wytyczne do zarządzania ryzykiem

advertisement
SUPRA RISK MANAGER
Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego
programu zarządzania ryzkiem klinicznym
Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000.
www.suprabrokers.pl
SUPRA RISK Manager
Niniejszy dokument stanowi własność SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Informacje zawarte w dokumencie
objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez
zezwolenia SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu jest zabronione.
Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak
również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie
osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana
adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego
uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej – w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym.
Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków
towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem
Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000.
www.suprabrokers.pl
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
MIERNIKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
KONTEKST PRAWNY
PODSTAWA PRAWNA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3
Zarządzanie ryzkiem stanowi element
kontroli zarządczej
ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm).
Komunikat
Nr
23
Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF
z 2009 r. Nr 15, poz. 84).
Komunikat Nr 6 Ministra Finansów
z dnia 6 grudnia 2012 r.
WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:
1.
2.
3.
4.
OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ
IDENTYFIKACJA RYZYKA
ANALIZA RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO
STANDARDÓW W ZAKRESIE
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
STOSOWANIA
PLANOWANIA
w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora
finansów publicznych w zakresie planowania i
zarzadzania ryzkiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r. Poz 56)
www.suprabrokers.pl
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
OBSZAR DEFINICYJNY
RYZYKO KLINICZNE
PN-ISO 31000
EN 15224:2012
RYZYKO – WPŁYW
NIEPEWNOŚCI NA CELE
KLINICZNY – KONTEKST W KTÓRYM DOCHODZI DO
INTERAKCJI POMIĘDZY PACJENTAMI A PERSONELEM
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
DOTYCZĄCEJ
PROBLEMU
ZDROWOTNEGO
RYZYKO KLINICZNE
niepewność i straty związane z każdą interakcją
pomiędzy pacjentami a personelem opieki
zdrowotnej, powstałą na tle problemu zdrowotnego
NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ
www.suprabrokers.pl
OBSZAR DEFINICYJNY
RYZYKO KLINICZNE
PERSONEL
ŚWIADOMY
ZAANGAŻOWANY
WSPÓŁODPOWIEDZIALNY
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH
ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZEGO
www.suprabrokers.pl
OBSZAR DEFINICYJNY
Budżet szpitala
ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZNEGO
Obniżenie kosztów
leczenia powikłań
(zakażenia,
reoperacje)
Zmniejszenie kosztów
zarządzania sporem
Zmniejszenie udziałów
własnych, wysokości
odszkodowań, składki
ubezpieczeniowej
www.suprabrokers.pl
OBSZAR DEFINICYJNY
RYZYKO KLINICZNE
Anestezjologia
1%
Zabiegowe inne
7%
Ratownictwo
Medyczne
1%
Ginekologia i
Położnictwo
19%
Ortopedia i
Traumatologia
26%
Chirurgia
30%
Zachowawcze
16%
www.suprabrokers.pl
OBSZAR DEFINICYJNY
RYZYKO KLINICZNE
90
80
81,7
70
60
50
62,5
60,6
40
30
39,4
37,5
20
18,3
10
0
Chrurgia Ogólna
Ginekologia i
Położnictwo
Błąd
Ortopedia i
Traumatologia
Zakażenie
www.suprabrokers.pl
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
(SRM)
PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
System zarządzania ryzykiem klinicznym
ORGANIZACJA
PROCEDURY
- NARZĘDZIA
Całościowy program wytyczania i osiągania celów
przez podmiot leczniczy w zakresie ryzyka
klinicznego
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
ORGANIZACJA
PROCEDURY
- NARZĘDZIA

Zdefiniowanie i zapewnienie
zarządzania ryzykiem klinicznym

Opracowanie systemu zarządzania ryzkiem
klinicznym spójnego z polityką
zarządzaniem ryzkiem

Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem
systemu zarządzania ryzkiem klinicznym w
podmiocie leczniczym

Utrzymanie poziomu ryzyka klinicznego w
ramach ustalonej tolerancji/apetytu na to
ryzyko

Przekazywanie Dyrekcji oraz kadrze
kierowniczej podmiotu leczniczego
okresowych raportów w zakresie ryzyka
klinicznego
DOKUMENTACJA
polityki
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
ORGANIZACJA
PROCEDURY
- NARZĘDZIA

Dokonywanie regularnych przeglądów
systemu zarządzania ryzykiem klinicznym, w
tym weryfikację jego efektywności i
adekwatności do profilu ryzyka podmiotu
leczniczego

Dostarczanie
jednostce
informacji
dotyczących
obszarów
podmiotu
leczniczego
szczególnie
zagrożonych
ryzykiem
klinicznym,
umożliwiających
właściwą priorytetyzację działań tej
jednostki
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
W ramach systemu zarządzania ryzykiem
klinicznym należy zapewnić poprawne
funkcjonowanie procedur:
ORGANIZACJA
PROCEDURY
- NARZĘDZIA
DOKUMENTACJA

Identyfikacji ryzyka

Pomiaru ryzyka

Kontroli i przeciwdziałania ryzyku

Monitorowania i raportowania ryzyka

Działania korygujące

Doskonalenie procesu zarządzania ryzkiem
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów
dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem
powinna obejmować:
ORGANIZACJA

politykę zarządzania ryzykiem – określa
ogólny cel zarządzania ryzykiem, strukturę
zarządzania ryzykiem, zespoły oraz osoby
odpowiedzialne za ryzyko,

procedury zarządzania ryzykiem –
praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem,
zasady identyfikacji, analizy,
monitorowania, raportowania ryzyka oraz
postępowania z ryzykiem,

roczny raport z zarządzania ryzykiem –
dotyczy weryfikacji metod zarządzania
ryzykiem.
PROCEDURY
- NARZĘDZIA
DOKUMENTACJA
Ministerstwo Finansów:
1. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa 2012.
2. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004/2005
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA ZARZĄDZANIA RYZKIEM ROSZCZEŃ MEDYCZNYCH
Skoordynowane działanie
dotyczące kierowania i
nadzorowania organizacją
w odniesieniu do ryzyka
(międzynarodowa norma
ISO 31000:2009 oraz
polskiej normy PN-ISO
31000:2012)
CIĄGŁE
DOSKONALENIE
KONTROLA I DZIAŁANIA
KORYGUJĄCE
POLITYKA
PROCEDURY
WDROŻENIE I
FUNKCJONOWANIE
www.suprabrokers.pl
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
1.
KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
2.
WEWNĘTRZNA BAZA KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS)
3.
Procedura postępowania z roszczeniem medycznym
4.
Procedura postępowania z roszczeniem regresowym
5.
Procedura postępowania ze zdarzeniem medycznym
6.
Procedura weryfikacji pracowników personelu medycznego
7.
Procedura raportowania i analizowania skarg składanych do księgi skarg i Rzecznika Praw Pacjenta
8.
KOMITET I ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ
www.suprabrokers.pl
PROAKTYWNY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
9.
PROCES BADANIA MIERNIKÓW
10
DYDAKTYKA
www.suprabrokers.pl
NARZĘDZIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM
KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
1
Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS)
DEFINICJA KRYTYCZNEGO INCYDENTU MEDYCZNEGO
GENERALNE ZASADY PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH
CELE I ZAŁOŻENIA PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA
MIĘDZYNARODOWE
RAPORT
RAPORT
Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym
DYREKCJA – KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU LECZNICZEGO
www.suprabrokers.pl
NARZĘDZIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM
KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
1
Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS)
PROCES ANALIZY RYZKA – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Z
A
L
E
C
E
N
I
A
KRYTYCZNE
INCYDENTY
MEDYCZNE
CIRS
RAPORT KRYTYCZNYCH
INCYDENTÓW MEDYCZNYCH
DYREKCJA
KOMISJA DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
Z
A
L
E
C
E
N
I
A
www.suprabrokers.pl
ETAPY WDROŻENIA
PROGRAMU SUPRA
RISK Manager
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
2
KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
Zadania Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym
1.przekazanie roszczenia do pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem klinicznym
2.zarejestrowanie roszczenia i zgłoszenie do konsultanta zewnętrznego Supra Brokers Sp. z o.o.
3.zebranie Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym
4.wypracowanie stanowiska Szpitala i ujednolicenie ze stanowiskiem TU
5.zakończenie procedury likwidacji roszczenia medycznego
6.skierowanie roszczenia regresowego do osób odpowiedzialnych za powstanie szkody
www.suprabrokers.pl
NARZĘDZIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM
KLINICZNYM
MONITOROWANIE I PRZEGLĄD - SYSTEM MIERNIKÓW
3
PRCES BADANIA MIERNIKÓW– SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
PRZEDMIOT
KONTROLI:
MIERNIKI
TERMIN
WYKONANIA:
PRAWIDŁOWOŚĆ
WDROŻENIA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
– Skład Komisji ds. Zarządzania
Ryzykiem Klinicznym,
– Forma i treść przyjętej POLITYKI
ZARZĄDZANIA RYZKIEM,
– Elementy Struktury Ramowej
ZARZĄDZANIA RYZKIEM
BEZPOŚREDNIO PO
ZAKOŃCZENIU PROCESU
WDROŻENIA
FUNKCJONALNOŚĆ
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
–
–
–
Liczba posiedzeń Komisji ds.
Zarządzania Ryzykiem
Klinicznym
Liczba wszczętych postępowań
regresowych
Analiza raportów CIRS
CO KWARTAŁ OD
ZAKOŃCZENIA PROCESU
WDROŻENIA
SZKODOWOŚĆ
–
–
Analiza liczby oraz rodzaju
roszczeń oraz zdarzeń
medycznych
Weryfikacja wpływy Struktury
Ramowej ZARZĄDZANIA
RYZKIEM na liczbę i rodzaj
roszczeń oraz zdarzeń
medycznych
CO KWARTAŁ OD
ZAKOŃCZENIA PROCESU
WDROŻENIA
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
HARNONOGRAM
WDROŻENIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
LP
ETAP PROCESU
TERMIN ZAKOŃCZENIA
1.
ZLECENIE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY PRZEPROWADZENIA
AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO
2.
AUDYT WSTĘPNY I – ANALIZA SZKODOWOŚCI PODMIOTU
LECZNICZEGO
2 tygodnie od zlecenia
3.
AUDYT WSTĘPNY II – ANALIZA PROCEDUR
2 tygodnie od zlecenia
4.
RAPORT Z AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - ZALECENIA
3
tygodnie
od
przeprowadzenia audytu I i II
5.
ZGODA PODMIOTU LECZNICZEGO NA WDROŻENIE PROGRAMU
„SUPRA RISK MANAGER”
6.
OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDROŻENIA PROGRAMU
„SUPRA RISK MANAGER” – STRUKTURA RAMOWA PROGRAMU
ZARZĄDZANIA RYZKIEM
2 tygodnie od zgody na
wdrożenie
7.
PROCES WDROŻENIA
24 - 36 miesięcy od
rozpoczęcia procesu
wdrożenia
-
-
www.suprabrokers.pl
HARNONOGRAM
WDROŻENIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
LP
ETAP PROCESU
TERMIN ZAKOŃCZENIA
7.2.
POWOŁANIE
PEŁNOMOCNIKA
I
KOMISJI DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM
KLINICZNYM
7.3.
OPRACOWANIE POLITYKI
ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZYM –
MISJA I CELE
7.4.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE
WEWNĘTRZNEJ BAZY KRYTYCZNYCH
INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS)
7.5.
OPRACOWANIE
JEDNOLITEJ
POSTĘPOWANIA
MEDYCZNYM
I
Z
WDORŻENIE
PROCEDURY
ROSZCZENIEM
www.suprabrokers.pl
7.
HARNONOGRAM
WDROŻENIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
PROCES WDROŻENIA
7.6.
24 miesiące od
rozpoczęcia procesu
OPRACOWANIE
JEDNOLITEJ
POSTĘPOWANIA
MEDYCZNYM
I
ZE
WDORŻENIE
PROCEDURY
ZDARZENIEM
7.7.
OPRACOWANIE I WDORŻENIE
JEDNOLITEJ PROCEDURY
POSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM O
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ
7.8.
OPRACOWANIE I WDORŻENIE
JEDNOLITEJ PROCEDURY WERYFIKACJI
PRACOWNIKÓW PERSONELU
MEDYCZNEGO
7.9.
OPRACOWANIE I WDORŻENIE
JEDNOLITEJ PROCEDURY
RAPORTOWANIA I ANALIZOWANIA
SKARG SKŁADANYCH DO KSIĘGI
SKARG I RZECZNIKA PRAW PACJENTA
7.10
OPRACOWANIE I WDORŻENIE
JEDNOLITEJ PROCEDURY
POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM
REGRESOWYM
HARNONOGRAM
WDROŻENIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
8.
9.
NADZÓR I KONTROLA
NAD WDROŻONYM
PROCESEM – ZALECENIA
8.1.
ROCZNY
AUDYT
STRUKTURY
RAMOWEJ – WYTYCZNE I ZALECENIA
-
8.2.
ROCZNY AUDYT SZKODOWOŚCI –
WYTYCZNE I ZALECENIA
-
PROGRAM SZKOLENIOWY
www.suprabrokers.pl
AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
CELE SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM
KLINICZNYM
SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO
POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA
PACJENTA I DOSKONALENIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Obniżenie rozmiaru
szkód finansowanych
przez ubezpieczającego
(odszkodowania, koszty
prawne)
Ograniczenie powikłań –
skrócenie czasu hospitalizacji
pacjenta
Ograniczenie
reoperacji –
skrócenie czasu
hospitalizacji
pacjenta
Ograniczenie zakażeń –
koszty związanych z
leczeniem
Poprawa reputacji Szpitala
Obniżenie kosztów
taryfy składki
ubezpieczenia OC
www.suprabrokers.pl
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
www.suprabrokers.pl
Download