WSPÓŁPRACA TERAPEUTY Z RODZINAMI OSÓB CHORUJĄCYCH

advertisement
PRZYJAZNY ŚWIAT
WSPÓŁPRACA TERAPEUTY Z RODZINAMI OSÓB CHORUJĄCYCH
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
PRZYJAZNY ŚWIAT
Spis treści
RODZINA A SCHIZOFRENIA Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ
3
RODZINA A SCHIZOFRENIA WE WSPÓŁCZESNYCH MODELACH TEORETYCZNYCH
4
ZROZUMIEĆ RODZINĘ - PROBLEMY I ZADANIA RODZINY Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY
PSYCHICZNEJ
Brzemię rodziny
Problemy i zadania rodziny na różnych etapach leczenia.
Inne problemy
6
6
7
11
OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
15
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ.
14
Motywacja do kontaktów z opiekunem
Kontrakt
Kontakt terapeutyczny
14
15
16
WSKAZÓWKI DLA RODZINY
20
MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI
Komunikat typu ja:
Techniki podtrzymywania kontaktu
Dwanaście barier komunikacyjnych
23
23
24
25
BIBLIOGRAFIA
26
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
PRZYJAZNY ŚWIAT
RODZINA A SCHIZOFRENIA Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat miejsce rodziny w psychiatrii ewoluowało wraz
z rozwojem kolejnych koncepcji etiopatogenezy schizofrenii. Wczesne lata 50. to okres, gdy po raz
pierwszy w psychiatrii pojawia się zagadnienie wpływu rodziny na zachorowanie na schizofrenię
(prace F. Fromm-Reichmann z 1948 roku). Podstawą teoretyczną dla ówczesnych badaczy i klinicystów
była teoria psychoanalityczna, według której przyczynę schizofrenii upatrywało się w zaburzonych
relacjach pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Powstało pojecie schizofrenogennej (nadopiekuńczej
i odrzucającej) matki określanej jako zimnej, rygorystycznej, agresywnej, krytycznej i odrzucającej oraz
biernego i słabego ojca, który nie jest skuteczną przeciwwagą dla schizofrenogennej matki i nie może
pomóc dziecku w zakreślaniu własnych granic. Matka nadmiernie zaangażowana w życie dziecka,
ciągle interweniująca, kontrolująca i nadopiekuńcza, która upatruje jedyny sens swojego życia
w dziecku, jest zagrożeniem dla rozwoju autonomii dziecka, uniemożliwia prawidłowe procesy
indywidualizacji i prowadzi do dekompensacji psychotycznej swojego dziecka. Matka była uważana za
patogenną przyczynę choroby dziecka.
W wyniku dalszego rozwoju badań i koncepcji teoretycznych powstało pojęcie rodziny schizogennej.
Pojawia się pogląd, że schizofrenia nie jest chorobą lecz wynikiem patologicznie funkcjonującej
rodziny. Prace badawcze ówczesnego okresu skupiały się wokół problemu wpływu rodziny na
powstanie schizofrenii i jednoznacznie traktowały rodzinę jako winną zachorowania, a pacjenta jako
kozła ofiarnego rodzinnej dysfunkcjonalności.
Zgodnie z przekonaniem, że rodzina jest odpowiedzialna za zachorowanie, terapeuci dążyli do zmiany
komunikacji i struktury w rodzinie, a ostatecznym rozwiązaniem było oddzielenie pacjenta od
schizogennej rodziny i umieszczenie go w hostelu. Koncepcja schizogennej matki, a później rodziny
wywarła negatywny wpływ na oddziaływania terapeutyczne wobec rodziny chorego dziecka. Rodziny
pacjentów czuły się atakowane i oskarżane przez terapeutów, izolowane, lekceważone, bezradne
i pozbawione jakiegokolwiek profesjonalnego wsparcia. Z pewnością pozytywną stroną ówczesnych
koncepcji było zwrócenie uwagi na patologiczne relacje w rodzinie oraz, że schizofrenia nie jest
zaburzeniem, którego patogeneza ogranicza się do intrapsychicznych problemów jednostki.
Odmienny pogląd na przyczynę zachorowania na schizofrenię głosi podejście systemowe.
W przeciwieństwie do przyczynowo-skutkowego myślenia linearnego tu, zgodnie z paradygmatem
systemowym uważa się, że chora jest cała rodzina, która deleguje jedną osobę do roli pacjenta,
by zachować homeostazę, blokując w ten sposób przejście do następnej fazy rozwojowej, bądź w ten
sposób prosić specjalistów o pomoc. Trudności rodziny w przejściu do kolejnej fazy rozwojowej mogą
być wynikiem problemów w diadzie małżeńskiej, istnienia patologicznych koalicji (matka i dziecko
przeciwko ojcu), zaburzeń komunikacji, sztywnych bądź rozmytych granic podsystemów. Osoba
delegowana przez rodzinę do roli chorego stabilizuje system rodzinny, chroni przed przejściem do
kolejnej fazy rozwojowej, do której rodzina nie jest jeszcze gotowa i prowadzi rodzinę do specjalistów,
prosząc o pomoc. Celem systemowej terapii jest korygowanie dysfunkcjonalności systemu
rodzinnego, którego pacjent nadal jest ofiarą. Tak więc systemowe koncepcje schizofrenii również
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
PRZYJAZNY ŚWIAT
obarczały rodzinę odpowiedzialnością za zachorowanie. Obecne systemowe podejścia do terapii
rodzin z chorym na schizofrenię adoptują współczesne modele teoretyczne i odrzucają koncepcję
odpowiedzialności rodziny za zachorowanie.
RODZINA A SCHIZOFRENIA WE WSPÓŁCZESNYCH MODELACH TEORETYCZNYCH
Intensywny rozwój badań nad schizofrenią lat 80., rosnące przekonanie o biologicznej
predyspozycji do zachorowania, sukcesy farmakologiczne oraz narastający protest rodzin pacjentów,
które nadal były osamotnione w obciążeniu chorobą i pozbawione profesjonalnego wsparcia, a także
pojawienie się modeli teoretycznych, opartych na założeniu, że schizofrenia jest złożonym
zaburzeniem wymagającym interpretacji z perspektywy biologicznej, psychologicznej i społecznej
spowodowało, że uległo zmianie spostrzeganie roli i miejsca rodziny pacjenta chorego na schizofrenię.
W celu zrozumienia tej ewolucji w postrzeganiu rodziny pacjenta warto w tym miejscu wspomnieć
o obecnie znaczących koncepcjach teoretycznych, a dotyczących przyczyn i czynników modyfikujących
przebieg zachorowania na schizofrenię oraz wynikających z nich konsekwencji dla sytuacji rodzinnej.
Modele o największym obecnie znaczeniu klinicznym rezygnują ze spostrzegania zaburzeń
schizofrenicznych jako uwarunkowanych wyłącznie biologicznie, bądź wyłącznie psychogennie
i określane są mianem biologiczno - psychospołecznych. Znaczący jest tu Josepha Zubina model
podatności na zranienie – stres. Schizofrenia jest tu uważana za chorobę epizodyczną, a centralnym
zaburzeniem jest po części wrodzona, a po części nabyta podatność na zranienie. Zachorowanie
istnieje tylko jako potencjalne ryzyko, które ujawnia się jedynie wówczas, jeżeli stres i obciążenia
działają na pacjenta w wystarczającej sile. Podatność na zranienie to wg Zubina obniżony próg
reagowania na społeczne bodźce, innymi słowy – wysoki poziom wrażliwości. Przez to obniżenie
progu reagowania na bodźce, nawet bodźce o niskim poziomie stymulacji, stają się stresorami i mogą
prowadzić do zachorowania . W świetle tego modelu od leczenia oczekuje się nie tylko redukcji
objawów, ale i terapeutycznej interwencji w biologiczne uwarunkowania wrażliwości, np. przez
treningi umiejętności społecznych, wzmacnianie sposobu radzenia sobie ze stresem. Model
podatności na zranienie zwraca uwagę, że możliwości społecznego uczenia się, a także kształtowanie
podtrzymującego środowiska rodzinnego i społecznego sprawiają, że chory na schizofrenię nie jest
zupełnie bezbronny w walce z tą chorobą. Jeśli konstelacja takich czynników, jak odpowiednie
mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych, klimat rodzinny, czy oparcie społeczne układa się
korzystnie dla pacjenta, to może go ona chronić przed nawrotami epizodu choroby, nawet jeśli
znajdzie się w sytuacji stresowej. Tak więc praktyczną implikacją tego podejścia jest uwzględnienie
rodziny pacjenta w procesie leczenia jako istotnego czynnika modyfikującego przebieg choroby.
Rodzina bowiem może pełnić funkcję korzystną, podtrzymującą pacjenta, bądź niekorzystną –
obciążającą i prowokującą ryzyko nawrotów choroby.
Drugą istotną koncepcją przydatną w zrozumieniu zagadnienia przebiegu schizofrenii jest teoria
ujawnianych uczuć. Koncepcja ujawnianych uczuć zwraca uwagę na klimat rodzinny, odzwierciedla
emocjonalną postawę rodziny wobec pacjenta, która manifestuje się przez negatywne lub pozytywne
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
PRZYJAZNY ŚWIAT
uczucia wyrażone wprost lub w zachowaniach. Badania pokazały, że niezależnie od tego czy są to
emocje pozytywne, czy negatywne, sama nadmierna ich intensywność jest zbyt obciążająca dla
pacjenta. Wskaźnik ujawnianych uczuć (UU) jest uważany za wysoki lub niski, zależnie od ilości uwag
krytycznych, poziomu nadmiernego uwikłania emocjonalnego, stopnia wrogości i odrzucenia.
W wyniku wielu badań dosyć dobrze uzasadniono tezę, że pogorszenie stanu psychicznego pacjenta
i konieczność rehospitalizacji znacznie częściej ma miejsce wśród rodzin ujawniających wysoki poziom
UU . Tak więc rodzina o wysokim wskaźniku UU stwarza atmosferę permanentnego stresu dla
pacjenta, jest ciągłym stresogennym wydarzeniem życiowym i zgodnie z założeniami modelu
podatności na zranienie – stres może prowokować nawroty choroby. Wskaźnik UU okazał się także
predyktorem w innych zaburzeniach: w depresji, manii, nerwicy depresyjnej, chorobie alkoholowej.
W praktyce koncepcja UU okazałą się najbardziej inspirująca, bo stanowi podstawy psychoedukacji
rodzin.
Programy psychoedukacyjne zawierają zwykle:
 wczesne włączenie rodziny w proces leczenia – podnosząc jako istotny fakt odbarczenia
bliskich z poczucia winy
 program edukacyjny na temat schizofrenii zawierające informacje o modelu podatności na
stres, teoriach etiologicznych, prognozowaniu, uzasadnieniu dla różnych form leczenia
 zalecenia służące postępowaniu z chorobą
 trening komunikowania się, w szczególności zmierzający do poprawy jasności komunikacji
w rodzinie
 trening rozwiązywania problemów nakierowany na poprawę postępowania z codziennymi
problemami i konfliktami, radzenie sobie ze stresowymi wydarzeniami życiowymi
 interwencje kryzysowe w okresach poważniejszych stresów lub wyraźniejszych oznak
rozpoczynającego się nawrotu.
Implikacją powyższych, wzajemnie dopełniających się koncepcji jest przekonanie, że rodzina pacjenta
jest znaczącym czynnikiem środowiskowym, warunkującym przebieg chorowania i może mieć wpływ
na efektywność leczenia schizofrenii.
Zachodzący w ostatnich latach proces zbliżenia pomiędzy podejściem psychoedukacyjnym opartym
na teorii ujawnianych uczuć a terapią rodzinną opartą na paradygmacie systemowym zwraca uwagę,
że wskaźnik ujawnianych uczuć jest czynnikiem nie tyle postaw emocjonalnych w rodzinie wobec
pacjenta, ile czynnikiem będącym wynikiem wzajemnych interakcji wszystkich członków rodziny, czyli
że nie opisuje relacji jednokierunkowej pacjent – rodzina lecz wskazuje na pewne cechy całego
systemu, którym jest rodzina. Takie spojrzenie na procesy relacyjne w rodzinie jest kolejnym krokiem
w kierunku uwolnienia rodziny od zarzutu odpowiedzialności za zachorowanie (tutaj wystąpienie
nawrotu, nawrotogenność) jej członka na schizofrenię.
Zwraca również uwagę pogląd, że rodzina nie jest przyczyną choroby lecz jej ofiarą. Autorzy wielu
prac badawczych dostrzegają ciężar emocjonalny, społeczny i ekonomiczny, który ponosi rodzina
chorego, określany jako brzemię rodziny.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
PRZYJAZNY ŚWIAT
Podsumowując należy podkreślić, że rozumienie objawów choroby i czynników warunkujących jej
przebieg, zgodnie z omówionymi powyżej koncepcjami teoretycznymi wymusza na profesjonalistach
dokonanie znaczących zmian w schematach myślowych dotyczących roli i znaczenia rodziny
w procesach efektywnego leczenia choroby, jaką jest schizofrenia. Rodzina nie jest przyczyną
zachorowania, ani nie jest obiektem leczenia, jest partnerem w leczeniu, który w znaczący sposób
może modyfikować przebieg chorowania. Wielu terapeutów podkreśla, że adekwatnym terminem w
odniesieniu do relacji klinicystów i rodzin jest termin współpraca. Forma współpracy powinna być
zależna od wspólnych decyzji rodziny i klinicystów. Podjęcie współpracy z rodziną pacjenta jest
szczególnie istotne w przypadku pacjentów stosunkowo młodych, o relatywnie krótkim czasie
chorowania, dla których rodzina generacyjna nadal jest podstawowym oparciem. Krótki czas
chorowania pozwala przypuszczać, że rodziny tych pacjentów nie są jeszcze obciążone zespołem
wypalenia, a patologiczne mechanizmy, którymi posługuje się rodzina nie są dostatecznie silnie
utrwalone. Podjęcie interwencji terapeutycznych czy też współpracy z rodziną młodego pacjenta jest
konieczne, aby uchronić go przed doświadczaniem wypadania z ról społecznych, a tym samym
godzenia się na funkcjonowanie na niskim poziomie satysfakcji życiowej, co z kolei może być
czynnikiem stresogennym, prowokującym nawroty choroby.
Współcześnie istnieją również teorie związane z podejściem zwanym społecznym konstrukcjonizmem.
Dla przykładu Gianfranci Cecchina i Luigii Boscolo postulują całkowity sprzeciw wobec zakładania,
że ktoś jest winny, gdyż procesy rodzinne nie mają początku. Terapeuta wraz ze wszystkimi członkami
rodziny szuka nowych znaczeń, nowych map, które wyprowadziłyby rodzinę i pacjenta z impasu
życiowego.
ZROZUMIEĆ RODZINĘ
PSYCHICZNEJ
- PROBLEMY I ZADANIA RODZINY Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY
Brzemię rodziny
Rodzina dźwiga materialne, emocjonalne i społeczne konsekwencje choroby, a ciężar opieki nad
chorym nazwano brzemieniem rodziny.
Rodzina jest obciążona opieką nad chorym w dwóch wymiarach:
 subiektywnym – dyskomfort psychiczny związany z posiadaniem chorego psychicznie
krewnego – poczucie stygmatyzacji
 obiektywnym - zmiany w codziennych czynnościach domowych, aktywności zawodowej
i czasie wolnym, relacjach rodzinnych i społecznych, zaburzeniach zdrowotnych
Brzemię rodziny to wpływ choroby psychicznej jednego z członków systemu rodzinnego na osoby
żyjące razem z nim. Jest to ogół następstw emocjonalnych, psychologicznych, fizycznych oraz
materialnych wynikających z choroby psychicznej jednego z członków rodziny i wpływających na całą
rodzinę.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
PRZYJAZNY ŚWIAT
Aspekty brzemienia rodziny z osobą chora na schizofrenię:




psychotyczne zachowania chorego – objawy negatywne i pozytywne, w tym włączenie rodziny
w przestrzeń urojeniową, wrogość
przeżycia osób związane z zachorowaniem opisane dokładniej poniżej
społeczne skutki choroby
proces leczenia
Problemy i zadania rodziny na różnych etapach leczenia.
Problemu osoby chorej nie rozpatruje się jednie jako jej indywidualną reakcję na zaistniałą
sytuację, ale uwzględnia się wzajemne interakcje zachodzące w całej rodzinie. Rodzina stanowi całość,
a to co dzieje się z poszczególnymi jej członkami, wpływa na funkcjonowanie całego systemu,
a jednocześnie funkcjonowanie rodziny jako całości i wpływa na rozwój, zachowanie i zdrowie jej
członków.
Choroba psychiczna przejawia się w rodzinie na dwa sposoby powodując różne reakcje
bliskich. Może się zacząć nagle, co zmusza rodzinę do szybkich działań i decyzji, szybko też wówczas
dociera do świadomości fakt wystąpienia u dziecka czy współmałżonka zaburzeń psychicznych. Gdy
natomiast choroba rozwija się powoli i skrycie, podstępnie, zmiana jest raczej wyczuwana niż
zauważana. Pojawiające się początkowo epizodycznie niepokojące zachowania, rodzina tłumaczy
nadmiernym przemęczeniem, niedawno przebytą chorobą somatyczną, trudną sytuacją życiową.
Choroba kogoś bliskiego zawsze jest przeżyciem poruszającym pociągającym za sobą
martwienie się, starania o opiekę. W sytuacji wystąpienia objawów choroby psychicznej dołącza się
szczególna bezradność. Choroba psychiczna dotyczy myślenia, przeżywania, odczuwania, a więc tego
co jest najbardziej indywidualne i czułe, tego co określa człowieka. W dodatku leczenie psychiatryczne
jest w naszym społeczeństwie obarczone piętnem: choroba psychiczna wywołuje wstyd, lęk przed
opinią społeczna, niepokój, irytacje, rozpacz, osamotnienie w przeżyciach. Głęboki stres wynikający
z faktu zaistnienia choroby psychicznej w rodzinie potęgowany jest często przez okoliczności
hospitalizacji lub włączenie rodziny w system urojeniowy. Podstępne czy niekiedy wbrew woli
umieszczenie chorego w szpitalu pozostawia głęboki żal i uraz co do formy, nawet w chwili
zaakceptowania w późniejszym czasie decyzji opiekunów o potrzebie leczenia w szpitalu.
Stres jakim jest choroba wymaga nowych form przystosowania na różnych płaszczyznach życia
rodzinnego. Od tego jakie znaczenie nada się chorobie, będzie zależał sposób radzenia sobie z nią.
Choroba może być rozumiana jako:
 przeszkoda – rodzina podejmuje wysiłek pokonania jej, oczekując wsparcia od innych
 strata – dominują przygnębienie, poczucie pustki i żałoby
 ulga – prowadząca do uwolnienia od nadmiernych obowiązków
 korzyść – gdy zaspokaja potrzebę doświadczania opieki lub uzyskania korzyści materialnej czy
zwolnienia z odpowiedzialności, proces pokonania choroby będzie w tej sytuacji mocno
zakłócony
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
PRZYJAZNY ŚWIAT

wartość – gdy przyczynia się do refleksji nad własnym życiem, korzystnym dla dojrzewania
osobowości
Lazarus i Folkman wyróżniają dwa sposoby i związane z nimi strategie zmagania się ze stresem:
 problemowe – rodzina poszukująca informacji do walki z chorobą
 emocjonalne – rodzina koncentruje się na emocjach, zaprzecza chorobie, ucieka się do
zastępczych form aktywności
Od tego jak rodzina poradzi sobie ze stresem, będzie zależało, czy będzie wpływała normalizująco czy
też nasili patologię chorego, modyfikując w ten sposób przebieg i rokowanie choroby psychicznej.
Hospitalizacja w oddziale zamkniętym
Okres leczenia w oddziale zamkniętym to czas, kiedy rodzina przeżywa dramat związany
z uświadomieniem sobie, że bliski musi być leczony psychiatrycznie, kiedy przyszłość jest spostrzegana
niejasno, pesymistycznie, kiedy wizja planów życiowych załamuje się. Hospitalizacja psychiatryczna
przeżywana jest jako klęska życiowa. Początkowo pierwszą reakcją obronną jest zaprzeczanie,
bagatelizowanie, niekiedy nadzieja, że to tylko epizod. Pojawia się poczucie straty:
1. straty osoby bliskiej sprzed choroby, jest to uczucie pokrewne smutkowi, jaki pojawia się po
śmierci bliskiej osoby – rodzina odnosi wrażenie, że miejsce tej osoby zajął ktoś obcy
2. strata wiążąca się z oczekiwaniami, nadziejami i ambicjami,
Powstają pytania: co dolega choremu, jaka jest przyczyna choroby, czy objawy ustąpią, jeśli objawy
ustępują, czy jest ryzyko nawrotu, jak będzie wyglądało życie chorego i całej rodziny.
U członków rodziny mogą pojawić się objawy nerwicowe np. bezsenność, trudności
w koncentracji uwagi, objawy wegetatywne, napięcie emocjonalne i depresyjne: przygnębienie,
poczucie izolacji, niezrozumienia, lęk przed przyszłością (co się stanie z chorym jak mnie zabraknie).
Warto wtedy sięgnąć po pomoc lekarską bądź psychologiczną.
W rodzinie może pojawić się też tendencja do podejmowania zasadniczych zmian
w aktywnościach takich jak np. pomysł przejścia rodziców na wcześniejszą emeryturę w celu
zapewnienia choremu opieki, próba zmiany miejsca zamieszkania itp. decyzje życiowe. Zaleca się
odłożenie podejmowania ważnych decyzji życiowych do czasu, kiedy stan chorego będzie pozwalał na
współuczestnictwo. Nie należy, na ile to możliwe, wycofywać się z dotychczasowych aktywności
zawodowych, społecznych czy rodzinnych. Trzeba się starać przeciwstawiać pojawiającej się tendencji
do poświęcania wszystkiego dla dobra chorego. Utrzymanie stałego rytmu zadań chronić może przed
pogłębieniem się apatii i depresji, która jest typową reakcją rodziny na chorobę.
U członków rodziny powstaje również potrzeba szukania przyczyny zachorowania = winnego,
czego skutkiem zwykle jest wzajemne oskarżanie, ranienie uczuć i nasilenie frustracji i napięcia.
Współczesna wiedza mówi o tym, że rodzina nie jest winna zachorowania.
Trudność stanowi w tym okresie również kontakt z chorym. Po pierwsze z powodu objawów
chorobowych, a po drugie z powodu częstego braku akceptacji konieczności hospitalizacji. Rodzina
często jest rozdarta pomiędzy przekonaniem o konieczności leczenia, a poczuciem winy
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
PRZYJAZNY ŚWIAT
za spowodowanie leczenia zamkniętego. Pomocne może być odwoływanie się do stanowiska
psychiatry i wzięcie przez niego odpowiedzialności za przebieg leczenia.
Leczenie w oddziale dziennym
Podczas terapii w oddziale dziennym jako kolejnym etapie leczenia może występować
problem utrzymania odpowiedniej równowagi między dawaniem opieki i poczucia bezpieczeństwa, a
stwarzaniem warunków do indywidualnego rozwoju. Wsparcia potrzebuje nie tyle sam chory co jego
samodzielność. Ważne jest by w przyjmowanej strategii postępowania koncentrować się na jego
możliwościach i znalezieniu złotego środka pomiędzy nadmiernym pomaganiem a niedostatecznym
wsparciem.
Trudnością może być niestabilny stan zdrowia: wahania nastroju, depresja, zmęczenie
intensywnymi zajęciami, który może wprawiać rodzinę w niepokój i budzić obawy co do dalszego
przebiegu rekonwalescencji.
Leczenie w ambulatorium
Po wypisie z oddziału konieczna jest komunikacja i współpraca z psychiatrą w celu ustalania
postępowania wobec chorego oraz informacji o objawach zwiastunowych.
Może pojawiać się nadmierna opiekuńczość – możliwe źródła:
 częste sytuacje zdrowotne w przeszłości kiedy dziecko wymagało wzmożonej uwagi i pomocy,
miało miejsce opóźnienie w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju lub inne odstępstwa od
normy
 poczucie winy u rodzica
 bierność i brak zdecydowania u chorego
Niektórzy rodzice starają się chorego we wszystkim wyręczać i przejąć wszystkie jego role, to zaś
powoduje, że zamiast go traktować jak osobę dorosłą i autonomiczną, zaczynają go znowu traktować
jak dziecko. Takie reakcje na dłuższą metę opóźniają proces powrotu do zdrowia, pogarszają
sprawność życiową i prowadzą do eskalacji żądań. Zadaniem rodziny jest umożliwienie doświadczania
życia z kłopotami włącznie, zgodnie z możliwościami chorego.
Problemem może stać się nadmierne uwikłanie uczuciowe wyrażające się nadmierną
bliskością, gdzie bliskość osiąga zbytnią intensywność, świat zawęża się tylko do drugiej osoby co
skutkuje zahamowaniem rozwoju osób w diadzie. W sytuacji choroby psychicznej występuje
tendencja do ucieczki od ludzi i dlatego postawa ta jest szczególnie nieterapeutyczna.
Wskazówką dla rodziny może być próba rozeznanie się we własnych przeżyciach, uświadomienie sobie
swojej postawy, pragnień i potrzeb, zdanie sobie sprawy z faktu, że ta postawa hamuje rozwój
dziecka; warunkiem powodzenia leczenia jest stworzenie warunków rozwoju emocjonalnego; próba
zastanowienia się kto jeszcze potrzebuje pomocy, jakim zapomnianym przyjemnościom warto byłoby
poświęcić czas.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
PRZYJAZNY ŚWIAT
Zdarzać się może, że członkowie rodziny mają gotowość do przejawiania agresji i krytycyzmu.
Przyczyny :
 niezgodność pomiędzy potrzebą rodzica, aby leczenie postępowało a utrzymującymi się
objawami pozytywnymi i negatywnymi u chorego
 tłumiony wstyd i żal o to że bliski zawiódł nadzieje
Pomocną wskazówką może okazać się uświadomienie sobie przez rodzinę faktu przeżywania
negatywnych uczuć oraz tego, że przeżywanie złości, irytacji jest naturalną reakcją, a także zmiana
sposobu ujawniania złości z niekorzystnych na korzystne dla chorego:
1. ujawnianie uczuć wprost w postaci komunikatów typu ja (złości mnie...), bez wygłaszania kazania,
które na ogół odnosi się do norm i powinności - „należy”, „powinieneś”
2. uwaga krytyczna dotyczy konkretnego zachowania bez uogólnień, "szantaży uczuciowych"(„gdybyś
mnie kochał, to byś..."), przepowiedni co do przyszłości, obwiniania
3. uwaga krytyczna jest sformułowana tak, że wynika z niej wskazówka jak skorygować zachowanie
4. pożądane są reakcje akceptacji i satysfakcji ze strony rodziny na każdy przejaw budowania sieci
społecznej, na zawartą czy odnowioną znajomość.
W celu zapewnienia optymalnego poziomu pobudzenia zaleca się nauczyć się rozpoznawać co dla
chorego jest zadaniem trudnym, ale wykonalnym a w czym wymaga wsparcia czy odciążenia.
Najbardziej sprawdzoną jest metoda małych kroków, a więc wyznaczanie wspólnie z pacjentem
kolejnych zadań do wykonania.
Nawroty
Przewlekła choroba zmienia wiele w życiu rodzinnym, zmiany dotyczą z czasem wszystkich jej
funkcji, m.in. materialno – ekonomicznej, prokreacyjnej, seksualnej, rekreacyjno – towarzyskiej,
emocjonalno – ekspresyjnej, opiekuńczej, kontrolnej, konsumpcyjnej i religijnej :
 może utrudniać wykonywanie czynności dnia codziennego
 ogranicza kontakty towarzyskie
 ogranicza dbanie o siebie, hobby, przyjemności
 obniżać status materialny rodziny
 ograniczać możliwości rozwoju zawodowego
 wprowadza niepokój, niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa
Możliwe problemy to:
1. gotowość do nadmiernego poświęcania się – rezygnowania z dawnych przyzwyczajeń
i przyjemności na rzecz chorego, chęć chronienia chorego, dołożenia wszelkich starań by było
lepiej. Ta postawa może prowadzić do przewlekłego zmęczenia, wypalenia, brak rezultatów
nasila frustrację, smutek i zniechęcenie.
Zadania:
 obowiązek dbania o siebie, utrzymywania kontaktów społecznych, podtrzymywania
zainteresowań, odpoczywania i relaksowania się w celu udzielania lepszej pomocy bliskiemu
 akceptacja chorego z jego objawami w myśl zasady mówiącej, że warto pogodzić się z tym
czego zmienić się nie da, a szukać możliwości zmiany tam, gdzie jest to możliwe
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
PRZYJAZNY ŚWIAT
2.
nadmierna odpowiedzialność – może pojawić się skłonność do zaniechania dalszych wysiłków
i nadodpowiedzialności
Konsekwencje:
 przyjmowanie, że stan jest niezmienny i należy chorego wyłączyć z życia rodzinnego =
kłopotów;
 milczenie czy niejasności w porozumiewaniu się mogą nasilać napięcie i niepewność,
a nieujawnione konflikty czy trudności rodzinne i tak dotrą do pacjenta
 skłonność do wyłączania pozostałych domowników ze spraw związanych z chorobą
i leczeniem, a nawet izolowania od samego chorego w celu ich ochraniania
Zadania:
 włączanie całej rodziny odciąża pojedynczego opiekuna od męczącej odpowiedzialności oraz
gdy wszyscy członkowie rodziny tworzą wspólną sieć – łatwiej o pomysły i mądre strategie
 zamiast zmieniania pacjenta na siłę lepiej stwarzać warunki, w których oczekiwane
zachowania pojawiają się spontanicznie, a nie są wymuszone
3. lęk o przyszłość, zwłaszcza, gdy zabraknie opiekuna; poczucie odpowiedzialności za stałą opiekę,
strach przed kolejnymi nawrotami
Warto próbować zrozumieć bliskiego w jego indywidualności – zalecenie obserwacji chorego i jego
poznawania: co lubi, co nie lubi, silnych i słabych stron, sytuacji, na które reaguje z napięciem
i z odprężeniem, co sprawia przyjemność a co irytuje, osoby przy których czuje się bezpiecznie,
a kogo się boi itp.
Inne problemy

Proces indywiduacji – separacji. Przeważnie zachorowanie przypada na okres dojrzewania,
bądź początek wieku dorosłego. Jak wiadomo ujawnienie się psychozy w tym okresie jest szczególnie
trudne i niekorzystne dla rodziny i jej dalszych faz rozwojowych. Właśnie w tym okresie ci młodzi
ludzie wkrótce powinni opuścić dom i rozpocząć niezależne życie, podczas gdy ich zachowania stają
się nieodpowiedzialne, niesamodzielne, dziecinne i niezrozumiałe dla rodziny. Rodziny te nie zdążyły
doświadczyć ich samodzielności i niezależności. Brak takiego doświadczenia oraz fakt, że objawy
choroby poważnie komplikują problem separacji (rodziny bowiem często nadmiernie ograniczają
samodzielność pacjentów, zwiększają kontrolę w obawie przed nawrotem objawów choroby bądź ich
nasileniem) sprawia, że pozwolenie dziecku na odejście w dorosłość staje się jednym z podstawowych
problemów pacjentów. Często rodziny są bezradne : nie wiedzą czy ograniczać czynniki stresogenne,
zmniejszając samodzielność dzieci, czy też stymulować aktywność oraz na ile pozwolić im pomimo
zachorowania kreować swój własny świat, tworzyć własną przestrzeń. Uzyskanie wiedzy o chorobie,
jej przebiegu, umiejętnościach kontrolowania objawów oraz pozyskanie od profesjonalisty informacji,
że zdrowiejącemu dziecku można pozwolić na niezależność, wielokrotnie pozwala odblokować
procesy separacyjne.

Zdarza się, że rodziny nie potrafią oddzielić objawów choroby i chorobowych zachowań
dziecka od przejawów buntu, sprzeciwu i prób zakreślania własnej autonomii. Dążenie do
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
PRZYJAZNY ŚWIAT
niezależności, które czasami przybiera formę ostrego sprzeciwu i agresywnych zachowań rodziny
interpretują jako przejaw objawów choroby – np. nadaktywności, pobudzenia i domagają się
zwiększania dawek leków. Te sprzeczne tendencje w rodzinie mogą mieć wpływ na emocjonalny
klimat rodzinny (ku wysokiej ekspresji emocji) i mogą być czynnikiem stresogennym, sprzyjającym
nawrotom choroby, czy też utrzymywaniu się tzw. przewlekłych objawów (efekt pseudochronicyzacji).

Zdarzają się rodziny zainteresowane podtrzymywaniem objawów choroby. Są to, np. rodziny
z dysfunkcjonalnością podsystemu małżeńskiego, czy matki samotnie wychowujące dzieci,
ujawniające postawy nadmiernego uwikłania, nadopiekuńcze. Tak więc objawy choroby mogą pełnić
określoną funkcję przystosowawczą w rodzinie, stabilizować układ rodzinny. Kierowanie takich rodzin
do terapii jest często właściwym rozwiązaniem ułatwiającym pacjentowi pozbycie się objawów
choroby.

Wielu pacjentów i ich rodziny usiłuje realizować wcześniejsze, przedchorobowe plany
i ambicje. Niekiedy jednak oczekiwania rodzin wymuszają na pacjencie funkcjonowanie powyżej jego
możliwości, co w konsekwencji pogłębia jego poczucie bezradności, beznadziejności, zwiększa stres
i dostarcza kolejnych rozczarowań. Prowadzi to z kolei do wtórnej apatii, izolacji, wycofywania się
z podejmowania jakichkolwiek aktywności i bywa, że jest interpretowane jako negatywne objawy
schizofrenii. Sformułowanie wraz z rodziną realistycznych oczekiwań, znalezienie nowych celów
życiowych, szczególnie w przypadku pacjentów, u których przewlekłe objawy choroby spowodowały
wypadnięcie z wielu ról i aktywności społecznych, sprzyja wychodzeniu z choroby.

Zdarza się, że rodzice w końcowej fazie hospitalizacji dziecka sygnalizują swoje
niezadowolenie z efektów leczenia. Odnosi się wrażenie, że dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne
i nie doprowadziło do pełnej remisji. Jednak w trakcie sesji rodzinnej rodzice ujawniają,
że oczekiwanym przez nich rezultatem leczenia jest to, aby dziecko stało się pewne, przebojowe,
asertywne, samodzielne i aktywne, choć ich dziecko nigdy wcześniej takich cech osobowości i postaw
nie prezentowało. Rodzice oczekiwali, że efektem leczenia farmakologicznego będzie również zmiana
dotychczasowego funkcjonowania dziecka, wyraźnie zależna od cech osobowości i umiejętności
społecznych, a nie objawów choroby.

Są rodziny, którym szczególnie trudno przychodzi pogodzenie się z faktem, że ich dziecko
zachorowało na schizofrenię. Broniąc dziecko przed etykietyzacją, bo termin schizofrenia jest dla nich
równoznaczny ze społeczna banicją i marginalizacją, nierzadko wpływają na to, że pacjent rezygnuje
z hospitalizacji, przerywa leczenie farmakologiczne, a niekiedy pod wpływem presji rodziny poddaje
się egzorcyzmom. Niski poziom wiedzy w społeczeństwie i związane z tym postawy wskazujące na
niską tolerancję wobec chorych psychicznie, lęk przed chorymi psychicznie, postawy wrogości
i niechęci, tendencje do stygmatyzacji, to bardzo realne problemy pacjenta i jego rodziny, z którymi
nierzadko trzeba się skonfrontować. Istnieje niebezpieczeństwo, że pacjent i jego rodzina, żyjąc
w społeczeństwie o takich schematach myślowych przyjmą postawę wycofującą się, zgodzą się na
izolacje jako pewną normę społeczną. Brak podstawowej wiedzy i obawa przed społecznymi
restrykcjami może również opóźniać dostrzeżenie objawów choroby w kategoriach psychiatrycznych
i zwrócenie się do specjalistów. Panujące stereotypy i błędne przekonania, dotyczące przyczyn chorób
psychicznych, ich przebiegu, objawów i efektów leczenia są częstymi problemami.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
PRZYJAZNY ŚWIAT
OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
1. W chorowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych warto uwzględniać podejście wielowymiarowe:
biologiczne, osobowe = psychologiczne, rodzinne
2. Zgodnie z coraz bardziej uznawanym podejściem konstrukcjonistycznym możliwe jest przyjęcie,
że rzeczywistość – np. schizofrenia - jest tworzona przez język i w związku z tym jest
niejednoznaczna, w nie jeden sposób opisywalna:
 z perspektywy pacjenta schizofrenia to wymiar egzystencjalny opisywany w prywatnej narracji
 z perspektywy rodziny schizofrenia to wymiar interpersonalny, opowieść o relacji z chorym
 z perspektywy psychiatry schizofrenia widziana jest różnie w zależności od ideologii
(biologicznej, społecznej)
 z perspektywy terapeuty rodzinnego schizofrenia to problem rodziny
 z perspektywy osób obcych schizofrenia to groźna choroba
Pytaniem jest - który obraz świata jest najbardziej użyteczny czyli stanowi punkt wyjścia do
dobrych - przedyskutowanych przez osoby zaangażowane w problem – zmian.
3. Najbardziej adekwatnym w odniesieniu do różnych zapotrzebowań rodziny jak i różnych propozycji
terapeutycznych modelem opisu relacji rodzina – terapeuta jest słowo współpraca
4. Celem oddziaływań jest stworzenie warunków do współpracy z rodziną po to , by można było
dokonać jak najwięcej dla zdrowia pacjenta
5. Rodzina jest partnerem efektywnego leczenia - uczynienie rodzin kompetentnym współpartnerem
profesjonalistów zwiększa efektywność oddziaływań farmakologicznych i terapeutycznych
stosowanych wobec pacjenta.
6. Propozycja współpracy wobec rodziny powinna zależeć od kontekstu – psychoedukacja, grupy
samopomocy, terapia systemowa (świadczona przez psychoterapeutów)
7. Szczególnie ważną wskazówką w sytuacji współpracy z rodziną jest zasada optymalnej różnicy:
dialog jest konstruktywny (doprowadza do zmiany poprzez poszerzenie zakresu informacji
i możliwości), gdy zachodzi odpowiednia różnica pomiędzy przekonaniami, planami, propozycjami
terapeuty a oczekiwaniami, możliwościami rodziny, ani zbyt mała ani zbyt duża
8. Objaw, problem istnieje w określonym kontekście czasu ( początek chorowania a po kilku latach
zmagania się z chorobą) i miejsca ( oddział zamknięty, dzienny, ambulatorium) – warto zastanawiać
się co dla rodziny i chorego oznacza chorowanie, np. choroba jako szansa na zwolnienie
z nieprzyjemnych obowiązków, jako źródło władzy
9. Rodzinę warto poznawać, wysłuchać, rodzina jest źródłem dodatkowej wiedzy dla opiekuna
o osobie chorej, o jej funkcjonowaniu, trudnościach
10.Rodzina jest źródłem wiedzy o historii osoby chorej, jej doświadczeniach
11.Rodzina potrzebuje wsparcia, pomocy w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby u osoby
bliskiej, radzenia sobie ze stresem
12.Rodzina potrzebuje wiedzy, informacji na temat choroby, tego co przeżywa osoba chora, i jej
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
PRZYJAZNY ŚWIAT
leczenia
13.Zachęcamy rodzinę do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na temat przekazywanych informacji
i do wspólnego rozwiązywania problemów
14.Rodzina może pomóc w leczeniu, może mieć udział w zdrowieniu, lub je utrudniać; rodziny nie
postrzega się jako odpowiedzialnej za zaistnienie choroby, niektórzy postrzegają ją jako układ
mogący modyfikować przebieg choroby
15.Rodzina potrzebuje zachęcania i motywowania do współpracy
16.Z rodziną trzeba wspólnie ustalać cele, priorytety i konkretne zadania
17.Rodzina potrzebuje treningu umiejętności społecznych
18.Rodzina potrzebuje pomocy w lepszym radzeniu sobie z chorym
19.Rodzina potrzebuje wymiany doświadczeń z innymi rodzinami
20.Każdy członek rodziny powinien mieć prawo głosu
21.Częsta jest potrzeba pomocy w zbliżeniu rodziców do siebie, rozluźnieniu więzi z dzieckiem,
omawiania obaw rodziców związanych z usamodzielnieniem się dzieci
22.Zaleca się podejście pozytywne - lepszy skutek w pracy z rodziną daje szukanie jej możliwości
i pozytywów, praca w oparciu o mocne strony rodziny niż wytykanie błędów, wyrabianie wiary
w zdolność poradzenia sobie z problemami, uczenie rodziny, jak sobie radzić samodzielnie
23.Praca z rodziną szczególnie w początkowym okresie choroby jest tak samo ważna, jak praca
z pacjentem - od postawy rodziny zależy utrwalanie wyuczonych umiejętności i przenoszenie ich
do życia codziennego, najbliżsi, po przebyciu pierwszego szoku związanego z "chorobą w rodzinie",
starają się pomóc choremu, dlatego powinni się nauczyć, jak to robić umiejętnie.
Możliwe psychologiczne formy pomocy dla rodzin:
 grupa wsparcia
 terapia rodzinna
 psychoedukacja
 psychoterapia indywidualna
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ.
Motywacja do kontaktów z opiekunem
Z początku rodzina może niechętnie odnosić się do uczestniczenia w spotkaniach
z opiekunem. Może się na kontakt nie zgadzać, zwlekać z umawianiem się na spotkanie, spóźniać się,
w ogóle nie przychodzić, utrudniać ustalenie konkretnej godziny spotkania. Możliwe przyczyny:
 lęk przed oceną
 negatywne doświadczenia z przeszłości w kontaktach ze specjalistami
 rodzina może czuć się obwiniana za chorobę jednego z członków i obawiać się, że wspólna
praca tę winę przypieczętuje
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
PRZYJAZNY ŚWIAT


obawy przed zmianą
stan rezygnacji – jakakolwiek oferta pomocy to strata czasu
Pomysły na wzbudzenie motywacji do współpracy:
1. każdy kontakt z rodziną, każda rozmowa telefoniczna, przelotna rozmowa jest elementem
procesu zachęcania do współpracy
2. okazywać troskę i zainteresowanie jej potrzebami i problemami
3. proponować kontakt na zasadach akceptowanych przez rodzinę
4. okazywać cierpliwość, nie upierać się przy konkretnej porze i miejscu spotkań, nie okazywać
złości, gdy nie są przestrzegane dotychczasowe ustalenia i konsekwentnie proponować dalsze
kontakty, by rodzina nabrała do nas zaufania i podjęła ryzyko spotkań
5. mieć przygotowanych kilka uzasadnień dla chęci podjęcia kontaktu z rodziną np.
zainteresowanie jak rodzina daje sobie radę, czy nie ma jakichś problemów, w rozwiązaniu
których potrzebna jest pomoc
6. można na początku spotykać się z każdym członkiem rodziny oddzielnie
7. ponawiać próby kontaktu z członkami rodziny, którzy od razu nie zdecydowali się na spotkanie
8. jeżeli rodzina zdecydowanie odmawia kontaktów, uszanować tę decyzję i trzeba poczekać np.
do następnego kryzysu i spróbować jeszcze raz nawiązać współpracę
Możliwe strategie podtrzymywania współpracy z rodziną
1. wysyłanie zaproszeń na spotkania, przypominanie telefonicznie, SMS-em o nadchodzącym
spotkaniu
2. zapoznanie się z wcześniejszymi doświadczeniami rodziny w kontaktach ze specjalistami
3. dopytywać o oczekiwania wobec terapii
4. rodzina może nie dostrzegać żadnych pozytywnych zmian – nie polemizować, ani nic na siłę
nie udowadniać – informacja, że na zmiany trzeba czasem długo czekać oraz można dociekać
dlaczego rodzinie trudno zauważać zmiany
5. ponawianie wyjaśniania sensu cząstkowych celów, metody małych kroków
6. systematycznie zbieramy informacje zwrotne
7. systematyczne sprawdzanie odczuć związanych z przebiegiem współpracy
Kontrakt
Zaleca się zawarcie swego rodzaju umowy pomiędzy opiekunem a rodziną odnośnie spotkań
w ramach projektu. Pomaga to w refleksji na temat własnych granic i możliwości, zapobiega
niepotrzebnym problemom w relacji, umożliwia odwoływanie się do ustalonych zasad w trakcie
współpracy.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
PRZYJAZNY ŚWIAT
KONTRAKT TERAPEUTYCZNY może zawierać ustalenia dotyczące:


celu terapii, zakresu pomocy, istoty problemów (ogólnie aktywizacja społeczna i zawodowa
chorego i wsparcie rodziny w radzeniu sobie)
form (wypełnianie kwestionariuszy, rozmowa terapeutyczna, edukacja, elementy
warsztatowe, treningowe) i przebiegu pracy terapeutycznej (szczegóły dotyczące projektu)

długości spotkań (np. 1,5 h),

sposobów komunikowania się poza spotkaniami (wg własnych preferencji opiekuna)



czas trwania współpracy (np. ramy trwania projektu)
częstotliwość spotkań (według uznania opiekuna)
zasada dyskrecji (wyjątek - konieczność informowania osób trzecich – ustalenie wspólne
jakich osób - w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia członków rodziny)
 informacje o superwizji opiekuna np. uczestniczenia opiekuna w spotkaniach zespołu
terapeutycznego i wymianie informacji na temat przebiegu pracy z członkami zespołu )
- zakres interwencji opiekuna (możliwości)
1. miejsca terapii
2. warunków odwoływania spotkań
Z doświadczenia w pracy z rodzinami wynika, że warto nastawić się na elastyczność w zakresie
podkreślonych kwestii, gdyż sztywne zasady i konieczność ich respektowania w tej sferze mogłyby
w przypadku niektórych rodzin doprowadzić szybko do zerwania kontaktu.
Jeżeli spotykamy się w domu rodzina może dążyć do przemiany wizyty opiekuna w spotkanie
towarzyskie, by uniknąć omawiania trudnych spraw. Należy wystrzegać się niegrzeczności (np. przy
odmawianiu odpowiedzi na pytania natury osobistej), a jednocześnie dbać o to, by kontakt roboczy
nie przerodził się w towarzyski. Na pytania osobiste można odpowiadać, odwołując się do kontraktu
i celu spotkań: spotykamy się, by rozmawiać o sprawach dotyczących rodziny w celu pomocy
w radzeniu sobie z ograniczeniami i rozwoju, skupienie uwagi na terapeucie nic nie wniesie, udzielać
odpowiedzi można krótko, ale bez wdawania się w dywagacje, można pytać o powody
zainteresowania informacjami osobistymi z życia terapeuty.
Kontakt terapeutyczny
1. Wymagane ogólne cechy zachowania opiekuna:
Współpraca z rodziną podopiecznego wymaga realizowania ogólnych zasad kontaktu
interpersonalnego, terapeutycznego. Jest to taka relacja, która wyzwala u osoby gotowość do
współpracy i umożliwia szczere udzielanie informacji, zachodzi, wtedy gdy osoba ma możliwość
otwartej komunikacji treści pojawiających się w polu świadomości: intelektualno – wyobrażeniowych,
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
PRZYJAZNY ŚWIAT
percepcyjnych, emocjonalnych; ma warunki wejść w kontakt z sobą samą. Warunkami udanego
kontaktu terapeutycznego są takie cechy i zachowania opiekuna jak:
 autentyczne zainteresowanie
 empatia, ciepło, życzliwość
 naturalność, autentyczność
 koncentracja uwagi na rozmówcy
 bezpośredni stosunek, bez masek
 tworzenie ciepłej atmosfery
 szczerość
 cierpliwość
 ciekawość
 pokora
 spokój
 tolerancja i akceptacja
 słuchanie po to , aby zrozumieć, a nie naprawić
 respektowanie podstawowego prawa dynamiki rozmowy terapeutycznej - rozpoczynanie
rozmowy od ogólnych, nie zagrażających, neutralnych emocjonalnie, łatwych tematów
dotyczących sytuacji życiowej
 podkreślanie indywidualnych pierwiastków w przeżyciach, postawach, możliwościach,
ukazywanie wartości tkwiących w rozmówcy
 zrozumienie i szacunek dla uczuć, doświadczeń, sił i słabości każdego z członków rodziny bez
względu na to, jak bardzo niepożądana jest z punktu widzenia opiekuna określona próba
radzenia sobie z sytuacją , traktowanie jej jako najlepszej z możliwych przy posiadanych
zasobach
 aktywność w pracy nad problemami rodziny
 terapeuta nie powinien nigdy rodziny krytykować, ani obwiniać (modelowanie niepożądanych
zachowań, rodzina przenosi każdy przejaw krytyki pod jej adresem na pacjenta)
 otwarte mówienie o swoich odczuciach, nawet negatywnych
 udzielanie wsparcia - ukazywanie pozytywnych cech, budzenie wiary w możliwości
 dostrzeganie stanów uczuciowych i okazywanie ich zrozumienia
 terapeuta nie walczy z rodziną, nie dyskutuje, nie przekonuje tylko stara się zrozumieć
 stosowanie technik podtrzymywania kontaktu (można również wykorzystać do ćwiczeń
z zakresu komunikacji z rodziną):
 sygnalizowanie werbalne akceptacji, zrozumienia
 prośba o rozwinięcie tematu
 parafraza
 klaryfikacja
 odzwierciedlanie uczuć
 stosowanie technik przezwyciężania oporu:
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
PRZYJAZNY ŚWIAT






stosowanie milczenia,
zmiana, przeformułowanie pytania,
odroczenie pytania,
komunikaty o dostrzeganiu trudności osoby („to musi być trudny temat”, „domyślam się,
że to bolesne przeżycia”)
 udzielenie dodatkowych informacji
jeżeli u opiekuna pojawiają się silne emocje, poczucie winy, złość, poczucie bezradności są
one zwykle odbiciem analogicznych emocji przejawianych przez rodzinę
czynniki utrudniające kontakt:
 zachowania ignorujące prawa dynamiki kontaktu
 nadmierna, nienaturalna ekspresja pozytywnego ustosunkowania do osoby
 złożoność pytań
 pytania z osądem
 pytania zaczynające się od „dlaczego”
 bagatelizowanie
 przedwczesne formułowanie rad
2. Ustalenie zasad wzajemnego komunikowania się podczas wspólnych spotkań z podopiecznym
i rodziną:
1. mówi tylko jedna osoba
2. zwracamy się do siebie bezpośrednio, mówi się do osoby, a nie o osobie
3. każda osoba ma tyle samo czasu na wypowiedź
4. opiekun powinien zachęcać do aktywnego słuchania tego co mówią inni
3. W realizacji celów warto elastycznie korzystać z:
 metody smart, czyli dbać by ustalane wspólnie cele były:
- sprecyzowane (konkretne),
- zoperacjonalizowane ,
- atrakcyjne,
- realne do wykonania,
- terminowe
 metody rozwiązywania problemów, realizacji celów:
- określić szczegółowo problem
- dowiedzieć się co każdy na ten temat myśli
- sporządzić listę możliwych rozwiązań
- rozważyć wady i zalety każdego rozwiązania
- wybrać jedno korzystne
- przewidzieć przeszkody
- określić co, jak, przez kogo, gdzie i kiedy ma być zrobione
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
PRZYJAZNY ŚWIAT
4. Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami emocjonalnymi:
 normalizacja reakcji emocjonalnych - wyjaśnienie, że przeżywane emocje negatywne są
naturalne, typowe i normalne, nie okazywać zdziwienie ani oburzenia
 pozwolić rodzinie ujawnić negatywne uczucia (ale bez wypowiedzi wrogich, krytykanckich,
krzywdzących)
 złagodzić tendencję do krytykowania
Krytyka często wynika ze złości, a ta z niezrozumienia zachowania chorego – może pomóc
wyjaśnienie, że zachowania są spowodowane chorobą, że nie ma całkowitej kontroli nad
sobą, że nie zachowuje się celowo niewłaściwie (zmienić nastawienie do objawów
negatywnych)
 pozytywna reinterpretacja służąca kanalizowaniu negatywnych emocji i ich konstruktywnemu
wykorzystaniu, pozwala dostrzec drugie „dno” negatywnej emocji, zwrócić uwagę na
pozytywny powód silnych emocji ( członek rodziny odczuwa złość, ale jednocześnie bardzo
mu zależy na chorym, martwi się o niego, skoro podjął współpracę z opiekunem w celu
poprawy sytuacji)
przykłady reakcji
złość, konflikt
możliwe sposoby radzenia sobie
 technika reinterpretacji
 stwarzanie możliwości wypowiedzenia się przez każdą osobę
 formalizowanie zasad zabierania głosu np. dla każdego taki sam
czas wypowiedzi
 zachęcanie mówiącego do precyzowania co go konkretnie złości
– przeformułowanie stwierdzenia ogólnego w stwierdzenie na
temat zachowania jesteś brudasem chciałabym, żebyś brudne
ubrania wkładał do kosza na pranie lub kąpał się codziennie itp.
 przypominanie zasad i celu spotkania
 zachowywanie spokoju, nie podnoszenie głosu, nie okazywanie
oburzenia w celu modelowania konstruktywnych form
negocjacji
 powrócić do omówienia konfliktu na następnym spotkaniu
w celu analizy i ustalenia strategii zaradczych np. możliwości
ostrzegania przez osobę łatwo wpadającą w złość, że jest zła;
ustalenie, że, gdy ktoś jest zły wychodzi na spacer, do innego
pokoju; wezwanie policji
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19
PRZYJAZNY ŚWIAT
 omawianie obaw rodziny dotyczących potencjalnych
konsekwencji osłabienia czujności – co najgorszego mogłoby się
stać i jakie jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy
 zachęcanie do podejmowania aktywności poza domem,
kontaktów ze znajomymi, rodziną, realizacji zainteresowań
 omawianie obaw o utratę kontaktu z chorym w wyniku procesu
jego separacji
 nauka ograniczania żądań, nie ulegania groźbom, perswazjom
i wymuszeniom
chorego,
stawiania
mu
ograniczeń,
konsekwencji
 udzielanie pomocy rodzinie w wyborze dla chorego drobnych,
ale wykonalnych zadań np. związanych z higieną osobistą bądź
utrzymaniem porządku i nie wyręczaniu
postawa nadopiekuńcza
smutek, żal, poczucie straty
 umożliwienie ujawnienia uczuć
 obniżenie oczekiwań
 zwrócenie uwagi na cechy pozytywne u chorego
Po zakończeniu współpracy zachęca się, aby ustalić możliwości dalszych wspólnych spotkań jeśli jest
taka gotowość i możliwość, a jeśli jest gotowość, ale opiekun nie ma takich możliwości zaproponować
adekwatną pomoc: osoby i miejsca.
WSKAZÓWKI DLA RODZINY
 Życie w rodzinie z człowiekiem chorym psychicznie jest trudnym i złożonym problemem
 Korzystaj z dostępnych form wsparcia profesjonalnego: psychoedukacja, grupa wsparcia,
psychoterapia, stowarzyszenie rodzin oraz przyjaciół
 Utrzymuj kontakt z lekarzem, aby współpracować z nim w leczeniu
 Warto dowiedzieć się o chorobie osoby bliskiej jak najwięcej z wiarygodnych źródeł – wiedza
pomoże w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją, pozwoli nie czuć się bezradnym i stawić czoła
temu wyzwaniu
 Rodzina nie jest winna chorobie, zamiast angażowania się w obwiniania siebie czy innych
osób o zachorowanie warto pomyśleć o własnym wpływie i odpowiedzialności za dalszy
przebieg choroby i leczenia osoby bliskiej – rodzina może zrobić wiele dobrego dla przyszłości
chorego
 Rodzina jest bardzo ważna dla chorego, bo nie ma zbyt wielu innych bliskich osób spoza kręgu
rodziny
 Chorzy mają zmniejszoną tolerancję na stres – wydarzenie stresowe o niewielkim lub średnim
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
PRZYJAZNY ŚWIAT










nasileniu może spowodować nieproporcjonalnie silną i długą reakcję emocjonalną – stres
należy kontrolować
Ważna jest przewidywalność zachowań, rytmu dnia, zajęć - zmniejsza to nasilenie stresu
i pozwala choremu zachować spokój
Reguły efektywnej komunikacji z chorym:
 w kontakcie z osobą chorą należy unikać wyrażania silnych, negatywnych emocji - złości,
niezadowolenia, gniewu i jednoznacznie negatywnych ocen – mamy prawo złościć się na
zachowanie chorego, ale istotne jest czy i jak je okażemy (komunikaty typu JA)
 rozmawiaj z chorym prostymi i jednoznacznymi zdaniami
 mów krótko, na temat
 próbuj zrozumieć świat przeżyć , wczuć się w przeżycia
 próbuj rozmawiać
 unikaj nieszczerości, mów o swoich uczuciach: jestem zadowolona, zmartwiona, czuję
ulgę, wściekam się
 sprawdzaj, co chory myśli i czuje (zadawaj pytania, gdy czegoś nie rozumiesz, powtarzaj
to, co usłyszałeś w celu sprawdzenia czy właściwie odczytałeś intencje)
 wyrażaj jasno prośby, skupiaj się na zachowaniach, a nie na osobowości
Daj wsparcie, zauważaj silne strony i zalety, wyrażaj pochwały, wtedy, gdy chory wykona coś
właściwie np. umyje po sobie kubek bądź w momentach gdy nie zachowuje się niewłaściwie,
np. nie uniesie się złością, zachowa się spokojnie, gdy zwróci mu się uwagę,
Jedną z podstawowych cech schizofrenii jest to, że powoduje ona objawy negatywne –
zmniejszenie aktywności, inicjatywy, zainteresowań, możliwości wyrażania emocji, niechęć
do zajmowania się codziennymi sprawami – chory nie może nagle z tych zachowań
zrezygnować, zacząć być aktywny i mieć motywację do działania a długotrwałe utrzymywanie
się takich objawów sprawia, że chory jeszcze bardziej zamyka się w sobie i traci kontakt
z bliskimi – warto próbować znaleźć złoty środek między nie reagowaniem a stawianiem
nadmiernych wymagań, traktować apatię i brak motywacji jako wspólny problem, który może
być przezwyciężony dzięki dobrej woli, cierpliwości i wspólnemu, długotrwałemu wysiłkowi;
zaleca się spokojne stanowcze przekonywanie, ponawiane co jakiś czas zamiast nadmiernego
nacisku wyrażanego w sposób oceniający, wymówek, krytyki, porównań
Stosuj metodę krok po kroku w odbudowywaniu umiejętności: zaczynać od rzeczy łatwej,
dostępnej, docenić wysiłek = pochwalić
Staraj się w sposób partnerski rozwiązywać problemy
Dbaj o siebie, swoje zainteresowania, przyjemności
Naucz się rozpoznawać zwiastuny nawrotu, samobójstwa
Wymagania wobec chorego dostosowuj do aktualnych możliwości, "nie" zbyt wygórowanym
wymaganiom, nadmiernemu poganianiu
Urojeń (np. "wszyscy się ze mnie śmieją") nie należy na siłę zwalczać, perswadować ("to co
mówisz jest nieprawdziwe i bezsensu") ani potwierdzać ("rzeczywiście ludzie mają naturę
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21
PRZYJAZNY ŚWIAT
złośliwą"); pożądana jest wypowiedź sygnalizująca emocjonalną akceptacje i neutralność
wobec treści urojeniowej ("przykro mi, gdy widzę, że się boisz")
 Traktuj bliskiego z poszanowaniem jego autonomii – chory potrzebuje opieki, pomocy
i wsparcia, ale nie można ograniczać jego wolności, decydować za niego, narzucać gotowych
rozwiązań bez jego zgody
 W okresach pogorszenia samopoczucia może być konieczna pomoc w wykonywaniu
codziennych czynności, w miarę następującej poprawy stawiaj realne wymagania, nie
wyręczaj, wspieraj samodzielność w podejmowaniu decyzji, planowaniu aktywności,
nawiązywaniu relacji z ludźmi
 Słowa: „spróbuj”, „weź się w garść”, „dasz radę”, „jakbyś chciał, to byś mógł” w przypadku
nasilonej depresji nie tylko nie pomagają, ale mogą pogłębiać poczucie bezsilności,
beznadziejności, niemocy i utraty kontroli nad własnym nastrojem, energią i siłą życiową, nad
własnym życiem
 Bądź troskliwy, ale nie nadopiekuńczy
 Masz prawo powiedzieć "nie" i odczuwać negatywne emocje np. złość wobec chorego
 Gdy zauważysz u siebie objawy depresyjne, przeciążenia, wypalenia zgłoś się po pomoc do
psychologa bądź psychiatry
 Dodatek:
OBJAWY DEPRESJI WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA:
 jesteś smutny przez większą część dnia, niemal codziennie, często płaczesz
 nie jesteś zainteresowany wykonywaniem codziennych czynności przez większą część dnia,
prawie każdego dnia
 czujesz się zmęczony prawie każdego dnia
 twój apetyt się zmienił, straciłeś bądź przybrałeś na wadze
 źle sypiasz, cierpisz na bezsenność
 czujesz się podniecony lub niespokojny
 masz trudności ze skupieniem uwagi i myśleniem, nawet proste zadania wydają się za trudne
do rozwiązania, a decyzje niemożliwe do podjęcia
 czujesz się bezużyteczny, zły, beznadziejny
 odczuwasz napięcie
 czujesz się zirytowany
 myślisz o śmierci
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22
PRZYJAZNY ŚWIAT
MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI
Komunikat typu ja:
Komunikat TY
Używając go sugerujesz, że ktoś inny – nie Ty ponosi winę za zaistniała sytuację.
Komunikat JA
Opisujesz własne uczucia, przyznajesz się do pewnej odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy.
Sprawiasz w ten sposób, że komunikacja staje się jasna i otwarta.
Komunikat Ja składa się z 4 składników:
 Wyrażanie swoich uczuć i emocji (jestem zły/szczęśliwy/smutny/rozczarowany)
 Opis faktów do których się odnosimy – opis konkretnego zachowania, które wzbudziło w nas
wcześniej wymienione uczucia, bez oceny, bez etykietek, tylko konkrety.
 Wyrażenie swoich potrzeb – czyli wyjaśnienie co w tej sytuacji spowodowało, że tak się
poczuliśmy
 Przekazanie swoich oczekiwań – czyli zwykła prośba o konkretne zachowanie w przyszłości
Łatwo te 4 punkty zawrzemy trzymając się prostej konstrukcji zdania:
Czuję … (wyrażenie swoich emocji) …
Kiedy Ty …. (opis sytuacji oparty na faktach) …
Ponieważ … (wyrażenie swojej potrzeby, wyjaśnienie) …
Chcę … (oczekiwania na przyszłość)
Przykład: Boję się, gdy palisz papierosy w łóżku, bo możesz spowodować w ten sposób pożar, proszę,
żebyś palił przy stole.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23
PRZYJAZNY ŚWIAT
Techniki podtrzymywania kontaktu
TECHNIKA
PRZYKŁAD
PARAFRAZA
Zwroty: „Jeśli dobrze zrozumiałem, to ...”,
Cel: sprawdza, na ile dobrze zrozumieliśmy „A więc twierdzi Pan, że ...”,
naszego rozmówcę, a także wyraża naszą „Jeżeli się nie mylę, to Pana opinia jest ...”.
koncentracje na rozmowie.
ODZWIERCIEDLENIE
Zwroty: „Wydaje mi się, że jest
Cel: służy zakomunikowaniu rozmówcy, jakie są zdenerwowany.”
według nas jego odczucia;
„Wygląda na to, że to wywołuje w Panu...”,
„Sądzę, że ta informacja zaskoczyła Pana...”,
Pan
STWIERDZENIA PODTRZYMUJĄCE
Zwroty:
„Aha...”,
„Rozumiem...”,
Cel: podtrzymują kontakt, zachęcają rozmówcę interesujące...”, „Mhm...”
do rozwinięcia swojej wypowiedzi.
„To
KLARYFIKACJA
Cel:
porządkuje
koncentrację
na
wypowiedzi.
wypowiedź,
najważniejszym
Zwroty: „Rozumiem, że to złożony problem, ale
ułatwia czym chciałby Pan zająć się na początku?”,
nurcie „Który z wątków jest dla Pana najważniejszy?”,
„Co Pana zdaniem jest w tej sprawie
kluczowego?”,
„Uporządkujmy dotychczasowe informacje...”
PYTANIA ROZSZERZAJĄCE
Zwroty: „Co sprawiło, że ma Pan takie zdanie?”,
Cel: ułatwiają rozmówcy doprecyzowanie „Jak Pan to rozumie?”,
własnego poglądu; dostarczają dodatkowych „Co skłania Pana do wyrażania takiej opinii?”.
informacji.
KOMUNIKATY NIEWERBALNE SYGNALIZUJĄCE Zwroty: „Mhm.”, „O!”, „Aha ”,Gesty. Mimika.
ZAINTERESOWANIE
Cel: wskazują na koncentrację słuchacza;
ośmielają.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24
PRZYJAZNY ŚWIAT
Dwanaście barier komunikacyjnych
Stosujesz je kiedy:
Osądzasz:
 krytykujesz, np. dlaczego Ty nic nie rozumiesz?;
 obrażasz, np. wszystko przez Twoją bezmyślność;
 wiesz lepiej od kogoś co myśli i czuje, np. widać, że to Cię nie obchodzi;
 chwalisz po to, by ocenić lub manipulować, np. stać Cię na większy wysiłek i wtedy uda się zrobić
to znacznie lepiej niż do tej pory.
Decydujesz za innych:
 rozkazujesz, np. masz termin do jutra;
 grozisz, np. jeśli nie wykonasz tego, to...;
 moralizujesz, np. powinieneś (powinnaś) to zrobić w ten sposób, to korzystne dla Twojego
rozwoju, sam(-a) zobacz...;
 zadajesz wścibskie pytania, np. gdzie byłeś(-łaś), kto był z Tobą, co robiłeś(-łaś)? itp.
Uciekasz od cudzych problemów:
 doradzasz, np. najlepsze wyjście dla Ciebie to...;
 zmieniasz temat, np. a co oglądałaś wczoraj wieczorem w TV?
 silnie logicznie argumentujesz, podpierając się faktami, a ignorując uczucia, np. zreasumujmy stan faktyczny jest taki..., ale możesz poprawić swoje wyniki przez....;
 pocieszasz, udając zainteresowanie, ale nie zajmując się problemem naprawdę, np. nie martw się,
wszystko będzie dobrze.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25
PRZYJAZNY ŚWIAT
BIBLIOGRAFIA
 De Barbaro, B.,Ostoja Zawadzka K., Cechnicki A. ( 2005 ). Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin
pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Kraków: Wyd.UJ
 De Barbaro, B. ( 1999). Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wyd.UJ
 Chuchra M. (2009). Obraz brzemienia rodziny z osobą chorą na schizofrenię. Roczniki
psychologiczne , Tom XII, nr2.
 Czernikiewicz, A. Jak żyć ze schizofrenia – poradnik dla pacjentów i ich rodzin.
 Kuipers, L., Leff, J., Lam, D.(1997). Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik
praktyczny. Warszawa: IPiN.
 Maslach, Ch. (2004). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.),
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. W-wa:PWN
 Muraszkiewic,z L. ( 2002) .Rodzina partnerem efektywnego leczenia schizofrenii. Przew Lek,
5, 7.
 Murawiec, S., Wasilewski, D., Poradnik dla rodziny, schizofrenia, nasze życie z chorym.
 Tyszkowska, M. Jak możesz pomóc osobie bliskiej, która miała epizod psychotyczny? Jansenn Cillag
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26
Download