1. Podstawą prawną regulaminu są

advertisement
Tekst ujednolicony
Regulamin
rozliczania kosztów dostaw ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody
oraz ustalania opłat z tego tytułu
1. Podstawą prawną regulaminu są:
1) Ustawa z dnia 10.04.1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348,
z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),
3) Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),
4) Statut Spółdzielni.
2. Regulamin ma zastosowanie do lokali zajmowanych przez:
1) członków Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali,
2) właścicieli lokali nie będących członkami ,
3) najemców lokali,
zwanych dalej „użytkownikami lokali”.
I.
Dla potrzeb centralnego ogrzewania .
1. Koszty dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania obejmują koszty
zakupu energii cieplnej na warunkach określonych w umowie z dostawcą ciepła,
na podstawie comiesięcznie wystawianych faktur za zużycie na poszczególnych węzłach
cieplnych.
W przypadku wytwarzania ciepła w źródłach eksploatowanych przez Spółdzielnię do
kosztów dostawcy ciepła mogą być zaliczane wszystkie koszty uznawane za uzasadnione
dla wytwórców ciepła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006 r. (Dz.U. Nr 193, poz.1423, z późn. zm.).
W takim przypadku, do kosztów wytwarzania i dostawy ciepła zaliczane są również
koszty utrzymania węzłów cieplnych eksploatowanych przez Spółdzielnię we własnym
zakresie.
2. Koszty zakupu energii cieplnej dostarczonej do budynku pokrywane są przez
indywidualnych odbiorców w lokalach przynależnych do danego węzła cieplnego.
Budynki i lokale w nich, przynależne do danego węzła cieplnego, stanowią
„nieruchomość rozliczeniową”, o której mowa w dalszych postanowieniach Regulaminu.
3. Za powierzchnię ogrzewaną i rozliczaną według podzielników uważa się całą
powierzchnię użytkową lokali, w których znajdują się grzejniki centralnego ogrzewania
oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. korytarz, łazienka,
ubikacja, itp.) nawet jeśli w tych pomieszczeniach nie ma grzejników. Nie zalicza się do
powierzchni rozliczanej według podzielników, powierzchni klatek schodowych, piwnic,
strychów, pralni, suszarni domowych, itp. Koszty ogrzewania tej powierzchni są
elementem kosztów stałych.
1
4. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni
w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi (np. mansardy), której
wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeśli wysokość pomieszczenia
lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego wlicza się 50 % powierzchni tego pomieszczenia lub jego części.
Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się
do powierzchni użytkowej w 100 %.
5. Rozliczenie dostawy energii cieplnej do lokali następuje na podstawie urządzeń
pomiarowych i m2 powierzchni użytkowej.
6. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła jest okres 12 miesięcy, z wyjątkiem
kosztów centralnego ogrzewania rozliczanych dla węzłów cieplnych w systemie
ryczałtowym, dla których okres rozliczeniowy obejmuje rok kalendarzowy.
7. Użytkownicy lokali wnoszą przedpłaty płatne miesięcznie w ciągu całego roku.
Stawki zaliczkowe opłat ustalane są w wysokości określonej na 1m2 wg formuły
(cena 1 GJ x ilość GJ /m2), jednolicie dla całej Spółdzielni.
Ilość GJ określa się na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów
rozliczeniowych.
8. Użytkownicy mieszkań, którzy nie wyrazili zgody na zainstalowanie urządzeń
pomiarowych wnoszą zaliczki o 50% wyższe, płatne miesięcznie w ciągu całego roku.
W rozliczeniu mieszkania te obciąża się maksymalnym zużyciem energii dla danej
nieruchomości rozliczeniowej lub zaliczki te zaliczane są w całości na pokrycie
kosztów energii cieplnej (koszty równają się dochodom).
9. Zaliczki na poczet zużycia energii cieplnej dla mieszkań w budynkach nie
wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się wg formuły jak w pkt 7, przyjmując
wyższe zużycie ciepła w tych lokalach.
10. Indywidualnemu rozliczeniu kosztów dostawy energii cieplnej w budynkach
wyposażonych w urządzenia pomiarowe podlegają wszystkie mieszkania i lokale
użytkowe.
11. Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach należy prowadzić w taki sposób,
aby wysokość opłat dla poszczególnych lokali była ustalana z uwzględnieniem różnic
występujących w danym budynku w odniesieniu do wielkości strat ciepła wynikających
z odmiennego usytuowania lokali w tym budynku.
Jeżeli w budynku znajdują się lokale o zwiększonych stratach ciepła wynikających z ich
usytuowania, w opomiarowanym systemie rozliczeń stosuje się odpowiednie
współczynniki korygujące.
Współczynniki te ustala się na podstawie:
a) aktualnie obowiązujących normatywów i zasad obliczania strat ciepła powstałych w
wyniku przenikania ciepła przez przegrody budowlane, przyjęte zgodnie z zasadami
obowiązującymi w systemie,
b) wydajności cieplnej grzejników zainstalowanych w poszczególnych lokalach.
2
Stosowane współczynniki korygujące to:
a) współczynnik UF, określający wydajność cieplną grzejnika,
b) współczynnik LAF, określający straty ciepła w związku z usytuowaniem mieszkania:
- stosowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL- dla budynków wyposażonych w podzielniki kosztów,
- współczynnik niekorzystnego położenia mieszkania wyznaczony metodą
obliczeniową- dla budynków wyposażonych w liczniki ciepła.
12. Koszty dostawy energii cieplnej zgodnie z taryfą stosowaną przez dostawcę
rozdziela się na:
1) koszty stałe - opłaty za moc zamówioną oraz 40% kosztów zużycia, które dotyczą
pokrycia kosztów energii cieplnej zużytej przez pomieszczenia ogólnego użytku oraz
piony centralnego ogrzewania;
Podstawą rozliczenia kosztów jest m2 powierzchni użytkowej lokali;
2) koszty zmienne – 60% kosztów zużycia energii cieplnej, dla których podstawę
rozliczenia stanowi ilość odczytanych jednostek, po przeliczeniu przez współczynniki
korygujące stosowane przez firmę rozliczeniową.
121. W budynkach, w których grzejniki c.o. łazienkowe nie zostały wyposażone w
urządzenia pomiarowe, koszty dostawy energii cieplnej zgodnie z taryfą stosowaną
przez dostawcę rozlicza się na:
1) koszty stałe - opłaty za moc zamówioną oraz 50% kosztów zużycia energii cieplnej na
pokrycie kosztów energii zużytej przez grzejniki c.o. w łazienkach, pomieszczeniach
ogólnego użytku, pionach centralnego ogrzewania; Podstawą rozliczenia jest m2
powierzchni użytkowej;
2) koszty zmienne - 50% kosztów zużycia energii cieplnej, dla których jednostką
rozliczeniową jest ilość jednostek odczytanych z urządzeń pomiarowych, po
przeliczeniu przez współczynniki korygujące stosowane przez firmę rozliczeniową.
13. Jeśli poszczególne lokale w budynku są wyposażone w przyrządy pomiarowe ciepłomierze, koszty dostawy energii cieplnej, zgodnie z taryfą stosowaną przez
dostawcę, rozlicza się na:
1) koszty stałe - opłaty za moc zamówioną oraz koszty zużycia energii cieplnej przez
pomieszczenia ogólnego użytku (różnica między wskazaniami ciepłomierza głównego
budynku a sumą wskazań ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych);
Podstawą rozliczenia jest m2 powierzchni użytkowej lokali;
2) koszty zmienne- koszty zużycia energii cieplnej w lokalach mieszkalnych według
wskazań ciepłomierzy, z uwzględnieniem współczynników korygujących.
14. Do kosztów stałych ogrzewania lokali zalicza się:
1) opłatę stałą pobieraną przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele centralnego
ogrzewania danego budynku,
2) koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku, tj.
klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni, szybów, pionów c.o., itp.
3) koszty zmienne ogrzewania mieszkań skorygowane według zasad określonych przez
3
współczynniki wyrównawcze,
4) koszty zmienne ogrzewania mieszkań nie pokryte opłatami ich użytkowników
wskutek zastosowania zasady określonej w pkt 22.
15. Odczytu podzielników należy dokonywać po 12 miesiącach od ostatniego odczytu, z
tolerancją do 30 dni.
16. Poszczególne wartości odczytów w każdym mieszkaniu są wpisywane do karty
odczytu i potwierdzone przez użytkownika podpisem.
Kopię karty odczytu należy pozostawić lokatorowi (użytkownikowi).
O terminie dokonywania odczytów należy powiadomić lokatorów z wyprzedzeniem
7-dniowym poprzez ogłoszenie na klatkach schodowych.
Jeżeli w lokalu mieszkalnym nie dojdzie do odczytu podzielników w pierwszym i
drugim terminie z przyczyn leżących po stronie użytkownika, termin trzeciego odczytu
użytkownik może uzgodnić indywidualnie z firmą odczytującą, za dodatkową opłatą.
W przypadku niedokonania odczytu podzielników w lokalu mieszkalnym, mają
zastosowanie zasady określone w pkt 18.
16a. W budynkach, które zostały wyposażone w urządzenia do radiowego odczytu
podzielników energii cieplnej, użytkownik nie otrzymuje kopii karty odczytu. Po
otrzymaniu rozliczenia użytkownik dokonuje kontrolnego sprawdzenia stanów
podzielników ze stanami wynikającymi z rozliczenia.
17. W czasie odczytu należy sprawdzić stan plomby, nr podzielnika oraz prawidłowość
zamontowania podzielnika.
18. Jeżeli z powodu uszkodzenia podzielnika lub naruszenia plomby i niezgłoszenia tych
faktów w ciągu 3 dni, albo z innych przyczyn leżących po stronie użytkownika nie
można dokonać odczytu podzielników, do rozliczenia tego mieszkania przyjmuje się
maksymalne zużycie energii cieplnej dla danej nieruchomości rozliczeniowej. Taką
samą zasadę przyjmuje się dla rozliczenia energii dla pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest grzejnik nie wyposażony w podzielnik.
19. W przypadku zmiany użytkownika lokalu (sprzedaż, zamiana) zainteresowani
podpisują oświadczenie (którego wzór jest załącznikiem do regulaminu) dotyczące
rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy lub nabywca
przyjmuje zobowiązanie lub należności wynikające z rozliczenia.
20. Koszty naprawy lub wymiany podzielnika powstałe z winy lokatora obciążają
użytkownika lokalu.
21. Koszty ogrzewania lokali użytkowych Spółdzielnia rozlicza wg faktycznie
ponoszonych kosztów energii cieplnej z uwzględnieniem zwiększonego zużycia.
Opłaty zaliczkowe wnoszone są miesięcznie przez okres całego roku w wysokości
zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni.
22. Jeśli ustalony na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych lub urządzeń
podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania danego mieszkania jest rażąco wysoki,
czyli większy w przeliczeniu na 1 m2 niż 1,5 wnoszonych zaliczek, to obciążenie
tego mieszkania kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na m2
w wysokości 1,5 wnoszonych zaliczek.
4
23. Rozliczenie z użytkownikami lokali z tytułu nadpłaty lub niedopłaty za energię cieplną
za okres rozliczeniowy jest dokonywane wg następujących zasad:
1) nadpłata zaliczana jest na:
a) bieżące i przyszłe opłaty za lokal,
b) zadłużenie (w przypadku osób zalegających z opłatami za lokal),
c) odsetki (w przypadku osób zalegających w spłacie odsetek od kredytów
długoterminowych);
Jeżeli nie występują w/w zobowiązania, nadpłata może być – na wniosek
użytkownika - zwrócona w formie gotówkowej; zwrotu dokonuje się w terminie do
końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym sporządzono rozliczenie;
2) niedopłata winna być uregulowana w ciągu 1 miesiąca, nie później niż w dacie
wnoszenia opłaty za lokal po miesiącu, w którym rozliczenie nastąpiło, lub - w
indywidualnych przypadkach - na warunkach uzgodnionych z Zarządem Spółdzielni.
24. Uzyskane wpływy z bonifikat, upustów lub innych opłat z tytułu niedotrzymania przez
dostawcę warunków umowy zalicza się na zmniejszenie kosztów energii cieplnej
danego węzła.
25. Rozliczenie kosztów zmiennych ogrzewania w danym budynku przy zastosowaniu
wskazań urządzeń podzielnikowych może być zastąpione systemem rozliczeń
zryczałtowanych (proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury
poszczególnych lokali), jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3
użytkowników lokali w danym budynku.
Zmiana systemu rozliczania kosztów zmiennych ogrzewania może być dokonywana
tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego kosztów ogrzewania.
II. Dla potrzeb centralnie dostarczanej ciepłej wody
1.
Koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb podgrzania wody obejmuje koszt
zakupu energii cieplnej na warunkach określonych w umowie z dostawcą ciepła, na
podstawie comiesięcznie wystawianych faktur za zużycie na poszczególnych
węzłach cieplnych.
2. Do kosztów podgrzewania wody użytkowej w danym budynku zalicza się:
1) opłatę stałą pobieraną przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele podgrzania wody
użytkowej,
2) opłaty zmienne pobierane przez dostawcę za ilość ciepła dostarczonego na cele
podgrzania wody użytkowej.
3. Ilość energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby ciepłej wody ustala się na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych.
4. Jednostką podziału kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody jest:
a) 1m3 wody (mieszkania wyposażone w wodomierze),
b) osoba (w przypadku ryczałtu przyjmując zużycie 3,5 m3 na osobę).
5. Jeżeli w lokalu mieszkalnym brak jest zużycia ciepłej wody, a przyrządy pomiarowe są
sprawne, to lokal ten obciąża się kosztami gotowości świadczenia dostawy ciepłej wody
– kosztami mocy zamówionej w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej danego
5
lokalu. Koszty stałe podgrzania wody równają się kosztom mocy zamówionej
podzielonym przez m2 pow. użytkowej budynku i pomnożonym przez m2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego
III. Ustalanie zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów energii
cieplnej
1. Opłaty za centralne ogrzewanie lokali oraz za podgrzanie wody użytkowej są ustalane
zaliczkowo na dany okres rozliczeniowy z uwzględnieniem:
1) aktualnych cen ciepła,
2) ilości ciepła zużytego na cele ogrzewania oraz podgrzania wody w ostatnim okresie
rozliczeniowym.
Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
2. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła
powodujące wzrost kosztów, to dopuszczalna jest zmiana zaliczkowo ustalonych opłat
za centralne ogrzewanie lub podgrzanie wody.
Decyzje o tej zmianie podejmuje Zarząd Spółdzielni.
3. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła do lokalu Spółdzielnia zawiadamia
użytkowników lokali pisemnie przed datą podwyżki opłat chyba, że podwyżka jest
spowodowana decyzjami urzędowymi podjętymi w terminie uniemożliwiającym
Spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali.
4. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu są płatne do 28 dnia każdego miesiąca.
Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza:
1) w przypadku członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
- odsetki w wysokości określonej w statucie Spółdzielni, a jeżeli statut nie
zawiera postanowienia w tym zakresie – odsetki ustawowe,
2) w przypadku osób nie będących członkami, właścicieli lub najemców lokali –
ustawowe odsetki za zwłokę.
5. Opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni są
pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby
której lokale te są zajmowane.
IV. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2010r. Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej.
6
Załącznik do regulaminu
Kalisz …………………..
OŚWIADCZENIE
Rozliczenie energii cieplnej
W związku ze sprzedażą /zamianą mieszkania………………………………………
Adres
Prosimy o wybór sposobu rozliczenia za energię cieplną dla w/w mieszkania
1. Dokonanie śródodczytu / usługa odpłatna ,koszty obciążają zainteresowanych
proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania.
2. Nabywca mieszkania przejmuje zobowiązania lub należność wynikającą z rozliczenia.
Dokonujemy wyboru sposobu rozliczenia energii cieplnej według zasady zawartej w
w punkcie ……………….., co potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.
Podpisy :
Zbywający
………………………….
Imię Nazwisko
Nabywający
………………………….
Imię Nazwisko
……………………..
Imię Nazwisko
……………………..
Imię Nazwisko
7
Download