Wzór umowy - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie

advertisement
Umowa nr…………………..
Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego
zawarta w dniu …….. 12.2017 r. w Rzeszowie pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka
w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów reprezentowaną przez:
Dyrektora
– Janinę Dec
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, posiadającym: NIP 8132643727, REGON 000243412,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą ” posiadającym: NIP:
REGON:
§1
W następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.:„Sukcesywna dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy artykułów spożywczych w zakresie :
a)………………………………………………..
b)………………………………………………
3. Szczegółowy zakres określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy wraz załącznikami .
§2
4. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów będących przedmiotem umowy zgodnie ze zapytaniem
ofertowym .
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy strony uzgadniają następujące zasady ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy :
1.Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie:
a)……………………………………………………..wynosi :
netto …………………………...zł. słownie: ……………………………….…………………………………………… złotych
brutto ………………………….zł słownie :………………………………………………………………………………….. złotych
b) ……………………………………………………..wynosi :
netto …………………………...zł. słownie: ……………………………….…………………………………………… złotych
brutto ………………………….zł słownie :………………………………………………………………………………….. złotych
Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :
netto …………………………...zł. słownie: ……………………………….…………………………………………… złotych
brutto ………………………….zł słownie :………………………………………………………………………………….. złotych
zgodnie z załącznikiem nr ……. do umowy Formularz cenowy .
2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizacje przedmiotu umowy w wielkościach i cenach podanych w zał.
nr
………. do umowy Formularz cenowy
3.Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w
załączniku nr ………… do umowy oraz faktyczną ilość artykułów .
4. Ryczałtowe ceny jednostkowe określone w załączniku nr ……. do umowy obejmują wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy i są niezmienne z zastrzeżeniem ;
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki .
§4
1. Dostawy realizowane będą w oparciu o zamówienia składane telefonicznie, pisemnie lub w czasie bieżącej dostawy w
godzinach od 6 30 do 800 w ilości i terminie podanych przez Zamawiającego.
O braku możliwości zrealizowania dostawy w określonym terminie Wykonawca niezwłocznie zawiadamia
Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy towar własnym środkiem transportu, specjalistycznym lub przystosowanym do transportu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamówionej partii towaru sprawdzić jego ilość i stan określony w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.1.Jeżeli w wyniku sprawdzenia ilości i stanu Zamawiający wniesie zastrzeżenia, niezwłocznie zawiadamia o tym
Wykonawcę, a jeżeli wada została ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy , umieszcza odpowiednią
adnotację na fakturze,
3.2.Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 2 godz. od otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad,
3.3.Jeżeli Wykonawca nie dokona oględzin w terminie podanym w ust. 3.2. uważa się, że uznał reklamację Zamawiającego.
4. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany zakwestionowanej ilości
dostarczonej partii towaru na wolną od wad, w terminie nie dłuższym niż 2 godziny .W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin.
5. Jeżeli Wykonawca nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk, co do oceny jakości towaru, strony
niezwłocznie sporządzają protokół i pobierają próbki towaru. Pobraną próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy w
ciągu 2 godz. do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w celu wydania orzeczenia, co do jakości
dostarczonego towaru. Koszt badania próbek ponosi Wykonawca tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała wadliwą jakość
dostarczonego towaru. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków sanitarno –
epidemiologicznych związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż niezwłocznie
okaże je Zamawiającemu. Uchylenie od tego obowiązku uznawane będzie przez strony, jako nienależyte wykonanie umowy.
§6
1. Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje jednokrotną dostawę zamówionych artykułów. Podstawą
obliczenia należności będzie suma iloczynów faktycznej ilości dostarczonych artykułów i jednostkowej ceny ryczałtowej
podanych w załączniku nr …….. do umowy Formularz cenowy .
2.Zapłata za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem, po wystawieniu faktury oraz odbiorze przez Zamawiającego
przedmiotu umowy za każdorazową jej dostawę , w terminie 14 ni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek
bankowy nr …………………………………………………… znajdujący się w Banku ………………..…………………………
3.Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.
4.Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na podmiot trzeci.
§7
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy.
§8
1.Zamawiajacy ,dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia ,dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w tym w szczególności w następujących przypadkach :
- udzielenia zamówień uzupełniających i zamiennych, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy
- ograniczenia zakresu umowy ,
- sytuacji niezależnych od strony umowy,
- zaistnienia zdarzeń objętych regulacją § 3 pkt. 4 umowy
2.Zmiany umowy mogą być wprowadzone z zastrzeżeniem ppkt. 2 a w następującym trybie :
a) Dostawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy zawierającym stosowne uzasadnienie
Wniosek winien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian ,niezwłocznie po ich wystąpieniu.
Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności
sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy .Dostawca zastanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i
konieczności zmiany umowy .
b) wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane na podstawie obustronnych uzgodnionych aneksów do mowy .
§9
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu
wykonanej części dostaw.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 10
1.Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym prawidłową realizację niniejszej
umowy,
c) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzymał terminu dostawy.
d) Wykonawca dostarcza towar niepełnowartościowy, podlegający reklamacjom, których ilość przekroczy 2 w okresie
realizacji zamówienia.
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego oświadczenia wraz z
uzasadnieniem i doręczone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę do odstąpienia.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2017 roku.
§ 12
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 13
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki :
1.Oferta wraz załącznikami
2. zapytanie ofertowe
stanowią integralna część umowy
WYKONAWCA :
Download