Zalacznik_nr_7 - Dział Zamówień Publicznych ATH

advertisement
Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
Zawarta dnia ___________ w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała,
ul. Willowa 2,
NIP: 547-19-43-784
REGON: 072728961
reprezentowana przez:
- …………………………………………………
- …………………………………………………
zwana w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
…………………………………………………………..
NIP: ………………………….
REGON: …………………………..
reprezentowana przez:
………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) o wartości zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 powyższej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla
odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego „C” na terenie Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
2.1. Roboty przygotowawcze (wytyczenia, usunięcie humusu, rozbiórki);
2.2. Roboty ziemne (wykopy/zasypy);
2.3. Roboty montażowe, kanalizacja deszczowa:
2.3.1. Kanały z rur PVC lite fi 200mm klasy S, SN8
- 38,00 mb
2.3.2. Kanały z rur PVC fi 250mm klasy S, SN 8
- 11,00 mb
2.3.3. Rurociąg z rur PE, PEHD fi 250mm PE 100, SDR17
- 291,00 mb
2.3.4. Kanały z rur PP K2-kan SN8 fi 500
- 140,00 mb
2.3.5. Studnia betonowa fi 1000mm z pierścieniem odciążającym i włazem D-400
4 kpl
2.3.6. Studnia PE Tegra fi 600mm z pierścieniem odciążającym i włazem D-400
2 kpl
2.3.7. Pompownia wód deszczowych
1 kpl
2.3.8. Fontanna pływająca z pompą JSP 40000 z dyszą czterostopniową
1 kpl
2.3.9. Rury ochronne przy kolizji z istniejącym uzbrojeniem
45 mb
2.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu;
2.5. Odbudowa nawierzchni dróg:
2.5.1. Warstwa odcinająca gr. 10cm
- 107,22 m2
2.5.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm
- 107,22 m2
2.5.3. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8cm
- 107,22 m2
2.5.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca
- 107,22 m2
2.5.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna
- 107,22 m2
1
2.5.6. Chodniki z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej
- 12,00 m2
2.6. Roboty montażowe, zasilanie energetyczne pompowni:
2.6.1. Rury ochronne z PCW, DVK232
53,00 m
2.6.2. Rury ochronne z PCW, DVK100
27,00 m
2.6.3. Kabel YAKY4x240
- 430,00 m
2.6.4. Kabel YKY 4x25
80,00 m
2.6.5. Przepust Roxtec H3-150
1 szt.
2.6.6. Montaż wyłączników KOMPAKT NSX630 3P+MIC.2.3+dźwignia
+ elem. montażowy
1 kpl
2.6.7. Montaż przekładników pomiarowych TI 600/5A na szynę
3 szt.
2.6.8. Rozłącznik STI 3P 10,3x38 500V z wkładkami 6A
1 kpl
2.6.9. Montaż miernika PM710MG
1 kpl
2.6.10. Przewód DYc 450/750V 4,0mm2
8m
3.
Podane wielkości robót w pkt. 2 mają charakter przybliżony. Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonania robót w rzeczywistym wymiarze, co pozostaje bez wpływu na wynagrodzenie określone w
paragrafie 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
4.1. dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany części zewnętrznej instalacji wewnętrznej kanalizacji
deszczowej wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów
w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego „C” na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej
przy ul. Willowej w Bielsku-Białej, PGR. 496/49” branża instalacyjna wod.-kan., autorstwa mgr inż.
Tomasza Nawieśniak (Załącznik nr 1 do umowy);
4.2. dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany części zewnętrznej instalacji wewnętrznej kanalizacji
deszczowej wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku
dydaktyczno-laboratoryjnego „C” na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej w
Bielsku-Białej, PGR. 496/49” branża elektryczna,
autorstwa mgr inż. Pawła Latek (Załącznik nr 2 do umowy);
4.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży instalacyjnej (Załącznik
nr 3 do umowy);
4.4. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży elektrycznej (Załącznik
nr 4 do umowy);
4.5. przedmiarze robót branży instalacyjnej (Załącznik nr 5 do umowy);
4.6. przedmiarze robót branży elektrycznej (Załącznik nr 6 do umowy);
5. W cenę umowy wkalkulowane zostało:
 zaplecze socjalne dla załogi;
 dostawa mediów na plac budowy
 ewentualne koszty usunięcia spowodowanych awarii w czasie realizacji przedmiotu umowy.
6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych w niniejszym postępowaniu warunkach.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§2
Oświadczenia i Obowiązki Stron
1. Obowiązki Zamawiającego.
1.1. Przekazanie placu budowy oraz dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 2 dni
od daty podpisania umowy.
1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
1.3. Regulowanie płatności wynikających z wystawionych faktur, na zasadach określonych
w § 5 niniejszej umowy.
2
2. Obowiązki Wykonawcy.
2.1. Dostarczenie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy:
2.1.1. Oświadczenie kierownika budowy (wzór ze strony www.pinb.pl) o przejęciu obowiązków
kierowania budową oraz oświadczenia kierowników robót o przejęciu obowiązków kierowania
robotami w zakresie objętym posiadanymi uprawnieniami. Do oświadczeń Wykonawca dołączy
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do
odpowiednich izb inżynierów budów,
2.1.2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,
2.1.3. Sporządzony przez kierownika budowy plan BIOZ.
2.2. Przy realizacji robót należy zachować warunki określone w opinii ZUDP.
2.3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Rejonowy Związek Spółek Wodnych w
Bielsku-Białej, Miejski Zarząd Dróg, Aqua S.A. oraz pozostałych gestorów sieci.
2.4. Wykonawca w czasie prowadzenia robót winien uwzględnić wszelkie warunki wydane przez gestorów
sieci w uzgodnieniach.
2.5. Po wykonaniu robót przed zasypaniem sieci należy zlecić uprawnionej jednostce wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2.6. Wykonawca zastosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg
dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystości oraz ograniczy emisję pyłu w trakcie
transportu materiałów budowlanych i prowadzenia budowy.
2.7. Wykonawca zawiadomi właściwy organ o rozpoczęciu robót i o zakończeniu budowy.
2.8. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy (tj.
strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt. 9b ustawy prawo zamówień publicznych,
dalej: „Podwykonawcy”) i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub
uchybienia Wykonawcy.
2.9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne,
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
2.10. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu oraz ludzi i mienia. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.
2.11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających,
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
2.12. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie
uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru.
2.13. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, w szczególności zgodnie z ogólną oraz szczegółową specyfikacją techniczną, a także zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami wykonania i odbioru robót.
2.14. Przejęcie placu budowy i dokumentacji projektowej od Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty
podpisania umowy.
2.15. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz
ponoszenie pełnej odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu terenu budowy, a po
zakończeniu robót uporządkowanie terenu.
3
2.16. Współpraca ze służbami Zamawiającego.
2.17. Zastosowanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne,
zgodne z wymaganiami prawa. Wykonawca przed zakupem materiałów i urządzeń jest zobowiązany do
uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru na ich zabudowanie. Zgodnie z zasadami zamówień
publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie
obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a
tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury
ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub
wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na zastosowanie
rozwiązania alternatywnego.
2.18. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.), wymaganiom SIWZ
oraz projektu.
2.19. Na każde żądanie Zamawiającego w celu udokumentowania zgodności z ustawą Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne świadectwa i próbki, w stosunku do użytych wyrobów
budowlanych.
2.20. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
2.21. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
2.22. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Ponoszenie odpowiedzialności za dozór mienia na terenie budowy
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót.
2.23. Przygotowanie dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2.24. Zgłaszanie robót do odbioru.
2.25. Zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej
na 24 godziny przed planowanym terminem ich zakrycia.
2.26. Utrzymanie porządku i czystości otoczenia na placu budowy.
2.27. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie
później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
2.28. Zapewnienie na własny koszt i we własnym zakresie kontenera/kontenerów na składowanie odpadów,
gruzu i śmieci z placu budowy i zapewnienie na własny koszt jego wywozu oraz utylizacji.
2.29. Przez okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie
prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
2.30. Usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przez inspektora nadzoru.
2.31. Zapewnienie zaplecza socjalnego dla załogi.
2.32. Zapewnienie w każdy dzień prowadzenia robót obecności kierownika budowy na placu budowy.
2.33. Poniesienie ewentualnych kosztów z tytułu prowadzenia nadzoru przez przedstawicieli gestorów sieci i
urządzeń kolidujących z wykonywanymi robotami.
2.34. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót.
2.35. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2.36. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy, tj.:
 Pan/Pani ……………………………………………….. posiadający/a uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych.
Nr uprawnień: .................................................................................................
4
3.
4.
5.
6.
 Pan/Pani ……………………………………………….. posiadający/a uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
uprawnienia równoważne do powyższych.
Nr uprawnień: .................................................................................................
Zmiana osób, o których mowa w § 2 pkt. 2, ppkt. 2.34 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w § 2 pkt. 2, ppkt. 2.34, jeżeli
uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych
osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego
Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:
1.1. do dnia 31 sierpnia 2014 roku wykonanie robót opisanych w § 1 oraz § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
1.2. do dnia 30 września 2014 r. dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia o
zakończeniu budowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 4 ust. 4 lub protokołu odbioru jednostronnego, o którym mowa w § 4 ust. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§4
Odbiory
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: odbiory częściowe wykonanych robót budowlanomontażowych, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że odbiór robót na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót budowlanomontażowych nie stanowi o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem
roboty objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru
końcowego robót.
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót jest bezusterkowe wykonanie robót określonych w
§ 1 niniejszej umowy. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przeprowadzenie wszelkich prób
i sprawdzeń oraz niezbędnych odbiorów określonych przepisami. Data podpisania protokołu odbioru
końcowego robót przez Zamawiającego nie jest datą zakończenia realizacji tegoż przedmiotu umowy.
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej umowy
sporządzenie operatu kolaudacyjnego oraz złożenie do Nadzoru Budowlanego przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie
zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, w terminie 1 dnia od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego
oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy ( MZD i Aqua).
Na co najmniej 2 dni robocze przed dniem odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
dokumentację powykonawczą ( 2 egz.), świadectwa jakości, certyfikaty oraz atesty (1 egz.), oświadczenia
5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
kierownika budowy, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane (w 2 egz.), protokoły i zaświadczenia z
przeprowadzonych prób i sprawdzeń (2 egz.).
Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek.
Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia
gotowości odbioru, to Wykonawca:
9.1. Nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
9.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.
9.3. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak
przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru
z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady:
11.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu ich usunięcia przez
Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zachowując prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,
11.2. Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
11.2.1. Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone,
11.2.2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.
11.2.3. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.
11.3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów i
innych trudności.
11.4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie.
O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (e’mail) najpóźniej następnego
dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia.
Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże
się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy Strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………… zł
(słownie: …………………………………………..), w tym:
- netto wynosi: ……………………. zł (słownie: ……………………………………..)
- podatek VAT w wysokości ………% co stanowi kwotę: …………….. (słownie: ……………)
Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty robót, materiałów i urządzeń
niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 10
niniejszej umowy.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami częściowymi
(przejściowymi) wystawionymi za faktycznie wykonane roboty.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odebranych robót budowlano-montażowych.
Protokół ten służy wyłącznie wystawieniu faktury częściowej.
6
5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
6. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu z bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
7. Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych (przejściowych) i faktury końcowej nastąpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedłożenia
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty. Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom są dokumenty potwierdzające zapłatę wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o
nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień
wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą
wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z
płatnościami – oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z
fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich
podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo,
wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty
oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.
9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa
w ust. 8 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami,
Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie
przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy
uregulował należne płatności.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………. zł (słownie:
……………………….. złotych), które musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej
wysokości.
Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………………….
W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przejęcie ich przez Zamawiającego, czyli od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, a pozostała
część, tj. 30% zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, który
wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§7
Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot umowy wykona siłami własnymi/przy udziale następujących podwykonawców lub
dalszych podwykonawców: ................................................ z zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej
ewentualnych zmian w terminie siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty
7
otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian
oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian,
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane zgłasza do nich pisemny sprzeciw w przypadku:
 nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Jeżeli termin zapłaty w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni
Zamawiający wzywa Wykonawcę do dokonania w tej umowie stosownej zmiany pod rygorem zastosowania
kary umownej.
6. W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi i obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (lub faksem czy drogą
elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji. W przypadku braku uwag odpowiedź pisemna (lub faksem czy drogą elektroniczną) również
obowiązuje.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
 nie dokonać bezpośredniej zapłaty jeżeli Wykonawca nie wykaże zasadności tej zapłaty albo
 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub kolejnego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo
 wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwzględnieniem zapisów ust.6
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku
Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi Zamawiającemu żądanie zapłaty i
prawidłowo je udokumentuje już po dokonaniu należnej płatności na rzecz Wykonawcy Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia całej należnej kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
najbliższej kwoty należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. W przypadku gdyby kwota należna Wykonawcy była niższa od kwoty należnej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy i potrącenie byłoby niemożliwe lub nastąpiło do niższej wysokości to Wykonawca
8
12.
13.
14.
15.
zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego brakujące kwoty z należnymi odsetkami oraz innymi
kosztami niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy na
zakres przewidziany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej lub wprowadzić podwykonawcę na zakres
nieprzewidziany w ofercie przetargowej.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz.907 z póź. zm.) w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą
przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza
jak za własne działanie lub zaniechanie.
Złożona przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktura ma potwierdzać wykonanie świadczenia.
Potwierdzenie wykonania świadczenia stanowią sporządzone i podpisane przez uprawnione osoby protokoły
odbioru robót.
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego robót. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać
nieodpłatnie wady przedmiotu ujawnione po odbiorze końcowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady przedmiotu w ciągu 7 dni oraz usunie ją w ciągu 30
dni od pisemnego poinformowania go o istniejącej wadzie.
3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały. W
ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się również usunięcia szkód powstałych w trakcie
usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy,
1.2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
1.3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4. Za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego użytkowania w
okresie trwania rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §
5 pkt. 1 niniejszej umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, za każdy dzień
zwłoki.
1.5. Za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia, w
którym Wykonawca miał rozpocząć wykonanie umowy.
1.6. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki.
9
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.7. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień zwłoki.
1.8. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt.
1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
1.9. Za zwłokę w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o czym mowa w
pkt 4 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym
terminie.
Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary z
kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kary mogą być potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z umowy, pomimo
odstąpienia od umowy.
§ 10
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.2. W przypadku, gdy otwarto likwidację Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie albo przerwania robót na okres dłuższy niż 3 dni, bez
zgody Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
powyższych okoliczności.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:
3.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
5.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
5.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
10
5.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
zobowiązany jest do:
6.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do
dnia odstąpienia.
6.2. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
7. W powyższych przypadkach Strony dokonują rozliczenia umowy w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania.
8. W przypadku uchylania się wykonawcy lub podwykonawców od zapłaty wynagrodzeń należnych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy,
jeżeli:
– suma wypłaconych w zastępstwie wykonawcy kwot należnych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przekroczy 5 % wartości umowy,
– suma uzasadnionych roszczeń podwykonawców przekroczy 5% wartości tej umowy.
§11
Postanowienia końcowe
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
- inż. Izabela Gruszecka-Czarkowska – przedstawiciel Zamawiającego,
- ………………………… – przedstawiciel Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie:
2.1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2.2. zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w
formularzu oferty może nastąpić za zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do
Zamawiającego w przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Nowy podwykonawca musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj.
pozwalające spełnić warunki podane w SIWZ.
2.3. przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów
atmosferycznych niekorzystnych z uwagi na specyfikę robót.
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanową
inaczej.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
11
Download