Gdańsk, dnia ............. 2014 r.

advertisement
Gdańsk, dnia ............. 2014 r.
...............................................................................
imiona i nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI !)
................................................... / ..........................
data i miejsce urodzenia
/
obywatelstwo
...............................................................................
imiona rodziców, opiekunów
...............................................................................
adres zamieszkania: ulica, nr domu/mieszkania
 - ...................................................
miejscowość
kod
dom.
................................./ kom. ...........................
nr telefonu
(przy wyborze klasy, przedmiotu rozszerzonego i zajęć z religii lub etyki, zaznacz właściwy kwadrat)
PODANIE
Proszę o przyjęcie do III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015, do klasy pierwszej:
1. 
KLASA „A” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM:
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 MATEMATYKA
 GEOGRAFIA
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS  lub HISTORIA  lub BIOLOGIA .
nauczane języki: angielski (6 h) i hiszpański (2h), przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka,
geografia.
2. 
KLASA „B” – Z PRZEDMIOTAMI EKSPERYMENTALNYMI:
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 BIOLOGIA
 CHEMIA
Dodatkowe godziny z matematyki.
nauczane języki: angielski (3h) i niemiecki (2h).
3. 
KLASA „C” – HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 J. POLSKI
 HISTORIA
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS  lub GEOGRAFIA  lub BIOLOGIA
nauczane języki: angielski (3h) i francuski (2h).
4. 
KLASA „D” – MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 MATEMATYKA
 FIZYKA
Przedmiot uzupełniający: Zaawansowana grafika i multimedia (grafika 2D i 3D; obróbka multimediów;
projektowania zaawansowanych stron www).
nauczane języki: angielski (3h) i niemiecki (2h)  lub hiszpański (2h) .
5. 
KLASA „0H” – WSTĘPNA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM, przygotowująca do klasy
dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Zajęcia z nauczycielem z Hiszpanii.
Dodatkowe opłaty.
nauczane języki: hiszpański (20h) i angielski (2h)
6. 
KLASA „preIB” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM – tylko dla uczniów, którzy od II
klasy chcą uczestniczyć w programie dyplomowym matury międzynarodowej. Dodatkowe opłaty.
przedmioty nauczane dwujęzycznie:
 MATEMATYKA
 BIOLOGIA
 FIZYKA
 GEOGRAFIA
 HISTORIA
 CHEMIA
dodatkowe przedmioty: METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (nauczana w języku angielskim)
i CAS (Creativity Action Service).
nauczane języki: angielski (6h) i niemiecki (2h)
7. 
KLASA „IH” – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM, przygotowująca do matury
polskiej i hiszpańskiej (kontynuacja po klasie wstępnej „0H”).
Możliwość przyjęcia kandydatów pod następującymi warunkami:
a) zdanie egzaminu z języka hiszpańskiego
b) wolne miejsca
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 GEOGRAFIA
 J. ANGIELSKI
Obowiązkowe przedmioty dodatkowe:
 LITERATURA HISZPAŃSKA
 HISTORIA Z ELEMENTAMI HISTORII SZTUKI KRÓLESTWA HISZPANII
 GEOGRAFIA KRÓLESTWA HISZPANII
nauczane języki: hiszpański i angielski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJE O KANDYDACIE
NUMER PESEL UCZNIA

Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeżeli jest inny niż ucznia): ......................................................................
Zawód ojca (opiekuna) ......................................................................................................................................................
Miejsce i adres pracy : .....................................................................................................................................................
Telefon kom. ....................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeżeli jest inny niż ucznia): ..................................................................
Zawód matki (opiekunki) ..................................................................................................................................................
Miejsce i adres pracy : . ....................................................................................................................................................
Telefon kom. ......................................................................................
NAZWA I NR GIMNAZJUM: ............................................................................................................................................................
ADRES GIMNAZJUM:................................................................................................................... ....................................................
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
..............................................................................................................................................................................................................
POSIADANE CERTYFIKATY JĘZYKOWE :
FCE – ocena .................  CAE– ocena .................  BRAK
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII / ETYKI.
Religia 
Etyka 
……………………………..
podpis kandydata
……………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Download