Załącznik Nr 1 do oferty

advertisement
S Ą D
O K R Ę G O W Y
82 – 300 ELBLĄG
W
PLAC KONSTYTUCJI 1
E L B L Ą G U
TEL. 0-55
611 24 00
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP-261-3/13
Przedmiot zamówienia:
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
CPV: 45.21.00.00-2, 45.21.50.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.30.00-4, 45.31.40.00-1,
45.31.50.00-8, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1,
51.30.00.00-5, 39.10.00.00-3, 71.32.00.00-7
Nazwa CPV: roboty budowlane w zakresie budynków, roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie systemów
alarmowych i anten, instalowanie wind i ruchomych schodów, instalowanie urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu
elektrycznego w budynkach, instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, inne
instalacje elektryczne, roboty izolacyjne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, usługi instalowania urządzeń
komunikacyjnych, meble, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Spis treści:
1. Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
2. Dział 2 – Oferta
3. Dział 3 – Umowa
4. Dział 4 – Załączniki do SIWZ
ZATWIERDZAM PRZEDKŁADANE
DOKUMENTY I WYRAŻAM ZGODĘ
NA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Elblągu
Elbląg, dnia
29 marca 2013 r.
mgr Agnieszka Nowińska
..........................................................................................
Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu
DZIAŁ 1 - Instrukcja dla Wykonawców ( 32 str.):
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
I
II
III
IV
V
-
Rozdział VI
-
Rozdział VII
-
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
-
Rozdział XIV
-
Rozdział XV
Rozdział XVI
-
Rozdział XVII Rozdział XVIII Rozdział XIX
-
Rozdział XX
-
Rozdział XXI
-
Rozdział XXII Rozdział XXIII Rozdział XXIV Rozdział XXV -
Sąd Okręgowy w Elblągu
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wymagania dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną
Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Informacja o aukcji elektronicznej
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
I.
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
zw.dalej Zamawiającym
 kod , miejscowość , województwo , powiat : 82-300 Elbląg , warmińsko – mazurskie ,
 ulica , nr domu , nr lokalu : Pl. Konstytucji, nr domu : 1, lok.: –
 internet : http:// www.elblag.so.gov.pl ,
 telefon : numer kierunkowy 0 prefiks 55; nr: 611 24 18, 611 24 20, 611 24 62;
 faks : numer kierunkowy 0 prefiks 55; nr: 611 24 80, 611 24 20, 611 22 16.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art.39 ÷ 46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113
poz.759 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 21.
CPV: 45.21.00.00-2, 45.21.50.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.30.00-4,
45.31.40.00-1, 45.31.50.00-8, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 45.32.00.00-6,
45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 51.30.00.00-5, 39.10.00.00-3, 71.32.00.00-7
Nazwa CPV: roboty budowlane w zakresie budynków, roboty budowlane w zakresie budowy
obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów
użyteczności publicznej, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie wind i
ruchomych schodów, instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie
urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach,
instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, inne instalacje
elektryczne, roboty izolacyjne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, usługi
instalowania urządzeń komunikacyjnych, meble, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy
budynku
wraz
z
instalacjami,
przyłączami,
infrastrukturą
techniczną,
zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, przeznaczonego na siedzibę części
wydziałów i oddziałów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
zlokalizowanego przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 21, w którym to obiekcie znajdować
się będą między innymi sale rozpraw, sekretariaty, pomieszczenia biurowe, techniczne,
magazynowe, archiwa natomiast przy obiekcie znajdować się będzie parking.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
a.
b.
c.
d.
e.
powierzchnia zabudowy:
powierzchnia netto budynku:
kubatura brutto budynku:
ilość kondygnacji nadziemnych:
ilość kondygnacji podziemnych:
873,50 m2,
8.822,07 m2,
38.164,20 m3,
12,
1.
1.2. Prace dotyczące niniejszego zamówienia realizowane będą w oparciu o niżej wymienione
dokumenty, przekazywane w załączeniu do SIWZ, tj. w oparciu o:
1.2.1. dokumentację projektowo – kosztorysową, opracowaną przez konsorcjum firm:
archimedia sp. z o.o. Architekci & Inżynierowie oraz archimedia
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
Pracownia Architektoniczna Architekci & Inżynierowie , z siedzibą w Poznaniu
60-361 przy ulicy Wolsztyńskiej 4:
a. Projekt Budowlany:
Temat opracowania: „Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Elblągu, ul.Płk.St.Dąbka 21”;
Adres inwestycji: Elbląg, ul.Płk.S.Dąbka 21;
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu;
Branża:
– zagospodarowanie terenu/zew. uzbrojenie terenu,
– architektura,
– konstrukcja,
– ekspertyza techniczna – budynku mieszkalnego wielorodzinnego przylegającego w
sąsiedztwie do nowoprojektowanego budynku,
– zabezpieczenia wykopu z uwzględnieniem obiektów sąsiadujących (projekt
budowlano – wykonawczy),
– instalacje sanitarne – Instalacja wod. – kan.,
– instalacje sanitarne – Instalacja c.o.,
– instalacje sanitarne – Instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja freonowa,
– Sanitarna – Technologia kompaktowego węzła cieplnego,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja
telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja telefonii bezprzewodowej, instalacja
systemu SWOR,
– instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i napadu,
Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio sal rozpraw,
– instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja dźwiękowego systemu
ostrzegawczego (DSO), Instalacja systemu napowietrzania,
– zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji transformatorowej,
– usunięcie kolizji energetycznych,
– usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej.
b. Projekt Wykonawczy:
Temat opracowania: „Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Elblągu, ul.Płk.St.Dąbka 21”;
Adres inwestycji: Elbląg, ul.Płk.St.Dąbka 21;
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu;
Branża:
– zewnętrzne uzbrojenie terenu: przyłącze wodociągowe, przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza
kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy,
– architektura – Plan zagospodarowania terenu,
– architektura – tom I, II;
– informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– architektura – Instrukcja przeciwpożarowa,
– architektura – detale architektoniczne,
– architektura wnętrz – tom I, II, III, IV;
– architektura – Projekt zieleni i małej architektury,
– drogi,
– architektura – Projekt dźwigów osobowych,
– świadectwo charakterystyki energetycznej,
– konstrukcja – tom I, II, III, IV;
– zabezpieczenia wykopu z uwzględnieniem obiektów sąsiadujących (projekt
budowlano – wykonawczy),
– instalacje sanitarne – instalacja wod.-kan.,
– instalacje sanitarne – instalacja c.o., c.t.,
– instalacje sanitarne – instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja freonowa,
– Sanitarna – wysokoparametrowe przyłącze c.o.,
– Sanitarna – technologia kompaktowego węzła cieplnego,
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– instalacja elektryczna i akpia węzła cieplnego,
– instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja
telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja telefonii bezprzewodowej, instalacja
systemu SWOR,
– instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i napadu,
Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio sal rozpraw,
– instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja dźwiękowego systemu
ostrzegawczego (DSO), instalacja systemu napowietrzania,
– zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji transformatorowej,
– usunięcie kolizji energetycznych,
– usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej.
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Temat opracowania: „Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Elblągu, ul.Płk.St.Dąbka 21”;
Adres inwestycji: Elbląg, ul.Płk. St. Dąbka 21;
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu;
Branża:
– budowlana – Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu,
– sanitarna – Instalacje sanitarne,
– sanitarna – Technologia i akpia kompaktowego węzła cieplnego,
– elektryczna – Roboty elektryczne i teletechniczne .
d. Przedmiary robót:
Temat opracowania: „Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Elblągu, ul.Płk.St.Dąbka 21”;
Adres inwestycji: Elbląg, ul.Płk. St. Dąbka 21;
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu;
Branża:
– budowlana,
– sanitarna,
– węzeł,
– elektryczna,
– teletechniczna,
– instalacje zewnętrzne,
– zagospodarowanie terenu – drogi,
– zagospodarowanie terenu – zieleń i mała architektura;
1.2.2. opracowania uzupełniające i inne dokumenty:
a. Program funkcjonalno – użytkowy : System do wielokanałowej fonicznej oraz
wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych, w ramach inwestycji: „Budowa
budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul.Płk.St.Dąbka 21”;
b. decyzja dotycząca pozwolenia na budowę – Decyzja Prezydenta miasta Nr
116/2011 z dnia 18.03.2011r.;
c. Wyposażenie (tabela).
1.3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami Zamawiający,
zgodnie z art.37 w związku z art.42 ustawy Pzp, przekazuje poprzez udostępnienie na
stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawca, zgodnie z art.42. ust.2. ustawy Pzp, może zwrócić się z wnioskiem do
Zamawiającego o przekazanie SIWZ wraz z załącznikami lub wskazanych załączników –
wówczas Zamawiający żądać będzie opłaty pokrywającej koszt druku i przekazania.
Ze względu na objętość projektów budowlanych i wykonawczych koszt druku SIWZ
wraz z załącznikami szacuje się w wysokości ok.20.000,00 zł. Zamawiający wyliczy
odpowiedni koszt druku w zależności od ilości wnioskowanych dokumentów wg
bieżących cen usług poligraficznych i kserograficznych, ukształtowanych na terenie
Elbląga.
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
2. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie budowy nowego
budynku na potrzeby Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, zlokalizowanego przy
ulicy Płk. St. Dąbka 21 w Elblągu, składającej się między innymi z :
a. przygotowanie terenu budowy, wycinka drzew i krzewów, przyłączenie mediów na czas
budowy, wykonanie rozbiórek istniejących obiektów i robót ziemnych,
b. roboty budowlane,
c. roboty instalacyjne w zakresie:
- instalacji wodociągowej,
- instalacji ppoż.,
- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
- instalacji kanalizacji wody deszczowej wewnętrznej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji ciepła technologicznego,
- instalacji wody lodowej,
- instalacji belek chłodzących,
- instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- instalacji wentylacji napowietrzania,
- węzła kompaktowego, trzyfunkcyjnego co/ct/cwu
- instalacji elektrycznych gniazdkowych,
- instalacji elektrycznych oświetleniowych,
- wewnętrznych linii zasilających,
- rozdzielnic 0,4 kV,
- systemu monitoringu opraw awaryjnych,
- zasilania awaryjnego,
- instalacji odgromowej,
- sieci strukturalnej,
- telefonii bezprzewodowej DECT IP,
- telewizji przemysłowej CCTV,
- systemu organizacji i wspomagania rozpraw SWOR,
- systemu sygnalizacji pożaru SAP,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO,
- systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontrola dostępu,
- systemu przyzywowego,
- systemu rejestracji audio sal rozpraw,
- systemu sterowania klap pożarowych i napowietrzających;
d. przyłącza i sieci przyobiektowe:
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji deszczowej,
- przyłącze centralnego ogrzewania,
- drenaż,
- usunięcie kolizji kabli energetycznych,
- przyłącze energetyczne,
- usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej,
- przyłącze telekomunikacyjne.
e. roboty w zakresie zagospodarowania terenu: budowa parkingu, budowa infrastruktury w
zakresie wjazdu na teren działki, roboty drogowe, mała architektura, oświetlenie i
odwodnienie terenu, sadzenie drzew, krzewów i zakładanie trawników,
f. wyposażenie budynku w meble i inne ruchome elementy wyposażenia,
g. zaprojektowanie i wybudowanie systemu do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej
rejestracji rozpraw sądowych.
Sąd Okręgowy w Elblągu
4/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
3. Wymagania Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny
koszt, tj. w szczególności:
1.
2.
3.
Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem
umowy, do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamówienia, między innymi od ryzyk budowlanych, od skutków
odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia
Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych wypadków
robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy a także od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń
losowych, na okres realizacji zamówienia, przedłużony o trzy miesiące na kwotę nie
mniejszą niż 100% wartości oferty brutto.
Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeżeli nie zawrze wymaganych
ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 9 wzoru umowy – Dział 3 SIWZ.
Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże
terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
4.
W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem
umowy, do złożenia niżej wymienionych dokumentów dla kierownika budowy i
kierowników robót poszczególnych specjalności, wymienionych w wykazie osób
złożonym wraz z ofertą, tj.:
 kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności bez
ograniczeń (lub równorzędnych);
 kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych terytorialnie
okręgowych izb samorządu zawodowego.
5.
Zamawiający wymaga przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6.
Zamawiający wymaga zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy.
7.
Zamawiający wymaga ogrodzenia terenu budowy oraz wykonania tablicy informacyjnej
przez Wykonawcę.
8.
Zamawiający wymaga dostarczenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym
osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu
budowy oraz właściwego oznakowania dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia
robót budowlanych;
9.
Zamawiający wymaga zagospodarowania terenu budowy, w tym zainstalowania
liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i
energii elektrycznej w okresie realizacji robót objętych zamówieniem, uzyskania zgody
EPWiK na odprowadzenie wód gruntowych do kanalizacji i ponoszenia kosztów
odprowadzenia wód gruntowych;
10. Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowej ochrony mienia znajdującego się na
terenie budowy.
11. Zamawiający wymaga opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji
ruchu na potrzeby budowy.
Sąd Okręgowy w Elblągu
5/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
12. Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej.
13. Zamawiający wymaga wykonywania robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i
starannością, w celu uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych
i obiektów sąsiadujących.
14. Zamawiający
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich przedmiotów
mogących mieć wartość archeologiczną i historyczną, odkrytych na terenie budowy w
trakcie realizacji robót ziemnych.
15. Zamawiający wymaga ponoszenia kosztów składowania, wywozu i ewentualnej
utylizacji ziemi i gruzu z wykopów.
16. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, które
powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać:
a. obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym;
b. wymaganiom projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej;
c. wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie okazać na każde
żądanie Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego w stosunku do wskazanych
materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający lub Nadzór inwestorski
zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych
urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie zlecić przeprowadzenie stosownych badań i
ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy
musi uzyskać od Zamawiającego i od Nadzoru inwestorskiego pisemną akceptację
zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążać będą Wykonawcę.
17. W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i
wymogach jakościowych nie niższych/nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
18. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca,
który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Wobec czego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentach załączonych do
oferty, wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania
(materiały), które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez
Zamawiającego w dokumentacji. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę
rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane przez
Zamawiającego w dokumentacji z parametrami wskazanymi przez Wykonawcę w
dokumentach załączonych do oferty.
19. Zamawiający wymaga utrzymania ładu i porządku na terenie budowy.
20. Zamawiający wymaga umożliwienia dostępu do wszystkich miejsc na terenie budowy
osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów państwowego
nadzoru budowlanego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie informacji.
21. Zamawiający wymaga dopuszczania do wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonych w zakresie przepisów
BHP i przeciwpożarowych.
22. Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji budowy i umożliwienia dostępu do
dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisów.
23. Zamawiający
wymaga sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (w formie papierowej i elektronicznej) i przekazywania jej
Zamawiającemu podczas odbiorów częściowych.
Sąd Okręgowy w Elblągu
6/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
24. Zamawiający wymaga przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej zestawień
materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem
producenta i oświadczeniem o zgodności z projektem. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od
potwierdzonego przekazania zestawienia Zamawiający nie zgłosi pisemnie sprzeciwu,
uznaje się, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń do proponowanych materiałów, wyrobów
lub urządzeń.
25. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zastosowanie
danego materiału, wyrobu lub urządzenia w następujących przypadkach:
a. zastosowania rozwiązań zamiennych,
b. braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub
urządzenia.
26. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego i
Nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji zamówienia.
27. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienia
dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
28. Zamawiający wymaga zapewnienia przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego
wszystkich maszyn i urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz
uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn,
urządzeń, przewodów i instalacji.
29. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i
konserwacji maszyn i urządzeń, jeżeli producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do
dostarczenia takich instrukcji.
30. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po okresie gwarancji i
rękojmi, gwarancji producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których
okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy.
31. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów na
znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane.
32. Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia na bieżąco w dokumentacji projektowej
wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy.
33. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o powołaniu lub
zmianie kierownika budowy lub kierowników robót branżowych w celu zgłoszenia ich
do organu nadzoru budowlanego.
34. Zamawiający wymaga zgłaszania zrealizowanych robót do odbioru.
35. Wykonawca
zobowiązany
powykonawczej.
jest
do
wykonania
geodezyjnej
inwentaryzacji
36. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdów z
terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu, na
którym prowadzone były prace oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i
właściwego zagospodarowania terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
37. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
dostawców i podwykonawców.
38. Wykonawca zobowiązany jest do utylizowania odpadów, które powstaną w związku z
wykonywaniem robót, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Sąd Okręgowy w Elblągu
7/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
39. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich szkód powstałych w wyniku
działań Wykonawcy, podwykonawców i dostawców.
40. Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiadać
będzie za ochronę wszystkich instalacji znajdujących się na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.
41. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad, niedoróbek i usterek stwierdzonych
podczas odbiorów robót i w okresie trwania gwarancji, rękojmi w terminach ustalonych
przez Zamawiającego.
42. Zamawiający wymaga skompletowania dokumentów do odbioru końcowego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do umowy oraz przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej 30 dni
przed umownym terminem zakończenia robót.
43. Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w odbiorach częściowych, odbiorze
końcowym i odbiorze ostatecznym oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez
Zamawiającego albo osoby go reprezentujące.
44. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie
użytkowania budynku.
45. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania,
zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu.
46. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy pomieszczenia
(kontenera biurowego o powierzchni min. 13,00 m2), przeznaczonego wyłącznie dla
Zamawiającego do celów biurowych związanych z prowadzeniem inwestycji.
47. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i
usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
48. Wykonawca ma obowiązek przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy
opracowania będącego przedmiotem zamówienia i robót zamiennych, o ile zajdzie
potrzeba wykonania takich projektów oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich
do wykonanego dzieła, w tym praw do wykonywania zależnych praw autorskich,
wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do
utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania.
49. Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych oraz praw do własnych egzemplarzy wraz z oświadczeniem, że w chwili
przeniesienia autorskich praw majątkowych był ich właścicielem, zarówno w całości jak
i w części wykonanej przez jego podzleceniodawców oraz, że przekazane wersje
elektronicznych elementów przedmiotu zamówienia są odzwierciedleniem jej wersji
papierowej. Wynagrodzenie za czynności opisane w ppkt. 48. i 49. zawierać się musi w
wynagrodzeniu ryczałtowym, oferowanym przez Wykonawcę za zrealizowanie
przedmiotowego zamówienia.
50. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem
umowy, do złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, zapewniającego ciągłość
robót, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 4 do umowy – Dział 3
SIWZ, który wynikać będzie z:
a. kosztorysu ofertowego;
b. zestawienia wyposażenia w układzie tabelarycznym, sporządzonego wg wzoru,
stanowiącego Załącznik Nr 11 do umowy – Dział 3 SIWZ.
Dokumenty wymienione w podpunktach a. i b. niniejszego punktu służyć będą
Wykonawcy do rzetelnego sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz
Sąd Okręgowy w Elblągu
8/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
stanowić będą podstawę, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie ewentualnego
rozliczenia robót, w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy.
51. Zamawiający informuje, że roboty prowadzone będą pod nadzorem autorskim i
inwestorskim.
52. Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia, liczonych od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i
podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.
53. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
54. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów o roboty budowlane z
podwykonawcami zgodnie z postanowieniami art.6471 Kodeksu Cywilnego.
55. Wykonawca podczas realizacji zamówienia, bezwzględnie zobowiązany jest do
pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców. Do zgłoszenia,
Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z Podwykonawcą,
określający przede wszystkim:
a.
b.
c.
d.
e.
nazwę, adres Podwykonawcy,
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,
przedmiot umowy, z dokładnym podaniem zakresu i wielkości,
wartość wynagrodzenia Podwykonawcy,
termin wykonania.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania umowy lub projektu nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uznaje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku braku
zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi
Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy analogicznego postępowania w przypadku
zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.
56. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
57. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
zmian zawartej umowy:
a. zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w
formie aneksu do umowy;
b. zmiana danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego;
c. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy
zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT;
d. konieczność wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy:
– materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie
mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastąpienia innymi;
– w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa
budowlanego;
– w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź
inną technologię wykonania robót,
przy czym wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem
wartości wynagrodzenia Wykonawcy;
Sąd Okręgowy w Elblągu
9/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
e. konieczność dokonania zmiany urządzeń, sprzętu i wyposażenia na nowsze, o
f.
g.
h.
i.
j.
lepszych parametrach technicznych, wynikająca z dostępności danych produktów na
rynku. Zmiana będzie wprowadzona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
Zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie może skutkować
zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy;
konieczność przedłużenia terminu umownego w przypadku:
– wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one
niezależne od Stron,
– wstrzymania robót przez konserwatora zabytków, o czas na jaki roboty zostały
wstrzymane,
– ograniczenia lub czasowego wstrzymanie finansowania inwestycji przez
Ministerstwo Sprawiedliwości,
– działania siły wyższej;
wystąpienie możliwości skrócenia terminu realizacji umowy, odpowiednio do
możliwości finansowych Zamawiającego. W takim przypadku Strony wspólnie
uzgodnią terminy realizacji poszczególnych etapów robót, a następnie Wykonawca
skoryguje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży go do zatwierdzenia
Zamawiającemu
konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył
wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, na zasadach
określonych w § 9 wzoru umowy – Dział 3 SIWZ;
konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich
(podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest
wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca,
załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od
podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego
zmiana osób sprawujących bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający
wymogi art.22 ust.1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ogólnej oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdziale VI. pkt.1.1. – Dział 1 SIWZ.
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Sąd Okręgowy w Elblągu
10/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie:
– co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku
użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o
wartości co najmniej 50.000.000,00 zł brutto oraz o powierzchni netto budynku
minimum 6.000 m2 ;
lub
– co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie budynków
użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej
wartości co najmniej 60.000.000,00 zł brutto oraz o łącznej powierzchni netto
budynku minimum 8.000 m2 ;
Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, i opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji (zgodnie z §3 pkt. 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –
Dz. U z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.a. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w punkcie rozdz.VI. pkt.1.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
a. Warunkiem
udziału w postępowaniu jest dysponowanie średnim rocznym
zatrudnieniem co najmniej 35 osób na stanowiskach robotniczych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.b. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w punkcie rozdz.VI. pkt.1.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 5 (pięcioma)
osobami, wyznaczonymi do kierowania robotami, posiadającymi uprawnienia
budowlane w specjalnościach:
 konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) – min.1 osoba;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń)
– min.1 osoba;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (bez ograniczeń) – min.1 osoba;
 drogowej (bez ograniczeń) – min.1 osoba;
Sąd Okręgowy w Elblągu
11/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
 telekomunikacyjnej (bez ograniczeń) – min.1 osoba;
z których każda:
– jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
– posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami po uzyskaniu
uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej
specjalności, polegającymi na budowie lub przebudowie minimum 2 (dwóch)
budynków użyteczności publicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami
budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb
samorządu zawodowego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie
nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po
przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ
samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia
18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, nr 63, poz. 394).
UWAGA: Funkcji kierowania robotami budowlanymi jednej specjalności spośród
wyżej wymienionych nie można łączyć z drugą ww specjalnością.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.c. i lit.d. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w punkcie rozdz.VI. pkt.1.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
c. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie kierownikiem budowy,
posiadającymi wykształcenie wyższe II stopnia i uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, będącym członkiem właściwej
terytorialnie izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, podczas wykonywania którego
kierował:
– co najmniej 1 robotą budowlaną, polegającą na budowie budynku
użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o
powierzchni netto budynku minimum 4.000 m2 ;
lub
– co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie
budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem
terenu o łącznej powierzchni netto budynku minimum 5.000 m2 ;
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami
budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb
samorządu zawodowego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie
nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po
przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ
samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia
18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, nr 63, poz. 394).
Sąd Okręgowy w Elblągu
12/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
UWAGA: Funkcji kierownika budowy nie można łączyć z żadną z funkcji
kierowników robót budowlanych poszczególnych specjalności wymienionych w
pkt.1.3. lit.b. niniejszego rozdziału.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.c. i lit.d. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w punkcie rozdz.VI. pkt.1.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie środkami finansowymi w
wysokości, co najmniej 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)
lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 30.000.000,00 PLN
(słownie: trzydzieści milionów złotych).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.e. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.1. - Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 20.000.000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.f. – Dział 1 SIWZ i oświadczenia
wymienionego w rozdz.VI. pkt.1.1. - Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
1.5. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na:
wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.




Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, a
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp
do ich zasobów.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie odpowiednich
dokumentów wymienionych w rozdz.VI. pkt.5.2. i pkt.5.3. - Dział 1 SIWZ oraz
pisemnego zobowiązania wymienionego w rozdz.VI. pkt.5.1. - Dział 1 SIWZ.
1.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz.VI. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział 1 SIWZ, metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający
wymogi dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Sąd Okręgowy w Elblągu
13/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, tj. z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.1.a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
Sąd Okręgowy w Elblągu
14/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
2.10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Oceny spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona na
podstawie złożonych dokumentów wymienionych w rozdz.VI. pkt.3.2. – Dział 1 SIWZ i
oświadczenia wymienionego w punkcie rozdz.VI. pkt.3.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi spełniać
każdy z Wykonawców samodzielnie.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający
wymogi dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, tj. z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
3.1. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
Oceny spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona na
podstawie złożonych dokumentów wymienionych w rozdz.VI. pkt.4.1. – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi spełniać
każdy z Wykonawców samodzielnie.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wynikających z
art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
Sąd Okręgowy w Elblągu
15/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
1.1. oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru przekazywanego przez Zamawiającego
– Oświadczenie Nr 1 – Dział 2 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
1.2. dokumenty wymagane od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, tj.:
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA:
W wykazie należy wymienić wszystkie zamówienia, zrealizowane w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z wyszczególnieniem zrealizowanych robót,
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – rozdz.V. pkt.1.2. lit.a. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział 1 SIWZ, opisując w wykazie szczegółowo ich charakter.
Dla najważniejszych, spośród wymienionych w wykazie robót budowlanych oraz dla
robót wyszczególnionych, spełniających warunek– rozdz.V. pkt.1.2. lit.a. Instrukcji
dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, należy załączyć dokumenty – dowody
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
a. wykaz robót budowlanych
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do oferty – Dział 2
SIWZ.
Wartość robót podaną w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg
średniego kursu NBP na dzień wykonania zamówienia (data wykonania wskazana
przez Wykonawcę w wykazie robót).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.
b. oświadczenia
W dokumencie należy wymienić informacje zgodne z wymaganiami Zamawiającego
– rozdz.V. pkt.1.3. lit.a. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie.
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W wykazie należy wymienić informacje zgodne z wymaganiami Zamawiającego –
rozdz.V. pkt.1.3. lit.b. i lit.c. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ.
c. Wykaz osób,
Sąd Okręgowy w Elblągu
16/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do oferty – Dział 2
SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokument składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie, przed
podpisaniem umowy, do złożenia dla kierownika budowy i kierowników robót
poszczególnych specjalności, wymienionych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą,
niżej wymienionych dokumentów, tj.:
 kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
 kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych terytorialnie
okręgowych izb samorządu zawodowego.
d. oświadczenie,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
W dokumencie należy wymienić informacje zgodne z wymaganiami Zamawiającego
– rozdz.V. pkt.1.3. lit.b. i lit.c. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokument składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Dokument musi zawierać informacje zgodne z wymaganiami Zamawiającego –
rozdz.V. pkt.1.4. lit.a. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ
e. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
Wartość, dotycząca posiadanych środków podana w walutach innych niż PLN
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez
bank.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie warunku określonego w rozdz.V. pkt.1.4. lit.a. SIWZ.
f.
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dokument musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego – rozdz.V. pkt.1.4. lit.b.
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ
Wartość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, podana w walutach innych niż
PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu
przez ubezpieczyciela.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy,
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w
rozdz.V. pkt.1.4. lit.b. SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego, wynikających z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp, do oferty należy
załączyć:
Sąd Okręgowy w Elblągu
17/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
2.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, wg wzoru przekazywanego przez Zamawiającego –
Oświadczenie Nr 1 – Dział 2 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, do oferty muszą załączyć:
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru przekazywanego przez
Zamawiającego – Oświadczenie Nr 2 – Dział 2 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
W przypadku osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
wg wzoru przekazywanego przez Zamawiającego – Oświadczenie Nr 3 – Dział 2 SIWZ
3.2. dokumenty wymagane od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, tj.:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
c. aktualne zaświadczenie
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
d. aktualna informacja
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
UWAGA: Powyższą informację składają tylko podmioty zbiorowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
e. aktualna informacja
Sąd Okręgowy w Elblągu
18/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2012 r., poz. 768 z późn. zm.),
występujące jako Wykonawca.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
f. aktualna informacja
4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
4.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg
wzoru przekazywanego przez Zamawiającego – Załącznik Nr 1 do oferty – Dział 2
SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
5.
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych
z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do oferty musi
załączyć:
5.1. pisemne zobowiązanie każdego z tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia;
5.2. dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów potwierdzające, czy Wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, tj.:
a. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Pzp (wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia), wymienionych w rozdz.VI. pkt.1.2. lit.a. i pkt.1.3. lit.a.÷c. Instrukcji
dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, Wykonawca musi złożyć dokumenty dotyczące:
– zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
– sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
– charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
– zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
b. w przypadku warunku, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp (zdolności
finansowych) Wykonawca musi złożyć dokumenty, wymienione w rozdz.VI. pkt.1.2.
lit.e. i lit.f. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, danego podmiotu.
5.3. w przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
również dokumentów wymienionych w rozdz.VI. pkt.3. Instrukcji dla Wykonawców –
Dział 1 SIWZ.
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia
zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części
zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
Sąd Okręgowy w Elblągu
19/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
6.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.58, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów:
wymienionych w rozdz.VI. pkt.3.2. lit.a.÷c. i lit.e. SIWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2. wymienionych w rozdz.VI. pkt.3.2. lit.d. i lit.f. SIWZ, składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz.VI. pkt.7.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.1.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami podczas przeprowadzania
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
Sąd Okręgowy w Elblągu
20/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
1.1.
Postępowanie prowadzone jest, z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
1.2.
W celu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca
może zwrócić się z pisemną prośbą do Zamawiającego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania, oraz
umieści tą informację na własnej stronie internetowej (http:// www.elblag.so.gov.pl), pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
1.3.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępnił specyfikację.
1.4.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazał SIWZ, zamieści tą informację na stronie internetowej, na której
udostępnił specyfikację oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
2. Sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów.
2.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy
niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
2.2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
2.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
1.5.
~ Sąd Okręgowy w Elblągu ~ Zamówienia Publiczne ~
~ 82-300 Elbląg ~ Pl. Konstytucji 1 ~
~ nr faksu:055 611 24 80, 611 24 20 lub 611 22 16 ~
~ w godz.: 715 ÷ 1515 ~
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
3.1.
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Sąd Okręgowy w Elblągu
21/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców

Aneta Kazimierczuk – Oddział Inwestycyjny Sądu Okręgowego w Elblągu,
pok. 215, telefon (0 prefiks 55) 611 24 18, 611 24 20
faks (0 prefiks 55) 611 22 16;
 Wioletta Szopka
– Oddział Inwestycyjny Sądu Okręgowego w Elblągu,
pok. 215, telefon (0 prefiks 55) 611 24 18, 611 24 20
faks (0 prefiks 55) 611 22 16;
 Grzegorz Kluczewski – Oddział Inwestycyjny Sądu Okręgowego w Elblągu,
pok. 215, telefon (0 prefiks 55) 611 24 18, 611 24 20
faks (0 prefiks 55) 611 22 16;
 Joanna Muszyńska
– Zamówienia Publiczne Sądu Okręgowego w Elblągu
pok. 212, telefon (0 prefiks 55) 611 24 62, faks (0
prefiks 55) 611 24 80 lub 611 22 16.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1.000.000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.
45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 Nr 116 poz.730 i poz.732 Nr 227, poz.1505
oraz 2010 Nr 96 poz.620).
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
NR 61 1130 1189 0025 0125 2390 0001
z podaniem tytułu:
wadium – przetarg nieograniczony – Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu
Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21.
Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z
oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał dokumentu wadium należy złożyć wraz z
ofertą w oddzielnej kopercie, opisanej jak w rozdz.VIII. pkt.1.2.
Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być
wniesione przez jednego z nich.
Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z
postępowania.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
Sąd Okręgowy w Elblągu
22/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie;
7.2. którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ust.1-4 ustawy Pzp.
7.1.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca, zgodnie z art.85. ust.2. ustawy Pzp, samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca, zgodnie z art.82 ust.1 ustawy Pzp może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej
niż jednej lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
1.1. Wykonawcy, zgodnie z art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale X. ppkt.1.1. Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, jako dodatkowy dokument składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub
notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. Dokumenty te mogą być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.3. W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (jeżeli było przewidziane).
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Sąd Okręgowy w Elblągu
23/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone, jako dodatkowy dokument wraz z ofertą, w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą
być parafowane przez Wykonawcę.
8. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod
rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)”
i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości
publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.
12. Składana oferta wykonania zamówienia, zgodnie z art.44 ustawy Pzp, musi zawierać:
12.1. wypełniony Formularz – OFERTA wraz z załącznikami, których wzory przekazywane
są wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – Dział 2 SIWZ;
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
formularzu OFERTY, w miejscu „WYKONAWCA” należy wpisać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.3. oświadczenia:
a. wymienione w rozdziale VI. pkt.1.1. i pkt.2.1. Instrukcji dla Wykonawców –
Dział 1 SIWZ, zgodne ze wzorem – Oświadczenie Nr 1, przekazywanym przez
Zamawiającego – Rozdział II SIWZ;
b. wymienione w rozdziale VI. pkt.3.1. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ,
zgodne ze wzorem – Oświadczenie Nr 2, przekazywanym przez Zamawiającego –
Dział 2 SIWZ;
c. w przypadku osób fizycznych, wymienione w rozdziale VI. pkt.3.1. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział 1 SIWZ, zgodne ze wzorem – Oświadczenie Nr 3,
przekazywanym przez Zamawiającego – Dział 2 SIWZ;
12.4. dokumenty:
a. wymienione w rozdziale VI. pkt.1.2., pkt.3.2. i pkt.4.1. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział I SIWZ, składane zgodnie z uwagami zawartymi w
poszczególnych podpunktach ww punktów;
Sąd Okręgowy w Elblągu
24/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów,
odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale VI. pkt.5. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział I SIWZ, składane zgodnie z uwagami zawartymi w
poszczególnych podpunktach ww punktu;
c. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli
OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania na zewnątrz posiadającą/posiadające
stosowne pełnomocnictwo;
d. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.5. Dokumenty wymienione rozdz.X. pkt.12.4. lit. a., b., c. i d. – należy składać w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z
postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej.
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z
postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
b.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć w Sądzie Okręgowego w Elblągu przy Placu Konstytucji 1 – pok. nr 212
Termin składania ofert, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, upływa:
dnia 16 maja 2013 r. o godz. 12 00
1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w
sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych na adres
Zamawiającego, posiadających oznaczenie :
ZP-261-3/13 – BUDOWA SĄDU
NIE OTWIERAĆ przed godz. 1215 dnia 16 maja 2013r.
Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować
i oznaczyć zgodnie z postanowieniami rozdz. XI. pkt. 1.1., a wewnętrzną i zewnętrzną
kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ ZMIANA” lub „ WYCOFANIE".
1.3. Oferta złożona po terminie składania ofert na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp,
zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16 maja 2013r. o godz. 1215 w
siedzibie Sądu Okręgowego w Elblągu, w pokoju nr 212. Otwarcie ofert jest jawne.
Sąd Okręgowy w Elblągu
25/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
2.1.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
2.3. Informacje, o których mowa w rozdz.XI. pkt.2.1. i pkt.2.2. przekazuje się niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację zakresu zamówienia określonego w rozdz.III. pkt.2. Instrukcji dla Wykonawców –
Dział 1 SIWZ, podaną w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch
miejsc po przecinku) .
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nieujęte, ale wynikające z technologii
robót i wymagań Zamawiającego, bez których nie można wykonać zamówienia, tj. w
szczególności: koszty dostaw, usług, usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym
koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki,
inne obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcia pasa drogowego, wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych
formalności dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych, wymienionych
w rozdz.III. pkt.3. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ. Podstawą do ustalenia ceny
jest dokumentacja przekazywana wraz z SIWZ.
Załączone przedmiary robót oraz tabelaryczny wykaz wyposażenia służą jedynie do
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia, określonego w rozdz.III. Instrukcji dla
Wykonawców – Dział 1 SIWZ oraz jako materiały pomocnicze przy określaniu ceny
ryczałtowej zamówienia.
W przypadku wygrania przetargu Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotowego
zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do złożenia kosztorysu
ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 10 do umowy – Dział 3 SIWZ, oraz wyceny tabeli
wyposażenia, sporządzonej wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 11 do umowy – Dział 3
SIWZ, które służyć będą Wykonawcy do rzetelnego sporządzenia harmonogramu rzeczowo –
finansowego, stanowiącego Załącznik Nr 4 do umowy – Dział 3 SIWZ oraz stanowić będą
podstawę, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie ewentualnego rozliczenia robót, w
przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy.
4. Wykonawca sporządzi i złoży z ofertą ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE,
stanowiące Załącznik Nr 4 do oferty – Dział 2 SIWZ.
4.1. cena poszczególnych elementów musi uwzględniać:
a. wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu
technologicznego, niezbędnych do wykonania danego zakresu robót objętego danym
elementem przedmiotu zamówienia, jak też koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.
4.2. każda cena, o której mowa w pkt. 4.1. niniejszego punktu, musi być zaokrąglona do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, wynikać ze
sporządzonego przez Wykonawcę ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO, o
którym mowa w pkt.4. niniejszego rozdziału XII., uwzględniać podatek od towarów i
usług (VAT) obowiązujący od 01.01.2011r. oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, o których mowa w pkt.2. i pkt.3. niniejszego
rozdziału XII.
Sąd Okręgowy w Elblągu
26/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT
obowiązującą od 01.01.2011r. i cenę brutto (z VAT).
7. Cena nie będzie podlegała waloryzacji.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami o następującym
znaczeniu :
a. cena (koszt) brutto ( z VAT )
1.2.
– 100 %
Przykład sposobu oceny oferty :
a. Ilość punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty:
Xc x 100%
b.
Sposób obliczenia Xc:
cena (koszt) brutto najniższa x 100 pkt.
▪ Xc =
cena (koszt) brutto danego Wykonawcy
c.
Ocenie zostanie poddana cena (koszt) brutto za realizację przedmiotu zamówienia
podana przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
– inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
określone w rozdz.XIV. pkt.1. lit.a., również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem
umowy do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
Sąd Okręgowy w Elblągu
27/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
a. dla kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych specjalności, wymienionych
w wykazie osób złożonym wraz z ofertą:
 kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
 kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej
izby samorządu zawodowego;
b. ubezpieczenia przedmiotowej budowy od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamówienia, między innymi od ryzyk budowlanych, od skutków
odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia
Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych wypadków
robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań
wynikających z warunków przedmiotowego zamówienia a także od mogących wystąpić
szkód, nagłych zdarzeń losowych, na okres realizacji zamówienia, przedłużony o trzy
miesiące na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto;
UWAGA:
Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeżeli nie zawrze wymaganych
ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 9 wzoru umowy – Dział 3 SIWZ.
Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu
budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
c. harmonogramu rzeczowo – finansowego, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego
Załącznik Nr 4 do umowy – Dział 3 SIWZ, który wynikać będzie ze sporządzonych
dokumentów, o których mowa w podpunktach d. i e. niniejszego punktu;
d. kosztorysu ofertowego;
e. zestawienia wyposażenia w układzie tabelarycznym, sporządzonego wg wzoru,
stanowiącego Załącznik Nr 11 do umowy – Dział 3 SIWZ.
Dokumenty wymienione w podpunktach d. i e. niniejszego punktu służyć będą Wykonawcy
do rzetelnego sporządzenia harmonogramu, o którym mowa w ppkt.c. niniejszego punktu oraz
stanowić będą podstawę, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie ewentualnego rozliczenia
robót, w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy.
4.
Umowa zawarta będzie na warunkach określonych w Dziale 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego.
5.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego ( w tym od przedłożenia dokumentów, o których mowa w
pkt.3. niniejszego rozdziału) lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeżeli było wymagane), Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzić
będą przesłanki określone w art.93 ust.1 ustawy Pzp.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zw. dalej
„zabezpieczeniem”, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art.148 ust.1 ustawy Pzp może być
wnoszone w :
 pieniądzu ,
 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 poręczeniach bankowych,
1.
Sąd Okręgowy w Elblągu
28/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit.b ust.5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek:
– NR 61 1130 1189 0025 0125 2390 0001
z podaniem tytułu:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy - przetarg nieograniczony – Budowa budynku
dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach określonych w pkt.2.
niniejszego rozdziału, dokument zabezpieczenia należy zdeponować w kasie Sądu
Okręgowego w Elblągu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi
gwarancją ubezpieczeniową lub bankową – odpowiedzialność Gwaranta wobec
Zamawiającego powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.2.. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona w sposób zgodny
z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych .
5.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1. Zamawiający przekazuje wzór umowy – Dział III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE
VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
Sąd Okręgowy w Elblągu
29/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d. odrzucenia oferty odwołującego.
3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
a. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:
a. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
– jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt. 8. i 9. wnosi się w
terminie:
Sąd Okręgowy w Elblągu
30/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
a. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia –
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
b. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia –
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę –
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
c. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
 nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
 zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
zapytania o cenę.
4. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo
pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których
mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza
ich składanie:
Sąd Okręgowy w Elblągu
31/32
Dział 1 – Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną
1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XXIV. Informacja o aukcji elektronicznej.
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Sąd Okręgowy w Elblągu
32/32
Dział 2 – Oferta
Rozdział I
- Formularz oferty – 3 str.
Rozdział II - Oświadczenia:
1. Oświadczenie Nr 1 – 1 str.
– o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1
ustawy Pzp oraz potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, wynikających z art.25
ust.1 pkt.2) ustawy Pzp
2. Oświadczenie Nr 2 – 1 str.
– o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp
3. Oświadczenie Nr 3 – 1 str.
– o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp
Rozdział III - Załączniki do oferty:
1. Załącznik Nr 1 do oferty – 1 str.
– Informacja dotycząca grupy kapitałowej
2. Załącznik Nr 2 do oferty – 1 str.
– Wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę
3. Załącznik Nr 3 do oferty – 2 str.
– Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
4. Załącznik Nr 4 do oferty – 3 str.
– Zestawienie rzeczowo – finansowe
Sąd Okręgowy w Elblągu
Dział 2 – Oferta
I. Formularz oferty
WYKONAWCA*
Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy
Adres firmy
(województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu)
Adres firmy
(województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu)
Adres firmy
(województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu)
REGON
REGON
REGON
internet, http://
internet, http://
internet, http://
e-mail
e-mail
e-mail
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
faks
faks
faks
*
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz ze wskazaniem Pełnomocnika Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
SĄD OKRĘGOWY W ELBLĄGU
PLAC KONSTYTUCJI 1
82 – 300 ELBLĄG
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP-261-3/13 na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
1. Oferujemy
wykonanie
ryczałtowe, tj. za:
zamówienia za niżej wymienioną cenę, stanowiącą wynagrodzenie
cenę ( koszt ) brutto ( z VAT) :
złotych
tj.: za cenę ( koszt ) netto :
złotych
+ VAT w wys.:
%
złotych
Oferowana cena wynika z załączonego do oferty ZESTAWIENIA RZECZOWO –
FINANSOWEGO, stanowiącego Załącznik Nr 4 do oferty, zawierającego stawki VAT
obowiązujące od 01.01.2011r. oraz uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
o których mowa w rozdz.XII Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ.
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/3
Dział 2 – Oferta
I. Formularz oferty
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia:
2.1. w terminie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Deklarujemy udzielenie pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, na okres
60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
4. Składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą
przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert;
5. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – Dział III Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia, zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę
zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przekazywaną wraz ze Specyfikacją Istotnych
Warunkach Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
7. Zobowiązujemy się, w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, do spełnienia wymagań
Zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, tj. między innymi do:
7.1. wykonania przedmiotu zamówienia z własnych materiałów;
Zastosowane materiały spełniają wszelkie wymogi zawarte w atr.10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tj.:Dz.U. z 2010 Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz są
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, tj. są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach technicznych, muszą posiadać
odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B i są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.
7.2. złożenia
przed podpisaniem umowy, dla kierownika budowy i kierowników robót
poszczególnych specjalności, wymienionych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, niżej
wymienionych dokumentów:
 kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności bez
ograniczeń (lub równorzędnych);
 kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych terytorialnie okręgowych izb
samorządu zawodowego;
7.3. złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia
budowy od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia,
między innymi od ryzyk budowlanych, od skutków odpowiedzialności cywilnej, a w
szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek
śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków
nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do
realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a także od mogących wystąpić szkód,
nagłych zdarzeń losowych, na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto, na okres
realizacji przedmiotowego zamówienia, które przedłużone zostanie o trzy miesiące.
Polisy obejmować będą odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.
7.4. złożenia
przed podpisaniem umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego,
zapewniającego ciągłość robót, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 4 do
umowy – Dział 3 SIWZ, który wynikać będzie z:
a. kosztorysu ofertowego;
b. zestawienia wyposażenia
w układzie tabelarycznym, sporządzonego wg wzoru,
stanowiącego Załącznik Nr 11 do umowy – Dział 3 SIWZ,
które to stanowić będą podstawę do dokonania ewentualnego rozliczenia robót, w przypadku
odstąpienia od umowy przez strony umowy.
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/3
Dział 2 – Oferta
I. Formularz oferty
7.5. zawarcia umów o roboty budowlane z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art.647 1
Kodeksu Cywilnego w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale
podwykonawców.
8.
Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom *:
L.p.
Nazwa części zamówienia
1.
………………………………………………………………………….………………………………………………….
…
………………………………………………………………………….………………………………………………….
* wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy – Dział
III Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wadium zostało wniesione w formie ......................................................................................................................................
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr ....................................................................................................................
12. Deklarujemy złożenie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie ……………………………………….
Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, wniesionego w
pieniądzu, zgodnie z art.151 ustawy Pzp, po zrealizowaniu przedmiotu umowy należy dokonać:
na konto Nr …………………………………………………………………………………….
PODPISANO
........................................................................
( nazwa i adres firmy , pieczątka firmowa
Wykonawcy/Wykonawców )
............................................................................................
imię, nazwisko i podpis Wykonawcy/Wykonawców
...........................................................................................
........................................................................
dnia
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/3
Dział 2 – Oferta
II. Oświadczenia
OŚWIADCZENIE NR 1
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13, przeprowadzanym w trybie przetargu
nieograniczonego , w celu udzielenia zamówienia na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
oświadczam, że firma w imieniu której występuję:
1. zgodnie z art.22 ust.1 pkt.1÷4 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia warunki
dotyczące:
▪ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
▪ posiadania wiedzy i doświadczenia;
▪ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
▪ sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. zgodnie z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych:
▪ oferuje zrealizowanie robót budowlanych spełniających wymagania określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
PODPISANO
........................................................................
( nazwa i adres firmy , pieczątka firmowa )
Wykonawcy/Wykonawców )
.........................................................................................................................
imię, nazwisko i podpis osoby upełnomocnionej/osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
...........................................................................................
........................................................................
...........................................................................................
........................................................................
dnia
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/1
Dział 2 – Oferta
II. Oświadczenia
OŚWIADCZENIE NR 2
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13, przeprowadzanym w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu udzielenia zamówienia na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
My niżej podpisani
występując w imieniu i na rzecz
(nazwa/firma/i adres Wykonawcy)
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PODPISANO
........................................................................
( nazwa i adres firmy , pieczątka firmowa )
Wykonawcy/Wykonawców )
.........................................................................................................................
imię, nazwisko i podpis osoby upełnomocnionej/osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
...........................................................................................
........................................................................
...........................................................................................
........................................................................
dnia
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/1
Dział 2 – Oferta
II. Oświadczenia
OŚWIADCZENIE NR 3
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13, przeprowadzanym w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu udzielenia zamówienia na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
oświadczam, biorąc pod uwagę art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
o treści:
„art.24.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
(…) 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;(…)”
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PODPISANO
........................................................................
( nazwa i adres firmy , pieczątka firmowa )
Wykonawcy/Wykonawców )
.........................................................................................................................
imię, nazwisko i podpis osoby upełnomocnionej/osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
...........................................................................................
........................................................................
...........................................................................................
........................................................................
dnia
Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie wypełniają wyłącznie osoby fizyczne.
Pod pojęciem „osoby fizyczne” w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 2 należy rozumieć:
 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jak i
 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 31
marca 2009r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60 poz. 535 z póź. zm) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości.
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/1
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 1 do oferty
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13, przeprowadzanym w trybie
przetargu nieograniczonego, w celu udzielenia zamówienia na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
informuję, że zgodnie z art.26 ust.2d, biorąc pod uwagę art.24 ust.2 pkt.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych o treści:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
(…) 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z
późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;”
I. nie należę do grupy kapitałowej i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień
publicznych;*
lub
II. należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty wymienione w
liście załączonej do niniejszego Załącznika Nr 1 do oferty, zawierającej również
informacje o istniejących między nimi powiązaniach, w odniesieniu do zachowania
uczciwej konkurencji.*
*
niepotrzebne skreślić
PODPISANO
........................................................................
( nazwa i adres firmy , pieczątka firmowa )
Wykonawcy/Wykonawców )
.........................................................................................................................
imię, nazwisko i podpis osoby upełnomocnionej/osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
...........................................................................................
........................................................................
...........................................................................................
........................................................................
dnia
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/1
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 2 do oferty
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21,
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała następujące roboty budowlane, w tym roboty
odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, które prawidłowo ukończono, a ich opis zawarty jest w wykazie – poniższej tabeli:
Lp.
Przedmiot wykonanej roboty budowlanej
Charakterystyka roboty budowlanej */ zamówienia *
Miejsce wykonania
Data wykonania
Wartość zamówienia wykonanego przez
Wykonawcę ( brutto)
co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca robotom budowlanym w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. polegająca
na budowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 50.000.000,00 zł brutto oraz o powierzchni netto
budynku minimum 6.000 m2, a jej/ich opis zawarty jest w kolumnie 2 niniejszej tabeli:
1
2
3
4
5
1.
...
Lub
co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające robotom budowlanym w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. polegające na
budowie budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości co najmniej 60.000.000,00 zł brutto oraz o łącznej
powierzchni netto budynku minimum 8.000 m2, a jej/ich opis zawarty jest w kolumnie 2 niniejszej tabeli:
1
2
3
4
5
1.
2.
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/3
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 2 do oferty
Lp.
Przedmiot wykonanej roboty budowlanej
Charakterystyka roboty budowlanej */ zamówienia *
Miejsce wykonania
Data wykonania
Wartość zamówienia wykonanego przez
Wykonawcę ( brutto)
…
Pozostałe roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
1
2
3
4
5
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/3
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 2 do oferty
Przedmiot wykonanej roboty budowlanej
Charakterystyka roboty budowlanej */ zamówienia *
Lp.
Miejsce wykonania
Data wykonania
Wartość zamówienia wykonanego przez
Wykonawcę ( brutto)
*) w kolumnie nr 2 należy podać charakterystykę – opis zawierający wymagane informacje, potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz.V. pkt.1.2. lit.a. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ;
UWAGA:
W celu spełnienia warunków określonych w rozdz.V. pkt.1.2. lit.a. i lit.b. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, dla najważniejszych, spośród wszystkich wymienionych w wykazie robót
budowlanych należy załączyć dowody potwierdzające , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są: poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Wartość robót podaną w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wykonania zamówienia (data wykonania wskazana przez Wykonawcę w wykazie robót).
Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, i opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji (zgodnie z §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
dnia
............................................................................................
podpis osoby/osób upełnomocnionych – Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/3
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 3 do oferty
Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-3/13 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21,
oświadczamy, że wymienione w poniższej tabeli osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają kwalifikacje zawodowe (w
tym odpowiednie osoby posiadają wymagane uprawnienia), niezbędne do wykonania tego zamówienia tj. posiadają doświadczenie
zawodowe w wykonywaniu robót o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotowego zamówienia gwarantujące prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Lp.
Imię i nazwisko
Proponowane
stanowisko
(funkcja ) podczas
wykonywania
zamówienia
1
2
3
Opis kwalifikacji zawodowych
daty obowiązywania
zaświadczenia z właściwej
izby sam. zawodowego
rodzaj i numer uprawnień
4
4.1.
4.2.
Zakres i okres doświadczenia
zawodowego / wykształcenie
Zakres czynności
wykonywanych w
zamówieniu
Podstawa
dysponowania
osobą *
5
6
7
Osoba wyznaczona do kierowania budową
1.
Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych specjalnościach:
1.
2.
3.
4.
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/2
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 3 do oferty
Lp.
Imię i nazwisko
Proponowane
stanowisko
(funkcja ) podczas
wykonywania
zamówienia
1
2
3
Opis kwalifikacji zawodowych
daty obowiązywania
zaświadczenia z właściwej
izby sam. zawodowego
rodzaj i numer uprawnień
4
4.1.
4.2.
Zakres i okres doświadczenia
zawodowego / wykształcenie
Zakres czynności
wykonywanych w
zamówieniu
Podstawa
dysponowania
osobą *
5
6
7
5.
…
UWAGA :
w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt.: V. pkt.1.3. lit.b. i lit.c. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, należy podać w poszczególnych kolumnach wykazu
odpowiednie informacje, tj. między innymi:
 datę wystawienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń (lub równorzędne), rodzaj i numer ewidencyjny;
 datę wystawienia i datę ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego;
 informację o podstawie do dysponowania dotyczącą każdej wykazanej osoby;
 informację o posiadanym doświadczeniu na wskazanym stanowisku z załączeniem dokumentów, z których wynikać będzie doświadczenie:
– dla wskazanego w wykazie kierownika budowy – w kierowaniu budowami, potwierdzającymi spełnienie odpowiedniego ww warunku,
– dla każdego wskazanego w wykazie kierownika robót w każdej z wymaganych specjalności – w kierowaniu robotami właściwymi do swojej specjalności, potwierdzającymi spełnienie
odpowiedniego ww warunku.
* W przypadku oddawania do dyspozycji dla Wykonawcy danej osoby/osób przez inny podmiot, do wykazu należy załączyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
osoby/osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z innymi dokumentami o których mowa w rozdziale VI. pkt.5.3. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ.
dnia
............................................................................................
podpis osoby/osób upełnomocnionych – Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/2
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 4 do oferty
ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
L.p.
ELEMENTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wartość netto [zł]
1
2
3
1
Roboty rozbiórkowe
2
Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopu i budynków
sąsiadujących
3
Fundamenty
4
Ściany, nadproża i belki żelbetowe
5
Słupy żelbetowe
6
Belki żelbetowe wieloprzęsłowe
7
Stropy
8
Konstrukcja klatki schodowej
9
Konstrukcja szybu windowego
10
Mur oporowy
11
Zbiornik p.poż.
12
Śmietnik
13
Izolacje
14
Ściany murowane
15
Konstrukcja dachu - Stropy Filigran
16
Pokrycie dachu
17
System odwodnienia dachu
18
Wykusz - pokrycie dachowe
19
Daszki poliwęglanowe
20
Elewacja - płyty ceramiczne
21
Elewacja - tynk cienkowarstwowy
22
Elewacja - lamele
23
Elewacja - obróbki
24
Fasady szklane
25
Stolarka i ślusarka zewnętrzna
26
Ściany wewnętrzne
27
Oblicowanie ścian
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/3
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 4 do oferty
L.p.
ELEMENTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wartość netto [zł]
1
2
3
28
Oblicowanie sufitów
29
Podłogi i posadzki
30
Stolarka i ślusarka wewnętrzna
31
Elementy dodatkowe wykończenia wewnętrznego np. balustrady
32
Dźwigi osobowe
33
Instalacja wodociągowa
34
Instalacja p.poż.
35
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
36
Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej
37
Instalacja centralnego ogrzewania
38
Instalacja ciepła technologicznego
39
Instalacja wody lodowej
40
Instalacja belek chłodzących
41
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
42
Instalacja wentylacji napowietrzania
43
Węzeł
44
Usunięcie kolizji kabli energetycznych
45
Przyłącze energetyczne
46
Oświetlenie i gniazdka - wszystkie kondygnacje
47
Wewnętrzne linie - WLZ
48
Rozdzielnice 0,4 kV
49
System monitoringu opraw awaryjnych
50
Zasilanie awaryjne - urządzenia
51
Instalacja odgromowa
52
Oświetlenie zewnętrzne - teren
53
Kanalizacja telekomunikacyjna
54
Pomiary
55
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
56
Sieć strukturalna
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/3
Dział 2 – Oferta
III. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 4 do oferty
L.p.
ELEMENTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wartość netto [zł]
1
2
3
57
Telefonia bezprzewodowa DECT IP
58
Telewizja przemysłowa CCTV
59
System organizacji i wspomagania rozpraw SWOR
60
System sygnalizacji pożaru SAP
61
Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
62
System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontrola dostępu
63
System przyzywowy
64
System rejestracji audio sal rozpraw
65
System sterowania klap pożarowych i napowietrzających
66
Przyłącze wodociągowe
67
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
68
Przebudowa kanalizacji deszczowej
69
Przyłącze c.o.
70
Drenaż
71
Zagospodarowanie terenu - drogi
72
Zagospodarowanie terenu - zieleń i mała architektura
73
Wyposażenie wnętrz
74
Zaprojektowanie i wybudowanie systemu do wielokanałowej fonicznej
oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych
RAZEM netto (zł)
Stawka VAT (%)
Wartość VAT (zł)
RAZEM brutto (zł)
dnia
…………………………………………………………..
podpis osoby/osób upełnomocnionych – Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/3
Dział 3 – Umowa
Rozdział I - Wzór umowy – 19 str.
Rozdział II - Załączniki do umowy
1. Załącznik Nr 1 do umowy
– Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
2. Załącznik Nr 2 do umowy – 2 str.
– Ogólna charakterystyka przedmiotu umowy
3. Załącznik Nr 3 do umowy – 2 str.
– Wykaz dokumentacji
4. Załącznik Nr 4 do umowy – 2 str.
– Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie tabelarycznym
5. Załącznik Nr 5 do umowy – 1 str.
– Wzór oświadczenia Podwykonawcy
6. Załącznik Nr 6 do umowy – 1 str.
– Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień
przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót
7. Załącznik Nr 7 do umowy – 1 str.
– Wykaz Podwykonawców
8. Załącznik Nr 8 do umowy – 2 str.
– Wykaz dokumentów do odbioru końcowego
9. Załącznik Nr 9 do umowy – 2 str.
– Wzór karty gwarancyjnej
10. Załącznik Nr 10 do umowy
– Kosztorys ofertowy
11. Załącznik Nr 11 do umowy
– Wyposażenie (tabela)
Sąd Okręgowy w Elblągu
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
UMOWA NR
zawarta w dniu
….. /
2013 / RB
……………………………….
2013 roku
pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Elblągu, z siedzibą w Elblągu przy Placu Konstytucji 1, 82-300 Elbląg,
NIP: 578-26-22-303, REGON: 000571642, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez :
1. Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu – Panią Agnieszkę Nowińską
a
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1.
2.
……………………………….
……………………………….
Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-261-3/13.
Postępowanie prowadzono na podstawie art.10 ust.1 w związku z art.39 ÷ 46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ……. (nr ogłoszenia …………).
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami do oferty stanowi integralną część niniejszej umowy
– Załącznik Nr 1 do umowy.
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w pełnym zakresie
inwestycję, polegającą na:
„Budowie budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu
przy ul. Płk. St. Dąbka 21 ”
2. Ogólna charakterystyka przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy szczegółowo opisuje dokumentacja wymieniona w Załączniku nr 3 do
umowy, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
1) Decyzja Prezydenta miasta Nr 116/2011 z dnia 18.03.2011 r.
Zakres obowiązków Zamawiającego
§ 2.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy;
2) ustanowienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego;
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/19
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
3) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletnej dokumentacji zgodnie
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
4) zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością
realizacji budowy z dokumentacją projektową;
5) uczestniczenie w odbiorach robót;
6) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej umowie;
7) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczenia kierownika
budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2) i 3) Prawa budowlanego;
8) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do zawiadomienia organów, o których mowa
w art. 56. Prawa budowlanego.
Zakres obowiązków Wykonawcy
§ 3.
1. Do obowiązków Wykonawcy, na własny koszt, należy w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w pełnym zakresie,
zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
3) wyznaczenie kierownika budowy, spełniającego wymagania (SIWZ)
4) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy;
6) ogrodzenie terenu budowy oraz wykonanie tablicy informacyjnej;
7) dostarczenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń,
znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy oraz
właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót
budowlanych;
8) zagospodarowanie terenu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w
okresie realizacji robót objętych umową; uzyskanie zgody EPWiK na odprowadzenie
wód gruntowych do kanalizacji i ponoszenie kosztów odprowadzenia wód
gruntowych;
9) zapewnienie całodobowej ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy;
10) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na potrzeby
budowy;
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej;
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
12) wykonywanie robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i starannością, w celu
uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych i obiektów
sąsiadujących;
13) zabezpieczenie wszystkich przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną
i historyczną, odkrytych na terenie budowy w trakcie realizacji robót ziemnych;
14) ponoszenie kosztów składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji ziemi i gruzu
z wykopów;
15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny posiadać
świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać:
a) obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym;
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej;
c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą
techniczną. Jeżeli Zamawiający lub Nadzór inwestorski zażąda badań jakości
wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń,
Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz
niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi
uzyskać od Zamawiającego i od Nadzoru inwestorskiego pisemną akceptację
zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają Wykonawcę.
16) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy;
17) umożliwienie dostępu do wszystkich miejsc na terenie budowy osobom wskazanym
przez Zamawiającego, a także pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie informacji;
18) dopuszczanie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i
przeciwpożarowych;
19) prowadzenie dokumentacji budowy i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom
uprawnionym do dokonywania w niej wpisów;
20) sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie
papierowej i elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbiorów
częściowych;
21) przedstawianie Zamawiającemu w formie pisemnej zestawień materiałów, wyrobów
lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta i
oświadczeniem o zgodności z projektem. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od
potwierdzonego przekazania zestawienia Zamawiający nie zgłosi pisemnie
sprzeciwu, uznaje się, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń do proponowanych
materiałów, wyrobów lub urządzeń;
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
22) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału,
wyrobu lub urządzenia w następujących przypadkach:
a) zastosowania rozwiązań zamiennych,
b) braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub
urządzenia,
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Nadzoru inwestorskiego o problemach
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu
zakończenia niniejszej umowy;
24) zgłaszanie Nadzorowi inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót
ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
25) zapewnienie przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich
maszyn i urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od
właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn, urządzeń,
przewodów i instalacji;
26) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń,
jeżeli producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji;
27) przekazanie Zamawiającemu po okresie gwarancji i rękojmi, gwarancji producentów
na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy
niż gwarancja Wykonawcy;
28) przekazanie Zamawiającemu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa,
certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane;
29) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych
w trakcie budowy;
30) zawiadomienie Zamawiającego o powołaniu lub zmianie kierownika budowy lub
kierowników robót branżowych w celu zgłoszenia ich do organu nadzoru
budowlanego;
31) zgłaszanie zrealizowanych robót do odbioru;
32) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
33) bieżące utrzymywanie w czystości wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po
zakończeniu robót uporządkowanie terenu, na którym prowadzone były prace oraz
doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i właściwe zagospodarowanie terenów
przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
34) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;
35) utylizowanie odpadów, zgodnie z zasadami ochrony środowiska, które powstaną w
związku z wykonywaniem robót;
Sąd Okręgowy w Elblągu
4/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
36) usuwanie wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy,
podwykonawców i dostawców;
37) usuwanie wad, niedoróbek i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót i w
okresie trwania gwarancji, rękojmi w terminach ustalonych przez Zamawiającego;
38) skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do
niniejszej umowy oraz przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed
umownym terminem zakończenia robót.
39) branie udziału w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym
oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go
reprezentujące;
40) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku;
41) działając w imieniu Zamawiającego, uzyskanie zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;
42) zapewnienie na terenie budowy pomieszczenia (kontenera biurowego o powierzchni
min. 13,00 m2) przeznaczonego wyłącznie dla Zamawiającego do celów biurowych
związanych z prowadzeniem inwestycji.
43) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcie ewentualnych kolizji oraz
uzyskanie wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego
wykonania robót.
44) wykonawca ma obowiązek przeniesienia własności na Zamawiającego egzemplarzy
opracowania będącego przedmiotem zamówienia i robót zamiennych, o ile zajdzie
potrzeba wykonania takich projektów oraz przeniesienia majątkowych praw
autorskich do wykonanego dzieła w tym praw do wykonywania zależnych praw
autorskich, wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz
prawa do utrwalania i
zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego
rozpowszechniania.
45) wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych oraz praw do własnych egzemplarzy wraz z oświadczeniem że w chwili
przeniesienia autorskich praw majątkowych był ich właścicielem zarówno w całości
jak i w części wykonanej przez jego podzleceniodawców oraz że przekazane wersje
elektronicznych elementów przedmiotu zamówienia są odzwierciedleniem jej wersji
papierowej.
Wynagrodzenie za czynności opisane w pkt. 44 i 45 zawiera
wynagrodzenie określone w § 5 ust.1.
2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania przez Wykonawcę
czynności, która nie została wskazana wprost w ustępie 1 niniejszego paragrafu, przy
czym wykonanie tej czynności jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
umowy, to Wykonawca nie może odmówić jej wykonania.
3. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy od wszelkich ryzyk na zasadach opisanych
w § 9.
Sąd Okręgowy w Elblągu
5/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
Termin realizacji
§ 4.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 48 miesięcy od daty podpisania
umowy, tj. do dnia …………………………
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia
umowy.
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru robót.
4. Przedmiot umowy będzie realizowany etapowo zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, stanowiącym Załącznik Nr 4 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporządza Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich uwag, które wniesie
Zamawiający do ww. harmonogramu.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie aktualizowany przez Wykonawcę i
zatwierdzany przez Zamawiającego w przypadku zmian wysokości środków finansowych
w poszczególnych latach realizacji inwestycji. Aktualizacja będzie uwzględniać stan
zaawansowania robót oraz możliwości finansowe Zamawiającego określone planem
finansowym na dany rok budżetowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizuje
Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.
7. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć
i są one niezależne od Stron,
2) wstrzymania robót przez konserwatora zabytków, o czas na jaki roboty zostały
wstrzymane;
3) ograniczenia lub czasowego wstrzymania finansowania inwestycji przez Ministerstwo
Sprawiedliwości;
4) w przypadku działania siły wyższej.
8. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o
przedłużenie umownego terminu wykonania robót. Wniosek należy złożyć na piśmie
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
9. Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu realizacji umowy, odpowiednio do
możliwości finansowych Zamawiającego. W takim przypadku Strony wspólnie uzgodnią
terminy realizacji poszczególnych etapów robót, a następnie Wykonawca skoryguje
harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
§ 5.
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które
jest określone za wykonanie w pełnym zakresie przedmiotu umowy.
Kwota netto wynagrodzenia wynosi ………..................... zł.
Sąd Okręgowy w Elblągu
6/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
Wartość podatku VAT.…. % wynosi …………………..… zł.
Kwota brutto wynagrodzenia wynosi …………………….. zł.
2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy tj. dostaw, usług, usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a
w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty
pośrednie, podatki, inne obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcia pasa
drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk
Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie waloryzowane w
okresie realizacji umowy.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka podatku VAT,
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy
stawek VAT przed i po zmianie. Strony sporządzą aneks do umowy, w którym zostanie
określona nowa stawka VAT oraz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wyliczone z
zastosowaniem nowej stawki. Wynagrodzenie za roboty zrealizowane i opłacone przed
zmianą stawki VAT nie podlega przeliczeniu.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe raz na
kwartał, za zrealizowane roboty w danym etapie, określone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za dany etap jest dokonanie
odbioru częściowego i podpisanie przez właściwych inspektorów nadzoru protokołu
odbioru potwierdzającego wykonanie robót. Protokół musi być dodatkowo podpisany
przez osobę uprawnioną z przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w § 6 ust. 1
pkt 1 lit a) niniejszej umowy.
6. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy rozliczonego fakturami częściowymi nie
może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Pozostałą kwotę, stanowiącą 20% wynagrodzenia umownego brutto,
Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu całości robót i dokonaniu bezusterkowego
odbioru końcowego.
7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę,
przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z
załącznikami, o których mowa w ust.8 niniejszego paragrafu. Za dzień zapłaty
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Każdorazowo Wykonawca dołącza do faktury protokół potwierdzający wykonanie robót.
Do faktur należy również dołączyć oświadczenia podwykonawców biorących udział w
realizacji danego etapu robót. Z oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca uregulował
wobec podwykonawców wszystkie należności za zrealizowane przez nich roboty. Wzór
oświadczenia podwykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do umowy.
9. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy lub Wykonawca nie dołączy do faktury protokołu
potwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót oraz oświadczenia podwykonawcy
biorącego udział w realizacji danego etapu robót, Zamawiający zwróci faktury
Wykonawcy bez księgowania.
Sąd Okręgowy w Elblągu
7/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
10. Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za Roboty w rozumieniu
art. 6491 – 6495 kodeksu cywilnego. Wybór rodzaju gwarancji zapłaty za Roboty oraz
ustalenie jej treści stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy w
szczególności nie przysługuje prawo żądania gwarancji na pierwsze żądanie.
Nadzór nad realizacją umowy
§ 6.
1. Osobami sprawującymi bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
a) - ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
b) inspektorzy nadzoru:
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2) po stronie Wykonawcy:
a) - ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
b) kierownik budowy:
- ……………………………………………………………………………………………
c) kierownicy robót:
- …………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
2. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do podpisywania protokołów częściowego
odbioru robót oraz protokołu odbioru końcowego robót i odbioru ostatecznego.
3. Załącznik nr 6 do niniejszej umowy zawiera wykaz dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót.
Do wykazu dołączono kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. W trakcie realizacji umowy Strony mogą dokonywać zmian ww. osób. W takim
przypadku o zmianie należy powiadomić drugą stronę na piśmie. Do pisma należy
dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe
osoby. Osoby te, muszą posiadać doświadczenie i uprawnienia wymagane na etapie
postępowania przetargowego, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Podwykonawcy
§ 7.
Sąd Okręgowy w Elblągu
8/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację robót wyszczególnionych w
Załączniku nr 7 do niniejszej umowy. Powierzenie wykonania części robót
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części robót.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców wymienionych
w Załączniku nr 7 do umowy. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zmiany
podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku konieczności zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich
(podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym
celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas
przeprowadzania postępowania przetargowego.
4. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne.
5. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego.
6. Wykonawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu projekt umowy z
podwykonawcą, wraz z dokumentami szczegółowo określającymi przedmiot umowy.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania umowy lub projektu nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uznaje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku braku
zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi
Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.
7. W terminie 7 dni od zawarcia (zaakceptowanej przez Zamawiającego) umowy
Wykonawcy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię tej umowy,
poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
9. Umowy Wykonawców z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe
informacje dotyczące podwykonawców.
11. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą od ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia terminowej wypłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
Sąd Okręgowy w Elblągu
9/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
12. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody spowodowane w
majątku Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie
wynagrodzenia podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Dla uniknięcia jakichkolwiek
wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym
mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań
sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi
postępowaniami.
1.
2.
3.
4.
5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 8.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………………………………
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………)
złotych.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ……… w formie ………………………….……
Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.
kwotę …………………… zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania go za należycie wykonany. Pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, tj. kwota …………………………zł, stanowi zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady upływa po 5 latach od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia
Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z pierwszej należnej i
wymagalnej faktury.
Ubezpieczenie
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć przedmiot umowy od
wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszej umowy, między innymi od ryzyk
budowlanych, od skutków odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka
zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa,
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych
wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji
Sąd Okręgowy w Elblągu
10/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy a także od mogących wystąpić szkód,
nagłych zdarzeń losowych.
2. Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej
powinno obejmować okres
realizacji przedmiotu umowy plus trzy miesiące.
3. Wysokość ubezpieczenia musi być na kwotę nie mniejszą niż 100% wynagrodzenia § 5
ust 1.
4. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych
ubezpieczeń.
5. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże
terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
6. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi być zawarta
przez Wykonawcę z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na
terytorium Rzeczypospolitej Polski.
8. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi zawierać co
najmniej następujące warunki:
1) Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody Zamawiającego,
2) okres ubezpieczenia – co najmniej 3 miesiące ponad termin opisany w § 4 ust. 1,
3) udział własny Wykonawcy w szkodzie nie więcej niż 3%,
4) cesja polisy na Zamawiającego.
9. W przypadku nie zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez Wykonawcę przez
cały okres trwania umowy, Zamawiający opłaci składkę i obciąży kosztami Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. należności z bieżących faktur. Niezależnie
od przysługującemu Zamawiającemu prawa wykonania zastępczego, opisanego w
sytuacji opisanej w niniejszym ustępie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
10.Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający
uiszczenie składki za ubezpieczenie minimum 5 dni przed wymaganym terminem
płatności wynikającym z polisy ubezpieczeniowej.
11.Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdej utracie mocy
wymaganego ubezpieczenia lub zmianie jego warunków.
Odbiór częściowy
§ 10.
1. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdego z etapów robót, wyszczególnionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający będzie dokonywać częściowych
odbiorów robót.
2. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza pisemnie.
Sąd Okręgowy w Elblągu
11/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
3. W terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru,
Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna czynności odbioru. W skład
komisji odbiorowej wchodzą osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a
także inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
4. W trakcie czynności odbioru kierownik budowy przekaże inspektorowi nadzoru
dokumenty dotyczące zrealizowanych robót, w tym protokoły odbiorów technicznych,
atesty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną, protokoły badań i
sprawdzeń.
5. Wykonanie czynności odbioru częściowego stwierdza się protokolarnie.
6. Dokonanie odbioru częściowego i zapłata części wynagrodzenia za roboty budowlane nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odbiór końcowy
§ 11.
Celem odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego w pełnym
zakresie przedmiotu niniejszej umowy.
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi
przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie przeprowadzenia prób
i sprawdzeń kierownik budowy zawiadamia wpisem do dziennika budowy z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót
i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. Inspektor
nadzoru potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zawiadomi organy, o których mowa w art. 56
ustawy Prawo budowlane - o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystąpienia do jego użytkowania.
Wykonawca przesyła Zamawiającemu na piśmie informację o gotowości do odbioru
końcowego. Wykonawca wnioskuje o wyznaczenie terminu odbioru. Do wniosku dołącza
dokumenty wymienione w Załączniku nr 8 do niniejszej umowy.
W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ustępie 5, Zamawiający
wyznacza termin odbioru końcowego oraz powołuje komisję odbiorową. Czynności
odbioru rozpoczną się w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
wniosku z kompletem dokumentów wymienionych w Załączniku nr 8 do niniejszej
umowy.
Komisja odbiorowa składa się z osób wymienionych w § 6 ust. 1 umowy oraz innych
osób wskazanych przez Zamawiającego.
Przystępując do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał
uzyskanej w jego imieniu i na jego rzecz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie. W celu uzyskania decyzji, Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego
pełnomocnictwa szczególnego.
Sąd Okręgowy w Elblągu
12/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru, Zamawiający może przerwać czynności odbioru. W takim
przypadku odbiór zostanie powtórzony i wymagane jest powtórne zgłoszenie przez
Wykonawcę gotowości do odbioru w trybie § 11 ust 5 i 6 umowy.
10. Z czynności odbioru zostanie sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru.
11. Czynnością uznaną za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, będzie spisanie
bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9.
Odbiór ostateczny
§ 12.
1. Po upływie okresu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
Odbiór ostateczny ma na celu potwierdzenie usunięcia wad powstałych lub ujawnionych
w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Czynności odbioru ostatecznego będą wykonywane przez Zamawiającego przy udziale
Użytkownika i Wykonawcy. Dokonanie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone
protokołem odbioru ostatecznego.
3. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru ostatecznego, potwierdzającego usunięcie
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, zwalnia Wykonawcę z
wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, dotyczących usuwania wad
przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
Gwarancja
§ 13.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji na wszystkie prace wykonane w
ramach niniejszej umowy, na zastosowane materiały, a także na wyposażenie, sprzęt i
urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca sporządzi kartę gwarancyjną, w której zostaną określone szczegółowo
warunki gwarancji. Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu karty
gwarancyjnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu dostarczenia tego dokumentu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady fizyczne w terminie 5 lat i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w
sprawach nieuregulowanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Terminy gwarancji określone w karcie gwarancyjnej muszą być zgodne z terminami
gwarancji wymaganymi w niniejszej umowie.
Sąd Okręgowy w Elblągu
13/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
6. Termin gwarancji i termin rękojmi są liczone od daty podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego robót.
7. Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek w ciągu 24 godzin od otrzymania
zgłoszenia e-mailem lub faksem, a w przypadku wad i usterek zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i obiektów, niezwłocznie.
Kary umowne
§ 14.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy – karę w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień opóźnienia.
2) za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów robót wyszczególnionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy – karę
w wysokości 10% wartości niezrealizowanych robót w danym etapie.
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – karę w
wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, liczony od
daty wyznaczonej na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – karę w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5) za brak zapewnienia na terenie budowy pomieszczenia (kontenera biurowego o
powierzchni min. 13,00 m2) przeznaczonego wyłącznie dla Zamawiającego do celów
biurowych związanych z prowadzeniem inwestycji – 1.000,00 zł. za każdy dzień.
6) za brak pisemnego zgłoszenia Podwykonawcy, w wysokości 100.000,00
tysięcy złotych) za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę.
zł. (sto
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego za wyjątkiem zdarzeń opisanych w § 15 ust. 1, ust. 2. W tych wypadkach
Zamawiający nie płaci kary umownej za odstąpienie od umowy.
3. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu jest
niezależna od zapłaty kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5), 6).
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
5. Strony przewidują
możliwość
dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
6. Wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy.
Odstąpienie od umowy
Sąd Okręgowy w Elblągu
14/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
§ 15.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania finansowania zadania
przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca powierzył realizację robót podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiającego;
2) Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem gdy przyczyną przerwy jest brak
finansowania inwestycji przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
3) Wykonawca rażąco zaniedbuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub
wypełnia je w sposób nienależyty;
4) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami;
5) wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
naprawcze, lub:
a) Wykonawca zostanie uznany za niezdolnego do zapłacenia swoich długów w
chwili ich wymagalności, lub
b) zaistnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte
postępowanie naprawcze Wykonawcy, lub
c) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub rozwiązany (poza
przypadkami dobrowolnej likwidacji w celu połączenia lub restrukturyzacji), lub
zostanie wydany choćby nieprawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu spółki
Wykonawcy lub wystąpi przyczyna rozwiązania spółki Wykonawcy przewidziana
w umowie spółki lub statucie spółki Wykonawcy, lub
d) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub też zawrze układ z wierzycielami, lub
zgodzi się wykonywać Umowę pod nadzorem wierzycieli, lub
e) zostanie wyznaczony administrator , kurator, zarządca przymusowy lub likwidator
Wykonawcy, lub
f) zostanie zwołane zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
Wykonawcy, w którego porządku obrad znajdzie się kwestia podjęcia uchwały w
przedmiocie rozwiązania spółki Wykonawcy, lub o przeniesieniu siedziby spółki
za granicę, lub
g) nastąpi zdarzenie dotyczące Wykonawcy lub jego środków majątkowych , które
zgodnie z obowiązującym prawem będzie miało charakter podobny do
któregokolwiek z wymienionych w punkcie 5 aktów lub zdarzeń.
Sąd Okręgowy w Elblągu
15/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
4.
5.
6.
7.
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
6) osoby po stronie Wykonawcy, realizujące przedmiot umowy, nie posiadają
wymaganych uprawnień;
7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób zagrażający życiu i zdrowiu ludzi,
a także w sposób grożący zniszczeniem mienia;
8) Wykonawca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia lub nie zapewnił ciągłości
ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
9) Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu któregokolwiek wymienionych
zobowiązań umownych Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni
dodatkowy termin do wykonania takiego zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, jeśli po upływie takiego
terminu Wykonawca będzie nadal pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania.
Strony ustalają, że dodatkowy termin dla wykonania zobowiązania, Umowy wynosić
będzie 14 (czternaście) dni.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu
wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny
nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma
obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają
rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia. W przypadku
odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych
robót.
2) Wyliczenie wartości wykonanych robót zostanie dokonane na podstawie pozycji
określonych w kosztorysie ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 10 do umowy oraz
zestawienia wyposażenia – stanowiącym Załącznik nr 11 do umowy, przekazanych
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
3) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie
strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy. Wyliczenie wartości robót
zabezpieczających zostanie dokonane na zasadach sporządzania kosztorysu
inwestorskiego.
4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do
realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy
Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.
Wyliczenie wartości materiałów i urządzeń zostanie dokonane na podstawie cen tych
urządzeń i materiałów określonych w kosztorysie ofertowym - stanowiącym Załącznik
Sąd Okręgowy w Elblągu
16/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
nr 10 do umowy oraz zestawienia wyposażenia – stanowiącym Załącznik nr 11 do
umowy, przekazanych Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz
materiały i konstrukcje stanowiące jego własność.
6) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczające.
7) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.
8) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.
9) Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając
przyczyny odstąpienia.
Warunki zmiany umowy
§ 16.
1. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania jedynie na podstawie
postanowień zawartych w treści niniejszej umowy, za zgodą obu Stron w formie
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Nieważne z mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, są
istotne zmiany w niniejszej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem warunków wymienionych w treści niniejszej
umowy.
3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe będą do dokonania na warunkach
przewidzianych i określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w treści
niniejszej umowy, tj. w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy
zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT, zgodnie z treścią § 5 ust.4;
2) Wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy: materiały budowlane przewidziane
w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji
z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie wykonywania
zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; w trakcie realizacji
zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię
wykonania robót. Wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem
wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1.
3) zmiana urządzeń, sprzętu i wyposażenia na nowsze, o lepszych parametrach
technicznych, wynikająca z dostępności danych produktów na rynku. Zmiana będzie
wprowadzona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana musi być
zaakceptowana przez Zamawiającego i nie może skutkować zwiększeniem wartości
umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy;
4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w § 4 ust. 7 i ust. 9 umowy;
5) zmiana podwykonawcy robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia,
w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod
Sąd Okręgowy w Elblągu
17/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej umowy;
6) aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych,
zgodnie z postanowieniami § 18 ust.6 niniejszej umowy;
7) zmiana osób sprawujących bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy
zgodnie z postanowieniami § 6 ust.4 niniejszej umowy
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt.2 niniejszego paragrafu, będą wymagać
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, Wykonawca przedstawia:
1) projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją
o konieczności lub braku konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Projekt
wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego;
2) uzasadnienie zmiany;
Na powyższą okoliczność Strony spisują protokół robót zamiennych, który jest podpisany
przez Zamawiającego, Wykonawcę, nadzór inwestorski i nadzór autorski. W przypadku
wprowadzenia zmian powodujących konieczność aktualizacji załączników do umowy, np.
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca sporządzi te dokumenty.
5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu, będą wymagać
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, Strona inicjująca zmianę przedstawia:
1) projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją
o konieczności lub braku konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Projekt
wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego;
2) uzasadnienie zmiany;
Na powyższą okoliczność Strony spisują protokół robót zamiennych, który jest podpisany
przez Zamawiającego, Wykonawcę, nadzór inwestorski i nadzór autorski. W przypadku
wprowadzenia zmian powodujących konieczność aktualizacji załączników do umowy, np.
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca sporządzi te dokumenty
6. Wnioski o wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy będą składane w terminie
umożliwiającym przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany umowy lecz nie
później niż przed upływem terminu zakończenia umowy.
Cesja
§17
1.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby
trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie
obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. Powyższy
zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na rzecz banku, w
którym Wykonawca zaciągnie kredyt wyłącznie w związku z Umową na kwotach
należnych Wykonawcy zgodnie z Umową.
Sąd Okręgowy w Elblągu
18/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
2.
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw
wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Postanowienie
zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie
praw wynikających z umów zawartych przez Podwykonawców z Dalszymi
Podwykonawcami.
Oświadczenia Stron
§18
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z dokumentacją wymienioną w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy
oraz ze zmianami dokonanymi w trakcie realizacji umowy
2. Zamawiający oświadcza, że:
1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na terenie
której będzie realizowany przedmiot umowy;
2) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji, określonej w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w §
1niniejszej umowy;
2) dokładnie przestudiował, przeanalizował i zapoznał się z wszystkimi dokumentami
wymienionymi w załączniku Nr 3 do niniejszej umowy oraz warunkami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz
uznaje, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie obowiązków Wykonawcy
opisanych w Umowie. Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych
roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót ani nie będzie mógł
ograniczyć lub wyłączyć swej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy
powołując się na wadliwość takiej dokumentacji;
3) zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach
istniejących na terenie inwestycji,
4) otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i
czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia,
5) otrzymał od Zamawiającego dokumenty określone w załączniku nr 3 do niniejszej
umowy oraz kopię pozwolenia na budowę;
6) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z
najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych
przez siebie usług, za pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i
stosowne uprawnienia;
7) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania.
Sąd Okręgowy w Elblągu
19/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
Postanowienia końcowe
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ewentualne spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku
z realizacją niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane
osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest
niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy
udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w
zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania
uprawnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej
umowy będą sporządzone w języku polskim.
Korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy Strony będą kierować na podane
niżej adresy:
1) adres korespondencyjny Zamawiającego:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu
Sąd Okręgowy w Elblągu
Plac Konstytucji 1
82-300 Elbląg
faks 55 642-14-85
2) adres korespondencyjny Wykonawcy:
……………………………………………………
……………………………………………………
O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych
adresowych oraz numerów faksów i telefonów, dana Strona, której zmiana dotyczy
niezwłocznie informuje na piśmie drugą Stronę o zmianie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony ustalają, że komunikacja pomiędzy stronami odbywać się będzie na piśmie, z
wyjątkiem § 13 pkt. 7.
Wykaz załączników do umowy
§ 20.
Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą
uważane za jej elementy ( tworzące niniejszą umowę ) oraz że będą interpretowane jako
część umowy w następującej kolejności ich ważności :
– załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
Sąd Okręgowy w Elblągu
20/21
Dział 3 – Umowa
I. Wzór umowy
Umowa Nr …./2013/RB z dn. ……….13r. na:
Budowę budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ,
ul. Płk. St. Dąbka 21
– korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (ustalenia wynikające z
korespondencji są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który modyfikują)
– załącznik nr 2 – Ogólna charakterystyka przedmiotu umowy.
– załącznik nr 3 – Wykaz dokumentacji
– załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie tabelarycznym
– załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy.
– załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych
uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót.
–
–
–
–
–
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
–
–
–
–
–
Wykaz Podwykonawców.
Wykaz dokumentów do odbioru końcowego.
Wzór karty gwarancyjnej.
Kosztorys ofertowy.
Zestawienie wyposażenia.
Podpisy Stron
§ 21.
1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3
egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy
2. Wszystkie karty każdego egzemplarza niniejszej umowy zostały ponumerowane, zszyte,
opatrzone podpisami i pieczęciami Stron.
3. Strony są prawnie związane niniejszą umową od chwili jej podpisania.
PODPISY STRON
Wykonawca
Zamawiający
Sąd Okręgowy w Elblągu
21/21
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 2 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Ogólna charakterystyka przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest wybudowanie i wyposażenie obiektu na potrzeby
Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, przy ul. Płk. St.Dąbka 21.
1) Podstawowe parametry techniczne budynku, zgodnie z projektem budowlanym:
- powierzchnia zabudowy …………….... 873,50 m2
- powierzchnia netto budynku ……….. 8 822,07 m2
- kubatura brutto budynku ……….….. 38 164,2 m3
- ilość kondygnacji nadziemnych .…….......12
- ilość kondygnacji podziemnych ………….. 1
2) Funkcja budynku.
W budynku będzie się mieścić Sąd Okręgowy w Elblągu i Sąd Rejonowy w Elblągu.
W obiekcie będą znajdować się m.in. sale rozpraw, sekretariaty, pomieszczenia
biurowe, techniczne, magazynowe, archiwa. Przy budynku będzie znajdować się
parking.
3) Zakres robót:
a) przygotowanie terenu budowy, wycinka drzew i krzewów, przyłączenie mediów na
czas budowy, wykonanie rozbiórek istniejących obiektów i robót ziemnych,
b) roboty budowlane,
c) roboty instalacyjne w zakresie:
- instalacji wodociągowej,
- instalacji ppoż.,
- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
- instalacji kanalizacji wody deszczowej wewnętrznej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji ciepła technologicznego,
- instalacji wody lodowej,
- instalacji belek chłodzących,
- instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- instalacji wentylacji napowietrzania,
- węzła kompaktowego, trzyfunkcyjnego co/ct/cwu
- instalacji elektrycznych gniazdkowych,
- instalacji elektrycznych oświetleniowych,
- wewnętrznych linii zasilających,
- rozdzielnic 0,4 kV,
- systemu monitoringu opraw awaryjnych,
- zasilania awaryjnego,
- instalacji odgromowej,
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 2 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
- sieci strukturalnej,
- telefonii bezprzewodowej DECT IP,
- telewizji przemysłowej CCTV,
- systemu organizacji i wspomagania rozpraw SWOR,
- systemu sygnalizacji pożaru SAP,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO,
- systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontrola dostępu,
- systemu przyzywowego,
- systemu rejestracji audio sal rozpraw,
- systemu sterowania klap pożarowych i napowietrzających,
d) przyłącza i sieci przy obiektowe:
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji deszczowej,
- przyłącze centralnego ogrzewania,
- drenaż,
- usunięcie kolizji kabli energetycznych,
- przyłącze energetyczne,
- usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej,
- przyłącze telekomunikacyjne.
e) roboty w zakresie zagospodarowania terenu: budowa parkingu, budowa
infrastruktury w zakresie wjazdu na teren działki, roboty drogowe, mała
architektura, oświetlenie i odwodnienie terenu, sadzenie drzew, krzewów i
zakładanie trawników.
f) wyposażenie budynku w meble i inne ruchome elementy wyposażenia.
4) Zaprojektowanie i wybudowanie systemu do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej
rejestracji rozpraw sądowych.
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 3 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
WYKAZ DOKUMENTACJI
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
1
Projekt Budowlany
Projekt zagospodarowania terenu/zew. uzbrojenie terenu
2
Projekt Budowlany
Architektura
3
Projekt Budowlany
Konstrukcja
4
Projekt Budowlany
5
Projekt Budowlany
6
Projekt Budowlany
Ekspertyza techniczna – budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przylegającego w sąsiedztwie do nowoprojektowanego budynku
Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wykopu z
uwzględnieniem obiektów sąsiadujących
Instalacje sanitarne – Instalacja wod. – kan.
7
Projekt Budowlany
Instalacje sanitarne – Instalacja c.o.
8
Projekt Budowlany
9
Projekt Budowlany
Instalacje sanitarne – Instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja
freonowa
Sanitarna – Technologia kompaktowego węzła cieplnego
10
Projekt Budowlany
Instalacje elektryczne wewnętrzne
11
Projekt Budowlany
12
Projekt Budowlany
13
Projekt Budowlany
14
Projekt Budowlany
15
Projekt Budowlany
16
Projekt Budowlany
17
Projekt Wykonawczy
18
Projekt Wykonawczy
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
Projekt wykonawczy zewnętrznego uzbrojenia terenu: przyłącze
wodociągowe, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej,
przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy
Architektura – Plan zagospodarowania terenu
19
Projekt Wykonawczy
Architektura – tom I
20
Projekt Wykonawczy
Architektura – tom II
21
Projekt Wykonawczy
Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
22
Projekt Wykonawczy
Architektura – Instrukcja przeciwpożarowa
Instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania
strukturalnego, Instalacja telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja
telefonii bezprzewodowej, instalacja systemu SWOR
Instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i
napadu, Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio
sal rozpraw
Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja
dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), Instalacja systemu
napowietrzania
Zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji
transformatorowej
Usunięcie kolizji energetycznych
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/3
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 3 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
23
Projekt Wykonawczy
Architektura – detale architektoniczne
24
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom I
25
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom II
26
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom III
27
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom IV
28
Projekt Wykonawczy
Architektura – Projekt zieleni i małej architektury
29
Projekt Wykonawczy
Drogi
30
Projekt Wykonawczy
Architektura – Projekt dźwigów osobowych
31
Projekt Wykonawczy
Świadectwo charakterystyki energetycznej
32
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom I
33
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom II
34
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom III
35
Projekt Wykonawczy
36
Projekt Wykonawczy
37
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom IV
Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wykopu z
uwzględnieniem obiektów sąsiadujących
Instalacje sanitarne – instalacja wod.-kan.
38
Projekt Wykonawczy
39
Projekt Wykonawczy
40
Projekt Wykonawczy
Instalacje sanitarne – instalacja c.o., c.t.
Instalacje sanitarne – instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja
freonowa
Sanitarna – wysokoparametrowe przyłącze c.o.
41
Projekt Wykonawczy
Sanitarna – technologia kompaktowego węzła cieplnego
42
Projekt Wykonawczy
Instalacje elektryczne wewnętrzne
43
Projekt Wykonawczy
Instalacja elektryczna i akpia węzła cieplnego
44
Projekt Wykonawczy
45
Projekt Wykonawczy
46
Projekt Wykonawczy
47
Projekt Wykonawczy
48
Projekt Wykonawczy
Instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania
strukturalnego, Instalacja telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja
telefonii bezprzewodowej, instalacja systemu SWOR
Instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i
napadu, Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio
sal rozpraw
Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja
dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), Instalacja systemu
napowietrzania
Zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji
transformatorowej
Usunięcie kolizji energetycznych
49
Projekt Wykonawczy
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/3
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 3 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
Sanitarna – Technologia i akpia kompaktowego węzła cieplnego
55
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Program funkcjonalnoużytkowy
Przedmiar robót
56
Przedmiar robót
Instalacje sanitarne
57
Przedmiar robót
Technologia i akpia kompaktowego węzła cieplnego
58
Przedmiar robót
Instalacje elektryczne
59
Przedmiar robót
Instalacje teletechniczne
60
Przedmiar robót
Instalacje zewnętrzne
61
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu - Drogi
62
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu – Zieleń i mała architektura
63
Tabela
Wyposażenie
64
Decyzja
Pozwolenie na budowę Nr 116/2011 z 18.03.2011 r.
50
51
52
53
54
Budowlana – Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
Sanitarna – Instalacje sanitarne
Elektryczna – Roboty elektryczne i teletechniczne
System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji
rozpraw sądowych
Roboty budowlane
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/3
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 4 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY
ILOŚĆ MIESIĘCY
ILOŚĆ
KWARTAŁÓW
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
WARTOŚĆ
ELEMENTU
NETTO [zł]
2013
IV
zł
I
zł
2014
II
III
zł
zł
I
zł
2015
II
III
zł
zł
I
zł
2016
II
III
zł
zł
IV
zł
2017
I
II
III
zł
zł
zł
IV
zł
IV
zł
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopu i
budynków sąsiadujących
Fundamenty
Ściany, nadproża i belki żelbetowe
Słupy żelbetowe
Belki żelbetowe wieloprzęsłowe
Stropy
Konstrukcja klatki schodowej
Konstrukcja szybu windowego
Mur oporowy
Zbiornik p.poż.
Śmietnik
Izolacje
Ściany murowane
Konstrukcja dachu - Stropy Filigran
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/4
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 4 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Lp
ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pokrycie dachu
System odwodnienia dachu
Wykusz - pokrycie dachowe
Daszki poliwęglanowe
Elewacja - płyty ceramiczne
Elewacja - tynk cienkowarstwowy
Elewacja - lamele
Elewacja - obróbki
Fasady szklane
Stolarka i ślusarka zewnętrzna
Ściany wewnętrzne
Oblicowanie ścian
Oblicowanie sufitów
Podłogi i posadzki
Stolarka i ślusarka wewnętrzna
Elementy dodatkowe wykończenia wewnętrznego np.
balustrady
Dźwigi osobowe
Instalacja wodociągowa
Instalacja p.poż.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepła technologicznego
Instalacja wody lodowej
Instalacja belek chłodzących
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
WARTOŚĆ
ELEMENTU
NETTO [zł]
2013
IV
zł
I
zł
2014
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2015
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2016
II
III
zł
zł
IV
zł
2017
I
II
III
zł
zł
zł
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/4
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 4 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Lp
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY
WARTOŚĆ
ELEMENTU
NETTO [zł]
2013
IV
zł
I
zł
2014
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2015
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2016
II
III
zł
zł
IV
zł
2017
I
II
III
zł
zł
zł
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Instalacja wentylacji napowietrzania
Węzeł
Usunięcie kolizji kabli energetycznych
Przyłącze energetyczne
Oświetlenie i gniazdka - wszystkie kondygnacje
Wewnętrzne linie - WLZ
Rozdzielnice 0,4 kV
System monitoringu opraw awaryjnych
Zasilanie awaryjne - urządzenia
Instalacja odgromowa
Oświetlenie zewnętrzne - teren
Kanalizacja telekomunikacyjna
Pomiary
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
Sieć strukturalna
Telefonia bezprzewodowa DECT IP
Telewizja przemysłowa CCTV
System organizacji i wspomagania rozpraw SWOR
System sygnalizacji pożaru SAP
Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
kontrola dostępu
System przyzywowy
System rejestracji audio sal rozpraw
System sterowania klap pożarowych i
napowietrzających
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/4
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 4 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Lp
ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY
66
67
68
69
70
71
72
73
Przyłącze wodociągowe
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Przebudowa kanalizacji deszczowej
Przyłącze c.o.
Drenaż
Zagospodarowanie terenu - drogi
Zagospodarowanie terenu - zieleń i mała architektura
Wyposażenie wnętrz
Zaprojektowanie i wybudowanie systemu do
wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji
rozpraw sądowych
74
75
RAZEM WARTOŚĆ NETTO [zł]
76
STAWKA PODATKU VAT [%]
77
WARTOŚĆ VAT [zł]
78
WARTOŚĆ BRUTTO [zł]
79
PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT
W DANYM ROKU (BRUTTO) [zł]
WARTOŚĆ
ELEMENTU
NETTO [zł]
2013
IV
zł
I
zł
2014
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2015
II
III
zł
zł
IV
zł
I
zł
2016
II
III
zł
zł
IV
zł
2017
I
II
III
zł
zł
zł
Sąd Okręgowy w Elblągu
4/4
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 5 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Oświadczenie Podwykonawcy
W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr
z dnia
………….…….………
…………..………………………..
oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze
wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy
w dniu
słownie
………………….………
wynagrodzenie w kwocie
……………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………....………………………………..
zł
zł brutto
i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego
związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty.
……………………………….
miejscowość, data
………...………………………..
podpis Podwykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/ 1
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 6 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
WYKAZ DOKUMENTÓW
Pieczęć firmowa Wykonawcy
potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót :
„Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St.Dąbka 21”
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
(funkcja )
podczas wykonywania
zamówienia
1
2
3
1
2
3
4
5
6
Opis kwalifikacji zawodowych
daty obowiązywania
rodzaj i numer
zaświadczenia z
uprawnień
właściwej izby sam.
zawodowego
4
4.1.
4.2.
Zakres i okres doświadczenia
zawodowego / wykształcenie
5
Wykształcenie
6
Kierownik budowy
Kierownik robót
budowlanych
Kierownik robót
sanitarnych
Kierownik robót
elektrycznych
Kierownik robót
drogowych
Kierownik robót
telekomunikacyjnych
W załączeniu dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie wymienionych osób.
------------------------------Podpis Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/1
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 7 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
……………………………….
miejscowość, data ………………………....
pieczęć Wykonawcy
WYKAZ PODWYKONAWCÓW
i robót, których realizację Wykonawca powierzył podwykonawcom w zakresie realizacji inwestycji:
„Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St.Dąbka 21”
Lp.
Zakres robót realizowanych przez
podwykonawcę (poz. i opis zgodny z
harmonogramem
rzeczowo finansowym)
1.
2.
Wartość części
zamówienia
realizowanej przez
podwykonawcę
3.
Procentowy
udział w
wartości robót
4.
Nr umowy i data
5.
Nazwa podwykonawcy
Adres, telefon, i faks
podwykonawcy
6.
7.
Do wykazu należy dołączyć umowy.
……………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/ 1
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 8 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Wykaz dokumentów do odbioru końcowego
Grupa I - Dokumenty podstawowe
1. Dziennik budowy
2. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie
3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
4. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – ostateczna.
5. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
6. Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji
7. Inne dokumenty: ………………………………………………………………………..
Grupa II - Dokumenty instytucjonalne
1. Stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie art. 56 Prawa
budowlanego
2. Stanowisko Państwowej Straży Pożarnej – j.w.
3. Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
4. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci
(energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne)
5. Inne dokumenty: ………………………………………………………………………..
Grupa III - Dokumenty materiałowe
1. Certyfikaty
2. Atesty
3. Aprobaty techniczne
4. Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia
5. Gwarancje urządzeń
6. Inne dokumenty: ………………………………………………………………………..
Grupa IV - Wyniki badań
1. Wyniki badań próbek betonu
2. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji
3. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego
4. Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
5. Protokoły pomiaru poziomu hałasu
6. Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania i uziemienia instalacji i
urządzeń
7. Protokoły pomiarów instalacji piorunochronnej
8. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia
9. Protokoły badań próbek wody
10. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji
11. Inne dokumenty: ………………………………………………………………………..
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 8 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
Grupa V - Protokoły testów funkcjonalnych
1. Transformatory średniego napięcia
2. Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS)
3. Oświetlenie awaryjne
4. Urządzenia alarmowe
5. Instalacja antywłamaniowa
6. Instalacja monitoringu
7. Instalacja hydrantowa
8. Centrala telefoniczna
9. Inne dokumenty, w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami
rozruchu
Grupa VI - Instalacje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa
1. Instrukcja użytkowania budynku
2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji
3. Instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń
4. Inne dokumenty: ………………………………………………………………………..
Grupa VII - Szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku
1. Protokoły szkoleń
Grupa VIII - Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:
1.
Projekt budowlany ze zmianami, trwale zszyty i oprawiony w twarde okładki
2.
Projekt wykonawczy ze zmianami, trwale zszyty i oprawiony w twarde okładki
3.
Inwentaryzację geodezyjną.
Grupa IX - Inne wymagane dokumenty
1. Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej i CD
2. Inne: ………………………………………………………………………..
UWAGA:
1. Całość materiałów winna być przekazana Zamawiającemu w 2 egz., w języku
polskim. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2. Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach,
skoroszytach.
3. Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 9 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
................................................
/pieczęć Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA /wzór/
sporządzona w dniu ...................... .
1. Zamawiający ......................................................................................................................
2. Wykonawca .......................................................................................................................
3. Umowa (nr, z dnia) ..............................................................................................................
4. Przedmiot umowy :
............................................................................................................................................
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach
wyżej wymienionej umowy.
Data odbioru: dzień ....... miesiąc ............... rok ..............
Warunki gwarancji jakości.
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno– budowlanymi.
2. Okres gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane urządzenia wynosi (min. 5
pięć lat), licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo
lub fax.), podając rodzaj wady.
5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu
gwarancji – niezwłocznie najpóźniej tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia,
b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw rzeczy objętej
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższe
stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie
mógł korzystać.
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 9 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
9.
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) wojny, klęski żywiołowej
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do
użytkowania.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
prac nad usuwaniem wad.
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z
tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.
13. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w
zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy
prawa.
15. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia,
podpisaną przez strony umowy.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości :
.................................................
Przyjmujący gwarancję jakości :
.................................................
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/2
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
WYPOSAŻENIE
Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21
WYJAŚNIENIE
Pozycje oznaczone „nie objęte przetargiem” – nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy, pomimo że są wyszczególnione w załączonej dokumentacji.
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
1
Flipchart, płyta wiórowa (kolor dopasowac do mebli
gabinetowych), stelaz metalic, wymiary: 700x640x1910Hmm
GFR
kpl
4
2
Biurko (GABINETY) - Biurko, wymiary: 200x100x74cm, okleina
naturalna orzech lakier pół-mat
GM1
kpl
4
3
Dostawka (GABINETY) - Dostawka, wymiary: 60x100x64cm,
okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM2
kpl
2
4
Kontener (GABINETY) - Kontener, wymiary: 42x60x56cm,
okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM3
kpl
6
5
Szafa (GABINETY) - Szafa aktowa 2 drzwiowa, wymiary:
90x43x182cm, okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM4
kpl
9
6
Szafa (GABINETY) - Szafa 4 drzwiowa, 2 fronty szkło mleczne,
wymiary: 180x43x82cm, okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM5
kpl
4
7
Stół (GABINETY) - Stół konferencyjny, wymiary: 210x110x74cm,
okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM6
kpl
2
8
Szafa (GABINETY) - Szafa ubraniowo- aktowa, wymiary:
60x43x182cm, okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM7
kpl
10
9
Biurko sekretarskie (GABINETY) - Biurko prostokątne, wymiary:
200x70x74cm, okleina naturalna orzech lakier pół-mat + blat na
wymiar okleina naturalna orzech lakier pół-mat
GM8
kpl
2
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
1/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
10
Półki (GABINETY) - płyta wiórowa trzywarstwowa okleina
naturalna orzech lakier pół-mat
GP1
kpl
6
11
Szafa aktowa (PRACOWNICZA) - Szafa aktowa, 4 półki,
zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 80x44x183H cm, kolor
jabłoń
MA 5H
(80)
kpl
43
12
Szafa aktowa (PRACOWNICZA) - Szafa na akta 4 półki,
dzielona dwoma przegrodami pionowymi grubość ok 5-8mm,
zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 100x44x183H cm, kolor
jabłoń
MA 5H
(100)
kpl
210
13
Szafa aktowa (PRACOWNICZA) - Szafka gospodarcza, 2 półki,
zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 60x44x183H cm, kolor
jabłoń
MA 5H
(60)
kpl
11
kpl
88
kpl
30
kpl
40
14
15
16
Szafa aktowa (PRACOWNICZA) - Szafa na akta z drzwiami
MAC
przesuwanymi 4 półki, zamykana na kluczyk łamany,
5H
100x44x183,8H cm, kolor jabłoń
(100)
Szafa ubraniowa (PRACOWNICZA) - Szafa ubraniowo- aktowa
MAU
4 półki, zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 60x44x183H cm,
5H (60)
kolor jabłoń
Szafa ubraniowa (PRACOWNICZA) - Szafa ubraniowo- aktowa
MAU
4 półki, zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 80x44x183H cm,
5H (80)
kolor jabłoń
17
Szafka aktowa żaluzjowa (PRACOWNICZA) - Szafa na akta z
żaluzją, 1 pólka, zamykana na kluczyk łamany, wymiary:
120x44x78,2H cm, kolor szary
MAŻ
2H
(120)
kpl
58
18
Szafka gospodawrcza (PRACOWNICZA) - Szafka gospodarcza,
2 półki, zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 60x44x113,4H
cm, kolor buk bawaria
MG 3H
(60)
kpl
10
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
2/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
19
Biurko prostokątne (PRACOWNICZE) - Biurko prostokątne, z
przelotką o O 6cm, poziomowanie stopek, wymiary:
140x80x73,5H, kolor jabłoń
MB1
kpl
49
20
Biurko prostokątne (PRACOWNICZE) - Biurko prostokątne, z
przelotką o O 6cm, poziomowanie stopek, wymiary:
160x80x73,5H, kolor jabłoń
MB2
kpl
196
MB3
kpl
4
MB4
kpl
8
21
22
Biurko prostokątne (PRACOWNICZE) - Biurko prostokątne, z
przelotką o O 6cm, poziomowanie stopek, wymiary:
160x60x73,5H, kolor jabłoń
Biurko kompaktowe (PRACOWNICZE) - Biurko kompaktowe z
przelotką o O 6cm, poziomowanie stopek, wymiary:
160x120x73,5H, kolor jabłoń
23
Biurko prostokątne (SĘDZIOWSKIE) - Biurko prostokątne, z
przelotką w okleinie naturalnej czereśnia, wymiary: 140x80x74H
MB5
kpl
4
24
Biurko prostokątne (SĘDZIOWSKIE) - Biurko prostokątne, z
przelotką w okleinie naturalnej czereśnia, wymiary: 160x60x74H
MB5A
kpl
66
25
Biurko kompaktowe (SĘDZIOWSKIE) - Biurko kompaktowe z
przelotką o O 6cm, poziomowanie stopek, wymiary:
160x120x73,5H, w okleinie naturalnej czereśnia,
MB6L /
MB6P
kpl
12
26
Dostawka (PRACOWNICZE) - Dostawka do biurka na nodze
okrągłej (O7cm), wymiary: 164xx60x73,5H, kolor szary
MD1
kpl
17
27
Dostawka (PRACOWNICZE) - Dostawka do biurka na nodze
okrągłej (O7cm), wymiary: 160xx60x73,5H, kolor szary
MD1A
kpl
1
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
3/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
28
Dostawka (PRACOWNICZE) - Dostawka do biurka na nodze
okrągłej (O7cm), wymiary: 80x40x73,5H, O80cm, kolor szary
MD2
kpl
38
29
Dostawka (SĘDZIOWSKIE) - Dostawka do biurka na nodze
okrągłej (O7cm), 3/4 koła, okleina naturalna czereśnia lakier półmat wymiary: 80x56,5cm O120cm
MD4
kpl
2
30
Dostawka (SĘDZIOWSKIE) - Dostawka do biurka, okleina
naturalna czereśnia lakier pół-mat
MD5
kpl
29
31
Krzesło obrotowe
MF1
kpl
280
32
Krzesło gościnne
MF2
kpl
110
33
Krzesło obrotowe
MF3
kpl
84
34
Krzesło gościnne
MF4
kpl
224
35
Fotel szatnia
MF5
kpl
1
36
Fotel sędziowski wysoki
MF6
kpl
29
37
Fotel sędziowski niski
MF7
kpl
58
38
Fotel biurowy obrotowy- gabinety
MF8
kpl
4
39
Krzesło gościnne - gabinety
MF9
kpl
14
40
Blat w pom. KASY 0.11 - blat wysoki wymiary; szer. 40cm, blat
niski szer.20cm, z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765,
obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1;
kolor okleina naturalna orzech
MG1
kpl
1
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
4/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
41
Blat w pom. BIURO PODAWCZE 0.13 - Blat w pomieszczenie
biuro podawcze, blat wysoki wymiary; szer. 40cm, blat niski
szer.20cm, z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765,
obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1;
kolor okleina naturalna orzech
MG2
kpl
1
42
Blat kuchenny, szer. 60cm
MG3
kpl
11
43
Blat do spożywania posiłków, wymiary: 60x60cm
MG4
kpl
11
44
Blat w pom. MONITORINGU 0.10 - Blat +nogi, z płyty wiórowej
trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej
(melamina) o klasie higieniczności E1; kolor jabłoń
MG5
kpl
1
45
Blat w pom. SZATNI 0.27 - Blat + nogii, z płyty wiórowej
trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej
(melamina) o klasie higieniczności E1; kolor jabłoń
MG6
kpl
1
46
Blat pom. KSIĘGI WIECZYSTE 0.17 - Blat z płyty wiórowej
trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej
(melamina) o klasie higieniczności E1; kolor jabłoń
MG7
kpl
1
47
Lada w pom. PUNKT INFORMACYJNY 0.12, BIURO
PODAWCZE 0.13 - Lada z płyty wiórowej trzywarstwowej wg.
DIN 68765, obustronnie laminowanej ; okleina naturalna orzech,
blat z corianu + 3 punkty świetlne
MG8
kpl
2
48
Lada w pom. BIURO PODAWCZE 0.24 - Lada z płyty wiórowej
trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej ;
okleina naturalna orzech, blat z corianu + 1 punkty świetlne
MG8A
kpl
1
49
Lada w pom. KASY 0.11 - Lada z płyty wiórowej trzywarstwowej
wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej ; okleina naturalna
orzech, blat z corianu + 3 punkty świetlne
MG8B
kpl
1
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
5/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
50
Lada w pom. SZATNI 0.27 - blat z corianu + 1 punkty świetlne
MG8C
kpl
1
51
Blat w zapleczu szer. 60cm (1)
MG9
kpl
1
52
Blat w zapleczu szer. 60cm (2)
MG10
kpl
1
53
Blat pom. KANCELARIA TAJNA 6.27B - Blat +nogi, z płyty
wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie
laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1; melamina
kolor jabłoń, wymiary: 230x80x237x74,5x43cm
MG11
kpl
1
54
Kontener na kółkach (PRACOWNICZY) - Kontener pod biurkowy
na kółkach, 3 szuflady + szuflada piórnikowa, zamek centralny,
szuflady metalowe, wymiary: 42x58x61H, obrzeża kolor jabłoń,
front kontenera kolor szary
MK1
kpl
170
55
Kontener stacjonarny (PRACOWNICZY) - Kontener stacjonarny,
4 szuflady + szuflada piórnikowa, zamek centralny, szuflady
metalowe, 42x80x73,5H, obrzeża kolor jabłoń, front kontenera
kolor szary
MK2
kpl
67
56
"Kontener stacjonarny (PRACOWNICZY) - Kontener
stacjonarny, 4 szuflady + szuflada piórnikowa, zamek centralny,
szuflady metalowe,
MK3
kpl
2
57
Kontener na kółkach (SĘDZIOWSKIE) - Kontener na kółkach, 4
szuflady + szuflada piórnikowa, zamek centralny, szuflady
metalowe, 42X58X60cm, okleina naturalna czereśnia lakier półmat
MK4
kpl
78
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
6/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
58
Kontener stacjonarny (SĘDZIOWSKIE) - Kontener stacjonarny,
4 szuflady + szuflada piórnikowa, zamek centralny, szuflady
metalowe, 42x80x73,5H cm, okleina naturalna czereśnia lakier
pół-mat
MK5
kpl
4
59
Odbojnica za krzesłem (SĘDZIOWSKIE) - plyta MDF
laminowana melaminą kolor czereśnia (UWAGA: kolor
dostosować do mebli sędziowskich), wymiary: 1300x200x18mm
MK6
kpl
30
60
Nadstawka na szafę (PRACOWNICZA) - Nadstawka na akta z
drzwiami przesuwanymi, zamykana na kluczyk łamany, wymiary:
100x44x70,4H cm, kolor jabłoń
MN1
kpl
160
61
Nadstawka na szafę (PRACOWNICZA) - Nadstawka na akta,
zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 80x44x70,4H cm, kolor
jabłoń
MN2
kpl
30
62
Nadstawka na szafę (PRACOWNICZA) - Nadstawka na akta,
zamykana na kluczyk łamany, wymiary: 60x44x70,4H cm, kolor
jabłoń
MN3
kpl
11
63
Szafa metalowa dwudrzwiowa 4półki, drzwi ryglowane, wymiary
190x100x50cm
MR1
kpl
9
64
Regał otwarty stalowe 6 półek, wymiary: 120x30x200cm
MR2
kpl
40
65
Regał jezdny 1 ciąg= 10 regałów
MRJ1
kpl
28
66
Regał jezdny 1 ciąg= 6 regałów
MRJ2
kpl
5
67
Regał jezdny 1 ciąg= 8 regałów
MRJ3
kpl
21
68
Regał jezdny 1 ciąg= 4 regałów
MRJ4
kpl
1
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
7/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
69
Regał otwarty - wymiary: 35x100cm
MRJ5
kpl
7
70
Ścianka działowa tkaninowe 160x45cm
MS1
kpl
52
71
Ścianka działowa tkaninowe 80x45cm
MS2
kpl
73
72
Ścianka działowa tkaninowe 120x45cm
MS3
kpl
4
73
Ścianka działowa tkaninowe 140x45cm
MS4
kpl
14
74
Szafka stojąca pod zlewozmywak dwudrzwiowa - MDF
lakierowany, bez półki, bez pleców, wymiary: 90x50x82H
(bez blatu) cm
MS5
kpl
11
75
Szafka stojąca z jedną szufladą, z jedną pólka, z frontem
prawym, wysokość szuflady 17,6 cm, wysokość frontu - 53 cm,
wymiary: 40x50x82H cm
MS6
kpl
11
76
Szafka stojąca dwudrzwiowa z jedną półką, wymiary:
80x50x82H(bez blatu) cm
MS6A
kpl
1
77
Szafka wisząca front szklany - MDF lakierowany, wymiary:
60x25x36,5H(bez blatu) cm
MS7
kpl
25
78
Stół sędziowski (SALA ROZPRAW)
MS8
kpl
29
79
Stoik protokolantki (SALA ROZPRAW)
MS9L/P
kpl
29
80
Stół stron (SALA ROZPRAW)
MS10
kpl
58
81
Ławka stron (SALA ROZPRAW)
MS11
kpl
58
82
Pulpit dla świadka (SALA ROZPRAW)
MS12
kpl
29
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
8/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
83
Ławka dla publiczności (SALA ROZPRAW)
MS13
kpl
116
84
Ławka na korytarzu - Ławki są wykonane ze stelaży drewnianych
pokrytych pianką ciętą, poliuretanową. W siedzisku fotela
wstawione są specjalne pasy tapicerskie mające na celu
poprawę komfortu siedzenia. Całość kubełka jest tapicerowana
tkaniną. Stelaże kolor metalik, zatyczka i stopka zawsze w
kolorze chrom. Nogi fotela wykonane z rury metalowej o profilu fi
22x2 mm. Do stelrza są mocowane blaty. Wymiary:
1580x500x470Hmm
MS14
kpl
16
85
Fotel na korytarzu - Fotele są wykonane ze stelaży drewnianych
pokrytych pianką ciętą, poliuretanową. W siedzisku fotela
wstawione są specjalne pasy tapicerskie mające na celu
poprawę komfortu siedzenia. Całość kubełka jest tapicerowana
tkaniną. Stelaże kolor metalik, zatyczka i stopka zawsze w
kolorze chrom. Nogi fotela wykonane z rury metalowej o profilu fi
22x2 mm. Do stelrza są mocowane blaty. Wymiary:
905x750x820Hmm
MS14A
kpl
36
86
Blat płyta wiórowa 180° pokryta melaminą, wymiary: 675x675mm MS14B
kpl
12
87
Blat płyta wiórowa 30° pokryta melaminą, wymiary: 675x675mm
MS14B
kpl
10
88
Stół w pokoju świadków 80x80cm - Stolik na 4 nogach
okrągłych, wymiary 800x800mm
MS15
kpl
18
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
9/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
89
Ławka w pokoju świadków - ławki tworzą siedziska z tworzywa
sztucznego tapicerowane materiałem odpornym na ścieranie,
wytrzymała konstrukcja nośna z profili metalowych, wykończenie
powierzchni lakier proszkowy tapicerka kolor szary, wymiary: wysokość ławki 820 mm, wysokość siedziska 460 mm,
głębokość siedziska 430 mm
MS16
kpl
18
90
Stół w sali narad 80x140
MS17
kpl
17
91
Stolik na 4 nogach okrągłych
MS18
kpl
6
92
Ławka w pom. zatrzymanych
MS19
kpl
4
93
Stolik kawowy okrągły 75x75cm, kolor czereśnia lakier pół-mat ,
na podstawie talerzowej okrągłej
MS20
kpl
35
94
Szafa aktowa (SĘDZIOWSKIE) - Szafka aktowa, w okleinie
naturalnej czereśnia wymiary: 90x47x202cm
MSA 1
kpl
88
95
Szafa aktowa (SĘDZIOWSKIE) - Szafka aktowo- gospodarcza,
wymiary: 90x47x75cm
MSA 2
kpl
30
96
Szafka ubraniowo- aktowa (SĘDZIOWSKIE) - Szafa ubraniowo
aktowa, w okleinie naturalnej czereśnia, wymiary: 90x47x202cm
MSU 1
kpl
13
MSU 2
kpl
31
MSK1
kpl
9
MSK2
kpl
1
97
98
99
Szafa ubraniowa (SĘDZIOWSKIE) - Szafa ubraniowa, w
okleinie naturalnej czereśnia, wymiary: 60x47x202cm
Stół konferencyjny, okleina naturalna orzech lakier pół-mat,
podstawa chromowana, z puszką przyłączy, wymiary;
200x90x75Hcm
Stół konferencyjny, okleina naturalna orzech lakier pół-mat,
podstawa chromowana, z puszką przyłączy
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
10/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
100
Stół konferencyjny, okleina naturalna orzech lakier pół-mat,
podstawa chromowana
MSK3
kpl
2
101
Taboret w aneksie kuchennym
MT1
kpl
33
102
Krzesło warsztatowe - Krzesło przemysłowe pracownicze,
siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowego poliuretanu
MT2
kpl
1
103
Szafa warsztatowa dwudrzwiowa z pojemnikami
MW1
kpl
2
104
Szafa warsztatowa dwudrzwiowa z 4 półkami, wymiary:
100/43,5/199 cm
MW2
kpl
2
105
Szafka wisząca warsztatowa 3 półki
MW3
kpl
1
106
Stół warsztatowy
MW4
kpl
1
107
Szafa - Metalowa szafa gospodarcza 2-drzwiowa na cokole, z 4
półkami, wymiary: W 1800 x S 600x G 500 mm
MW5
kpl
5
108
Szafa - Metalowa szafa gospodarcza 2-drzwiowa, wewnątrz
lewego segmentu 4 półki , wymiary: W 1800 x S 600x G 500 mm
MW6
kpl
3
109
Wieszak wolnostojący, metalowy, malowany proszkowo na kolor
alu, szerokość podstawy 52cm, wysokość 170cm
MW7
kpl
21
110
Wieszak ruchomy do szatni mocowany do ściany
MW8
kpl
16
111
Wózek konferencyjny na naczynia - płyta wiórowa MB,
laminowana na orzech (kolor dopasowac do mebli w sali
konferencyjnej), stelaz metalic, wymiary 540x660x1130Hmm,
półka mała 440x440x18Hmm, póka płytka 440x440x50Hmm
MW9
kpl
3
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
Sąd Okręgowy w Elblągu
11/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
112
Wózek konferencyjny na projektor z gniazdkiem - płyta wiórowa
MB, laminowana na orzech (kolor dopasowac do mebli w sali
konferencyjnej), stelaz metalic, wymiary 540x660x1130Hmm,
2xpóka płytka 440x440x50Hmm, półka głęboka
440x440x100Hmm
MW10
kpl
1
113
Szafa ubraniowa metalowa
MWU
kpl
4
114
Szafa skrytkowa trzysegmentowa, wymiary: 120x48x195H cm
SST
kpl
4
115
Niszczarka mała
kpl
18
116
Niszczarka duża
kpl
11
117
Drukarka typu HP LJ 1505 , wymiary: 379x405x225mm
kpl
18
118
Drukarka sieciowa z duplexem typu HP LJ 2055DN,
wymiary;365x368x268mm
kpl
100
119
Drukarka z duplexem, podajnikiem kopert, dodatkowy podajnik
typu HP 4515X, wymiary: 419x508x546mm
kpl
0
120
Drukarka sieciowa kolorowa z duplexem typu HP COLOR LJ
4700DN, wymiary: 521x598x629mm
kpl
2
121
Drukarka z duplexem, podajnikiem kopert typu HP
4015DN,wymiary: 419x538x394mm
kpl
6
122
Drukarka igłowa
kpl
0
123
Drukarka kodów paskowych
kpl
6
124
Skaner
kpl
9
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Sąd Okręgowy w Elblągu
12/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
125
Urządzenie wielofunkcyjne 500Sx406Gx457W mm
kpl
0
126
Ekran przenośny na statywie
kpl
1
127
Ekran projekcyjny elektryczny do zabudowy w suficie
kpl
1
128
Projektor przenośny
kpl
1
129
Projektor konferencyjny z wyposażeniem montowanym do sufitu
kpl
1
130
Infomat+oprogramowanie - Konfiguracja: Monitor 19'' o
rozdzielczooeci 1280x1024 Panel dotykowy ,głośniki, komputer o
dużej wydajności. System operacyjny Windows XP
kpl
1
131
Infopanel 46cali
kpl
3
132
Komputer stacjonarny - Zestaw komputerowy ( komplet z
myszką, podkładką pod myszkę, monitor LCD 19", klawiatura )
kpl
68
133
Nootebook
kpl
42
134
Kserokopiarka sieciowa ze skanerem 1
kpl
16
135
Kserokopiarka podręczna
kpl
10
136
Zestaw Tempestowy stacja robocza, klawiatura, mysz optyczna,
monitor LCD, drukarka laserowa (kancelaria tajna)
kpl
1
137
Lampka na biurko
kpl
4
138
Telefon w gabinetach
kpl
4
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Sąd Okręgowy w Elblągu
13/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
139
Telefon sekretarski
kpl
3
140
Telefon dostosowany do centrali telefonicznej
kpl
307
141
Fax cyfrowy
kpl
29
142
Prześwietlarka rendgenowska
kpl
1
143
Bramka detekcyjna
kpl
1
144
Serwerownia dla SO i SR - serwer 3 szt., przełącznik 2 szt.,
macierz dyskowa 1 szt. + oprogramowanie do wirtualizacji
kpl
2
145
Serwerownia - serwer
kpl
2
146
Dozownik do mydła materiał: stal nierdzewna matowa(satyna),
wysokość: 17,6cm, szerokość: 10,1cm, głębokość: 9,5cm
kpl
76
147
Elektryczna suszarka do rąk materiał: stal nierdzewna matowa
(satyna), okiennko do konteoli ilości papieru, wymiary (WxSxG):
30x25,5x14cm
kpl
33
148
Pojemnik na ręczniki papierowe materiał: stal nierdzewna
matowa (satyna), pojemnoś do 500 szt. ręczników, okienko do
kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym
zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią
urządzenia, wymiary (WxSxG): 26x28,5x10cm
kpl
9
kpl
65
Pojemnik na papier toaletowy naścienny materiał: stal
149 nierdzewna matowa, okiennko do konteoli ilości papieru, wymiary
(WxSxG): 28,5x26x13cm
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
Sąd Okręgowy w Elblągu
14/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
150
Poręcz WC łukowa uchylna stojąca 60 cm, O 32mm,
powierzchnia falista, mocowana do podłogi
kpl
11
151
Pojemnik na szczotkę + szczotka
kpl
65
152
Poręcz prosta wymiary: 30x9cm, powierzchnia falista
kpl
11
153
Czajnik elektryczny
kpl
12
154
Frankownica z wagą
kpl
1
kpl
33
kpl
47
155
156
Kosz na odpady z uchylną pokrywą ze stali nierdzewnej mat,
pojemniość 27l (możliwość mocowania do ściany), wymiary:
33,5X59,5X16,5 (SxHxG)
Kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 20L, materiał:
stal nierdzewna matowa (satyna), wymiary: O29,5, 44,5H cm
157
Kosz otwarty ze stali nierdzewnej polerowanej pojemność 15l,
wymiary: O 26H, 31H cm
kpl
35
158
Kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 5l, materiał:
stal nierdzewna matowa (satyna), wymiary: 28H, O 20,5 cm
kpl
35
159
Kosz ażurowy okrągły
kpl
242
160
Kosz na odpady z uchylną pokrywą 25L, materiał z tworzywa
sztucznego, wymiary: 26x36x16cm (SxHxG)
kpl
16
161
Ekspres do kawy
kpl
12
162
Ekspres ciśnieniowy do kawy
kpl
3
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
Sąd Okręgowy w Elblągu
15/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
163
Popielnica materiał: stal nierdzewna matowa (satyna),
zdejmowana pokrywa, wyjmowany pojemnik na popiół
ułatwiający czyszczenie, wyjmowane wiadro na odpady o
pojemności 9 litrów, wymiary: H60,5, O 22,5 cm
kpl
4
164
Liczarka banknotów 28x24,6x25,6cm
kpl
1
165
Tester banknotów 29x17,5x17cm
kpl
2
166
Lodówka wolnostojąca 60x60x157 cm
kpl
12
167
Lodówka podblatowa 819x596x545mm
kpl
2
168
Zmywarka pod zabudowę
kpl
12
169
Mikrofalówka
kpl
12
170
Lustro łazienkowe - wymiary: 900x700H mm
kpl
11
171
Lustro łazienkowe - wymiary: 1200x700H mm
kpl
11
172
Lustro łazienkowe - wymiary: 1400x700H mm
kpl
11
173
Lustro łazienkowe - wymiary: 400x600Hmm
kpl
3
174
Lustro łazienkowe -wymiary:500x800Hmm
kpl
3
175
Lustro uchylne łazienkowe dla osób niepełnosprawnych
kpl
11
176
Multisejf 42x46x67H cm
kpl
2
177
Kosz - Pojemnik na odpady z blachy ocynkowanej, pojemność
1100l (SM-1100)
kpl
3
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
Sąd Okręgowy w Elblągu
16/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
178
Kosz - Pojemnik na odpady z blachy ocynkowanej, pojemność
110l (SM-1100)
kpl
3
179
Sejf III 1500x610x615mm
kpl
1
180
Sejf ognioodporny DG200, wymiary: 1150x600x561mm
kpl
2
181
Tablica informacyjna (główna)
kpl
1
182
Tablica informacyjna (główna)
kpl
1
183
Temida - szkło piaskowane
kpl
1
184
Sejf klasy A, wymiary: 1600x700x500mm (kancelaria tajna)
kpl
2
185
Bindownica
kpl
1
186
Tablica informacyjna na piętrach
kpl
10
187
Tabliczki duże z nazwą pomieszczenie
kpl
33
188
Tablica z nazwą sądu
kpl
2
189
Tablica informująca o godzinach pracy Sądu
kpl
1
190
Tablica metalowa owalna - Godło państwowe zewnętrzne na
budynku 50x40 cm
kpl
1
191
Suszarka do naczyń stal nierdzewna 50x27x35H
kpl
12
192
Komplet sztućców i naczyń
kpl
12
193
Godło państwowe 30x35 cm (sale rozpraw)
kpl
29
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
nie objęte
przetargiem
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
x
x
x
0,00
Sąd Okręgowy w Elblągu
17/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
194
Numeracja pomieszczeń z nazwą pomieszczenia na drzwiach
kpl
235
195
Oznakowanie pomieszczeń - tabliczka imienno funkcyjna
kpl
150
196
Wózki do wożenia akt - płyta meblowa w kolorze buku na
stelarzu stalowym w kolorze szarym, wyjmowana płyta
perforowana, koła cztery skrętne w tym dwa z hamulcem o O
100mm, wymiary: 740x450x815mm(970) (GxSxH)
kpl
15
197
Zegar ścienny - O 30, 40H cm
kpl
130
198
Donica prostokąna - donica prostokatna z polipropylenu, pokryta
lakierem kolor biały wysoki połysk, wymiary: 75x30x43h,
kpl
2
kpl
86
kpl
30
kpl
10
199
200
201
Kwiaty do donicy - proponowana roślinność sansevieria coral
black lub laurentii
Donica - donice wykonane z polipropylenu pokryte lakierem,
kolor biały wysoki połysk, wymiary; 50x50x95H, donice odporne
na wszelkie warunki atmosferyczne i promienie UV
Donica prostokąna (wysoka) - donica z tworzywa sztucznego
kolor biały wysoki połysk, wymiary; 40x40x100H
202
Ścianka ozdobna w Sali konferencyjnej
kpl
1
203
Ścianka mobilna w Sali konferencyjnej
kpl
1
204
Wyjście ewakuacyjne 40x20 cm, folia foto luminescencyjna znak
w formie wklejki na szybę
kpl
4
205
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego tabliczka 40x20 cm, płyta
foto luminescencyjna na taśmę dwustronną
kpl
112
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
nie objęte
przetargiem
x
x
x
0,00
Sąd Okręgowy w Elblągu
18/19
Dział 3 – Umowa
II. Załączniki do umowy
Załącznik Nr 11 do Umowy Nr …./2013/RB
z dn. ……….13r. na: Budowę budynku dla Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. St. Dąbka 21
L.p.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Symbol
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto [zł]
1
2
3
4
5
6
206
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego schodami w dół, tabliczka
40x20 cm, płyta foto luminescencyjna na taśmę dwustronną
kpl
22
207
Hydrant wewnętrzny - znak 20x20 cm, folia foto luminescencyjna
znak w formie wklejki na szybę obudowy hydrantu
kpl
24
208
Gaśnica - znak 20x20 cm, folia foto luminescencyjna znak w
formie wklejki na szybę obudowy hydrantu
kpl
25
209
Zawór hydrantowy - znak 20x20 cm, folia foto luminescencyjna
kpl
26
210
Dostawa i montaż gaśnic 2 kg w sali konferencyjnej
kpl
2
211
Rolety typu screen w pomieszczeniach biurowych, salach
rozpraw, salach konferencyjnych
m2
1346
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość VAT
[zł]
Wartość brutto
[zł]
RAZEM WYPOSAŻENIE
dnia
............................................................................................
podpis osoby/osób upełnomocnionych – Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Elblągu
19/19
Dział 4 – Załączniki do SIWZ
Rozdział I - Dokumentacja, stanowiąca załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
Sąd Okręgowy w Elblągu
Dział 4 – Załączniki do SIWZ
I. Dokumentacja
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
1
Projekt Budowlany
Projekt zagospodarowania terenu/zew. uzbrojenie terenu
2
Projekt Budowlany
Architektura
3
Projekt Budowlany
Konstrukcja
4
Projekt Budowlany
5
Projekt Budowlany
6
Projekt Budowlany
Ekspertyza techniczna – budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przylegającego w sąsiedztwie do nowoprojektowanego budynku
Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wykopu z
uwzględnieniem obiektów sąsiadujących
Instalacje sanitarne – Instalacja wod. – kan.
7
Projekt Budowlany
8
Projekt Budowlany
9
Projekt Budowlany
10
Projekt Budowlany
11
Projekt Budowlany
12
Projekt Budowlany
13
Projekt Budowlany
14
Projekt Budowlany
15
Projekt Budowlany
Instalacje elektryczne wewnętrzne
Instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania
strukturalnego, Instalacja telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja
telefonii bezprzewodowej, instalacja systemu SWOR
Instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i
napadu, Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio
sal rozpraw
Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja
dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), Instalacja systemu
napowietrzania
Zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji
transformatorowej
Usunięcie kolizji energetycznych
16
Projekt Budowlany
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
Instalacje sanitarne – Instalacja c.o.
Instalacje sanitarne – Instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja
freonowa
Sanitarna – Technologia kompaktowego węzła cieplnego
17
Projekt Wykonawczy
18
Projekt Wykonawczy
Projekt wykonawczy zewnętrznego uzbrojenia terenu: przyłącze
wodociągowe, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej,
przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy
Architektura – Plan zagospodarowania terenu
19
Projekt Wykonawczy
Architektura – tom I
20
Projekt Wykonawczy
Architektura – tom II
21
Projekt Wykonawczy
Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
22
Projekt Wykonawczy
Architektura – Instrukcja przeciwpożarowa
23
Projekt Wykonawczy
Architektura – detale architektoniczne
24
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom I
25
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom II
26
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom III
27
Projekt Wykonawczy
Architektura wnętrz – tom IV
Sąd Okręgowy w Elblągu
Dział 4 – Załączniki do SIWZ
I. Dokumentacja
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
28
Projekt Wykonawczy
Architektura – Projekt zieleni i małej architektury
29
Projekt Wykonawczy
Drogi
30
Projekt Wykonawczy
Architektura – Projekt dźwigów osobowych
31
Projekt Wykonawczy
Świadectwo charakterystyki energetycznej
32
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom I
33
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom II
34
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom III
35
Projekt Wykonawczy
Konstrukcja – tom IV
36
Projekt Wykonawczy
37
Projekt Wykonawczy
Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wykopu z
uwzględnieniem obiektów sąsiadujących
Instalacje sanitarne – instalacja wod.-kan.
38
Projekt Wykonawczy
Instalacje sanitarne – instalacja c.o., c.t.
39
Projekt Wykonawczy
40
Projekt Wykonawczy
Instalacje sanitarne – instalacja wentylacji, wody lodowej, instalacja
freonowa
Sanitarna – wysokoparametrowe przyłącze c.o.
41
Projekt Wykonawczy
Sanitarna – technologia kompaktowego węzła cieplnego
42
Projekt Wykonawczy
Instalacje elektryczne wewnętrzne
43
Projekt Wykonawczy
Instalacja elektryczna i akpia węzła cieplnego
44
Projekt Wykonawczy
45
Projekt Wykonawczy
46
Projekt Wykonawczy
47
Projekt Wykonawczy
48
Projekt Wykonawczy
Instalacje teletechniczne (tom I) – Instalacja okablowania
strukturalnego, Instalacja telewizji przemysłowej CCTV, Instalacja
telefonii bezprzewodowej, instalacja systemu SWOR
Instalacje teletechniczne (tom II) – Instalacja sygnalizacji włamania i
napadu, Instalacja kontroli dostępu i przyzywowa, Rejestracja audio
sal rozpraw
Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), Instalacja
dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), Instalacja systemu
napowietrzania
Zasilanie elektroenergetyczne budynku, Posadowienie stacji
transformatorowej
Usunięcie kolizji energetycznych
49
Projekt Wykonawczy
Usunięcie kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej
50
51
52
53
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru
Robót
Specyfikacja Techniczna
Sąd Okręgowy w Elblągu
Budowlana – Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
Sanitarna – Instalacje sanitarne
Sanitarna – Technologia i akpia kompaktowego węzła cieplnego
Elektryczna – Roboty elektryczne i teletechniczne
Dział 4 – Załączniki do SIWZ
I. Dokumentacja
LP
RODZAJ DOKUMENTU
TEMAT
54
55
Wykonania i Odbioru
Robót
Program funkcjonalnoużytkowy
Przedmiar robót
System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji
rozpraw sądowych
Roboty budowlane
56
Przedmiar robót
Instalacje sanitarne
57
Przedmiar robót
Technologia i akpia kompaktowego węzła cieplnego
58
Przedmiar robót
Instalacje elektryczne
59
Przedmiar robót
Instalacje teletechniczne
60
Przedmiar robót
Instalacje zewnętrzne
61
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu - Drogi
62
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu – Zieleń i mała architektura
63
Tabela
Wyposażenie
64
Decyzja
Pozwolenie na budowę Nr 116/2011 z 18.03.2011 r.
Sąd Okręgowy w Elblągu
Download