Przypadki uzycia dla R2 Platnik

advertisement
Przypadki użycia dla
R2 Płatnik
Aktorzy:
Pracownik działu kadr – prowadzi ewidencję osobową, sprawy zwolneń lekarskich,
urlopów, szkoleń
Pracownik działu płac – nadzoruje spływ danych do naliczania płac, uruchamia
obliczenia płacowe
Pracownik działu księgowości – pozyskuje dane osobowe dotyczące listy płac
Administrator systemu R2Płatnik – obsługuje system R2Płatnik, nadaje
uprawnienia
Członek zarządu – pozyskuje raporty kadrowo-płacowe
System RCP – rejestracja czasu pracy.
Moduł Płatnik + SDWI – obsługa zobowiązań wobec ZUS
System SOD – system obsługi dofinansowań
Informatyczny system bankowy – przyjmuje dane związane z przelewami
System informatyczny Urzędu Skarbowego – przyjmuje dane związane z
przelewami
System informatyczny NFZ
GUS
Przypadki użycia:
Pracownik działu kadr
Dodawanie pracowników
Usuwanie pracowników
Dodawanie nowych działów przedsiębiorstwa
Zarządzanie wyposażeniem przedsiębiorstwa
Zarządzanie stanowiskami pracy
Tworzenie kartotek wynagrodzeń
Tworzenie kartotek dochodowych
Tworzenie kart pracy
Tworzenie kwestionariusza osobowego
Tworzenie list obecności
Operacje przy użyciu SOD
Pracownik działu płac
Wystawianie listy płac
Dokonywanie przelewów
Wybór Urzędu Skarbowego
Wybór ZUS
Wybór banków
Wybór odbiorców przelewów
Operacje przy użyciu Modułu Płatnik + SDWI
Operacje przy użyciu Systemu SOD
Operacje przy użyciu Systemu informatycznego
Urzędu Skarbowego
Operacje przy użyciu Systemu informatycznego NFZ
Pracownik działu księgowości
Wykonanie zestawienia kosztów
Wykonanie zestawienia ewidencji
Utworzenie dekretu księgowego
Administrator systemu R2Płatnik
Dodawanie użytkownika
Usuwanie użytkownika
Archiwizacja danych
Import danych
Eksport danych
Członek zarządu
Tworzenie zestawień wg klucza
System RCP
Rejestruj czas pracy pracownika
Moduł Płatnik + SDWI
Generuj raport miesięczny ZUS
Generuj raport ZUS dla właścicieli
Dokonaj zgłoszenia lub wyrejestrowania ZUS
System SOD
Tworzenie zestawienia do Systemu Obsługi Dofinansowań
PFRON
Informatyczny system bankowy
Realizacja przelewów
System informatyczny Urzędu Skarbowego
Generowanie informacji o dochodach PIT-8B, PIT-8C
Generowanie informacji o należnościach PIT-11
Obliczanie podatku PIT-40
System informatyczny NFZ
Generowanie zestawień dla NFZ
GUS
Generowanie zestawień dla GUS
Przypadki wspólne:
Logowanie się do systemu - administrator,
pracownik działu kadr, płac, księgowości,
członek zarządu
Wylogowanie się z systemu - administrator,
pracownik działu kadr, płac, księgowości,
członek zarządu
Download