Fundacja Wspomagania Rozwoju Lawendowa Dolina www.fld.org

advertisement
Fundacja Wspomagania Rozwoju Lawendowa Dolina
www.fld.org.pl
Nazwa szkolenia
„Neuropsychologia kliniczna.
Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu u dzieci i młodzieży. Część I.”
Specyfika szkolenia
Otwarte.
Tematyka szkolenia
Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń neuropsychologicznych, będących następstwem organicznego uszkodzenia
poszczególnych okolic mózgu o różnej etiologii, u dzieci i młodzieży (m.in. pacjentów poradni psychologiczno – pedagogicznych)
i ich wpływ na funkcjonowanie w sferach: poznawczej, emocjonalnej, psychoruchowej.
Grupa docelowa
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek oświatowych, służby zdrowia i inne osoby
zainteresowane tematem szkolenia.
Czas trwania
7 godzin (1 dzień) – w tym przerwa „obiadowa” i przerwy „kawowe” co 1,5 godziny.
Struktura
Zajęcia prowadzone są w formie:
- wykładu;
- analizy przypadków;
- metod aktywizujących.
Liczba osób w grupie – max. 15.
Strona 1 z 4
Program
1. Informacje wstępne na temat funkcjonowania mózgu jako całości i równoczesnej specjalizacji funkcjonalnej jego
poszczególnych okolic.
2. Lateralizacja funkcjonalna półkul mózgowych i jej wpływ na aktywność poznawczą, emocjonalną i psychoruchową.
3. Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń neuropsychologicznych, będących następstwem organicznego
uszkodzenia poszczególnych okolic mózgu:
- agnozje (agnozja wzrokowa przedmiotowa, agnozja jednoczesna, prozopagnozja, agnozja zegarowa, astereognozja, agnozja
słuchowa przedmiotowa, amuzja),
- afazje (afazja akustyczno-gnostyczna, afazja akustyczno-mnestyczna, eferentna afazja motoryczna, aferentna afazja
motoryczna, afazja semantyczna, afazja amnestyczna, afazja dynamiczna),
- dyzartria, zaburzenia dyskursu i aprozodia,
- aleksje i agrafie.
4. Wpływ zaburzeń neuropsychologicznych na wywiązywanie się pacjentów z obowiązków szkolnych, na ich relacje rówieśnicze,
rodzinne oraz codzienne funkcjonowanie.
Agenda szkolenia – dzień 1
9.30 – 10.00
 Wprowadzenie /temat szkolenia, przedstawienie prowadzącego i uczestników, kontrakt/.
10.00 – 11.00
 Informacje na temat funkcjonowania mózgu i lateralizacji półkul mózgowych.
11.00 – 13.00
 Charakterystyka zaburzeń neuropsychologicznych.
13.00 – 14.00 Przerwa „obiadowa”.
14.00 – 15.30
 Charakterystyka zaburzeń neuropsychologicznych – c.d.
15.30 – 16.00
 Funkcjonowanie osób z organicznym uszkodzeniem mózgu.
16.00 – 16.30
 Podsumowanie dnia. Zakończenie szkolenia.
Strona 2 z 4
Korzyści ze szkolenia
 uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia dotyczącej neuropsychologicznych następstw organicznego
uszkodzenia mózgu;
 umożliwienie uczestnikom szkolenia dostrzeżenia zaburzeń neuropsychologicznych, powiązania ich z uszkodzeniem
określonych okolic mózgu, prawidłowego ich zdefiniowania i nazwania,
 umożliwienie uczestnikom wykorzystania wiedzy ze szkolenia w kierowaniu losami pacjentów z organicznym uszkodzeniem
mózgu,
 wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów pomiędzy uczestnikami szkolenia związanych z tematyką szkolenia;
 wzrost satysfakcji uczestników szkolenia z wykonywanej pracy z powodu podwyższenia kompetencji w obszarze pracy z
pacjentem z organicznym uszkodzeniem mózgu,
 stworzenie podstaw do nabycia umiejętności przeprowadzenia badania neuropsychologicznego pacjentów z organicznym
uszkodzeniem mózgu.
Wysoką skuteczność szkolenia zapewnia:
 wykorzystanie mechanizmu synergii, czyli tworzenia nowych jakości poprzez wzajemny wpływ i inspirację;
 połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem klinicznym w charakteryzowaniu zaburzeń neuropsychologicznych,
 atrakcyjna, aktywizująca forma szkolenia.
Wykładowca
Aleksandra Rutkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie neuropsychologii klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego,
specjalista II stopnia z zakresu neuropsychologii, wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, starszy asystent
Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, wykładowca logopedycznych studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim; specjalizuje się w neuropsychologii procesów poznawczych, neuropsychologii
klinicznej, diagnozie neuropsychologicznej na potrzeby terapii w różnych działach medycyny i psychologii, rehabilitacji i
orzecznictwa oraz w rehabilitacji neuropsychologicznej osób z organicznym uszkodzeniem mózgu.
Strona 3 z 4
Odpłatność
290 PLN (brutto)/ osoba.
Opłata obejmuje szkolenie, serwis kawowy oraz lunch.
Miejsce i termin szkolenia
28 marca 2015 roku (sobota) w godzinach 9.30-16.30
Instytut Europejski
90-361 Łódź
ul. Piotrkowska 262/264
Fundacja Wspomagania Rozwoju Lawendowa Dolina
Kontakt ws szkolenia
Izabela Stępień
Prezes Zarządu Fundacji
502 68 75 73
[email protected]
www.fld.org.pl
Strona 4 z 4
Download