla wybranych kształtów funkcji potencjału.
13. Kwantowy model atomu. Liczby kwantowe i ich znaczenie. Układ okresowy
pierwiastków.
Download