WZÓR UMOWY DOSTAWY

advertisement
Oznaczenie sprawy: ZSW/LO/27/272/2013
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa Nr …../2013
(Wzór umowy)
zawarta w Komornicy, w dniu …………………… pomiędzy:
Zespołem Szkół w Wieliszewie z siedzibą: Komornica, ul. Nasielska 7, p-ta 05-140 Serock,
Gmina Wieliszew, NIP 536-155-84-18, REGON 000189569,
reprezentowaną przez:
Dyrektora Szkoły – Mirosława Sieradzkiego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą ……………………………………… z siedzibą: ..….…………………………………..,
wpisaną ……………………………, NIP …………………….., REGON …………………,
reprezentowaną przez:
…………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Dostawa mieszanki
gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze dla potrzeb Zespołu Szkół w Wieliszewie
z siedzibą: m. Komornica, ul. Nasielska 7, p-ta 05-140 Serock, Gmina Wieliszew”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984 i 1047),
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa mieszanki gazu płynnego propan – butan na
cele grzewcze dla potrzeb Zespołu Szkół w Wieliszewie z siedzibą: m. Komornica,
ul. Nasielska 7, p-ta 05-140 Serock, Gmina Wieliszew do zasilania kotłów DeDetrich GT
400-411 o mocy znamionowej 2x425kW w szacowanej ilości 315 075litrów.
2. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona ilość dostaw do wykonania stanowi wielkość
szacunkową i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony
Zamawiajacego z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez
Wykonawcę w ofercie z dnia ……………2013 r.
3. Ilość zleconych Wykonawcy do realizacji dostaw będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Rozliczenie za świadczone dostawy będzie następować wg faktycznie
wykonanych ilości dostaw po cenach jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę
w ofercie z dnia ………………2013 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zleconych dostaw niż ilość określona w ust. 1
niniejszej umowy pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy oraz
uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;
b) odstąpienia od realizacji części dostawy. Zakres zamówienia może być zmniejszony
do 40% wartości zamówienia, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego.
Z tytułu wykorzystania mniejszego zakresu dostaw w stosunku do założonych
wielkości, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania dostaw w ilościach szacowanych,
o których mowa w ust. 1.
str. 1
Oznaczenie sprawy: ZSW/LO/27/272/2013
6. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 08.11.2013 r., stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§2
(jeżeli dotyczy)
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do realizacji następujące części
zamówienia:
1) …………………………………... – …………………………………………..…….. .
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze podpisania umowy z podwykonawcą
jednocześnie przedstawiając umowę lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, do akceptacji (art. 6471
KC).
Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy lub projektu ma prawo
pisemnego zgłoszenia swojego sprzeciwu lub zastrzeżeń.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń Wykonawca jest
obowiązany do ich uwzględnienia bądź odstąpienia od podpisania umowy
z podwykonawcą.
Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą stosuje się
procedurę określoną w ust. 2, 3 i 4.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do składania
wraz z wystawioną fakturą Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury
o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę
w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego
potwierdzenia.
§3
1. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość dostarczonego paliwa
(gazu), wyliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonego paliwa (gazu) mierzonego
w litrach z uwzględnieniem kosztów transportu oraz ryczałtowej ceny jednostkowej
określonej w ofercie Wykonawcy z dnia …………2013 r.
2. Rozliczenie za świadczone dostawy będzie następować wg. faktycznie dostarczonego
paliwa (gazu) po ryczałtowej cenie jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy
z dnia …….……2013 r., tj.:
ryczałtowa cena jednostkowa brutto za 1litr paliwa (gazu) z uwzględnieniem
wszystkich kosztów (w tym: kosztów transportu) wynosi: ………………. zł (słownie:
……………………………………………………………….……………………….……).
3. Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa określona w ust. 2 będzie ceną stałą i nie
ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał gaz
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………/100) w całym okresie
obowiązywania umowy określonym w § 4 ust. 2.
6. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną
w ust. 5, umowa ulega rozwiązaniu. Umowa ulega rozwiązaniu również z dniem,
str. 2
Oznaczenie sprawy: ZSW/LO/27/272/2013
w którym kończy się czas trwania umowy określony w § 4 ust. 2 umowy niezależnie od
tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 5.
7. Rozliczenie za świadczone dostawy będzie następować wg faktycznie wykonanych ilości
prac po cenach jednostkowych przedstawionych w § 3 ust. 2 Umowy.
8. Rozliczenie za wykonaną dostawę będzie dokonywane przez Zamawiającego przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po zakończeniu każdej kolejnej zleconej
dostawy paliwa (gazu), w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.
9. Zapłata za dostarczony towar następować będzie na podstawie faktur za każdorazowo
dokonaną dostawę, potwierdzoną protokółem odbioru podpisanym przez obie strony.
§4
1. Dostawy następować będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości
i zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 48 godzin od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie zobowiązany realizować dostawy przez okres 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do kotłowni Zespołu Szkół
w Wieliszewie (dawne TGW Dębe) z siedzibą w Komornicy przy ul. Nasielskiej 7,
Gmina Wieliszew, wyposażonej w nadziemne zbiorniki do magazynowania paliwa oraz
instalacje gazową.
4. Zamawiający posiada trzy zbiorniki o pojemności 6,4m3 każdy oraz dwa kotły DeDetrich
GT 400-411 o mocy znamionowej 2x425kW.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione paliwo (gaz) swoim transportem
i na własny koszt.
6. Wartość opałowa gazu powinna być dostosowana do pory roku i panujących temperatur.
7. Ilość każdorazowo dostarczonego Zamawiającemu gazu ustalana będzie na podstawie
wskazań licznika autocysterny.
8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy realizowanej dostawie załączone zostanie
świadectwo jakości określające parametry dostarczanego produktu.
9. Zamówienia będą składane w formie elektronicznej, faksem, telefonicznie lub w formie
pisemnej przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego - ………………….. .
10. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce
wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
11. Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień wydania towaru osobie upoważnionej do
odbioru towaru.
§5
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada przepisom,
normatywom technicznym obowiązującym w Polsce. Wykonawca gwarantuje, że
dostarczany gaz w ramach umowy jest wysokiej jakości i dostarczane jest w sposób
zapewniający należyte bezpieczeństwo.
2. Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,
potwierdzonych na każde wezwanie Zamawiającego świadectwem jakości określającym
parametry dostarczanego produktu.
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia,
nieprawidłowości w dostawie przedmiotu zamówienia.
4. Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący przedmiot
zamówienia dostarcza się odpowiednio w terminach określonych w § 4 ust. 1.
str. 3
Oznaczenie sprawy: ZSW/LO/27/272/2013
5. W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca
zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 2 dni roboczych od daty
jej otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad dostarcza się
w terminach określonych w § 4 ust. 1.
6. Wszelkie koszty związane z reklamacją towaru obciążają Wykonawcę.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw
bądź odmowy dostaw w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego brutto za każdy
dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 4 ust. 1 umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach
określonych w § 4 ust. 1, lub w terminie określonym w § 5 ust. 4 i 5, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w ilości
i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie
zrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania lub udostępnienia lub odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości brutto
umowy w przypadku dostarczenia gazu złej jakości i nieodpowiadającej normom
określonym w SIWZ.
6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuszcza możliwość dokonania zmiany w postanowieniach umowy w stosunku do treści
oferty w następujących okolicznościach:
a) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu w okresie obowiązywania umowy
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy;
b) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych odpowiednim aktem prawnym w stopniu wynikającym z tych zmian dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej za 1 litr
paliwa;
c) w przypadku zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto
zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
§8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 907, 984 i 1047).
str. 4
Oznaczenie sprawy: ZSW/LO/27/272/2013
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający
str. 5
Wykonawca
Download