OGÓLNE WARUNKI UMOWY

advertisement
UMOWA
O UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
zawarta w dniu …....................................................... pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23,
reprezentowanym przez ………………………………………. - Dyrektora Zakładu Karnego
zwanym dalej „Udzielającym zamówienie”,
a
a Panią/Panem/Firmą ......................................................................
adres: ….................................................................................................................................
reprezentowaną przez: ….......................................................................................................
posiadającą/posiadającym (wypełnić właściwe):
Prawo wykonywania zawodu lekarza nr ............. z dnia .......... r. wydane przez
.................................. w ..............................
 Dyplom ukończenia studiów medycznych nr .......... z dnia ............... r., wydane
przez ............................. w ..........................
 Dyplom specjalizacji w zakresie ........................... nr ...................................
z dnia ...................r., wydany przez ......................... w ...............................
 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
.............................. pod nr ................................. z dnia ............................. r.
 Nr REGON ...................................... Nr NIP ................................
 zezwolenie na wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej lub zezwolenie na
wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej /specjalistycznej/ praktyki lekarskiej
lub zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
 decyzja o wpisie do rejestru ZOZ – dotyczy niepublicznych ZOZ
 Polisę wydaną przez ............................... „Obowiązkowe Ubezpieczenie OC z tytułu
wykonywania świadczeń zdrowotnych”, seria .................. numer................... na
kwotę: .................................. , okres ważności: do ........................... roku.
zwaną/ym dalej „Przyjmującym zamówienie”.

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie
świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności
u Udzielającego zamówienie, a w szczególności polegających na:
 Udzielaniu porad i leczeniu osadzonych w zakresie stanowiska .................................
w Ambulatorium Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju,
 Wydawaniu orzeczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
 Dokonywaniu czytelnych wpisów do książeczek zdrowia skazanych i księgi
ambulatoryjnej z podaniem objawów, rozpoznania i leczenia,
 Udzielaniu pomocy lekarskiej pacjentom w nagłych wypadkach zgłaszającym się do
ambulatorium, bez wcześniejszego zapisu w książeczce zgłaszających się do
lekarza,
 Zlecaniu zabiegów medycznych i terapeutycznych oraz nadzorów nad ich
wykonaniem,
 Kierowaniu chorych na leczenie stacjonarne w izbie chorych lub szpitalu,
 Wykonywanie
innych poleceń kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych
Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju i jego przełożonych.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
wymienionych ust. 1, w wymiarze ….......... godzin miesięcznie, zgodnie
z harmonogramem ustalanym co kwartał i zatwierdzanym przez kierownika
Ambulatorium z Izbą Chorych ZK w Jastrzębiu-Zdroju. W uzasadnionych przypadkach
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wezwania Przyjmującego zamówienie
do wykonania świadczeń zdrowotnych w innych niż ustalonych w harmonogramie
dniach w tym w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta).
3. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń jest równa aktualnej ilości
osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności i wynosi około 800 osób.
4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych – 1 osoba.
5. W przypadku nieobecności lub braku możliwości wykonania świadczeń w określonym
w ust. 2 harmonogramie terminie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielić
świadczeń w innym terminie, uzgodnionym z kierownikiem Ambulatorium z Izbą
Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
6. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do przekazywania Przyjmującemu
zamówienie informacji o zasadach realizacji świadczeń oraz określi zakres
obowiązków Przyjmującego zamówienie najpóźniej w dniu podpisania niniejszej
umowy.
§2
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń określonych w §1 ust. 1
niniejszej Umowy w siedzibie Udzielającego zamówienie, korzystając z wyposażenia
medycznego oraz leków i materiałów opatrunkowych dostarczonych przez
Udzielającego zamówienie.
2. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń
zdrowotnych, określenie dni i godzin udzielania świadczeń i sposobu podania ich do
wiadomości osobom uprawnionym do świadczeń określa Zarządzenie nr 62/2015
Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych przebywających w Zakładzie
Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 odbywa się wyłącznie w zakresie
niezbędnym do udzielania świadczeń określonych niniejszą Umową.
4. Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego odbywa się na koszt Udzielającego
zamówienie.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego własność
Udzielającego zamówienie z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie
obciąży Przyjmującego zamówienie kosztami naprawy lub wymiany sprzętu.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych
określonych w §1 ust. 1 w wysokości brutto …............... złotych za godzinę
udzielania świadczeń (słownie: …......................).
2. Podatek dochodowy oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne
Przyjmujący zamówienie odprowadza samodzielnie w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej.
3. Należność z tytułu wykonania Umowy wypłacana będzie Przyjmującemu
zamówienie przez Udzielającego zamówienie raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia
miesiąca następnego od udzielenia świadczeń. Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do złożenia rachunku do dnia 5 następnego miesiąca od udzielenia
świadczeń. Niedotrzymanie terminu przedłożenia rachunku spowoduje przesunięcie
zapłaty na następny miesiąc.
4. Do rachunków za udzielenie świadczeń Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
dołączyć każdorazowo zestawienie dni i godzin, w których świadczenia były
udzielane, potwierdzone przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu
Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości
statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
§5
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec roszczeń cywilnych
pacjentów i ich rodzin wynikających z zastosowania niewłaściwego leczenia.
§6
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez
Udzielającego zamówienie w zakresie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
zobowiązuje się uwzględniać wyniki kontroli i stosować się do zaleceń pokontrolnych.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od …................ do …....................
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nie podjęcia przez Przyjmującego zamówienie
obowiązków zgodnie z ustalonym harmonogramem bądź w razie nie stawienia się na
wezwanie.
Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nieudokumentowania,
zawarcia przez Przyjmującego zamówienie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, Strony dopuszczają możliwość renegocjacji Umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o
działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z
2016r. poz. 380)
§9
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Przyjmującego
zamówienie, trzy egzemplarze dla Udzielającego zamówienie.
Udzielający zamówienie
Przyjmujący zamówienie
….......................................................
…..............................................
Download