Kazimierz Dolny nad Wisłą 25

advertisement
Świnoujście
17 listopada 2010r.
Taktyka i techniki przeprowadzania
czynności procesowo-kryminalistycznych
w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej.
Źródłowa dokumentacja lekarska
- tryb pozyskiwania.
Krzysztof Wójcik – prokurator Prokuratury
Apelacyjnej w Krakowie, wizytator
Dane szacunkowe
• Z dostępnych statystyk
Naczelnej Izby lekarskiej
wynikało, iż w latach
2006-2008
wpłynęło
8.062 skargi dotyczące
błędów medycznych i
zidentyfikowano
5.748
przewinień zawodowych.
Wniosków o ukaranie
skierowano zaś 2.747.
• Stosownie
do
badań
prowadzonych w Unii
Europejskiej do 10%
przypadków hospitalizacji
dochodzi
do
błędów
medycznych,
skoro więc NFZ w 2009r.
sfinansował
8.359.654
hospitalizacji w leczeniu
szpitalnym,
to
liczbę
błędów medycznych w
przybliżeniu
można
szacować na ok. 835.000
Dane epidemiologiczne
Z danych Głównego Inspektora
Sanitarnego wynika, iż w roku
ubiegłym zgłoszono 252 ogniska
epidemiczne zakażeń szpitalnych.
Zakażeniu uległy 2.382 osoby, w tym
2.224 pacjentów i 158 osób
personelu.
Dane dotyczące spraw sądowych
2009r. – Sądy Okręgowe









wpłynęło - 524
załatwiono – 502
uwzględniono w całości lub części – 147
zawarto ugodę – 16
oddalono – 179
zwrócono – 51
odrzucono – 6
pozostało na następny okres – 1.044
wskaźnik pozostałości 23,9 (trwania w miesiącach)
Dane dotyczące spraw sądowych
2009r. – Sądy Rejonowe
wpłynęło - 247
załatwiono – 280
uwzględniono w całości lub części – 60
zawarto ugodę – 3
oddalono – 85
zwrócono – 44
odrzucono – 5
pozostało na następny okres – 301
wskaźnik pozostałości 14,6 (trwania w miesiącach)
Skargi pacjentów związane z błędami
medycznymi dotyczy najczęściej:
•
•
•
•
•
•
spraw związanych z porodem
– 37%;
zakażeń szpitalnych
- 24%;
nierozpoznania objawów zawału mięśniowego
– 9%;
uszkodzenia ciała podczas operacji tarczycy
- 8%;
pozostawienia ciała obcego
- 5%
uszkodzenia stawów żuchwowo-skroniowych
przy
protetyce
stomatologicznej
(bez
wskazania odsetka).
Wątpliwości dotyczące prawnego ujęcia
błędu w sztuce lekarskiej
Definiowania błędu w sztuce:
1. w ujęciu nauk medycznych
2. w ujęciu judykatury i nauk prawnych
3. w ujęciu funkcjonalnym
W każdy, z tych aspektów nie jest istotne, kto
dokonał lub zaniechał czynności, ale jakie
miały one charakter.
Wykonywanie czynności lekarza - uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1994r., sygn. I KZP 20/94
(PSNKW 1994/9-10/58)
Określenie „rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobom, a także
wydawanie orzeczeń lekarskich” użyte w art. 1 ustawy z dnia 28
października 1950r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50 poz. 458 ze zm.),
oznaczają „wykonywanie zawodu lekarza”, niezależnie od tego, czy są
dokonywane przez lekarza, czy też osobę nie będącą lekarzem.
„Wykonywaniem zawodu lekarza” jest w każdym razie podejmowanie
jakichkolwiek czynności, o których mowa w tym przepisie, w sposób
systematyczny, odpłatnie i z zachowaniem form typowych dla czynności
lekarza. Do czynności takich należy również ordynowanie pacjentowi leków
przez wypisywanie recept (lub ich namiastek), określających rodzaj leku,
sposób i ilość jego użycia – także leków homeopatycznych, których nabycie
w aptekach nie wymaga recept”
Krzysztof Woźniak z Katedry Medycyny
Sądowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum w Krakowie
Błąd medyczny (bo tak go określa), to
nieprawidłowe postępowanie, którego skutków
można było uniknąć przy zachowaniu zwykłej
staranności, bez konieczności podejmowania
działań nadzwyczajnych, w sytuacji kiedy był
czas do namysłu, czyli lekarz popełnia wobec
pacjenta błąd medyczny, gdy nie zrobił
wszystkiego co mógł i powinien był zrobić
zgodnie z aktualną wiedzą i praktyką medyczną.
orzeczenie SN z dnia 1 kwietnia 1955 r. (IV
CR 39/54 OSN 1957, nr 1 poz. 7)
„Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność
(zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i
terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie
dla lekarza dostępnym. Zaniedbania lekarza w
zakresie obowiązków otoczenia chorego opieką
oraz w zakresie organizacji bezpieczeństwa
higieny i opieki nad chorym nie są błędem w
sztuce lekarskiej”;
wyrok SN z dnia 13 grudnia 1958r.
(IV K 28/58;
Państwo i Prawo 1960, nr 1, s. 200-203)
Odpowiedzialność karna lekarza w związku z
wykonywaną przez niego pracą zawodową
opiera
się
na
trzech
zasadniczych
przesłankach, do których należą błąd w sztuce
lekarskiej, związek przyczynowy między
opartym na błędzie sztuki zabiegiem lekarskim
a jego skutkiem oraz wina w rozumieniu
kodeksu karnego”
„
wyrok SN z 8 września 1973r. (I KR 116/72,
OSNKW 1974 nr 2 poz. 26)
1. „Lekarz może odpowiadać karnie za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta w
związku z zabiegiem leczniczym (rozumianym w szerokim znaczeniu pojęcia, tzn.
obejmującym diagnozę, terapię i profilaktykę chorób) tylko w razie zawinionego błędu
sztuki lekarskiej. Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na
pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem
całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych,
którymi wówczas dysponował albo mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami
aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej.
Podobnie muszą być brane pod uwagę wszystkie realia określonego przypadku
przy rozstrzyganiu o winie lekarza (w jakiekolwiek jej postaci), polegającym na
odtworzeniu rzeczywistego wewnętrznego procesu motywacyjnego na podstawie
faktów zewnętrznych i właściwości osobistych sprawcy.
2. Nie każdy błąd diagnostyczny stwierdzony ex post może być uznany eo ipso za
błąd sztuki lekarskiej, który należy ocenić z pozycji ex ante, czyli w zależności od
zakresu informacji rzeczywiście posiadanych przez lekarzy stawiających diagnozę
czy dostępnych dla nich przy odpowiednim staraniu.
3. Zamiaru ewentualnego nie można się ani domyślać, ani domniemywać, lecz musi on
wynikać z konkretnych faktów ocenianych w powiązaniu z całokształtem okoliczności
danej sprawy oraz z właściwościami osobistymi sprawcy, jego stosunkiem do
pokrzywdzonego itp. „
wyrok SN z 10 grudnia 2002r.
(V KK 33/02, LEX nr 75498)
„Lekarz może odpowiadać karnie za przestępstwo przeciwko
życiu i zdrowiu pacjenta w związku z zabiegiem leczniczym
(rozumianym w szerokim znaczeniu tego pojęcia, tzn.
obejmującym diagnozę, terapię i profilaktykę chorób) tylko w
razie zawinionego błędu sztuki lekarskiej. Ustalenie błędu w
sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy
postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem
całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a
zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował albo
mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej
wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki
lekarskiej
Pogląd prof. A. Zolla (P i M 1999/1/29
„Granice legalności zabiegu medycznego”)
„Zachowanie się danego człowieka np. odstępstwo od reguły ostrożności
wymaganej przy danego typu zabiegu lekarskim ma być warunkiem sine
qua non dla nastąpienia skutku np. w postaci śmierci pacjenta. Biegły
sądowy otrzymuje często pytanie, czy gdyby nastąpiło naruszenie
określonej reguły, to czy nastąpiłby skutek realizujący znamię czynu
zabronionego. Często biegły musi na tak postawione pytanie odpowiedzieć
„nie wiem” , gdyż skutek mógł być wynikiem wielu różnorodnych przyczyn i
pełna rekonstrukcja przebiegu związku przyczynowego w konkretnym
wypadku jest bardzo często niemożliwa. Pytanie do biegłego powinno
być sformułowane inaczej, a mianowicie, czy zgodnie z wiedzą
medyczną i doświadczeniem życiowym popełnienie tego rodzaju
błędu sztuki pociąga za sobą taki skutek, jaki w danym przypadku
nastąpił i czy biegły stwierdził inne przyczyny, niezależnie od błędu
stanowiącego przedmiot badania, powstania tego skutku”.
projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z
dnia 11 października 2010r. (strona internetowa
Ministerstwa Zdrowia)
W dodanym rozdziale 13 a zatytułowanym „Zasady i tryb
ustalania odszkodowania za błędy medyczne” w art. 67a,
stwierdzono, iż przepisy tego rozdziału stosuje się „do
zakażenia pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta
będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą
medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie lub
opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju
choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3)
zastosowania
produktu
leczniczego
lub
wyrobu
medycznego”.
Błąd lekarski – definicja
dla potrzeb wykładu
„Błędem w sztuce lekarskiej jest naruszenie
obowiązujących
w
konkretnym
wypadku,
wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł
postępowania zawodowego, których stwierdzenie
wymaga odwoływania do specjalistycznej wiedzy, co
w praktyce oznacza konieczność uzyskania opinii
biegłego lekarza lub zespołu takich lekarzy,
stwierdzającą
obiektywną
niewłaściwość
postępowania.”
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż taka konieczność
będzie implikowała szczególną taktykę prowadzenia
czynności.
Szczególność taktyki w sprawach o
błąd lekarski - przyczyny
- możliwość zdominowania organu procesowego przez osoby, które
dokonywały poszczególne czynności związane z przedmiotem sprawy oraz
biegłego, albowiem wszystkie te osoby są specjalistami w zakresie tegoż
przedmiotu;
- konieczność uwzględnienia zakresu wiedzy i znajomości poszczególnych
zagadnień specjalistycznych przez osoby, które dokonywały poszczególne
czynności związane z przedmiotem sprawy, jak również obiektywnych
uwarunkowań, w jakich czynności te były realizowane;
- specjalność regulacji prawnych obejmujących czynności lekarskie oraz
różnorodność form świadczenia usług zdrowotnych, a w zakresie
dokumentacji – dość częste zmiany przepisów
- rozwój nauk medycznych
- brak standaryzacji usług medycznych, za wyjątkiem standardów
dotyczących laboratoriów, radiologii itp.;
- szczególnych regulacji w zakresie przeprowadzania czynności
dowodowych (m.in. art. 180§2,199 i 226 kpk)
Tradycyjny podział błędów w
sztuce lekarskiej
1. rozpoznania, z przyjmowaniem następujących przyczyn
- pominięcia w wywiadzie istotnych pytań, albo zaniechanie
skierowania na stosowne badania;
- mylnej ocenie przesłanek wystarczających obiektywnie do
postawienia trafnej diagnozy;
nieprzeprowadzenia
alternatywnego
postępowania
zmierzającego do zweryfikowania wyników badań, o ile jest to
możliwe
2. leczenia
3. rokowania, zazwyczaj występującego łącznie z wcześniej
wskazanymi
„Błędy medyczne – próba oceny semantyki i
taksonomii oraz danych statystycznych” (M.
Godycki-Ćwirko, M. Koziarska i K. Kosiek z UM
w Łodzi – Orzecznictwo lekarskie z 2009r., 6
(2); 131-134). Ramowy schemat
I.
II.
III.
IV.
V.
Grupy czynów
Kategorie czynów
Ocena czynów
Skutki błędów medycznych i czynności
związanych z wykonywaniem zawodu
Sankcje
Grupy czynów
A. Kontekst działań
1. błędy medyczne
a) działanie
b) zaniechanie
2. czynności związane z wykonywaniem zawodu
a) nie udzielenie pomocy lekarskiej
b) wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
c) czynności formalne (np. poświadczenie nieprawdy, zniszczenie dokumentacji,
przyjęcie korzyści materialnej)
B. Kontekst kompetencji
1. odniesione do praktyki
a) brak działań przy istniejących kompetencjach
b) niepełne kompetencje
c) działania przy braku kompetencji
2. odniesione do etyki
a) złamanie tajemnicy lekarskiej
b) wprowadzenie w błąd władzy publicznej
Kategorie czynów
A. Błędy medyczne
1. błąd diagnostyczny
a) pozytywny, czyli rozpoznanie choroby u osoby zdrowej (nie chorującej na tę
chorobę)
b) negatywny, czyli nie rozpoznanie faktycznie istniejącej choroby
c) mieszany, czyli rozpoznanie innej choroby, niż faktyczna
2. błąd terapeutyczny, czyli wybór niewłaściwej metody leczenia albo
nieprawidłowe przeprowadzenie leczenia właściwie wybrana metodą
3. błąd techniczny, czyli niewłaściwie wykonana czynność lecznicza
4. błąd organizacyjny, czyli narażenie zdrowia lub życia pacjenta wskutek złej
organizacji pracy placówki medycznej
B. Czyny związane z wykonywanie zawodu
1. nie udzielenie pomocy lekarskiej
2. wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
3. czynności formalne (np. poświadczenie nieprawdy,
dokumentacji, przyjęcie korzyści materialnej)
zniszczenie
Ocena czynów
A.brak winy
B.wina nieumyślna
C.wina umyślna
Skutki błędów medycznych i czynności
związanych z wykonywaniem zawodu
A. skutki błędów medycznych
1. nieumyślne spowodowanie śmierci
2. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
3. spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała,
bądź rozstroju zdrowia
4. narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
B. skutki czynności związanych z wykonywaniem
zawodu
1.przestępstwa popełnione z wykorzystaniem kompetencji
zawodowych lekarza
Sankcje
A. dotyczące błędów lekarskich
B. dotyczące czynności związanych
wykonywaniem zawodu lekarza
z
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca
2010r. – Dz. U. Nr 49 poz. 296)
§ 138. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p.k., mogą polegać w szczególności na:
1)
zażądaniu od zawiadamiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia, którego
dotyczy zawiadomienie;
2)
żądaniu przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie;
3)
zleceniu właściwemu organowi sprawdzenia faktów zawartych w zawiadomieniu;
4)
żądaniu nadesłania dokumentacji lekarskiej dotyczącej osoby pokrzywdzonej;
5)
przesłuchaniu w charakterze świadka osoby, która złożyła pisemne zawiadomienie o przestępstwie.
§ 145. 1. Niezwłocznie po wszczęciu śledztwa sporządza się, w miarę potrzeby, plan śledztwa lub plan czynności śledczych, zwłaszcza w sprawach zawiłych
o poważne przestępstwa. Plan śledztwa i plan czynności śledczych należy aktualizować stosownie do ujawnionych nowych okoliczności.
2. Plan śledztwa i plan czynności śledczych przechowuje się w aktach podręcznych sprawy.
§ 165. Przebieg czynności utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, jak również przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzenie przesłuchania świadka na odległość, na żądanie osoby w niej uczestniczącej należy odtworzyć bezpośrednio po jej dokonaniu i fakt
ten odnotować w protokole czynności.
§ 169. Prokurator powołuje biegłego niezwłocznie po zebraniu materiału dowodowego potrzebnego do wydania opinii. Materiał powinien być zebrany w sposób
umożliwiający wydanie opinii w wyznaczonym terminie.
§ 170. 1. W postanowieniu o powołaniu biegłego prokurator określa materiały przekazane biegłemu w celu wydania opinii, w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
2. W razie przekazania biegłemu materiałów nieokreślonych w postanowieniu o powołaniu biegłego lub udzielenia dodatkowych informacji, prokurator
sporządza notatkę urzędową z wyszczególnieniem zakresu udostępnionego biegłemu materiału dowodowego.
§ 171. 1. Prokurator kieruje tokiem prac biegłego, zaznajamiając go z wynikami prowadzonego postępowania, niezbędnymi do wydania opinii, a w razie
potrzeby, stosownie do wyników badań, może zmienić zakres opinii lub postawionych pytań.
2. Po otrzymaniu opinii prokurator niezwłocznie zapoznaje się z jej treścią. Jeżeli opinia jest niepełna, prokurator zleca jej uzupełnienie, a jeżeli opinia jest
niejasna - prokurator osobiście dokonuje czynności zmierzających do jej wyjaśnienia.
3. Podejmując decyzję o przyznaniu biegłemu należności, prokurator ocenia, czy opinia jest pełna i jasna oraz sporządzona w sposób rzetelny, a nadto czy
oparta jest na prawidłowych przesłankach, odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy w danej dziedzinie i czy jest zgodna z zasadami logicznego
rozumowania. Wynagrodzenie biegłego może ulec obniżeniu, jeżeli opinia jest wadliwa, niezgodna z postanowieniem prokuratora lub została złożona ze
znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem.
§ 184. 1. W miarę potrzeby prokurator, poza czynnościami zastrzeżonymi dla niego, osobiście przeprowadza w śledztwie najistotniejsze dla sprawy czynności,
a zwłaszcza przesłuchuje:
4)
biegłych;
§ 245. Obowiązkiem prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym jest zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami
procedury karnej oraz niniejszego regulaminu przebiegu tego postępowania.
Istotniejsze przyczyny długotrwałości postępowań
karnych dotyczących błędów w sztuce lekarskiej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
brak koncepcji prowadzenia czynności - mechaniczne realizowanie czynności
wynikających z zawiadomienia o przestępstwie, bez próby zarysowania wersji
śledczych, a tym samym określenia taktyki prowadzenia czynności i w efekcie całego
śledztwa
braki w materiale dowodowym, przy powoływaniu biegłego
trudności w ustaleniu i powołaniu biegłego
odległe terminy wykonania opinii wskazane przez biegłego
wadliwe formułowanie postanowień o powołaniu biegłego, w tym zwłaszcza
określenia przedmiotu i zakresu ekspertyzy oraz sformułowania pytań szczegółowych
konieczność uzupełnienia opinii
konieczność powołania kolejnych biegłych
konieczność powołania innego biegłego
konieczność usunięcia sprzeczności pomiędzy opiniami biegłych lub powołania
kolejnego biegłego
oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia
brak realizacji dyspozycji przepisu art. 318 kpk we właściwym czasie, co
niejednokrotnie powoduje przesunięcie ew. wniosków dowodowych na etap
kończenia postępowania, niejednokrotnie powodując konieczność nie tylko
uzupełnienia opinii, ale często materiału dowodowego po znacznym upływie czasu od
zdarzenia, bądź powołanie kolejnych biegłych.
Problemy wskazane w prokuraturach
krakowskiego okręgu apelacyjnego dot.
długotrwałości postępowań o błąd w sztuce
lekarskiej w sierpniu 2009r.
• brak możliwości uzyskania szybkiej, rzetelnej i wyrażonej na piśmie
konsultacji co do konieczności uzyskania opinii, jej zakresu jak
również dokumentów oraz innych dowodów jakie powinny być
przekazane biegłemu, z koniecznością zobligowania właściwych
podmiotów (zakłady medycyny sądowej, publiczne placówki opieki
zdrowotnej) lub osoby (konsultanci krajowi lub wojewódzcy,
ordynatorzy) do niezwłocznego wydawania opinii wstępnych
(konsultacyjnych)
• brak wskazania przez biegłych, nawet w przybliżeniu terminu
opracowania opinii,
• odmowy wydania opinii ze względu na brak dokonania sekcji zwłok
• niedotrzymywanie przez biegłych ustalonych wcześniej terminów,
niechęć lub znaczne utrudnienia w stawiennictwie biegłych, celem
uzupełnienia opinii, przesłuchania lub udziału w przesłuchaniu
innych uczestników postępowania
Zawiadomienie o przestępstwie - w
zakresie stanu zdrowia
•
•
•
uległ poprawie
był taki sam stan, jak przed udzieleniem
pomocy
uległ pogorszenie stanu zdrowia, ze zgonem
włącznie
Pierwsza ze wskazanych sytuacji wcale nie
oznacza braku popełnienia błędu lekarskiego,
albowiem poprawa nie jest tak istotna, jaka by
nastąpiła, gdyby błędu nie popełniono.
Podobnie i dwie pozostałe nie oznaczają, że
błąd taki został popełniony.
Zawiadomienie o przestępstwie,
przesłuchanie pokrzywdzonego dokumentacja
W szczególności:
• pozostająca
w
dyspozycji
zawiadamiającego,
pokrzywdzonego
• pozostająca u udzielającego świadczeń medycznych,
który wytworzył dokumentację będącą w dyspozycji
zawiadamiającego, pokrzywdzonego
• wynikająca z opisanego w zawiadomieniu lub
zeznaniach przebiegu udzielania świadczeń oraz
obowiązujących przepisów (art. 304a kpk nie powinien
mieć zastosowania)
• związana z nauką lub zatrudnieniem
• związana z ubezpieczeniami
• związana ze świadczeniami z pomocy społecznej
Ustawy regulujące standardy
świadczeń medycznych
• 30 sierpnia 2001r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst
jednolity z 2007r. Nr 14 poz. 89);
• 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(tekst jednolity z 2008r. Nr 136 poz. 857 ze zm.);
• 5 lipca 1996r,. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst
jednolity z 2009r. Nr 151 poz. 1217 ze zm.);
• 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. Nr 111 poz. 535 ze zm.);
• 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z
2008r., Dz. U. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)
Ustawy zmieniające kwestie praw pacjenta i
zagadnień związanych m.in. z
prowadzeniem dokumentacji oraz
konsultantów,
• ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 31 marca 2009r. Nr
52 poz. 417 ze zm.);
• ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w
ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2008r. ze zm.)
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia
oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.
z dnia 21 maja 2009r. Nr 76 poz. 641),
-
obowiązujące od 21 maja, a w części od 5 czerwca 2009r., przy czym na mocy
art. 17 ostatniej ze wskazanych ustaw utrzymano w mocy niektóre z aktów
wykonawczych wydanych na podstawie uchylonych przepisów, do czasu
wydania nowych na podstawie pierwszej ze wskazanych ustaw, nie dłużej
jednak niż do dnia 1 stycznia 2011r.
Akty wykonawcze regulujące rodzaj i zakres
dokumentacji medycznej, wydane przed wejściem
w życie ustawy o prawach pacjenta (…)
•
-
•
•
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia:
25 października 2002r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
(Dz. U. Nr 188 poz. 1582 ze zm.)
21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w
zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247
poz. 1819 ze zm.), który traci moc z dniem 1 stycznia 2011r.
1 sierpnia 2003r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną
udzielającą świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 147 poz. 1437), który traci
moc z dniem 1 stycznia 2011r.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2007r.
w sprawie rodzajów i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji
medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra
właściwego dla spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 217 poz. 1614), który traci
moc z dniem 1 stycznia 2011r.
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007r. w sprawie rodzajów i
zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 185 poz.
1319), który traci moc z dniem 1 stycznia 2011r.
Akty prawne uchylone przez ustawę o
prawach pacjenta (…) oraz wydane na jej
podstawie
• uchylono z dniem 5 czerwca 2009r. rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie rodzajów indywidualnej
dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83 poz. 903),
które regulowało wskazane w jego tytule kwestie przez lekarza
udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładami opieki
zdrowotnej
• na podstawie art. 30 ust. 2 cyt. ustawy o prawach pacjenta (…)
wydano dotychczas jedno rozporządzenie, a to Minister Obrony
Narodowej w dniu 18 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. Nr 222 poz. 1765).
Podstawa prawna żądania
dokumentacji lekarskiej
1. postępowanie sprawdzające - stosownie do § 138 pkt 4 Regulaminu
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury do czynności wskazanych w art.. 307 §1 kpk należy także
żądanie
nadesłania
dokumentacji
lekarskiej
dotyczącej
osoby
pokrzywdzonej. Podstawę do takiego żądania stanowią:
• art. 15 § 3 kpk
• art.. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta (…) – w związku z
prowadzonym postępowaniem (art. 27 pkt 3 - poprzez wydanie oryginału za
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli
uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej
dokumentacji”
2. Po wszczęciu postępowania przygotowawczego:
• tożsame z podstawami jej żądania w toku czynności sprawdzających
• art. 217 § 1 kpk - z uwzględnieniem art. 225 §1 i 4 kpk oraz art. 226kpk, a
także art. 236a kpk, jeżeli dokumentacji prowadzona jest w formie
elektronicznej
Minimalna wymagania dotyczące
dokumentacji medycznej – art. 25 ustawy o ,
prawach pacjenta (…)
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
3)
4)
oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
nazwisko i imię (imiona),
datę urodzenia,
oznaczenie płci,
adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w
przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie
mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego
miejsca zamieszkania;
oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze
wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń
zdrowotnych;
opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
datę sporządzenia.
Rodzaje dokumentacji wg cyt.
rozporządzenia dot. placówek służby
zdrowia
1. dokumentacja indywidualna – odnosząca się do poszczególnych pacjentów
A.
wewnętrzna, tworzona na potrzeby zakładu
-historia zdrowia i choroby
-historia choroby
B. zewnętrzna, tworzona na potrzeby pacjenta
skierowanie do szpitala
skierowanie na badania diagnostyczne i konsultacje,
zaświadczenia
orzeczenia
opinie lekarskie
karty przebiegu ciąży
karty informacyjne z leczenia szpitalnego
2. dokumentacja zbiorcza – odnosząca się do ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych zakładu lub określonych grup pacjentów
Dokumentacja może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej, musi być czytelna i
podpisana. Każdy z dokumentów, będący częścią dokumentacji musi umożliwić identyfikacje
pacjenta, którego dotyczy oraz osoby sporządzającej dokument, a także być opatrzony datą.
Dokument włączony do dokumentacji wewnętrznej nie może być z niej usunięty.
Dokumentacja szpitalna
1.
A.
B.
Indywidualna
wewnętrzna - co najmniej historia choroby
zewnętrzna – co najmniej karta informacyjna z leczenia szpitalnego
2.
Zbiorcza
A. wewnętrzna z następujących ksiąg:
a)
główna przyjęć i wypisów
b)
odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych
c)
oczekujących na przyjęcie do szpitala
d)
chorych oddziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej
e)
porad ambulatoryjnych wykonywanych w komórce organizacyjnej szpitala
f)
raportów lekarskich
g)
raportów pielęgniarskich
h)
zabiegów
i)
bloku lub sali operacyjnej, bądź porodowej
j)
pracowni diagnostycznej
B.
zewnętrzna, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów – przede wszystkim
dla celów NFZ
Możliwość prowadzenia dokumentacji na
elektronicznych nośnikach informacji
Warunki
1. wg § 54 cyt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej (…), a także § 57 cyt. rozporządzenia
dot. zakładów utworzonych przez ministra spraw wewnętrznych
•
zachowanie selektywności dostępu do zbioru informacji
•
zabezpieczeniem zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych
•
zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
•
rejestrowania historii zmian i ich autorów
z możliwością generowania dokumentacji indywidualnej
2. wg § 4 cyt. rozporządzenia w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji pacjenta
(…)przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych)
•
zachowanie selektywności dostępu do zbioru informacji
•
zabezpieczeniem zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych
•
zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem
•
sporządzania zbioru informacji w sposób pozwalający na prowadzenie dokumentacji
w formie pisemnej
•
sporządzania i przechowywania podpisanych przez pielęgniarkę, położną wydruków
Prowadzenie dokumentacji elektronicznej
dot. osób pozbawionych wolności
Wg rozdziału 5 cyt. rozporządzenia
Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007r.
Ministra
• polega na jej zapisywaniu na elektronicznym nośniku informacji w
sposób zapewniający sprawdzenie jej integralności, możliwości
weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących
oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w tej
dokumentacji, aż do zakończenia okresu przechowywania
dokumentacji;
• powinna być sporządzona z uwzględnieniem Polskich Norm, których
przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w
ochronie zdrowia, a w przypadku braku Polskich Norm,
europejskich;
• sporządzona powinna być w dwóch egzemplarzach, każdy innym
rodzaju elektronicznego nośnika informacji
Brak dokumentacji medycznej
• brak sankcji karnych związanych z brakiem
dokumentacji medycznej, która powinna być
prowadzone
• konieczność niezwłocznej reakcji, w trybie art.
18 § 2 kpk, poprzez powiadomienie właściwej
izby lekarskiej, bądź pielęgniarek lub położnych
• powiadomienie organu założycielskiego lub
nadzoru (działająca w oparciu o środki
publiczne),
• powiadomienie Rzecznika Praw Pacjenta
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania
• projekt datowano 13 lipca 2010r. i jest wynikiem
uwzględniania zgłaszanych uwag do pierwotnego
projektu
• Minister Sprawiedliwości uwag nie wniósł
• ma kompleksowo regulować zagadnienia związane z
prowadzeniem dokumentacji medycznej, w zakresie w
jakim stosowna delegacja została przyznana Ministrowi
Zdrowia
• załączniki do rozporządzenia mają na celu standaryzacje
nazewnictwa i danych jakie muszą być uwzględnione w
zakresie działania ratownictwa medycznego
Zakres przedmiotowy
• dokumentacja w zakładach opieki zdrowotnej (rozdział 2)
• dokumentacja prowadzona przez lekarza udzielającego
świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki
lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej (rozdział 3)
• dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną
udzielającą świadczeń zdrowotnych w ramach
indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej,
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki,
położnej albo grupowej praktyki pielęgniarki, położnej
(rozdział 4)
• dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną
udzielającą świadczeń zdrowotnych uczniom (rozdział 5)
Rodzaje dokumentacji
•
indywidualna
-
wewnętrzna, przeznaczona na potrzeby podmiotu (historia zdrowia i
choroby, historia choroby, karta noworodka, karta indywidualnej opieki
pielęgniarskiej, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta
wizyty patronażowej, karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego)
zewnętrzna, przeznaczona na potrzeby pacjenta (skierowanie do szpitala
lub innego podmiotu; skierowanie na badania diagnostyczne;
zaświadczenie, orzeczenia, opinia lekarska; karta przebiegu ciąży; karta
informacyjna z leczenia szpitalnego
-
•
zbiorcza, która zawiera oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, imię i
nazwisko oraz nr PESEL pacjenta itd.
-
wewnętrzna (np. w szpitalach m.in. księga główna przyjęć i wpisów, księga
odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielonych w izbie przyjęć albo w
szpitalnym oddziale ratunkowym);
zewnętrzna, prowadzona dla celów określonych w odrębnych przepisach
-
Forma elektroniczna – rozdział 8
•
•
•
•
•
warunki (zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą; zachowanie integralności i
wiarygodności; stały i skuteczny dostęp osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem
osób nieuprawnionych, identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych
przez nią zmian, udostępnianie w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo jej
części; eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia
tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym oraz wydrukowanie dokumentacji w
formach określonych w rozporządzeniu;
przekazanie dokumentacji następuje poprzez przekazanie informatycznego nośnika danych z
zapisana dokumentacją; dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji lub przekazania
papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów – z potwierdzeniem
ich zgodności i opatrzeniem oznaczeniem osoby upoważnionej – w sposób umożliwiający
identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych
ma odpowiadać postanowieniem Polskich Norm implementowanym normom europejskim lub
normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego dot. zasad
gromadzenia i wymiany informacji o ochronie zdrowia
warunki uznania dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej za zabezpieczoną – w
sposób ciągły i łączny muszą być spełnione następujące warunki –dostęp tylko dla osób
uprawnionych, chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem oraz są
zastosowane metody i środki ochrony, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest
powszechnie uznawana
niezbędna jest także systematyczna analiza zagrożeń, opracowanie i stosowanie procedur
zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania itd
Możliwości badania wiarygodności
dokumentacji
• analiza
porównawcza
z
wykorzystaniem
zróżnicowania dokumentacji, tak w zakresie
źródłowym i rodzajowym, jak i w niektórych
przypadkach osobowym (osoba w tym samym
czasie objęta świadczeniami przez ten sam
zespół ludzi w danej placówce)
• wykorzystywanie sekwencyjności dokumentacji
• analiza wyników badań pośmiertnych
• analiza wyników badań i zabiegów następczych
Kryteria oceny dokumentacji
medycznej wg prok. J. Biedermana
• dysproporcja między postawionym rozpoznaniem, a
faktycznym stanem zdrowia pacjenta
• adekwatność stosowanego leczenia do rozpoznania lub
opisywanego stanu zdrowia
• określenie koncepcji diagnostyczno-leczniczej wobec
pacjenta
• reakcja lekarza wobec zmian zachodzących w stanie
zdrowia pacjenta
• zlecanie
i
wykorzystanie
badań
dodatkowych
(zapoznanie się z ich wynikami i prawidłowa reakcja).
Dodatkowa dokumentacja
W zakresie niektórych przypadków, a to związanych ze:
• zwłoką w udzieleniu świadczenia – rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie
kryteriów medycznych, jakimi powinni się kierować
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców
na listach oczekujących na udzielenie świadczenia
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200 poz. 1661) oraz z dnia
27 grudnia 2007r. w sprawie sposobu i kryteriów
ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na
wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 250
poz. 1884);
• Zgonem w szpitalu - Ministra Zdrowia z dnia 31
października 2006r. w sprawie postępowania ze
zwłokami osób zmarłych w szpitalu
(Dz. U. nr 203 poz. 1503)
Wg prof. B. Świątek
Obraz i stan pacjenta w relacji personelu
medycznego i zapisach w dokumentacji
lekarskiej często zupełnie odbiega od
obrazu podawanego przez jego bliskich.
Obiektywnie zaś ustalony stan zdrowia
ustalony operacyjnie lub w wyniku sekcji
zwłok zazwyczaj przylega do obserwacji
osób bliskich – świadków, a jest
niewytłumaczalny w oparciu o dane z
obserwacji lekarskich.
Źródła dowodowe
Osobowe
Nieosobowe
A. pokrzywdzony,
członkowie
rodziny,
którzy wstąpili w prawa zmarłego i inni
członkowie rodziny zmarłego
A.
•
B. osoby zatrudnione w placówkach, w
których
udzielano
świadczeń
medycznych związanych z przedmiotem
sprawy:
•
1.
2.
3.
4.
C.
wykonujące czynności o charakterze medycznym
związane z przedmiotem sprawy;
inne osoby wykonujące czynności medyczne w tych
samych placówkach (źródła dowodowe dotyczące
obserwowanych zdarzeń, ale przede wszystkim
sposobu funkcjonowania placówki);
osoby wykonujące czynności niemedyczne w z
zakresie udzielanych świadczeń (prowadzenie
dokumentacji, obsługa urządzeń technicznych);
inne osoby
zatrudnione w placówkach, bądź
wykonujące czynności usługowe
osoby będące pacjentami w tej samej
placówce i zazwyczaj w tym samym
czasie,
co osoby pokrzywdzone lub
zmarłe
•
B.
•
•
•
•
w miejscach świadczenia usług
dokumentacja
medyczna
(lekarska,
pielęgniarska, laboratoryjna, zabiegowa
itp.)
rejestracja
zabiegów
lub
pracy
poszczególnych urządzeń, z danymi
dotyczącymi konserwacji lub naprawy
tych urządzeń
ew. nagrania z monitoringu
w innych miejscach
dokumentacja
z
kontroli
placówki
(konsultanci, NFZ itp.)
wypisy, zaświadczenia, wyniki badań itp.
dokumenty
wydawane
pacjentom
standartowo pacjentom lub na ich
żądanie;
dokumentacja
zawiązana
z
zatrudnieniem,
w
tym
zakładu
ubezpieczeń społecznych, zakładu pracy
dokumentacja
związana
z
ew.
ubezpieczeniem
zdrowotnym
i
komunikacyjnym
Podstawowe uwarunkowania
planowania czynności
W toku planowania czynności należy brać pod uwagę, iż
śledztwo starając się odtworzyć przebieg zdarzeń będących
jego przedmiotem, nie tylko jest efektem tych zdarzeń, ale co
istotniejsze - w mniejszym lub większym zakresie wpływa na
odtwarzanie tych zdarzeń przez osobowe źródła dowodowe.
Więcej może też wpływać na inne źródła dowodowe, a to
poprzez działania osób zainteresowanych wynikiem śledztwa.
Stąd w postępowaniu karnym nie jest istotne dokonanie
wszelkich możliwych czynności zmierzających do wyjaśnienia
sprawy, ale przede wszystkim kolejność i sprawność w
realizacji czynności najistotniejszych.
Metodyka rekonstrukcji
wyjaśnianego zdarzenia medycznego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
analiza (segregacji, selekcji, ocenie i konkretyzacja) środków dowodowych;
wnioskowanie;
sformułowanie (przeformułowanie) wersji kryminalistycznych, odnośnie
charakteru zdarzenia
jego uczestników
przebiegu
okoliczności
czynników sprawczych
zależności
kontrola procesu formułowania wersji kryminalistycznych
udział „ekspertów” w formułowaniu wersji kryminalistycznych
określenie obszarów niewiedzy, luk informacyjnych wymagających przeprowadzenia
czynności dowodowych (wydobywczych, sprawdzających)
stworzenie przesłanek i warunków technicznych do przeprowadzenia czynności
dowodowych
przygotowanie bazy informacyjnej umożliwiającej przeprowadzenie ekspertyz
sprawdzenie wersji
falsyfikacja, bądź potwierdzenie wersji
poczynienie ustaleń faktycznych
Podstawowe problemy
w procesie dowodzenia
• subiektywizm
dowodów
osobowych,
zwłaszcza zaś kluczowych
• wady dokumentacji medycznej
• brak wiedzy o realiach organizacyjnych
• brak wyników sekcji (w przypadku zgonu)
• brak standaryzacji procedur medycznych
• niejednokrotnie probalistyczny charakter
opinii
Niektóre z możliwości skrócenia
czasu trwania postępowania
•
•
•
•
właściwa analiza dokumentacji medycznej
wykorzystywanie dokumentacji podczas przesłuchań
uzyskanie opinii wstępnej
właściwe sformułowanie postanowienia o powołaniu
biegłego i bieżąca współpraca z biegłym dotycząca
zwłaszcza konieczności przeprowadzenia dalszych
dowodów
• nie tylko protokolarne utrwalanie czynności
• wykorzystanie możliwości przesłuchiwania biegłych na
odległość
• zapoznawanie stron z opiniami, niezwłocznie po ich
analizie, stosownie do art. 318 kpk
Przesłuchanie świadków
• konieczne jest uwzględnienie dyspozycji art. 180§2 i 199
kpk, a także art. 51 i 52 cyt. ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego
• przesłuchanie powinno być oparte na planie
uwzględniającym fazowość i złożoność zdarzenia
• reglamentacja treści zeznań (konkretyzacja, a nawet
detalizacja) powinna zmierzać do uzyskania opisu
chronologicznego, w relacji do miejsc, osób czynności
medycznych i ich skutków (także w zakresie pouczeń i
pytań)
• zapewnienie warunków w sposób możliwie najszerszy
ograniczających możliwość uzgadniania zeznań
• empatia ze strony przesłuchującego
wobec
pokrzywdzonego nie może ograniczać dążenia do
ustalenia faktów
Konfrontacja
• nie jest obowiązkiem, a możliwością wyjaśnianie sprzeczności w
drodze konfrontacji
• brak konfrontacji, nie może stanowić podstawy do zwrotu sprawy
prokuratorowi
• nie można poprzestać na odczytaniu przesłuchiwanemu, zeznań
innych świadków, czy wyjaśnień podejrzanych – w takich sytuacjach
niezbędne jest bowiem dokonanie konfrontacji (wyrok SN z 7
kwietnia 1981r. Rw 96/81; OSNKW 1981/7-8/43) – odmienne
teleologiczne poglądy doktryny i praktyki (U. Tomasik - UMCS)
• model konfrontacji powinien w sposobie zawierać następujące
etapy: przesłuchań selektywnych, przesłuchania konfrontacyjnego
oraz przesłuchań kontrolno-wyjaśniających
• konfrontacja biegłych - ostateczność, jednak czasami będąca
racjonalnym sposobem zasięgania kolejnych opinii, jednakże po
uprzedzeniu o konieczności jej dokonania, w czasie umożliwiającym
przygotowanie się do niej
Ekshumacja
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze
zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.
153 poz. 1783 ze zm.
- dopuszczalność od 16 października do 15
kwietnia
- obowiązek powiadomienia powiatowego
lub portowego inspektora sanitarnego
Szczególne przypadki błędu
lekarskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
Do szczególnych przypadków błędu lekarskiego można zaliczyć
błędy związane
z czynnościami ratowniczymi na miejscu zdarzenia,
ze stwierdzeniem zgonu, w sytuacji, gdy faktycznie do zgonu nie
doszło
ze schorzeniami do których odnosi się ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego,
z zabiegami estetycznymi, gdzie szczególne znaczenie ma
udzielenie informacji o typowych i możliwych do zaistnienia skutków
planowanych zabiegów i tym samym pełna świadomość wyrażonej
zgody
z eksperymentami medycznymi
transplantologią
prawem do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych
brakiem możliwości wykonania zabiegów endoprotezowych i innych,
w których istnieje czas oczekiwania na zabieg
Najczęściej spotykane czyny wchodzące w zakres
zainteresowania organów ścigania nie wynikające
wprost z błędu lekarskiego, ale ujawniane w toku
dokonywania czynności związanych z tym błędem
- to m.in.:
• fałszowanie dokumentacji (art. 270§1 kk);
• poświadczanie nieprawdy w dokumentacji (art. 271§1
kk);
• niszczenie dokumentacji (art. 276 kk);
• związane z ingerencją w systemy informatyczne (art.
268a kk);
• podżeganie do składania fałszywych zeznań (18§2 kk w
zw. z art. 233§1 kk);
• przekroczenie
uprawnień,
bądź
niedopełnienie
obowiązków (art. 231§1 kk).
Inne zagadnienia
• tzw. opinie prywatne oraz granice możliwości
uzupełniania opinii i ignorowanie wniosków dowodowych
na tle znanej sprawy
• konsultacyjna rola specjalisty, biegłego
• czas zasięgania opinii
• taktyka przesłuchania biegłego, z ew. udziałem stron
(prezentacja opinii, przeprowadzenie dowodu z opinii,
konwalidacja opinii pisemnej, celem wyjaśnienia
sprzeczności pomiędzy opiniami, warunkiem konfrontacji
biegłych)
• możliwość weryfikacji rzetelności opinii oraz kosztów jej
sporządzenia
• skutek w postaci narażenia, na tle znanej sprawy
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę
i życzę owocnych przemyśleń!
Download