klasa II - zsgh.ayz.pl

advertisement
Technikum Nr 6
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(kształcenie w zawodzie)
Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Przedmiot: podstawy żywienia
Klasa: II
Dział programowy: Znakowanie żywności. Składniki pokarmowe w racjonalnym żywieniu
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
- definiuje pojęcie racjonalne
żywienie,
- rozpoznaje informacje
żywieniowe umieszczone na
opakowaniach produktów
spożywczych
- wymienia dodatki stosowane
do żywności
-wymienia składniki odżywcze
w żywności,
- wymienia zmiany zachodzące
w składnikach pokarmowych
podczas przechowywania
żywności,
- definiuje pojęcia: składnik
pokarmowy, substancje
nieodżywcze, antyodżywcze,
balastowe, niedobory
pokarmowe,
- wymienia produkty spożywcze
- określa zasady racjonalnego
żywienia,
- określa składniki odżywcze
zawarte w informacji
żywieniowej
-wyjaśnia cel stosowania
substancji dodatkowych,
- rozróżnia składniki odżywcze
w żywności,
- opisuje zmiany zachodzące w
składnikach odżywczych
podczas przechowywania
żywności,
- rozróżnia składniki egzogenne
i endogenne,
- opisuje znaczenie składników
pokarmowych w organizmie
człowieka,
- dokonuje podziału substancji
nieodżywczych w żywności
- charakteryzuje racjonalne
żywienie,
- przedstawia celowość
umieszczania informacji
żywieniowej na opakowaniach
- rozróżnia produkty będące
źródłem poszczególnych
składników pokarmowych na
podstawie informacji
żywieniowej
- przechowuje produkty
żywnościowe zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na
opakowaniach,
-charakteryzuje wybrane
substancje dodatkowe,
- charakteryzuje substancje
pełniące rolę przeciwutleniaczy
- odróżnia źródła
poszczególnych składników
- wyjaśnia celowość stosowania
zasad racjonalnego żywienia w
praktyce,
- analizuje własny sposób
żywienia i porównywać go z
zasadami racjonalnego
żywienia,
- określa regulacje prawne
dotyczące znakowani żywności
- analizuje wartość odżywczą i
energetyczną produktów na
podstawie informacji
żywieniowej
- potrafi rozpoznać
oznakowania dodatków do
żywności
- analizuję rolę
przeciwutleniaczy dodawanych
do żywności
- analizuje skład chemiczny
-w pełnym zakresie opanował
podane wiadomości i
umiejętności,
-wykazuje duże zainteresowanie
przedmiotem,
- posługuje się fachową
terminologią
- pracuje samodzielnie
rozwijając własne
zainteresowania i uzdolnienia
- stosuje wiedzę teoretyczną w
praktyce,
- analizuje skutki nadmiaru i
niedoboru składników
odżywczych w organizmie
człowieka,
- ocenia wartość odżywczą i
energetyczną produktów
żywnościowych,
- analizuje wpływ procesów
będące źródłem poszczególnych
składników odżywczych,
- podaje przykłady substancji
nieodżywczych w żywności
- rozpoznaje podstawową rolę
węglowodanów, w organizmie
człowieka,
- rozpoznaje znaczenie
tłuszczów i białek w organizmie
człowieka,
- wymienia i rozpoznaje
składniki mineralne w
zależności
od zapotrzebowania organizmu,
- rozpoznaje produkty
spożywcze kwaso- i
zasadotwórcze,
- wymienia i rozpoznaje
witaminy w zależności od ich
rozpuszczalności,
- wymienia źródła wody dla
organizmu
- definiuje pojęcie:
„wzbogacanie żywności”,
- wymienia substancje
wzbogacające,
- podaje przykłady produktów
wzbogaconych,
- definiuje proces trawienia i
wchłaniania,
- wymienia kolejne odcinki
przewodu pokarmowego,
- definiuje pojęcie enzymów
trawiennych,
- definiuje pojęcie: „hormony”,
- wymienia enzymy biorące
udział w procesie trawienia
- białek, tłuszczów i
węglowodanów,
- wie, na czym polega proces
wchłaniania składników
odżywczych,
- wskazuje poszczególne
odcinki przewodu
- dokonuje podziału
węglowodanów,
- rozróżnia źródła
węglowodanów w żywności,
- oblicza wartość energetyczną
produktów węglowodanowych
- dokonuje podziału lipidów,
- rozróżnia źródła tłuszczów w
żywności,
- dokonuje podziału białek i
aminokwasów,
- rozróżnia źródła białek w
żywności,
- rozróżnia produkty będące
źródłem białka zwierzęcego
i roślinnego,
- wyjaśnia znaczenie
składników mineralnych w
organizmie człowieka,
- rozpoznaje źródła składników
mineralnych w żywności,
- wyjaśnia rolę witamin w
organizmie człowieka,
- rozpoznaje źródła witamin w
żywności,
- opisuje rolę wody w
organizmie,
- zna cel wzbogacania żywności
i adresatów wzbogacanej
żywności,
- zna funkcje przewodu
pokarmowego,
- dokonuje podziału enzymów
trawiennych,
- wskazuje rolę enzymów,
- wymienia funkcje jakie pełnią
hormony w organizmie
człowieka,
- zna rozmieszczenie gruczołów
dokrewnych i wie, jakie
hormony produkują,
- zna podstawową role
hormonów w procesach
życiowych,
odżywczych
w żywności,
- ocenia zmiany zachodzące w
składnikach odżywczych
podczas przechowywania
żywności,
- wybiera najlepsze metody
przechowywania żywności
- omawia sposoby zapobiegania
stratom wartości odżywczej
podczas obróbki kulinarnej,
- sporządza wykaz produktów
będących źródłem składników
pokarmowych,
- charakteryzuje głód
jakościowy i ilościowy
i ich wpływ na organizm
człowieka,
- charakteryzuje substancje
nieodżywczych w żywności
- wyjaśnia rolę węglowodanów
w organizmie człowieka,
- określa zalecane spożycie
węglowodanów,
- wskazuje źródła NNKT i
cholesterolu w żywności,
- wyjaśnia zalecane spożycie
lipidów,
- określa zawartość tłuszczów w
produktach na podstawie tabel,
- sporządza wykaz produktów
będących źródłem NNKT,
- wyjaśnia pojęcie
aminokwasów egzogennych i
endogennych,
- odróżnia aminokwasy
egzogenne i endogenne,
- wyjaśnia pojęcie białka
pełnowartościowego
i niepełnowartościowego,
- określa zalecane spożycie
białek,
- określa zalecane spożycie
składników mineralnych,
wybranych produktów
spożywczych na podstawie
tabel wartości odżywczej,
- analizuje sposoby
zapobiegania niekorzystnym
zmianom w przechowywanej
żywności,
- analizuje zmiany zachodzące
w składnikach odżywczych
podczas procesów
technologicznych,
- analizuje straty witamin i
składników mineralnych
podczas obróbki wstępnej i
cieplnej,
- analizuje wpływ różnych
czynników na zawartość
witamin
- analizuje zmiany jakie
zachodzą w organizmie
człowieka spowodowane
głodem jakościowym i
ilościowym,
- analizuje budowę i
właściwości węglowodanów
przyswajalnych
i nieprzyswajalnych,
- ocenia skutki nadmiaru i
niedoboru węglowodanów
w organizmie,
- analizuje budowę i
właściwości lipidów,
- analizuje rolę NNKT i
cholesterolu w organizmie
człowieka,
- analizuje skutki niedoboru
NNKT w organizmie,
- analizuje skutki nadmiaru i
niedoboru tłuszczów w
organizmie,
- analizuje skutki nadmiaru i
niedoboru białek w organizmie,
- analizuje zjawisko
wzajemnego uzupełniania się
technologicznych na wartość
odżywczą żywności,
- analizuje wpływ składników
nieodżywczych w żywności na
wartość odżywczą pożywienia,
- rozpoznaje źródła składników
odżywczych,
- ocenia celowość wzbogacania
produktów spożywczych w
deficytowe składniki odżywcze,
- dokonuje oceny wpływu
żywności wzbogacanej na
organizm człowieka.
pokarmowego, w których
wchłaniane są poszczególne
składniki odżywcze.
- określa rolę jamy ustnej w
procesie trawienia,
- wie jakie funkcje pełni
żołądek w procesie trawienia,
- określa rolę jelita cienkiego i
jelita grubego w procesie
trawienia,
- omawia rolę wątroby i trzustki
w procesie trawienia
- zna sposoby wchłaniania
składników odżywczych,
opisuje proces wydalania nie
strawionych resztek pokarmu.
- wyjaśnia przyczyny i skutki
zaburzenia równowagi
kwasowo- zasadowej,
- określa zalecane spożycie
witamin,
- określa zapotrzebowanie
organizmu człowieka na wodę,
- wyjaśnia skutki niedoboru i
nadmiaru wody w organizmie,
- omawia występowanie wody
w organizmie człowieka,
- określa wpływ żywności
wzbogacanej na organizm
człowieka,
- charakteryzuje poszczególne
odcinki przewodu
pokarmowego,
- charakteryzuje rolę enzymów
trawiennych,
- charakteryzuje hormony
produkowane przez gruczoły
dokrewne,
- charakteryzuje enzymy
biorące udział w procesie
trawienia,
- charakteryzuje proces
trawienia białek, tłuszczów i
węglowodanów w
poszczególnych odcinkach
przewodu pokarmowego,
- opisuje rolę żółci w procesie
trawienia,
- przedstawia produkty
końcowe trawienia
poszczególnych składników
odżywczych i ich
wykorzystanie przez organizm,
charakteryzuje procesy
wydalania.
białek,
- określa bilans azotowy,
- analizuje czynniki wpływające
na przyswajanie składników
mineralnych,
- analizuje skutki nadmiaru i
niedoboru składników
mineralnych
w organizmie,
- analizuje skutki nadmiaru i
niedoboru witamin w
organizmie,
- sporządza i analizuje wykaz
produktów zawierających
węglowodany przyswajalne i
nieprzyswajalne przez organizm
człowieka,
- sporządza i analizuje wykaz
produktów będących źródłem
NNKT i cholesterolu,
- analizuje zawartość tłuszczów
w produktach żywnościowych,
- sporządza i analizuje wykaz
produktów będących źródłem
białka pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego,
- oblicza zawartość białka w
diecie dziennej i porównuje z
zalecaną normą,
- oblicza zawartość wybranej
witaminy w diecie dziennej
i porównuje z zalecaną normą,
- zestawia produkty będące
źródłem witaminy C i karotenu,
- analizuje dzienne normy
zapotrzebowania na witaminy,
- ocenia bilans wodny w
organizmie człowieka,
- analizuje wymagania
jakościowe dotyczące wody
pitnej,
- zapobiega niedoborom
pokarmowym,
- określa na schemacie
poszczególne odcinki przewodu
pokarmowego,
- określa na schemacie
przewodu pokarmowego
miejsca działania enzymów
trawiących białka, tłuszcze i
węglowodany,
- ocenia, w której części
przewodu pokarmowego proces
trawienia przebiega
najintensywniej i dlaczego,
- sporządza schemat
przedstawiający trawienie
białek, tłuszczów i
węglowodanów,
- analizuje wzajemne
powiązania przemian białek,
tłuszczów i węglowodanów,
- analizuje procesy zachodzące
podczas rozkładu białek,
tłuszczów i węglowodanów.
Dział programowy: Zasady układania jadłospisów
- definiuje pojęcie „wartość
energetyczna” pożywienia i
wskazuje składniki pokarmowe,
które tę wartość kształtują,
- wymienia czynniki decydujące
o wartości energetycznej
pożywienia,
- zna zalecenia żywieniowe
dotyczące udziału energii w
dziennej racji pokarmowej,
- wymienia produkty spożywcze
wysokokaloryczne,
- wymienia czynniki
wpływające na wartość
energetyczną żywności,
- potrafi posłużyć się tablicami
- zna jednostki energetyczne i
potrafi je przeliczyć,
- określa wpływ różnych
czynników na wartość
energetyczną żywności,
- zna metody oznaczania
wartości energetycznej
żywności,
- oblicza wartość energetyczną
prostych potraw i posiłków na
podstawie ich składu
recepturowego,
- określa kryteria podziału
produktów spożywczych na
grupy,
- wie jakich informacji
- charakteryzuje czynniki
decydujące o wartości
energetycznej pożywienia,
- stosuje równoważniki
Atwatera w praktyce,
- dokonuje podziału produktów
spożywczych w zależności od
ich wartości energetycznej,
- oblicza udział białek,
tłuszczów i węglowodanów w
dostarczaniu
energii,
-wie jak można zmniejszyć
wartość energetyczną żywności,
- charakteryzuje poszczególne
grupy produktów spożywczych,
- dobiera normy żywienia dla
osób o określonych cechach
(wiek, płeć, stan fizjologiczny,
masa ciała aktywność fiz.)
- opracowuje jadłospis dzienny i
dekadowy dla wybranej grupy
ludności,
- ocenia jadłospisy metodą
punktową,
- planuje i ocenia jadłospisy dla
kobiet ciężarnych i karmiących
- układa jadłospisy dla osób
starszych,
- planuje i ocenia wartość
odżywczą jadłospisu dziennego
dla dzieci i młodzieży,
-w pełnym zakresie opanował
podane wiadomości i
umiejętności,
-wykazuje duże zainteresowanie
przedmiotem,
- posługuje się fachową
terminologią
- pracuje samodzielnie
rozwijając własne
zainteresowania i uzdolnienia
- stosuje wiedzę teoretyczną w
praktyce,
- analizuje normy żywienia i
normy wyżywienia przy
planowaniu posiłków,
składu i wartości odżywczej
produktów,
- definiuje pojęcie: „wartość
odżywcza”,
- wymienia czynniki decydujące
o wartości odżywczej żywności,
- dokonuje podziału produktów
na grupy,
- wymienia produkty należące
do każdej grupy,
- wie, do czego służą tabele
zamiany produktów
spożywczych,
- wymienia kryteria podziału
ludności na grupy,
- definiuje pojęcia: „norma
żywienia”, „norma
wyżywienia”, „racja
pokarmowa”,
- wymienia czynniki decydujące
o zapotrzebowaniu organizmu
na energię i składniki
odżywcze,
- definiuje pojęcie: ”planowanie
wyżywienia”,
- zna cele i etapy planowania
żywienia,
- wymienia rodzaje posiłków w
ciągu dnia,
- zna rozkład posiłków w ciągu
dnia,
- podaje podstawowe zasady
układania jadłospisów,
- identyfikuje pojęcie:
”jadłospis dzienny” i „jadłospis
dekadowy”,
- wymienia czynniki
wpływające na sposób żywienia
poszczególnych grup ludności,
- zna zasady żywienia kobiet w
ciąży i karmiących,
- wie, na czy polega naturalne i
sztuczne żywienie niemowląt,
- podaje najważniejsze cechy
dostarcza piramida żywieniowa,
- wymienia główne składniki
odżywcze poszczególnych grup
i wybranych produktów,
- wymienia zasady zamienności
produktów,
- zna rodzaje norm
żywieniowych,
- zna różnice między normą
zalecanego spożycia, a
bezpiecznego spożycia,
- zna zalecane normy na energie
i składniki odżywcze dla
własnego organizmu,
- wie ile posiłków i z jaką
częstotliwością należy je
spożywać w ciągu dnia,
- zna cel układania jadłospisów,
- wie, jak prawidłowo powinny
być ułożone posiłki,
- zna metody oceny
jadłospisów,
- potrafi ocenić jadłospis
metodą punktową,
- potrafi zaplanować jadłospis
jednodniowy zgodnie z
zasadami,
- ocenia jadłospis pod
względem doboru produktów i
dodatków,
- dokonuje oceny stanu
odżywienia,
-określa udział poszczególnych
posiłków w pokryciu
całodziennego zapotrzebowania
energetycznego organizmu,
- opisuje podstawowe zasady
żywienia dzieci w wieku
przedszkolnym,
- określa potrzeby żywieniowe
osób dorosłych i starszych,
- zna potrzeby żywieniowe
kobiet karmiących,
- planuje jadłospis dla dzieci w
- porównuje wartość odżywczą
poszczególnych produktów w
obrębie grupy,
- stosuje zasadę zmienności
produktów w praktyce,
- charakteryzuje potrzeby
energetyczne organizmu,
- określa podstawowe źródła
energii,
- charakteryzuje poszczególne
rodzaje norm żywieniowych,
- charakteryzuje normy
wyżywienia własnej grupy na
wybrane produkty spożywcze,
- porównuje zalecane normy na
energie i składniki odżywcze
dla poszczególnych grup,
potrafi obliczyć średnią rację
pokarmową,
- charakteryzuje poszczególne
posiłki spożywane w ciągu dnia,
- określa prawidłowy rozkład
posiłków w ciągu dnia,
- omawia zasady układania
jadłospisów,
- opisuje i stosuje metody
jakościowe i ilościowe do oceny
jadłospisów,
- charakteryzuje metody oceny
stanu odżywienia,
- charakteryzuje poszczególne
posiłki pod względem
zawartości składników
odżywczych,
- charakteryzuje żywienie
poszczególnych grup ludności
w zależności od wieku, płci,
aktywności fizycznej i stanu
fizjologicznego,
- porównuje mleko kobiece i
krowie pod względem składu
chemicznego i znaczenia dla
organizmu,
- charakteryzuje zakłady
- planuje i ocenia wartość
odżywczą jadłospisu dziennego
dla rodziny,
- określa potrzeby żywieniowe
osób starszych w zależności od
kondycji fizycznej,
- planuje posiłki dla dzieci i
młodzieży korzystających ze
stołówek,
- planuje posiłki dla osób
dorosłych korzystających ze
stołówek zakładowych,
- planuje wyżywienie dla
wybranych grup turystycznych i
wczasowiczów,
- planuje żywienie w zakładach
gastronomicznych typu
otwartego,
- stosuje sposoby określania
wartości energetycznej
żywności w praktyce,
wybranych grup turystycznych i
wczasowiczów,
- planuje żywienie w zakładach
gastronomicznych typu
otwartego,
-analizuje przyczyny i skutki
nieprawidłowego żywienia
młodzieży,
-stosuje sposoby określania
wartości energetycznej w
praktyce,
- wskazuje różnice pod
względem wartości odżywczej
między produktami
spożywczymi tradycyjnymi a
produktami o obniżonej
wartości energetycznej,
- ocenia wartość energetyczną
produktów na podstawie składu
chemicznego z wykorzystaniem
równoważników Atwatera,
- oblicza wartość energetyczną
całodziennego posiłków,
- modyfikuje przykładowy
jadłospis dzienny w zależności
od potrzeb organizmu i zasad
prawidłowego odżywiania,
- analizuje potrzeby dzieci i
młodzieży, uwzględniając wiek,
płeć i aktywność fizyczną,
- analizuje krąg i piramidy
żywieniowe,
- planuje rodzaj i ilość
produktów w celu zaspokojenia
potrzeb żywieniowych
określonej grupy konsumentów.
diety przeznaczonej dla
młodzieży,
- zna podstawowe zasady
planowania żywienia, w
przedszkolach, szkołach,
stołówkach pracowniczych,
domach opieki społecznej i w
turystyce.
wieku przedszkolnym,
szkolnym i młodzieży,
- potrafi zaplanować swoje
drugie śniadanie i obiad dla
swojej rodziny,
- dokonuje podziału zakładów
gastronomicznych na zakłady
typu otwartego i zamkniętego,
- zna jednostki energetyczne i
potrafi je przeliczać,
- określa wpływ różnych
czynników na wartość
energetyczną żywności,
- zna metody oznaczania
wartości energetycznej
żywności,
- dokonuje podziału zakładów
gastronomicznych na zakłady
typu otwartego i zamkniętego.
gastronomiczne typu otwartego
i zamkniętego,
- określa potrzeby żywieniowe
osób starszych.
Opracowanie: Małgorzata Przybył i Maria Iwona Stachowska
- ocenia wartość odżywczą
produktów spożywczych w
obrębie poszczególnych grup.
Download