Do zadań Kierownika Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny

advertisement
OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór wewnętrzny i zewnętrzny na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica.
Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: OR.1110-1/2016
Data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2016r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%
Wymagania formalne:
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na proponowanym stanowisku może
być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna.
7. 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej.
8. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń wykonawczych do
niej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o
finansach publicznych oraz wszelkich ustaw związanych z zadaniami pomocy
społecznej.
9. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności zapisów
regulujących czas pracy pracowników., kodeksu postępowania
administracyjnego, przepisów bhp i p/poż.
10. Przedstawienie pisemnej koncepcji pracy Działu Pracy Socjalnej i Wspierania
Rodziny.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które w pełni wypełnią
wymogi formalne.
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
2. Umiejętność koordynowania realizacji zadań, preferowane będą osoby
posiadające doświadczenie w tym zakresie.
3. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
Komunikatywność, wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność.
Ukończone specjalizacje i inne szkolenia.
Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Zakres obowiązków:
Do zadań Kierownika Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny należy w
szczególności:
1) Zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Działu.
2) Nadzór i kontrola nad prawidłowością oraz terminowością realizacji zadań
merytorycznych Działu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i
pieczy zastępczej, karty dużej rodziny, dodatku mieszkaniowego i
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
3) Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
4) Opracowanie i realizacja trzyletnich programów wspierania rodziny.
5) Opracowanie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz
lokalnych programów pomocy.
6) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
7) Podpisywanie pism wychodzących z zakresu prowadzonych spraw za
wyjątkiem pism zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.
8) Ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności
podległych pracowników oraz zastępstw.
9) Planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy.
10) ) Udzielanie wsparcia merytorycznego oraz pomocy pracownikom podległej
komórki organizacyjnej w realizacji zadań stałych.
11) Wdrożenie nowych pracowników w realizowane przez Dział zadania.
12) Planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na
pomoc społeczną oraz prowadzenie całej dokumentacji w tym zakresie.
13) Planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na
usługi opiekuńcze oraz prowadzenie całej dokumentacji w tym zakresie.
14) Planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na
usługi asystenta rodziny oraz prowadzenie całej dokumentacji w tym zakresie.
15) Planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na
usługi psychologa oraz prowadzenie całej dokumentacji w tym zakresie.
16) Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, realizowanymi
w/w Dziale.
17) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych – zarządzeń i decyzji
Dyrektora oraz instrukcji dotyczących kierowanego Działu, zgodnie z
zakresem spraw załatwianych przez kierowany Dział.
18) Opracowywanie projektów planów finansowych budżetu, analiz oraz
okresowych sprawozdań z działalności.
2
19) Prawidłowe realizowanie planu budżetowego poprzez racjonalne
gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem
celowości, oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej.
20) Terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw z zakresu zadań
realizowanych przez poszczególne działy.
21) Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz kierowanej komórki
oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
22) Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz
regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
23) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z użytkowaniem samochodu
służbowego.
24) Przyjmowanie stron w sprawach interwencyjnych dotyczących Działu.
25) Zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania
dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
26) Nadzór nad rejestrem wyjść służowych .
27) Nadzorowanie terminowego sporządzania list wypłat w zakresie przyznanych
świadczeń.
28) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
Warunki pracy:
1. Siedziba GOPS w Oleśnicy – ul. Wojska Polskiego 78,
2.Wymiar czasu pracy : 1 etat ,
3. Pierwsza umowa na okres próbny 6 miesięcy,
4. Zawarcie umowy: od 1.04.2016r.
Wymagane dokumenty:
1.Llist motywacyjny.
2. CV.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , dodatkowe uprawnienia ,
kwalifikacje.
5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.,
6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r.,
poz. 2135 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy złożyć w siedzibie GOPS w Oleśnicy lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska
Polskiego 78.
Koperta musi zawierać adnotację „Rekrutacja: Kierownik Działu Pracy Socjalnej i
Wspierania Rodziny". w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. do godziny 12:00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być
3
opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zm).
Oleśnica, 12.02. 2016r.
DYREKTOR
/-/ Jarosław Telka
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards