Badanie przydatności różnych materiałów dla osłony przed

advertisement
Badanie przydatności różnych materiałów dla osłony przed
promieniowaniem γ
Promieniowanie γ to wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne o energii
kwantów rzędu MeV. Dla porównania, kwanty światła emitowanego przez żarówkę niosą
energie rzędu eV. Przy przechodzeniu przez materię natężenie promieniowania γ ulega
osłabieniu na skutek trzech zasadniczych procesów:
-
zjawiska fotoelektrycznego (dominuje w zakresie niskich energii < 0.5 MeV),
-
efektu Comptona (największy wkład przy energiach od 0.5 do 10 MeV),
-
tworzenia się par pozyton-elektron (wartość progowa energii 1.02 MeV, dominuje
przy energii kwantów > 5 MeV).
Dla promieniowania monochromatycznego osłabienie natężenia opisuje zależność:
I  I 0 e  d ,
(1)
gdzie I0 oznacza natężenie promieniowania padającego, I – natężenie promieniowania po
przejściu przez absorbent o grubości d, a μ jest liniowym współczynnikiem absorpcji.
Współczynnik absorpcji jest podstawowym parametrem charakteryzującym własności
ośrodka pochłaniającego. Przekształcając i logarytmując obustronnie równanie (1)
otrzymujemy:

1 I0
ln .
d I
(2)
Wykonując pomiary I0, I oraz d możemy w prosty sposób wyznaczyć wartość μ.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką rejestracji promieniowania γ oraz z metodyką
wyznaczania współczynnika absorpcji. Pomiary wykonane dla różnych materiałów
(aluminium, żelazo, miedź, ołów) pozwalają na porównanie ich parametrów takich jak
liniowy i masowy współczynnik absorpcji, czy grubość połówkowa, a tym samym na
określenie przydatności tych materiałów do wykonania osłon zabezpieczających przed
promieniowaniem γ.
Identyfikacja izotopów promieniotwórczych metodą analizy widm
promieniowania γ
Emisja kwantu promieniowania γ następuje w wyniku przejścia jądra atomowego z
niestabilnego stanu o wyższej energii do stanu o energii niższej. Ponieważ stany energetyczne
jądra są dla danego izotopu ściśle określone, podobnie jak stany elektronowe atomu, więc
jądrowe widmo emisyjne promieniowania γ stanowi „wizytówkę”, która pozwala na
jednoznaczną identyfikację izotopu. W technice laboratoryjnej do analizy spektralnej
promieniowania γ najczęściej stosuje się spektrometry scyntylacyjne, w których zasadniczymi
elementami są detektor scyntylacyjny i wielokanałowy analizator amplitudy.
Detektor scyntylacyjny ma tą cenną zaletę, że amplituda sygnału wyjściowego jest
proporcjonalna do energii padającego kwantu promieniowania. Zastosowanie analizatora
amplitudy pozwala posegregować rejestrowane impulsy w zależności od wielkości ich
amplitudy. W ten sposób otrzymujemy liczbę zliczeń impulsów w funkcji numeru kanału (lub
napięcia). Po wyskalowaniu (kalibracji) spektrometru przy użyciu znanych izotopów
emitujących kwanty promieniowania γ można poszczególnym kanałom przypisać wartości
energii. Pozwala to posegregowane impulsy, zarejestrowane dla dowolnego izotopu,
przetransponować na widmo energetyczne. Analiza takiego widma i porównanie wartości
zmierzonych energii z danymi tablicowymi umożliwia identyfikację badanego preparatu.
Celem tego ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania scyntylacyjnego spektrometru
promieniowania γ oraz praktyczna identyfikacja nieznanych źródeł promieniowania γ.
Doświadczenie składa się z trzech etapów:
-
ustalenie parametrów pracy spektrometru (napięcia pracy licznika i wzmocnienia),
-
kalibracja spektrometru przy użyciu izotopów: Na-22 (0.511 MeV, 1.274 MeV),
Cs-137 (0.662 MeV), Co-60 (1.173 MeV, 1.333 MeV),
-
identyfikacja nieznanego źródła na podstawie analizy jego widma.
Download