Studium uwarunkowań i kierunków

advertisement
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 1
9 lipca 2004
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KŁOBUCK
Zleceniodawca: Urząd Gminy Kłobuck
Opracowanie:
mgr Robert Boryczka
mgr Izabela Boczar
Współpraca:
mgr Agnieszka Małanka
dr Roman Michalik
REGIOPLAN sp. z o.o.
ul. Wolbromska 7
53-148 Wrocław
tel. / fax +48 71 33 80 253
www.regioplan.com
e-mail: [email protected]
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 2
9 lipca 2004
SPIS TREŚCI
Część I : Charakterystyka stanu aktualnego
1 WSTĘP – CEL OPRACOWANIA
7
2 WARUNKI NATURALNE
9
2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne
9
2. 2. Klimat
10
2. 3. Geologia
11
2. 4. Gleby
13
2. 5. Hydrologia
15
2. 6. Roślinność
17
2. 7. Zwierzęta
19
3 OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
21
3. 1. Rezerwat Dębowa Góra
21
3. 2. Użytki ekologiczne
21
3. 3. Elementy systemu ECONET – PL
22
3. 4. Pomniki przyrody
23
3. 5. Rośliny i zwierzęta chronione
24
3. 6. Strefy ochronne
25
3. 7. Ochrona kulturowa
27
4 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE
30
4. 1. Ludność
30
4. 2. Rynek pracy i zatrudnienie
34
4. 3. Gospodarka
44
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
49
5. 1. Rozwój osadnictwa
49
5. 2. Struktura zagospodarowania terenu
50
5. 3. Tereny aktywności gospodarczych
51
5. 4. Infrastruktura techniczna
53
6 STAN ŚRODOWISKA I ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ
61
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 3
9 lipca 2004
6. 1. Stan gleb
61
6. 2. Stan wód
63
6. 3. Stan czystości powietrza atmosferycznego
64
6. 4. Hałas
66
7 DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO – STRATEGICZNA
68
7. 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kłobuck
68
7. 2. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Częstochowskiego
69
7. 3. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
69
7. 4. Program Ochrony Środowiska Powiatu Kłobuckiego
70
7. 5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
73
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 4
9 lipca 2004
SPIS TREŚCI
Część II : Program działań
1 KIERUNKI ROZWOJU MIASTA I GMINY KŁOBUCK
77
1. 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kłobuck
2 RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
77
79
2. 1. Racjonalizacja użytkowania wody
79
2. 2. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji
80
2. 3. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych
81
2. 4. Ochrona gleb
84
2. 5. Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych
86
2. 6. Ochrona zasobów kopalin
89
3 DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI
ŚRODOWISKA
90
3. 1. Gospodarka wodna
90
3. 2. Ochrona powietrza
94
3. 3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
99
3. 4. Ochrona gleb i lasów
104
3. 5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności
108
4 EDUKACJA EKOLOGICZNA
116
4. 1. Podstawowe cele edukacji ekologicznej
116
4. 2. Program nauczania w szkolnictwie powszechnym
116
4. 3. Program działań w gminie Kłobuck
117
5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
120
5. 1. Mechanizmy finansowania ochrony środowiska
120
5. 2. Potencjalne źródła finansowania
121
5. 3. Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych
123
6 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU OCHRONY
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
ŚRODOWISKA
Strona 5
9 lipca 2004
128
6. 1. Reorganizacja pracy Urzędu Miasta
128
6. 2. Monitoring
128
7 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
130
7. 1. Gospodarka wodna
130
7. 2. Ochrona powietrza
131
7. 3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
132
7. 4. Ochrona gleb i lasów
134
7. 5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności
135
LITERATURA
137
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 6
9 lipca 2004
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KŁOBUCK
CZĘŚĆ I – CHARAKTERYSTYKA STANU AKTUALNEGO
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 7
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
1. Wstęp – cel opracowania.
We wstępie do II polityki ekologicznej państwa czytamy między innymi, że „przyjęta
w 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju (art. 5), ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem między
innymi władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74)”.
Zgodnie z artykułem 17 i 18 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia
2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001) ustalono, że zarząd
województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa,
sporządza odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony
środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę
powiatu lub radę gminy. Programy te sporządzane będą, podobnie jak polityka
ekologiczna państwa co 4 lata i zgodnie z art. 14 niniejszej ustawy powinny
określać w szczególności:

cele ekologiczne;

priorytety ekologiczne;

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno –
ekonomiczne i środki finansowe.
Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy ma sporządzać co
2 lata raporty, które będą przedstawiane odpowiednio: sejmikowi województwa,
radzie powiatu lub radzie gminy.
Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska powinny być
zgodne z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 sierpnia 2001
roku „II Polityką Ekologiczną Państwa” oraz z opracowanymi w Ministerstwie
Środowiska dokumentami: „Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej
Państwa na lata 2002 – 2010” i „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”.
Zgodnie z wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym, opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska w grudniu
2002 roku, programy gminne powinny składać się z dwóch części:

zadań
własnych
(pod
zadaniami
własnymi
należy
rozumieć
te
przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze
środków będących w dyspozycji gminy);

zadań
koordynowanych
(pod
zadaniami
koordynowanymi
należy
rozumieć pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego).
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 8
9 lipca 2004
Zadania własne powinny być ujęte w programie z pełnym zakresem informacji
niezbędnej do kontroli ich realizacji to jest:

opis przedsięwzięcia;

terminy realizacji;

instytucja odpowiedzialna;

koszty;

źródła finansowania.
Natomiast zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem
szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy. Ponadto gminny program
ochrony środowiska powinien być skoordynowany między innymi z: wojewódzkim i
powiatowym programem ochrony środowiska oraz lokalnym miejscowym planem
(planami) zagospodarowania przestrzennego czy lokalnymi planami rozwoju np.:
Strategią Rozwoju.
Niniejszy „Program Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck” składa się z 2 części: I –
Charakterystyka stanu aktualnego oraz II – Program działań. Część I składa się z
gruntownego opisu aktualnego stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego
na terenie gminy Kłobuck i jest sformułowana w formie analizy bogatej literatury
obejmującej obszar gminy. Część II zaś koncentruje się na właściwym dla
programu ochrony środowiska wyborze zadań, które mają wypełnić działania
gminy w zakresie jej polityki ekologicznej. Część II powstała na tak zwanej
zasadzie partycypacyjnej i została wspólnie opracowana przez: zespół projektowy
firmy REGIOPLAN, pracowników Urzędu Gminy Kłobuck, regionalne instytucje
związane z ochroną środowiska oraz grupę lokalnych autorytetów w dziedzinie
ochrony środowiska.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 9
9 lipca 2004
2. Warunki naturalne.
2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne.
2.1.1. Położenie geograficzne.
Gmina miejsko – wiejska Kłobuck położona jest w północnej części województwa
śląskiego, na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej w dolinach rzek: Białej i Czarnej
Okrzy. Przeważający obszar gminy leży na wysokości 240 – 270 m npm. Najniżej
położony punkt znajduje się w dolinie rzeki Białej Okszy i wynosi około 210 m npm,
natomiast najwyższy punkt zlokalizowany na południu gminy, to wzniesienie
Dębowa Góra o wysokości 282,9 m npm. Współrzędne geograficzne wynoszą 51º
szerokości geograficznej północnej oraz 19º długości geograficznej wschodniej.
Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 130 km², w tym miasta 47 km² .
Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski opracowanej przez J.
Kondrackiego (1998) obszar gminy Kłobuck umiejscowiony jest w następujących
jednostkach:

megaregion – Europa Środkowa (3);

prowincja – Wyżyny Polskie (34);

podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska (341);

makroregion – Wyżyna Woźnicko – Wieluńska (341.2);

mezoregion – Obniżenie Krzepickie (341.26), krańce południowo –
zachodnie – Próg Herbski (341.24), krańce północno – wschodnie –
Wyżyna Wieluńska (341.21)
2.1.2. Położenie administracyjne.
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina Kłobuck
należy do województwa śląskiego oraz powiatu kłobuckiego. Powierzchnia gminy
stanowi 14,6 % ogólnej powierzchni powiatu oraz 1,06 % powierzchni ogólnej
województwa. Graniczy z gminami:

Mykanów – od wschodu;

Miedźno – od północy;

Wręczyca Wielka – od południa;

Opatów – od południowego – zachodu;

oraz miastem Częstochowa – od południowego – wschodu.
Miasto Kłobuck jest siedzibą władz gminy, która obejmuje 10 sołectw. Należą do
nich: Kamyk, Łobodno, Biała, Lgota, Gruszewnia, Libidza, Nowa Wieś,
Borowianka, Kopiec oraz Rybno. Jest także siedzibą starostwa powiatowego, w
skład którego wchodzą gminy: Kłobuck, Krzepice, Przystajń, Panki, Wręczyca,
Opatów, Lipie, Popów, Miedźno.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 10
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Odległość Kłobucka od stolicy województwa – Katowic wynosi 90 km. Natomiast z
Częstochową oddaloną o 18 km posiada dogodne połączenie autobusowe – PKS.
2. 2. Klimat.
Klimat rozpatrywanego terenu podobnie jak całej Polski jest przejściowy,
kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza
napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Gmina
Kłobuck położona jest w rejonie klimatycznym śląsko – wielkopolskim, a według
regionalizacji klimatycznej W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego teren gminy
znajduje się w obrębie regionu łódzko – wieluńskiego.
Gmina
Kłobuck
znajduje
się
w
strefie
umiarkowanej
klimatu
środkowoeuropejskiego. Cechuje się on napływem mas powietrza podzwrotnikowo
– kontynentalnego ze wschodu przynoszącego typ pięknej, słonecznej pogody
latem i jesienią,
wilgotnych mas powietrza polarno – morskiego i powietrza
podzwrotnikowo – morskiego z zachodu przynoszącego zachmurzenie i deszcze, a
także odwilże i mgły zwłaszcza w okresie zimowym oraz napływem suchych mas
powietrza polarno – kontynentalnego jak też sporadycznie powietrza arktycznego
dającego silne mrozy i obfite opady śniegu.
Średnia roczna temperatura powietrza dla gminy Kłobuck wynosi 8 – 8,5 ºC.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 17,8 ºC, natomiast
najniższe temperatury notuje się w styczniu, średnio (-3,1 ºC). Roczna amplituda
temperatury waha się od 21 do 23 ºC. Na stacjach meteorologicznych w
Częstochowie i Wieluniu zanotowano wartości ekstremalne temperatur, które
wynoszą 35 ºC oraz (-29 ºC). Długość trwania okresu letniego czyli ilość dni z
powyżej
temperaturą
15 ºC wynosi od 90 do 100 dni, natomiast długość okresu zimowego – ilość dni z
temperaturą poniżej 0 ºC – od 130 do 140 dni.
TABELA 1: Gmina Kłobuck – rozkład średnich temperatur.
Temperatura
Średnia roczna
Średnia stycznia
Średnia lipca
Izoamplituda roczna
Wartość (ºC)
8 – 8,5
- 3,1
17,8
21 – 23
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 600 – 700 mm z
maksymalnymi sumami miesięcznymi w miesiącach letnich. Opady cechuje duża
rozpiętość średnich sum opadów rocznych. W latach suchych wynosi ona około
400 – 500 mm, natomiast w latach wilgotnych dochodzi do 800 – 900 mm.
Maksymalna suma miesięczna opadów przypada na lipiec i wynosi zwykle 102
mm. Letnie deszcze charakteryzuje gwałtowność, będąca przyczyną wielkich
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 11
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
powodzi. Minimalna ilość opadów przypada zazwyczaj na luty i wynosi 36 mm. W
półroczu ciepłym suma opadów wynosi przeciętnie 400 mm, a w półroczu
chłodnym 250 – 300 mm.
TABELA 2: Gmina Kłobuck – sumy opadów.
Wartość
Wyszczególnienie
600 – 700 mm
Suma roczna
Suma półrocza chłodnego
250 mm
Suma półrocza ciepłego
400 mm
Grubość pokrywy śnieżnej
15 cm
Ilość dni z pokrywą śnieżną
60 – 80 dni
Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 60 – 80 dni, a jej grubość wynosi
przeciętnie 15 cm. Cechą charakterystyczną jest brak ciągłości w występowaniu
pokrywy śnieżnej. Najdłużej utrzymuje się ona w styczniu, średnio przez około 23
dni.
Na obszarze gminy Kłobuck niewiele jest dni bezwietrznych. Średnia roczna
prędkość wiatru wynosi 3 – 4 m/s. W regionie tym przeważają wiatry z kierunku
zachodniego, południowo – zachodniego i w mniejszym stopniu północno –
zachodniego wiejące przez 46 % dni w roku. Przewaga wiatrów z zachodu
niosących wilgotne, oceaniczne masy powietrza powoduje w zimie ocieplenia i
odwilże, wzrost zachmurzenia oraz opady atmosferyczne w postaci śniegu lub
deszczu. Natomiast latem sprowadzają ochłodzenie ze wzrostem zachmurzenia
oraz opady mające niekiedy charakter burzowy.
Rejon gminy Kłobuck charakteryzuje się znaczną zmiennością zachmurzenia w
ciągu roku. Średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi prawie 60, a pochmurnych
około 120.
Okres wegetacyjny z uwagi na niewielkie różnice w wysokości npm wynosi od 200
do 210 dni i nie należy do najdłuższych w Polsce.
2. 3. Geologia.
2.3.1. Budowa geologiczna.
Budowa geologiczna obszaru ma istotne znaczenie dla warunków przyrodniczych
panujących
na
tym
terenie
i
możliwości
jego
zagospodarowania.
Od
charakterystyki litologicznej i geologicznej oraz aktywności ruchów tektonicznych
zależny jest rozwój rzeźby powierzchni terenu, regionalnej specyfiki klimatu, a co
za tym idzie również charakter przyrody żywej oraz sposób zasiedlenia i
zagospodarowania terenu przez człowieka.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 12
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Pod względem geologicznym gmina Kłobuck należy do północnej części monokliny
śląsko – krakowskiej, której utwory mezozoiczne leżą niezgodnie na utworach
paleozoiku. Utwory monokliny rozciągające się z NW na SE zapadają pod kątem
1 – 5° w kierunku północno – wschodnim. W kierunku zachodnim natomiast
monoklina śląsko – krakowska przechodzi w monoklinę przedsudecką. Od
południa
jednostka
ta
graniczy
z
Sudetami
Wschodnimi,
Zapadliskiem
Górnośląskim, Karpatami i w niewielkiej części z Wałem Północno – Sudeckim. Od
północnego – wschodu sąsiaduje z synklinorium szczecińsko – łódzko –
miechowskim.
Podłoże gminy Kłobuck budują utwory jury i czwartorzędu. Najstarszymi skałami
nawierconymi na obszarze gminy są utwory jury dolnej – lias wykształcone jako iły,
iłołupki lub łupki ilaste z przewarstwieniami piasków i piaskowców. Następnie w
kolejności stratygraficznej występują osady jury środkowej – dogger. Zbudowane
są w spągu z szarych, drobnoziarnistych piasków z domieszką grubych ziaren
kwarcu. W stropie wykształcone są w postaci drobnoziarnistego piaskowca
żelazistego oraz luźnych, słabo zailonych, drobnoziarnistych piasków. Miąższość
warstw kościeliskich wynosi około 40 m. Bezpośrednio na warstwach kościeliskich
zalega kompleks iłów rudonośnych reprezentowanych przez łupki ilaste, iły
łupkowe i piaszczyste z przewarstwieniami mułowców i piaskowców.
Utwory keloweju stanowiące najwyższe piętro doggeru posiadają niewielką
miąższość od kilku do kilkunastu metrów. Wykształcone są w postaci piaskowców
wapnistych, krzemionkowo – wapnistych z glaukonitem i żyłkami kalcytu.
Bezpośrednio na utworach jury zalegają utwory czwartorzędowe, pochodzące ze
zlodowacenia środkowopolskiego i krakowskiego. Miąższość osadów czwartorzędu
w rejonie Kłobucka dochodzi do 60 m, co jest wynikiem lokalnej erozji podłoża
jurajskiego i wypełnienia wgłębień erozyjnych utworami piaszczysto – żwirowo –
gliniastymi. Obszar gminy budują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci:

różnoziarnistych piasków i żwirów wodnolodowcowych;

piasków, żwirów i głazów lodowcowych;

glin zwałowych szaro brunatnych z otoczakami i gazikami skał północnych;

osadów rzecznych.
Na całym obszarze gminy Kłobuck występują złoża rudy żelaza. Zasoby te
stanowią 31 % udokumentowanych w Polsce rud żelaza wszystkich typów, a w
przeliczeniu na metal 34 % zasobów żelaza. Jednakże na terenie gminy nigdy nie
podjęto
eksploatacji
rudy
żelaza.
Były
one
eksploatowane
w
rejonie
częstochowskim, lecz i tam na początku lat 80 – tych przerwano wydobycie, w
związku
z
przestawieniem
krajowego
hutnictwa
na
rudy
importowane.
Udokumentowane złoża w rejonie Kłobucka są więc nienaruszone, stanowiąc
nadal potencjalne źródło rudy żelaza w kraju.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 13
9 lipca 2004
2.3.2. Rzeźba terenu
Obszar
gminy
Kłobuck
charakteryzuje
się
nieznacznym
zróżnicowaniem
ukształtowania powierzchni. Decydującym czynnikiem rzutującym na współczesny
wygląd rzeźby terenu były zlodowacenia. Pozostałością po nich jest wysoczyzna
polodowcowa, którą cechuje rzeźba falista z pagórkami o nieznacznych
deniwelacjach i rozcięciami erozyjnymi dopływów Liswarty. Są to tzw. Pagóry
Kłobuckie – niewysokie, rozłożyste wzniesienia o charakterze polodowcowym, z
wyraźnymi elementami rzeźby progowej, poddane obecnie niszczącej działalności
rzek.
Niektóre obszary położone są na terasie erozyjno – akumulacyjnej będącej
fragmentem dawnego, rozciętego dna doliny zbudowanej z osadów rzecznych.
2. 4. Gleby.
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza
pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru.
Natomiast skład mineralny i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od
rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej.
Gleby na terenie gminy charakteryzują się mało zróżnicowanym składem
granulometrycznym. Wynika to z faktu, iż zostały wytworzone ze skał o podobnym
charakterze – głównie ze skał osadowych. Przeważający udział mają gleby lekkie
wytworzone z piasków gliniastych i mocnych, i wynosi on 71,43 %. Gleby te
przydatne są wyłącznie dla roślin o małych wymaganiach glebowych. Niekorzystnie
przedstawia się natomiast udział lepszych rolniczo gleb – gleb średnich, które
zajmują 9,55 % powierzchni użytków rolnych. Gleby te odpowiednie są dla uprawy
roślin bardziej wymagających jak pszenica czy buraki cukrowe. Brak jest natomiast
gleb najkorzystniejszych dla potrzeb rolnictwa – ciężkich i bardzo ciężkich.
Odczyn gleb użytków rolnych gminy jest w przewadze bardzo kwaśny i kwaśny.
Łączny udział tych gleb wynosi 90,48 %. Tak wysokie zakwaszenie gleb gminy
Kłobuck jest uwarunkowane przewagą gleb lekkich (wymywanie w głąb profilu
kationów zasadowych) oraz z natury kwaśnymi skałami macierzystymi. Dodatkowo
do wzrostu zakwaszenia gleb przyczynia się zanieczyszczenie atmosfery oraz
zmniejszenie nawożenia mineralnego. Taki stan odczynu gleb użytków rolnych
wskazuje na potrzebę wapniowania ponad 90 % gleb. Pożądana dawka wapna
wynosi 200 kg/ha/rok. Realizacja tego przedsięwzięcia w skali całej gminy wymaga
zastosowania około 1550 ton CaO rocznie. Możliwym do przyjęcia rozwiązaniem
jest również ograniczenie powierzchni użytków rolnych produkujących na potrzeby
konsumpcyjne.
Zgodnie ze składem granulometrycznym na terenie gminy Kłobuck dominują gleby
zaliczane do typu gleb bielicowych i brunatnych kwaśnych wytworzone z utworów
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 14
Wrocław
9 lipca 2004
piaszczystych i gliniastych. Z dolinami rzecznymi natomiast związane są gleby
mułowo – torfowe.
Pod względem przydatności rolniczej wśród gleb gminy Kłobuck przeważają grunty
orne. Stanowią one 57,90 % wszystkich użytków na terenie gminy. Największy
obszar gruntów ornych przypada na gleby klasy IV b. Stosunkowo duży jest także
udział gleb klasy V. Niewielkie obszary natomiast zajmują gleby wyższych klas
bonitacyjnych III a i III b – łącznie stanowią 3,4 % gruntów ornych gminy.
Grunty orne gminy Kłobuck są raczej słabe, przeznaczone do uprawy roślin o
małych wymaganiach glebowych. Ich przydatność dla produkcji rolnej jest
zadowalająca jedynie w przypadku specjalizacji tej produkcji w kierunku
konkretnych upraw, przy jednoczesnym stosowaniu intensywnego nawożenia.
Skutkiem jest wzrost kosztów produkcji rolnej oraz zmniejszenie konkurencyjności
produkcji.
Użytki zielone to zaledwie 7,82 % użytków rolnych gminy. Największy udział
wykazuje kompleks żytni od dobrego do bardzo słabego oraz kompleks zbożowo –
pastewny mocny i słaby. Znikomy jest natomiast udział użytków zielonych
należących do kompleksu pszennego.
TABELA 3: Gmina Kłobuck – powierzchnia gruntów ornych według klas
bonitacyjnych.
Klasa bonitacyjna
Powierzchnia w ha
Struktura w (%)
I
-
-
II
-
-
III a
50
0,6
III b
220
2,8
IV a
1233
15,9
IV b
2973
38,6
V
2868
37,1
VI
382
4,9
VI z
10
0,1
TABELA 4: Gmina Kłobuck – powierzchnia użytków zielonych według klas
bonitacyjnych.
Klasa bonitacyjna
Powierzchnia w ha
Struktura w (%)
I
-
-
II
-
-
III a
18
1,8
III b
-
-
IV a
-
-
IV b
511
51,7
V
398
40,3
VI
60
6,1
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
VI z
Program Ochrony Środowiska
Strona 15
Wrocław
1
9 lipca 2004
0,1
Zgodnie z mapą glebowo – rolniczą na większości omawianego terenu gleby
sklasyfikowano jako gleby IVa, IVb i V klasy bonitacyjnej i zaliczono je do 5 – go
kompleksu żytnio – ziemniaczanego dobrego, 6 – go kompleksu żytnio –
ziemniaczanego słabego i 9 – go kompleksu zbożowo – pastewnego słabego.
Najlepsza jakościowo gleba występuje w miejscowości Biała Górna. Zaliczana jest
do III klasy bonitacyjnej i 4 – go kompleksu żytnio – ziemniaczanego bardzo
dobrego.
2. 5. Hydrologia.
2.5.1. Wody podziemne.
Do wód podziemnych zalicza się wody występujące pod powierzchnią ziemi w
wolnych przestrzeniach skał skorupy ziemskiej. Gromadząc się w różnych
utworach wodonośnych tworzą poszczególne poziomy wód.
W zależności od takich czynników jak: mineralizacja, zasięg i udział poziomów
wodonośnych w zasobach eksploatacyjnych, warunki hydrodynamiczne, a także
budowa geologiczna oraz geomorfologia i hydrografia, cały teren gminy należy do
wieluńsko – krakowskiego regionu hydrogeologicznego z głównym poziomem
użytkowym w skałach mezozoicznych. W jego zasięgu wyróżnia się podregion
wieluński z poziomem wodonośnym szczelinowo – porowym w piaskowcach i
piaskach jury środkowej, który obejmuje zachodnią część gminy oraz podregion
krakowsko – częstochowski z poziomem wodonośnym szczelinowo – krasowym w
wapieniach jury górnej, w obrębie którego położona jest wschodnia część gminy.
W podregionie wieluńskim wody piętra jury środkowej nie tworzą na obszarze
gminy Kłobuck większych, zasobnych zbiorników. Poziom wodonośny w rejonie
Kłobucka występuje na głębokości 200 m, a wydajność studni osiąga od 30 do 70
m3/h. W związku z tym znaczenie gospodarcze tych wód jest niewielkie. Wody tego
poziomu posiadają ponadnormatywną zawartość związków żelaza, co wiąże się z
występowaniem w podłożu rud żelaza. Cechuje je także podwyższona zawartość
manganu.
Podregion krakowsko – wieluński związany jest z utworami jury górnej.
Wodonośność tego poziomu uzależniona jest od ilości i rodzaju szczelin oraz
kawern krasowych. Zasilanie tych warstw odbywa się drogą infiltracji wód
atmosferycznych poprzez warstwy czwartorzędowe, a więc bezpośrednio przez
przenikanie do szczelin w miejscach pozbawionych pokrywy lub pośrednio przez
wody zalegających powyżej warstw czwartorzędowych. Wydajność studni sięga tu
od kilku do 250 m 3/h. Wody te charakteryzują się dobrą jakością, należącą do I
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 16
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
klasy jakości wód. Zawierają znaczne ilości wapnia – ok. 100 mg/litr i z reguły nie
zawierają żelaza.
Piętro wodonośne czwartorzędowe nie ma znaczenia użytkowego. Występuje w
obrębie dolin rzecznych, w związku z czym wypełnione jest utworami wodonośnymi
o dużej przepuszczalności jak fluwioglacjalne piaski i żwiry. Wody w tych utworach
tworzą z reguły niewielkie zbiorniki lokalne, co uwarunkowane jest nieciągłością
osadów plejstoceńskich. Zasilanie poziomu czwartorzędowego następuje przez
infiltrację opadów atmosferycznych i wód rzecznych, a także przez przelewanie się
wód z poziomu górno jurajskiego. Wody tego poziomu występują na niewielkiej
głębokości, począwszy od 0,5 m pod poziomem terenu. Dolny poziom zwierciadła
wód gruntowych tego piętra nie przekracza zazwyczaj 5 m pod poziomem terenu.
W obrębie wysoczyzny polodowcowej zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na
zmiennym poziomie w zależności od miąższości utworów piaszczysto – żwirowych
oraz podścielających lub przedzielających je utworów gliniasto – ilastych.
Zwierciadło
wód
czwartorzędowych
jest
swobodne,
a
kierunki
odpływu
podziemnego są uwarunkowane przebiegiem dolin rzecznych. Wydajnośc wód
tego poziomu jest niewielka i mieści się w przedziale od 5 do 20 m 3/h. Wody
czwartorzędowe charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu.
Ze względu na przepuszczalność warstw powierzchniowych narażone są na
zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka. Podścielającą warstwą
izolującą
zbiornik
czwartorzędowy
są
gliny
morenowe
ze
zlodowacenia
środkowopolskiego oraz występujące nielicznie gliny zwietrzelinowe.
Naturalną odporność wydzielonych poziomów wodonośnych charakteryzuje czas
potencjalnego
przenikania
zanieczyszczeń.
Poziomy
wód
w
utworach
czwartorzędowych na terenie gminy posiadają czas przenikania zanieczyszczeń do
1 roku. Czas potencjalnej migracji zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych w
utworach starszych od czwartorzędu wynosi od 5 do 100 lat.
2.5.2. Wody powierzchniowe.
Wody powierzchniowe dzielą się na:

płynące – w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach o
przepływach stałych lub okresowych oraz w źródłach, z których cieki biorą
początek;

stojące – znajdujące się w jeziorach i innych zbiornikach.
Cały obszar gminy Kłobuck należy do prawostronnego dorzecza Odry. Położony
jest w zlewniach dwóch rzek: Białej i Czarnej Okszy.
Hydrograficzną oś obszaru stanowi rzeka Biała Oksza, będąca prawobrzeżnym
dopływem Liswarty, której dorzecze ma powierzchnię 1558 km2. Jej źródła
znajdują się poza zachodnią granicą gminy, koło wsi Hutka. Rzeka płynie w
kierunku północno – wschodnim przez Rybno, Kłobuck, Łobodno, Ostrowy, a
następnie skręca na północ i uchodzi do Liswarty poniżej Władysławowa w gminie
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 17
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Miedźno. Rzeka ta zbiera wody z obszaru ok. 159,6 km2. Z obu stron zasilana jest
przez niewielkie cieki. Największym z nich jest Bród o długości ok. 8 km,
uchodzący do Białej Okszy poniżej Kłobucka. W jego podmokłej dolinie znajduje
się staw i kilka sadzawek. Pozostałe dopływy Białej Okszy to bezimienne cieki o
długości od 2 do 5 km. Niektóre z nich to dziś rowy melioracyjne, czy też cieki
prowadzące wodę jedynie okresowo.
Druga pod względem wielkości rzeka w gminie to Czarna Oksza. Wypływa ona
między Truskolasami, a Golcami, płynie równoleżnikowo na wschód przez tereny
leśne do Grodziska, a następnie skręca na północny – wschód. Pomiędzy
miejscowościami: Libidzą
i Kamykiem płynie w wąskiej dolinie, o stromych,
wysokich około 20 – 30 m zboczach. Dno doliny jest płaskie, podmokłe, o
szerokości ok. 500 m. Rzeka jest uregulowana o wyprostowanym miejscami biegu.
Jej zlewnia zajmuje powierzchnię 257,8 km 2 i obejmuje południowo – wschodnią
część gminy. Największym jej dopływem jest rzeka Białka, której przy ujściu
towarzyszą stawy rybne koło wsi Kopiec, a drugim pod względem wielkości rzeka
Gruszewnia. Pozostałe dopływy to krótkie cieki prowadzące niewielkie ilości wody.
Wody stojące na terenie gminy Kłobuck reprezentuje stały zbiornik wodny (zalew)
na rzece Biała Oksza w Kłobucku – Zakrzewie. Obecnie jest on remontowany, a w
przyszłości, z uwagi na przewidywany rozwój dzielnicy południowej, spełniać
będzie istotną funkcję rekreacyjną.
2. 6. Roślinność.
Zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski omawiany obszar należy do prowincji
Niżowo – Wyżynnej Środkowoeuropejskiej, dział A Bałtycki, poddział Pasa Wyżyn
Środkowych, kraina 15 – Wyżyna Krakowsko – Wieluńska. Szata roślinna na
terenie gminy odzwierciedla wpływ warunków naturalnych na polodowcową historię
opisywanego obszaru oraz kilkanaście stuleci działalności gospodarczej człowieka.
Współczesny
skład
flory
ustalił
się
w
wyniku
zmian
klimatycznych
i
rozprzestrzenianiu się gatunków w okresie polodowcowym. Zbiorowiska roślinne
na obszarze gminy, a w szczególności lasy uległy zubożeniu i wyniszczeniu.
Ekspansja i rozwój społeczny spowodował wyraźne i trwałe zmiany w środowisku
naturalnym np. poprzez karczowanie lasów
i rozszerzanie upraw rolnych.
Bezpośrednimi przyczynami przemian w środowisku naturalnym są zmiany w
składzie
gatunkowym
drzewostanu,
nawożenie
mineralne,
nieprawidłowa
gospodarka leśna, procesy urbanizacyjne, a także zamiany na użytki zielone,
nieuzasadnione wypalanie i wydeptywanie lub zaorywanie tych obszarów.
Na obszarze gminy Kłobuck nie występują więc naturalne zbiorowiska roślinne, a
ich miejsce zajmują zbiorowiska wtórne wynikające ze znacznego stopnia
przekształcenia przez człowieka naturalnych siedlisk. Tereny w większości
pokrywają uproszczone zbiorowiska zastępcze w postaci zbiorowisk łąkowych,
ruderalnych i nieurządzonej zieleni niskiej i wysokiej z udziałem zadrzewień
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 18
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
głównie jesionów, dębów, akacji rosnących wzdłuż dróg oraz olszy czarnej na
brzegach wód.
Na terenie gminy powierzchnie lasów tworzą niewielkie kompleksy rozmieszczone
głównie w północno i południowo – zachodniej części opisywanego obszaru.
Obecnie zbiorowiska leśne zajmują 4576 ha, z czego 3183 ha to lasy państwowe,
natomiast 1393 ha lasów znajdują się w posiadaniu prywatnych właścicieli.
Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna i
modrzew. Te dwa gatunki drzew stanowią 90,1 % wszystkich gatunków
panujących na terenie gminy. Gatunkami uzupełniającymi są przede wszystkim:
dąb, jodła, świerk, buk, brzoza, olsza.
TABELA 5: Typy siedliskowe lasów na terenie Nadleśnictwa Kłobuck.
Siedliskowy typ lasu
Symbol
Powierzchnia
Struktura
w ha
w (%)
Bs
314,68
1,7
Bór świeży
Bśw
2269,52
12,0
Bór wysoki
Bw
44,31
0,2
Bór stary
Bór mieszany świeży
BMśw
9709,12
51,1
Bór mieszany wysoki
BMw
1176,67
6,2
Bór mieszany bagienny
BMb
2,34
0,01
Las mieszany świeży
LMśw
3555,90
18,9
Las mieszany wysoki
LMw
1508,17
7,9
Las świeży
Lśw
137,47
0,7
Las wysoki
Lw
126,56
0,7
Ols
Ol
77,09
0,4
Ols jesionowy
OLi
36,01
0,2
TABELA 6: Gatunki drzew występujące na terenie Nadleśnictwa Kłobuck.
Gatunek drzewa
Symbol
Powierzchnia w ha
Struktura w (%)
Sosna
So
16820,51
88,54
Dąb
Db
800,67
4,21
Modrzew
Md
303,09
1,60
Olsza
Ol
285,89
1,50
Brzoza
Brz
240,57
1,27
Jodła
Jd
230,19
1,21
Buk
Bk
150,96
0,79
Świerk
Św
73,89
0,39
Topola
Tp
47,56
0,25
Jesion
Js
26,14
0,14
Olsz
7,24
0,04
Gb
6,78
0,04
Olsza szara
Grab
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 19
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Osika
Os
9 lipca 2004
4,36
0,02
Lasy państwowe w gminie znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa „Kłobuck”,
którego siedziba znajduje się w miejscowości Kłobuck. Na podstawie art. 16 pkt. 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ochroną objęto 15383 ha lasów
wchodzących w skład Nadleśnictwa Kłobuck w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach, co stanowi 80,97 % lasów nadleśnictwa. 9309 ha
lasów ochronnych leży w obrębie leśnym Kłobuck, 3192 ha w obrębie leśnym
Pajęczno i 2882 ha w obrębie leśnym Parzymiechy. Większość z tych lasów
stanowią lasy wodochronne. Ponadto 279 ha to lasy stanowiące cenne fragmenty
rodzimej przyrody i wyłączone zostały z użytkowania rębnego.
Ekosystemy nieleśne na omawianym terenie to łąki i pastwiska. Zajmują
odpowiednio
1304
ha
oraz
307
ha.
Dominujące
areały
łąk
głównie
antropogenicznych występują na północy i południu gminy oraz rozpościerają się
wzdłuż rzeki Biała Oksza. Te ostatnie to łąki zalewowe porastające dolinne
obniżenia terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, występujące powszechnie
w środowisku wilgotnym i bardziej żyznym.
Dokładnie, pod względem florystycznym i faunistycznym zbadany został rezerwat
„Dębowa Góra” położony na terenach gminy Kłobuck. Florę rezerwatu ocenia się
na ok. 100 gatunków roślin naczyniowych. Występuje tu również grupa trzech
gatunków górskich, w skład której wchodzą: jodła pospolita, klon jawor, starzec
Fuchsa. Na uwagę zasługuje obecność rzadkiego gatunku trawy – perłówki
jednokwiatowej, która osiąga tu wschodnią granicę swego zwartego zasięgu
występowania. Drzewostan rezerwatu stanowią głównie dęby szypułkowe.
Stwierdzono tu występowanie 380 dorodnych okazów tego gatunku. Są to okazy
liczące od 150 do 200 lat, niestety część dębów oceniana na około 20 %
opanowana jest przez zgniliznę, co powoduje konieczność stopniowego usuwania
tych drzew. Drzewostan uzupełniają przestoje pojedynczych buków, świerków i
jodły pospolitej, przy czym dwa ostatnie gatunki
drzew iglastych wykazują
tendencję do usychania. W niższych piętrach drzewostanu występuje dość licznie
grab oraz sporadycznie modrzew polski, topola, osika, i olsza czarna . Podszycie
stanowi głównie leszczyna pospolita.
W zespole powyższych drzewostanów występuje 50 gatunków roślin, w tym
charakterystyczne gatunki roślin zielnych, takich jak: gwiazdnica wielkokwiatowa,
przytulia Schultesa i pszeniec gajowy. Lokalnie postać tego zespołu wyróżnia
obecność: jarzmianki większej, świerząbka korzennego i perłówki jednokwiatowej,
natomiast poza jego granicami – czosnku niedźwiedziego.
2. 7. Zwierzęta.
Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski
z pewnymi wpływami gatunków charakterystycznych dla wyżyny Krakowsko-
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 20
9 lipca 2004
Wieluńskiej. Różnorodność gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duża. Faunę
reprezentują zarówno gatunki bezkręgowe, głównie owady, a także kręgowce,
przede wszystkim gryzonie. Dominują charakterystyczne dla obszarów pól i łąk
drobne ssaki, takie jak: ryjówki, myszy polne, chomiki, jeże europejskie, zające, a
rzadziej kuny domowe, łasice czy popielice. Z większymi kompleksami lasów
związane są niezbyt liczne sarny, dziki i dość częste lisy. Można tu również
spotkać około 30 gatunków ptaków. W skład tej awifauny wchodzą: myszołów,
jastrząb gołębiarz, krogulec, pustułka, gołąb siniak i grzywacz, kukułka, puszczyk,
dudek, dzięcioł duży i średni, skowronek polny i borowy, świergotek drzewny, wilga
szpak, sójka, pokląskwa, kos, drozd śpiewak, kwiczoł, sikora modra i bogatka,
kowalik, pełzacz leśny, zięba, dzwoniec, potrzeszcz, ortolan i trznadel. Wymienione
gatunki ptaków spotyka się głównie na terenie rezerwatu „Dębowa Góra” i w jego
sąsiedztwie. Na pozostały teren gminy zalatują typowe dla krajobrazu rolniczego
ptaki takie jak wróblowate, krukowate, drozdy, przepiórki, kuropatwy czy
myszołowy. Spośród płazów występują tu (zwłaszcza na terenie rezerwatu) dość
licznie i pospolicie: traszka zwyczajna, ropucha szara i żaba trawna, rzadziej:
traszka grzebieniasta i rzekotka drzewna, zaś na skraju lasu – ropucha zielona,
grzebiuszka ziemna i żaba moczarowa. Natomiast gady reprezentowane są przez
5 gatunków: jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca zwyczajnego, zaskrońca
zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Występują tu również chrząszcze drapieżne,
znajdujące się pod ochroną oraz chrząszcze żerujące na dębach np. koziorog
dębosz, a także co najmniej 7 gatunków ślimaków.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 21
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
3. Obszary i obiekty podlegające ochronie.
Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów
przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony
indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w
rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są
akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu.
3. 1. Rezerwat Dębowa Góra.
Rezerwat
przyrody
to
podstawowa
forma
obszarowej
ochrony
wartości
przyrodniczych, stosowana w Polsce od roku 1886. W myśl art. 23.1. ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku – z kolejnymi zmianami, aż do
7 grudnia 2000 roku „rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w
stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze,
a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej,
mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych
bądź krajobrazowych.” Ustawa również przewiduje możliwość utworzenia otuliny
zabezpieczającej
rezerwat
przed
oddziaływaniem
szkodliwych
czynników
zewnętrznych.
Rezerwat przyrody Dębowa Góra położony jest na południowym zboczu wzgórza,
na wysokości od 260 m npm do 283 m npm. Został on utworzony Zarządzeniem nr
347 Ministra Leśnictwa z dnia 18.12.1953 r. o pow. 5,01 ha w pododdziale 127d w
leśnictwie Skrzeszów, nadleśnictwo Grodzisko, w celu zachowania fragmentu
naturalnego,
wielogatunkowego
lasu
mieszanego
ze
znacznym
udziałem
starodrzewu dębowego w wieku około 200 lat.
Wzgórze, na którym rozpościera się obszar rezerwatu zbudowane jest z utworów
jury środkowej, a przede wszystkim z iłów rudonośnych batonu, zaś w części
szczytowej z utworów keloweju, reprezentowanego przez wapienie piaszczyste z
soczewkami iłu glaukonitowego oraz przerostami białoszarego margla. U podnóża
wzgórza występuje glina zwałowa, pokryta częściowo piaskami, żwirami i głazami
lodowcowymi,
pochodzącymi
ze
stadiału
maksymalnego
zlodowacenia
środkowopolskiego. Gleby w rezerwacie zaliczono do głębokich, pylasto –
gliniastych gleb brunatnych, kwaśnych, wytworzonych z glin zwałowych. Rezerwat
ten jest pozostałością pierwotnych lasów dębowo – grabowych, porastających
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 22
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
dawniej okolice dzisiejszego miasta Kłobucka. Obecnie rezerwat obejmuje
kompleks leśny o powierzchni 5,43 ha.
3. 2. Użytki ekologiczne
Użytek
ekologiczny
to
jedna
z
form
ochrony
przyrody
polegająca
na
zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania
unikatowych zasobów genowych i siedlisk, np.: naturalnych zbiorników wodnych,
śródpolnych i śródleśnych "oczek wodnych", kęp drzew i krzewów, bagien,
torfowisk, wydm, starorzeczy, wychodni skalnych, skarp, kamieńców i nie
użytkowanych gospodarczo płatów roślinności. Istotnym powodem tworzenia
użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo
obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły one być objęte
ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą
rangę ich walorów przyrodniczych.
Ochronie na terenie gminy Kłobuck podlega użytek ekologiczny „Czarne Bagno”.
Utworzony został rozporządzeniem nr 33/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia
23.12.1996 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Częstochowskiego nr 2 z
20.01.1997 r. poz. 6, poz. 8/18 w zał. nr 2 do rozporządzenia nr 33/96. Użytek
ekologiczny „Czarne Bagno” o powierzchni 2,47 ha leży na terenie Nadleśnictwa
Kłobuck, Obręb Kłobuck, leśnictwo Kocin oddział 142d, dz. 142/4289. Zajmuje on
podmokłe tereny i jest niezwykle atrakcyjny pod względem ornitologicznym.
Drugim użytkiem ekologicznym na omawianym terenie jest „Dzicze Bagno” o
powierzchni 12,3 ha. Użytek ten utworzony został rozporządzeniem nr 33/96
Wojewody Częstochowskiego z dnia 23.12.1996 r. – Dziennik Urzędowy
Województwa Częstochowskiego nr 2 z 20.01.1997 r. poz. 6, poz. 8/19 w zał. nr 2
do rozporządzenia nr 33/96. Należy do Nadleśnictwa Kłobuck, Obręb Kłobuck,
leśnictwo Pierzchno oddział 298d, 299c, 300b, 301a, dz. 298/1655, 299/1654.
3. 3. Elementy systemu ECONET – PL.
Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości
zanieczyszczeń emitowanych do środowiska i jego całkowitej lub częściowej
degradacji. Presja człowieka na przyrodę doprowadziła do zaniku wielu gatunków
flory
i
fauny,
postępującej
synatropizacji
oraz
fragmentacji
naturalnych
ekosystemów. W celu zjednoczenia wysiłków na rzecz zachowania i ochrony
środowiska
przyrodniczego
ustanowiono
szereg
porozumień
i
konwencji
międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska.
Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się
do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia
Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). Sieć EECONET mają stanowić
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 23
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie
się uzupełniającymi formami ochrony przyrody.
Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i
zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET - PL,
która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu
zintegrowania istniejących obszarów chronionych w poszczególnych krajach
europejskich oraz potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden
spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami
(koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę Europy w
1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są:

obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe;

korytarze ekologiczne.
Obszary
węzłowe
odznaczają
się
dużą
różnorodnością
gatunkową
oraz
różnorodnością form krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków
rodzimych
i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w
obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia największych
walorów
przyrodniczych.
Otoczone
są
strefami
buforowymi,
które
mają
wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. Natomiast
korytarze
ekologiczne
to
struktury
przestrzenne,
które
umożliwiają
rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami
przylegającymi do nich.
Część terenów na omawianym obszarze znajduje się w zasięgu korytarza
ekologicznego o znaczeniu krajowym. Jest to korytarz ekologiczny o nazwie
„Częstochowski – Warty”. Tereny te wskazywane są do objęcia ochroną w krajowej
sieci ECONET.
3. 4. Pomniki przyrody.
Według art. 28 ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku
pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów ,w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe, jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem
składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory
dydaktyczne i edukacyjne.
Na obszarze gminy Kłobuck znajduje się 5 obiektów objętych ochroną w formie
pomników przyrody ożywionej. Przeważają dęby szypułkowe zlokalizowane w
Zakrzewie oraz lipa drobnolistna w Białej Górze.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 24
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
TABELA 7: Gmina Kłobuck – wykaz pomników przyrody.
Lp.
Rodzaj obiektu
Lokalizacja
Podstawa prawna
Numer
rejestr
u
1
1.
2
3
4
5
Dąb szypułkowy
Zakrzew
Decyzja nr 256 o uznaniu za
8/31
– grupa –
Leśnictwo Rybno
pomnik przyrody PWRN w
2 sztuki
Oddz. 224d
Katowicach z dnia 23.03.1963r.
nr RL/OP-b/7/63 – 2/96 poz. 5
1
2.
2
Dąb szypułkowy
3
4
5
8/32
Zakrzew
Decyzja nr 261 o uznaniu za
Leśnictwo Rybno
pomnik przyrody PWRN w
Oddz. 218b
Katowicach z dnia 30.05.1963r.
– 2/96 poz. 5
3.
4.
Dąb szypułkowy
Rozporządzenie nr 42/89
Leśnictwo
Wojewody Częstochowskiego z
Skrzeszów
dnia 12.12.1994 r. – 2/95
Oddz. 249c
zm. 2/96 poz. 5
Rybno
Rozporządzenie nr 42/89
9 dębów
szypułkowych
Zakrzew
8/33
8/34
Leśnictwo Rybno Wojewody Częstochowskiego z
Oddz. 256
dnia 30.12.1989 r. – 2/95
zm. 2/96 poz. 5
5.
Dąb szypułkowy
Zakrzew
Decyzja nr 261 o uznaniu za
Leśnictwo
pomnik przyrody PWRN w
Skrzeszów
Katowicach z dnia 30.05.1963
Oddz. 249c
r. – 2/96 poz. 5
8/35
3. 5. Rośliny i zwierzęta chronione.
Gmina Kłobuck nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej, która wykazałaby
występowanie roślin i zwierząt chronionych. Dokładnie zbadany został jedynie
obszar należący do rezerwatu „Dębowa Góra”. Odnaleziono tu 6 gatunków roślin
prawnie chronionych. Są to:
1. wawrzynek wilczełyko;
2. bluszcz pospolity;
3. paprotka zwyczajna;
4. barwinek pospolity;
5. buławnik wielkokwiatowy;
6. gnieźnik leśny.
Występuje tu również grupa 8 gatunków objętych ochroną częściową.
Fauna omawianych terenów, w tym również rezerwatu „Dębowa Góra” nie została
nigdy dokładnie zbadana i udokumentowana. Z fragmentarycznych publikacji
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 25
9 lipca 2004
dowiadujemy się o występowaniu chronionych chrząszczy drapieżnych takich jak:
liszkarza tęcznika i biegacza skórzastego i pomarszczonego.
Awifauna terenu gminy jest stosunkowo uboga ze względu na podgórski i górski
charakter, brak większych mokradeł i zbiorników wodnych oraz głównie
monokulturowy charakter lasów. Spośród 98 gatunków ptaków stwierdzonych na
terenie gminy – 93 to gatunki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe oraz 5 gatunków
przelotnych. Wyodrębnionych zostało 11 gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych
na 39 stanowiskach. Są to: jastrząb (Accipiter gentils), cietrzew (Tetrao tetrix),
słonka (Scolopax rusticola), siniak (Columba oenas), turkawka (Sterptopelia turtur),
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), pliszka górska (Motocilla cinerea), świerszczak
(Locustella neavia), muchołówka mała (Ficedula parva), orzechówka (Nucifraga
caryocatctes) i dziwonia (Carpodactus erythrinus). Najpilniejsza jest ochrona
cietrzewia na tym terenie.
3. 6. Strefy ochronne.
3.6.1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza:
Na obszarze gminy Kłobuck ochronie przyrodniczo – rolniczej podlegają:

Rezerwat „Dębowa Góra”

Użytek ekologiczny „Czarne Bagno”

Użytek ekologiczny „ Dzicze Bagno”

tereny leśne;

cały areał gruntów rolnych zaliczanych do IV klasy bonitacyjnej;

grupy śródpolnej zieleni wysokiej;

istniejące ciągi zadrzewione;

ciągi ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków;

parki podworskie;

pomniki przyrody;

gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych;

złoża surowców mineralnych;

Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 326 „Częstochowa (E)” i
GZWP nr 325 „Częstochowa (W)”.
3.6.2. Ujęcia wody.
Na terenie gminy Kłobuck zostały wyznaczone strefy ochronne ujęć wód
podziemnych. Kompleksową dokumentację techniczną i formalno – prawną, która
była podstawą do ustanowienia stref ochrony sanitarnej ujęć wody, opracowało
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
Gmina Kłobuck zaopatrywana jest w wodę z następujących ujęć:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 26
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
1. „ŁOBODNO" – ujęcie wód podziemnych położone na terenie gminy Kłobuck i
gminy Miedźno złożone z zespołu 5 studni, składające się z terenu:
- ochrony bezpośredniej, w skład której wchodzi 5 studni w formie prostokąta o
różnych wymiarach,
- zewnętrznego terenu ochrony pośredniej;
2. „KŁOBUCK” – ul. Długosza – ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w
mieście Kłobuck, posiadające 1 studnię, składające się z terenu ochrony
pośredniej;
3. „WIERZCHOWISKO" – ujęcie wód podziemnych zlokalizowane na terenie
gminy Mykanów i gminy Kłobuck złożone z zespołu 5 studni oraz źródła,
składające się z terenu:
- ochrony bezpośredniej, w skład której wchodzi 5 studni w formie prostokąta o
różnych wymiarach oraz źródło,
- zewnętrznego terenu ochrony pośredniej;
na terenie gminy Kłobuck znajduje się 1 studnia w miejscowości Biała, w chwili
obecnej jest nieczynna.
W zewnętrznym terenie ochrony pośredniej powyższych ujęć zabrania się:
- wprowadzania ścieków nieczyszczonych do ziemi i wód powierzchniowych,
- rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych,
- składowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
- lokalizowania obiektów przemysłowych, produkcyjnych i uciążliwych i ferm
zwierząt nie spełniających wymogów ochrony środowiska.
Ponadto w Kłobucku zlokalizowane są dwa zbiorniki wyrównawcze „Dębowa Góra”
o łącznej pojemności 2000 m³ (1000 m³ każdy).
3.6.3. Główny Zbiornik Wód podziemnych.
Teren gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 326
Częstochowa (E) o charakterze szczelinowo – krasowym, wydzielonego w
utworach
jurajskich
J3
o
zasobach
dyspozycyjnych
szacowanych
na
1 020 000 m3/d oraz GZWP 325 Częstochowa (W) o charakterze szczelinowym i
szczelinowo – porowym o zasobach około 120 000 m3/d.
Na terenie GZWP 326 znajduje się obszar najwyższej ochrony (ONO) oraz obszar
wysokiej ochrony (OWO). Część gminy Kłobuck, na wschód od miasta Kłobuck
leży w obrębie obszaru najwyższej ochrony (ONO). Na terenie GZWP 325
zlokalizowano natomiast obszar wysokiej ochrony, nie obejmujący swoim
zasięgiem gminy Kłobuck.
3.6.4. Energetyka:
Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych strefa ochronna
znajduje się w pasie o szerokości 25 – 40 m. Stacje transformatorowe powinny
mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze o wymiarach 150 m x 80 m. Dla
sieci wysokiego napięcia 400 V strefa ochronna wynosi 80 m. Faktyczne
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 27
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
zapotrzebowanie na teren rezerwowany pod instalacje elektroenergetyczne może
okazać się mniejsze. Wymaga to zaopiniowania przez gestora sieci.
3.6.5. Telekomunikacja:
Strefą ochronną obejmuje się maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje
radiotelekomunikacyjne. Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny
od wysokości masztu – od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. W gminie są 2
maszty telefonii komórkowej znajdujące się na budynku szkoły oraz budynku straży
pożarnej. Poza tym sołectwa posiadają radiodostęp. Jednak dokładne pomiary i
ekspertyzy natężenia pola elektromagnetycznego nie wykazały bezpośredniego
zagrożenia.
3.6.6. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej:
Gmina nie posiada obiektów wojskowych ani też obiektów obrony cywilnej, które
podlegałyby ochronie.
3.6.7. Drogi:
Strefy ochrony wynikające z przepisów szczególnych przedstawione są w
poniższej tabeli.
TABELA 8: Minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych
budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach).
Obiekty mieszkaniowe i
użyteczności publicznej
Budynki
szpitalne i
Klasa
jedno –
wielo –
wymagające
techniczna
kondygnacyjne
kondygnacyjne
szczególnej
Typ drogi
ochrony
Autostrada
A
120
150
300
GP
50
70
200
GP, G, Z
30
40
130
Wojewódzka
GP, G, Z
30
40
130
Powiatowa
G, Z, L, D
15
20
80
Gminna
G, Z, L, D
15
20
80
Między regionalna
Krajowa
regionalna
3.6.8. Cmentarze:
Strefa ochrony sanitarnej dotyczy 5 cmentarzy komunalnych i wynosi 50 m od
granic obiektów.
3.6.9. Pozostałe obiekty:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 28
9 lipca 2004
Dla obiektów typu oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i
przemysłowych, baz maszynowych, zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych,
stacji paliw płynnych – strefy ochronne wyznaczane są indywidualnie. W
bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanym przez tereny chronione wprowadza się
zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia,
oświaty, sportu i rekreacji oraz innych budynków użyteczności publicznej.
Wskazane jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej.
3. 7. Ochrona kulturowa.
Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to:
kościoły, plebanie, budynki mieszkalne i gospodarcze, aleje miejskie, założenia
pałacowe i parki. Zachowały one elementy pierwotnych układów urbanistycznych.
Obecnie na terenie gminy Kłobuck 41 obiektów objętych jest ochroną
konserwatorską, z czego 18 figuruje w rejestrze zabytków (w tym 7 stanowisk
archeologicznych). Pozostałe są w spisie konserwatorskim. Obiekty wpisane do
rejestru zabytków podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej, a obiekty znajdujące
się w ewidencji – ochronie w zakresie ich architektury zewnętrznej. Gminny zasób
wartości kulturowych
podlegających
ochronie
uzupełniają 142 stanowiska
archeologiczne, z których 7 znajduje się w rejestrze zabytków.
Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków:
Kłobuck

kościół parafialny p.w. Św. Marcina i Małgorzaty wraz z zabudowaniami
poklasztornymi;

plebania;

wikarówka;

spichlerz;

łaźnia miejska, murowana z XX wieku, ul. Wieluńska 11;

most na rzece Okszy;

układ urbanistyczny Kłobucka w granicach określonych w decyzji P.W.R.W. w
Katowicach nr KL.III – 680/522/69 z dn. 27.12.1969
Kłobuck - Zagórze

pałac murowany z obiektami towarzyszącymi, parkiem i bramami wjazdowymi
Biała Górna

dzwonnica przy kościele Św. Stanisława z XVIII wieku
Kamyk

dwór z 1840 roku
Gruszewnia

krzyż przydrożny
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 29
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Celem ochrony zabytkowych części miasta występują następujące strefy ochrony
konserwatorskiej:
Strefa B:
Chroni zasadnicze elementy rozplanowania i wskazanej zabudowy. W strefie tej
obowiązuje utrzymanie rozplanowania przestrzennego, istniejących placów i ulic,
bez
wprowadzania
zmian
poza
przypadkami
wskazanymi
w
wytycznych
konserwatorskich, zachowanie istniejących linii zabudowy i linii regulacyjnych z
korektami w miejscach wskazanych w wytycznych, utrzymanie i uczytelnienie
historycznych podziałów parcel, zakaz lokalizacji obiektów kolidujących z funkcją
mieszkaniowo – usługową, utrzymanie drzew i grup zieleni wyróżniających się,
stanowiących dominanty lub tło dla architektury. Strefa ta obejmuje następujące
części miejscowości:

W Kłobucku obszar miasta lokacyjnego, przedlokacyjną osadę poniżej miasta
pochodzącą z okresu przedlokacyjnego wieś – przedmieście Zawadę oraz
tereny przylegające; ponadto pozostałości stawów pochodzących jeszcze ze
średniowiecza przy ul. Zamkowej, które są likwidowane, z wyjątkiem
pozostawienia po jednym stawie po północnej i południowej stronie ul.
Zamkowej, zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego;

W Zagórzu zespół pałacowy wraz z parkiem;

W Kamyku znajdujący się tam zespół dworski, użytkowany obecnie jako usługi
gastronomiczne;

W Kopcu zespół dworski, obecnie klasztor salezjanów;

W Nowej Wsi zespół dworski z początku XIX wieku
Strefa E:
Jest to strefa ochrony ekspozycji i dominant przestrzennych. W strefie tej
obowiązuje ograniczenie zabudowy do wysokości jednej kondygnacji oraz
całkowity zakaz zabudowy, zagospodarowanie terenu niezabudowanego w sposób
nie powodujący przysłonięcia sylwety starego miasta lub innych obiektów, dla
których ustalono obszar strefy
W Kłobucku obejmuje ona fragmenty niezabudowanego terenu pomiędzy
zachowanymi fragmentami historycznego układu urbanistycznego, a terenami
nowej zabudowy. Są to tereny między zabudową przy ul. Staszica, a ulicą Hallera,
pomiędzy Okszą i tzw. Parkiem, a dworcem PKS oraz teren skarpy nad ulicą
Długosza i dalej do osiedla zabudowy wielorodzinnej. Niewielki zasięg tej strefy jest
widoczny w miejscowościach: Kamyk, Nowa Wieś, Kopiec i związany jest z
ekspozycją zlokalizowanych tam zabytków.
Strefa W:
Jest to strefa ochrony archeologicznej. Ochrona polega na wyłączeniu tych
terenów z zabudowy do czasu wykonania badań archeologicznych. Wszelkie
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 30
Wrocław
9 lipca 2004
większe prace ziemne również wymagają nadzoru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Na terenie miasta Kłobucka strefa ta obejmuje oddzielnie dwa rejony w granicach
terenu kościelnego:

Ogród warzywny w części północnej;

Przestrzeń pomiędzy plebanią i dawnymi budynkami klasztornymi, a murem
od strony południowej.
Na pozostałym obszarze gminy strefa W występuje w Kamyku, Nowej Wsi i Kopcu.
4. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne.
4. 1. Ludność.
Podstawowymi
miernikami
charakteryzującymi
zbiorowość
ludzką
jest
jej
liczebność i rozmieszczenie. Gmina miejsko – wiejska Kłobuck 20 maja 2002 roku
liczy 20488 mieszkańców. Zamieszkuje ją 9963 mężczyzn i 10525 kobiet. W
samym mieście Kłobuck liczba ludności wynosi 13413 mieszkańców, w tym 6401
mężczyzn i 7012 kobiet. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet do
liczby mężczyzn dla gminy wynosi 1,06, a dla miasta Kłobuck 1,10. Gminny
współczynnik feminizacji jest więc wyższy od średniej dla powiatu kłobuckiego
(1,03) oraz nieznacznie niższy od średniej dla województwa śląskiego (1,07).
Na 1 km² powierzchni gminy przypada 157,6 mieszkańców. Gęstość zaludnienia
jest więc prawie 2 razy większa od średniej dla powiatu oraz 2,4 razy niższa od
średniej w województwie (odpowiednio 95,5 i 383,7 osób/km²). Współczynnik
występujący w Kłobucku jest jednak charakterystyczny dla gmin miejsko –
wiejskich ze względu na duże skupisko ludności w mieście Kłobuck.
TABELA 9: Gmina Kłobuck – współczynnik feminizacji i gęstość zaludnienia
w 2002 roku.
Wyszczególnienie
Gmina
Powiat
Województwo
Kłobuck
Kłobucki
Śląskie
Współczynnik feminizacji
1,06
1,03
1,07
Gęstość zaludnienia
157,6
95,5
383,7
RYCINA 1: Gmina Kłobuck – rozkład zaludnienia w latach 1950 – 2004.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 31
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
25000
LICZBA LUDNOŚCI
20000
15000
10000
5000
0
1945
1955
1965
1975
1985
1995
2005
Zmiany ludnościowe gminy związane są zarówno z ruchem naturalnym jak i
migracyjnym, a także ze zmianami administracyjnymi. Okres powojenny to czasy
wielkich ruchów migracyjnych, które miały związek z repatriacją, szybkim rozwojem
przemysłu oraz budownictwa mieszkaniowego. W latach 50 – tych XX wieku
miasto Kłobuck stało się siedzibą władz powiatowych. Zaczęły powstawać kopalnie
rud żelaza i zakłady wzbogacania rudy. Wskutek rozwoju przemysłu i funkcji
administracyjnych rozpoczął się rozwój miasta. Powstawały nowe dzielnice
mieszkaniowe,
centrum
administracyjne
i
kulturalne.
Wraz
z
rozwojem
przestrzennym zaczęła napływać ludność z okolicznych miast i wsi. Był to okres
największego napływu ludności. W okresie 40-lecia 1946-1986 liczba ludności
wzrosła o ponad 50%. W latach 1980 nastąpił kolejny wzrost liczby ludności
spowodowany utworzeniem obok miasta, gminy Kłobuck, a w roku 1993 nazwano
ten obszar gminą miejsko – wiejską Kłobuck. W latach 90 – tych liczba ludności
wykazywała tendencję rosnącą i obecnie liczy 20999 mieszkańców.
TABELA 10: Gmina Kłobuck – rozwój zaludnienia w latach 1950 – 2004.
Rok
Liczba ludności
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
1950
6656
-
-
1955
7685
-
-
1960
8580
-
-
1970
12597
-
-
1974
12847
-
-
1980
13746
-
-
1990
20647
-
-
1991
20702
-
-
1992
20813
-
-
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 32
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
1993
20779
-
-
1995
20732
10461
10271
1996
20816
10504
10312
1997
20886
10578
10308
1998
20928
10589
10339
1999
20879
10578
10301
2000
20889
10585
10304
2001
20487
10521
9966
2002
20494
10529
9965
2003
20471
10516
9955
20041
20999
10676
10323
Przez druga połowę lat 90 – tych liczba kobiet jest znacznie wyższa od mężczyzn.
Spowodowane jest to między innymi rosnącą rolą usług, gdzie zatrudnienie w
większym stopniu znajdują kobiety, nad działalnością przemysłową.
TABELA 11: Gmina Kłobuck – rozkład zaludnienia według sołectw w kwietniu 2004
roku.
Miejscowość
Kłobuck
Liczba ludności
13723
W tym kobiety
Biała
1444
706
Borowianka
472
206
Kamyk
1262
640
Kopiec
219
93
Gruszewnia
346
177
Libidza
706
348
Lgota
524
276
Nowa Wieś
345
175
Łobodno
1782
889
Rybno
176
91
7075
Najludniejszymi miejscowościami w gminie poza miastem Kłobuck to położona na
północny – wschód od Kłobucka wieś Łobodno. Znaczną liczbą ludności – ponad
1000 mieszkańców odznaczają się również wsie Biała i Kamyk leżące na wschód
od miasta Kłobuck.
TABELA 12: Gmina Kłobuck – ludność według wieku w 2002 roku.
1
Grupa wieku
Liczba mieszkańców
Struktura (%)
0–2
583
2,84
3–6
858
4,19
Dane na kwiecień 2004 roku
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 33
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
7 – 12
1595
7,78
13 – 15
929
4,53
16 – 17
657
3,21
18 – 64 mężczyźni
12805
62,50
3059
14,93
oraz 18 – 59
kobiety2
65 i więcej mężczyźni
oraz 60 i więcej
kobiety3
Ponad połowa mieszkańców zameldowanych w gminie to ludność w wieku od 18
do 59 (64) lat. Ich liczba wynosi 12805, co stanowi 62,5 %. Świadczy to o
przewadze ludności starszej w stosunku do osób w młodszych kategoriach
wiekowych. Liczba obywateli, którzy nie ukończyli 18 roku życia wynosi zaledwie
4622, to jest 22,55 %, natomiast 14,81 % mieszkańców liczy poniżej 12 lat.
Struktura mieszkańców gminy Kłobuck według wieku jest bardzo zbliżona do
wartości charakteryzujących zarówno populację powiatu kłobuckiego jak i
województwa śląskiego, prezentując się nieco mniej korzystniej w młodszych
kategoriach wiekowych.
Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura mieszkańców w
wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.
TABELA 13: Gmina Kłobuck – ludność wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego
w 2002 roku.
Ludność w wieku:
Gmina Kłobuck
Gmina Kłobuck (%)
Przedprodukcyjnym
4622
22,6
Produkcyjnym
12805
62,5
Poprodukcyjnym
3059
14,9
Mieszkańcy wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni oraz poprodukcyjni)
stanowią 37,5% % całej zbiorowości, z czego wynika że większa część
mieszkańców to ludność zdolna do pracy. W ostatnich latach jest to zjawisko
bardzo popularne nie tylko w gminie Kłobuck, ale również na terenie całego kraju.
Wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym, a jednocześnie zmniejsza się tak
zwane „obciążenie” ludności jej częścią nieprodukcyjną. W roku 1996 ludność
wieku przedprodukcyjnego stanowiła 25,5 % ogółu ludności, a obecnie zmniejszyła
się
do
22,6
%,
co
związane
jest
z
przechodzeniem
osób
w
wieku
przedprodukcyjnym należących do wyżu demograficznego przełomu lat 70 – 80 –
tych do wieku produkcyjnego. Odwrotne tendencje zanotowano wśród ludności
wieku poprodukcyjnego, gdzie liczebność tych roczników wzrosła z 13,4 % w 1996
roku do 14.9 % w 2002 roku. Na tej podstawie można przewidywać odwrócenie
dotychczasowych tendencji wskaźników „obciążenia”.
2
3
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 34
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Struktura wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców Kłobucka jest
bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących zarówno populację powiatu
kłobuckiego
jak
i
województwa
śląskiego.
Współczynnik
obciążenia
demograficznego, ustalony jako stosunek ludności nieprodukcyjnej do liczebności
wieku produkcyjnego dla gminy Kłobuck wynosi 0,59 i jest niższy od średniej w
powiecie (0,65) oraz wyższy od średniej w województwie (0,55). Jego wartość
rozkłada się korzystnie, ponieważ wśród obywateli „nieprodukcyjnych” (4622 osób)
22,6 % stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym natomiast 3059 osób, tj.
14,9 % osoby w wieku poprodukcyjnym.
Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane
przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę
populacji według wieku i płci, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku
rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch naturalny mieszkańców
gminy Kłobuck przedstawiają się bardzo pozytywnie z uwagi na większą liczbę
urodzeń od liczby zgonów. W efekcie zanotowano dodatni przyrost naturalny, na
co wpłynął dotychczasowy wzrost liczby ludności w gminie Kłobuck.
Wartości te rozkładają się bardziej korzystnie od średniej dla powiatu kłobuckiego i
województwa śląskiego, gdzie zanotowano przyrost naturalny odpowiednio (-0,6) i
(-1,1).
TABELA 14: Gmina Kłobuck – ruch naturalny ludności w 2002 roku.
Ruch naturalny
Wartości w liczbach
Na 1000 ludności
bezwzględnych
Małżeństwa
119
5,8
Urodzenia żywe
202
9,9
Zgony ogółem
188
9,2
Przyrost naturalny
14
0,7
Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym
bezpośrednio na liczbę ludności oraz jej rozmieszczenie. Obecna tendencja
przemieszczania się mieszkańców z mniejszych do większych ośrodków
osiedleńczych powoduje, że saldo migracji gminy Kłobuck jest dodatnie i wynosi w
liczbach bezwzględnych 22. Większość osób napływających do gminy to
prawdopodobnie mieszkańcy pobliskich wsi, poszukujący pracy w mieście Kłobuck.
Saldo migracji w 2002 roku liczone na 1000 mieszkańców wyniosło 1,1 i było takie
samo jak w powiecie kłobuckim (1,1) natomiast znacznie różniło się od wartości
charakteryzujących województwo śląskie, gdzie saldo migracji na 1000 ludności
wyniosło (-2,1). Powyższe wskaźniki świadczą o masowym odpływie ludności z
terenów przemysłowych Górnego Śląska z uwagi na malejącą liczbę miejsc pracy
lub chęć przemieszczenia się na tereny mniej zanieczyszczone. Przyrost
rzeczywisty ludności gminy Kłobuck, liczony jako suma wartości przyrostu
naturalnego oraz salda migracji, wyniósł
bezwzględnych.
w 2002 roku 36 w liczbach
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 35
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
TABELA 15: Gmina Kłobuck – ruch wędrówkowy ludności w 2002 roku.
Gmina
Napływ
Odpływ
Saldo migracji
Kłobuck
220
198
22
Przedstawione powyżej dane należy określić jako raczej pozytywne tendencje w
demografii gminy Kłobuck. Najwyraźniej obrazuje to dodatni przyrost naturalny
oraz korzystne saldo migracji. Tak dobra koniunktura demograficzna może się w
przyszłości utrzymać ze względu na dogodne warunki gospodarcze i rzadkie na
Górnym Śląsku walory przyrodnicze.
4. 2. Rynek pracy i zatrudnienie.
4.2.1. Rynek pracy.
Na koniec 2003 roku na terenie gminy Kłobuck funkcjonowało 1701 podmiotów
gospodarczych w rejestrze KRUPGN REGON.
Poniższa tabela przedstawia rozkład podmiotów gospodarczych, będących w
rejestrze REGON według wybranych sekcji PKD. Spośród wszystkich sekcji
najwięcej firm (703) prowadzi działalność handlową. 490 podmiotów zajmują się
przemysłem oraz dziedzinami pokrewnymi. Te dwie grupy stanowią łącznie ponad
70 % wszystkich zarejestrowanych firm. Liczną grupę w poniższej statystyce
stanowią podmioty działające w tzw. usługach niematerialnych, które reprezentują
11,11 % ogółu przedsiębiorstw w gminie. Do grupy tej zalicza się między innymi
następujące branże: oświata i wychowanie, służba zdrowia i opieka społeczna,
administracja publiczna.
TABELA 16: Gmina Kłobuck – podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w
KRUPGN REGON według wybranych sekcji PKD w 2003 roku.
Ilość podmiotów
Struktura (%)
Produkcja
315
18,52
Usługi przemysłowe
168
9,88
7
0,41
Nazwa przedmiotu
działalności
Przedsiębiorstwa produkcyjno –
usługowe
149
8,76
Handel
703
41,33
Gastronomia
32
1,88
Transport
34
2,00
Pozostałe usługi materialne
104
6,11
Usługi niematerialne
189
11,11
Budownictwo
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 36
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
RYCINA. 2: Gmina Kłobuck – struktura podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w KRUPGN REGON według wybranych sekcji w 2003 roku.
2%
11%
6%
19%
2%
10%
0%
9%
41%
produkcja
usługi przemysłowe
przedsiębiorstwa produkcyjno - usługowe
budownictwo
handel
gastronomia
transport
pozostałe usługi materialne
usługi niematerialne
Analizując strukturę podmiotów gospodarczych w gminie Kłobuck nadmienić
należy, że tradycje przemysłowe oraz handlowe gminy sięgają czasów
średniowiecza. Przyczyniły się do tego bogate złoża surowców rudnych oraz
lokalizacja w pobliżu szlaków komunikacyjnych, ułatwiających handel z miastami
nadmorskimi i Śląskiem. Udział tych sekcji jest bardzo zbliżony do wartości
charakteryzujących powiat kłobucki oraz województwo śląskie.
4.2.2. Zatrudnienie i bezrobocie.
Gmina Kłobuck ma charakter rolniczy toteż większość mieszkańców pracuje we
własnych gospodarstwach rolnych, których jest 2662, z czego 1220 gospodarstw
prowadzi
działalność
wyłącznie
rolniczą,
213
gospodarstw
–
wyłącznie
pozarolniczą, 281 gospodarstw – rolniczą i pozarolniczą, a 948 gospodarstw nie
prowadzi żadnej z powyższych działalności. Działalność rolniczą prowadzi ok.
1120 rolników indywidualnych i Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy
„Smugi”. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie w kilkunastu miejscowych
zakładach pracy działających w sektorze przemysłowym jak i usługowym, które
rozwijają się stosownie do nowych realiów gospodarki rynkowej. Część obywateli
gminy znajduje zatrudnienie również poza granicami gminy, głównie w pobliskiej
aglomeracji Częstochowy.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 37
9 lipca 2004
Według danych z końca 2002 roku liczba pracujących4 w gospodarce narodowej
na obszarze gminy Kłobuck wyniosła 5026 osób.
Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie
gminy. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących, zgodnie z przedstawioną
poniżej definicją, odzwierciedlającą strukturę pracujących w większych podmiotach
gospodarczych. Jednakże na podstawie powyższej tabeli obserwujemy naturalną
prawidłowość. Najliczniejsza grupa mieszkańców omawianej gminy pracuje w
przemyśle oraz w sektorach usług nierynkowych, w tym największa ilość w
ochronie zdrowia i opiece społecznej (511 osób). Wynika to z faktu, że największą
ilość gminnych firm zatrudniających powyżej 9 osób stanowią właśnie podmioty
państwowe (administracja, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna) oraz
firmy przemysłowe. Niewiele odstaje też sektor usług rynkowych reprezentowany
między innymi przez: handel, naprawy, rzemiosło, transport i łączność,
pośrednictwo finansowe i obsługa nieruchomości i firm. Podstawową rolę
odgrywają tu placówki handlowe i usługi z zakresu transportu i łączności.
Pozostałe to głównie małe zakłady (do 9 osób), będące zazwyczaj własnością
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
TABELA 17: Gmina Kłobuck – pracujący w 2002 roku.
Ilość pracujących
Struktura (%)
Ogółem
5026
100
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
114
2,27
Przetwórstwo przemysłowe
2006
39,91
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
167
3,32
Pracujący
energię elektryczną, gaz i wodę
Budownictwo
208
4,14
Handel i naprawy
579
11,52
Hotele i restauracje
b.d.
b.d.
Transport, gospodarka
295
5,87
Pośrednictwo finansowe
83
1,65
Obsługa nieruchomości i firm
110
2,19
Administracja publiczna i
440
8,75
Edukacja
413
8,22
Ochrona zdrowia i opieka
511
10,17
75
1,49
magazynowa i łączność
obrona narodowa
społeczna
Pozostała działalność usługowa
Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących
do 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
4
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 38
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
komunalna, społeczna i
indywidualna.
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest
możliwość uzyskania zatrudnienia. Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny
wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 31 grudnia 2003 roku Powiatowy
Urząd Pracy w Kłobucku zarejestrował 5618 bezrobotnych z gminy Kłobuck.
Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 26,75 zarejestrowano jako
bezrobotne.
TABELA 18: Gmina Kłobuck – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach
1990 – 2003.
Rok
Liczba bezrobotnych
W tym kobiety
ogółem
1
Udział kobiet
w%
1990
2
2613
3
1226
4
46,92
1991
4547
2111
46,43
1992
5468
2667
48,77
1993
5880
2660
45,24
1994
5850
2676
45,74
1995
5941
2887
48,59
1996
5654
2779
49,15
1997
3873
2094
54,07
1
2
3
4
1998
3924
2000
50,97
1999
4962
2459
49,56
2000
5568
2664
47,84
2001
6183
2847
46,05
2002
5781
2609
45,13
2003
5618
2524
44,93
Na przestrzeni ubiegłych 13 lat największe bezrobocie w gminie Kłobuck
występowało na początku transformacji ustrojowej w latach 1993 – 1995 oraz w
ciągu ostatnich 3 lat. Wyraźnie zarysował się spadek liczby bezrobotnych na 1997
rok. Spowodowane to było między innymi zmianą klasyfikacji statystycznej
bezrobotnych, wprowadzonej na początku 1997 roku. Wpływ na to miała także
koniunktura gospodarcza obserwowana w latach 1995 – 1997. Największe
bezrobocie na przestrzeni 13 lat zanotowano w roku 2001. Następnie nieznacznie
zmalało i na koniec grudnia 2003 roku liczba bezrobotnych wynosiła 5618, tj.
ponad 25% ludności w wieku produkcyjnym. Zaznaczający się wyraźnie od 3 lat
wysoki wskaźnik bezrobocia należy przypisać między innymi dekoniunkturze oraz
innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym, notowanym w latach 1999 –
2002.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 39
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Przez cały analizowany okres (poza latami 1997-1998) udział kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych nie przekraczał 50 %. Najwyższe bezrobocie wśród kobiet
zanotowano w roku 1997, kiedy to udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych
wyniósł 54,07
%. Od 1997 roku bezrobocie
wśród kobiet maleje, co
prawdopodobnie jest wynikiem rosnącej roli usług, w których zatrudnienie znajdują
kobiety.
RYCINA 3: Gmina Kłobuck – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1990
– 2003.
LICZBA BEZROBOTNYCH
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1989
1991
1993
1995
1997
liczba bezrobotnych ogółem
1999
2001
2003
w tym liczba kobiet
TABELA 19: Gmina Kłobuck – bezrobotni bez prawa do zasiłku w latach
1990 – 2003
Liczba bezrobotnych
Udział w %
bez prawa do zasiłku
ogółu bezrobotnych
1990
462
17,68
1991
666
14,65
1992
2523
46,14
1993
2319
39,44
1994
1946
33,26
1995
1672
28,14
1996
2495
44,13
1997
2499
64,52
1998
3014
76,81
1999
3955
79,71
2000
4579
82,24
Rok
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 40
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
2001
5157
83,41
2002
4993
86,37
2003
4886
86,97
Obecnie 4886 osób, tj. 86,97 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada
prawa do zasiłku. Jest to najwyższy wskaźnik od początku występowania zjawiska
bezrobocia.
LICZBA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO
ZASIŁKU
RYCINA 4: Gmina Kłobuck – liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1989
1994
ogółem
1999
2004
w tym liczba kobiet
4.2.3. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i stażu pracy.
TABELA 20: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na
31 grudnia 2003 roku
Grupa wieku
Liczba bezrobotnych
Struktura (%)
ogółem
15 – 17
0
0,00
18 – 24
1574
28,02
25 – 34
1619
28,82
35 – 44
1210
21,54
45 – 54
1031
18,35
55 – 59
139
2,47
60 – 64
45
0,80
RYCINA 5: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 41
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
31 grudnia 2003 roku.
LICZBA BEZROBOTNYCH
1800
1574
1619
1600
1210
1400
1031
1200
1000
800
600
184
400
200
0
15-24
25-34
35-44
45-54
55 i
więcej
WIEK
Struktura bezrobotnych według wieku jest dość zróżnicowana. Największy odsetek
bezrobotnych zanotowano w przedziale wiekowym 25 – 34 lat i tylko minimalnie
mniejszy w przedziale wiekowym 15 – 24 lata. Jest to bardzo niekorzystne
zjawisko, wskazujące na brak ofert pracy dla ludzi młodych wchodzących w wiek
produkcyjny. Jedynie grupa bezrobotnych powyżej 55 roku życia jest nieliczna,
między innymi ze względu wcześniejszego przejścia na emeryturę lub systemu
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
TABELA 21: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według poziomu
wykształcenia. Stan na 31 grudnia 2003 roku.
Wykształcenie
Wyższe
Policealne i średnie zawodowe
Liczba bezrobotnych
Struktura (%)
ogółem
223
3,97
1303
23,19
Średnie ogólnokształcące
203
3,61
Zasadnicze zawodowe
2630
46,81
Gimnazjalne i poniżej
1259
22,41
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 42
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
RYCINA 6: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według poziomu
wykształcenia. Stan na 31 grudnia 2003 roku.
4%
22%
23%
4%
47%
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej
Najwięcej bezrobotnych zanotowano z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
ich udział wynosi 46,81 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast osoby
pozostające bez pracy i legitymujące się wykształceniem wyższym oraz średnim
ogólnokształcącym stanowią łącznie niecałe 8 % ogółu bezrobotnych. Wskaźniki te
są charakterystyczne dla całego kraju i świadczą rosnącej roli nauki, a tym samym
potrzeby zdobycia wyższego wykształcenia.
TABELA 22: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan
na 31 grudnia 2003 roku.
Staż pracy w latach
Liczba bezrobotnych
Struktura (%)
ogółem
Bez stażu
1393
24,80
Do 1 roku
766
13,63
1–5
1238
22,04
5 – 10
749
13,33
10 – 20
877
15,61
20 – 30
552
9,83
30 lat i więcej
43
0,77
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 43
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
RYCINA 7: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan
na 31 grudnia 2003 roku.
LICZBA BEZROBOTNYCH
1400
1393
1238
1200
1000
766
877
749
800
552
600
400
200
43
0
bez
stażu
do 1
roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 i
więcej
STAŻ PRACY W LATACH
39,53 % zarejestrowanych bezrobotnych ma za sobą staż pracy dłuższy niż 5 lat.
Liczną grupę stanowią także osoby, które nie podejmowały jeszcze pracy oraz
bezrobotni, mający staż od 1 do 5 lat. Społeczność ta stanowi odpowiednio 24,80
% oraz 22,04 %. Niepokojącym jest fakt, że są to ludzie młodzi, wchodzący dopiero
w wiek produkcyjny i zmuszeni są zasilać rzesze bezrobotnych.
TABELA 23: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według czasu
pozostawania bez pracy. Stan na 31 grudnia 2003 roku.
Czas pozostawania bez
Liczba bezrobotnych
pracy w miesiącach
ogółem
Struktura (%)
Do 1
439
7,81
1–3
896
15,95
3–6
693
12,34
6 – 12
931
16,57
12 – 24
1040
18,51
Powyżej 24 miesięcy
1619
28,82
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 44
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
RYCINA 8: Gmina Kłobuck – bezrobotni zarejestrowani według czasu
pozostawania bez pracy. Stan na 31 grudnia 2003 roku.
LICZBA BEZROBOTNYCH
1800
1600
1400
1619
1200
1000
800
600
400
200
931
896
1040
693
439
0
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
powyżej 24
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Blisko 72 % bezrobotnych pozostaje bez pracy nie dłużej niż 24 miesiące. Są to
zwłaszcza osoby objęte zwolnieniami w latach 2000 – 2002 oraz absolwenci szkół
średnich, przede wszystkim zawodowych i technicznych. Znaczna grupa osób, ok.
28 % pozostaje jednak bez pracy dłużej niż 2 lata. Jest to prawdopodobnie grupa
osób, które w starszym wieku utraciły pracę w wyniku przemian gospodarczych, co
świadczy o istnienie w gminie Kłobuck bezrobocia strukturalnego.
Niepokojącym zjawiskiem jest brak ofert pracy, co jest powszechnym problemem w
całym kraju. Problematykę tą potęguje wchodzący w wiek produkcyjny i zawodowy
wyż demograficzny z lat 1978 – 1983. Natychmiastowe stworzenie kilkuset miejsc
pracy, oparte tylko o środki własne samorządu jest praktycznie niemożliwe. Szansę
na poprawę sytuacji upatruje się w restrukturyzacji sektora rolniczego i znalezieniu
grupy inwestorów strategicznych, mogących zatrudnić kilkuset pracowników.
Gmina posiada tereny i warunki infrastrukturalne do przyjęcia niezbędnych
zamierzeń. Istnieje bowiem możliwość podjęcia działalności produkcyjnej w
obiektach już istniejących na terenie gminy, a w miejscowościach sąsiadujących z
miastem pojawiają się wolne tereny przeznaczone pod budowę różnych zakładów
produkcyjnych. Ważnym atutem jest również położenie w pobliżu aglomeracji
częstochowskiej i innych znaczących miast Górnego Śląska.
4. 3. Gospodarka.
4.3.1. Rolnictwo i leśnictwo.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 45
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Gospodarka gminy Kłobuck to przede wszystkim rolnictwo oraz w mniejszym
stopniu działalności produkcyjne. Zaledwie kilka procent z ogółu mieszkańców
pracuje w III sektorze gospodarki narodowej. Spowodowane to jest warunkami
naturalnymi charakteryzującymi obszar gminy, doskonale nadającymi się do
uprawy i hodowli zwierząt.
TABELA 24: Gmina Kłobuck – użytkowanie rolne w 1996 roku według granic
administracyjnych w hektarach.
Użytki rolne
Razem
w tym:
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
7317
128
762
172
8397
Użytki rolne stanowią 64,39 % ogólnej powierzchni gminy. Natomiast w strukturze
użytków rolnych największe znaczenie mają grunty orne stanowiące 56,11 %.
TABELA 25: Gmina Kłobuck – użytkowanie gruntów w gospodarstwach
indywidualnych w 1996 roku w hektarach.
Użytki rolne
Powierzchnia
ogólna
w tym:
Razem
grunty
sady
łąki
orne
6665
6112
5318
pastwi
Lasy i
Pozostałe
grunty
grunty
leśne
i
nieużytki
ska
117
542
135
254
289
Gospodarstwa indywidualne stanowią 51,11 % ogólnej powierzchni gminy. Użytki
rolne stanowią 91,70 % ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw indywidualnych,
lasy i grunty leśne 3,81 %, a pozostałe ziemie oraz nieużytki 4,33 %. Natomiast
struktura użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw indywidualnych
kształtuje się w następujący sposób:

grunty orne – 87,00 %;

sady – 1,91 %;

łąki – 8,86 %;

pastwiska – 2,20 %.
Udział
gospodarstw
indywidualnych
w
stosunku
do
ogólnej
powierzchni
poszczególnych elementów kształtujących przestrzeń gminy Kłobuck przedstawia
się w następujący sposób:

użytki rolne razem – 72,79 %;

grunty orne – 72,68 %;

sady – 91,40 %;

łąki – 71,13 %;

pastwiska – 78,49 %;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 46
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

lasy i grunty leśne – 7,38 %;

pozostałe grunty i nieużytki – 23,71 %.
9 lipca 2004
Na terenie gminy Kłobuck większość gruntów użytkowana jest na cele rolnicze.
Struktura użytkowania tych gruntów, zarówno w skali całej gminy jak i wśród
gospodarstw indywidualnych, powoduje, że główny kierunek produkcji rolnej to
produkcja roślinno – zwierzęca. Podstawowymi roślinami uprawnymi są zboża,
przy czym ponad 33 % ogólnej powierzchni zasiewów zajmuje żyto. Drugą rośliną
co do zajmowanej powierzchni upraw jest ziemniak, którego uprawy zajmują 13,6
% powierzchni zasiewów. Udziały tych roślin w powierzchni zasiewów ogółem na
terenie gminy Kłobuck są niższe niż w innych gminach powiatu kłobuckiego. Gmina
ta bowiem posiada gleby raczej słabe o niewielkiej przydatności do uprawy roślin
bardzie wymagających jak: pszenica czy buraki cukrowe.
TABELA 26: Gmina Kłobuck – powierzchnia zasiewów
Rośliny
Powierzchnia w ha
Udział procentowy
Pszenica
513,7
9,5
Żyto
1784,3
33,0
Jęczmień
351,5
6,5
Owies
237,9
4,4
Rzepak i rzepik
37,8
0,7
Ziemniaki
735,4
13,6
1746,5
32,3
Pozostała powierzchnia
zasiewów
4.3.2. Przemysł.
Pierwsze wzmianki o rozwoju szeroko rozumianych funkcji przemysłowych
pochodzą z XV wieku. Wówczas w okolicy Kłobucka zaczęły funkcjonować
kopalnie rudy żelaza, dzięki czemu rozwijał się przemysł żelazny. W 1472 roku
założono „Kuźnię Herburtowską” w Pankach oraz „Kuźnię Starą” we wsi Przystajń.
Na przełomie XVI i XVII wieku na miejscu kuźnicy pod Kłobuckiem wzniesiona
została drutownia o 10 warsztatach. Ponadto powstały odlewnie, blachownie i
drutarnie. W zakładach tych odlewano działa, moździerze, kule oraz wyrabiano
kotły. Ta działalność produkcyjna dała podstawy do rozwoju rzemiosła i handlu. W
XVII wieku pojawiły się cechy: szewski, rzeźnicki, piekarski, krawiecki, kowalski i
sukienniczy oraz rozwinęła się na szeroką skalę produkcja wina i gorzałki. Rozwój
gospodarczy oparty w dalszym ciągu na przemyśle nastąpił dopiero po II wojnie
światowej. Ponownie zaczęły powstawać kopalnie rud żelaza i
zakłady
wzbogacania rudy. Rozkwit przeżywał wówczas przemysł górniczy i hutniczy. W
latach siedemdziesiątych w związku z ograniczeniem wydobycia krajowych rud
żelaza zakłady górniczo – hutnicze przekształcono w Zakłady Budowy Maszyn. Na
początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku przekształceń własnościowych zakłady
zmieniły właściciela utrzymując jednak profil produkcji: wytwarzanie maszyn i
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 47
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
urządzeń dla przemysłu wydobywczego i hutniczego. Uruchomiono wówczas
między innymi Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „ERG” i zakład
konfekcyjny.
Kłobuck
był
więc
ośrodkiem
przemysłu
ciężkiego
głównie
wydobywczego, hutniczego i maszynowego, a także przemysłu włókienniczego.
W przeciągu ostatnich 11 lat funkcje przemysłowe gminy tracą na ważności.
Podobnie jak w całej Polsce oraz rozwiniętych krajach świata, rośnie odsetek
zatrudnionych w III sektorze gospodarki – usługach. Spadek zatrudnienia w
miejscowym przemyśle wiąże się głównie z: zamykaniem zakładów, których
konkurencyjność
jest
niska
lub
nie
przeprowadzono
procesu
udanej
restrukturyzacji, redukcją miejsc pracy, przejściem części osób na wcześniejsze
emerytury. Zlikwidowanie w ostatnich latach kilku przedsiębiorstw przemysłowych
na terenie Kłobucka daje podstawy przypuszczać, że przez najbliższe lata
zatrudnienie w II sektorze gospodarki ulegnie dalszemu ograniczeniu.
Obecnie na terenie gminy zlokalizowane są zakłady przemysłowe o różnym profilu
produkcji, które różnią się między sobą wielkością, liczbą pracowników i stanem
technicznym.
TABELA 27: Gmina Kłobuck – wykaz większych zakładów produkcyjnych. Stan na
maj 2004 rok.
Nazwa zakładu
Adres
1
2
Przedsiębiorstwo
Kłobuck
Opis klasy działalności według EKD
3
Produkcja sprzętu medycznego i
chirurgicznego oraz przyrządów
Tworzyw Sztucznych
„ERG”
ortopedycznych
Olip Polska Sp. z o.o.
Kłobuck
Produkcja obuwia
„Inpako” PPHU Zakład
Kłobuck
Pozostała działalność produkcyjna
produkcyjny s.c.
„Drewbet” PPHU s.c.
gdzie indziej nie sklasyfikowana
Kłobuck
Produkcja wyrobów z betonu dla
budownictwa
1
2
„Bahpol” s.c. – Zakład
Kłobuck
Produkcyjno -
3
Produkcja opakowań z tworzyw
sztucznych
Handlowy
„Energopol” Sp. z o.o.
Kłobuck
Towarowy transport drogowy
„Cymes” s.c.
Kłobuck
Produkcja herbatników i sucharów,
produkcja ciast i ciasteczek o
przedłużonej trwałości
Spółdzielnia Inwalidów
„Rozwój”
Kłobuck
Produkcja wyrobów z betonu dla
budownictwa Produkcja pozostałych
metalowych wyrobów gotowych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia
Strona 48
9 lipca 2004
Kłobuck
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Kłobuck
Produkcja pozostałych metalowych
Mleczarska
Plimet PPHiF
wyrobów gotowych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
4.3.3. Usługi.
Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces
serwicyzacji gospodarki postępuje w Polsce od 14 lat. Rośnie odsetek
zatrudnionych w III sektorze gospodarki narodowej. Gmina Kłobuck posiada
dobrze rozwiniętą sieć usług zarówno rynkowych jak i nierynkowych. Dotyczy to w
szczególności:

ochrony zdrowia i opieki społecznej;

oświaty i wychowania;

kultury i sportu;

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;

bezpieczeństwa publicznego;

administracji samorządowej;

komunikacji;

handlu i gastronomii;

rzemiosła usługowego i artystycznego;

pośrednictwa finansowego;

turystyki i rekreacji.
TABELA 28: Gmina Kłobuck – wykaz większych podmiotów usługowych. Stan na
2004 rok.
Nazwa zakładu
Adres
Opis klasy działalności według EKD
1
2
3
Szpital Powiatowy w
Kłobuck
Działalność w zakresie ochrony zdrowia
Kłobucku
ludzkiego
Dom dziecka
Kłobuck
Opieka socjalna wraz z zakwaterowaniem
1
2
3
Zespół Przychodni
Kłobuck
Działalność w zakresie ochrony zdrowia
Zespół Szkół w Kłobucku
Kłobuck
Szkolnictwo podstawowe i średnie
Zespół Szkół w Kamyku
Kamyk
Szkolnictwo podstawowe i średnie
Zespół Szkół w Libidzy
Libidza
Szkolnictwo podstawowe i średnie
Zespół Szkół w Białej
Biała
Szkolnictwo podstawowe i średnie
Zespół Szkół w Łobodnie
Łobodno
Szkolnictwo podstawowe i średnie
SP nr 1 w Kłobucku
Kłobuck
Szkolnictwo podstawowe
SP nr 2 w Kłobucku
Kłobuck
Szkolnictwo podstawowe
SP nr 3 w Kłobucku
Kłobuck
Szkolnictwo podstawowe
Specjalistycznych
ludzkiego
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 49
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
SP w Lgocie
Lgota
Szkolnictwo podstawowe
Gimnazjum w Kłobucku
Kłobuck
Szkolnictwo średnie
Gminny Ośrodek Pomocy
Kłobuck
Opieka socjalna bez
Społecznej
Powiatowe Centrum
zakwaterowania
Kłobuck
Pomocy Rodzinie
Urząd Gminy
Opieka socjalna bez
zakwaterowania
Kłobuck
Kierowanie podstawowymi rodzajami
działalności publicznej
Starostwo Powiatowe
Kłobuck
Kierowanie podstawowymi rodzajami
działalności publicznej
Powiatowy Urząd Pracy
Kłobuck
Kierowanie i udział w pracach mających na
celu zwiększenie efektywności
gospodarowania
Urząd Skarbowy
Kłobuck
Kierowanie i udział w pracach mających na
celu zwiększenie efektywności
gospodarowania
ZUS
Kłobuck
Kierowanie i udział w pracach mających na
celu zwiększenie efektywności
gospodarowania
KRUS
Kłobuck
Kierowanie i udział w pracach mających na
celu zwiększenie efektywności
gospodarowania
Urząd stanu cywilnego
Kłobuck
Pomocnicze działalności usługowe na
rzecz całej administracji państwowej
Miejski Ośrodek Kultury
Kłobuck
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Gminna Biblioteka
Kłobuck
Działalność bibliotek i archiwów
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kłobuck
Działalność stadionów i innych obiektów
sportowych
Powyższą listę uzupełnia kilkaset mniejszych podmiotów usługowych. Są to
głównie firmy: handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze, transportowe, turystyczne
itp.
5. Zagospodarowanie terenu.
5. 1. Rozwój osadnictwa.
Początki gminy Kłobuck sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Osada
powstała prawdopodobnie w pobliżu książęcego gródka warownego, o czym
świadczy dzisiaj sąsiednie grodzisko stanowiące pierwotnie warowny gródek
monarszy.
Pozytywny wpływ na jego rozwój wywarło gęstniejące osadnictwo wiejskie oraz
dogodne położenie przy dawnym trakcie handlowym wiodącym z Krakowa na
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 50
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Śląsk i do Wielkopolski. Ten drugi odcinek drogi stanowił prawdopodobnie
fragment "szlaku bursztynowego". Osada miała charakter ulicówki z poszerzeniem
drogi spełniającej rolę placu targowego w miejscu rozwidlenia dróg. Na początku
XIV wieku musiały także powstać wsie Zawada i Zagórze. We wsi Zawada do dziś
zachował się układ przypominający łańcuchówkę. Źródła z XIII i XIV wieku
poświadczają tu funkcjonowanie rozwiniętej i ludnej osady parafialnej, przy której
lokowano średniowieczne miasto. Jego centralnym punktem został rynek,
obudowany z czterech stron, a z każdego naroża wybiegała jedna ulica – w
układzie „wiatraczkowym”. Następnie miasto rozrastało się w kierunku północnym
od pierwotnej osady, która z czasem stała się jego przedmieściem, bardzo silnym i
praktycznie nigdy nie straciła swojego znaczenia. Podobnie przedmieściem stała
się wieś Zawada. Równocześnie z lokacją powstał ok. 1 km od miasta, obok wsi
Zagórze dwór królewski, a w późniejszym okresie folwark. Miasto początkowo
otaczał szeroki wał z palisadą, który zlikwidowano w II połowie XVI wieku z powodu
rozrostu miasta. Po II wojnie światowej powstało osiedle zabudowy wielorodzinnej
na północ od dotychczasowego centrum. W późniejszym czasie pojawiła się
zabudowa jednorodzinna na północy i zachodzie miasta. Obecnie planowane jest
rozprzestrzenienie się terenów mieszkaniowych w kierunku południowym i
wschodnim
Osadnictwo na terenie gminy Kłobuck jest obecnie rozproszone, nie spotyka się tu
zwartych układów przestrzennych jak ma to miejsce w województwie dolnośląskim
czy opolskim. Początkowo prawdopodobnie wsie były lokowane jako typowe,
średniowieczne ulicówki, owalnice, a także łańcuchówki jak wieś Zawada. Jednak
późniejszy rozwój osadnictwa typowy dla Królestwa Polskiego spowodował
rozproszenie wsi, które obecnie swym układem przestrzennym przypominają
raczej wielodrożnice.
Obecnie zachowany został w dość dobrym stanie układ przedlokacyjny tj. ulica 1
Maja – obustronnie obudowana oraz fragmenty dawnej wsi Zawada i wsi Zagórze.
Z XIX i XV wieku zachował się dawny folwark w Zagórzu, ulica Nadrzeczna,
Przemysłowa i Słowackiego, ulica Wały, Powstańców Śląskich i Mickiewicza wraz
z zabudowaniami. Wymienione fragmenty można określić jako „Stare Miasto” i
„Zagórze”. Poza tym zachowała się bogata sieć dróg i ulic z różnych okresów.
5. 2. Struktura zagospodarowania terenu.
TABELA
29:
Gmina
Kłobuck
–
użytkowanie
gruntów
według
granic
administracyjnych w 1996 roku.
Użytki rolne
Powierzchnia
W tym
Lasy i
Pozostałe
grunty
grunty i
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
ogólna
Strona 51
Razem
grunty
sady
9 lipca 2004
łąki
orne
pastwi
leśne
nieużytki
ska
Razem
13040
8397
7317
4753
3324
2887
128
762
172
3442
1219
357
52
885
544
405
120
2557
675
Miasto
28
Wieś
8287
5055
4430
100
Użytki rolne stanowią 64,39 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 26,39
%, a pozostałe grunty i nieużytki 9,34 %. W skład pozycji pozostałe grunty i
nieużytki wchodzą tereny o następującym charakterze użytkowania: tereny
mieszkaniowe, wszelkie aktywności przemysłowo – usługowe, parki, place, drogi,
chodniki, tereny wodne, itp.
RYCINA 9: Gmina Kłobuck – struktura użytkowania gruntów według granic
administracyjnych w 1996 roku.
9,3%
26,4%
56,1%
1,0%
1,3%
5,8%
grunty orne
łąki
pastwiska
sady
lasy
pozostałe
Gospodarka leśna, prowadzona pod nadzorem Nadleśnictwa Kłobuck, obejmuje
cały obszar terenów leśnych to jest 3442 ha. Nadrzędnym celem nadleśnictwa jest
przywracanie
składów
pasujących
do
danego
siedliska.
Działania
te
odzwierciedlane są poprzez wprowadzanie odpowiednich gatunków drzew do
siedliska, które posiada odpowiadające tym gatunkom warunki naturalne, a
zwłaszcza glebowe.
5. 3. Tereny aktywności gospodarczych.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 52
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
5.3.1. Tereny rolnicze.
Obecna
działalność
gospodarcza
związana
z
rolnictwem
oraz
tereny
predysponowane do jego rozwoju zlokalizowane są na terenie całej gminy, poza
zabudowaniami w centralnej części miasta Kłobuck. Na północnych i południowych
krańcach gminy ustępują również miejsca obszarom leśnym. Ekstensywny
charakter bieżącej działalności rolniczej nie ma negatywnego wpływu na
środowisko przyrodnicze.
TABELA 30: Gmina Kłobuck – użytkowanie rolne w 1996 roku według granic
administracyjnych w hektarach.
Użytki rolne
Razem
w tym:
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
7317
128
762
172
8397
Użytki rolne stanowią 64,39 % ogólnej powierzchni gminy. Natomiast struktura
użytków rolnych kształtuje się w następujący sposób:

grunty orne – 87,14 %;

sady – 1,52 %;

łąki – 9,07 %;

pastwiska – 2,05 %.
Rycina 10: Gmina Kłobuck
– struktura użytków rolnych według granic
administracyjnych w 1996 roku.
1,5%
9,1%
2,1%
87,3%
g ru n t y o rn e
s ady
łą k i
p a s t w is k a
5.3.2. Tereny przemysłowe.
Na terenie gminy Kłobuck wykształciła się raczej zwarta strefa industrialna.
Zwłaszcza w samym mieście Kłobuck tereny przemysłowe skoncentrowane są w
północno zachodniej części miasta i tylko niewielkie obszary przemysłowe zajmują
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 53
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
północno wschodnie i południowe części miasta. Ponadto zakłady przemysłowe
zlokalizowane są z dala od centrum miasta i w większości nie sąsiadują z
zabudową mieszkaniową. Przedsiębiorstwa przemysłowe na terenie Kłobucka nie
są uciążliwe dla środowiska i nie wpływają znacząco na jego zanieczyszczenie.
5.3.3. Tereny usługowe.
Specyfika funkcjonowania III sektora gospodarki narodowej powoduje, że tereny
usługowe rozproszone są po całym obszarze danej jednostki administracyjnej.
Obserwuje się również pewne prawidłowości dotyczące ich lokalizacji w postaci
np.:
szczególnej
koncentracji
działalności
usługowej
w
centrach
danej
miejscowości. Gabaryty poszczególnych obiektów usługowych jak i powierzchnie
przez nie zajmowane są różnorodne: począwszy od np.: wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, noclegowych czy budynków usług nierynkowych (ochrona
zdrowia, szkolnictwo, administracja państwowa, itp.), a skończywszy na niewielkich
punktach
zlokalizowanych
np.:
na
dolnych
kondygnacjach
budynków
mieszkalnych.
Na terenie miasta Kłobuck większość usług skoncentrowana jest wzdłuż ciągu ulic:
Staszica, 3 – go Maja, 11 listopada oraz w Rynku. Z dala od centrum miasta, na
dużych osiedlach mieszkaniowych zlokalizowane są jedynie zakłady handlowo –
usługowe, placówki handlowe i naprawcze. Charakter zabudowy jak również profile
działalności usługowych, nie wpływają z reguły negatywnie na człowieka oraz inne
komponenty współtworzące całokształt środowiska przyrodniczego.
Tereny
gminy
Kłobuck
są
natomiast
mało
atrakcyjne
pod
względem
gastronomiczno – turystycznym, w związku z czym nie powstały dotąd na
omawianym
obszarze
typowe
obiekty
turystyczne.
Tego
typu
usługi
reprezentowane są jedynie przez restaurację „NOVA” oraz Stację Paliw „Pietrzak”
z miejscami noclegowymi. Obydwa obiekty zlokalizowane są w Kłobucku. Ponadto
znajduje się tu kilkanaście obiektów tzw. małej gastronomii.
Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych niezależnie od szerokości
geograficznej jest kontakt z przyrodą. Nieunikniona w tym przypadku jest
bezpośrednia styczność, lub inaczej – ingerencja człowieka w środowisko
naturalne. Nierzadko dobre intencje kończą się zdegradowaniem walorów
przyrodniczych.
Jedynie
od
umiejętnego
sposobu
zagospodarowania,
udostępnienia i pielęgnacji terenów atrakcyjnych przyrodniczo zależy zachowanie
ich naturalnej równowagi. Piękno tych terenów oraz czyste powietrze przyciągają
tu zwłaszcza grzybiarzy, a także turystów. Najciekawsze tereny spacerowo –
wypoczynkowe to obszary leśne, przez które m. in. przechodzą szlaki turystyczne:
niebieski - Szlak Rezerwatów Przyrody długości 67,5 km. Prowadzi przez
rezerwaty "Zamczysko", "Dębowa Góra" ( w granicach miasta ), miejscowość
Truskolasy (zabytkowy kościół) i Panki, rezerwat "Modrzewiowa Góra" (ok. 20 km
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 54
9 lipca 2004
od Kłobucka), Krzepice (zabytki architektury) i Dankowo (kompleks zabytków i
mury zamku do Lipia (dworek).
zielony - Szlak Kłobucki biegnie z Kłobucka przez Mokrą (pomnik ku czci żołnierzy
poległych w bitwie w 1939 r. ), Zawady nad Liswartą (miejscowość wypoczynkowa)
do wsi Wąsosz (na cmentarzu zbiorowa mogiła powstańców z 1863 r.).
W planach inwestycyjnych na najbliższe lata przewiduje się budowę ścieżek
rowerowych pod nadzorem PTTK Częstochowa.
5. 4. Infrastruktura techniczna.
5.4.1. Komunikacja.
Położenie komunikacyjne gminy Kłobuck z punktu widzenia połączeń regionalnych
i międzynarodowych jest korzystne. Wpływ na to ma podstawowy układ
komunikacyjny, który tworzą następujące drogi:

krajowe
- nr 43: Częstochowa – Wieluń – Poznań
Długość drogi na terenie gminy wynosi blisko 14 km. Jest to droga o największym
ruchu tranzytowym. Zgodnie z pomiarami ruchu w roku 1995 natężenie ruchu
pojazdów wynosiło 930 pojazdów na godzinę na odcinku pomiędzy Częstochową,
a Lgotą, 820 pojazdów na godzinę przejeżdżało między Lgotą, a Libidzą, 770
dojeżdżało do Kłobucka, skąd na drodze w kierunku Wielunia pomiary wykazały
690 pojazdów na godzinę. Droga ta posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną
oraz utwardzone pobocza. Na fragmentach odcinka biegnącego przez miasto
posiada poszerzone jezdnie i chodniki oddzielone zieleńcami.
Przez teren gminy Kłobuck przechodzi też planowana trasa autostrady A-1. Jej
uzgodniony i uchwalony przebieg na terenie gminy to odcinek o długości 4,6 km,
biegnący w południowo – wschodniej części gminy. Odcinek ten to 424 + 600 do
429 + 200. Teren przebiegu planowanej autostrady jest raczej płaski o
największych przewyższeniach ok. 20 m/1 km trasy. Na terenie gminy nie ma
kolizji z istniejącą zabudową.

wojewódzkie:
- nr 491 Działoszyn – Popów – Łobodno – Częstochowa;
Całkowita długość drogi wynosi 27,993 km i w całości przechodzi przez teren
powiatu kłobuckiego. Na całej swojej długości posiada twardą nawierzchnię.
Natężenie ruchu wynosi obecnie od 350 pojazdów na godzinę na odcinku
Częstochowa – Biała, do 170 pojazdów na godzinę między Kamykiem i Łobodnem.
- nr 492 Ważne Młyny – Łobodno – Kłobuck – Wręczyca Wielka – Blachownia;
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 55
9 lipca 2004
Całkowita długość drogi wynosi 35,357 km, z czego prze obszar powiatu
kłobuckiego przebiega odcinek o długości 29,2 km. Droga posiada na całej
długości nawierzchnię twardą.
- nr 494 Olesno – Wręczyca Wielka – Częstochowa.
Jest to droga o długości 29,476 km, leżąca wyłącznie w obrębie powiatu
kłobuckiego. Podobnie jak dwie powyższe drogi posiada twardą nawierzchnię.

powiatowe:
- S 2020: Wilkowiecko – Kłobuck; dł. w powiecie 4,3 km; w tym 4,3 km w mieście;
- S 2023: Mokra – Kłobuck; dł. w powiecie 4,1 km; w tym 4,1 km w mieście;
- S 1026: Ostrowy – Kuźnica Kiedrzyńska; dł. w powiecie 5,1 km;
- S 2041: Praszczyki – Hutka; dł. w powiecie 5,7 km; w tym 3,5 km w mieście;
- S 2043: Kłobuck – Kamyk; dł. w powiecie 6,4 km; w tym 3,7 km w mieście;
- S 1025: Kamyk – Kuźnica – Kokawa; dł. w powiecie 2,7 km;
- S 2045: Libidza – Kamyk; dł. w powiecie 3,5 km;
- S 2046: Biała Górna – Lgota; dł. w powiecie 2,6 km;
- S 2047: Grodzisko – Libidza; dł. w powiecie 0,6 km;
- S 2049: Lgota – Szarlejka; dł. w powiecie 1,5 km;
- S 2068: Biała Górna – Częstochowa; dł. w powiecie 2,1 km.
Wszystkie drogi mają nawierzchnię bitumiczną, jednak nie zawsze posiadają
odpowiednią wytrzymałość. Występujący powszechnie brak rowów uniemożliwia
odprowadzanie wód opadowych i prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Na
terenach zabudowanych drogi te nie posiadają chodników i ruch pieszych odbywa
się na poboczu.

gminne – stanowią 70,6 km, w tym:
-
o nawierzchni bitumicznej – 38,3 km;
-
o nawierzchni nieulepszonej – 32,3 km.

wewnętrzne – będące w zarządzaniu Burmistrza stanowią 136,8 km, w tym:
-
o nawierzchni bitumicznej 9,1 km;
-
o nawierzchni nieulepszonej 127,7 km.
Przez gminę Kłobuck przebiega magistrala kolejowa Śląsk – Gdynia. Ma ona
minimalne znaczenie dla komunikacji publicznej w gminie ze względu na rozwój
prywatnej komunikacji osobowej , a tym samym zanik przewozów kolejowych.
Dodatkowo jej znaczenie jest ograniczone malejącą ilością połączeń osobowych ze
Śląskiem i Pomorzem.
Magistrala może jednak stanowić w przyszłości dogodne zaplecze dla rozwoju
transportu kolejowego w przypadku lokalizowania na terenie gminy baz i składów
transportowych.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 56
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
5.4.2. Zaopatrzenie w wodę.
Gmina Kłobuck posiada rozwiniętą sieć wodociągową. Zaopatrywani są z niej nie
tylko mieszkańcy miasta Kłobucka, ale także ludność sołectw terenu gminy.
Jedynie pojedyncze zagrody zlokalizowane w oddaleniu od istniejących sieci
wodociągowych korzystają z indywidualnych ujęć wody. Budowa wodociągu w
miejscowości Rybno w 1995 roku zakończyła proces zaopatrywania gminy w
wodę. Istniejąca obecnie sieć wodociągowa zaopatrywana jest w ramach
częstochowskiego wodociągu regionalnego z ujęć w Łobodnie oraz z ujęcia
miejskiego w Kłobucku. Rozdzielcza sieć wodociągowa ma długość 134,90 km, w
tym 68,40 km w mieście5 i posiada 4433 przyłącze do nieruchomości (2646 w
mieście i 1787 w sołectwach). Całkowita długość podłączeń do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 69,40 km, z czego 40 km na
terenie miasta i 29,40 km w sołectwach. Długość sieci wodociągowej zarówno
przesyłowej jak i rozdzielczej na terenie gminy Kłobuck wynosi 229,30 km, w tym
108,50 km w mieście oraz 120,80 km w pozostałych sołectwach.
Zaopatruje ona całą ludność miasta czyli 13 923 mieszkańców oraz 6709
mieszkańców wsi.
TABELA 32: Gmina Kłobuck – wyposażenie w sieć wodociągową w 2003 roku
Miejscowość
Długość sieci w km
Ilość przyłączy6
Długość przyłączy7
Kłobuck
68,40
2646
40
Biała
13,5
377
6,2
Borowianka
3,0
125
2,0
Gruszewnia
8,2
109
1,8
Kamyk
11,0
320
5,3
Kopiec
3,5
54
0,9
Lgota
4,0
131
2,2
Libidza
8,3
161
2,7
Łobodno
12,0
432
7,0
Nowa Wieś
3,0
78
1,3
Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą 2 Stacje Ujęć Wody (SUW).
Zlokalizowane są w miejscowościach:

Kłobuck;

Łobodno.
Do miasta wliczona jest wieś Rybno
Ilość przyłączonych nieruchomości
7
Podłączenia do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
5
6
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 57
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
TABELA 33: Gmina Kłobuck – charakterystyka poszczególnych SUW.
Lokalizacja SUW
Wydajność SUW w m³ / godzinę
Kłobuck
150
Łobodno
685
Ujęcie w Łobodnie należy do częstochowskiego wodociągu regionalnego. Ujęcie to
ma wydajność 685 m³/h i czerpie wody z pietra wodonośnego jurajskiego. Mniejsze
ujęcie znajduje się na terenie miasta Kłobucka, a jego wydajność kształtuje się na
/ godzinę. W obrębie wsi Biała zlokalizowane są studnie
poziomie 150 m³
głębinowe jako ujęcie wód podziemnych zbiornika Wierzchowisko.
Ponadto na terenie gminy znajduje się 5 zdrojów ulicznych, 4 w mieście Kłobuck
oraz 1 na terenie gminy.
W
2003 roku dostarczono gospodarstwom
domowym
za pośrednictwem
wodociągu 830 100 m³ wody, w tym 544 200 gospodarstwom miejskim i 285 900
pozostałym gospodarstwom w gminie. Zużycie wody z wodociągu na 1 mieszkańca
wynosi 39,03 m³ /rok w mieście i 42,61 m³ /rok w sołectwach, co daje 40,82 m³/rok
na terenie całej gminy
TABELA 34: Gmina Kłobuck – infrastruktura wodociągowa w 2003 roku.
Wyszczególnienie
Gmina Kłobuck
Długość sieci wodociągowej w km
229,30
Ilość nieruchomości przyłączonych
4433
Ludność korzystająca z wodociągu (%)
98,25
Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca w m³
81,64
Gęstość sieci wodociągowej w km / 100 km²
230
Infrastruktura wodociągowa obejmuje 100 % osób zamieszkujących miasto
Kłobuck i ponad 92 % mieszkańców wszystkich sołectw.
5.4.3. Kanalizacja.
Obecnie na terenie gminy sieć kanalizacyjna występuje na terenie miasta Kłobuck.
Jej długość wynosi 33,90 km i jest do niej przyłączonych 1291 nieruchomości.
Długość sieci ulicznej sanitarnej ma 22,70 km, a długość podłączeń sanitarnych
wynosi 11,20 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 10 326 mieszkańców miasta. W
2003 roku odprowadzono siecią kanalizacyjną 383 300 m³ ścieków
TABELA 35: Gmina Kłobuck – infrastruktura kanalizacyjna w 2003 roku.
Wyszczególnienie
Długość sieci kanalizacyjnej w km
Gmina Kłobuck
33,90
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 58
Wrocław
9 lipca 2004
Ilość nieruchomości przyłączonych, w tym budynki
1291
zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z kanalizacji
Ilość ścieków odprowadzona do kanalizacji w m³
10326
383 300
Gęstość sieci kanalizacyjnej w km / 100 km²
72
Sieć obsługuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w
Kłobucku wraz z wybudowaną w roku 1997 stacją odwadniania osadu.
Oczyszczalnia jest inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach i posiada większe
niż obecne potrzeby, zdolności oczyszczania ścieków. Rzeczywiste jej możliwości
wynoszą obecnie 2100 m³ ścieków na dobę. Po zakończeniu rozbudowy o komorę
biologicznego oczyszczania, ilość możliwych do przyjęcia ścieków podwoi się i
wyniesie 4200 m³ / dobę. Zaspokoi to w pełni obecne i perspektywiczne potrzeby
miasta.
W pozostałych miejscowościach gminy najpowszechniejszym sposobem utylizacji
ścieków są osadniki bezodpływowe oraz nielicznie występujące systemy
odprowadzania ścieków przez osadniki. Powoduje to zagrożenie dla czystości
zalegających stosunkowo płytko wód podziemnych piętra czwartorzędowego.
Jednocześnie należy podkreślić fakt dowozu ścieków wozami ascenizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków przez część mieszkańców gminy.
Infrastruktura kanalizacyjna jest więc niewspółmierna do sieci wodociągowej.
Obecna przewaga wyposażenia w sieć wodociągową nad siecią kanalizacyjną
powoduje powstawanie większej ilości ścieków. Społeczność nieskanalizowanych
dzielnic zmuszona jest gromadzić płynne nieczystości najczęściej w zbiornikach
zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z kolei wpływa na zwiększone
zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe z miasta odprowadzane są kanalizacją deszczową do rzeki Biała
Oksza oraz do lokalnych cieków powierzchniowych.
W bieżącym roku planuje się budowę kanalizacji w miejscowości Łobodno, co
zmniejszy ilość nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych do gleby i wód.
5.4.4. Sieć gazowa.
Gmina Kłobuck nie jest aktualnie w pełni zgazyfikowana. Gaz sieciowy
doprowadzony jest jedynie do leżących na południu gminy wsi Kopiec, Biała Górna
i Biała Dolna. Miejscowości te posiadają sieć gazową średnioprężną obsługiwaną
przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Zabrzu. Gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 jest dostarczany z miasta
Częstochowa gazociągiem średnioprężnym, stalowym o średnicy 100 i długości
sieci rozdzielczej 16,054 km Przyłącza do budynków mają długość 5,925 km, a
łączna długość sieci gazowej wraz z przyłączami wynosi 21,974 km. Na podstawie
danych z 2000 roku odbiorców gazu było łącznie 159, z czego 148 to odbiorcy
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 59
Wrocław
9 lipca 2004
domowi, a 11 to handel, usługi i użyteczność publiczna. Zużycie medium w 2000
roku wyniosło 322 tyś. m³, w tym 221 tys. m³ gazu zużyte zostało przez odbiorców
domowych i 101 tys. m³ gazu przez podmioty związane z handlem, usługami i
użytecznością publiczną. Głównymi odbiorcami gazu sieciowego są więc odbiorcy
domowi (68,8 %), drugie miejsce zajmują handel i usługi (26,5 %), a najmniej gazu
zużywa użyteczność publiczna (4,9 %).
TABELA 36: Gmina Kłobuck – korzystający z sieci gazowej w 2004 roku.
Wyszczególnienie
Gmina Kłobuck
Długość sieci gazowej rozdzielczej w km
16,1
Długość przyłączy prowadzących do budynków
5,9
Zużycie gazu na 1 odbiorcę w m³
2,028
Gęstość sieci gazowej w km / 100 km²
12,38
W związku z tym, że gaz jest stosunkowo dostępnym surowcem energetycznym,
aprobowanym przez ekologów, w celu ochrony powietrza należy realizować
proces podmiany paliw stałych, zwłaszcza węgla. Ogrzewanie gazowe powinno
być promowane szczególnie na terenach, gdzie zlokalizowane są duże zakłady
przemysłowe, jak również w miejscach lokalizacji usług i dużych osiedli
mieszkaniowych.
Aktualnie przewiduje się rozbudowę sieci gazowej , która byłaby zasilana z
projektowanego gazociągu wysokoprężnego relacji Częstochowa – Opatów, który
miałby być połączony z projektowanym gazociągiem Kluczbork – Krzepice –
Opatów.
5.4.5. Energetyka.
Energię elektryczną niskiego napięcia pobiera w gminie Kłobuck 6906 gospodarstw
domowych. W 2000 roku jej zużycie przez gospodarstwa domowe wyniosło 15 793
MWh. Przeciętna dostawa na 1 mieszkańca gminy osiągnęła 756,04 kWh.
Na obszarze gminy Kłobuck energia elektryczna dostarczana jest poprzez sieć
elektroenergetyczną zarządzaną przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.
Sieć elektroenergetyczna składa się z następujących linii przechodzących przez
omawianą gminę:

110 kV relacji Częstochowa – Aniołów – Kłobuck Zagórze;

110 kV relacji Częstochowa – Kawodrza – Kłobuck;

110 kV relacji Waleńczów - Trębaczów
oraz linie napowietrzne i kablowe 15 i 30 kV.
8
Na podstawie danych za 2000 rok.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 60
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Odbiorcy energii elektrycznej z terenu miasta i gminy zasilani są głównie (w 61 %)
ze stacji 110/15 kV Zagórze, a w pozostałej części ze stacji 110/30/15/6 Kawodrza
(29 %) oraz ze stacji 110/15 kV Cykarzew (10 %). Ponadto na terenie gminy
zlokalizowana
jest
transformatorowych
rozdzielnia
sieciowa
15/04
typu
kV
30
kV
Południe,
napowietrznego
oraz
12
stacji
31
stacji
transformatorowych 15/04 kV typu wnętrzowego.
Na omawianym obszarze znajduje się również fragment linii tranzytowej 400 kV
relacji Joachimów – Dobrzeń – Mikułowa. Wzdłuż linii tej należy zachować obszar
ograniczonego użytkowania o szerokości 80 m (po 40 m od osi linii w obu
kierunkach). Właścicielem linii są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W
najbliższym w planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się
budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym.
5.4.6. Ciepłownictwo.
Gmina Kłobuck zasilana jest w ciepło z kotłowni miejskiej zlokalizowanej w
Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4. Jest ona obsługiwana przez Przedsiębiorstwo
Energetyczne SYSTEMY CIEPŁOWNICZE S.A. W kotłowni tej zainstalowanych
jest siedem kotłów wodnych WCO-80 opalanych miałem węglowym. Kotłownia ta w
ostatnich latach została zmodernizowana, dzięki czemu zwiększyła swoją moc
grzewczą o 40 %. Moc obiektu wyniosła w 2000 roku 9,27 MW, a sumaryczna ilość
wyprodukowanej energii cieplnej wyniosła niespełna 47 TJ. Daje to 7,9 % (7,6 %
dla obszaru miasta) udziału w rynku ciepła oraz 9,1 % (13,5 % dla obszaru miasta)
udziału pod względem mocy. Łączna długość rurociągów ciepłowniczych na koniec
2001 roku wyniosła ok. 6,2 km, natomiast zasięg systemu ciepłowniczego
obejmował tylko miasto Kłobuck. Funkcjonujący w mieście system ciepłowniczy
zaopatruje 73 obiekty. Dominującą grupą odbiorców jest mieszkalnictwo w tym
budynki Administracji Budynków Komunalnych, Spółdzielni Mieszkaniowej i
Wspólnot Mieszkaniowych. Drugą grupą odbiorców o istotnym zużyciu ciepła są
budynki użyteczności publicznej, w tym głównie szkoły i przedszkola.
TABELA 37: Gmina Kłobuck – infrastruktura ciepłownicza w 2000 roku.
Wyszczególnienie
Gmina Kłobuck
Zainstalowana moc kotłów
7,73 MW
Moc zamówiona przez odbiorców
9,52 MW
Ilość budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej
Ilość wyprodukowanej energii cieplnej
73
42881 GJ
Kotłownia w Kłobucku nie jest zbyt uciążliwa dla środowiska przyrodniczego.
Każdy z kotłów bowiem jest wyposażony w dwustopniowy układ odpylania spalin.
Sprawność urządzeń odpylających wynosi 80 %. Do środowiska naturalnego
przedostaje się najwięcej SO2, gdyż w kotłowni nie zainstalowano urządzeń
odsiarczających.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 61
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Wiele mieszkań, szczególnie na terenach wiejskich ogrzewanych jest jeszcze
domowymi piecami na węgiel kamienny i jego pochodne, tzw. eko – groszek.
Kotłownia miejska natomiast mieszcząca się w Kłobucku opalana jest miałem
węglowym, dlatego też węgiel stanowi dominujący nośnik energii cieplnej na
terenie gminy. Pozostałe nośniki takie jak: gaz, energia elektryczna, olej opałowy
mają drugorzędne znaczenie i są wykorzystywane w niewielkim stopniu.
Gmina posiada opracowany dokument „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Na jego podstawie opracowana
zostanie
długofalowa
promowanie
koncepcja
ekologicznych
podmiany
nośników
paliw
energii
tj.
stałych.
gazu
Między
ciekłego,
innymi
drewna
odpadowego oraz oleju opałowego , a także wykorzystanie biomasy.
5.4.7. Gospodarka odpadami.
Na terenie gminy Kłobuck nie ma składowiska odpadów komunalnych ani
przemysłowych. Na podstawie umowy zawartej przez Urząd Miasta i Gminy
Kłobuck, gmina korzysta ze składowiska o nazwie Młynek – Sobuczyna
zlokalizowanego pomiędzy tymi dwiema miejscowościami leżącymi w powiecie
częstochowskim na południe od miasta Częstochowy.
Na terenie gminy Kłobuck, w rejonie miejscowości Pierzchno znajduje się
nieczynne, zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. Zlokalizowane jest
ono w dawnym wyrobisku na skłonie wapiennego wzgórza. Wysypisko jest
oddalone o około 1200 m na północny – wschód od miejscowości Pierzchno i
około 800 m na południowy – zachód od drogi Częstochowa – Kłobuck i otoczone
jest polami uprawnymi.
Na dzień dzisiejszy szacuje się, że zorganizowanym wywozem śmieci (podpisane
umowy na składowanie w pojemnikach i wywóz) objętych jest 90 % mieszkańców
miasta i 75 % mieszkańców sołectw. Mając na uwadze dbałość o stan środowiska
naturalnego należy dążyć do osiągnięcia 100 % wartości wskaźnika gospodarstw
domowych
objętych
zorganizowanym
wywozem
odpadów.
Niepokojącym
zjawiskiem jest występowanie dzikich składowisk śmieci. Działania samorządu,
powinny skupić się na skutecznej eliminacji tych zjawisk, począwszy od gorliwiej
stosowanych kar administracyjnych, poprzez likwidację obiektów, a skończywszy
na biologicznej rekultywacji zanieczyszczonych przez nielegalne składowiska
terenów.
6. Stan środowiska i źródła zanieczyszczeń.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 62
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
6. 1. Stan gleb.
Gleba jest bardzo złożonym utworem, o własnościach fizycznych i chemicznych
zależnych od rodzaju skały, z której powstała oraz czasu działania i kierunku
przebiegu naturalnych procesów glebotwórczych prowadzących do jej powstania.
Gleby są środowiskiem będącym w stanie równowagi biochemicznej do czasu aż
ten stan nie ulegnie przekształceniu, bądź degradacji przez rolniczą i pozarolniczą
działalność człowieka. Najważniejsze potencjalne zagrożenia dla zasobów
glebowych gminy stanowi przeznaczanie ziemi pod zabudowę oraz degradacja
gleb związana z ich zanieczyszczeniem przez ścieki komunalne i niewłaściwe
stosowanie
środków
chemicznych
w
rolnictwie.
Bezpośrednim
źródłem
zanieczyszczeń gleb jest gnojowica wylewana przez rolników na pola i łąki - jest
ona bowiem źródłem skażenia bakteriologicznego i biogennego. Szczególnie
szkodliwy jest w tym przypadku nadmiar fosforu i azotu; w przypadku azotu chodzi
o tworzenie jonu azotynowego, który jest szkodliwy.
Odczyn gleb na większości obszaru gminy mieści się w przedziale 4,2 – 6,5 pH i
wynosi średnio 4,85 pH. Na większości terenów rolniczych gminy przeważają gleby
bardzo kwaśne (47,62 %) oraz kwaśne (42,86 %). Łączny udział gleb kwaśnych i
bardzo kwaśnych jest niekorzystny i wynosi 90,48 %. Gleby lekko kwaśne stanowią
zaledwie 9,52% wszystkich gleb gminnych. Nie występują tu natomiast gleby o
odczynie obojętnym i zasadowym. Tak wysokie zakwaszenie gleb gminy Kłobuck
jest uwarunkowane przewagą gleb lekkich, w których następuje proces wymywania
w głąb profilu gleby kationów zasadowych oraz z natury kwaśnymi skałami
macierzystymi. Dodatkowo do wzrostu zakwaszenia gleb przyczyniają się czynniki
antropogeniczne, między innymi: zanieczyszczenie atmosfery tlenkiem azotu i
dwutlenkiem siarki oraz zmniejszenie nawożenia mineralnego. Zakwaszenie gleb
powoduje utrudnienia w pobieraniu przez rośliny składników pokarmowych oraz
uaktywnienie się toksycznych związków glinu, manganu i żelaza oraz metali
ciężkich. Skutkuje to zmniejszeniem się plonów roślin uprawianych i pogorszeniem
jakości uzyskiwanych produktów. Na terenie gminy występują gleby o naturalnej
i podwyższonej
zawartości
metali
śladowych
oraz
lokalnie
gleby
słabo
zanieczyszczone (tzw. stopień II), na których dozwolona jest uprawa roślin
zbożowych, okopowych i pastewnych a niedozwolone jest prowadzenie upraw
ogrodniczych. Wykazano tu nadmierne stężenia kadmu.
W uprawie konwencjonalnej celem człowieka było osiągnięcie maksymalnych
plonów przy posuniętej bardzo daleko chemizacji (nawozy mineralne, herbicydy,
środki ochrony). Efektem takiego podejścia do przyrody była degradacja
ekosystemu, przejawiająca się między innymi obniżeniem aktywności glebowych
mikroorganizmów, zmniejszeniem zawartości humusu, pogorszeniem fizyczno –
chemicznych właściwości i struktury gleby. Długotrwała chemizacja doprowadzała
wcześniej czy później do nadmiernego nagromadzania się w roślinach i glebie
azotanów, pozostałości pestycydów i metali ciężkich. Stosowanie insektycydów o
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 63
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
zbyt szerokim spektrum działania wyniszczało faunę pożyteczną, co doprowadzało
do zaniku naturalnej odporności roślin. Nadmierna chemizacja rolnictwa,
stosowanie ciężkiego sprzętu rolniczego, odwodnienie gleb oraz emisja do
środowiska pyłowych i gazowych zanieczyszczeń z przemysłu zawierających
toksyczne substancje chemiczne (WWA, tlenki azotu i siarki) oraz pierwiastki
śladowe zwane zwyczajowo metalami ciężkimi spowodowały w niektórych rejonach
kraju poważne naruszenie równowagi istniejącej w środowisku glebowym, a
niekiedy nawet jego degradację. Na omawianym terenie poza obszarami
zabudowanymi nie obserwuje się gleb o silnym stopniu degradacji. Ponadto gleby
te można uznać za wolne od zanieczyszczeń metalami ciężkimi. W większości
znajdują się one w obrębie stężeń naturalnych pierwiastków metali ciężkich.
Zaobserwowano tu jedynie nadmierne stężenie cynku w glebie, co nie jest
przyczyną do ograniczania produkcji rolnej na tych obszarach.
Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, a w szczególności
rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleby. Prowadzi ona często do trwałych
zmian warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, stosunków wodnych, naturalnej
roślinności) oraz warunków gospodarczo – organizacyjnych (deformowanie granic
pól,
rozczłonkowanie
gruntów,
pogłębienie
dróg,
niszczenie
urządzeń
technicznych). Główną przyczyną erozji gleb jest zniszczenie trwałej szaty roślinnej
(lasów, łąk, pastwisk) tworzącej zwartą ochronę powierzchni ziemi. Tak więc
problem erozji dotyczy przede wszystkim gleb uprawnych i gruntów bezglebowych.
Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu mechanicznego gleby,
wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w czasie oraz od sposobu
użytkowania terenu. Zależnie od głównego czynnika sprawczego rozróżnia się
erozję: wietrzną, wodną, śniegową, uprawową oraz ruchy masowe. Na terenie
gminy Kłobuck erozję uprawową należy uznać za dużą.
Gruntami zdewastowanymi i zdegradowanymi nazywane są grunty, które utraciły
całkowicie wartości użytkowe, bądź też których wartość użytkowa zmalała w
wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska,
działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Podstawowym
czynnikiem degradującym środowisko przyrodnicze jest wadliwe użytkowanie
terenów np.: przez przeznaczanie pod uprawę piasków luźnych i słabo gliniastych.
Gruntami zdegradowanymi w stopniu bardzo dużym są porolne nieużytki.
Najbardziej zalecaną formą rekultywacji tych gruntów jest ich zalesianie. Inną,
radykalną i trwałą formą zmian struktury ekologicznej jest techniczna degradacja
polegająca na zniszczeniu pokrywy glebowo – roślinnej w wyniku technicznej
zabudowy powierzchni ziemi (budynki, drogi, place, koleje, wyrobiska i składowiska
odpadów). W gminie Kłobuck poza techniczną degradacją związaną z zabudową i
infrastrukturą nie występują praktycznie gleby zdegradowane i zdewastowane.
Dla poprawy stanu gleb niezbędne jest ich systematyczne wapniowanie, które
obecnie w gminie jest realizowane. Działania te mają znaczenie m.in. dlatego, iż
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 64
9 lipca 2004
przyczyniają się do unieruchomienia metali ciężkich w glebie i zmniejszenia ich
dostępności dla roślin.
6. 2. Stan wód.
6.2.1. Stan czystości wód podziemnych.
Wody podziemne piętra czwartorzędowego jako zalegające płytko nie są
zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni np. w postaci
nawozów, czy zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych osadników przy
zabudowaniach gospodarczych. Można jednak przyjąć, że dla obecnego stanu
eksploatacji tych wód dla potrzeb lokalnych stopień ich zanieczyszczenia nie
stanowi zagrożenia na skalę gminy. Wyjątek stanowi ujęcie w Łobodnie, które
posiada silnie zanieczyszczone studnie głębinowe. Woda z tego ujęcia
dostarczana jest jedynie do Częstochowy i jej okolic, co nie stwarza zagrożenia dla
gminy Kłobuck. Korzystne jest jednak dążenie do skanalizowania wszystkich
jednostek osadniczych i jednoczesne zaopatrzenie ich w wodę z ujęć piętra górno
jurajskiego. Wody podziemne piętra jurajskiego jako położone głębiej są
zabezpieczone przed bezpośrednim przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni
terenu. Zagrożenie dla ich czystości stanowią, dzięki występującemu na obszarze
gminy układowi hydrologicznemu lokalizowane w wyrobiskach kamieniołomów
wysypiska śmieci.
W latach 1999 – 2001 badano w gminie Kłobuck wody podziemne należące do
głównego zbiornika wód podziemnych nr 325 Częstochowa (W) i 326 Częstochowa
(E). Wody z ujęcia w Kłobucku charakteryzowały się dobrym stanem jakościowym.
Wody te należały do klasy II w 1999 roku, a w kolejnych latach do klasy Ib.
Podobnie stan wód wyglądał w jednym z punktów pomiarowych w Łobodnie (S-2),
gdzie wody wykazywały Ib klasę czystości. Natomiast w innym punkcie
pomiarowym w Łobodnie (S-8) wody kwalifikowano do III klasy ze względu na
nadmierne zanieczyszczenie związkami azotu. Jest to wynikiem nieuregulowanej
gospodarki wodno – ściekowej, gdzie sieć wodociągowa dominuje nad systemem
odbioru ścieków.
Ważnym zagrożeniem dla zasobów wodnych gminy Kłobuck jest nadmierna
eksploatacja ujęć wodnych, co w konsekwencji powoduje obniżanie się zwierciadła
wód gruntowych.
6.2.2. Stan czystości wód powierzchniowych.
Powierzchniowe wody płynące w gminie Kłobuck należą do zlewni Liswarty. Dla
określenia jakości wód powierzchniowych na terenie omawianej gminy w latach
1999 – 2001 WIOŚ w Katowicach przeprowadził badania na rzece Biała Oksza i
Kocinka. Badania wykonywano dla wskaźników fizyko
– chemicznych i
bakteriologicznych zgodnie z Polskimi Normami, procedurami dołączonymi do
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 65
9 lipca 2004
używanej aparatury lub według metod zalecanych przez Państwową Inspekcję
Ochrony Środowiska.
Stan czystości wód rzeki Biała Oksza w roku 2001 mierzony był w dwóch punktach
pomiarowych (Raport WIOŚ 2001):

punkt pomiarowy Kłobuck – powyżej mleczarni, na 21,8 kilometrze biegu rzeki;

punkt pomiarowy Łobodno – poniżej oczyszczalni, na 14,6 kilometrze biegu
rzeki.
W pierwszym punkcie pomiarowym wody wykazały ogólną klasę czystości non (nie
odpowiada normom). O klasyfikacji ogólnej zadecydowało zanieczyszczenie
bakteriologiczne, w mniejszym stopniu zanieczyszczenie związkami organicznymi
(BZT5, CHZT, utlenialność). Biorąc pod uwagę jedynie wskaźniki fizykochemiczne
wody w tym punkcie pomiarowym zostały zakwalifikowane do III klasy czystości. W
punkcie pomiarowym w Łobodnie zlokalizowanym poniżej oczyszczalni ścieków
wody wykazywały również klasę czystości nieodpowiadającą normom. Główne
parametry zanieczyszczeń wody to związki biogenne i bakteriologiczne, pod
względem których wody wykazywały klasę non. Na pogorszenie się stanu wód w
drugim punkcie pomiarowym wpłynęło bowiem nadmierne obciążenie wody
ściekami komunalnymi z Oczyszczalni Miejskiej w Kłobucku. W porównaniu z
rokiem 2000 jakość wód rzeki Białej Okszy uległa pogorszeniu W 2000 roku rzeka
w odcinku ujściowym prowadziła wody III klasy czystości, a w roku 2001 wartość
miana Coli typu kałowego przekroczyła tę normę.
Wody rzeki Kocinki nie przekroczyły norm III klasy czystości. Biorąc pod uwagę
wskaźniki fizykochemiczne rzeka na całej długości prowadziła wody należące do II
klasy, w związku z czym o klasyfikacji ogólnej rzeki Kocinki w punkcie pomiarowym
przy ujściu do Liswarty zadecydowało zanieczyszczenie bakteriologiczne.
6. 3. Stan czystości powietrza atmosferycznego.
Stan czystości powietrza atmosferycznego w gminie Kłobuck zależy od dwóch
rodzajów źródeł zanieczyszczeń:

emisji z zakładów przemysłowych i energetycznych, w tym zlokalizowanych
głównie poza terenem gminy;

tzw. niskiej emisji czyli emisji lokalnej z palenisk domowych, małych kotłowni
oraz pochodzących z transportu samochodowego.
Zlokalizowane na terenie omawianej gminy nieliczne zakłady przemysłowe nie
stanowią zagrożenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza. W ostatnim
dziesięcioleciu nastąpił natomiast znaczny spadek emisji przemysłowych i
energetycznych, co było rezultatem ograniczenia produkcji przemysłowej jak i
inwestycji mających na celu ochronę powietrza. Obecnie głównym źródłem
zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja. Poprawa stanu czystości powietrza
może zatem nastąpić pod warunkiem ograniczenia niskiej emisji poprzez zmianę
tradycyjnych węglowych instalacji grzewczych na bardziej przyjazne środowisku (w
tym gazowe) oraz poprzez udrożnienie systemu komunikacyjnego. Od kilku lat
maleje bowiem wpływ przemysłu, a wzrasta udział komunikacji w zanieczyszczeniu
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 66
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
powietrza zwłaszcza w mieście. Emisja spalin, ścieranie opon i wycieki są
głównymi źródłami tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, węglowodorów,
metali ciężkich oraz pyłów. Należy zaznaczyć, że na zanieczyszczenie powietrza w
gminie mają również wpływ odległe ogniska tj. Górnośląski Okręg Przemysłowy
(GOP), Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM), Zagłębie Turoszowskie,
a nawet ogniska zlokalizowane poza granicami kraju. Istotne znaczenie mają tu
południowo – zachodnie wiatry, przenoszące zanieczyszczenia na duże odległości.
Jakość powietrza w gminie Kłobuck jest monitorowana ambulansem imisji w
ramach monitoringu regionalnego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska (WIOŚ) na stanowisku pomiarowym w Kłobucku, przy ul.
Długosza oraz wyjątkowo w 1999 r. w Białej Dolnej, przy ul. Jasnogórskiej. Wyniki
pomiarów w tej metodzie (mobilnej) zależą w głównej mierze od lokalizacji miejsca
pomiarów, czasokresu pomiaru i ich ilości oraz warunków meteorologicznych.
TABELA 38: Gmina Kłobuck – Wyniki badań zanieczyszczeń dla wartości średnich
mierzonych w Kłobucku na stanowiskach pomiarowych w latach 1999 – 2001.
Stacja
Okres
Kłobuck
ul. Długosza
10-19 marzec
08-14 grudzień
1999 07-15 kwiecień
Biała Dolna
13-21
ul. Jasnogórska
październik
08-22 luty
Kłobuck
2001
ul. Długosza
20-30 listopad
Dwutlene
Pył
Dwutlen
k siarki ogółem ek azotu
Tlenek
węgla
Ozon
[μg/m3]
[mg/m3]
[μg/m3]
38
44
43
57
39
33
24
23
21
659
719
409
72
46
b.d.
39
31
14
613
b.d.
26
25
48
36
9
-
0,72
0,66
79
66
W 2001 roku badania wykazują dotrzymywanie poziomów dopuszczalnych stężeń
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i ozonu. Największe stężenie SO 2 i
pyłu zmierzono w lutym przy niskiej temperaturze powietrza. Emisja SO2 i pyłu
powstaje bowiem ze spalania paliw, głównie węgla, a zużycie tego paliwa jest
maksymalne właśnie w czasie zimowym. Zanotowano również niewielkie stężenie
dla tlenku węgla. Poziom stężenia w decydującym stopniu zależy bowiem od
warunków meteorologicznych, a także od natężenia ruchu pojazdów. Tlenek węgla
jest
produktem
niecałkowitego
spalania
paliw,
dlatego
też
zwiększone
zapotrzebowanie energetyczne przy niskich temperaturach powoduje wzrost
stężenia tlenku węgla.
W
tabeli
poniżej
przedstawiono
średnioroczne
wartości
wyznaczone na podstawie pomiarów z ambulansu imisyjnego.
zanieczyszczeń
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 67
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
TABELA 39: Gmina – Kłobuck – wartości średnioroczne zanieczyszczeń powietrza
w latach 1999 – 2001.
Stacja
Okres
Dwutlenek
siarki
Pył
zawieszony
Dwutlenek
azotu
16
10
6
[μg/m3]
30
26
18
18
14
13
1999
2000
2001
Kłobuck
Stężenie dwutlenku siarki znacznie zmalało na przestrzeni dwóch lat do 6µg/m³, co
jest prawdopodobnie wynikiem opalania części gospodarstw domowych gazem.
Dwutlenek siarki cechuje bowiem duża zmienność sezonowa, w zależności od
temperatury powietrza i konieczności ogrzewania pomieszczeń. Emisja dwutlenku
siarki powstaje ze spalania paliw. Dominujący udział w zanieczyszczeniu ma
spalanie węgla, koksu oraz olejów opałowych. Zużycie tych paliw jest maksymalne
w okresie zimowym, stąd zdecydowanie większe zasiarczenie atmosfery w tym
okresie. Zapylenie na terenie gminy Kłobuck jest obecnie również niewielkie.
Średnie stężenie pyłu z okresu badań wyniosło 18µg/m³. Wynika to z małej ilości
energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych źródeł emisji pyłu. Niewielką
rolę odgrywają jedynie unoszące się z powierzchni ziemi, ulic i chodników drobne
frakcje pyłu i piasku. Dwutlenek azotu natomiast pochodzi z wielu grup emitorów,
najwięcej z pojazdów, kotłowni, palenisk domowych, procesów hutniczych i
odlewniczych. Zmierzone stężenia dwutlenku azotu w powietrzu nie wykazują
tendencji do przekroczeń dopuszczalnym norm w gminie Kłobuck. Jego średnie
stężenie wyniosło w 2001 roku 13 µg/m³.
Jakość powietrza w gminie Kłobuck jest więc zadawalająca. Zostały bowiem
utrzymane normy czystości za wyjątkiem sezonów grzewczych, gdzie występują
lokalne przekroczenia takich wskaźników jak: pył zawieszony i dwutlenek siarki.
Stan sanitarny powietrza ponadto w okresie 1999 – 2001 wykazuje systematyczną
poprawę.
6. 4. Hałas.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach sieci regionalnej
przewiduje badania hałasu emitowanego z dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii
kolejowych – w miejscach o szczególnym zagrożeniu (węzły drogowe, drogi
tranzytowe przebiegające w pobliżu zabudowy mieszkaniowej). Zgodnie z
programem
PMŚ
na
lata
1998-2002,
badania
hałasu
komunikacyjnego
prowadzone są w cyklu pięcioletnim, w stałych punktach wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych województwa. Teren gminy Kłobuck, jak również powiat kłobucki
nie został objęty pomiarami hałasu w związku z powyższym trudno jest ustalić
faktyczną uciążliwość akustyczną.
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 68
9 lipca 2004
Głównym źródłem uciążliwości akustycznych jest przede wszystkim hałas
komunikacyjny wzdłuż głównych dróg. Ruch ciężkich pojazdów po drogach
przestrzeni zurbanizowanej powoduje szczególne uciążliwości w postaci wibracji i
hałasu w zakresie infradźwięków. Są one przyczyną pękania ścian budynków oraz
szczególnego zagrożenia hałasem dla mieszkańców terenów przyległych do
głównych tras komunikacyjnych. Miernikiem hałasu mogą być jedynie skargi osób
mieszkających wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Dotyczy to szczególnie
fragmentów drogi krajowej nr 43 przebiegającej w odległości kilku metrów od
zabudowy mieszkaniowej miasta Kłobuck.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 69
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
7. Dokumentacja planistyczno – strategiczna.
Treść poniższego rozdziału to wynik analizy wybranej dokumentacji o charakterze
planistyczno – strategicznym, której treść obejmowała gminę Kłobuck. Zacytowane
są tutaj zapisy dotyczące ochrony środowiska, odnoszące się zarówno pośrednio
jak i bezpośrednio do gminy Kłobuck.
7. 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kłobuck.
Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku, z
późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Kłobucku uchwaliła 28 października 1999
roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kłobuck.
Studium
jako motto
działań
zakłada,
że:
„
celem
ochrony środowiska
przyrodniczego na obszarze objętym opracowaniem studium jest zachowanie
istniejących walorów przyrodniczych i wzbogacenie ich dla stworzenia podstaw
spójnej przestrzennej koncepcji układu terenów zielonych o różnej funkcji od
produkcyjnej do wypoczynkowo – rekreacyjnej. Ochrona wartościowych elementów
przyrodniczych takich jak lasy, ciągi łąk i zieleni, kompleksy terenów rolnych,
głównie tych o wyższych klasach bonitacji gleb, polega przede wszystkim na
pozostawieniu ich w dotychczasowym użytkowaniu oraz na ograniczeniu
negatywnych wpływów zewnętrznych. Istotnym działaniem może być kształtowanie
terenów otwartych w kierunku stworzenia Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych (ESOCH)”.
W zakresie ochrony środowiska naturalnego studium postuluje:

tworzenie warunków równowagi ekologicznej;

regulacja klimatu i regeneracja zanieczyszczeń atmosfery;

ochrona i regulacja zasobów wodnych, w tym wód podziemnych;

ochrona najcenniejszych dla gminy i miasta partii terenu jak starorzeczy
(Dębowa Góra) czy zabytkowe parki;

zachowanie wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów dla
organizacji wypoczynku;

ochrona lasów przed dewastacją i zmianą użytkowania ze względu na ich rolę
ekologiczną i rekreacyjną;

ochrona łąk i zieleni w dolinie rzeki Białej Okszy i Kocinki i ich dopływów,
stanowiących ekologiczne połączenie elementów systemu przyrodniczego,
które należy pozostawić jako tereny otwarte dla celów przewietrzania oraz ze
względu na możliwe funkcje przyrodniczo – rekreacyjne;

ochrona terenów zielonych towarzyszących zabudowie, w tym ogródków
działkowych,

ochrona terenów sportowych, ogrodów, stawów, cmentarzy i ciągów pieszych;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 70
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004

wprowadzenie zalesień na glebach o najniższej przydatności rolniczej;

rozbudowanie terenów zieleni rekreacyjnej na glebach klasy V i VI
a ponadto studium mające na uwadze zrównoważony rozwój gminy oraz
utrzymanie walorów przyrodniczych wskazuje na następujące inwestycje w
zakresie:

komunikacji, w tym komunikacji drogowej, kolejowej, publicznej;

sieci wodociągowej;

sieci kanalizacyjnej;

sieci energetycznej;

sieci gazowej.
7.
2.
Studium
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
częstochowskiego
Zadaniem opracowanego w roku 1998, na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w
Częstochowie,
Studium
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Częstochowskiego było określenie generalnych uwarunkowań, celów i kierunków
polityki przestrzennej na obszarze miasta i gminy Kłobuck. Poniższe, wybrane
założenia dotyczą bezpośrednio tematyki ochrony środowiska przyrodniczego:
Ochrona obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym oraz korytarzy ekologicznych
o znaczeniu lokalnym:

podporządkowanie zagospodarowania przestrzennego funkcji ekologicznej;

wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów;

zaostrzenie obowiązujących standardów środowiska dotyczących jakości
powietrza, wód, gleb;

objęcie tych obszarów monitoringiem środowiska.
Ochrona obszarów położonych w rejonie głównych zbiorników wód podziemnych:

uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami;

likwidacja istniejących źródeł zagrożenia;

dostosowanie gospodarki nawozowej do istniejących warunków środowiska.
7. 3. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego.
Celem strategii powiatu kłobuckiego, przyjętej na XIII Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju powiatu w latach 2000
– 2010. Poniższe założenia dotyczą wyłącznie ochrony środowiska:
Cel strategiczny: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie”.
Cel operacyjny: „Zmniejszenie zagrożeń ekologicznych”.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 71
9 lipca 2004
Program 1:

zwiększenie powierzchni zalesionych i zadrzewionych m.in. poprzez ujęcie
gleb klasy V i VI pod zalesienia
Zadania strategiczne:

przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród mieszkańców nt. możliwości
zalesiania nieużytków;

przygotowanie systemu wsparcia finansowego dla zalesiających.
Program 2:

zagospodarowanie dorzecza Liswarty
Zadania strategiczne:

budowa nowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa istniejących;

budowa kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni.
7. 4. Program Ochrony Środowiska Powiatu Kłobuckiego.
Według artykułu 17 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia
2001roku „Zarząd województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art.
14” czyli:

cele ekologiczne;

priorytety ekologiczne;

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno –
ekonomiczne i środki finansowe.
Program Ochrony Środowiska Powiatu Kłobuckiego zakłada następujące wytyczne
dla programów gminnych:
Utrzymanie dobrej jakości powietrza:

Wspieranie wykorzystania nośników energii przyjaznych środowisku;

Rozwój infrastruktury drogowej;

Rozwój sieci tras rowerowych.
Poprawa bilansu hydrologicznego:

Rozbudowa systemu małej retencji;

Melioracje nawadniające na obszarach o deficycie wodnym;

Działania sprzyjające zwiększeniu retencyjności lokalnych zlewni;

Działania na rzecz racjonalizacji zużycia wody.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 72
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Poprawa jakości wód powierzchniowych:

Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej
w
ramach
gmin
i
związków
międzygminnych;

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (zwłaszcza
z terenów rolniczych) ze źródeł obszarowych;

Ograniczenie zagrożeń związanych z liniowymi źródłami zanieczyszczeń
(główne drogi).
Minimalizacja zagrożeń dla jakości wód podziemnych:

Uzupełnienie stref ochronnych ujęć wody;

Wyeliminowanie zagrożeń związanych z gospodarką odpadami.
Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych:

Działania przeciwerozyjne;

Wapnowanie gleb na terenach rolniczych;

Wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz rolnictwa integrowanego;

Dostosowanie drzewostanów leśnych do warunków siedliskowych.
Zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej:

Zagospodarowanie obiektów chronionych i cennych przyrodniczo, w tym ostoi
NATURA 2000 oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel;

Renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności dolin małych
cieków.
Zachowanie
dobrego
klimatu
akustycznego
i
utrzymanie
poziomów
pól
elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych:

Ewidencja źródeł promieniowania niejonizującego i określenie poziomów
zagrożeń;

Rozpoznanie stref zagrożenia hałasem komunikacyjnym;

Wspieranie
działań
na
rzecz
ograniczenia
istniejących
uciążliwości
akustycznych.
Bezpieczeństwo ekologiczne (powodzie, pożary, zagrożenia chemiczne)

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.

Wrocław
Strona 73
9 lipca 2004
Budowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ekologicznych, z
wykorzystaniem Internetu;

Utworzenie stacji monitoringu przeciwpowodziowego;

Zwiększenie możliwości zwalczania zagrożenia pożarowego, powodziowego
oraz chemicznego.
Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych:

Rozwój form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych i różnych
grup zawodowych;

Dostosowanie treści programów szkolnych (edukacja ekologiczna, edukacja
regionalna, wiedza o społeczeństwie) do uwarunkowań przyrodniczych i
społecznych;

Zainicjowanie i realizacja programu promocji przyrodniczo-krajobrazowych
walorów;

Wyznaczanie i realizacja ścieżek turystyczno-edukacyjnych.
Program ten zakłada również wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla gminy
Kłobuck:
Utrzymanie dobrej jakości powietrza:

Minimalizacja wpływu planowanej autostrady na środowisko przyrodnicze;

Gazyfikacja gminy;

Rozbudowa systemu i modernizacja dróg gminnych;

Budowa tras rowerowych (turystyka i dojazd do szkoły);

Termooszczędność w budynkach,

Budowa kotłowni przyjaznych środowisku.
Poprawa bilansu hydrologicznego:

Preferowanie małej retencji w rekultywacji terenu.
Poprawa jakości wód powierzchniowych:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (zgodnie z Uchwałą 7/I/2002 RM w
Kłobucku);

Poprawa odwodnienia dróg gminnych.
Minimalizacja zagrożeń dla jakości wód podziemnych:

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci szczególnie na terenach kamieniołomów
(zgodnie z Uchwałą nr 7/I/2002 RM w Kłobucku)
Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i likwidacja powstałych szkód:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 74
9 lipca 2004
Preferowanie małej retencji w rekultywacji wyrobisk po surowcach skalnych.
Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych:

Wspieranie wykorzystania OZE (w tym uprawy energetyczne);

Wapniowanie gleb i nawadnianie obszarów rolnych.
Zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej:

Powiązanie
ochrony
walorów
przyrodniczo-krajobrazowych
z
ochroną
zabytków i obiektów archeologicznych;

Wykonanie waloryzacji przyrodniczej gminy.
Zachowanie
dobrego
klimatu
akustycznego
i
utrzymanie
poziomów
pól
elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych:

Rozpoznanie zagrożeń akustycznych na terenie miasta i gminy;

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej linii kolejowej nr 131 oraz dla drogi
krajowej nr 489 i dróg wojewódzkich nr 492, 491 i 489 (zadanie
koordynowane).
Bezpieczeństwo ekologiczne (powodzie, pożary, zagrożenia chemiczne):

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji NZŚ.
Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych powiatu:

Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy;

Rozwój szkolnych i pozaszkolnych form edukacji ekologicznych.
7. 5. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego
Zadaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego jest
sformułowanie
zasad
realizujących
politykę
przestrzenną
województwa
i
organizujących jego strukturę przestrzenną w sposób uwzględniający założenia
polityki przestrzennej państwa, określone w dokumencie pt. "Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju" oraz tworzący warunki przestrzenne do
realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa, przedstawione w dokumencie pt.
"Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015".
Poniższe cele, kierunki i działania dotyczą tematyki związanej z ochroną
środowiska:
Cel: Ochrona, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój
terenów otwartych
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 75
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Kierunek 1: Ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych
stanowiących o specyfice regionu
Działania:

tworzenie systemu obszarów chronionych przyrody i krajobrazu kulturowego;

wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego w
tym: rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego
krajobrazu, parków kulturowych;

wdrożenie elementów projektowanej europejskiej sieci Natura 2000 oraz
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – Polska;

utrzymanie i wzmocnienie powiązań ekologicznych pomiędzy obszarami
stanowiącymi biocentra o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym;

przeciwdziałanie degradacji terenów stanowiących główne elementy struktury
ekologicznej w szczególności rangi ponadregionalnej;

ochrona terenów leśnych poprzez przebudowę drzewostanów ukierunkowaną
na zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej, różnowiekowości lasów oraz
poprawę ich stanu sanitarnego;

rewaloryzacja
i
zagospodarowanie
turystyczne
zasobów
dziedzictwa
kulturowego
Kierunek 2: Ochrona i racjonalne wykorzystanie oraz użytkowanie zasobów
środowiska
Działania, w tym inwestycje celu publicznego:

ochrona zasobów wód w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o
najwyższym stopniu zagrożenia oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych i
powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i odpadowej
oraz likwidacja istniejących źródeł zanieczyszczeń;

ochrona gleb o najwyższej wartości bonitacyjnej przed nieuzasadnionym
przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne;

zalesienia i zadrzewienia terenów predystynowanych do tworzenia sieci
powiązań pomiędzy istniejącymi kompleksami leśnymi oraz gruntów rolnych o
niekorzystnych warunkach dla produkcji rolnej oraz niskich walorach przyrody i
krajobrazu,
z
uwzględnieniem
ustalonej
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennegop granicy polno – leśnej;

ochrona terenów złóż udokumentowanych dotychczas nie eksploatowanych
przed
trwałym
zainwestowaniem
uniemożliwiającym
ich
późniejsze
wykorzystanie;
Kierunek 3: Utrzymanie rolniczego użytkowania ziemi i żywotności obszarów
wiejskich
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 76
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Działania, w tym inwestycje celu publicznego:

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w tym m.in. funkcji produkcyjnych
(przetwórstwo
płodów
rolnych),
systemów
infrastruktury
technicznej,
komunikacji zbiorowej;

rozwój usług bytowych i usług specjalistycznych (doradztwo prawne,
gospodarcze, podatkowe itp.) w ośrodkach osadniczych;

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych i utrzymanie gruntów w kulturze
rolnej poprzez wspieranie niskotowarowych gospodarstw rolnych;

rozwój ekologicznie zorientowanego ekstensywnego rolnictwa.
Kierunek 4: Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów z
intensywnym rolnictwem
Działania:

przywracanie
zagrożonym
naturalnych
nadmierną
walorów
eksploatacją
przyrodniczych
rolniczą,
w
terenom
tym
wiejskim
wprowadzanie
zadrzewień, zalesień, restytucja łąk, strumieni i małych zbiorników wodnych.
Kierunek 5: Zagospodarowanie terenów o mniejszych walorach przyrodniczych i
krajobrazowych łączące ekologicznie zorientowane rolnictwo z turystyką
Działania:

rozwój agroturystyki i zagospodarowanie rekreacyjno – turystyczne obszarów
wiejskich;

zagospodarowanie
obiektów
turystyczne
turystycznych
i
i
podnoszenie
rekreacyjnych
oraz
standardów
użytkowych
poprawę
dostępności
komunikacyjnej dla ruchu turystycznego;

turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników retencyjnych z
wyłączeniem zbiorników wody pitnej.
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 77
9 lipca 2004
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KŁOBUCK
CZĘŚĆ II – PROGRAM DZIAŁAŃ
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 78
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
1. Kierunki rozwoju gminy Kłobuck.
1. 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kłobuck
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi
merytoryczną podstawę programowania i koordynacji działań społeczno –
gospodarczych w zakresie rozwoju Gminy Kłobuck i wskazuje kierunki polityki
przestrzennej w granicach tej gminy.
Jako główny kierunek rozwoju gminy studium przyjmuje poprawę warunków życia
mieszkańców i ich stabilizację, tj. dostosowanie rozwoju gospodarczego i
przestrzennego do zapotrzebowania i ambicji społeczności gminy, a w drugiej
kolejności – do zaspokojenia potrzeb powiatu, regionu i kraju.
Studium przewiduje następujące składowe kierunki rozwoju gminy. Są to:
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego:

kształtowanie krajobrazu (przyroda i dziedzictwo kulturowe) głównie w ramach
zagospodarowania stref konserwatorskich w Kłobucku, Kamyku, Kopcu i
Nowej Wsi;

ochrona areału rolnego o III klasie bonitacji;

ograniczenie chemicznych metod uprawy roli na rzecz metod naturalnych i
biologicznych;

preferowanie intensyfikacji gospodarki rolnej i hodowlanej z zachowaniem
równowagi biologicznej;

minimalizacja wpływu projektowanej autostrady na środowisko przyrodnicze.
Dostępność społeczna do dóbr i usług:

tworzenie nowych miejsc pracy dla zapewnienia zatrudnienia dla ludności w
wieku produkcyjnym w mieście i na wsi (około 1000 miejsc) poprzez: rozwój
usług przemysłu i przetwórstwa, w tym przetwórstwa spożywczego dla
wykorzystania efektów produkcji rolnej i rozwój sieci obsługi działalności
gospodarczej;

tworzenie lepszych warunków zamieszkania przez modernizację istniejących
zasobów
mieszkaniowych
oraz
preferowania
rozwoju
jednorodzinnego;

modernizacja obiektów edukacyjnych (przedszkola, szkoły);

optymalne wykorzystanie istniejącej bazy kulturalnej;
budownictwa
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 79
9 lipca 2004
poprawa warunków ochrony zdrowia przez doposażenie i modernizację
szpitala, przychodni i ośrodków zdrowia oraz zwiększenie zatrudnienia w tych
placówkach;

rozwój handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego oraz zaplecza turystyki i
rekreacji z równoczesną preferencją turystyki przejazdowej;

tworzenie możliwości zaopatrzenia gminy w gaz przewodowy oraz w
urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków;

rozwój telekomunikacji;

kształtowanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych;

tworzenie warunków do pełnego wyposażenia wsi w elementy usług
podstawowych oraz miasta w elementy stopnia wyższego dla potrzeb całej
gminy i powiatu.
Ład przestrzenny:

polityka lokalizacyjna nie pozwala na rozpraszanie zwartości zabudowy –
zarówno miasta Kłobuck jak i poszczególnych wsi;

preferencja terenów już zabudowanych (przynajmniej częściowo) i gruntów o
najmniejszej przydatności rolnej;

stosowanie harmonii form elementów zagospodarowania przestrzennego i
krajobrazu;

tworzenie ładu przestrzennego przy maksymalnej koncentracji zabudowy i
ochronie wartościowych gruntów rolnych o III klasie bonitacyjnej z wyjątkiem
węzła „Lgota” oraz miasta Kłobucka;

ochrona i dostosowanie, do aktualnych potrzeb zasobów dziedzictwa
kulturowego a w szczególności zabytkowego układu przestrzennego miasta
Kłobuck oraz zabytkowych założeń parkowo – pałacowych i dworskich w
Kłobucku,
Kamyku,
Kopcu,
Nowej
Wsi
oraz
zabytkowych
obiektów
mieszkalnych i usługowych na terenie całej gminy;

kształtowanie czytelnej sieci drogowej, obsługującej poszczególne części
gminy w powiązaniu z autostradą i drogą krajową i drogami wojewódzkimi;

kształtowanie ośrodków pomocniczych gminy;

kształtowanie terenów rekreacyjnych z obliczeniem na potrzeby społeczności
lokalnej i przyjezdnych.
Rozwój i obsługa ruchu turystycznego:

propagowanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych oraz promocja
walorów krajobrazowych gminy;

tworzenie warunków dla rozwoju placówek obsługi i organizacji ruchu
turystycznego (biura turystyczne).
Powyższe inwestycje zmienią istniejące uwarunkowania i krajobraz gminy. Ich
realizacja w myśl założeń Studium pozwoli na rozwój cywilizacyjny bez nadmiernej
ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz stopniowe, płynne zaadoptowanie
zmian przestrzennych wraz z ich uciążliwościami.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 80
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych.
Niniejszy rozdział przedstawia cele II Polityki Ekologicznej Państwa w sferze
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.
2. 1. Racjonalizacja użytkowania wody.
Działania zmierzające do zracjonalizowania użytkowania wód powinny objąć
wszystkie dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wód, w tym przede
wszystkim:

przemysł;

gospodarkę komunalną;

rolnictwo.
Zastosowanie
najlepszych
najlepszych
praktyk
dostępnych
rolniczych
technik
powinno
produkcji
doprowadzić
przemysłowej
do
i
zmniejszenia
zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków odprowadzanych do
odbiorników zanieczyszczeń. W najbliższej przyszłości konieczne jest zaniechanie
nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe.
Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych powinna zmierzać
przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodooszczędnej
aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz dalszego rozwoju
pomiaru zużycia wody. Konieczne jest również dalsze ograniczanie strat w
systemach rozprowadzania wody.
Podstawowymi instrumentami stymulującymi racjonalizację zużycia wody oraz
ilości i jakości odprowadzanych ścieków powinna być cena usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odzwierciedlająca realną wartość wody, łącznie z ochroną
zasobów wodnych, w aspekcie samofinansowania się zakładów dostarczających
wodę i odprowadzających ścieki (taryfy za usługi) i samofinansowania się
gospodarki wodnej (opłaty za szczególne korzystanie z wód). W przypadku
odprowadzania ścieków do kanalizacji opłaty taryfowe powinny być powiązane z
kontrolą zanieczyszczeń u źródła ich powstawania i być uzależnione od
odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń.
W perspektywie średniookresowej, do 2010 roku, II Polityka Ekologiczna Państwa
zakłada:

wprowadzenie normatywów zużycia wody w najbardziej wodochłonnych
dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych
technik;

eliminowanie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych
(poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji)
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 81
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
poprzez wprowadzenie zaporowych opłat za pobór wód podziemnych;
wykorzystanie wód podziemnych przez przemysł mogłoby być ewentualnie
dopuszczalne w rejonach o dużych, niewykorzystanych zasobach tych wód,
ale wyłącznie przez określony czas i pod specjalnym nadzorem;

ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej
stymulujących jej oszczędzanie i ich wdrożenie do praktyki poprzez system
dobrowolnych
porozumień
między
właściwymi
organami
administracji
publicznej i przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji lub ich zbiorczymi
reprezentantami;

zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990
roku w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle.
Natomiast w perspektywie długookresowej do 2025 roku ma nastąpić pełne
wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji w odniesieniu do zużycia
wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze, wprowadzenie zasady
stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) w systemach poboru,
uzdatniania i dystrybucji wody oraz osiągnięcie wskaźników zużycia wody na
jednostkę lub wartość produkcji oraz na jednego mieszkańca nie przekraczających
średnich wartości dla państw OECD.
2. 2. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.
Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji jest jednym z
ważniejszych celów polityki ekologicznej, gdyż jest to jedna z dróg realizacji zasady
likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła, która ponadto pozwala
na uzyskanie korzyści gospodarczych w postaci zmniejszenie nakładów na
produkcję,
a
w
konsekwencji
zmniejszenia
obciążeń
obywateli
z
tytułu
wykorzystywania zasobów naturalnych i ochrony środowiska.
W perspektywie średniookresowej do 2010 roku II Polityka Ekologiczna Państwa
zakłada:

ograniczenie materiałochłonności i energochłonności produkcji o 50 % w
stosunku do 1990 roku; stopniowe jej ograniczanie w poszczególnych
dziedzinach wytwarzania w takim zakresie by uzyskać co najmniej średnie
wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość
produkcji lub PKB);

szerokie wprowadzenie do praktyki dobrowolnych porozumień z przemysłem
w
zakresie
realizacji
programów
ograniczania
materiałochłonności
i
odpadowości produkcji;

wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania
substancji i materiałów niebezpiecznych, reglamentowanych przez dyrektywy
Unii Europejskiej i przepisy prawa międzynarodowego (zawierających metale
ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne i substancje niszczące warstwę
ozonową);
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 82
9 lipca 2004
szerokie upowszechnienie, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, ocen
cyklu
życiowego
produktu;
wprowadzenie
ustawowego
obowiązku
wykonywania takich ocen dla grup produktów o wysokiej materiałochłonności i
odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla
środowiska.
Natomiast w perspektywie długookresowej do 2025 roku ma nastąpić pełne
wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, dla której zmniejszenie
materiałochłonności i odpadowości produkcji jest celem głównym, a także zasad
stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), wynikiem wprowadzenia
których jest istotne zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji oraz
poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych.
2. 3. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
Jednym
z
podstawowych
celów
polityki
ekologicznej
jest
zmniejszanie
energochłonności gospodarki, zarówno procesów wytwórczych jak i świadczenia
usług oraz konsumpcji. Podstawowe założenia polityki energetycznej państwa
przewidują, że w związku z dalszym urealnianiem cen energii, postępem w
modernizacji
i
restrukturyzacji
działalności
gospodarczej
oraz
wzrostem
świadomości społecznej sprzyjającej oszczędzaniu energii, zużycie energii w
przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się nadal zmniejszać. Do
2010 roku spadek ten powinien wynieść około 25% w stosunku do 2000 roku.
Z punktu widzenia polityki ekologicznej, szczególnie w kontekście potrzeby
utrzymania przez Polskę stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego z
jednej
strony
oraz
dalszego,
znaczącego
zmniejszenia
krajowej
emisji
zanieczyszczeń powietrza z drugiej (co ma swoje źródło w konieczności
zapewnienia dalszej poprawy jakości powietrza oraz konieczności wywiązania się z
już
przyjętych
przez
Polskę
oraz
aktualnie
negocjowanych
zobowiązań
międzynarodowych dotyczących wielkości emisji, tak substancji zakwaszających
jak i gazów cieplarnianych oraz trwałych i lotnych związków organicznych)
przewidywaną dotychczas skalę dalszego zmniejszania jednostkowego zużycia
energii w gospodarce należy uznać za niewystarczającą. Konieczne jest, w
perspektywie roku 2025, zmniejszenie energochłonności około dwukrotne.
Realizacja tego celu będzie wymagać wprowadzenia mechanizmów pozwalających
w większym niż dotąd stopniu uwzględniać w cenach energii jej koszty
środowiskowe, przede wszystkim poprzez wdrożenie opłat produktowych od paliw,
zróżnicowanych w zależności od uciążliwości poszczególnych rodzajów paliw dla
środowiska, a także znacznie większego niż dotąd zaangażowania się instytucji
publicznych, przedsiębiorstw i obywateli w działania w zakresie wprowadzania i
upowszechniania wysoce energooszczędnych technologii i wyrobów, które w
porównaniu z usprawnieniami organizacyjnymi i ogólną poprawą racjonalności
gospodarowania mogą wymagać znacznie większych nakładów, ale bez których
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 83
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
zmniejszenie energochłonności nie nastąpi w pożądanej skali i nie będzie
wystarczająco trwałe. Oceniając wielkość koniecznego wysiłku w zakresie dalszej
poprawy wskaźników energochłonności gospodarowania trzeba też pamiętać, że
efektom możliwym do uzyskania dzięki tej poprawie i dzięki związanemu z nią
ograniczeniu wzrostu ogólnego zużycia i produkcji energii (nie tylko oczywistym
efektom w zakresie zmniejszenia zużycia przyrodniczych zasobów, ale także
efektom w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń) nie są w stanie dorównać
efekty jakichkolwiek innych rozwiązań zmniejszających uciążliwość dla środowiska
sektora energetycznego (takich jak zmiana struktury zużycia nośników energii czy
budowa urządzeń i instalacji ochronnych). Zmniejszanie energochłonności, obok
efektów ekologicznych, przynosi również znaczące korzyści ekonomiczne,
zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Do zasadniczych kierunków działań w
zakresie dalszego zmniejszania jednostkowego zużycia energii we wszystkich
dziedzinach sfery produkcji, świadczenia usług i konsumpcji należy:

rozszerzenie występujących już tendencji w zakresie zmian struktury
wytwarzania dochodu narodowego, poprzez dalsze ograniczanie aktywności
najbardziej energochłonnego przemysłu ciężkiego oraz rozwój przemysłu
wysokiej techniki i sektora usług;

szerokie wprowadzenie wysoce energooszczędnych technologii i urządzeń w
tych dziedzinach produkcji i usług, których aktywność zostanie utrzymana lub
będzie wzrastać (przy czym powinny one zapewniać zarówno zmniejszenie
energochłonności samych procesów wytwórczych jak i poprawę parametrów
energetycznych końcowych wyrobów), a także szerokiego wprowadzenia
takich technologii i urządzeń do stosowania w gospodarstwach domowych,
instytucjach publicznych i obiektach użyteczności publicznej;

zmniejszenie
strat
energii,
zwłaszcza
energii
cieplnej,
w
systemach
przesyłowych, poprawy parametrów energetycznych budynków oraz dalszego
podnoszenia sprawności wytwarzania energii i tym samym dalszej poprawy
relacji pomiędzy ilością wytwarzanej energii finalnej oraz ilością zużywanej
energii pierwotnej.
Działaniom
w
zakresie
zmniejszania
energochłonności
musi
towarzyszyć
kontynuowanie przedsięwzięć zmieniających sposób zaspokajania istniejących
potrzeb energetycznych, przede wszystkim strukturę wykorzystania nośników
energii, w kierunku dalszego zwiększania udziału energii elektrycznej w ogólnym
zużyciu energii finalnej (a zmniejszania finalnego zużycia energii pochodzącej
bezpośrednio ze spalania paliw), zwiększania udziału w produkcji energii gazu i
ropy naftowej (w miejsce węgla) , poprawy jakości węgla i innych paliw, a także
wzrostu udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej energetycznych
nośników odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia
słoneczna, energia z biomasy) oraz pochodzących z odpadów.
W perspektywie średniookresowej do 2010 roku II Polityka Ekologiczna Państwa
zakłada:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 84
9 lipca 2004
ograniczenie zużycia energii na jednostkę PKB o 25 % w stosunku do 2000
roku;

szerokie wprowadzenie do praktyki dobrowolnych porozumień z przemysłem
w zakresie realizacji programów dotyczących efektywności energetycznej;

systematyczne
zwiększanie
zaangażowania
środków
publicznych
(budżetowych i pozabudżetowych) w realizację programów efektywności
energetycznej.
Natomiast w perspektywie długookresowej do 2025 roku ma nastąpić:

ograniczenie zużycia energii na jednostkę PKB o 50 % w stosunku do 2000
roku;

uzyskanie wskaźników zużycia energii na jednostkę PKB oraz na wielkość
produkcji w poszczególnych dziedzinach wytwarzania (wyrażonej wielkościami
fizycznymi bądź wartością produkcji sprzedanej) a także wskaźników zużycia
energii w podstawowych urządzeniach, maszynach i sprzęcie domowym nie
wyższych niż średnie wskaźniki w państwach OECD.
Realizacji
celów
polityki
ekologicznej
państwa
w
zakresie
ograniczenia
negatywnego oddziaływania na środowisko systemu zaopatrzenia w paliwa i
energię,
będzie
służyć
szersze
użytkowanie
krajowych
zasobów
energii
odnawialnej. Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce powinien następować w
sposób zharmonizowany z polityką Unii Europejskiej, w której udział odnawialnych
źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym jest znacznie wyższy niż w
naszym kraju. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii ułatwi przede
wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej państwa celów w
zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne
oraz substancji zakwaszających. Wykorzystanie istniejących zasobów energii
odnawialnej i zwiększanie ich potencjału będzie sprzyjać oszczędzaniu zasobów
nieodnawialnych oraz wspomagać działania na rzecz poprawy warunków życia
obywateli i rozwoju wielu sektorów gospodarki w sposób łączący efekty
ekonomiczne z poszanowaniem środowiska. Rozwój wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w szczególności:

zwiększy
bezpieczeństwo
energetyczne
kraju
poprzez
decentralizację
wytwarzania energii, zróżnicowanie jej źródeł, wykorzystanie jej lokalnych
zasobów oraz wprowadzenie pożądanego elementu konkurencji wobec
naturalnych monopoli w sektorze energetycznym;

wpłynie na rozwój lokalnych rynków pracy, tworząc miejsca pracy w dziedzinie
produkcji urządzeń oraz montażu i eksploatacji instalacji wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych;

będzie
stymulować
rozwój
nowoczesnych
technologii
i
modernizację
infrastruktury technicznej, itp.
Podstawowe działania w zakresie rozwoju wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych powinny podtrzymać i zintensyfikować dotychczasowe kierunki
rozwoju energetyki odnawialnej poprzez:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

szerokie
Strona 85
wprowadzenie
9 lipca 2004
technologii
nowoczesnych
i
urządzeń
przetwarzających energię ze źródeł odnawialnych na nośniki użyteczne we
wszystkich sferach produkcji, usług i konsumpcji;

intensywny rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu regionalnym i lokalnym,
pracującej w układach zdecentralizowanych na regionalne i lokalne potrzeby;

popularyzację i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych,
administracyjnych i finansowych.
W perspektywie średniookresowej do 2010 roku II Polityka Ekologiczna Państwa
zakłada:

co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w
stosunku do roku 2000, co jest zgodne z celami Unii Europejskiej;

wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wojewódzkich i
powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, a także do wojewódzkich,
powiatowych
i
gminnych
planów
energetycznych
oraz
do
planów
zagospodarowania przestrzennego;

osiągnięcie dominującej roli odnawialnych źródeł energii w bilansach paliwowo
– energetycznych niektórych powiatów i społeczności lokalnych, na terenach,
na
których
występują
najkorzystniejsze
warunki
rozwoju
energetyki
odnawialnej.
Natomiast w perspektywie długookresowej do 2025 roku ma nastąpić:

uzyskanie przez odnawialne źródła energii znaczącej pozycji w bilansach
zużycia energii pierwotnej niektórych regionów kraju (na terenach o
szczególnych predyspozycjach dla rozwoju energetyki odnawialnej;

uzyskanie poziomu wykorzystania energii odnawialnej porównywalnego ze
średnimi wskaźnikami w państwach Unii Europejskiej.
2. 4. Ochrona gleb.
Racjonalne
wykorzystanie
ekonomiczną,
zwłaszcza
zasobów
w
ujęciu
gleb,
łączące
w
sobie
racjonalność
długookresowym,
oraz
racjonalność
ekologiczną, powinno polegać na:

ograniczeniu zakresu zagospodarowywania gleb w sposób, który nie
odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom, poprzez przeciwdziałanie
przejmowaniu gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego, a
także stwarzających np.: cenne możliwości w zakresie tworzenia służących
zachowaniu różnorodności biologicznej użytków ekologicznych;

zmniejszeniu
skali
ograniczeń,
jakie
dla
optymalnego
wykorzystania
biologicznego potencjału gleb w ramach zagospodarowania rolniczego,
leśnego
lub
czysto
ekologicznego
stwarzają
procesy
degradacji
spowodowanej imisją zanieczyszczeń, a także erozją oraz niewłaściwą
agrotechniką (w tym niewłaściwie wykonanymi melioracjami) na terenach
podatnych na erozję, wokół cieków i zbiorników wodnych, itp.;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 86
9 lipca 2004
lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy
ich zagospodarowania rolniczego lub leśnego (wybór: rolnicze czy leśne) oraz
przyjętych kierunków i intensywności produkcji (rodzaju uprawianych lub
hodowanych gatunków oraz stosowanych metod uprawy i hodowli), z
ewentualnym uwzględnieniem możliwości korygowania naturalnych własności
gleby (np.: poprzez nawożenie, najlepiej organiczne, lub odkwaszające
wapnowanie),
a
także
z
uwzględnieniem
warunków
ekonomicznej
opłacalności;

eliminacji produkcji rolniczej, lub odpowiedniej zmianie struktury upraw, na
glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia,
wszędzie tam, gdzie stopień tego zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne
wskaźniki.
W ramach działań prowadzonych we wszystkich tych kierunkach szczególnie
istotne powinno być:

zapewnienie, że intensywniejsza niż dotąd, wysoko towarowa produkcja
rolnicza będzie rozwijana przede wszystkim na terenach o glebach wyższej
jakości
(zapewniających
większą
opłacalność
produkcji
oraz
bardziej
odpornych na degradację spowodowaną intensywną eksploatacją) oraz w
określonej
odległości
od
terenów
o
szczególnie
cennych
walorach
przyrodniczych (zwłaszcza terenów objętych ochroną), natomiast na terenach
przyrodniczo szczególnie cennych, i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także
na terenach o glebach słabszych, wzrośnie zakres rozwijania produkcji
żywności metodami naturalnymi, o mniej intensywnym zapotrzebowaniu na
techniczne i chemiczne środki produkcji, a większym zakresie wykorzystania
pracy ludzkiej;

zwiększenie stopnia zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, oraz
gruntów na wododziałach;

ograniczenie skali oraz intensywności naturalnej i antropogenicznej erozji gleb,
a także zakresu występowania jej negatywnych skutków;

zwiększenie skali przywracania wartości użytkowej glebom, które na skutek
oddziaływania
różnych
czynników
uległy
degradacji
(oczyszczanie,
rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych).
W perspektywie średniookresowej do 2010 roku II Polityka Ekologiczna Państwa
zakłada między innymi:

maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i zamkniętych
już składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych oraz realizacja
programu pełnej inwentaryzacji, rozpoznania i rekultywacji nieczynnych
składowisk;

wyłączenie z rolniczego i ogrodniczego wykorzystania wszystkich gleb
nadmiernie zanieczyszczonych kadmem i rtęcią, bądź przeprowadzenie ich
skutecznej rekultywacji;

opracowanie i podjęcie realizacji krajowego programu rekultywacji gleb
zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania (zerodowanych,
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 87
9 lipca 2004
zakrzaczonych, itp.), z częściowym ich wyłączeniem pod zalesienia i inne cele
nierolnicze; zalesienia powinny mieć znaczący udział w wykorzystaniu tych
gruntów, zaś kryteria i wskaźniki przeznaczania gruntów pod zalesienia
powinny być zgodne z ustaleniami rządowego "Programu zwiększania
lesistości kraju".
Natomiast w perspektywie długookresowej do 2025 roku należy uzyskać stan, w
którym powierzchnia terenów rekultywowanych w skali jednego roku będzie nie
mniejsza niż powierzchnia terenów przekazywanych do rekultywacji po ich
uprzednim, nierolniczym wykorzystaniu. Będzie przy tym stosowana zasada
pełnego rekompensowania nakładów na rekultywację przez poprzedniego
użytkownika.
2. 5. Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych.
W gminie Kłobuck lasy zajmują powierzchnię 3442 ha, co powoduje że lesistość
gminy wynosi 26,4 %. W skali powiatu kłobuckiego lesistość wynosi około 29,9 %,
natomiast w całym kraju wskaźnik ten wynosi ponad 28 %. Lasy stanowią ważny
element infrastruktury kraju w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym. Stanowią
one niezbędny, jeśli nie główny czynnik równowagi ekologicznej i siedlisko
większości dzikich gatunków roślin i zwierząt (75 – 80 % różnorodności
biologicznej
kraju),
a
także
główną
ostoję
przechowanego
dziedzictwa
przyrodniczego Polski. Od utrzymania integralności stanu lasów i jego poprawy
zależy bezpieczeństwo ekologiczne państwa, w tym zachowanie zasobów wody,
walorów przestrzeni produkcyjnej i krajobrazu oraz możliwości wypełniania przez
nie funkcji rekreacyjno – zdrowotnych.
Lasy spełniają trzy główne grupy funkcji, w sposób naturalny lub w wyniku działań
gospodarczych:

funkcje ekologiczne (ochronne) mające istotne znaczenie gospodarcze i
społeczne. Retencja i stabilizacja warunków wodnych w lasach zmniejsza
zagrożenie przez powodzie i rozmiary ewentualnych szkód, łagodzi okresowe
niedobory wód, reguluje klimat i poprawia warunki zdrowotne społeczeństwa
poprzez redukcję zanieczyszczenia powietrza, zabezpieczenie bogactwa
spuścizny przyrodniczej kraju;

funkcje produkcyjne: to nie tylko produkcja drewna, które jest odnawialnym
surowcem ekologicznym, warunkującym rozwój wielu branż gospodarki.
Drewno wiąże i akumuluje węgiel atmosferyczny, przyczyniając się do
ograniczania efektu cieplarnianego;

funkcje społeczne: zapewnienie miejsc pracy w sektorze leśnym i poza nim,
stanowią teren wypoczynku, turystyki i regeneracji zdrowia człowieka, a także
obiekt służący rozwojowi kultury, nauki edukacji ekologicznej.
Funkcje lasów mogą być uzupełniane przez podobne funkcje zadrzewień. W
gospodarce leśnej w Polsce dominuje obecnie model racjonalnego użytkowania
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 88
9 lipca 2004
zasobów. Odchodzi się stopniowo od surowcowego modelu gospodarstw leśnych
w kierunku rozwijania trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
której elementem jest także ochrona różnorodności biologicznej w lasach. Zasady
trwałego rozwoju lasów i leśnictwa ujęte są w dokumencie "Polityka leśna
państwa" przyjętym w kwietniu 1997 roku przez Radę Ministrów. W dokumencie
tym wyznaczono cele i kierunki rozwoju leśnictwa, ogromną wagę przypisując
ochronie zasobów przyrodniczych lasów i zwiększenia ich powierzchni. W kwietniu
1997 roku została znowelizowana ustawa o lasach, w której określono takie cele
prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jak:

zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na warunki życia ludzi oraz na
równowagę przyrodniczą;

ochrona lasów, zwłaszcza tych lasów i ekosystemów leśnych, które stanowią
naturalne fragmenty rodzimej przyrody i lasów szczególnie cennych ze
względu na: zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych
zasobów genetycznych, zachowanie walorów krajobrazowych, ochronę gleb i
terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie i uszkodzenie, ochronę
wód powierzchniowych i głębinowych, potrzeby naukowe;

produkcja, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz innych surowców
i produktów.
Zrównoważona gospodarka leśna (określona w polityce leśnej państwa) zakłada
realizację następujących celów:

stałe powiększanie zasobów leśnych i ich udziału w globalnym obiegu węgla w
przyrodzie;

kształtowanie lasu wielofunkcyjnego – wzmaganie korzystnego oddziaływania
lasu
na
środowisko
(poprawa
funkcji
wodochronnej,
klimatotwórczej,
glebochronnej);

zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych;

ochrona i powiększanie biologicznej różnorodności lasów na poziomie
genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym;

zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu
przestrzennym i zagospodarowaniu kraju, w tym kształtowaniu granicy polno –
leśnej i w ochronie krajobrazu;

utrzymywanie i rozwój produkcyjnej (drewno i inne użytki) funkcji lasów;

poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych;

racjonalne, zgodne z zasadami przyrody użytkowanie zasobów leśnych – w
tym drewna, płodów runa leśnego i zwierzyny, wprowadzanie bezpiecznych
technik i technologii prac leśnych;

doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych metod inwentaryzacji i monitoringu
stanu lasów;

utrzymywanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,
współpraca i komunikacja ze społeczeństwem, rozwój edukacji i nauk leśnych.
Aby cele te były osiągane niezbędne jest utrzymanie dominującej roli państwa w
gospodarce leśnej, a także zwiększenie jego obowiązków w ochronie środowiska
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 89
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
oraz w budowie ładu przestrzennego, szczególnie przy obecnym wzroście
znaczenia uwarunkowań ekologicznych i przestrzennych w rozwoju gospodarczym.
Jest to szczególnie ważne w leśnictwie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe musi pozostać odpowiedzialne za stan i rozwój lasów, tego
podstawowego elementu infrastruktury ekologicznej w kraju. Funkcjonowanie
struktury Lasów Państwowych powinno gwarantować zapewnienie pełnienia przez
lasy funkcji wodochronnych, glebochronnych, rekreacyjnych, turystycznych i
zdrowotnych. Pozwoli to też na zabezpieczenie skutecznej ochrony przyrody
leśnej, zabezpieczenie wzrostu powszechnie akceptowanego poziomu lesistości
kraju, doskonalenie i ochronę różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
Pierwszorzędne znaczenie będzie miało także włączenie i zapewnienie poparcia
dla realizacji celów polityki ekologicznej w leśnictwie ze strony ludności
zamieszkującej tereny przyleśne. Dla nich lasy, obok których i z których żyją są
ważnym elementem dziedzictwa i tradycji lokalnej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym leśnictwo w Polsce powinno
uwzględnić następujące działania w skali krótko i średnioterminowej:

dostosowanie lasów i leśnictwa do pełnienia różnorodnych funkcji poprzez
dostosowanie
gospodarki
leśnej
do
zadania
zrównoważonego
gospodarowania zasobami naturalnymi i wdrażanie proekologicznych wzorców
produkcji;

doskonalenie rozwiązań ekonomiczno – finansowych zapewniających trwałość
ekosystemów leśnych i wielofunkcyjności gospodarki leśnej;

powiększanie i ochrona zasobów leśnych i wartości lasów, rozszerzenia
renaturalizacji obszarów leśnych, a także zahamowania zaniku gatunków
roślin i zwierząt;

powszechne lecz kontrolowane udostępnianie lasu społeczeństwu, sterowanie
ruchem
turystycznym,
zgodnie
z
celem
zakładającym
wprowadzenie
skutecznej regulacji i reglamentacji korzystania z lasów by nie dopuszczać do
zagrożenia jakości i trwałości zasobów leśnych.
Osiąganie założonych celów możliwe jest poprzez:

zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego;

restytucję zniekształconych lub zdegradowanych ekosystemów leśnych;

ochronę różnorodności biocenoz leśnych;

racjonalne wykorzystywanie zasobów leśnych;

wzmaganie korzystnego wpływu lasów na środowisko przyrodnicze;

opracowanie skutecznego programu poprawy gospodarowania w lasach
prywatnych by zapobiegać ich dewastacji;
Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jest istotnym czynnikiem ochrony
różnorodności biologicznej i krajobrazowej i racjonalnego użytkowania przestrzeni
przyrodniczej. Udział zadrzewień w krajobrazie i ich rozmieszczenie powinny
stanowić integralny element programów zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska
oraz
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Warunkiem
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 90
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
racjonalnych zadrzewień jest inwentaryzacja aktualnego ich stanu oraz waloryzacja
zadrzewień i ocena potrzeb ich uzupełnienia, a także ochrony i zagospodarowania.
Zadrzewienia
powinny
być
chronione
i
wprowadzane
jako
element
przeciwdziałający wielostronnej degradacji krajobrazu (ochrona zasobów wodnych,
łagodzenie niekorzystnych wpływów warunków klimatycznych, ochrona lokalnej
różnorodności biologicznej) wspomagający rolę zalesień i lasów.
2. 6. Ochrona zasobów kopalin.
Ochrona zasobów kopalin będzie się koncentrowała na ograniczaniu wydobycia,
jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca (na bazie surowców
odnawialnych lub odpadów), spełniającego wymogi efektywności ekologiczno –
ekonomicznej, a także na zmniejszaniu zużycia surowca w przeliczeniu na
jednostkę produktu. Poszukiwanie i wykorzystywanie spełniających określone
kryteria substytutów kopalin będzie wspierane finansowo drogą pośrednich i
bezpośrednich subsydiów. Równocześnie będzie doskonalona polityka koncesyjna
wykorzystująca instrumenty ekonomiczne nawiązujące do wartości kopaliny
podstawowej i towarzyszącej w złożu. Koncesje na wydobycie surowców
mineralnych będą wydawane pod warunkiem posiadania przez zakłady górnicze
zaakceptowanych przez władze koncesyjne programów ograniczających skalę i
zakres naruszeń środowiska w otoczeniu i zapewniających pełne wykorzystanie
zasobów złoża wraz z kopalinami towarzyszącymi. Szczególną opieką będą
otoczone wody lecznicze i termalne, w odniesieniu do których zostanie utrzymany
system koncesjonowania.
Kontynuowane i rozszerzane będą prace poszukiwawcze w odniesieniu do
użytecznych kopalin. Przy poszukiwaniu, dokumentowaniu i zagospodarowaniu
złóż będą stosowane zasady umożliwiające uwzględnianie powszechności
występowania danej kopaliny oraz przewidujące obowiązek ustalania zasobów
wszystkich kopalin występujących w złożu. Pod uwagę będzie brana także
specyfika zagospodarowania różnych rodzajów złóż.
Miarą skuteczności polityki ekologicznej w zakresie użytkowania zasobów
mineralnych w gospodarce będą wskaźniki zużycia surowców mineralnych na
jednostkę produkcji lub PKB, które w perspektywie nie powinny być wyższe niż
średnie w państwach członkowskich OECD. Minister Środowiska będzie publikował
zalecane
wskaźniki
tego
typu
dla
wykorzystującymi surowce mineralne.
potrzeb
porozumień
z
producentami
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 91
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
3. Działania w zakresie poprawy jakości środowiska.
Niniejszy rozdział przedstawia wykaz zadań własnych i koordynowanych jakie
będą realizowane w gminie Kłobuck w celu poprawy jakości środowiska.
Poszczególne podrozdziały przedstawiają również wybrane cele i priorytety II
Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie jakości środowiska odnoszące się
pośrednio do gminy Kłobuck.
3. 1. Gospodarka wodna.
3.1.1. Założenia polityki ekologicznej.
W myśl II Polityki Ekologicznej Państwa sprawą zasadniczą dla poprawy jakości
życia oraz dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie na całym
terytorium kraju adekwatnego do potrzeb zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej
jakości, bez zakłócania naturalnej równowagi w środowisku. Wymaga to istotnej
zmiany podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi. Gospodarka komunalna
(woda do picia), przemysł (woda technologiczna), energetyka (chłodzenie),
rolnictwo (nawadnianie) i turystyka (woda do kąpieli) są w dużym stopniu zależne
od dostępności wody o odpowiedniej jakości i w wystarczających ilościach,
jednocześnie zaś są głównymi sprawcami zanieczyszczenia wody. Polityka
ekologiczna państwa powinna być w związku z tym ukierunkowana na:

zapobieganie
zanieczyszczeniu
słodkich
wód
powierzchniowych
i
podziemnych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła;

przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu
ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi odpowiednich źródeł
poboru wody do picia.
Strategicznymi kierunkami działania w ochronie wód są kierunki następujące:

przywrócenie
jakości
wód
powierzchniowych
i
podziemnych
(według
wskaźników fizyko – chemicznych, biologicznych i ekologicznych) do stanu
wynikającego z planowanego sposobu ich użytkowania oraz potrzeb
związanych z ich funkcjami ekologicznymi;

restrukturyzacja poboru wód co celów użytkowych w taki sposób, aby zasoby
wód podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda
do picia i surowiec dla przemysłu spożywczego, zaś wody powierzchniowe –
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
przede
Strona 92
wszystkim
dla
potrzeb
9 lipca 2004
rolnictwa,
przemysłu
i
energetyki,
z
zachowaniem ich walorów rekreacyjnych;

realizacja budowy zbiorników retencyjnych i małej retencji dla wyrównania
przepływu
w
rzekach
oraz
racjonalizacja
gospodarowania
spływami
opadowymi w celu ograniczenia szybkiego ich odprowadzania do wód
otwartych i unikania przesuszenia terenu. Działania w tym zakresie powinny
sprzyjać ochronie przyrodniczo ukształtowanych ekosystemów oraz ochronie
gatunkowej flory i fauny związanej ze środowiskiem wodnym;

zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i
nieuregulowane cieki wodne, głównie w ramach działań w zakresie ochrony
różnorodności biologicznej i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.
Według II Polityki Ekologicznej w średniookresowym horyzoncie czasowym na lata
2003 – 2010 konieczna będzie:

likwidacja
zrzutu
ścieków
poprzez
przemysłowych
nieoczyszczonych
zmniejszenie
z
miast
ładunku
i
zakładów
zanieczyszczeń
odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990
roku, z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli
wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego o 30 %, w celu spełnienia
przez te wody standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

zmniejszenie wodochłonności produkcji przemysłowej o 50% (w przeliczeniu
na jednostkę wartości produkcji sprzedanej) w stosunku do stanu w 1990 roku;

zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców kraju na odpowiedniej jakości
wodę do picia, w tym poprzez ochronę wód podziemnych;

realizacja programu poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi
komunalne ludności (zarówno w mieście jak i na wsi) i dostosowanie jej do
zaostrzonych wymagań prawnych.
Natomiast w okresie perspektywicznym na lata 2010 – 2025 konieczne będzie:

zrealizowanie programu budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków z podwyższonym usuwaniem
biogenów w aglomeracjach o
równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10000 (do 2015 roku);

zrealizowanie programu budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków w 48 aglomeracjach mniejszych i rozbudowy w 822 aglomeracjach
tak
aby
w
tym
horyzoncie
czasowym
spełnić
wymagania
prawa
wspólnotowego;

dalsze ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód z
przemysłu,
eliminacja
substancji
niebezpiecznych
ze
ścieków
odprowadzanych do wód powierzchniowych, w celu osiągnięcia wszystkich
norm emisyjnych krajowych i unijnych;

rozwiązanie problemu ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi
azotanami ze źródeł rolniczych oraz realizacja programów działań w zakresie
zapobiegania
zanieczyszczeniom
obszarach szczególnie narażonych;
azotanami
ze
źródeł
rolniczych
na
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 93
9 lipca 2004
rozwiązanie w sposób systemowy sanitacji terenów o zabudowie rozproszonej
na obszarach wiejskich i miejskich.
3.1.2. Program działań w gminie Kłobuck.
W związku z powyższym na terenie gminy Kłobuck realizowane będą następujące
zadania:
1. Modernizacja sieci wodociągowej.
2. Analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego.
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.
5. System małej retencji.
6. Modernizacja urządzeń melioracyjnych.
Modernizacja sieci wodociągowej.
Obszar miasta i gminy Kłobuck jest w pełni zwodociągowany. W zależności od
lokalizacji sieć wodociągowa ma zróżnicowany stan techniczny. Wpływ na to ma
czas, w którym budowano sieć wodociągową oraz rozwiązania techniczne jakie
przy tym zastosowano. Celem niniejszego zadania jest modernizacja sieci
wodociągowej
na
odcinkach
wymagających
już
bieżących
remontów
i
dostosowanie jej do obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców. Realizacją tego
zadania zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Częstochowa S.A.
Analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego.
Planowane inwestycje związane z modernizacją sieci wodociągowej i budową sieci
kanalizacyjnej winny zostać poprzedzone analizą obecnego i docelowego bilansu
wodnego. Analiza określi czy istnieje konieczność budowy nowych ujęć wodnych
oraz w razie potrzeb wskaże konkretne lokalizacje. Ważnym elementem tego
opracowania będzie uwzględnienie występowania niedoboru wody podczas
długotrwałych okresów suszy. Rozważyć należy również możliwość powiązania
sieci rozprowadzających wodę dla ludności jak i dla zakładów produkcyjnych celem
wzajemnego zasilania w okresach niedoborów.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej poza miastem, przy
jednoczesnym pełnym zwodociągowaniu gminy powoduje powstawanie większej
ilości ścieków. Miejscowa społeczność
zmuszona jest gromadzić
płynne
nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z kolei
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 94
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i
podziemnych.
Zdecydowana
poprawa
jakości
wód
powierzchniowych
i
podziemnych może być uzyskana dzięki budowie systemów kanalizacyjnych,
szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy.
Obecna koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kłobuck
przewiduje w pierwszej kolejności skanalizowanie jej wschodniej części. Na 2004
rok zaplanowano opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla gminy Kłobuck
oraz rozpoczęcie inwestycji od miejscowości Łobodno. Koncepcja przewiduje
następujący harmonogram działań:

lata 2004 – 2005: Łobodno;

lata 2005 – 2008: Kamyk, Borowianka oraz Nowa Wieś;

lata 2005 – 2008: Kopiec, Biała oraz Lgota;

lata 2007 – 2010: pozostałe sołectwa.
Realizacja kompleksowego programu uporządkowania gospodarki wodno –
ściekowej na terenie gminy Kłobuck w zdecydowany sposób uzależniona jest od
pozyskania odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej.
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.
Ważną kwestią jest również kanalizacja deszczowa. Istniejąca koncepcja
dotycząca modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy
Kłobuck jest zgodna z ogólną koncepcją dotyczącą ochrony środowiska w gminie.
Wraz
z
rozwojem
terenów
przeznaczonych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje o charakterze produkcyjnym,
usługowym oraz pod budownictwo mieszkaniowe należy rozważyć ewentualną
korektę ogólnej koncepcji, w celu dostosowania jej do najnowszych rozwiązań
technicznych, formalno – prawnych oraz do ostatecznej formy i zakresu
ewentualnych inwestycji.
Istotnym elementem tego zadania jest również rozpoznanie potrzeb w zakresie
odbioru oraz podczyszczania wód odpadowych i roztopowych wzdłuż dróg
gminnych, a także poprawa istniejącego stanu ich odwodnienia. Tym samym plany
dotyczące modernizacji dróg gminnych winny uwzględniać kwestię uzbrojenia w
kanalizację deszczową.
System małej retencji.
Kluczowym elementem poprawy bilansu hydrologicznego w okresach suszy oraz
zapobieganiu zjawiskom powodzi i lokalnych podtopień jest system małej retencji.
Obecnie na terenie gminy Kłobuck remontowany jest zbiornik na rzece Białej
Okszy. Docelowo, poza funkcją retencyjną, zbiornik pełnił będzie rolę rekreacyjną.
Jego otwarcie oraz udostępnienie mieszkańcom nastąpi jeszcze w 2004 roku.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 95
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Inwestycję prowadzi Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Rolą Urzędu Gminy w tym
zakresie
winno
przestrzennego
być
opracowanie
wokół
zbiornika,
miejscowego
celem
planu
określenia
zagospodarowania
szczegółowych
zasad
zagospodarowania i funkcji terenów położonych w bezpośrednim obrębie obiektu.
Modernizacja urządzeń melioracyjnych.
Nowoczesne rolnictwo to nie tylko zapewnienie zbytu i opłacalność produkcji, ale
również dbałość o warsztat pracy czyli w tym przypadku użytki rolne. Ważnym ich
elementem są melioracje. Obecny stan techniczny urządzeń melioracyjnych
uniemożliwia właściwe ich wykorzystanie. Działania właścicieli gruntów jak również
administracji zarządzającej urządzeniami melioracyjnymi powinny skoncentrować
się na inwestycjach, które spowodują zwiększenie wskaźników dotyczących
powierzchni terenów zmeliorowanych oraz długości właściwie uregulowanych
cieków podstawowych i szczegółowych. Ponadto na bieżąco należy modernizować
oraz konserwować istniejące urządzenia. Nakład na harmonijne i cykliczne
działania w tym zakresie przyniesie zysk w postaci np.: zmniejszenia kosztów
produkcji oraz zwiększenia wydajności pracy i plonów.
Ważnym elementem tego zadania strategicznego jest również zapewnienie
możliwości nawadniania i odwadniania terenu. Odnowa tych systemów musi być
powiązana z pracami hydrotechnicznymi na rzece Białej Okszy. Niezbędne
działania w tym zakresie to:

naprawa i remont jazów oraz urządzeń piętrzących;

wykonanie regulacji rzeki;

ekoregulacje pozostałych cieków wodnych na terenie gminy.
Niezbędne działania to również poszerzenie oraz oczyszczenie i pogłębienie koryta
rzeki na całej długości. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały
podniesienie się dna rzeki. Z tego powodu po dłuższych i intensywnych opadach
atmosferycznych występują lokalne podtopienia.
3. 2. Ochrona powietrza.
3.2.1. Założenia polityki ekologicznej.
Zgodnie z zapisem w II Polityce Ekologicznej ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami jest najbardziej czułym kierunkiem działań w sferze ochrony
środowiska, gdyż na nim koncentruje się uwaga przemysłu i społeczności
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 96
Wrocław
9 lipca 2004
lokalnych, ze względu na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie pracowników i mieszkańców, a także uwaga rządów państw i całej
społeczności międzynarodowej, ze względu na przenoszenie tych zanieczyszczeń
na
dalekie
odległości,
oddziaływanie
na
zmiany klimatu
i
wywoływanie
niekorzystnych procesów w stratosferze (przede wszystkim w warstwie ozonowej).
Zanieczyszczenia przenoszą się w powietrzu szybko i natychmiast oddziałują na
człowieka, organizmy żywe, roślinność, wody, gleby, budowle i zabytki.
Cechami charakterystycznymi nowej polityki w zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami są:

zwiększenie liczby zanieczyszczeń objętych przeciwdziałaniem mającym
zmniejszyć lub ograniczyć ich emisję i niekorzystne oddziaływanie na
środowisko (do głównych należą substancje bezpośrednio zagrażające życiu i
zdrowiu ludzi, takie jak metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne,
substancje degradujące środowisko i pośrednio wpływające na zdrowie i
warunki życia, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, lotne związki
organiczne i ozon przyziemny, substancje wpływające na zmiany klimatyczne,
takie jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, HFCs, SF 6, PFCs, a także
substancje niszczące warstwę ozonową, kontrolowane przez Protokół
Montrealski);

konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń u źródła, poprzez
zmiany nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii
odnawialnej), stosowanie czystszych surowców i technologii (zgodnie z
zasadą korzystania z najlepszych dostępnych technik i dostępnych metod)
oraz minimalizację zużycia energii i surowców;

coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie;

coraz szersze wprowadzanie norm produktowych, ograniczających emisję do
powietrza zanieczyszczeń w rezultacie pełnego cyklu życia produktów i
wyrobów – od wydobycia surowców, poprzez ich przetwarzanie, wytwarzanie
nowych produktów i wyrobów oraz ich użytkowanie, aż do przejścia w formę
odpadów.
Według II Polityki Ekologicznej w średniookresowym horyzoncie czasowym na lata
2003 – 2010 należy zrealizować następujące cele:

ograniczyć emisję pyłów średnio o 75% (w zakresie zróżnicowanym w
zależności od branżowych wymagań określonych w przepisach prawa
międzynarodowego i dyrektywach Unii Europejskiej), dwutlenku siarki o 56 %,
tlenków azotu o 31 %, lotnych związków organicznych (poza metanem) o 4 % i
amoniaku o 8 % w stosunku do stanu w 1990 roku;

ograniczyć emisję toksycznych substancji z grupy metali ciężkich i trwałych
zanieczyszczeń organicznych, a także wycofać z produkcji i użytkowania bądź
ograniczyć użytkowanie produktów zawierających toksyczne substancje,
zgodnie z wymogami protokołów z Aarhus do Konwencji w sprawie
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 97
9 lipca 2004
intensyfikować proces eliminowania bądź ograniczania użytkowania wyrobów i
urządzeń zawierających rtęć, ołów, kadm i PCB oraz substancji niszczących
warstwę ozonową;

osiągnąć w latach 2008 – 2012 wielkość emisji gazów cieplarnianych nie
przekraczającą 94% wielkości emisji z roku 1988 i spełnić wymagania
Protokołu z Kioto, dwukrotnie zmniejszyć w stosunku do stanu z 1990 roku
energochłonność dochodu narodowego oraz szeroko wprowadzić najlepsze
dostępne techniki z zakresu efektywności energetycznej i użytkowania
odnawialnych źródeł energii;

wprowadzić w szerokim zakresie najlepsze dostępne techniki (BAT) w
zakresie
ochrony
powietrza,
zalecane
przez
przepisy
prawa
międzynarodowego i sprawdzone w państwach wysoko rozwiniętych.
Natomiast w okresie perspektywicznym do 2025 roku priorytetowe kierunki polityki
w zakresie ochrony powietrza obejmują:

głęboką przebudowę modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy
efektywności
energetycznej
i
surowcowej,
szerszego
wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń do
powietrza przez wszystkie podstawowe rodzaje źródeł;

pełną realizację zobowiązań dotyczących wyeliminowania lub ograniczenia
produkcji i użytkowania wszystkich substancji i produktów zawierających
niebezpieczne
zanieczyszczenia
powietrza,
wynikających
z
wymogów
międzynarodowych (metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne,
substancje niszczące warstwę ozonową, azbest i niektóre inne).
3.2.2. Program działań w gminie Kłobuck.
W związku z powyższym na terenie gminy Kłobuck realizowane będą następujące
zadania:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.
2. Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych.
3. Gazyfikacja gminy.
4. Wspieranie termoizolacji budynków.
5. Promocja odnawialnych („czystych”) źródeł energii.
6. Wspieranie ekologicznego transportu – reaktywacja linii kolejowej.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.
Oczekiwany rozwój wielu polskich miejscowości oraz dostosowanie się do unijnych
norm dotyczących zanieczyszczeń wymaga szeregu działań związanych z
poprawą stanu czystości powietrza atmosferycznego. Badania stanu czystości
powietrza wykonane w Kłobucku poza sezonem grzewczym stwierdzały, że
powietrze nad miastem nie jest zanieczyszczone, a stężenia dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego są nawet niższe niż dopuszczalne normy dla
terenów uzdrowiskowych. Taki stan zawdzięczamy głównie zmniejszeniu emisji
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 98
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe, których to część została
w latach 90 – tych zlikwidowana, a pozostałe ograniczyły moce produkcyjne oraz
dostosowały się do przestrzegania dopuszczalnych norm emisji. Jednakże nie
można wykluczyć, szczególnie w nieprzewidywalnych realiach gospodarki
rynkowej, czegoś w rodzaju renesansu aktywności przemysłowych. Ponadto
miasto otwarte jest również na potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować
w działalności produkcyjne. Niniejsze zadanie ma na celu bieżący monitoring oraz
skuteczne
egzekwowanie
norm
emisji
zanieczyszczeń, szczególnie
przez
odpowiedzialne za to służby wojewódzkie i powiatowe. Natomiast ze swojej strony
samorząd deklaruje udzielanie pozwoleń na działalności produkcyjne tylko pod
warunkiem spełnienia i przestrzegania emisji zanieczyszczeń mieszczących się w
normach.
Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych.
Jak wspomniano w poprzednim zadaniu oczekiwany rozwój w zakresie
dostosowanie się do unijnych norm dotyczących zanieczyszczeń powinien być
poprzedzony szeregiem działań zmierzających do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest zmiana systemu
ogrzewania. W sezonie grzewczym (X – IV) emisje lokalne często powodują
koncentrację zanieczyszczeń, szczególnie w naturalnych zagłębieniach terenu
oraz wzdłuż dolin cieków wodnych. Ponadto warunki meteorologiczne okresu
półrocza chłodnego (duża wilgotność, niskie temperatury) sprzyjają przemianom
chemicznym zanieczyszczeń gazowych w atmosferze na związki bardziej
szkodliwe np.: szybsza przemiana dwutlenku siarki w kwas siarkowy i siarczany,
często obecne w postaci kwaśnych deszczów, mgieł i osadów. Celem niniejszego
zadania jest sukcesywne zastępowanie kotłowni zasilanych węglem kamiennym i
jego pochodnymi, na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny, pompy cieplne czy
np.: biomasy. Gmina posiada opracowany dokument „Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy
Kłobuck”. Na jego podstawie należy opracować długofalową koncepcję podmiany
paliw stałych. Niezbędna jest także analiza ekonomiczna tego planu, ponieważ
jednym z zagrożeń na drodze do wyeliminowania uciążliwego dzisiaj systemu
grzewczego jest oczekiwany wzrost cen gazu. Ze swojej strony samorząd
deklaruje eliminację kotłowni węglowych w budynkach użyteczności publicznej i
komunalnej substancji mieszkaniowej. O wiele bardziej skomplikowana będzie
eliminacja pieców węglowych w gospodarstwach indywidualnych. Obecnie budżetu
miasta nie stać na bezpośrednie finansowe wsparcie takich inwestycji. Rozważyć
należy jednak możliwość częściowych zwolnień z podatków od nieruchomości.
Gazyfikacja gminy.
Koncepcja programowa gazyfikacji byłego województwa częstochowskiego, a
obecnie
północnej
części
województwa
śląskiego,
przewiduje
możliwość
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 99
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
doprowadzenia gazu dla indywidualnych odbiorców na terenach wiejskich. W
zależności od potrzeb energetyczno – cieplnych gminy Kłobuck przyszła budowa
gazociągu otwiera możliwość zaopatrzenia obszaru gminy w to medium.
Ewentualna
przyszła
budowa
sieci
gazowej
powinna
być
realizowana
z uwzględnieniem obowiązującego prawa energetycznego – ustawy z dnia
10.04.1997 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 348) oraz rozporządzeń wykonawczych,
w szczególności w oparciu o:

wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej
posiadających tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu;

sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie
sieci
gazowej,
uwzględniający
wytyczne
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, ograniczony do zadań, dla których istnieją
warunki techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa gazowego.
Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od zawarcia
odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej oraz długości
projektowanych gazociągów i przyłączy odpowiednich dla umożliwienia zaistnienia
warunków technicznych przyłączenia.
Stacje redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie
zamknięte i wyłączając stany awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu.
Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej
emisji pyłów i toksycznych składników spalin.
Wspieranie termoizolacji budynków.
Termoizolacja budynków wpływa na zmniejszenie zużycia energii i tym samym
przynosi wymierne korzyści w postaci finansowej oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń. Podobnie jak w poprzednich zadaniach gmina Kłobuck w swojej
długofalowej
polityce
zamierza
zmodernizować
również
pod
względem
termoizolacyjnym budynki użyteczności publicznej. Termoizolacją budynków
wielorodzinnych (poza komunalnymi) zajmują się ich właściciele: Spółdzielnia
Mieszkaniowa czy wspólnoty mieszkaniowe. Właściciele posesji indywidualnych
zmuszeni są do działania na własną rękę, bowiem budżetu gminy nie stać na
bezpośrednie finansowe wsparcie takich inwestycji. Wzorem poprzednich zadań
wsparcie termoizolacji budynków jednorodzinnych należy rozważyć poprzez
możliwość zwolnień z podatków od nieruchomości oraz poprzez fachową
informację o warunkach jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie lub
kredyt na preferencyjnych warunkach np.: z WFOŚiGW czy Banku Ochrony
Środowiska SA.
Promocja odnawialnych („czystych”) źródeł energii.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 100
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Warunki naturalne występujące na terenie gminy sprzyjają wykorzystaniu
alternatywnych źródeł energii. Dotyczy to głównie wody oraz siły wiatru. Istnieją
także warunki lokalizacyjne, sprzyjające zainstalowaniu małych wiatrowni.
Zadaniem samorządu byłoby wspieranie takich przedsięwzięć, począwszy od
dofinansowania, ulg w podatkach lokalnych, a skończywszy na pomocy w
uzyskaniu dofinansowania przez instytucje zewnętrzne. Gmina może również zająć
się poszukiwaniem inwestorów zainteresowanych uruchomieniem takich urządzeń
na większą skalę. Obecność tego typu „minielektrowni” jest także chętnie
odwiedzaną atrakcją turystyczną.
Wspieranie ekologicznego transportu.
Nadmierne natężenie ruchu samochodowego powoduje przekraczanie norm
poziomu hałasu, wibracje oraz wpływa negatywnie na czystość powietrza
atmosferycznego. Ambitnym zadaniem na przyszłość, do rozpatrzenia w ramach
długofalowej polityki gminy Kłobuck, może być utworzenie zorganizowanej
ekologicznej komunikacji samochodowej. Zadanie to ma na celu wyłonienie na
drodze przetargu licencjonowanej firmy, która zajęłaby się organizowaniem
przewozów pasażerskich na terenie gminy. Obsługiwane byłyby połączenia
wewnątrz miasta, pomiędzy miastem a poszczególnymi sołectwami oraz
połączenia do i z Częstochowy. Pojazdy byłyby jednej marki, jednakowo
oznakowane oraz koniecznie napędzane paliwem ekologicznym.
3. 3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem.
3.3.1. Założenia polityki ekologicznej.
Zgodnie z zapisem II Polityki Ekologicznej Państwa do najważniejszych elementów
mających wpływ na ogólną jakość środowiska w kraju, a w jeszcze większym
stopniu wpływ na oddziaływanie tej jakości na warunki życia ludności oraz na
warunki prowadzenia działalności gospodarczej, należy stan środowiska na
obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Często określa się to jako
"stres miejski". Jest to konsekwencją faktu, że na obszarach tych występuje
szczególnie duża koncentracja źródeł emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości
istotnie ważących na ogólnokrajowych bilansach emisji, a także faktu, że
zamieszkująca je ludność stanowi znaczącą część ogólnokrajowej populacji, a
intensywnie rozwinięta działalność produkcyjna i usługowa wnosi istotny wkład w
tworzenie dochodu narodowego. Każda poprawa stanu środowiska na tych
terenach wiąże się więc z istotnymi korzyściami dla środowiska, gospodarki i
społeczeństwa
w
skali
ogólnokrajowej.
Znaczenie,
jakie
obszary
silnie
uprzemysłowione i zurbanizowane mają dla polityki ekologicznej państwa wynika
także stąd, że szczególnie duży jest zakres i intensywność występujących na tych
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
obszarach
zjawisk
środowiskowego
Strona 101
o
cechach
dyskomfortu,
naruszeń
9 lipca 2004
i
spowodowanych
degradacji
środowiska
emisją
zanieczyszczeń
lub
i
uciążliwości oraz innymi formami antropopresji.
Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować przede
wszystkim:

zmniejszenie zakresu i skali przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych
zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebach, co będzie wymagać dalszego
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i wód ze
źródeł przemysłowych oraz radykalnej poprawy w tej dziedzinie jeśli chodzi o
źródła komunalne (a w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza – także
indywidualne paleniska domowe), przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki
wzrostu emisji ze środków transportu;

zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi, co będzie wymagać
minimalizowania technicznej zabudowy gruntów, ograniczania zakresu i
optymalizowania
sposobu
prowadzenia
różnego
typu
prac
ziemnych,
zmniejszenia strumienia odpadów przemysłowych i komunalnych oraz
zwiększenia
zakresu
ich
ponownego
wykorzystania
(i
tym
samym
ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnię do ich składowania), a także
zwiększenia zakresu wykorzystania odpadów już nagromadzonych oraz
zakresu różnego rodzaju prac rekultywacyjnych;

zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny, zwłaszcza na
ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mającego największy
zasięg przestrzenny hałasu emitowanego przez środki transportu;

kontroli i ograniczenia emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,
pochodzącego przede wszystkim
z urządzeń elektroenergetycznych i
radiokomunikacyjnych;

poprawę relacji pomiędzy powierzchnią terenów intensywnie zainwestowanych
i powierzchnią terenów otwartych, stanowiących podstawową bazę dla
rekreacji i wypoczynku oraz zapewniających właściwą cyrkulację i wymianę
powietrza z obszarami sąsiednimi. Wymagać to będzie między innymi
hamowania tendencji do "rozlewania się" miast w formie niekontrolowanej
urbanizacji, uprzemysłowienia terenów podmiejskich oraz zabudowy terenów
tworzących system ekologiczny miasta;

poprawę estetyki otoczenia, między innymi poprzez kształtowanie zieleni
zorganizowanej, która ponadto pełni funkcje ochronne.
Według II Polityki Ekologicznej w średniookresowym horyzoncie czasowym na lata
2003 – 2010 należy zrealizować następujące cele:

ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół terenów przemysłowych
oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie przekraczającego w
porze nocnej 55 dB (poziom równoważny);

wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów
poświęconych
ochronie
przed
hałasem
i
promieniowaniem
niejonizującym, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 102
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
terenów
przemysłowych,
9 lipca 2004
urządzeń
elektroenergetycznych,
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych oraz głównych dróg i szlaków
kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest poziom hałasu wynoszący
55 dB w porze nocnej i gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych
poziomów promieniowania niejonizującego.
Natomiast w horyzoncie długookresowym do 2025 roku należy między innymi
ograniczyć hałas na terenie miast do poziomu 55 dB w porze nocnej.
3.3.2. Program działań w gminie Kłobuck.
W związku z powyższym na terenie gminy Kłobuck realizowane będą następujące
zadania:
1. Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw.
2. Identyfikacja terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu.
3.
Identyfikacja
terenów
zagrożonych
nadmiernym
promieniowaniem
elektromagnetycznym.
4. Reorganizacja ruchu pojazdów oraz wydzielenie rejonów o ograniczonym ruchu
pojazdów.
5. Wprowadzanie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych.
6. Modernizacja nawierzchni dróg.
7. Budowa dróg rowerowych.
Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw.
Ochrona przed hałasem związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, natomiast zadania w tym zakresie w
nieznacznym tylko stopniu realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Inwestorami
są głównie instytucje zewnętrzne oraz lokalni przedsiębiorcy. Gmina dla realizacji
celów związanych z ochroną przed hałasem może stwarzać inwestorom
odpowiednie
warunki,
zagospodarowania
np.:
poprzez
określenie
przestrzennego
zapisów
w
miejscowych
dotyczących
planach
standardów
akustycznych.
Sytuacja
ekonomiczna,
podobnie
jak
zanieczyszczeń, spowodowała spadek
przedsiębiorstw.
Analogicznie
więc
do
w
przypadku
natężenia
zadania
ograniczenia
hałasu
pt.
emisji
pochodzącego
„Ograniczenie
z
emisji
zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych” niniejsze planowane działania mają
na celu bieżący monitoring oraz skuteczne egzekwowanie norm natężenia hałasu,
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 103
Wrocław
9 lipca 2004
szczególnie przez odpowiedzialne za to służby wojewódzkie i powiatowe.
Natomiast ze swojej strony samorząd deklaruje udzielanie pozwoleń na
działalności produkcyjne tylko pod warunkiem spełnienia i przestrzegania norm
natężenia hałasu mieszczących się w normach przewidzianych dla terenów
uzdrowiskowych.
Identyfikacja terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu.
Niniejsze zadanie ma na celu identyfikację innych terenów, na których występują
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obecnie w kraju mamy do czynienia z
gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest między innymi:

stały wzrost natężenia ruchu pojazdów;

rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do godziny 20. włącznie;

powstawanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu;

wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach;

wzrost uciążliwości hałasu na terenach rekreacyjnych i wypoczynkowych.
Najprostszą drogą do realizacji tego zadania jest sporządzenie mapy akustycznej
dla całego obszaru miasta Kłobuck oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
na terenie całej gminy. Jednakże jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne,
szczególnie ze względu na układ przestrzenny miasta. Poza tym niska populacja
Kłobucka powoduje, że gmina nie jest ustawowo zobowiązana do opracowania
takich badań. W związku powyższym proponuje się przeprowadzenie badań
akustycznych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta, zwłaszcza wzdłuż
drogi krajowej nr 43 oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania głównych
zakładów przemysłowych. W zależności od wyników pomiarów realizowane będą
przedsięwzięcia, o których mowa poniżej.
Identyfikacja
terenów
zagrożonych
nadmiernym
promieniowaniem
elektromagnetycznym.
Przez teren gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne, zlokalizowane są maszty
telefonii komórkowych oraz przekaźniki radiowo – telewizyjne. W związku z
planowanym rozwojem miasta (nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe),
należy podobnie jak w poprzednim zadaniu przeprowadzić bieżące pomiary
natężenia promieniowania elektromagnetycznego, celem eliminacji potencjalnych
zagrożeń (w razie uzasadnionych obaw). Zadanie to będzie realizowane przez
właścicieli obiektów emitujących promieniowanie.
Reorganizacja ruchu pojazdów oraz wydzielenie rejonów o ograniczonym ruchu
pojazdów.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 104
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Obecny układ komunikacyjny na terenie gminy (przebieg drogi krajowej nr 43 oraz
drogi wojewódzkiej nr 492) powoduje, że obserwuje się wzmożoną częstotliwość
przejazdów przez środek miasta. Jest to problem charakterystyczny dla
miejscowości bogatych tradycją historyczną, poprzecinanych siecią wąskich ulic. W
związku z tym występuje potrzeba reorganizacji ruchu samochodowego. Polegała
ona będzie na ograniczeniu dostępu do centralnych rejonów miasta pojazdom
ciężarowym z wyjątkiem obsługi handlu i administracji. Wąskie arterie, na których
obecnie
odbywa
się
ruch
obustronny,
planuje
się
zamienić
na
drogi
jednokierunkowe. Wyprowadzenie tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych z
centrum miasta wiązałoby się z koniecznością budowy obwodnic na drogach nr: 43
oraz 492. Usprawnienie komunikacji może nastąpić również poprzez budowę
sygnalizacji świetlnych. Ostateczny kształt docelowego układu komunikacyjnego
Kłobucka znajdzie się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wszelkie planowane działania zmierzające do reorganizacji ruchu pojazdów na
drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych należy skonsultować z
instytucjami zarządzającymi danymi drogami.
Ważnym aspektem, również wpływającym na ograniczenie ruchu pojazdów
wewnątrz miasta, jest budowa parkingów. Wszelkie nowe inwestycje, zwłaszcza
produkcyjne oraz usługowe (np.: handlowe) muszą zapewnić odpowiednią dla nich
liczbę miejsc parkingowych. Ponadto należy także rozbudować istniejącą sieć
miejsc parkingowych, zwłaszcza w pobliżu budynków użyteczności publicznej:
urzędów, administracji, szkół, kościołów, itp.
Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego, poprzez wyprowadzenie go
poza obszar skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej, ograniczy konieczność
przejazdu przez ciasne centra miejscowości i tym samym wpłynie na poprawę
klimatu akustycznego terenów przyległych.
Wprowadzanie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych.
W zależności od wyników pomiarów akustycznych oraz ostatecznej koncepcji
układu komunikacyjnego w mieście należy rozważyć techniczne możliwości
ograniczenia poziomu hałasu drogowego. Jedną z nich jest wprowadzanie pasów
zieleni izolacyjnej wzdłuż arterii komunikacyjnych, na których odbywa się
zwiększone natężenie ruchu. Co prawda bardziej skuteczną metodą są ekrany
dźwiękoszczelne, jednakże występowałyby tutaj problemy techniczne z ich
instalacją, a poza tym miasto charakteryzuje się licznymi osiami widokowymi, które
zostałyby
tym
samym
„zamknięte”.
Za
nasadzenia
zieleni
izolacyjnej
odpowiedzialne byłyby instytucje zarządzające daną drogą.
Modernizacja nawierzchni dróg.
Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu
komunikacyjnego, w szczególności związanego z przejazdem przez ciasne centra
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 105
9 lipca 2004
miejscowości, wpływa na obniżenie emisji hałasu do środowiska. Przy modernizacji
dróg i ulic należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla
rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu
dopiero przy prędkościach przekraczających 70 km/h, natomiast tak zwane „ciche
asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy prędkościach
poniżej 70 km/h) mogą być stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie
cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku
zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu
akustycznego w miejscach, na których poziom dźwięku przed zastosowaniem
działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze
nocnej. Gmina Kłobuck w swojej długofalowej polityce inwestycyjnej zakłada
systematyczną modernizację dróg gminnych. Jednakże ze względu na wysokie
koszty realizacja kompleksowego programu modernizacji dróg gminnych na terenie
gminy Kłobuck w zdecydowany sposób uzależniona jest od pozyskania
odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej.
Modernizacja nawierzchni dróg krajowych oraz wojewódzkich uzależniona jest od
decyzji organów zarządzających tymi trasami.
Budowa dróg rowerowych.
Oznakowane drogi rowerowe to nie tylko element niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej turystyce, ale również skuteczny środek zmniejszający ruch
pojazdów, a tym samym ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i natężenia
hałasu. Nierzadko osoby chcące zrezygnować z poruszania się pojazdem
wewnątrz miasta na rzecz roweru, nie mogą tego uczynić z powodu braku dróg
rowerowych. Niniejsze zadanie ma na celu opracowanie i budowę sieci, możliwie
bezkolizyjnych z transportem kołowym, dróg rowerowych. Zasadnicza idea takiego
układu tras rowerowych powinna uwzględniać połączenie każdej części miasta z
jego centrum oraz możliwość podłączenia się do oznakowanej sieci dróg w
sąsiednich gminach.
W planach Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego (PTTK) Częstochowa istnieje koncepcja budowy lokalnej sieci
turystycznych dróg rowerowych. Dwie trasy, to jest szlak „Wokół Częstochowy”
oraz szlak „Krzepicki”, przebiegałyby przez teren gminy Kłobuck.
3. 4. Ochrona gleb i lasów.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych polega między innymi na:

ograniczeniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne;

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz
szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej w drzewostanach powstających
wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej;

rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 106
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004

zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;

przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowej gruntom, które utraciły
charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także na
zapobieganiu obniżania produktywności gruntów leśnych.
W związku z powyższym na terenie gminy Kłobuck realizowane będą następujące
zadania:
1. Rekultywacja dzikich składowisk śmieci.
2. Odkwaszanie gruntów rolnych.
3. Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją.
4. Rekultywacja gleb skażonych przez działalność przemysłową.
5. Zalesianie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i odnowa wylesionych powierzchni.
6. Tworzenie gospodarstw specjalistycznych i agroturystycznych.
7. Zminimalizowanie skutków oddziaływania planowanej autostrady na środowisko
przyrodnicze.
Rekultywacja dzikich składowisk śmieci.
Problematyką likwidacji i rekultywacji dzikich składowisk śmieci zajmuje się
opracowywany równolegle z „Programem Ochrony Środowiska” – „Program
Gospodarki Odpadami”. Jednakże należy również wspomnieć o tej problematyce w
niniejszym opracowaniu. Wdrożenie systemu selekcji odpadów u źródła oraz
budowa tak zwanego dobrowolnego punktu składowania odpadów wpłynie
niewątpliwie na ograniczenie zjawiska jakim są dzikie składowiska śmieci.
Stanowią one zagrożenia dla środowiska jak również niszczą estetykę krajobrazu.
Na dzień dzisiejszy należy dokładnie zinwentaryzować skalę zjawiska. W związku
z tym, że dzikie składowiska najczęściej zlokalizowane są w lasach, należy podjąć
współpracę z Nadleśnictwem w celu ograniczenia tego procederu. Zalecana
rekultywacja
powinna
iść
w
kierunku
zalesiania
zdegradowanych
przez
składowiska gleb.
Odkwaszanie gruntów rolnych.
Na terenie gminy Kłobuck znaczny odsetek gleb cechuje się na tyle kwaśnym
odczynem, że wymagają one wapnowania. Celem niniejszego zadania jest
wsparcie przez Urząd Gminy tych rolników i przedsiębiorców, którzy zdecydują się
na kontynuowanie działalności rolniczej na kwaśnych glebach, poprzez pomoc w
uzyskiwaniu dotacji na wapnowanie gleb oraz poprzez skuteczne wyeliminowanie
czynników antropogenicznych (zanieczyszczenia), które wpływają na zwiększanie
się kwaśnego odczynu gleb.
Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 107
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, a w szczególności
rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleby. Prowadzi ona często do trwałych
zmian warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, stosunków wodnych, naturalnej
roślinności) oraz warunków gospodarczo – organizacyjnych (deformowanie granic
pól,
rozczłonkowanie
gruntów,
pogłębienie
dróg,
niszczenie
urządzeń
technicznych). Główną przyczyną erozji gleb jest zniszczenie trwałej szaty roślinnej
(lasów, łąk, pastwisk) tworzącej zwartą ochronę powierzchni ziemi. Tak więc
problem erozji dotyczy przede wszystkim gleb uprawnych i gruntów bezglebowych.
Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu mechanicznego gleby,
wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w czasie oraz od sposobu
użytkowania terenu. Obecnie na terenie gminy Kłobuck naturalną i uprawową
erozję należy uznać za niedużą. Jednakże dalsza erozja może doprowadzić do tak
głębokich zmian w ich strukturze, że podjęcie inwestycji na takim obszarze okaże
się zbyt kosztowne i ryzykowne. Celem niniejszego zadania jest podjęcie działań
zabezpieczających i rekultywacja wybranych gleb przed erozją Zadanie to
skierowane jest do właścicieli poszczególnych gruntów. Urząd Gminy na terenach
nie
będących
własnością
komunalną
może
jedynie
udzielić
wsparcia
organizacyjnego. Ponadto szereg planowanych działań między innymi: regulacja
koryt rzek, system małej retencji, melioracje czy zalesianie terenów wpłynie na
ograniczenie erozji.
Rekultywacja gleb skażonych przez działalność przemysłową.
Niniejsze zadanie odnosi się do konieczności podjęcia rekultywacji terenów
skażonych przez działalność przemysłową po zlikwidowanych w latach 90 – tych
zakładach pracy. Zadanie skierowane jest głównie do podmiotów oraz instytucji
władających pozostawionym majątkiem. Nierzadko potencjalny inwestor rezygnuje
z podjęcia nowej działalności na tych terenach, ze względu na konieczność
poniesienia kosztów uprzedniej rekultywacji. Ponadto odpowiedzialne instytucje
powinny egzekwować od kończących działalność przedsiębiorców potrzebę
ewentualnej rekultywacji terenów poprodukcyjnych.
Zalesiane gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i odnowa wylesionych powierzchni.
Gleby
zdegradowane
oraz nie
użytkowane
rolniczo
grunty niskich
klas
bonitacyjnych nie przydatne pod inne funkcje powinny zostać zalesione. Zgodnie z
tendencją zwiększenia lesistości kraju wskazane byłoby przeznaczenie pod
zalesienie miejscowych gruntów ornych V i VI klasy bonitacyjnej. Ich areał to 3260
ha. Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost lesistości
gminy z obecnych 26,40 % do 51,40 %. Natomiast przeznaczenie pod zalesienie
gruntów ornych tylko VI klasy bonitacyjnej spowodowałoby wzrost lesistości gminy
do 29,40 %, czyli powyżej średniej krajowej. W tej kwestii należy podjąć
współpracę ze Starostwem Powiatowym oraz Nadleśnictwem co do zasad
organizacyjnych, związanych z przekazywaniem gruntów pod zalesienie. Ponadto
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 108
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Nadleśnictwo w swoim zakresie kompetencji powinno na bieżąco zajmować się
odnową wylesionych powierzchni. Działanie te uatrakcyjnią krajobraz, zwiększą
bioróżnorodność, a także przyniosą inne wymierne korzyści np.: ograniczenie
erozji,
rekultywacja
biologiczna
zdegradowanych
gruntów
czy
działania
przeciwpowodziowe dzięki zwiększeniu naturalnej retencji.
Tworzenie gospodarstw specjalistycznych i agroturystycznych.
Forma i zakres działalności gospodarstw specjalistycznych, a zwłaszcza
ekologicznych oraz agroturystycznych ściśle związana jest z przyjazną środowisku
uprawą ziemi.
Gmina Kłobuck posiada warunki naturalne predysponujące ją do rozwoju
agroturystyki. Agroturystyka jest czynnikiem aktywizującym wieś i zapewnia
dodatkowe dochody rolnikom. Turystyką wiejską interesują się głównie mieszkańcy
miast i większych aglomeracji, którzy dążą do bliskiego kontaktu z przyrodą,
poszukują ciszy i spokoju, chcą aktywnie spędzić wolny czas, itp. Agroturystyka
jest bardzo opłacalna, jednakże należy liczyć się z dużą konkurencją w tej branży.
Umiejętność sprostania konkurencji nie może opierać się tylko na intuicji oraz
przypadkowych rozwiązaniach indywidualnych osób. Należy przygotować cały
pakiet programów, które pozwolą usatysfakcjonować przyjeżdżających turystów.
Oferta turystyki wiejskiej powinna być skoordynowana między innymi z
miejscowym
kalendarzem
cyklicznych
imprez
sportowych
i
kulturalnych.
Niezbędnej pomocy w tym zakresie udzielałby ośrodek doradztwa rolniczego,
informując
jednocześnie
o
prawnych
i
finansowych
uwarunkowaniach
agroturystyki.
Zachęta
do
ekologicznych
tworzenia
powinna
gospodarstw
być
specjalistycznych,
skierowana
przede
w
tym
również
do
rolników
wszystkim
indywidualnych. Wśród konsumentów nieustannie zwiększa się popyt na tak zwaną
„żywność ekologiczną”. Bieżący monitoring sytuacji panującej na rynkach rolnych,
konsultowany z ośrodkiem doradztwa rolniczego, może owocować rozpoznaniem
nisz rynkowych. Dalsze prace powinny skoncentrować się głównie na jednym
wiodącym produkcie, któremu zostanie podporządkowana cała organizacja danego
gospodarstwa rolnego. Należy również liczyć się z częstymi zmianami profilu
produkcji, w zależności od uwarunkowań podaży i popytu na rynkach.
Zminimalizowanie skutków oddziaływania planowanej autostrady na środowisko
przyrodnicze.
Przez teren gminy Kłobuck przebiegać będzie projektowana autostrada A 1 relacji:
Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice – Cieszyn. Jej uzgodniony i
uchwalony przebieg na terenie gminy to odcinek o długości 4,6 km, biegnący w
południowo – wschodniej części gminy. Odcinek ten to: 424 km + 600 m do 429 km
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 109
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
+ 200 m. Podstawowe parametry techniczne projektowane autostrady na terenie
gminy to:

prędkość projektowana – V = 120 km/h;

klasa obciążeń nawierzchni – 115 kN na oś pojazdu;

przekrój poprzeczny – dwie jezdnie z pasem rozdzielającym;

szerokość pasów ruchu – 3,75 m;

ilość pasów ruchu – 2 x 2;

szerokość pasów awaryjnych – 3,0 m;

szerokość pasa dzielącego – 5,0 m;

szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m.
Średnia szerokość pasa wywłaszczenia (wykupu) wynosić będzie około 70 m.
Teren przebiegu jest płaski, o największych przewyższeniach około 20 m / 1 km
trasy. W miejscu 426 km + 350 m znajdzie się przekroczenie rzeki Kocinki (Czarnej
Okszy). Na terenie gminy brak jest kolizji projektowanej trasy z istniejącą
zabudową. Ponadto na terenie gminy w miejscu 428 km + 600 m, na przecięciu z
drogą krajową nr 43 powstanie węzeł „Lgota”. Będzie to położony najbliżej
Częstochowy zjazd z planowanej autostrady.
Celem
niniejszego
zadania
jest
podjęcie
działań
zmierzających
do
zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania autostrady na otaczające ją
środowisko przyrodnicze. Dotyczy to głównie hałasu, zanieczyszczeń powietrza i
gleby oraz przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych, zwłaszcza migracji fauny.
Obecne polskie ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska, zbieżne z
prawodawstwem unijnym, nakłada na inwestora konieczność wprowadzenia
odpowiednich rozwiązań technicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie
autostrady na otoczenie. Jednakże należałoby dodatkowo zbadać czy na
„gminnym”
odcinku
trasy
A 1 nie zachodzi potrzeba instalacji np.: tuneli lub przepraw dla migrujących
zwierząt. Szczególnego zabezpieczenia wymagać będzie także, obciążony
nadmiernym
ruchem
pojazdów,
węzeł
„Lgota”,
zwłaszcza
w
zakresie
odprowadzania i unieszkodliwiania substancji ropopochodnych.
3. 5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności.
3.5.1. Założenia polityki ekologicznej.
Bezpieczeństwo ekologiczne państwa zakłada między innymi utrzymanie na
odpowiednim poziomie krajowej różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz
zwiększenia powierzchni obszarów chronionych do 1/3 terytorium kraju. Celem
nowej polityki ekologicznej jest między innymi zwiększenie skali rekultywacji i
renaturyzacji obszarów zdegradowanych, zapobieganie pogarszaniu się jakości
środowiska, powstrzymanie procesu degradacji zabytków kultury, a także
zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych już ochroną prawną.
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej to jeden z ważniejszych
obszarów w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Podstawowe
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 110
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
zadania władz państwowych, służb publicznych i administracji gospodarczej
polegają na tworzeniu warunków, opracowywaniu planów i ich koordynacji, oraz
wdrożeniu
sprzyjających
ochronie
różnorodności
biologicznej
metod
gospodarowania, dobrych praktyk w różnych sektorach gospodarki po to, by
zachować całe bogactwo przyrody oraz dziedzictwa kulturowego z nią związanego.
Główne cele działań to:

tworzenie
warunków
do
realizacji
strategii
zrównoważonego
rozwoju
społeczno – gospodarczego kraju;

poprawa stanu środowiska – usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla
zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

zachowanie, odtworzenie i wzbogacanie zasobów przyrody;

osiągnięcie powszechnej akceptacji dla zachowania całości spuścizny
przyrodniczej i kulturowej Polski.
Działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej na poziomie
krajowym powinny zmierzać do poprawy ochrony naturalnego dziedzictwa między
innymi poprzez:

przyjęcie zasady ochrony i umiarkowanego użytkowania bogactwa zasobów
przyrody jako podstawy w rozwoju;

stworzenie spójnego systemu prawnego i finansowego w celu zapewnienia
ramowych możliwości realizacji praktycznej ochrony przyrody. Potrzeby
ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej muszą być uwzględniane
w planach przestrzennego zagospodarowania kraju, województw i gmin;

ochronę gatunków dzikiej flory i fauny;

badania i monitorowanie stanu zasobów przyrodniczych;

ochronę najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk
przez tworzenie i powiększanie narodowej sieci obszarów chronionych (parki
narodowe, rezerwaty przyrody i inne), wdrożenie systemu Natura 2000;

ochronę rzek oraz innych ciągów obszarowych mających duże znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej, w tym jako korytarze ekologiczne;

propagowanie
wiedzy
ekologicznej,
zagadnień
ochrony
ekosystemów,
naturalnych siedlisk i gatunków, ochrony krajobrazu, kształtowanie norm
zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej;

zainteresowanie i włączenie w działania na rzecz ochrony przyrody całego
społeczeństwa i poszczególnych grup społecznych;

przygotowanie
odpowiednich
programów
edukacyjnych
i
stworzenie
możliwości ich wdrożenia;

prowadzenie i umacnianie współpracy międzynarodowej, szczególnie w celu
ochrony zasobów stanowiących wspólne dziedzictwo.
Skuteczność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego kraju zależy
przede wszystkim od polityki i rozwiązań na szczeblu lokalnym oraz pozyskania
zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 111
9 lipca 2004
Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa konkretne działania podejmowane na
różnych szczeblach i w różnych resortach w perspektywie średniookresowej do
2010 roku w dziedzinie ochrony środowiska powinny obejmować między innymi:

renaturalizację i poprawę stanu zniszczonych ekosystemów i siedlisk
przyrodniczych;

stosowanie wszelkich sposobów ochrony zasobów przyrodniczych poza
naturalnymi stanowiskami;

wspieranie prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i
rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej;

wprowadzenie monitoringu różnorodności biologicznej, wdrożenie kryteriów i
wskaźników do kontroli skuteczności wprowadzania polityki ekologicznej
państwa.
W dziedzinie rolnictwa będą to między innymi:

kontrolowanie pozyskania zasobów biologicznych z ich naturalnych siedlisk
dla potrzeb ochrony ex situ;

ustanowienie przepisów prawnych regulujących bezpieczeństwo biologiczne
kraju oraz zapewnienie środków na wykonywanie prawa i kontrolowanie
zagrożeń związanych z wykorzystaniem biotechnologii;

działania na rzecz utrzymania urozmaiconego krajobrazu rolniczego z
gospodarstwami średniej wielkości;

prawne i finansowe wspieranie form rolnictwa stosujących metody produkcji
nie naruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa
ekologicznego i zintegrowanego;

ochronę i gospodarowanie różnorodnością biologiczną na całym terytorium
kraju, włączając w to obszary zagospodarowane i tereny zurbanizowane.
Ochrona wielu gatunków i ich siedlisk uzależniona jest od zachowania całości
środowiska ich życia – w wielu przypadkach obejmuje to również zachowanie
interwencji ludzi, na przykład tradycyjnego systemu zagospodarowania
obszaru. Niezbędne tu jest uzgodnienie z wszystkimi zainteresowanymi
sektorami i wprowadzenie odpowiednich zasad w realizacji programów
inwestycyjnych w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, transporcie i turystyce;

zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo
cennych jako narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów
biologicznych;

powstrzymywanie się od wprowadzania gatunków, które mogą zagrażać
integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk, lub stanowić zagrożenie
gatunków rodzimych.
Natomiast w dziedzinie edukacji będą to między innymi:

działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii
społeczeństwa oraz władz szczebla lokalnego. Promowanie zagadnień
różnorodności biologicznej poprzez krajowe i lokalne szkolenia i kampanie
informacyjne, poprawa komunikacji społecznej w zakresie zrozumienia celów i
skutków ochrony różnorodności biologicznej;

propagowanie umiarkowanego użytkowanie zasobów biologicznych i praktyk
oszczędnego i rozsądnego gospodarowania, tak by nie niszczyć zasobów
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 112
9 lipca 2004
przyrody ponad niezbędne potrzeby zgodnie z zasadami trwałego i
zrównoważonego rozwoju, wskazywanie na lokalne korzyści z zachowania
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Perspektywicznym celem ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
zakładanym do realizacji do 2025 roku jest między innymi zabezpieczenie
zachowania cennych przyrodniczo obszarów, dotychczas nie chronionych prawnie,
poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony przyrody.
3.5.2. Program działań w gminie Kłobuck.
W związku z powyższym na terenie gminy Kłobuck realizowane będą następujące
zadania:
1. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy.
2. Rozszerzenie sieci obiektów przyrody objętych ochroną prawną.
3. Rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych parków.
4. Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych.
5. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki.
6. Program podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy.
Jednym z istotnych zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego jest
przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej. Dotyczyć ona powinna
zlokalizowania i opisania stanowisk florystycznych, ostoi fauny oraz rozpoznania
obiektów geologicznych i geomorfologicznych. Inwentaryzacja wykaże również
ewentualne, dodatkowe tereny, znajdujące się obecnie poza siecią obszarów
chronionych (rezerwatów i użytków ekologicznych), które należałoby ze względu
na cenne wartości objąć jedną z form ochrony przyrody. W tym celu, mając na
uwadze ograniczenie środków koniecznych na realizację tego zadania, można
nawiązać kontakty ze środowiskami naukowymi na wyższych uczelniach. Gmina
ze swojej strony mogłaby na przykład zaproponować odbycie cyklu praktyk dla
naukowców oraz studentów, oferując w zamian za inwentaryzację np.: darmowe
noclegi.
Rozszerzenie sieci obiektów przyrody objętych ochroną prawną.
Niniejsze zadanie jest kontynuacją poprzedniego. Do podstawowych form ochrony
przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych,
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe
znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są:
gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju:
pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 113
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. Walory przyrodnicze gminy
Kłobuck, zgodnie z przeprowadzonymi wstępnymi badaniami potwierdzają ich
wysokie znaczenie w skali regionu. Potwierdza to między innymi obecność na
terenie gminy rezerwatu przyrody oraz 2 użytków ekologicznych.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Kłobuck może skutkować
wyróżnieniem szeregu obszarów cennych pod względem faunistycznym i
florystycznym proponowanych do objęcia ochroną. Należy nadmienić, że prawne
zabezpieczenie w zakresie polityki ekologicznej spowoduje, że cenne walory
naturalne północnej części województwa śląskiego pozostaną pod ochroną.
Jednocześnie istniejące zasoby przyrodnicze mogą być głównym źródłem rozwoju
turystyki i rekreacji w gminie. Należy rozważyć również powiązanie ochrony
walorów przyrodniczo – krajobrazowych z ochroną zabytków i obiektów
archeologicznych.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „rezerwat przyrody
to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym
ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej,
mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych
bądź krajobrazowych”. Tworzenie rezerwatów ścisłych jest jedną z podstawowych
metod ochrony przyrody w ramach tak zwanej strategii zachowawczej, czyli
konserwatorskiej. Celem
tej
strategii jest
utrzymanie
w
stanie
możliwie
niezmienionym obiektów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych lub
kulturowych, przy wykluczeniu jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Częściowe
rezerwaty przyrody są domeną kierunku biocenotycznego w ochronie przyrody. Ich
tworzenie
uzasadnione
jest
względami
naukowymi,
dydaktycznymi
i
gospodarczymi. Dopuszcza się tutaj stosowanie określonych, w tak zwanych
planach ochrony, zabiegów hodowlano – pielęgnacyjnych dla osiągnięcia celu
ochrony.
Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „użytkami
ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających
znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak:
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i
krzewów,
bagna,
torfowiska,
wydmy,
płaty
nie
użytkowanej
roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Użytki ekologiczne
uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i
uwidacznia w ewidencji gruntów”.
Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami
przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o
szczególnej
wartości
naukowej,
kulturowej,
historyczno
–
pamiątkowej
i
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 114
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
jary, głazy narzutowe, jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem
składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory
dydaktyczne i edukacyjne.
Ideą niniejszego zadania jest powołanie przez Radę Miejską w Kłobucku, po
przeprowadzeniu
inwentaryzacji
przyrodniczej,
zespołu
specjalistów
reprezentujących między innymi: Urząd Gminy Kłobuck, Nadleśnictwo, niezależne
organizacje ekologiczne, ekspertów zewnętrznych, itp., w celu przeanalizowania
zapisów inwentaryzacji przyrodniczej i wyłonienia obiektów oraz obszarów
proponowanych do objęcia ochroną wraz z podaniem docelowej formy ochrony,
np.: dla „Góry Kamyckiej” (zakaz zabudowy). Na podstawie wyników prac zespołu
należy złożyć stosowne wnioski do Wojewody Śląskiego o ustanowienie ochrony
prawnej dla wybranych terenów lub objąć je ochroną na podstawie uchwały Rady
Miejskiej.
Rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych parków.
Na terenie gminy Kłobuck zlokalizowane są liczne tereny zielone. Park w Kłobucku
– Zagórzu podlega ochronie jako zabytek kultury. Pozostałe tereny zielone
wymagają rewitalizacji. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody należy opracować koncepcję
zagospodarowania i prac modernizacyjnych na tych terenach. Powinny one
obejmować między innymi:

prace porządkowe – oczyszczenie terenu poprzez rekultywację biologiczną, w
szczególności oczek wodnych i stawów;

utrzymanie i systematyczną pielęgnację drzewostanu;

wytypowanie i objęcie ochroną ciekawszych okazów;

wytyczenie alejek spacerowych;

oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi;

zamontowanie oświetlenia wzdłuż ciągów spacerowych.
Pierwszym krokiem w tym kierunku była odnowa parku w Kłobucku – Zagórzu na
podstawie zleconego opracowania pt.: „Uporządkowanie i zabezpieczenie
zabytkowego parku pałacowego położonego w Kłobucku – Zagórzu”.
Realizacja
niniejszego
zadania
umożliwi
utrzymanie
wysokich
walorów
przyrodniczych parków. Będą one również pełnić rolę środowiskotwórczą i
biocenotyczną dla położonych w ich sąsiedztwie terenów zurbanizowanych.
Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych.
Poza parkami oraz kompleksami leśnymi dolina rzeki Białej Okszy jest jedną z
większych atrakcji przyrodniczych gminy. Wody rzeki mają obecnie II klasę
czystości na odcinku od źródeł do Kłobucka oraz III klasę na odcinku od Kłobucka
do ujścia do Liswarty. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przewiduje cykl
działań, które mają umożliwić oczyszczenie wód wszystkich cieków wodnych
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 115
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
docelowo do II oraz I klasy czystości. Mając na uwadze powyższe zamierzenia
należy przedsięwziąć zawczasu działania, związane z zagospodarowaniem
gminnej części doliny rzeki Białej Okszy w kierunku rekreacyjnym. Realizacja
niniejszego zadania strategicznego powinna obejmować:

remont zbiornika retencyjnego na Zakrzewiu;

prace porządkowe i rekultywacyjne w pasie około 100 m od brzegu rzeki;

wytyczenie i oznakowanie miejsc do leżakowania, biwakowania, rekreacji i
bezpośredniego kontaktu z wodą;

wytyczenie
i
oznakowanie
przebiegu:
drogi
rowerowej,
szlaków
dla
jeździectwa, ścieżek dydaktycznych, tras spacerowych.
Wybrane trasy wzdłuż rzeki należy powiązać z istniejącymi alejami wiejskimi
łączącymi
dolinę
z
wybranymi
miejscowościami,
tworząc
tym
samym
zorganizowaną sieć ciągów spacerowo – rekreacyjnych. Należy również umożliwić
powiązanie miejscowej sieci do podobnych w sąsiednich gminach. Takie
zagospodarowanie doliny rzeki Białej Okszy spowoduje, że będzie pełniła ona rolę
lokalnego korytarza ekologicznego.
Z zadaniem tym wiąże się również kwestia prac hydrotechnicznych związanych z
rzeką
Białą
Okszą
opisanych
w
zadaniu
pt.:
modernizacja
urządzeń
melioracyjnych.
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki.
Szeroka problematyka tego zagadnienia jak i nadzieje związane z rozwojem
rekreacji i turystyki w gminie powinny zostać ujęte w osobnym opracowaniu, jakim
byłaby Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Kłobuck. Celem opracowania winno
być nakreślenie w dłuższej perspektywie czasowej logicznego ciągu działań na
styku sektora publicznego i prywatnego w oparciu o pogłębioną analizę potencjału
turystycznego gminy. Zakres rzeczowy opracowania składałby się z dwóch części:
diagnostycznej
oraz
programowej.
Pierwsza
część
strategii
turystycznej
przedstawiłaby obecne znaczenie sektora turystycznego w strukturze społeczno –
gospodarczej
miasta,
wskazałaby
miejsce
zagadnień
turystycznych
w
dotychczasowych opracowaniach planistycznych, jak i oceniła pozycję miasta w
regionie częstochowskim oraz w kontekście Górnego Śląska. Część programowa
powinna nakreślić ogólne kierunki rozwoju branży turystycznej, przedstawić analizę
grup docelowych oraz propozycje konkretnych ofert turystycznych. Ponadto
dokument winien zawierać koncepcję działań w otoczeniu branży turystycznej, to
jest: powiązanie turystyki z innymi działami gospodarki, współpracę międzygminną
i regionalną, budowę infrastruktury towarzyszącej turystyce (szlaki piesze, ścieżki
rowerowe, ścieżki dydaktyczne, itp.), a także ujawnić potencjalne zagrożenia dla
środowiska przyrodniczego powstałe wskutek budowy infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej i zwiększenia się ruchu turystycznego. Strategię wieńczyłby rozdział
poświęcony programowi promocji i marketingu turystycznego Kłobucka.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 116
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Program podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Niektórzy mieszkańcy są słabo uświadomieni co do wpływu ich sposobu życia oraz
działalności
na
wodę,
powietrze,
glebę
i
inne
komponenty
środowiska
przyrodniczego. Niniejsze zadanie ma charakter prawno – organizacyjny.
Egzekwowanie norm emisji zanieczyszczeń powietrza dotyczy zarówno osób
fizycznych jak i przedsiębiorstw. Polskie prawodawstwo reguluje maksymalne
normy emisji zanieczyszczeń. Należy je tylko skutecznie monitorować oraz
egzekwować. Odpowiedzialne za to są służby wojewódzkie i powiatowe. Samorząd
powinien również nawiązać kontakty np.: z przedsiębiorstwami zajmującymi się
gospodarką
odpadami
i
ich
powtórnym
wykorzystaniem.
Współpraca
ta
zaowocowałaby wyposażeniem każdego z gospodarstw domowych, w kilka
rodzajów pojemników na odpady: kompost, szkło, papier, szmaty, itp. Korzyści
finansowe
jakie
dzięki
tej
współpracy
odniósłby
samorząd,
należałoby
zainwestować w przedsięwzięcia proekologiczne.
Wszelkie inwestycje związane z inżynierią środowiska powinny być poprzedzone
szeroko
rozpowszechnioną
kampanią
informacyjno
–
edukacyjną
wśród
mieszkańców. Należy prowadzić także pracę u podstaw, polegającą na
obowiązkowym uczestnictwie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na
zajęciach lub pogadankach dotyczących ekologii. Będzie to miało wpływ na
codzienne zachowania mieszkańców dotyczące odpadów, ścieków, uprawy ziemi
czy zużycia energii. Wysoka świadomość ekologiczna całego społeczeństwa bez
względu na wiek i wykształcenie jest podstawą rozwoju gminy bez degradacji
środowiska.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 117
9 lipca 2004
4. Edukacja ekologiczna.
4. 1. Podstawowe cele edukacji ekologicznej.
Edukacja ekologiczna różni się zasadniczo od innego typu przedsięwzięć w
dziedzinie ochrony przyrody czy ochrony środowiska. Przykładem może być
ochrona
powietrza
lub
ochrona
wód,
gdzie
zidentyfikowanie
podmiotu
pogarszającego jakość tych komponentów środowiska przyrodniczego oraz
doprowadzenie do zaniechania działalności lub przynajmniej ograniczenia
uciążliwości daje bardzo szybko efekt i jest on dodatkowo na ogół mierzalny.
Natomiast w dziedzinie edukacji ekologicznej na wymierne efekty trzeba czekać
latami. Ponadto w edukacji ekologicznej niełatwo jest o wybór priorytetów, tzn. czy
np.: edukować dzieci, młodzież czy dorosłych. Uważa się na ogół, że edukacja jest
inwestycją opłacalną w stosunku do dzieci i młodzieży. Jednakże to dorośli
podejmują decyzje, nierzadko szkodliwe dla środowiska, ze względu na małą
świadomość ekologiczną (BFESA 2002).
Głównymi celami edukacji ekologicznej są przede wszystkim:

uświadamianie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących w
miejscu zamieszkania;

budzenia szacunku do przyrody;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 118
9 lipca 2004

rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym;

zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu;

poznanie współzależności człowieka i środowiska;

poczucie odpowiedzialności za środowisko;

rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego (BFESA
2002).
4. 2. Program nauczania w szkolnictwie powszechnym.
Treści ekologiczne zawarte są w programach nauczania począwszy od
przedszkola, a skończywszy na szkole średniej. W programie przedszkolnym treści
ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i
towarzyszących im zmianom w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej
nauczyciela wychowania przedszkolnego zależy więc jak dalece potrafi on program
nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać
uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych (BFESA 2002).
Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzona jest na
przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki ekologicznej. W realizacji
programu w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest przede wszystkim:

prowadzenie lekcji terenowych – obserwacji i podstawowych badań w terenie;

preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak między innymi: praca z
mapą w terenie, dyskusje, debaty, wywiady, ankietowanie, itp.;

porównywanie zjawisk, procesów i problemów występujących w najbliższej
okolicy z podobnymi i odmiennymi w innych regionach czy krajach;

wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć
czy rycin w celu wykształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich
informacji;

organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań
w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian;

ukazywanie negatywnych i pozytywnych działań człowieka w środowisku, jako
dróg niewłaściwego i właściwego rozwiązywania problemów ekologicznych;

głoszenie idei oraz haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi
czynami;

integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i
bloków nauczania (BFESA 2002).
Edukacja ekologiczna w szkołach średnich odbywa się najczęściej podczas zajęć z
geografii oraz biologii. Wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy
znaleźć między innymi: zdobycie wiedzy o środowisku i relacjach w nim
zachodzących, zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega
środowisko i konieczności zachowania równowagi w środowisku. W treściach
kształcenia problemy ekologiczne dotyczą następujących zagadnień:

zanieczyszczenie i ochrona wód;

zanieczyszczenie i ochrona powietrza;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 119
Wrocław
9 lipca 2004

zagrożenie i ochrona lasów;

motywy i zasady racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi;

uciążliwość niektórych gałęzi przemysłowych dla środowiska i zdrowia ludzi;

przemiany środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;

racjonalne gospodarowanie energią;

zagrożenia ekologiczne związane z urbanizacją i transportem, itp.
Hasła programowe, które wchodzą w skład materiału z biologii i ochrony
środowiska to między innymi: przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska,
populacja – struktura i dynamika, biocenoza, ekosystem, sukcesja, itp. W treściach
kształcenia problemy ekologiczne omawia się między gównie poprzez:

zasoby odnawialne i nieodnawialne;

racjonalną gospodarkę zasobami;

planowanie przestrzenne;

kształtowanie krajobrazu;

degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania;

ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych;

organizacja ochrony przyrody w Polsce (BFESA 2002).
4. 3. Program działań w gminie Kłobuck.
Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości
ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o
konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel
dalekosiężny, zapewne wykraczający poza 2010 czy nawet 2015 rok. Cel ten może
zostać osiągnięty poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz
większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom oraz poprzez intensyfikację
aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań
chybionych lub mało efektywnych i poszerzanie sposobów edukowania o nowe,
sprawdzone w innych krajach, formy. Edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym
sprzyjać będzie niewątpliwie realizacja zadań wpisanych do niniejszego Programu
Ochrony Środowiska.
Na terenie gminy Kłobuck szeroko rozpowszechniona edukacja ekologiczna wśród
dzieci i młodzieży prowadzona jest na szczeblu szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego i średniego. Szkoły podstawowe wprowadziły do programów
nauczania tak zwaną „ścieżkę ekologiczną”. Przy szkołach funkcjonują, w formie
zajęć pozalekcyjnych, koła ekologiczne. Znaczna liczba członków świadczy o
szerokim zainteresowaniu dzieci problematyką ochrony przyrody i środowiska.
Koła współpracują między innymi z: Nadleśnictwem. Organizowane są spotkania z
przedstawicielami tych instytucji oraz z innymi niezależnymi przyrodnikami.
Prowadzone są także liczne zajęcia i inicjatywy związane z problematyką
lokalnego środowiska przyrodniczego. Uczniowie
biorą
również udział w
cyklicznych akcjach np.: „sprzątanie świata” oraz „sprzątanie wsi”.
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 120
9 lipca 2004
Na szczeblu gimnazjalnym w każdej klasie prowadzona jest również „ścieżka
ekologiczna”. Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane są między innymi w
formie pogadanek, wykładów i konkursów. Elementy edukacji ekologicznej
wprowadza się praktycznie do każdego przedmiotu nauczania. W każdej szkole
funkcjonuje Liga Ochrony Przyrody lub koło czy klub ekologiczny. Organizowane
są liczne akcje np.: apele, konkursy, akcje liczenia gniazd i zakładania karmników
dla ptaków, pokazy mody ekologicznej, projekcje filmów przyrodniczych oraz
wycieczki w teren.
Natomiast w miejscowych zespołach szkół średnich edukacja ekologiczna
prowadzona jest jedynie w ramach obowiązkowego programu nauczania, to jest:
”ścieżka ekologiczna” w liceum i technikum oraz zajęcia z geografii, ochrony
środowiska czy biologii w szkołach zawodowych.
Reasumując powyższy stan należy uznać za zadawalający. W długofalowej
perspektywie zakłada się kontynuację obecnych działań. Rolą lokalnego
samorządu winno być w dalszym ciągu przeznaczanie środków finansowych w
ekologiczne przedsięwzięcia organizowane przez lokalną społeczność dzieci i
młodzieży. Ponadto należy rozważyć możliwość utworzenia w miejscowym liceum
klasy o profilu ekologicznym. Kontynuacją edukacji w tym kierunku na szczeblu
średnim mogą być bowiem zainteresowani dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum.
Ponadto zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa wspierane będą, w tym
również finansowo, pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące nastawioną
na promowanie ochrony środowiska działalność edukacyjną, informacyjną lub
konsultancką dla społeczeństwa, a także organizacje współdziałające w kontroli i
egzekwowaniu wymagań ochrony środowiska oraz upowszechniające system
zarządzania środowiskowego. Zorganizowana zostanie działalność promocyjna i
szkoleniowa dotycząca problematyki udostępniania i upowszechniania informacji
oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. W szczególności będzie miała
miejsce dalsza intensyfikacja działań wynikających z „Narodowej strategii edukacji
ekologicznej" oraz jej programu wykonawczego.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 121
9 lipca 2004
5. Źródła finansowania.
5. 1. Mechanizmy finansowania ochrony środowiska.
Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Państwa system finansowania ochrony
środowiska jest immanentną częścią całego systemu ekonomiczno – finansowego,
który
z
kolei
jest
podsystemem
szeroko
rozumianego
instrumentarium
realizacyjnego celów i priorytetów formułowanych przez politykę ekologiczną:
instrumenty prawno – administracyjne, planistyczno – informacyjne, ekonomiczno
– finansowe i edukacyjne. Istniejący system ekonomiczno – finansowy ochrony
środowiska składa się z trzech podstawowych elementów:
I. Szeroko rozumiane opłaty ekologiczne.
II. Instytucje publiczne i prywatne, w tym zwłaszcza finansowe, o charakterze
komercyjnym, jak
i niekomercyjnym, które dokonują alokacji rynkowej i
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 122
Wrocław
9 lipca 2004
pozarynkowej, środków pomiędzy ubiegające się o nie podmioty: przedsiębiorstwa,
jednostki użyteczności publicznej, organy samorządu terytorialnego, gospodarstwa
domowe. Instytucjami takimi są:

celowe fundusze ekologiczne, o charakterze ogólnym (fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej) oraz wyspecjalizowanym (np.: fundusz
ochrony gruntów rolnych i leśnych);

budżet państwa, budżety samorządowych województw, powiatów i gmin;

komercyjne instytucje finansowe, w tym zwłaszcza banki, udzielające kredytów
na cele ekologiczne na warunkach wynikających z konkurencji rynkowej;

pozostałe (poza funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
niekomercyjne krajowe instytucje finansowe (np.: różnego rodzaju fundacje).
Do tego segmentu zaliczyć można też instytucje komercyjne, w tym zakresie w
jakim dzięki zewnętrznemu wsparciu (np.: z NFOŚiGW) udzielają one
kredytów i pożyczek na cele proekologiczne na warunkach korzystniejszych
niż wynika to z sytuacji na rynku finansowym (np.: Bank Ochrony Środowiska
– BOŚ);

przedakcesyjne fundusze pomocowe Unii Europejskiej (PHARE, ISPA,
SAPARD);

zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe (np.: Bank
Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, GEF i inne).
III. Strumienie środków cyrkulujących w ramach wyżej wymienionych instytucji
(źródła finansowania):

opłaty i kary ekologiczne związane z wyżej wskazanym systemem opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska i powodowanie w nim zmian;

środki własne komercyjnych i niekomercyjnych instytucji finansowych, w tym
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pochodzące zarówno ze
spłat oprocentowania i pożyczek wcześniej udzielonych, jak i własnej aktywnej
polityki finansowej;

środki publiczne przydzielane na cele związane z ochroną środowiska w
ramach budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

środki własne przedsiębiorstw, pochodzące zarówno z ich cash flow, jak i
komercyjnego kredytu bankowego;

oszczędności i inne formy środków własnych ludności (gospodarstw
domowych), jak również ich dochody bieżące (np.: w wypadku opłat
użytkowych związanych z funkcjonowaniem urządzeń ochrony środowiska);

transfer oszczędności zagranicznych w postaci czy to bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych
zwiększających
możliwości
finansowania
przedsięwzięć proekologicznych przez działające w Polsce i instytucje
finansowe, jak i w postaci funduszy pomocowych;

finansowanie oparte na zasadzie equity investments, czyli przyszłym udziale
inwestora finansowego we własności i zyskach powstających dzięki danej
inwestycji w ochronę środowiska.
5. 2. Potencjalne źródła finansowania.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 123
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska mogą być
finansowane z różnych źródeł. W polskim systemie finansowym są to źródła
wewnętrzne i zewnętrzne. Źródła wewnętrzne oznaczają środki pochodzące z
terenu gminy od podmiotów
gospodarczych, budżetu
lokalnego czy od
mieszkańców. Natomiast źródła zewnętrzne to środki pochodzące od podmiotów
funkcjonujących poza terenem gminy lub umiejscowionych organizacyjnie poza
gminą.
Źródła wewnętrzne i zewnętrzne generować mogą środki o charakterze
bezzwrotnym (na przykład dotacje, subwencje, darowizny, itp.) oraz zwrotnym (na
przykład kredyty czy pożyczki), a także mogą mieć charakter źródeł generujących
środki w sposób stabilny i systematyczny, co do terminu i wielkości lub zmienny i
dyskrecjonalny, z punktu widzenia czasu ich kreacji i wielkości tych środków.
Cechy te mają istotne znaczenie dla sposobu realizacji poszczególnych
przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska. Decydują bowiem o
zakresie tych przedsięwzięć, tempie realizacji i całkowitych kosztach wykonania
poszczególnych zadań, a w niektórych przypadkach o skuteczności.
TABELA 0: Podział środków finansujących programy strategiczne.

Środki lokalne
Środki krajowe
bezzwrotne
jednorazowe
(samoopodatkowanie,
dotacje z budżetu gminy);

bezzwrotne systematyczne (pozycja budżetu gminy);

zwrotne jednorazowe (obligacje gminne).

bezzwrotne jednorazowe (dotacje celowe);

bezzwrotne systematyczne (subwencje);

zwrotne jednorazowe (kredyty i pożyczki bankowe).
Środki zagraniczne 

bezzwrotne jednorazowe (środki pomocowe);
zwrotne jednorazowe (środki z linii kredytowych).
Środki lokalne posiadają tą podstawową zaletę, że są narzędziem mobilizacji
społeczności lokalnej, zmuszają do racjonalnego ich wykorzystania i podnoszą ich
efektywność. Wady związane są ze zwrotnością lub bezzwrotnością. W przypadku
środków zwrotnych niezbędne jest określenie źródła, z którego będą one
zwracane, często wraz z odsetkami (kuponami). Wadą zewnętrznych środków
bezzwrotnych jest ich niskie oddziaływanie motywujące w kierunku efektywnego
wykorzystania. Środki krajowe charakteryzują się mniejszą dostępnością i często,
w przypadku środków bezzwrotnych, niższą kontrolą efektywności wykorzystania.
Dotyczy to zwłaszcza środków publicznych. W przypadku środków zagranicznych
są one z reguły połączone z koniecznością wyasygnowania środków własnych.
Podstawowe rodzaje środków finansowych, które mogą być wykorzystane przy
realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska można zestawić następująco:
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 124
9 lipca 2004
środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) istniejących na
terenie gminy;

środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) spoza terenu
gminy, krajowych i zagranicznych;

środki budżetowe z budżetu gminnego, pozyskane w formie racjonalizacji
wydatków budżetowych
(oszczędności)
lub
w drodze
zaplanowanych
wydatków budżetowych;

środki budżetowe z budżetów powiatowych i wojewódzkich;

środki rządowe z budżetu centralnego i budżetu wojewody;

środki celowe funduszy ekologicznych (od Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez fundusze wojewódzkie, aż po
fundusz gminny);

środki pochodzące z fundacji ekologicznych;

środki pochodzące z pomocy zagranicznej (w tym ekokonwersji długów
zagranicznych Polski);

środki finansowe pochodzące z zagranicznych linii kredytowych;

środki z banków komercyjnych;

środki funduszy inwestycyjnych;

środki towarzystw leasingowych;

środki pochodzące z operacji na rynkach kapitałowych lub oprocentowania
depozytów bankowych;

środki pochodzące z budżetów gospodarstw domowych;

środki pochodzące z samoopodatkowania się społeczności lokalnych;

środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych;

środki pochodzące z darowizn, specjalnych emisji znaczków i innych
wydawnictw;

środki pochodzące z zasobów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych;

środki pochodzące z emisji tzw. obligacji ekologicznych (cat bonds);

środki generowane przez system opłat lokalnych (klimatycznych) za
korzystanie ze środowiska przyrodniczego.
Z drugiej strony formy finansowania inwestycji proekologicznych dostępne na rynku
można podzielić na:

zobowiązania finansowe:
-
kredyty;
-
pożyczki;
-
obligacje;
-
leasing;

udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach;

dotacje – środki bezzwrotne.
Formy te występują czasami łącznie (np.: dotacje do spłaty odsetek od kredytów
bankowych
lub
pożyczki
preferencyjne).
Wśród
zobowiązań
finansowych
najbardziej rozpowszechnione są preferencyjne pożyczki przez celowe fundusze
ekologiczne oraz Bank Ochrony Środowiska. Obligacje i leasing są formami, które
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
wymagają
Strona 125
większego
doświadczenia
i
9 lipca 2004
umiejętności
ze
strony
podmiotu
realizującego przedsięwzięcie proekologiczne. Istotną cechą tej formy jest
dopasowywanie oferty do lokalnych warunków, które umożliwiają sterowanie
strumieniami finansowymi odpowiednio do możliwości i potrzeb klienta. Udziały
kapitałowe są nową i rozwijającą się wraz z sektorem bankowym formą
finansowania inwestycji ekologicznych. Angażowanie kapitału w finansowaniu
inwestycji jest dokonywane na zasadach komercyjnych i najczęściej jest
stosowane w prywatyzacji mienia komunalnego (zwłaszcza przy komunalnych
oczyszczalniach ścieków, zakładach uzdatniania wody pitnej czy komunalnych
wysypiskach odpadów). Dotacje (bezzwrotne formy finansowania) stanowią
tradycyjną
i
bardzo
poszukiwaną
przez
inwestorów
formę
finansowania
przedsięwzięć proekologicznych. W praktyce stosuje się je coraz rzadziej,
ponieważ zdaniem przedstawicieli życia gospodarczego tworzą one sytuację
nierównego traktowania podmiotów gospodarczych. Nadal wykorzystuje się je
często
do
katalizowania
strumienia
preferencyjnych
pożyczek,
które
są
połączeniem dotacji i kredytów. Najczęściej korzystają z tego instrumentu celowe
fundusze ekologiczne, a także fundacje ekologiczne. Te ostatnie czynią to z reguły
w postaci uruchamianych w bankach komercyjnych liniach kredytowych z
dopłatami do odsetek, które obniżają stopy oprocentowania tych kredytów.
5. 3. Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych.
Wdrożenie niniejszego Programu Ochrony Środowiska będzie możliwe dzięki
stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi
źródłami finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne,
fundacje i programy pomocowe czy własne środki inwestorów. Podstawę tego
systemu tworzą natomiast fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
czyli:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego
zasobów przez podmioty gospodarcze (opłaty za emisję zanieczyszczeń do
powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za
ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska.
Środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) będą mogły być
uruchomione
tylko
wówczas,
gdy
dane
przedsięwzięcie
jest
rentowne
ekonomicznie, czyli gwarantuje nadwyżkę przychodów nad kosztami.
Środki finansowe z budżetu gminnego stanowią najbardziej elastyczne źródło
finansowania przedsięwzięć, o najszerszym zakresie stosowania.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 126
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Środki budżetowe z budżetów powiatowych i wojewódzkich mogą być
praktycznie wykorzystywane tylko do takich przedsięwzięć, które mają znaczenie
ponadgminne lub są szczególnie ważne dla obszarów problemowych.
Na wsparcie ze środków budżetu centralnego lub wojewody mogą liczyć tylko
te przedsięwzięcia, które maja strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju lub
regionu (inwestycje centralne).
Środki celowych funduszy ekologicznych mogą być wykorzystane przy
realizacji przedsięwzięć proekologicznych według przygotowanych projektów, które
uzyskały akceptację merytoryczną i spełniają warunki formalne. Biorąc pod uwagę,
że większość zadań przedstawionych w ramach Programu Ochrony Środowiska
ma taki charakter, możliwość wsparcia ich środkami funduszy jest istotnym
źródłem.
Ta sama uwaga dotyczy środków pochodzących z fundacji ekologicznych i
ekokonwersji. Fundacje istniejące w Polsce, dają również pewne możliwości dla
wsparcia finansowego określonych przedsięwzięć. Zgromadzenie odpowiednich
informacji w tym zakresie nie jest zadaniem łatwym, ponieważ nie istnieje w
naszym kraju żaden ośrodek, który koordynowałby napływ tych środków, lub nawet
zbierał odpowiednie informacje.
Interesującym źródłem są również środki pomocowe, pochodzące zwłaszcza z
Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że donatorzy unijni stawiają określone
wymagania merytoryczne (wysoka jakość), formalne (kompletna dokumentacja)
oraz finansowe (własny wkład) przed składanymi projektami. Wiele projektów
przygotowywanych w Polsce nie spełnia tych warunków i nie charakteryzuje się
dostateczną rzetelnością merytoryczną i solidnością formalną. W perspektywie
naszego członkostwa w Unii Europejskiej podstawowe znaczenie nabierają
programy i fundusze pomocowe przygotowujące Polskę do wykorzystania
funduszy strukturalnych. W zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego
funkcjonują między innymi takie organizacje i fundusze jak:

ISPA – fundusz pomocy bezzwrotnej, będący przygotowaniem do funduszy
strukturalnych, przeznaczony na finansowanie dużych projektów w zakresie
sieci transportowych oraz ochrony środowiska;

FUNDACJA EKOFUNDUSZ – fundacja finansująca projekty ekologiczne o
znaczeniu
ogólnokrajowym
i
szerszym
ze
środków pochodzących
z
ekokonwersji polskiego zadłużenia;

GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – światowa organizacja o charakterze
kapitałowego funduszu celowego na rzecz ochrony środowiska;

PROGRAM
WWF
DLA
POLSKI
–
krajowe
przedstawicielstwo
międzynarodowej organizacji World Wild Fund;

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA – fundacja zajmująca
się opracowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją
ekologiczną;
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.

Strona 127
9 lipca 2004
FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – fundacja promuje
działania na rzecz ekorozwoju;

REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I
WSCHODNIĄ – wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska;

PROGRAM
PHARE
–
największy
z
programów
przedakcesyjnych,
wspierających rozwój regionalny;

SAPARD – program przedakcesyjny Unii Europejskiej przeznaczony na rozwój
terenów wiejskich.
Środki finansowe pochodzące z zagranicznych linii kredytowych są w chwili
obecnej dość ważnym źródłem wsparcia realizacji lokalnych inwestycji. Należy
jednak pamiętać, że są to środki zwrotne i z reguły przeznaczone na realizację
zadań celowych (na przykład wsparcia rozwoju infrastruktury lub przekształceń
strukturalnych).
Środki bankowe, przyjmujące postać kredytów i pożyczek komercyjnych są
dostępnym lecz kosztownym wsparciem przedsięwzięć inwestycyjnych. Oznacza
to, że należy je wykorzystywać tylko w sytuacjach koniecznych, zwłaszcza przy
finalizacji przedsięwzięć.
Środki pochodzące z funduszy inwestycyjnych wymagają od organów
samorządu terytorialnego stworzenia określonych zachęcających warunków do
sprowadzenia takich środków. Podobna sytuacja dotyczy środków z towarzystw
leasingowych.
W przypadku dysponowania przez gminę nadwyżkami środków finansowych w
pewnych okresach mogą one być lokowane na rynkach kapitałowych lub na
depozytach
bankowych.
Pierwszy
sposób
pozwala
przy
sprzyjających
okolicznościach i umiejętnościach uzyskać większe nadwyżkowe środki. Jest
jednak bardziej ryzykowny. Lokaty bankowe, mniej dochodowe, są jednak znacznie
bezpieczniejsze.
Środki pochodzące z budżetów gospodarstw domowych mogą stanowić
ważny element wsparcia zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska pod
warunkiem zaangażowania mieszkańców w poszczególne przedsięwzięcia i
posiadania przez nich odpowiednich nadwyżek finansowych (oszczędności).
Podobna uwaga dotyczy środków pochodzących z samoopodatkowania się
społeczności lokalnych. Wymaga ono jednak przeprowadzenia referendum i
pozytywnej decyzji mieszkańców.
Bardziej atrakcyjna może być emisja obligacji komunalnych lub emisja obligacji
ekologicznych. Ich zaletą jest możliwość pozyskania dość znacznych środków w
przypadku odpowiednio wysokiego oprocentowania, wadą natomiast konieczność
zwrotu wraz z odsetkami. Środki z obligacji komunalnych mogą być zastosowane
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 128
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
do szerszej gamy przedsięwzięć, natomiast z obligacji ekologicznych tylko na
działania proekologiczne.
Środki pochodzące z zasobów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych mogą być wykorzystane do przedsięwzięć, w efekcie których
spodziewać się można zmniejszenia wysokości wypłacanych odszkodowań (na
przykład popowodziowych czy powypadkowych).
Znacznie mniejszą rolę posiadają środki generowane przez system opłat
lokalnych (na przykład klimatycznych) za korzystanie z walorów środowiska
przyrodniczego oraz środki okazjonalne, pochodzące z darowizn, specjalnych
emisji znaczków czy innych wydawnictw.
Istotnymi środkami w realizacji niniejszego Programu Ochrony Środowiska będą po
wejściu
do
Unii
Europejskiej
środki
Funduszu
Spójności
i
funduszy
strukturalnych. Głównym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest
wyrównanie
różnic
międzyregionalnych
w
poziomie
życia
i
w
rozwoju
gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw
członkowskich, a przez to zwiększenie społecznej i gospodarczej spójności Unii.
Polityka strukturalna i regionalna UE realizowana jest poprzez współfinansowanie
za pomocą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych programów i
projektów rozwoju regionalnego. Na realizację wymienionego wyżej celu pomoc z
funduszy strukturalnych kierowana jest (w okresie budżetowym UE 2000 – 2006)
do regionów, których zamożność, liczona za pomocą wskaźnika poziomu produktu
krajowego brutto na jednego mieszkańca (za ostatnie trzy lata według parytetu siły
nabywczej) jest mniejsza niż 75% przeciętnej wartości tego wskaźnika w całej UE.
Obecnie Polska w całości spełnia kryteria zakwalifikowania, bowiem poziom
produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca liczony za trzy ostatnie lata
według parytetu siły nabywczej jest niższy od 75% średniego poziomu w UE.
Średnia dla Polski wynosi obecnie 39% przeciętnej dla Unii. Według obecnych
regulacji funduszy strukturalnych oznacza to możliwość uzyskania wspólnotowego
wsparcia na rozwój społeczno – gospodarczy dla całej Polski, z zasobów
wszystkich funduszy strukturalnych (BFESA 2002).
Kolejnym bardzo ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności.
Z jego środków finansowane są duże (o minimalnej wartości 10 mln EUR) projekty
infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci
transportowych. Pomoc z Funduszu Spójności przyznawana jest krajom, w których
produkt narodowy brutto na głowę mieszkańca jest mniejszy od 90 % średniej dla
Unii Europejskiej. Pomoc ta ma ułatwić krajom – beneficjentom dostosowanie się
do wymogów unii walutowej. W przeciwieństwie do zasad obowiązujących w
funduszach strukturalnych, Fundusz Spójności finansuje konkretne projekty, a nie
programy operacyjne. Projekty takie mogą otrzymać współfinansowanie w
wysokości od 80 do 85 % zaangażowanych środków publicznych. Wielkość ta jest
odpowiednio obniżana w przypadku projektów przynoszących dochód. W ramach
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 129
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
przygotowywania do Funduszu Spójności opracowywany jest i przekazywany do
Komisji
Europejskiej
odrębny
dokument
programowy
Strategy
Reference
Framework, który stanowi podstawę procesu selekcji projektów. Zawiera on
ponadto propozycje projektów, zgodnych z celami wspólnotowej polityki w zakresie
ochrony środowiska, które zostaną przedłożone w celu uzyskania wsparcia.
Procedura uzyskiwania środków Funduszu przewiduje, że każdy projekt jest
przyjmowany
przez
korzystającym
z
Komisję
pomocy.
w
porozumieniu
Zgodnie
z
z
obecnie
państwem
członkowskim
obowiązującymi
kryteriami
przyznawania pomocy, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej będzie
beneficjentem tego funduszu. Oznacza to, że wydatkowanie jego środków nie
podlega zasadom i procedurom Funduszy Strukturalnych, w szczególności zaś nie
wymaga
przygotowania
złożonych
dokumentów
programowych.
Wystarczy
przygotować dobrze opracowane projekty (grupy projektów) i z należytym
uzasadnieniem przedłożyć Komisji Europejskiej. Jakkolwiek nie jest on funduszem
strukturalnym, to jednak ze względu na swój charakter jest jednym z
najważniejszych
instrumentów
realizacji
polityki
spójności
społeczno
–
gospodarczej (BFESA 2002).
6. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska.
6. 1. Reorganizacja pracy Urzędu Miasta.
Realizacja większości zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska spoczywać
będzie głównie na barkach Urzędu Gminy Kłobuck. Ponadto pozostałe zadania
będą wymagały jego wspomagającej (koordynującej) lub inspirującej roli.
Skuteczna realizacja ambitnie zarysowanych zadań wymagać będzie reorganizacji
pracy wewnątrz Urzędu Gminy. Proces ten powinien być I etapem prac
wdrażających w życie niniejszy Program Ochrony Środowiska.
Za poprawnie przeprowadzoną reorganizację należało będzie uznać proces
polegający na odpowiednim dopasowaniu obecnej kadry urzędniczej, w zależności
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 130
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
od wykształcenia i umiejętności, do realizacji lub roli nadzorczej nad konkretnymi
zadaniami.
wymagać
Reorganizacja
będzie
mogła
zarówno
przetasowań
kadrowych w ramach istniejących dziś wydziałów, jak również w zależności od
potrzeb powołania nowej komórki zajmującej się wdrażaniem Programu Ochrony
Środowiska, bądź połączenia jej z analogiczną jednostką zajmującą się
zagadnieniami ochrony środowiska lub rozwoju miasta i gminy.
6. 2. Monitoring.
Ostatnim etapem prac nad tworzeniem niniejszego dokumentu jest opracowanie
zasad monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska. Monitoring jest
podstawą ewentualnej aktualizacji Programu i powinien obejmować organizacje
oraz instytucje zarówno publiczne jak i prywatne. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy
„Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku „z wykonania
programów zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty,
które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub
radzie gminy”.
Proponowany plan rozwoju bazuje na rzeczywistych szansach, precyzując
konkretne działania. Powinien on więc dodatkowo podlegać
corocznemu
przeglądowi w zakresie zmian lub utrzymania ustalonych zadań. Harmonogram
działań,
stanowiący część
Programu
Ochrony Środowiska
powinien
być
aktualizowany. Może to wynikać np.: z pojawienia się nowych podmiotów, które
mogłyby stać się pełnoprawnymi uczestnikami procesu rozwoju, bądź zarysowania
się
całkowicie
nowych
priorytetów
powstałych
np.:
w
wyniku
splotu
nieprzewidywalnych zdarzeń. Zdolność grupy monitorującej Program Ochrony
Środowiska do reagowania na zmiany i podejmowanie odpowiednich działań jest
jednym z ważniejszych wyznaczników jego sukcesu. Reasumując skuteczny
monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń oraz wykorzystanie
pojawiających się szans.
Podczas prac nad Programem Ochrony Środowiska uznano, że konieczne jest
powołanie i ukonstytuowanie się pod koniec 2004 roku zespołu monitorującego.
Składać się on powinien z kilkunastu osób, reprezentujących możliwie szeroki
przekrój
społeczeństwa
gminy Kłobuck.
Mogą
to
być
zarówno
wybrani
przedstawiciele Urzędu Gminy: burmistrz, radni oraz urzędnicy, a także:
przyrodnicy, prywatny biznes, politycy oraz niezależni obserwatorzy. Sprawozdania
z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz prac zespołu monitorującego
powinny być przedstawiane przynajmniej raz na rok na sesji Rady Miejskiej, mogą
być również dodatkowo publikowane w lokalnej prasie.
Niezależnie od przeprowadzanych co 2 lata sprawozdań z realizacji Programu,
ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje weryfikację Programu przynajmniej
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 131
9 lipca 2004
raz na 4 lata. Weryfikacja może oznaczać tylko aktualizację, ale również całkowitą
jego przebudowę, jeśli zmiany jakie zaszły w okresie od jego opracowania są
znaczące. Sprawozdania z niniejszego Programu Ochrony Środowiska, jak
również ewentualne jego zmiany należy na bieżąco przekazywać odpowiednim
służbom powiatowym, w celu weryfikacji oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Kłobuckiego.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 132
Wrocław
9 lipca 2004
7. Harmonogram działań.
7. 1. Gospodarka wodna.
Nazwa zadania
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
Typ zadania
własne i
Termin
Szacunkowe
realizacji
nakłady w PLN
2004 – 2010
brak danych9
Źródło finansowania

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
własne
własne
2004 – 2006
2004 – 2011
brak danych
brak danych
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji
deszczowej
własne i
koordynowane
Okręgu 
Częstochowskiego
koordynowane
Analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego
PWiK
2004 – 2011
brak danych
System małej retencji
koordynowane
2004 – 2007
-
Modernizacja urządzeń melioracyjnych
koordynowane
2004 – 2011
-

SA10
Budżet Gminy
10
PWiK
Częstochowskiego SA

Urząd Gminy;

PWiK O. CZ. SA

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Unia Europejska

PWiK O. CZ. SA

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Zarządcy dróg;

Zarządcy dróg

Unia Europejska

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa;

RZGW 11

Unia Europejska

Budżet Państwa;

WZMiUW12
Nakłady finansowe gminy będą określone podczas opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego, a wraz z nim Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
11
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
12
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
9
Jednostka odpowiedzialna
Okręgu
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 133
9 lipca 2004

Unia Europejska
7. 2. Ochrona powietrza.
Nazwa zadania
Typ zadania
Termin
Szacunkowe
realizacji
nakłady
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
z zakładów przemysłowych
koordynowane
2004 – 2007
-
własne i
Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych
Gazyfikacja gminy
koordynowane
koordynowane
własne i
Wspieranie termoizolacji budynków
2004 – 2013
2008 – 2013
2004 – 2011
brak danych
brak danych
koordynowane
Promocja odnawialnych („czystych”) źródeł
energii
własne i
własne i
koordynowane
14
brak danych
koordynowane
Wspieranie ekologicznego transportu
13
2004 – 2011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
2004 – 2007
brak danych
Źródło finansowania

Właściciele obiektów;

FOŚiGW;13

Unia Europejska



Unia Europejska

Jednostka odpowiedzialna

Właściciele obiektów
Budżet Gminy;

Urząd Gminy;
Właściciele obiektów;

Właściciele obiektów
Właściciele obiektów;

Właściciele obiektów;

PGNIG14

PGNIG

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Właściciele obiektów i UE;

Właściciele obiektów

Urząd Gminy;

Urząd Gminy;

Inwestor i Unia Europejska

Inwestor

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa;

Skarb Państwa;

Inwestor i Unia Europejska;

Inwestor
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 134
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
7. 3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem.
Nazwa zadania
1
Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących
Typ zadania
Termin
Szacunkowe
realizacji
nakłady w PLN
2
3
4
koordynowane
2004 – 2007
-
z przedsiębiorstw
Identyfikacja terenów, na których występują
własne i
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
koordynowane
Identyfikacja terenów zagrożonych nadmiernym
koordynowane
2004 – 2007
2004 – 2008
brak danych
-
Źródło finansowania
Jednostka odpowiedzialna
5
6

Właściciele obiektów;

Właściciele obiektów

FOŚiGW


Budżet Gminy;

Urząd Gminy;
Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa;

Wojewódzki Zarząd Dróg;

Właściciele obiektów;

GDDKiA15;

FOŚiGW

Właściciele obiektów

Właściciele obiektów

Właściciele obiektów

Budżet Gminy;

Właściwe Zarządy Dróg

Budżet Powiatu;

Budżet Państwa

Budżet Gminy;

Właściwe Zarządy Dróg

Budżet Powiatu;

Budżet Państwa;
promieniowaniem elektromagnetycznym
Reorganizacja ruchu pojazdów oraz
wydzielenie rejonów o ograniczonym ruchu
własne i
2004 – 2013
brak danych
koordynowane
pojazdów
Wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach
komunikacyjnych
15
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
własne i
koordynowane
2004 – 2013
brak danych
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 135
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
1
Modernizacja nawierzchni dróg
9 lipca 2004
2
własne i
3
2004 – 2013
4
brak danych
koordynowane
własne i
Budowa dróg rowerowych
16
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
koordynowane
2004 – 2013
brak danych
5
6

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa

Wojewódzki Zarząd Dróg;

GDDKiA

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

PTTK16;

PTTK;

Unia Europejska

Właściwe Zarządy Dróg
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 136
9 lipca 2004
7. 4. Ochrona gleb i lasów.
Nazwa zadania
Rekultywacja dzikich składowisk śmieci
Odkwaszanie gruntów rolnych
Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb
zagrożonych erozją
Typ zadania
własne
koordynowane
Termin
Szacunkowe
realizacji
nakłady w PLN
2004 – 2007
brak danych
2004 – 2007
-
własne i
koordynowane
2004 – 2011
brak danych
Rekultywacja gleb skażonych przez działalność
przemysłową
Zalesienie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej
koordynowane
koordynowane
2004 – 2007
2004 – 2011
-
i odnowa wylesionych powierzchni
Tworzenie gospodarstw specjalistycznych i
koordynowane
2004 – 2007
-
Źródło finansowania

Budżet Gminy;

FOŚiGW

Właściciele gruntów;

FOŚiGW

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy

Właściciele gruntów
Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa;

Nadleśnictwo;

Właściciele gruntów;

Właściciele gruntów;

FOŚiGW

Wojewoda Śląski

Budżet Państwa;

Właściciele gruntów;

Właściciele gruntów;

Wojewoda Śląski

FOŚiGW

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa

Nadleśnictwo

Właściciele gruntów

Właściciele gruntów

Budżet Państwa;

GDDKiA

Unia Europejska
agroturystycznych
Zminimalizowanie skutków oddziaływania
planowanej autostrady na środowisko
koordynowane
2004 – 2007
-
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Wrocław
Strona 137
9 lipca 2004
przyrodnicze
7. 5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności.
Nazwa zadania
Typ zadania
Termin
Szacunkowe
realizacji
nakłady
własne i
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy
Rozszerzenie sieci obiektów przyrody
objętych ochroną prawną
Rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych
koordynowane
2004 – 2007
brak danych
własne i
koordynowane
2004 – 2007
brak danych
własne
2004 – 2007
brak danych
własne i
2004 – 2007
brak danych
Źródło finansowania

Budżet Gminy;

FOŚiGW;

Unia Europejska


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy
Budżet Gminy;

Urząd Gminy;
Budżet Państwa

Nadleśnictwo;

Wojewoda Śląski

Budżet Gminy

Urząd Gminy

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

Budżet Państwa

RZGW;

WZMiUW
parków
Zagospodarowanie terenów zielonych
wzdłuż cieków wodnych
koordynowane
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki
własne
2004 – 2006
brak danych
Program podnoszenia świadomości
własne i
2004 – 2008
brak danych
ekologicznej wśród mieszkańców
17
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
koordynowane

Budżet Gminy

Urząd Gminy

Budżet Gminy;

Urząd Gminy;

Budżet Powiatu;

Starostwo Powiatowe;

FOŚiGW;

MENiS

MENiS17
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 138
9 lipca 2004
Gmina Kłobuck
REGIOPLAN sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
Wrocław
Strona 139
9 lipca 2004
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
REGIOPLAN sp. z o.o.
Strona 141
Wrocław
9 lipca 2004
LITERATURA
Arcadis Ekokonrem sp. z o.o. – zespół autorski, Program Ochrony Środowiska
Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz Cele Długoterminowe do roku 2015,
Katowice 2002.
Beskidzki Fundusz Ekorozwoju SA, zespół autorski, Program Ochrony
Środowiska Gminy Krzanowice, Bielsko – Biała 2002.
Biuro Projektowe Urbanistyczno – Architektoniczne „AD URBI” – zespół
projektowy, Analiza możliwości wprowadzania zmian do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Kłobuck, Częstochowa 2001.
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – zespół autorski,
Projekt Założeń Do Planu Zaopatrzenia W Ciepło, Energię Elektryczną I Paliwa
Gazowe Dla Obszaru Gminy Kłobuck, Katowice 2002.
Gajecka R., Opracowanie Ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Kłobuck, Częstochowa 2003.
Hereźniak J., Rezerwaty Przyrody Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000.
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w
Krakowie – zespół redakcyjny, Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego, Kłobuck
2000.
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w
Krakowie – zespół redakcyjny, Diagnoza Strategiczna Powiatu Kłobuckiego,
Kłobuck – Kraków 2000.
Miłkowski M., Projekt odbudowy i modernizacji stawów parkowych zasilanych w
wodę z rzeki Białej Okszy w Kłobucku z elementami operatu wodnoprawnego,
Kłobuck 1999.
Ministerstwo Środowiska, zespół redakcyjny, II Polityka Ekologiczna Państwa,
Warszawa 2000.
Ministerstwo
Środowiska,
zespół
redakcyjny,
Wytyczne
sporządzania
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Warszawa
2002.
Gmina Kłobuck
Program Ochrony Środowiska
Strona 142
Wrocław
REGIOPLAN sp. z o.o.
9 lipca 2004
Morawiec T., Prognoza Skutków Wpływu Na Środowisko Ustaleń Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obejmującego Przebieg Rurociągu
Paliwowego W Obszarze Gminy Kłobuck, Kłobuck – Częstochowa 2000.
PPSUiR „Terplan” sp. z o.o. – zespół autorski, Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck, Kłobuck 1998.
Urząd
Statystyczny w
Katowicach, Podstawowe informacje
ze spisów
powszechnych w 2002 roku – gmina miejsko – wiejska Kłobuck, Katowice 2003.
Urząd
Statystyczny w
Katowicach,
Rocznik
Statystyczny
Województwa
Śląskiego 2003, Katowice 2003.
Wagner
D.,
praca
zbiorowa
pod
redakcją
autora,
Strategie
Rozwoju
Gospodarczego Miast i Gmin, Warszawa 1999.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Stan środowiska
w województwie śląskim w 2001 roku, Katowice 2002.
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie – zespół
projektowy, Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i
Miasta Kłobuck, Częstochowa 1992.
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie – zespół
projektowy,
Studium
Zagospodarowania
Częstochowskiego, Częstochowa 1998.
Przestrzennego
Województwa
Download